Hotărârea nr. 133/2018

Hotărârea nr.133 din 11.04.2018 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Chimiei.

acati


I

âftctcău


HOTĂRÂREA NR 133 DIN 11.04.2018 privind aprobarea dreptul de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Chimiei

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

11.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa Delgaz Grid nr. 24018/ 04.04.2018, prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren;

-Adresa Thermoenergy Group SA Bacău nr. 24013/ 04.04.2018 prin care aduc lămuriri suplimentare asupra necesității realizării lucrării;

-Referatul comun nr. 78134/ 04.04.2018 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3438/ 04.04.2018;

-Raportul Compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 3439 din 04.04.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.627/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.628/11.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.629/ 10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr,5;

-Prevederile art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra suprafeței totale de 900 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în Bacău, str. Chimiei necesară pentru amplasarea unei Stații de reglare-măsurare gaze naturale - SRM, a unei Stații de reglare sector - SRS și a racordurilor aferente, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și servitute legală, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Dreptul de uz și servitute legală se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut la art. 1 sau, după caz, executantul lucrărilor va respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Drumuri Publice.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Drumuri Publice și Delgaz Grid SA.

ART, 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


N O P.,[ n..'R.T./EX.I/DS.I-A-2

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOC?■ LftcE^A. 14-L4l■' >

T« « ,',' .'    ‘ 1

tu*'"*

iui ~ Ti ~~-lLpf' ■

•Q'ț țwi'jJJ

Y1       'ic ic n -MB

Zz ’

1 ufa\    ■SJW |1 MB

r-MnT '«*X. I flil

.zi#*?        ':

[Hj        t     r

1 0 V

■*z

i'    Si__

> < «.6» 1


SPEC FiCATiE , NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROiECT | l"g. Cc au M.

' |

PROIECTAT /igChiperO

DESENA t    [igChperD,


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR. 133 DIN U.04.2018

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE Nr.

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis Ia Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID SA, cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Torsten ROglin -Director General și dna Carmen Teona Oltean - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

n. OBIECTUL CONTRACTULUI

Artl. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str..................... aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

111. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art 4. Proprietarul se obligă;

 • a)     să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de ................. mp necesară

 • b)     să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată........................................., executată pe

cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare

...................................,.........................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)     să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

z

VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VIL LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, teiefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu sc iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Ari. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

An. 15 Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art.16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula

BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA

Radu Petre

Director General Adjunct

Arhitect Șef

Marin Diana

Direcția Juridică


Liviu Man

’mputemicit DELGAZ GRID

Departament Juridic

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat Public

Elena Bolocan