Hotărârea nr. 138/2018

Hotărârea nr.138 din 17.04.2018 privind aprobarea Protocolului încheiat în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău.


HOTĂRÂREA NR. 138 DIN 17.04.2018

privind aprobarea Protocolului încheiat în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 17.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 889 din 30.03.2018 a S.C. ECO SUD S.A. București, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 60.332 din 30.03.2018;

-Adresa nr. 1032 din 11.04.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 60372 din 11.04.2018; -Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, Bacău transmisă prin mail, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 60370 din data de 11.04.2018;

-Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, Bacău transmisă prin mail, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 60372 din data de 11.04.2018;

-Referatul nr. 3607 din 12.04.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău;

-Expunerea de motive nr. 3608 din 12.04.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 3609 din 12.04.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.646/17.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 647/16.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.648/16.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.649/16.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4;

-Dispozițiile art.29, alin.(7) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.6, alin.(l), lit.”b","c" și "e", alin. (8) din Legea nr.l01 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 463 din 28.12.2017 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău, modificată prin HCL nr. 55 din 6.02.2018;

-Dispozițiile art.5, alin.(l), lit.’T și art.17, alin.(2), lit.”g” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău aprobat prin HCL nr.l76/2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau” și a Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, cu modificările ulterioare;

-Dispozițiile art. 47 alin. (1), ale art. 48 alin.(2), ale ari. 61 alin.(2), ale art. 62 alin.(l) ale art. 115 alin (1) lit. „b”, alin.(3) și alin.(5)-(7) și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i”din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art.45(2) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Protocolul, care constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre, încheiat între S.C. ECO SUD S.A. București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Județul Bacău, Municipiul Bacău, Municipiul Moinești, în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău.

Art2. Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, domnul Cosmin Necula, ca în numele și pentru Municipiul Bacău, să semneze Protocolul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.2, Asociației de Dezoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, conform legii.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OtflDIU POPOVICI

F C F...P.ls./A M /EX.l/DS.I-A-2

COMSÎLiUL LOCAL &/KAU


ANEXĂ

LA HCL NR. 138 DIN 17.04.2018


PROTOCOL

ÎN VEDEREA EXECUTĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI DE OPERARE A INSTALAȚIILOR DE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL BACĂU

ADMINISTRATOR PUBLIC. Romicâ Lucia i CHINDRUȘ

Consilier,

Labela P1NTILIE

PREȘEDINT ȘOVI     CONTRASEMNEAZĂ,

'secretarul municipiului BACĂU


NICOLAE- IUPOPOVICI

PROTOCOL

Prezentul Protocol a fost incheiat astazi,...., la sediul ADIS din Bacau, Calea Dr. Alexandru Safran nr. 145, intre:


 • 1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau (denumita „ADIS Bacau”), cu sediul in Bacau, Calea Dr. Alexandru Safran nr. 145, reprezentata prin dl. Sorin BRASOVEANU , avand funcția de Președinte, in calitate de Delegatar,

 • 2. Județul Bacau, cu sediul in Bacau, Calea Marasesti nr. 2, cod postai 600017, județul Bacau, reprezentat prin Președintele Consiliului Județean Bacau, dl. Sorin BRASOVEANU, împuternicit prin Hotararea Consiliului Județean Bacau nr..... din 2018 sa semneze prezentul protocol, in calitate de Delegatar si de proprietar al unor Bunuri de retur ce urmeaza a fi concesionate Delegatului in vederea executării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, menționat in continuare,

 • 3. Municipiul Bacau, cu sediul in Bacau, Calea Marasesti nr. 6, județul Bacau, reprezentat prin Primarul

municipiului Bacau, dl. Cosmin NECULA, împuternicit prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bacau nr..... din 2018 sa semneze prezentul protocol, in calitate de Delegatar, de

proprietar al unor Bunuri de retur ce urmeaza a fi concesionate Delegatului în vederea executării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, menționat in continuare, si de operator prin gestiune directa a Celulei 1 a Depozitului Ecologic Bacau, cu instalațiile conexe,

 • 4. Municipiul Moinesti, cu sediul in Moinesti, Strada..... nr......județul Bacau, reprezentat prin Primarul


municipiului Moinesti, dl. Valentin V1ERU, împuternicit prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Moinesti nr..... din 2018 sa semneze prezentul protocol, in calitate de Delegatar si proprietar al unor Bunuri de retur ce urmeaza a fi concesionate Delegatului in vederea executării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, menționat in continuare,

Si

 • 5. SC Eco Sud S.A., codul unic de înregistrare 13838255, număr de ordine in Registrul Comerțului București J40/4022/2001, cu sediul principal in București, str. Ankara nr. 3, sectorul 1, reprezentata prin dl. Adrian Mirel SCARLAT, avand funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, lider al Asocierii ECO SUD S.A. - HIGH SORTING S.A. - ANDUNA SERVIMOB S.R.L., in calitate de Delegat, pe de alta parte,

Avand in vedere ca:

(1) Intre parti a fost incheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr...... (denumit in continuare „Contractul de delegare a gestiunii*’ sau „Contract”), ca urmare a

desemnării Asocierii ECO SUD S.A. - HIGH SORTING S.A. - ANDUNA SERVIMOB S.R.L. ca si castigatoare a procedurii de atribuire organizata de ADIS Bacau pentru atribuirea contractului de concesiune denumit “Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de

(2)

(3)

3 <4>

(5) • (7)

 • (8)


deșeuri in județul Bacau’’, potrivit adresei AD1S Bacau nr. 2287/01.11.2017, înregistrata la Eco Sud S.A. sub nr. 2509/02.11.2017;

In vederea executării Contractului de delegare a gestiunii, Delegatului ii vor fi puse la dispoziție „Bunurile de retur existente la data semnării Contractului" (bunurile de retur propriu-zise), astfel cum au fost detaliate prin documentația de atribuire ce sta la baza încheierii Contractului, respectiv prin art 4.1 din Contract si care urmeaza a fi prevăzute in Anexa 2 la Contract;

Potrivit art 4.1.2 si 4.1.3 din Contractul de delegare a gestiunii, fiecare unitate administrați v-teritoriala se obliga sa efectueze pe cheltuiala sa remedierile care se impun a fi efectuate la bunurile aflate in proprietatea sa si care urmeaza a fi puse la dispoziția Delegatului in vederea prestării conforme a serviciilor de salubrizare ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii;

Județul Bacau, Municipiul Bacau, respectiv Municipiul Moinesti au calitatea de proprietari asupra unora dintre bunurile ce se impune a fi puse la dispoziția Delegatului in vederea executării Contractului de delegare a gestiunii; in mod corespunzător acestei calitati de proprietar, in tabelul ce constituie Anexa I la prezentul Protocol, remedierile vor fi asumate de către fiecare dintre proprietarii Bunurilor de retur propriu-zise;

Pana in prezent celula 1 a Depozitului Ecologic Bacau, împreuna cu instalațiile conexe de pe acest amplasament, au fost exploatate in gestiune directa exclusiv de către Primăria Municipiului Bacau. Pana in prezent statia de sortare situata pe amplasamentul de la Moinesti a fost exploatata de către Primăria Municipiului Moinesti.

In perioada cuprinsa intre data desemnării ca si câștigător a Delegatului in cadrul procedurii de atribuire ce sta la baza încheierii Contractului de delegare a gestiunii si data semnării prezentului Protocol, inclusiv din întâlnirile de lucru avute cu reprezentanții Delegatului, Delegatarilor menționați in cuprinsul prezentului Protocol, Agenției de Protecția Mediului Bacau, Administrației Naționale Apele Romane -Administratia Bazinala de Apa Șiret si din rapoartele de evaluare realizate de Eco Sud S.A., a rezultat necesitatea efectuării unor remedieri asupra bunurilor de retur ce urmeaza a fi concesionate Delegatului in vederea executării Contractului, astfel încât sa fie eliberate actele de reglementare a activitatii, iar Serviciile                             ce                             fac                             obiectul

Contractului sa fie prestate in mod conform si corespunzător de către Delegat, in conformitate cu dispozițiile legale aplicabile si cu cele ale Contractului cu anexele sale;

Potrivit prevederilor pct (5), autorizația integrata de mediu si autorizația de gospodărire a apelor pentru Depozitul Conform Bacau si instalațiile conexe urmeaza a fi emise cu obligații de mediu si plan de masuri asumate de Primăria Municipiului Bacau, in calitate de operator al Celulei 1 a Depozitului Ecologic Bacau, împreuna cu instalațiile conexe de pe acest amplasament, pana la închiderea definitiva a Celulei (conform termenelor stabilite de autoritari le de regelementare);

După îndeplinirea obligațiilor de mediu, planului de masuri si remedierilor prezavute in Anexa 1 a prezentului Protocol vor fi întrunite condițiile respectării prevederilor Autorizației Integrate de Mediu si a Autorizației de Gospodărire a Apelor de către ECO SUD S.A.;

In considerarea dispozițiilor art. 4.1.2 si 4.1.3 din Contractul de delegare a gestiunii, in vederea semnării procesului-verbal de predare-primire prevăzut prin dispozițiile contractuale menționate ale Contractului de delegare,

Partite au convenit cele ce urmeaza :

 • 1. Părțile isi asuma fiecare in parte, potrivit tabelului cuprins in prezentul Protocol, care face obiectul Anexei 1 si parte integranta din prezentul Protocol, realizarea pe cheltuiala fiecăreia in parte, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicabile, cu posibilitatea angajarii răspunderii oricărei parti in culpa pentru neindeplinirea, îndeplinirea necorespunzatoare sau cu intarziere, efectuarea tuturor remedierilor necesare predării către Delegat, intr-o stare corespunzătoare operării conforme si corespunzătoare a Bunurilor de retur existente la data semnării Contractului, in înțelesul art. 4.1 din Contract

 • 2.  Bunurile care sunt necesare a fi remediate sunt cele menționate in tabelul constituind Anexa 1 la prezentul Protocol, in care sunt menționate termenele de remediere asumate de Delegatari, precum si Delegatarul care isi asuma efectuarea fiecărei remedieri in parte.

 • 3.  Remedierile menționate in Tabelul din Anexa 1 le cuprind atat pe cele care fac obiectul obligațiilor de mediu stabilite de Agenția pentru Protecția Mediului Bacau, pe cele care sunt cuprinse in Planul de masuri care va fi anexat Autorizației de Gospodărire a Apelor, cat si pe cele care sunt necesare a fi realizate pentru prestarea conforma a Serviciilor ce fac obiectul Contractului ori pentru predarea bunurilor de retur existente intr-o stare corespunzătoare. Tabelul cuprins in Anexa 1 se refera la remedierile a căror necesitate a putut fi constatata pana in prezent, urmând a fi completat pe măsura efectuării probelor de ftmctionare si ale verificărilor din Perioada de Mobilizare, cu eventuale remedieri apreciate a fi necesare, de comun acord.

 • 4.  Realizarea tuturor remedierilor menționate va fi efectuata pana la datele menționate in Tabelul din Anexa 1. Daca din orice motiv termenele asumate vor fi depășite sau vor intervenii modificări impuse de autoritatile de reglementare, părțile isi asuma negocierea si încheierea unui act adițional la prezentul Protocol, prin raportare la situația de fapt existenta la data respectiva.

 • 5.  După finalizarea de către parti a tuturor remedierilor menționate la punctele : 2A, 3,4A, 4C, 4D, E, 4F, 4G, 4H, 41,4J, 5B, 5D, 5F, 5H, 6, 7C, 8, 9D, 10B, 11B, 12B, 13A, 13B, 13C, 13D, 14, 16, 17C, 17D, 17E, 18, 19B, 19C, 20A, 20B, 20D, 21B, 23A, 23B, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33A, 33B, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49 din tabelul cuprins in Anexa 1, părțile vor încheia procesul-verbal de predare-primire al bunurilor, care va constitui Anexa 3 la Contractul de delegare a gestiunii. In cuprinsul acestui proces-verbal vor fi consemnate si remedierile asumate care nu vor fi fost finalizate la data semnării procesului-verbal si care se mai impun a fi efectuate, tot pe cheltuiala proprietarilor fiecărui bun (potrivit Tabelului cuprins in Anexa 1 la prezentul Protocol), in termenele asumate prin Anexa 1 sau daca va fi cazul în termenele asumate prin actul aditional|prevazut la art 4.

 • 6.             Întrucât este necesar ca prestarea unora dintre Serviciile care fac obiectul Contractului sa inceapa înainte de finalizarea Perioadei de Mobilizare astfel cum a fost prevăzută in oferta (operarea Celulei 2 in condițiile epuizării capacitatii de depozitare in Celula 1 a Depozitului Conform Bacau si a sistării iminente a activitatii de depozitare a deșeurilor pe Celula 1), părțile precizează ca aplicarea prevederilor Contractului privind durata, drepturile si obligațiilor pârtilor contractante se vor aplica in mod corespunzător aferent Datei de Începere a fiecăruia dintre Serviciile care fac obiectul Contractului.

 • 7.  Totodată, avand in vedere ca remedierile care cad in sarcina Municipiului Bacau vor putea fi finalizate in integralitate după finalizarea Perioadei de Mobilizare, eventualele costurile suplimentare fata de cele prevăzute in oferta aferente sistemului de tratare a levigatului, costuri suplimentare determinate de existenta unei cantitati suplimentare de levigat fata de cea prevăzută in oferta (Celula 1 + Celula 2), cauzata de existenta unei cantitati mai mari de levigat provenind de pe Celula 1 fata de cea prevăzută in oferta, vor fi suportate de către Municipiul Bacau, prin raportare la cantitatea de levigat provenita de pe Celula 1, respectiv de pe Celula 2 a Depozitului Ecologic Bacau.

 • 8.  Cu titlu exemplificativ, costurile menționate mai sus la art. 7 se pot referi la consumabile, piese de schimb, service, revizii, identificarea si implementarea de urgenta a unei soluții tehnice de suplimentare a capacitatii sistemului de tratare a levigatului peste capacitatea statiei de epurare existente.

 • 9.  Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, părțile confirma ca toate costurile legate de eliminarea concentratului aferent deșeurilor de pe Celula 1 vor fi suportate de Municipiul Bacau, iar costurile legate de eliminarea concentratului aferent deșeurilor de pe Celula 2 vor fi suportate de Delegat

 • 10. In considerarea art. 7 si 8 de mai sus, părțile convin instalarea de aparate de măsură a volumului de levigat tranzitat (apometre) prin cele 9 cămine (CVI + CV9) de intercepție a sistemului de drenaj levigat aferente celulei 1.


 • 11. In egala măsură, avand in vedere aceeași perioada de exploatare anterioara a Celulei 1 a Depozitului Ecologic Bacau de către Primăria Municipiului Bacau, precum si remedierile care se impun a fi aduse Bunurilor de retur, părțile isî exprima acordul ca Delegatul, in cazul in care autoritatile de mediu vor stabili a fi necesar, sa realizeze pe cheltuiala sa, pe amplasamentul Depozitului Ecologic Bacau, inca 2 foraje de monitorizare a apei subterane poziționate aval pe direcția de curgere a freaticului, suplimentar fata de cele existente, creandu-se o delimitare fata de forajele actuale din aval si care vor fi monitorizate de PrimariaMunicipiului Bacau după închiderea CI.

Prezentul Protocol a fost încheiat astazi......aprilie 2018, in 5 (cinci) exemplare originale, cate unul

pentru fiecare parte.

Protocolul are in total 4 pagini. Tabelul anexat (avand .... pagini) face parte integranta din prezentul Protocol, constituind Anexa 1 la Protocol.


OtatrtK

>

Masuri remediere

Termen

Analizare

responsabili ture

DEPOZIT ECOLOGIC BACAU

1

1

1

1

[

i

1.

1

1

1

1

1

1

ț

i

l

Bazin permeat si ape pluviale

A.Intocmire proiect reabilitare bazin

AI. Documente suport pentru realizare proiect (Extras de Carte Funciara, Plan de încadrare in Zona vizat de OCPi, Studiu Hidro-Geologic, ridicări topografice existente in amplasament, taxe, etc.)

20.04.2018

PM Bacau

A 2. Documentație Certificat de Urbanism

25.04.2018

ECO SUD

A_3, Depunere si Obținere Certificat de urbanism

30.04.2018

PM Bacau

A 4. Elaborare documentație avize conform Certificat de urbanism

24.05.2018

ECO SUD

A 5 Obținere avize conform Certificat de urbanism inclusiv taxele eferente

30.06.2018

PM Bacau

A_6. Elaborare DALI

15.07.2018

ECO SUD

A_7. Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor inclusiv ridicare topografica vizata de OCPi

15.08.2018

ECO SUD

A_8. Depunere si Obținere Autorizație de Construire inclusiv taxele aferente

15.09.2018

PM Bacau

A_9. Achiziție lucrări de proiectare (Asistenta Tehnica) si execuție proiect reabilitare bazin

30.09.2018

PM Bacau

A 10. întocmire proiect tehnic

30.09.2018

ECO SUD

A 11. Recepție lucrări

28.12.2018

PM Bacau

B. Verificare si punere in funcțiune pompe cămin SP3 care deservesc bazinul.

15.12.2018

PM Bacau

i

!

2.

____

3

Rigole ape pluviale

A. Curatare si decolmatare rigole de colectarea ape pluviale după evacuarea levigatului din acestea;

31.05.2018

PM Bacau

B. Curatare si decolmatare rigole inundate de colectarea ape pluviale după evacuarea levigatului din acestea;

15.12.2018

PM Bacau

Cămine de pompare

A. Schimbare capac cămin CMI;

20.06.2018

PM Bacau

B. Restaurare cămin pompare SP2 (sistem de ventilație si capace cămin) conform proiect tehnic si împermeabilizare cu membrana HDPE

20.06.2018

PM Bacau

4

Sistem colectare

A. Curatare interioare cămine colectare levigat (CLla - CL7a si CLIb-

—20.06.2048—

GLBBentt—--

Ntt

rt

Obiectiv

Masuri remediere

i-----.— ......      .           .    .       .                 -.     .     .

Terim

Asumare

i

i t

J

i

1

i

1

i

i

i

levigat

CL7b)

B. Schimbare capace cămine segregate - risc rupere de la CVI + CV9;

15.07.2018

PM Bacau

C. Aducerea La starea din proiectul tehnic a cavei colectoare din interior de la CLla + CL7a si de fa CLIb CL7b;

20.06.2018

CJ Bacau

D. Repararea scări de acces practicabile la CLI a + CL7a si la CLlb CL7b;

30.06.2018

CJ Bacau

E. Verificarea si etansarea țevilor care intra sau ies din cămine de la CLla + CL7a si de la CLlb - CL7b;

20.06.2018

CJ Bacau

F. Verificarea si completarea cu capace metalice a căminelor de la CLla + CL7a si de la CLlb - CL7b;

20.06.2018

CJ Bacau

G. Refacere sistem de ventilație de la CLla + CL7a si de la CLIb + CL7b;

20.06.2018

CJ Bacau

H. Verificare si remedierea impermeabilizarii conform proiect a căminelor de levigat de la CLla -KZL7a sî de la CLlb -=-CL7b; cu excepția a 4 cămine care vor fi aduse la starea din proiect pana la inceperea operării C2;

02.07.2018

CJ Bacau

J, Furnizare conducta, vana Dn 300 si flansa oarba Dn 80 necesare operării căminelor de levigat de la CLla ^CL7a si de la CLlb -K?L7b si echiparea căminelor CLla-CL4a; cu excepția a 4 cămine care vor fi aduse la starea din proiect pana la inceperea operării C2;

02.07.2018

CJ Bacau

J. Realizarea de probe de etanșeitate conform normativelor tehnice in vigoare la toate instalațiile de colectare a levigatului pentru C2; cu excepția a 4 cămine care vor fi aduse la starea din proiect pana la inceperea operării C2;

02.07.2018

CJ Bacau

5

1 L_J

Sistem colectare biogaz

A. Realizare de probe de presiune conform normativelor tehnice in vigoare la toate instalațiile de colectare a biogazului pentru CI;

20.12.2018

PM Bacau

B. Realizare de probe de presiune conform normativelor tehnice in vigoare la toate instalațiile de colectare a biogazului pentru C2;

02.07.2018

CJ Bacau

C. Restaurare strat protecție conducte metalice substatîi CI;

20.12.2018

PM Bacau

D. Restaurare strat protecție conducte metalice substatii C2;

02.07.2018

CJ Bacau

E. Curatare conducte de admisie si aducerea la starea din proiectul tehnic (racord mufa electrofuziune DN65) substatie CI;

20.12.2018

PM Bacau

____

F. Curatare conducte de admisie si aducerea la starea din proiectul tehnic

——

--------CJ Bacau---

Nm rf

WKcnv

.Mtmri remediere

Termen Analizare

Mumajre

Fesponsabibiate

(racord mufa electrofuziune DN65) substatie C2;

G. Cămin colectare condens - lipsa capac conform proiect tehnic (curatare cămin si montarea capacului); realizarea racord condens; montaj cămin de colectare condens substatie C1;

20.12.2018

PM Bacau

H. Cămin colectare condens - lipsa capac conform proiect tehnic (curatarea si montarea capacului) C2;

02.07.2018

CJ Bacau

I. Se va realiza punerea in funcțiune si probele de randament pentru statia de ardere a Hazului;

20.12.2018

PM Bacau

6

Terenul aferent celulei 4

Salubrizarea pe care se afla depozitat nămolul de la statia de epurare orasenesca si fracția verde organica menita compostării, analize de sol si, după caz, remediere;

30.06.2018

PM Bacau

7

1

1

1

Celula 1

A. Realizare lucrări la baza celulei, inspre taluzul interior, in vederea preluării levigatului si eliminării scurgerilor accidentale a levigatului din corpul celulei 1 in rigolele de colectare a apei pluviale si celula 2

31.07.2018

PM Bacau

B. Montare apometre pe cele 9 drenuri de levigat aferente celulei 1, CV1-CV9;

31.07.2018

PM Bacau

C. Acoperirea de protecție la sistarea activitatîi de depozitare, cu materiale de acoperire;

30.06.2018

PM Bacau

D. Refacerea puțurilor de colectare biogaz avariate in urma incendiului;

31.07.2018

PM Bacau

E. întocmire DALI de închidere si depunere la ABA Șiret si la APM Bacau;

30.07.2018

PM Bacau

F. Implementare proiect de închidere celula 1 - faza de acoperire provizorie;

28.02.2019

PM Bacau

G. Monitorizare postinchidere a celulei 1 a Depozitului de deșeuri, conform prevederilor HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor si ale Ordinului nr.757/2004, pe o perioada de 30 ani;

30 de ani de la inchidere

PM Bacau

8

Corp Celula 2

Verifiarea etanseitatii membranei din zona afectata de alunecarea de teren in zona SV si refacerea/sudarea membrane, daca este cazul;

20.06.2018

PM Bacau + CJ Bacau

9

i

4

Hala de compostare

A. Revopsire structura metalica de rezistenta;

30.092018

PM Bacau

B. înlocuire jgheab colectare apa pluviala interior;

30.092018

PM Bacau

C. Dirijarea burlanelor din zona de E către rigola de colectare ape

30.09.2018

PM Bacau

l _ .            ,

Nr-e H

-------------

M««nrvmed*err

... -......... . .... _ ..... .....

Asumase

re

1

pluviale;

D. Punerea in funcțiune echipamente;

20.06.2018

PM Bacau

10

1

Hala de sortare

A. Reparare pardoseala;

30.09.2018

PM Bacau

B. Punerea in funcțiune instalații si echipamente;

20.06.2018

PM Bacau

1

11

j

Cantar

A. Refacere zona segregata beton la treptele si trotuarul din jurul incintei;

30.09.2018

PM Bacau

B. Schimbare/reparare suport bariera cantar auto;

20.06.2018

PM Bacau

C. Reparare tencuiala exterioara clădire;

31.08.2018

PM Bacau

1

12

Clădire administrativa

A. Reparații interior (fisuri, repunere gresie, refacere izolație acoperiș, gletuire, vopsire, etc.);

31.08.2018

PM Bacau

B. Se va realiza punerea in funcțiune a laboratorului si verificarea echipamentelor electrice/dotarilor clădirii;

20.06.2018

PM Bacau

s

'■

!

13

i

i

F

i

i

Statia de epurare

A. Refacere izolație bazin omogenizare;

20.06.2018

PM Bacau

B. Reparație structura metalica bazin omogenizare levigat;

02.07.2018

PM Bacau

C. Încadrarea parametrilor de ieșire din statia de epurare in NTPA 001;

20.06.2018

PM Bacau

D. Punerea in funcțiune, probe de randament si remedieri in vederea aducerii la conformitate;

20.06.2018

PM Bacau

E. Costurile aferente epurararii levigatuiui (energie electrica, acid sulfuric, cleaner, antiscalant, filtre, etc), intretinerii echipamentelor (pompe, circuite electrice, membrane osmoza, etc.) precum si a mentenantei periodice vor fi împărțite direct proporțional cu volumul de levigat provenit de la celula 1 (prin intermediul celor 9 apometre) respectiv celula 2 intre Primăria Municipiului Bacau si Eco Sud. împărțirea costurilor se va realiza lunar. Costul de epurare aferent celulei 1 va fi calculat după formula: Cost CI = (Cost Total x Volum Cl)/(Volum Cl+Volum C2)

PM Bacau

14

1

Alte echipamente/ instalații/ autovehicule

Punerea in funcțiune si probe de randament pentru echipamentele/ instalațiile din incinta, altele decât cele care au fost enumerate anterior;

20.06.2018

PM Bacau

Ll

Sol amplasament

Identificarea suprafețelor de sol pe care au avut loc scurgeri de levigat si inlaturarea zonelor afectate pana la o adâncime de cca. 50;

31.07.2018

PM Bacau

Nr-cj r*

Oteeetiv

Masuri rei. fdimr

Termen finaUzur?

