Hotărârea nr. 13/2018

Hotărârea nr.13 din 31.01.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investitii „CONSOLIDARE IMOBIL Calea Marasesti nr. 7 sc. A, B, C, D Municipiul Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 689 din 19.01.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiții CONSOLIDARE IMOBIL „ Calea Marasesti nr. 7 sc. A, B, C, D Municipiul Bacău” -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 840 din 25.01.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 841 din 25.01.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 49/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 50/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.51/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Aviz nr. 2/ 2018 emis de Comisia Naționala de Inginerie Seismica din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI a obiectivului de investiții CONSOLIDARE IMOBIL „ Calea Marasesti nr. 7 sc. A, B, C, D Municipiul Bacău”

-Prevederile art. 6 alin. 3 ale Ordonanței de Guvern 20/1994, republicata, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile HG nr. 1364/ 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată;

-Prevederile art. 5 (1) lit. “b” alin, (i) si art. 9 (1) și (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată si completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45(2) lit.”a” din Legea 215/ privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții CONSOLIDARE IMOBIL „Calea Marasesti nr. 7 sc. A, B, C, D Municipiul Bacău” conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ARTA. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POP


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR./$ DIN 31.01.2018

Documentație tehnico-economică, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții „Consolidare imobil, Calea Marasesti nr.7 sc.A, B, C, D Municipiul Bacău”

BREAHN^RA^ION^A^SlSTINA SECRETARUL MUNICIPwfu


BREAHNA-PRAVAȚ IONELA - CRISTINA   NICOLAE - OVIDIU POP


DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA BUZDUGAN

F

SEF SERVICIU

MIHAELA IONESI


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Șl FONDURILOR EUROPENE COMISIA NAȚIONALĂ DE INGINERIE SEISMICĂ

APROB,


SECRETAR DE STAT,

PREȘEDINTE al COMISIEI NAȚIONALE de INGINERIE SEISMICĂ

AVIZ nr. 2/2018


în ședința Comisiei Naționale din data de 14 decembrie 2017 a fost prezentată solicitarea Consiliului Județean Bacău privind analiza documentației tehnice, faza - documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, în vederea avizării soluției tehnice de intervenție (consolidare) la construcția existentă cu destinația de locuință multietajată, încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public situată în județul Bacău, municipiul Bacău, Calea Mărășești nr. 7, bloc 7.

 • I. Documentația prezentată

Denumire: „Consolidarea Calea Mărășești nr. 7, municipiul Bacău, județul Bacău”

Faza: Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

Elaboratorul documentației: S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L.

Expert tehnic atestat pentru cerința A1: prof. univ. dr. ing. Dorina-Nicolina Isopescu Șef proiect: arh. Cătălin Chișiu

Elaboratori:

Arhitectură: arh. Ancuța Baciu

Rezistență: ing. Florentina Petrescu

ii.


Date generale despre obiectiv

Funcțiunea construcției: clădire de locuințe

Adresa: Calea Mărășești nr. 7, bloc 7, scările A, B, C si D, municipiul Bacău, județ Bacău

Anul construirii: 1961

Regimul de înălțime: Sp+P+4E+E5 retras

Număr apartamente: 65

Aria desfășurată: 5.470 mp

Sistemul structural:

Blocul are forma L în plan fiind alcătuit din două tronsoane, un tronson rectangular în care sunt cuprinse scara A și parțial scara B (denumit tronson A) și un tronson sub formă de L în care sunt scara D, C și parțial B (denumit tronson B).

Structura de rezistență a fiecărui tronson este din cadre de beton armat monolit (stâlpi și rigle), planșee din beton armat, fundații izolate sub stâlpi, fundații liniare rigide și elastice sub ziduri. Acoperișul de tip terasă necirculabilă este constituit dintr-un planșeu de beton armat izolat termic și hidrofug, bordat cu un atic sub formă de centură din beton.

Din expertiza tehnică a rezultat: Categoria de importanță - C (normală) Clasa de importanță a construcției - III Clasa de risc seismic - Rs I

III - Analiza soluției de intervenție

I)

I


Comisia națională a nominalizat colectivul de analiză din punct de vedere tehnic a soluției de intervenție (consolidare), în următoarea componență: prof. dr. ing. Radu Văcăreanu, prof. dr. ing. Constantin Pavel, prof. dr. ing. Radu Petrovici, ing. Dragoș Badea, ing. Mircea Mironescu, prof. dr. ing. Alexandrina Pretorian, conf. dr. ing. loan Paul, conf. dr. ing. Horațiu Popa, conf. dr. ing. Viorel Popa.

IV - Concluzii

în temeiul prevederilor art. 4 alin (1) lit. b) și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Națională de Inginerie Seismică, numită prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1998/2015, urmare ședinței de analiză și avizare din data de 14.12.2017, emite următorul

AVIZ

Articol unic - Se avizează favorabil varianta A de intervenție (consolidare) dezvoltată în documentația tehnică „Consolidarea Calea Mărășești nr. 7, municipiul Bacău, județul Bacău”, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, cu următoarea recomandare:

- la faza următoare de proiectare se va avea în vedere adaptarea detaliilor și tehnologiei de execuție a excavațiilor privind consolidarea subsolului și fundațiilor pentru lucru pe ploturi de dimensiuni reduse astfel încât să nu se pună în pericol stabilitatea fiecărui tronson de clădire sub acțiuni gravitaționale și seismice pe durata execuției lucrărilor.


Secretar,

ing. Constantin Dudău

an


CONSOLIDARE IMOBIL LOT 2

Calea MĂRĂȘEȘTI nr.7, Municipiul BACĂU, Județul BACĂU

FAZA D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


SINTEZA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro

1


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

Nr. și data înregistrării la Consiliul Local Bacău


Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții a fost aprobată prin

Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.........din ...............

Sinteza documentației de avizare pentru lucrări de intervenție

Conform art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*), cu modificările și completările ulterioare, construcția cu destinația de locuință, multietajată, amplasată în județul Bacău, localitatea Bacău, str. Mărășești nr. 7, încadrată prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public a fost nominalizată la poziția B-l.B.1-2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 356/2017, prin care se aprobă Programul de acțiuni pe anul 2017 pentru proiectarea lucrărilor de intervenție.

 • l.DATE GENERALE

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ'. MUNICIPIUL BACĂU, reprezentat prin Primar

Cosmin Necula, cu sediul pe Str. Mărășești, Nr. 6, Mun. Bacău, Jud. Bacău

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU, reprezentat prin Primar Cosmin Necula, cu sediul pe Str. Mărășești, Nr. 6, Mun. Bacău, Jud. Bacău

PROIECTANT: S.C. LEVIATAN DESIGN SRL, cu sediul in Sos. Mihai Bravu, nr. 510, et. 2, sector 3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J 40/7016/2012, cod unic de înregistrare RO 30329499.

NR. PROIECT: nr. 04.2/2017

DENUMIREA PROIECTULUI: Lucrări de intervenție la construcția cu destinația de locuință din județul Bacău, localitatea Bacău, str. Mărășești nr. 7

FAZA: Documentație de avizare pentru lucrări de intervenție

EXPERT TEHNIC ATESTAT-. Prof. Univ. Dr. Ing. Dorina - Nicolina ISOPESCU

VERIFICATOR ATESTAT PENTRU CERINȚA Al: nu este cazul

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro

 • 2.DATE TEHNICE

Nr. de niveluri: S+P+5E

Anul construirii: 1961

Aria construită (Ac): 1050 mp

Aria desfășurată (Ad): 5470 mp

Structura funcțională a imobilului

Suprafața Utilă

Cotă- parte indiviză din proprietatea comună (%)

A. Spații cu destinația de locuință din care:

Nr. Apart.

65

2895.05 mp

75.858337

-proprietate privată persoane fizice

Nr. Apart.

64

2848.99 mp

74.651437

-în prorietatea sau în administrarea instituțiilor publice

Nr. Apart.

-în prorietatea sau în administrarea operatorilor economici

Nr. Apart.

1

46.06 mp

1.2069

B.Spații cu altă destinație

921.34 mp

24.141663

TOTAL

3816.39 mp

100.00

3.DEVIZUL GENERAL AL LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

(C+M) - TOTAL din care:

Cota procentuala din valoare C+M %

Indici mii lei/mp Ad

Rezistenta

80,05%

1,74

Arhitectura

12,77%

0,28

Instalații

5,45%

0,12

Organizare de șantier

1,72%

0,04

4.S0LUTIA DE INTERVENȚIE

 • 4.1.Descrierea soluției

Soluția de intervenție de consolidare propusă constă în:

 • - cămășuirea stâlpilor cadrelor în soluție de beton armat la nivelul parterului până la nivelul fundațiilor. Armăturile din cămășuială se ancorează în fundațiile existente si in stâlpul existent cu ancore chimice. Stalpiilor din tronsonul B, axul C4-7 li se vor crea secțiuni de consolidare in T cu pereții transversali de intersecție,pe toata inaltime clădirii, pe zona dintre axele C si C' pentru a putea prelua consolidarea stâlpilor din etajul 5. Stalpiilor din intersecția axelor A-3 si A-7 li se va mari secțiunea prin consolidare, pe toata inaltimea clădirii de la axul A la axul A' astfel incat sa corecteze rezolvarea retragerii structurii dintre axele 3'-

 • 7.

 • - zidăria se va ancora în cămășuielile stâlpilor cu bare minim O8mm/40cm; -camasuirea in soluție de beton armat a grinzilor planseului pete parter de pe ambele direcții;

 • - cămășuirea elementelor cadrelor și pereților din zidărie (pe ambele fețe) care formează nucleul de scară, în soluție de beton armat torcretat, pe toată înălțimea cladirii(subsol-etaj 4) (se realizează astfel nuclee de beton armat de la fundații până la planșeul de peste etajul 4); Camasuiala se va arma cu o plasa formata din bare independente BST500S. Camasuiala se conectează cu peretele

  RC J40/7016/2012

  CUI RO30329499


  E: contact@leviatan.ro

  www.leviatan.ro


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

de injecție in peretele de zidărie. înainte de realizarea- camasuielii cu beton torcretat se va desface tencuiala pereților de zidărie si se vor curata rosturile de mortar dintre cărămizi pe o adâncime de minim lcm. Se va asigura continuitatea armaturilor camasuieiii pereților de zidărie intre nivele prin realizarea unor găuri la pas de 30cm in placa din beton armat de peste parter, in care se vor monta bare de legătură 014. Acolo unde lipsesc pereții de cărămidă din subsol se vor crea pereți noi din zidărie de cărămidă plina presata in grosime de 25 cm , de vor camsui pe ambele fete si li se vor crea fundații noi.

 • - cămășuirea în soluție de beton armat torcretat a pereților de la fațada posterioară, pe înălțimea parterului si a subsolului, acolo unde este cazul, (pe ambele fețe) și intervenții de consolidarea fundațiile aferente în tronsonul A axele C/8'-20 si in tronsonul B axele 3/J-C si si C/4-8.

 • - camasuirea in soluție de beton armat a grinzilor perete din axele B/4-8; B/ 11-15 si 2/C-G pe inaltimea etajelor 1 si 2, incusiv a stalpilor;Armatura camasuieli se va ancora in stâlpii consolidate si se ancora chimic in elementele de beton existente(perete, grinda).

