Hotărârea nr. 136/2018

Hotărârea nr.136 din 11.04.2018 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către SC WISE Invest SRL reprezentată prin Administrator Mirela Persa.

atăft

MJt/tft/ ^ora//Iftwicî/titdfft ^StȚcțȚșs

HOTĂRÂREA NR 136 DIN 11.04.2018

privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către SC WISE Invest SRL reprezentată prin Administrator Mirela Persa

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

11.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Plângerea prealabilă nr. 22341/ 16.03.2018 formulată de către SC WISE Invest SRL reprezentată prin Administrator Mirela Persa prin care solicită anularea HCL nr. 458/ 2017;

-Referatul nr. 310101/ 23.03.2018 al Direcției Economice - Taxe și Impozite Locale prin care propune respingerea plângerii prealabile;

-Expunerea de motive nr. 3476/ 05.04.2018 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul nr. 3477/ 05.04.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.636/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.637/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.638/11.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.640/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 2 (1) lit. „h”, art. 7 (1) și (4) din Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 458/ 2017 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Ștefan cei Mare, nr. 56 și str. Banca Națională, nr. 6;

-Prevederile art. 489, alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, modificată și completată;

-Prevederile pct. 168 al Titlului IX - Impozite și taxe locale din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, modificate și completate;

-Prevederile HCL nr. 368/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată șî completată;

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art.45(2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se respinge plângerea prealabilă nr. 22341/ 16.03.2018 formulată de către SC WISE Invest SRL reprezentată prin Administrator Mirela Persa prin care solicită anularea HCL nr. 458/ 29.12.2017.

Art 2, Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Taxe și Impozite Locale.

Art 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice - Taxe și Impozite Locale și SC WISE Invest SRL reprezentată prin Administrator Mirela Persa.

Art 4, Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI