Hotărârea nr. 131/2018

Hotărârea nr.131 din 11.04.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, Asociația Valoare Plus, Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, Asociația ”Haka Club”, Asociația ”Centrul Daniel”, Asociația Clubul Artis Daio și Ansamblul Folcloric ”Busuiocul”, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia

amantaaacăucwău


■■

HOTĂRÂREA NR.131 DIN 11.04.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, Asociația Valoare Plus, Colegiul Național de Artă "George Apostu” Bacău, Asociația "Haka Club”, Asociația "Centrul Daniel", Asociația Clubul Artis Daio și Ansamblul Folcloric "Busuiocul", în vederea realizării in comun a unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară "Radu Beligan" și la Teatrul Municipal Bacovia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 11.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresele nr. 23085/ 26.03.2018, nr. 22476/ 19.03.2018, nr. 23144/27.03.2018, nr. 23938/28.03.2018, nr. 23948/ 04.04.2018 și nr. 18416/ 31.01.2018 înaintate de Asociația Ingenious Drama, Asociația Valoare Plus, Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, Asociația ”Haka Club”, Asociația "Centrul Daniel", Asociația Clubul Artis Daio și Ansamblul Folcloric "Busuiocul” prin care solicită sprijinul pentru realizarea unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară "Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia;

-Referatul nr. 3382/ 04.04.2018 înaintat de Biroul Aprovizionare și IT prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, Asociația Valoare Plus, Colegiul Național de Artă "George Apostu” Bacău, Asociația ”Haka Club”, Asociația "Centrul Daniel”, Asociația Clubul Artis Daio și Ansamblul Folcloric "Busuiocul”, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară "Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3383/ 04.04.2018; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 3384/ 04.04.2018, fevorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.612/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 613/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.615/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată; -Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat de către doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. "a”, puntele 1, 4 și 5 și alin. (7) lit. "a” și art.45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Ingenious Drama, în vederea realizării în comun a Festivalului de Film ”Les Films des Cannes”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în perioada 4-6 mai 2018,

ART. 2. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Valoare Plus din Bacău, în vederea realizării în comun a conferinței ”Păstrează-ți libertatea. Traficul de persoane înrobește”, ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”, în data de 05 mai 2018, între orele 07.00 - 19.00.

ART. 3. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Colegiul Național de Artă ”George Apostu” din Bacău, în vederea realizării în comun a Concursului Internațional ”Attitude Ballet Competition”, ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”, în perioada 12-13 mai 2018, între orele 09.00 - 19.00.

ART. 4. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Colegiul Național de Artă "George Apostu” din Bacău, în vederea realizării în comun a Concursului Național de Interpretare "Primăvara Artelor”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în perioada 27 - 28 aprilie 2018.

ART, 5. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Haka Club din Bacău, în vederea realizării în comun a unui spectacol de Ziua Copilului, ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”, în data de 02 iunie 2018.

ART. 6. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația "Centrul Daniel” din Bacău, în vederea realizării în comun a concertului "împreună pentru încă un sfert de secol”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în perioada 7-8 decembrie 2018.

ART. 7. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Clubul Artis Daio din Bacău, în vederea realizării în comun a concertului aniversar al Trupei Artizan, ce va avea loc la Teatrul de Vară "Radu Beligan”, în data de 12 aprilie 2018.

ART. 8. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Ansamblul Folcloric "Busuiocul” din Bacău, în vederea realizării în comun a mai multor spectacole, după cum urmează:

  • (1) Festivalul de Folclor ”Ion Drăgoi” ce va avea loc la Teatrul de Vară "Radu Beligan”, în perioada 27 - 29 iunie 2018.

  • (2) "Rapsodii de Toamnă” ce va avea loc Ia Teatrul de Vară "Radu Beligan”, în perioada 03 - 04 noiembrie 2018.

  • (3) festivalul de Colinde ”0, ce veste minunată!” ce va avea toc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”, în perioada 21 - 22 decembrie 2018.

ART. 9. Contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii desfășurării evenimentelor gratuite prevăzute la art. 1 - art. 8 din prezenta hotărâre, constă în punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan” și a sălii Teatrului Municipal Bacovia.

ART. 10. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul Aprovizionare și IT.

ART, 11. Hotărârea va fi comunicată Biroului Aprovizionare și IT, Asociației Ingenious Drama, Asociației Valoare Plus, Colegiului Național de Artă "George Apostu” Bacău, Asociației ”Haka Club”, Asociației "Centrul Daniel”, Asociației Clubul Artis Daio și Ansamblului Folcloric "Busuiocul”.

ART, 12. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUkBĂCĂU NICOLAE-OVJDIIPP0JR0VTCI

ICI