 • - realizarea panourilor de umplutura din beton armat, turnat monolit sub forma de arc pe înălțimea parterului si a subsolului, acolo unde este cazul, și intervenții de consolidarea fundațiile aferente si/sau crearea de fundații noiin tronson A axele B/ll-16 si tronson B axele B/4-8 si 2/C'-G, adica sub grinzile perete din etajele 1 si 2;

 • - realizarea panoului de umplutura din beton armat, turnat monolit, la parter si subsol, acolo unde este cazul, crearea fundațiilor corespondente si/sau consolidarea fundațiilor existente in tronson A axele 8'/A-C si 20/A-C si tronson

B axele 8/A-C si J/l-3; Introducerea unui stâlp nou in axul E-2 din tronsonul B, in parter si subsol si a fundației aferente;

 • - camasuirea in soluție de beton armat, aplicat pe exterior, pe toata inaltimea cladirii(etajele 1-4) a pereților de zidărie de la tronsonul A axul 20 si tronsonul B axul J.De asemenea in axul J se va aplica o camasuiala pe interior intre axele 2 si 3

 • - desfacerea pereților de zidărie neportanti si refacerea lor cu peretide zidărie portanti, din cărămidă plina presata de minim 25 cm, camasuiti in soluție de beton armat torcretat in tronsonul B axul 3'- parter,etajele 1-4, camasuit pe o fata,si axul 8 etajele 1-4 camasuit pe o fata. In tronsonul A in axul 8' in etajele 1-4 (camasuit pe o fata) si axul 19 (camasuit pe ambele fete);

 • - camasuirea in soluție de beton armat torcretat pe ambele fete a pereților exteriori ai subsolului,inclusive consolidarea fundațiilor;

-suplimentarea grosimii plăcii peste parter-subrabetonarea si torcretarea acesteia la partea inferioara

 • - refacerea suprafeței de descărcare a structurii de rezistență, în terenul de fundare prin mărirea tălpii fundațiilor atat a celor izolate de la nivelul parterului cat si acelor continui de la nivelul subsolului(camasuirea fundațiilor in soluție de beton armat turnat monolit). Se vor consolida si fundațiile pereților de zidărie de cărămidă ce se vor camasui; Camasuiala fundațiilor se conectează cu fundația existenta din beton cu ajutorul unor crose metalice, montate cu ancore chimice. Camasuiala pereților de zidărie va fi conectata cu camasuiala fundațiilor.

 • - camasuirea un soluție de beton armat, turnat monolit a stâlpilor cadrelor de la tronsonul B, scara C, etaj 5:A/3'-7,B/3'-7, C/3'-7,

 • - rețeserea/rezidirea zonelor din pereți care prezintă fisuri/crăpături înlocuind elementele rupte;

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


Leviatan®


MIND MATTER


 • - reparații la fisurile din zidăria panourilor de pereți (după-caz-j-prin injecții cu--------

mortar de injecție

 • - reparații la fisurile din elementele structural din beton (după caz) prin injecții cu mortar de injecție

 • - reparații cu mortar de reparații pentru elementele de beton cu stratul de acoperire degradat

 • - sporirea simultană a rezistenței ia încovoiere și la forță tăietoare prin buiandrugi noi peste golurile din zidărie, acolo unde este cazul;

 • - refacerea contactului între cadru și panou prin umplerea rosturilor cu mortar, pentru asigurarea conlucrării;

4.2.Implicații în realizarea soluției de intervenție

Lucrările efective de consolidare vor fi precedate și urmate de lucrări implicite: lucrări care privesc instalațiile existente în încăperile afectate de consolidare; lucrări care privesc finisajele elementelor ce urmează a fi consolidate sau elemente adiacente acestora (tâmplării interioare / exterioare, învelitorile copertinelor, etc.), după cum urmează:

Lucrări de instalații (sanitare, termice, electrice):

Instalațiile asupra carora se va interveni sunt exclusiv cele din zona afectata de lucrările de consolidare a structurii de rezistenta (cele din proximitatea elementelor ce vor suferi consolidări). Lucrările de intervenție vor consta in demontarea si remontarea (eventual înlocuirea) traseelor in același sistem ca cel actual și la aceleași performanțe.

Lucrări de intervenție asupra instalației de gaze naturale:

Instalațiile asupra carora se va interveni sunt cele din zona afectata de lucrările de consolidare a structurii de rezistenta, intervenția având ca rezultat o instalație similară cu cea actuală și la aceleași performanțe. Lucrările nu includ echipamente din rețelele si instalațiile de utilizare adiacente. Intervenția la conducta de distribuție sau branșamentele aferente se va face de către operatorul sistemului de distribuție sau firmele abilitate in domeniu, contractate de acesta.

Lucrări de arhitectură:

Lucrările antemenționate constau în PREGĂTIREA ELEMENTELOR ȘI A SPAȚIILOR ce vor suporta lucrări de consolidare: demolări de pereți de compartimentare (după caz), demontarea tâmplăriilor, decopertarea finisajelor -pardoseli, placări, tencuieli interioare la pereți sau tavane, tencuieli exterioare, etc., dezafectarea trotuarelor pentru acces la pereții subsolurilor afectate, demontarea învelitorii de pe copertina parterului comercial și a acceselor locatarilor ȘI REFACEREA acestora și a suportului lor (șape, tencuieli, etc.) în gabarit și sistem similar cu cel din prezent, conform documentației.

 • 5. GRADUL DE ASIGURARE LA ACȚIUNI SEISMICE DUPĂ CONSOLIDARE - GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALĂ SEISMICĂ R3>1.00

R3 (min) = 0.65 (conform Codului de proiectare seismică P100)

 • 6. DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

24 luni calendaristice

FINANȚAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

din valoarea totală a lucrărilor de C+M:

 • - 74.65 % se finanțează din transferuri de la bugetul de stat conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările și completările ulterioare;

RC J40/7016/2012                       Sos.Mihai Bravu, nr.51O, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


 • - O % se finanțează din bugetele locale conform art. 8 alin.(l) lit.-b-) din.....-

Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările și completările ulterioare;

 • - 0 % se finanțează din bugetul de stat, bugetele locale sau venituri extrabugetare conform art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994*), republicată*), cu modificările și completările ulterioare;

 • - 19.32 % se finanțează din fondurile proprii ale operatorilor economici conform art. 8 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările și completările ulterioare;

 • - 0 % se finanțează din sursele proprii ale proprietarilor persoane fizice și juridice, conform art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările și completările ulterioare;

 • - 6.03 % se finanțează din bugetele locale conform art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*).

(la data 16-iul-2014 punctul 7. din anexa 19 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 465/2014 ) *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, în temeiul art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217/2012.

(la data 16-iul-2014 punctul 7. din anexa 19 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 465/2014 )

(la data 16-iul-2014 punctul 7. din anexa 19 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 465/2014 )

 • 8.AVIZE SI ACORDURI

  • 8.1. Certificat de urbanism nr. 335 din 23.05.2017 emis de Primăria Municipiului Bacău

  • 8.2. Solicitări de avize conform certificatului de urbanism:

   Solicitări de avize conform certificatului de urbanism:

   Nr. de înregistrare la instituția care urmează să emită avizul

   Nr. avizuluî/data

   Gaze naturale

   169849/22.06.2017

   35105/01.08.2017

   Telefonizare

   381/22.06.2017

   381/18.07.2017

   Alimentare cu energie electrică

   6030185378/22.06.2017

   1001536582/04.07.2017

   Sănătatea Populației

   670/03.07.2017

   662/10.07.2017

   Agenția pentru protecția mediului

   8420/22.06.2017

   1259/27.06.2017

   Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Est

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro

Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Bacău

1000/03.07.2017


37/Z/20.07.2017Asociația de proprietari

i® â Pre§edinte'

U ......................

(persoana juridică autorizată)RCJ40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro

7MUNICIPIUL BACĂU

Str. Mărășești nr. 6, Bacău, 600017


DIRECȚIA TEHNICA

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

NR 8657/05.10. 2017


NOTA

In atentia : Comisiei Naționale de Inginerie Seismica

Referitor la : emiterea avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat in Constmctii pentru obiectivele de investiții incluse in PROGRAMUL DE ACȚIUNI pe anul 2017 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuința multietajata, încadrata in clasa I de risc seismic

Având in vedere:

 • •  Prevederile Art.l alin (3) din HG 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnic o-economi ce pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice;

 • •  Prevederile ART.14 alin. (1) din Ordinul 901/2015 privind privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 •  Contractul de finanțare nr.71884/26.05.2017 incheiat intre UAT Municipiul Bacau si MDRAPFE;

 • •  Valorile estimate ale obiectivelor de investiții cuprinse in Programul National/2017 care sunt sub pragul de 23 mii. lei fara TVA;

pentru obiectivele de investiții:

S Consolidare bloc str. Marasesti nr.4

S Consolidare bloc str. Marasesti nr.7

S Consolidare bloc str. Marasesti nr,9

J Consolidare bloc str. Marasesti nr. 10

S Consolidare bloc str. Marasesti nr. 12


Inspectoratul de Stat in Construcții nu emite avize tehnice .


Conform Legii 50/1991 actualizata, IJC Bacau va emite acordul, in baza DTAC, in vederea obținerii autorizației de construire .


ADMINIST ROMICDIRECTOR EXE CRISTINABU


3!

F/


Email: primaria@primariabacau.ro Tel: 4-   (234) 581849 •


Fax: 4-40 (234) 588757


HOTĂRÂRE nr. „356             ~20?L7

pentru aprobuiea Fiogiantului de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public

EMITENT:     Guvernul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017

Data intrării in vigoare : 25 mai 2017

HOTĂRÂRE nr. 356 din 18 mai 2017

pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public EMITENT     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 26 mai 2017

Data intrării in vigoare : 25 mai 2017

Forma actualizata valabila la data de : 5 octombrie 2017

Fț zenta forma actualizata este valabila de la 25 mai 2017 pana la data selectata

în temeiul art. 108 din Constituția României/ republicată, și al art. 7 alin. (3) din Ordoriz^ța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente/ republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Programul de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu def inația de locuință prevăzute în anexă se finanțează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. .'-'0/19 94 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAX GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprin-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

București, 18 mai 2017,

Pagina 1

//

HOTĂRÂRE nr. 356 din 18 mai 2017

pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public

EMITENT:     Guvernul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017

Data intrării in vigoare : 25 mai 2017

1 1

imobil

1

|      Anul    |

|construirii j

1 1

1

i

Regim de înălțime

!

i

[ Nr.

| mente

|Nr.

j    Arie

| crt.

|aparta-]c

|       (mp)

1 - 1

Adresă

1

îesfășuratăj

1

1 1

r ii

Str.

Mărășești

nr.

4

I

j      1961    jP

4"

1

4E

| 102

|      13.125]

î i

1

|2

Str.

Mărășești

nr.

7

1

|     1961    ,P

4"

4E

| 61

|        7.500]

[!

1

|3

Str.

Mărășești

nr.

9

1

|     1961    |P

+

4E

|     48

|        5.625]

1 1

..... I

1

l

| 4

Str.

Mărășești

nr.

10

1

|     1961    ,P

+

4E

1------------

|      63

|        9.375]

1 1

|

l

1

1

|------------

. V 1 5

Str.

Mărășești

nr.

12

|     1961    ,P

+

4E

|     76

11.250

Pagina 1

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Șl FONDURILOR EUROPENE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL BACĂU


Nr.7/ 08^   /2.C ■ od-- <?ol\


Nr.          / 2 / 06.20/^


CONTRACT DE FINANȚARE

pentru

proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcții cu destinația de locuință multietajate, din județul Bacău, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, incluse în Programul de acțiuni pe anul 2017 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 356/2017

Preambul

în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 alin. (1) lit.

 • a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare și al art. 3 lit. f) și art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene:

/. Părțile contractante

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, latura Nord, sector 5 București, tel: 0372.114.599 fax: 0372.111.549, cod fiscal 26369185, cont R076TREZ23A700301510209X, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentat prin doamna Sevil SHHAIDEH, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, în calitate de ordonator principal de credite, ca autoritate publică centrală

Unitatea administrativ teritorială Județul Bacău cu sediul în Calea Mărășești nr. 2, municipiul Bacău, județul Bacău, tel.: 0234-534 481, fax 0234-535 012, cod fiscal

cont R082TREZ06121420210XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, reprezentată prin domnul Sorin BRAȘOVEANU, președinte al Consiliului Județean Bacău, în calitate de beneficiar, ca autoritate publică locală,

au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare. |

A

 • II. Definiții

Termenii utilizați în prezentul contract vor avea următorul înțeles :

 • a) MDRAPFE - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

 • b) UAT - Unitate Administrativ Teritorială;

 • c) Contract de finanțare - reprezintă prezentul contract de finanțare și Anexele sale;

 • d) Program - Programul de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 356/18.05.2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 394/25.05.2017;

 • e) Obiective de investiții - construcții cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, incluse în Program;

 • f) Surse MDRAPFE - sume alocate prin bugetul MDRAPFE de la bugetul de stat;

 • g) Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 - Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) Norme metodologice - Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.20/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001, cu modificările și completările ulterioare;

 • i) Cheltuieli eligibile aferente contribuției de la bugetul de stat - valoarea alocărilor din bugetul de stat, care sunt eligibile în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 și a Normelor metodologice, precum și termenele și condițiile prezentului contract.

///. interpretare

în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • IV. Obiectul și valoarea contractului

 • (1) Obiectul contractului îl constituie alocarea din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate pe anul 2017 cu această destinație în bugetul MDRAPFE, a sumei de 317.700 lei, în vederea finanțării cheltuielilor, pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice, privind proiectarea lucrărilor de intervenție la obiectivele de investiție incluse în Program. • (2) Cheltuielile aferente contribuției de la bugetul de stat sunt eligibile dacă respectă prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 și a Normelor metodologice, precum și termenele și condițiile prezentului contract,

 • V. Documentele contractului

Anexa - Programul de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public - extras din Hotărârea de Guvern nr. 356/2017 pentru județul Bacău.

 • VI. Modalități de transfer al fondurilor

 • (1) Transferul fondurilor de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene către Consiliul Județean Bacău se va face în conformitate cu prevederile Normelor metodologice, cu încadrarea în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul MDRAPFE.

 • (2) Pentru alocarea sumelor prevăzute în prezentul contract de finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAPFE, în vederea finanțării cheltuielilor eligibile pentru elaborarea proiectării lucrărilor de intervenție la obiectivele de investiții incluse în Program, Beneficiarul procedează după cum urmează:

 • a) solicită MDRAPFE necesarul de fonduri de la bugetul de stat conform modelului prevăzut în Anexa nr. 21 la Normele metodologice;

 • b) solicitarea prevăzută la alin. (2) lit. a) va fi însoțită de:

 • - sinteza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 19 la Normele metodologice;

 • - proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de execuție;

-procesul-verbal de admitere a recepției documentației tehnico-economice privind proiectarea lucrărilor de consolidare;

 • - copie conform cu originalul a facturilor emise și nedecontate.

 • c) documentele prevăzute la lit. b) vor fi puse la dispoziția consiliului județean de către consiliile locale, conform prevederilor Normelor metodologice.

VIL Durata contractului

Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte și are valabilitate până la 31.12.2017.

VIII. Drepturile și obligațiile părților

 • (1) Drepturile și obligațiile părților, aferente prezentului contract de finanțare, sunt cele stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 și prin Ndrmele metodologice.

 • (2) Părțile răspund în solidar, ca urmare a prejudiciilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale, din motive imputabile acestora.

/X. Modificarea, completarea, încetarea contractului de finanțare și restituirea finanțării acordate

 • (1) Prezentul contract de finanțare poate fi modificat, prin acordul scris al părților, în următoarele situații:

 • a) se suplimentează sau se diminuează contribuția de la bugetul de stat, respectiv sursa MDRAPFE, în urma rectificării bugetului de stat pe anul 2017;

 • b) se efectuează redistribuiri în cadrul Programului;

 • c) se efectuează modificări în cadrul listei anuale a alocațiilor bugetare;

 • d)  se efectuează modificări, aprobate prin hotărâre de Guvern, în cadrul Programului.

 • (2) Actele adiționale intră în vigoare în ziua imediat următoare semnării lor de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.

 • (3) Prezentul contract de finanțare poate fi reziliat unilateral, cu o notificare prealabilă de 15 zile în situația în care nu sunt îndeplinite atribuțiile și responsabilitățile aferente derulării Programului așa cum au fost stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 și prin Normele metodologice.

 • (4) Prezentul contract de finanțare poate fi reziliat unilateral, cu o notificare prealabilă de 15 zile în situația în care Beneficiarul nu este de acord cu încheierea unui act adițional conform alin. 1 lit. a), b), c), d).

 • (5) în cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, MDRAPFE poate decide rezilierea unilaterală a Contractului printr-o notificare scrisă.

 • (6) Orice plată excedentară făcută de către MDRAPFE constituie plată nedatorată și consiliul județean are obligația de a restitui suma respectivă. MDRAPFE va notifica consiliul județean cu privire la suma datorată și care trebuie restituită.

 • (7) în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data primirii, de către consiliul județean, a notificării cu privire la sumele datorate, acesta este obligat să restituie sumele cu privire la care a fost notificat, precum și, dacă este cazul, comisioanele de transfer bancar, plătite de MDRAPFE, aferente sumelor respective.

 • (8) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin. (7), se vor calcula majorări de întârziere în cuantum de 0,02% pe zi de întârziere din suma datorată, până la data plății efective.

 • (9) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract.

 • (10) Prezentul contract încetează astfel:

 • a) prin ajungerea la termen;

 • b) prin acordul părților, conform prevederilor art. 1321 Cod Civil.

X. Forța majoră

 • (1) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care împiedică executarea, în tot sau în parte, a obligațiilor ce le revin părților, potrivit prezentului contract și este constatat de o autoritate competentă.

 • (2)  Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (3) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • (4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție pentru limitarea consecințelor.

 • (5) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

X/. Soluționarea litigiilor

 • (1) Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe orice neînțelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.

 • (2) în situația în care neînțelegerea sau conflictul nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

 • XII. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează prezentul contract de finanțare este limba română.

 • XIII. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 • XIV. Comunicări

 • (1) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanțare trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Șl FONDURILOR EUROPENE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL BACĂU

ANEXA

Ia Contractul de Finanțare

PROGRAMUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2017

privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public

- extras din Hotărârea de Guvern nr. 356/2017 pentru județul Bacău11 -

B. PROIECTARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

B.l MUNICIPIUL BACĂU, județul Bacău

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag= 0,35g2)

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim înălțime

Nr. apart.

Arie desf.

- mp -

1

Str. Mărășești nr. 4

1961

P+4E

102

13.125

2

Str. Mărășești nr. 7

1961

P+4E

61

7.500

3

Str. Mărășești nr. 9

1961

P+4E

48

5.625

4

Str. Mărășești nr. 10

1961

P+4E

63

9.375

5

Str. Mărășești nr. 12

1961

P+4E

76

11.250

NOTĂ

 • 1) Construcții cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa 1 de risc seismic și care prezintă pericol public incluse în Programul de acțiuni pe anul 2017 în baza propunerilor fundamentate de Consiliul Județean Bacău.

 • 2) Valori de calcul pentru accelerația "ag" cuprinse în Harta de zonare a accelerației terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.


Ministerul Dezvoltării regionale, ț administrației Publice și fondurilor Europene

CONSILIUL JUDEȚEAN

PREȘEDINTE SORIN BRAȘOVEANU


Stimate domnule președinte, în limita alocației bugetare aprobate prin legea/6pș „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, t publice”, articol „Transferuri de capital”, cod 51.02.09 riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806/2013, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că, pentru finanțarea acțiunilor pe anul 2017 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, situate în Municipiul Bacău, se repartizează suma de 353.000 lei.

Suma menționată este alocată în vederea elaborării proiectării lucrărilor de intervenție la clădirile de locuit situate în Municipiul Bacău, incluse în Programul de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnica în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 356/18.05.2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 394/25.05.2017.

Suma de 353.000 lei este defalcată pe trimestre, conform tabelului de mai jos, astfel:

Program 2017

din care, pe trimestre:

Total transferuri

din care, sume reținute 10%

Trim. 1

Trim. 11

Trim. III

Trim. IV

Total:

din care, sume reținute 10%

Total:

din care, sume reținute *10%

353.000

35.300

0

0

153.000

35.300

200.000

0

în aplicarea legislației specifice președinții consiliilor județene împreună cu primarii municipiilor și orașelor răspund, potrivit legii, pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate; în cazul clădirilor de locuit incluse în programul anual de acțiuni primarii municipiilor și orașelor dispun măsurile necesare pentru:

Str. Apel odor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București

Tel.:   0372 111 506, Fax: *-4 0372 111 337, E-mail: mtni$tru<®mdrap.ro

www.mdrap.ro

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Șl

Fondurilor Europene                       j . „„i,.,rărik

entației de avizare a lucranic

 • - contractarea proiectării lucrărilor de intervenție și aprobarea docum

de intervenție;

 • - contractarea execuției lucrărilor de intervenție;

 • - asigurarea diriginților de șantier autorizați;                             -țuatiilor de lucrări executate

 • - verificarea și decontarea documentației de proiectare, precum și a si conform soluției de intervenție din documentația aprobată;

 • - organizarea recepției la terminarea lucrărilor de intervenție (consolida e^ecUtate repartizarea pt

 • - stabilirea situației valorice a decontărilor pe categorii de lucrări rea intervenție (consolidare)

fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru execuția lucrărilor         care revine fiecăru'

proporțional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea

proprietar;                                                               . ,or incluse în programul anual

 • - notarea dreptului de creanță în partea a lll-a a cărții funciare a imobil către fiecare proprietar de acțiuni, cu menționarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restitui

pentru executarea lucrărilor de intervenție;                                     ^e la bugetul de stat

 • - încheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din traris^ ea ratelor lunare și privind execuția lucrărilor de intervenție, evidența, calcularea și 10

urmărirea, potrivit legii, a debitorilor restanți.

/1994, aprobate prin H.G. nr. Potrivit prevederilor Normelor metodologice de aplicare a O.G* nr. 20/             transferuri de ta

1364/2001, cu modificările și completările ulterioare, în vederea efectua^1      intervenție aferente

bugetul de stat, a cheltuielilor efectuate pentru proiectarea lucrări destinația de locuința locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din construcțiile seismic și care prezintă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa l de c~u va proceda după cum pericol public, incluse în programul anual de acțiuni, Consiliul Județean

urmează:                                                                                       ,     . .          în

nuri de la bugetul de stat, in

 • a) solicită MDRAPFE până la data de 10 a lunii în curs, necesarul de fon           țn Anexa nr. 21 la

completarea sumelor de la bugetul local, după caz, conform modelului P

Normele metodologice;

 • b) solicitarea prevăzută la lit. a) va fi însoțită de:                               odelului prevăzut în Anexa

 • - sinteza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, conform rv

nr. 19 la Normele metodologice;

 • - proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de execuție;               ornice privind proiectarea

 • - procesul-verbal de admitere a recepției documentației tehnico-econ lucrărilor de intervenție;

-copie după facturile emise si nedecontate;                                            „               m

'                                   .       ... , „riețean, în conformitate cu

 • c) documentele prevăzute la lit. b) vor fi puse la dispoziția consiliului juo prevederile Normelor metodologice, de către Primăria AAunicipiului Bacau.

pentru            ,       PUnCtul 20 di" Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 63/30.06.2010

pentru stabilirea un “mpletarea LeS’' "r. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și de Finanțare oemnipma5IJn finar><dare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, 0 tet întocmit Contractul intervenție oenlnX^ d<? aCțiUni pe anut 201Z Prtv*nd proiectarea. ? execuîia lucririlor de încadrate prin rannrTd * nS?lui seisrnic ta construcțiile cu destinația locuință multietajate, care îl transmitem în 7 e*pert'Za tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, pe

n aoua exemplare, spre semnare.

