Hotărârea nr. 137/2018

Hotărârea nr.137 din 17.04.2018 privind modificarea HCL nr. 226/ 17.08.2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componenţa organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/ asociat.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 17.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Demisia d-lui Consilier Local Cristian Ghingheș din Adunarea Generală a Acționarilor a SC Thermoenergy Group SA nr. 60353/ 05.04.2018;

-Referatul nr. 3642/ 13.04.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune modificarea HCL nr. 226/ 17.08.2016;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 3643/ 13.04.2018;

-Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 3644/ 13.04.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.641/17.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 642/16.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.643/16.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.644/16.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4;

-Prevederile art. 37, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 64A3 alin. (1) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

-Prevederile HCL nr. 226/ 2016 prin care s-au modificat unele hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/ asociat;

în baza prevederilor art. 36 (2) lit „a”, alin. (3), lit. „c” și art.45(1) și (5) din Legea nr 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă modificarea art. 1 la HCL nr. 226/ 2016 prin care s-a modificat art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău și abrogarea HCL nr. 259/ 31.07.2013, în sensul că se înlocuiește dl. Consilier Local Cristian Ghingheș din Adunarea Generală a Acționarilor cu dl. Consilier Local Bîrzu Ilie.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 226/ 2016 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3, Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Unității Municipale pentru Monitorizare și SC Thermoenergy Group SA.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


; CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARI UNICIPIULUI BACĂU

NICOC >VIDIU POPOVICI