Asumare responsabilitate

16

Fosa septica

Verificare si curatare put absorbant fosa septica.

20.06.2018

PM Bacau

Stațiade sortare, compostare si trans&r,pN£STI

1

A.Reparare pardoseala, unede au fost identificate fisuri si umezeala. Fisurile vor fi taiate si apoi umplute cu mastic poliuretanic;

30.09.2018

CJ Bacau

i 17

Stație de sortare

B. Fisurile de la grinda perimetrala vor fi taiate si apoi umplute cu mastic poliuretanic;

30.09.2018

CJ Bacau

C. Se va realiza punerea in funcțiune;

02.07.2018

CJ Bacau

D. Se va realiza punerea in funcțiune a instalațiilor electrice ale halei;

02.07.2018

CJ Bacau

E. Se vor efectuata probe la instalația de stins incendiu;

02.07.2018

CJ Bacau

18

Grup sanitar de langa sortare

Reparare conducte alimentare cu apa container si refacere termoizolatie conducte. Schimbare racord flexibil deteriorat pentru apele menajere;

02.07.2018

CJ Bacau

1

Hala tratare

A. Reparare jgheaburi si burlane;

31.08.2018

CJ Bacau

19

mecanica

B. Se va realiza punerea in funcțiune;

02.07.2018

CJ Bacau

C. Se va realiza punerea in funcțiune a instalațiilor electrice ale halei;

02.07.2018

CJ Bacau

Stația de compostare

A.Schîmbare mufe PVC si conectare acestora la țevile PEHD aferente sistemului de aerare;

02.07.2018

CJ Bacau

p

B.Verificare funcționare ventilatoare si etanșeitate conducte aer;

02.07.2018

CJ Bacau

l

1

• 20

*

î

C Reparare fisuri rost perete b.a. Fisurile vor fi taiate si apoi umplute cu mastic poliuretanic;

31.08.2018

CJ Bacau

D. Schimbarea robinetului de apa de la șopronul de compost;

02.07.2018

CJ Bacau

E. Se va realiza punerea in funcțiune conform instrucțiunilor din cartea tehnica;

La momentul când va exista minim 4001

CJ Bacau

Revopsire structura metalica de rezistenta a șopronului de stocare;

31.08.2018

CJ Bacau

i

Stația de transfer

A. Revopsire structura metalica de rezistenta;

31.08.2018

CJ Bacau

1 21

B. Se va realiza punerea in funcțiune, inclusiv a compactoarelor de deșeuri;

02.07.2018

CJ Bacau

’Srx rt

Mamp nwEdiere

Tcrmei! finalizare

Asumare rftspOTisabffitHtț

22

Garaj si atelier auto

Reparare, montare jgheaburi si burlane care lipsesc pe la acoperiș;

31.08.2018

CJ Bacau

23

Clădire administrativa

A. Înlocuirea plăcilor de gresie sparte;

02.07.2018

CJ Bacau

B. Se va realiza punerea in funcțiune pentru laborator si verificarea echipamentelor electrice/dotari clădire;

02.07.2018

CJ Bacau

24

Langa bazinul de apa pluviala a fost identificat un cămin in care s-a identificat prezenta hidrocarburilor. Securizarea si semnalizarea căminului acestuia;

02.07.2018

CJ Bacau

25

Cantar

Reparare podea container cantar;

02.07.2018

CJ Bacau

26

Statie pompare

Igienizare cămin si verificare funcționalitate pompe;

02.07.2018

CJ Bacau

27

Instalații electrice

Se va verifica funcționalitatea instalațiilor eleclrice. Toate echipamentele electrice vor fi puse in funcțiune. Se vor realiza probe;

02.07.2018

CJ Bacau

28

29

Instalații sanitare

Pentru toate instalațiile sanitare, tehnologice si de securitate la incendiu se vor realiza teste la presiunea de regim;

02.07.2018

CJ Bacau

Punerea in funcțiune a vehiculelor si utilajelor aferente amplasamentului.