Str, Apolodor nr, 17, Latura Nord, Sector 5, București

Tel,: +4 0372 111 506, Fax: *4 0372 111 337, E-maii: mmistru@mdrap.ro www.mdrap.ro

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE.

Administrației Publice și fondurilor europene

Vă rugăm ca după semnarea contractului de finanțare menționat mai sus, să retransmiteți un exemplar la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene își exprimă întreaga disponibilitate, potrivit atribuțiilor legale ce îi revin, în vederea realizării măsurilor și acțiunilor care trebuiesc întreprinse de autoritățile administrației publice locale pentru punerea în siguranță la acțiuni seismice a construcțiilor existente cu destinația de locuință.

Cu stimă,

VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Șl FONDURILOR EUROPENE,

Str. Apoloclor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București

Tel.: +4 0372 111 506, Fax: +4 0372 111 337, E-mait: ministru@mdrap.ro www.mdrap.ro

HOTĂRÂRE nr. 227 din 2 aprilie 2015

pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2015 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multi etalate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 3 din 6 aprilie 2015

Data intrării in vigoare : 6 aprilie 201S

.2 Municipiul Bacău, județul Bacău

Caracteristici raacroseismice ale amplasamentului - a(g) - 0,35g*l)

*rp*

Tont 8*

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălțime

Nr. de aparta~ mente

Arie desfășurata (mp)

1

Str. Mărășești nr. 4

1961

P+4E

102

13.125

2

Str, Mărășești nr. 7

1961

P+4E

61

7.500

-J

Str. Mărășești nr. 9

1961

P+4E

48

5.625

4

Str. Mărășești nr. 10

1961

P+4E

63

9.37 5

5

Str. Mărășești nr. 12

1961

P+4E

76

11.250

Pagina 1

CONSOLIDARE IMOBIL LOT 2

Calea MĂRĂȘEȘTI nr.7, Municipiul BACĂU, Județul BACĂU

FAZA D.A.L.I.


Beneficiar: Municipiul Bacau, reprezentat prin Primar Cosmin Necula, cu sediul pe Str. Marasesti, Nr. 6, Mun. Bacau, Jud. Bacau, Tel:0234.581.849 Proiectant: S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L.

Șos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, România,

T: 0040.21.3200.138, F: 0040.374.093.992

Pr nr. 04.1/2017

Data întocmirii: iunie 2017

Șos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


FOAIE DE SEMNATURI

DATE DE IDENTIFICARE ALE PROIECTANTULUI

S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L. cu sediul in Șos. Mihai Bravu nr. 510, et.2, sector 3, București, înregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului sub nr. 140/7016/2012, cod unic de înregistrare RO 303 294 99.

ARHITECTURĂ

LEVIATAN DESIGN S.R.L.


