Hotărârea nr. 135/2018

Hotărârea nr.135 din 11.04.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a Concursului Internațional de Pian ”Frédéric Chopin”, ce se va desfăşura în perioada 03 - 05.05.2018 la Bacău

o mau ta


HOTĂRÂREA NR.135 DIN 11,04.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a Concursului Internațional de Pian „Fredăric Chopin”, ce se va desfășura în perioada 03 ■ 05.05.2018 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

11.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 22746/ 21.03.2018 înaintată de Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea Concursului Internațional de Pian „Frederic Chopin”, în perioada 03 - 05.05.2018, ce va avea loc la sala Ateneu a Filarmonicii ”Mihail Jora” Bacău;

-Referatul nr. 3395/ 04.04.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a Concursului Internațional de Pian „Frederic Chopin”, ce se va desfășura în perioada 03 - 05.05.2018 la Bacău și alocarea de la bugetul local a sumei de 28.000 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3396/ 04.04.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 3397/ 04.04.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.633/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l și nr.635/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 62/ 2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 4 și alin. (7) lit. ”a” și art.45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a Concursului Internațional de Pian „Frederic Chopin”, ce se va desfășura în perioada 03 -05.05.2018 la Bacău, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2, Contribuția ce revine municipiului Bacău, pentru organizarea evenimentului prezentat la art. 1 constă în alocarea de la bugetul local a sumei de 28.000 lei.

ART. 3. Alocarea celor 28.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART.5. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice și Asociației „Școala de Pian Dragoș Lungu” Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


N.O.P.,1 D./RT./EX b'DS.l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 135 DIN 11.04.2018

CONTRACT DE ASOCIERE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, având contul nr. R064TR.EZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosm in Necula.

sl

Asociația "Școala de Plan Dragoș Lungu”, denumita in continuare organizator, cu sediul în str. losif Cocea, nr. 13, sc. A, ap. 14, având contul nr. __________________________________, deschis la ________________________________, Cod Fiscal 307670022, reprezentată prin Dragoș Lungu, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit”f” si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179,1270 și următoarele Cod Civil

» Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1.    (I) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

finanțării și realizării în comun a Concursului Internațional de Pian "Frederic Chopin” (03-05.05.2018).

 • (2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 39.500 lei, din care Municipiul Bacau finanteaza cu suma de 28.000 lei

III.  DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

J"

rv. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa finanțeze proiectul prevăzut la Art 1 (1) cu suma maxima de 28.000 lei. Suma va fi virata in contul nr .__, deschis la

____________________________, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr.

1. Art 4. (I) Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu ”se obliga:

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea intregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municioiulbacau.ro. secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu” isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația "Școala de Plan Dragoș Lungu”se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentclc justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu”se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația "Școala de Plan Dragoș Lungu" nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel , atunci când Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu”:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza în orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau în alte activitati ilegale;

 • •  îsi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatîi.

 • (6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația "Școala de Pian Dragoș Lunga", in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-l execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art II. Asociația "Școala de Plan Dragoș Lungu"isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării Concursului Internațional de Pian ”Frederic Chopîn” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI.FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neînlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca foita majora sa inlature răspunderea .partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la incetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, Iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca foita majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta. Artl4Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si foita majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGn

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacau

PRIMAR

C0SM1N NECULA

Asociația "Școala de Pian Dragoș Lungu’’ Președinte

Dragoș Lungu

ȘEF SERVICIU

CLEMENT1NA VINER1CA

Vizat juridic

Anexa ia Contractul nr_________/_________

BUGETUL poiectului

Asistent managerDENUMIRE INDICATORI

UM/

Cantitate

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare Prlmarla Municipiului Bacau

Finanțare

Societatea

Total

1

2

3

l~ 4

5

6

1. Cheltuieli

V

TOTAL GENERAL

Bl

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOV1CISERVICIUL CABINET PRIMAR CĂTĂLINA VIZITIU'