Hotărârea nr. 130/2018

Hotărârea nr.130 din 11.04.2018 privind modificarea HCL nr. 289/2010 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

MSt/tui i/cruiai iiu >u^c/tiu iut /Hctcău


fi


HOTĂRÂREA NR130 DIN 11.04.2018

privind modificarea HCL nr. 289/ 2010 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație ai Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

11.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Solicitarea nr. 23655/ 02.04.2018 a d-lui consilier local Pârâianu Mădălin prin care solicită înlocuirea lui din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;

-Referatul nr. 3433/ 04.04.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune modificarea HCL nr. 289/ 2010;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 3434/ 04.04.2018;

-Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 3435/ 04.04.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.599/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.600/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.601/11.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.603/ 10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 187 (1) și (2) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-HCL nr. 289/ 2010 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;

în baza prevederilor art. 36 (2) lit „a”, alin. (3), lit. „c” și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică art. 1 alin. (1) din HCL nr. 289/ 2010 și va avea următorul cuprins:

”Art. 1 (1) - Se aprobă desemnarea următorilor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău:

  • a)    Șova Gâțu Laur;

  • b)    Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina;

  • c)    Vizitiu Cătălina - supleant;

  • d)    Ciprian Fantaza - supleant.”

Art 2. (1) Se modifică în mod corespunzător și prevederile art. 5 din HCL nr. 226/ 2016 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacău prin care s-a stabilit componența organelor de conducere ale societăților comerciale, asociațiilor și instituțiilor la care Municipiul Bacău este acționar/ asociat.

(2) Celelalte prevederi ale HCL nr. 289/ 2010 sunt și rămân în vigoare.

Art 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

Art 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău și d-lui consilier local Mădălin Pârâianu.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIC