Hotărârea nr. 132/2018

Hotărârea nr.132 din 11.04.2018 privind modificarea HCL nr. 35/2016 prin care s-a aprobat constituirea pe lângă Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local al Municipiului Bacău a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret.


X </e/g/ «

(y j

^rr>A>^k// ^£org/g/ /iggîcî/gg/gi ăfâgygg

El


HOTĂRÂREA NR. 132 DIN 11.04.2018 privind modificarea HCL nr. 35/ 2016 prin care s-a aprobat constituirea pe lângă Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local al Municipiului Bacău a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 11.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 22617/ 20.03.2018 înainată de Federația Tinerilor din Bacău prin care se propun unele modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;

-Referatul nr. 3340/ 03.04.2018 a Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local prin care se propune modificarea HCL nr. 35/ 2016 prin care s-a aprobat constituirea pe lângă Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local al Municipiului Bacău a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;

-Expunerea de motive nr. 3341 din 03.04.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentului de resort nr. 3342 din 03.04.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.622/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.623 /10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.624/11.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.626/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 4 lit. “e” și ale art. 10 din Legea tinerilor nr. 350/ 2006, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (l), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i”din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 35/ 2016 prin care s-a aprobat constituirea pe lângă Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Local al Municipiului Bacău a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;

In baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit. “d”, alin. (6), lit. “a” , punctul 5 și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl Se modifică Anexa - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret la HCL nr. 35/ 2016, după cum urmează:

 • (1) Art. 4 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 4 (1) Din cadrul CCPT pot face parte reprezentanți ai următoarelor structuri de tineret cu activitate Ia nivelul Municipiului Bacău:

 • a) organizații studențești;

 • b) organizații neguvemamentale de tineret;

 • c) structuri sindicale adresate tinerilor;

 • d) structuri patronale adresate tinerilor;

 • e) Consiliul Județean al Elevilor;

 • f) structuri de tineret ale partidelor politice;

 • i) alte persoane reprezentative pentru tineri, incluse cu votul majorității membrilor CCPT;

j) filiale locale ale organizațiilor de tineret naționale”;

 • (2) Art. 4 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 4 (3) Structurile prevăzute la alin. 1 lit. ”f ’ trebuie să aparțină unor partide care au participat la ultimele alegeri și au obținut unul sau mai multe mandate în consiliul local.”

 • (3) Art. 6 alin. (1) lit. ”d” se modifică și va avea următorul conținut:

”d) activități de voluntariat și participare civică”.

 • (4) Art. 10 alin. (3) se modifică, va avea următorul conținut și se abrogă art. 12 alin. (6):

”Art. 10 (3) Ședințele de plen sunt prezidate de către președintele ales în prima ședință a CCPT. Mandatul fiecărui președinte este de 2 luni. La expirarea mandatului, se va alege un nou președinte.”

 • (5) Art. 14 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 14 (3) Un membru al plenului nu poate face parte din mai mult de două comisii de lucru.”

Art 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 35/ 2016 sunt și rămân în vigoare.

Art 3 Primarul Municipiului Bacău va aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Analiză și Relații Consiliul Local.

Art 4 Hotararea se va comunica Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local și Federației Tinerilor din Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIC