Hotărârea nr. 140/2018

Hotărârea nr.140 din 17.04.2018 privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirera cheltuielilor de organizare a evenimentului ”Viitorul tinerilor europeni”, ce se va desfășura la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” în data de 18 aprilie 2018


privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirera cheltuielilor de organizare a evenimentului „Viitorul tinerilor europeni”, ce se va desfășura la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” în data de 18 aprilie 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 17.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 24505/ 12.04.2018 înaintată de CaleaEuropeană.ro prin care anunță organizarea la Bacău a evenimentului ”Viitorul tinerilor europeni” în data de 18 aprilie 2018;

-Referatul nr. 3621/ 12.04.2018 înaintat de Biroul Aprovizionare și IT prin care se propune alocarea sumei de 4.200 lei pentru acoperirea cheltuielilor de organizare a evenimentului ”Viitorul tinerilor europeni”, ce se va desfășura la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” în data de 18 aprilie 2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3622/ 12.04.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 3623/ 12.04.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.656/17.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l și nr.657/16.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4; -Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile art. 4 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctele 1 și 5 și art.45(2) lit. « a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 4.200 lei necesară pentru acoperirera cheltuielilor de organizare a evenimentului ”Viitorul tinerilor europeni”, ce se va desfășura la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” în data de 18 aprilie 2018.

ART. 2. Alocarea celor 4.200 lei se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Biroul Aprovizionare și IT.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice si Biroului Aprovizionare si IT.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLĂE-OVIDIU POPOVICI