02.07.2018

CJ Bacau

Stafie de transfer Beresfi - Tazbyi

30

Hala statie de transfer

A. Reparare jgheaburi colectare ape pluviale de pe acoperiș;

31.082018

CJ Bacau

B. Refacere tencuiala soclu;

31.08.2018

CJ Bacau

j 31

[

r

Atelier mecanic

A. Reparare tabla coltar acoperiș;

31.08.2018

CJ Bacau

B. Refacere tencuiala soclu;

31.08.2018

CJ Bacau

C. Se va remedia problema infiltrațiilor de apa in camera interioara;

31.08.2018

CJ Bacau

32

Intrare Amplasament

Reparare panou identificare investiție amplasament si montarea acestuia;

02.07.2018

CJ Bacau

33

Container cantar

A. Reparare podea rupta;

02.07.2018

CJ Bacau

B. Refacere tencuiala soclu;

02.07.2018

CJ Bacau

34

Instalații

Se va verifica funcționalitatea instalațiilor electrice. Toate echipamentele

02.07.2018

CJ BacauIC

Nrx rt

Ghketri

Masuri rroedtere

Tțrmcn finalizare

Asumare

responsabffitiUc

electrice si mecanice, echipamente

vor fi puse in funcțiune. Se vor realiza probe;

35

Instalații sanitare

Pentru toate instalațiile sanitare se vor realiza teste de presiune;

02.07.2018

Cj Bacau

36

Punerea in funcțiune a vehiculelor si utilîajelor aferente amplasamentului.

02.07.2018

Cj Bacau

1

ST ATIEDE TRANSFER GAICEANA

A. Reparare jgheaburi si burlane de pe acoperișul halei;

31.08.2018

CJ Bacau

37

Hala static

B. Spargere si refacere platforma betonata din partea superioara fata de zidul de sprijin;

31.08.2018

CJ Bacau

transfer

C. închidere rost de turnare zid de sprijin cu mortar expandabil;

31.08.2018

CJ Bacau

F

D. Reparare rigola beton. Rigola de beton se va repara cu mortar de impermeabilizare;

31.08.2018

CJ Bacau

38

Platforma betonata

A. Platforma betonata pe zona către gard, spre Drumul Județean 206A se va sparge si se va reface;

31.08.2018

CJ Bacau

exterioara

B. Toate fisurile platformei se vor colmata cu bitum si reparate cu beton segregat;

31.08.2018

CJ Bacau

39

Gard împrejmuire -către DJ 206A

Gardul către Drumul Județean 206A se repara conform proiectului;

31.08.2018

CJ Bacau

40

Container cantar

Reparare podea;

15.07.2018

CJ Bacau

4

Instalații electrice si mecanice, echipamente

Se va verifica funcționalitatea instalațiilor electrice. Toate echipamentele vor fi puse in funcțiune. Se vor realiza probe;

15.07.2018

CJ Bacau

42

Instalații sanitare

Pentru toate instalațiile sanitare se vor realiza teste de presiune;

15.07.2018

CJ Bacau

43

Punerea in funcțiune a vehiculelor si utiliajelor aferente amplasamentului.

15.07.2018

CJ Bacau

STĂTU DE SORTARE MOINESTI

? 44

Rigole

Decolmatarea, refacerea si aducerea la conformitate;

02.07.2018

UAT Moinesti

1.. .

1 <1

Obiectiv

Terme» finita.™

Awanace

responsabftiUtc

1

perimetrele

1 45

Rețea paratrăsnet

Refacere rețea paratrăsnet si verificări PRAM;

02.07.2018

UAT Moinesti

46

Rețea electrica

Probe de continuitate si verificare PRAM;

02.07.2018

HAT Moinesti

47

Statie sortare

A. Punerea in funcțiune a benzilor trasportoare;

02.07.2018

UAT Moinesti

B Punerea in funcțiune a presei de balotat;

02.07.2018

UAT Moinesti

48

Fosa septica

Verificare fosa septica;

02.07.2018

UAT Moinesti

!

î 49

I

Alimentare cu apa

A. Verificare metrologica apometre;

02.07.2018

UAT Moinesti

B. Pentru toate instalațiile sanitare se vor realiza teste de presiune.

02.07.2018

UAT Moinesti