Hotărârea nr. 139/2018

Hotărârea nr.139 din 17.04.2018 privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general și abrogarea HCL nr. 168/ 2017.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 17.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 3651 / 13.04.2018 al Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005 prin care se propune constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 3652/ 13.04.2018;

-Raportul compartimentelor de specialitate, înregistrat cu nr. 3653/ 13.04.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.651/17.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 652/16.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.653/16.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.654/16.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4;

-HCL nr. 109/ 2017 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

-HCL nr. 94/ 2018 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2018;

-HCL nr. 168/ 2017 privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general;

-Prevederile art. 27 din Legea nr. 350/ 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „1” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat de doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina, amendament care a fost adoptat;

In temeiul art. 36 alin. (9) și art.45 (1) și (5) din Legea 215/ 2001 a administrației publice locale, republicata, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 — Se constituie Comisiile de evaluare si derulare a proiectelor/ programelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local pentru domeniile tineret si social, conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se constituie Comisia pentru soluționarea contestațiilor depuse de către solicitantii finanțărilor nerambursabile, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Se constituie Comisia Tehnică pentru participarea la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău și se stabilesc atribuțiile acesteia, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 168/ 2017.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Comisia Tehnică de Aplicare a Legii nr. 350/ 2005.

ART. 6 - Hotararea va fi comunicata Comisiei Tehnice, Comisiei de contestații și Comisiilor de evaluare și derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

TARUL MUNICIPIULUI BACĂU


SECRETARUL MUNICIPIULUI BA(

NICOLAE-OyiDIU POPOVICIComisiile de evaluare si derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din

fondurile bugetului local al Municipiului Bacau


DOMENIUL TINERET

 • 1. PÂRÂIANU MÂDĂLIN NICOLAE - consilier local

 • 2. ANASIERĂZVAN

 • 3. SOLOMON SERGIU

 • 4. ROXANA HARTESCU

 • 5. PAVELESCU SONIA

 • 6. ISABELA PINTILIE - rezerva

DOMENIUL SOCIAL

 • 1. GHERASIM CONSTANTIN Consilier local

 • 2. MAZILULORENA

 • 3. AFRENȚOAIE MÂRIOARA LAURA

 • 4. BORDEI SIMONA

 • 5. AXINTE IULIAN

 • 6. PLESU DOINA - rezerva

Comisia Tehnica Lg. 350/ 2005CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

COMISIA PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR DEPUSE DE CĂTRE SOLICITANȚII CARE AU FĂCUT PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU OBȚINEREA DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Legea 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofît de interes general

 • 1 Președinte - BREAHNÂ - PRAVĂȚ IONELA - CRISTINA -consilier local

 • 2 Membru - BÎRZUILIE - consilier local;

 • 3 Membru - ADRIAN ANGHEL — Director ADL;

 • 4 Membru — FLORENTINA RALUCA MARDALE - consilier juridic ADL

 • 5 Membru - CALANCEA EUSEBIO - Sef Serviciu Cabinet Primar

 • 6  Secretar - Cioclu Elena - consilier la structura organizatorică Arhitect Șef

 • 7 Rezervă - Luca Vasile - consilier local.

Comisia Tehnica Lg. 350/ 2005


CONTE

SECRETARU

NICOLAI1SEMNEAZÂ, ^MUNICIPIULUI BACĂU - OVIDIU POPOVICI

COMISIA TEHNICĂ

PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILA DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Legea 350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Componența COMISIEI TEHNICE:

COMISIA TEHNICA

Numele și prenumele

Funcția

Slătinaru Marius

Șef Serviciu Colectare și Executare Silită Persoane Fizice

llie Diana

Inspector de specialitate Analiză și Relații Consiliul Local

Daniela Nastase

Inspector       specialitate       Serviciul

Administrarea Patrimoniului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari

Atribuțiile COMISIEI TEHNICE:

 • -  supunerea spre aprobarea Consiliului Local Bacau metodologia si ghidurile, primite de la comisiile de evaluare;

 • -  derularea procedurilor de publicare potrivit legii;

 • -  preluarea solicitărilor pe domenii de activitate si înaintarea acestora comisiilor de evaluare;

 • -  returneaza solicitantHor documentațiile depuse, in cazul in care depunerea acestora s-a realizat după expirarea termenului prevăzut in anunțul de participare, sau a fost depus in mod eronat pe alt domeniu;

 • -  înregistrări, notificări;

 • -  consultanță, în termenii legii, cu privire la procedura de participare;

Ședințele comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis.

Secretarul va fi desemnat din cadrul comisiei. Secretarul are drept de vot

Președintele comisiei asigura ^convocarea și prezența membrilor, în vederea soluționării problemelor a căror                             comisiei.


Comunicările coi

Comisia Tehnica Lg. 350/ 2005

r    CONTRASEMNEAZĂ,

' SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI