Hotărârea nr. 141/2018

Hotărârea nr.141 din 17.04.2018 privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 17.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 3676/ 13.04.2018 al Secretarului Municipiului Bacău prin care se propune aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG ni*. 82/ 2001;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3677/ 13.04.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 3678/ 13.04.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.659/17.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l și nr.660/16.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4;

-Prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 alin. (2) din Anexa la HG nr. 1470/ 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată;

-Procesul Verbal al Comisiei de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult

5

pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată nr. 3675/ 13.04.2018;

-Prevederile Dispoziției nr. 2040/ 05.12.2016 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat de doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina prin care susține propunerea Comisiei nr.l de suplimentare a sumei cu 50.000 lei pentru Parohia Romano-Catolica Fericitul Ieremia, amendament care a fost adoptat;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « c » și art. 45(2) lit. «a» și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă proiectele care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001, astfel :

  • - Parohia Ortodoxa Sf. Voievozi Serbanesti - 75.000 lei;

  • - Parohia Ortodoxa Lazaret Bacau - 75.000 lei;

  • - Parohia Romano-Catolica Fericitul Icrcmia Bacau - 75.000 lei.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Comisia de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată.

ART. 3.Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Comisiei de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


NICIPIULUI BACĂU

IDIU POPOVICI