INSTALAȚII ELECTRICE

Ing. Florin BreazuINSTALAȚII TERMICE

Ing. Mihaela Bunea


INSTALAȚII SANITARE

Ing. Mihaela Bunea

INSTALAȚII GAZ

Ing. Bogdan ScăunașuRC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro


www.leviatan.roCAPITOLUL A

BORDEROU PIESE SCRISE

1. FOAIE CAPĂT
2. FOAIE DE SEMNĂTURI
3. BORDEROU
4. MEMORIU GENERAL
5. ANEXE:

ANEXA 1 - CERTIFICAT DE URBANISM

ANEXA 2 - ACT PROPRIETATE

ANEXA 3 - STUDIU GEOTEHNIC

ANEXA 4 - EXPERTIZĂ TEHNICĂ

ANEXA 5 - EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

ANEXA 6 - DOCUMENTAȚIA ECONOMICA ANEXA 7 - AVIZE

CAPITOLUL B

BORDEROU PIESE DESENATE ARHITECTURĂ

01. A01 - Plan de amplasare în zonă


sc.1:1000


02. A02 - Plan situație

03. A03 - Releveu plan subsol

04. A04 - Releveu plan parter

05. A05 - Releveu plan etaj 1

06. A06 - Releveu plan etaj 2

07. A07 - Releveu plan etaj 3-4

08. A08 - Releveu secțiune transversala

09. A09 - Releveu fațada vest

 • 10. A10 - Releveu fațada est

 • 11. AII - Releveu fațada nord

 • 12. A12 - Releveu fațada sud

 • 13. A13 - Propunere plan subsol

 • 14. A14 - Propunere plan parter

 • 15. A15 - Propunere plan etaj 1

  500

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


 • 16. A16 - Propunere plan etaj 2                                sc.1:100

 • 17. A17 - Propunere plan etaj 3-4                             sc.1:100

 • 18. A18 - Propunere secțiune transversala                     sc.1:100

 • 19. A19 - Propunere fațada vest                               sc.1:100

 • 20. A20 - Propunere fațada est                                sc. 1:100

 • 21. A21 - Propunere fațada nord                               sc.1:100

 • 22. A22 - Propunere fațada sud                                sc.1:100

REZISTENȚĂ

01. ROI - Plan subsol soluție de consolidare                    sc.

02. R02 - Plan parter soluție de consolidare                     sc.

03. R03 - Plan etaj 1 si 2 soluție de consolidare                 sc. 1:100

04. R04 - Plan etaj 3 soluție de consolidare                      sc. 1:100

05. R05 - Plan etaj 4 soluție de consolidare                     sc.

06. R05 - Plan etaj 5 soluție de consolidare                     sc.

07. R06 - Detalii consolidare                                     sc. 1:20

INSTALAȚII

INSTALAȚII SANITARE

01.IS01 - Instalații sanitare - Plan subsol releveu

sc. 1:100

02.IS02 - Instalații sanitare - Plan parter releveu

03.IS03 - Instalații sanitare - Plan subsol propunere

sc. 1:100

sc. 1:100

04.IS04 - Instalații sanitare - Plan parter propunere

sc. 1:100

INSTALAȚII ELECTRICE

01.IE01 - Plan instalații electrice subsol                          sc.

02.IE02 - Plan instalații electrice parter                          sc.

03.IE03 - Plan instalații electrice etaj 1                            sc.

04.IE04 - Plan instalații electrice etaj 2-3                         sc.

05.IE05 - Plan instalații electrice etaj 4                           sc.

INSTALAȚII TERMICE

01.IT01 - Instalații termice - Plan subsol releveu

sc. 1:100


E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

02.IT02 - Instalații termice - Plan parter releveu

03.IT03 - Instalații termice - Plan subsol propuner

04.IT04 - Instalații termice - Plan parter propunere


SC. 1:100


sc. 1:100


sc. 1:100


INSTALAȚII GAZE

01.IG01 - Instalații GN - Plan parter releveu

sc. 1:100


sc. 1:100


02.IG02 - Instalații GN - Plan parter propunere

CAPITOLUL A

PIESE SCRISE

MEMORIU GENERAL

1.Informații generate privind obiectivul de Investiții

 • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

 • 1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDTTE/INVESTITOR

 • 1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR)

 • 1.4 BENEFICIARUL INVESTIȚIEI.

 • 1.5 ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

2.Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de

Intervenții

 • 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE,

STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE.

 • 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI A DEFICIENȚELOR

 • 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE.

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI:

  • 3.2. REGIMUL JURIDIC:

  • 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI:

  • 3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE:

  • 3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL

DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII:

 • 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic,

concluziile studiilor de diagnosticare:

 • 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice și

analiza detaliată a acestora

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

 • 5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,

FUNCȚIONAL-ARHTTECTURAL ȘI ECONOMIC, CUPRINZÂND:

 • 5.2.  NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA

CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE - INSTALAȚII.

 • 5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE..................... 50

 • 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIJIEI:

 • 5.5. SUSTENABILTTATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI:

 • 5.6. ANALJZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 57

6.Scenariul/ Opțiunea      tehnico-economic(ă)     optim (ă),

recomandat(ă)

 • 6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC,

ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR

 • 6.2. SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII OPTIM(E), RECOMANDARE)

 • 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIAFERENȚI INVESTIȚIEI:

 • 6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE

SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUAL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

 • 6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚAREA INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMAREA ANALIZEI

FINANCIARE ȘI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE:....................................................................89

7.Urbanism, acorduri și avize conforme.........Error!Bookmarknotdefined.

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE NR.338 DIN 23.05.2017 ÎN SCOPUL CONSOLIDARE IMOBIL - LOT 1 Error! Bookmark not defined. 7.2.STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Error! Bookmark not defined.

 • 7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE

............................................................................................................................................................................................Er

ror! Bookmark not defined.

 • 7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII CAPACITĂȚII

EXISTENTE - NU ESTE CAZUL.........................................................................................Error! Bookmark not defined.

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

 • 7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ:

...........................................................................................................................................................................................Eir or! Bookmark not defined.

 • 7.6. AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE

TEHNICE, PRECUM:...............................................................................................................Error! Bookmark not defined.

/A 1 d S

C NDIS3Q 4

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro(A) PIESE SCRISE

MEMORIU GENERAL

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CONSOLIDARE IMOBIL LOT 2

Bloc 1, scările A, B, C si D, situate în Calea MĂRÂȘEȘTI nr.7, Municipiul BACĂU, Județul BACĂU

 • 1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

Ordonatorul principal de credite: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene (M.D.R.A.P.) și UAT Municipiul Bacău

 • 1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR)

nu există

IA BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin Primar Cosmin Necula, cu sediul pe Str.

Marasesti, Nr. 6, Mun. Bacau, Jud. Bacau

 • 1.5 ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

S.C. LEVIATAN DESIGN SRL, cu sediul in Sos. Mihai Bravu, nr. 510, et. 2, sector 3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J 40/7016/2012, cod unic de înregistrare RO 30329499.


RCJ40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,

Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro2.SITUAȚIA___EXISTENTĂ___£1___NECESITATEA___REALIZĂRII

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE

Municipiul Bacău se află în județul cu același nume, fiind, conform articolului 2 din Legea 351-2001, o localitate de rangul 1: municipiu de importanță națională, cu influență potențială la nivel european. De asemenea, conform Hotărârii de Guvern 998 din 2008, acest municipiu este desemnat pol de dezvoltare urbană.

Acest municipiu are multiple oportunități pentru dezvoltare, printre care se numără plasarea geografică pe Valea Șiretului, în apropierea confluenței râurilor Bistrița și Șiret, amplasarea la intersecția rutelor care leagă Moldova de Transilvania, existența Aeroporului Internațional Bacău, o concentrare a firmelor din multiple domenii de activitate, dar și amenințările cauzate de exodul forței de muncă spre vestul Europei, scăderea populației stabile și îmbătrânirea acesteia.

Conform Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău (2011), Politicile publice de dezvoltare locală și Planificarea strategică pe termen mediu și lung prevăd ca obiectiv strategic de dezvoltare durabilă Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane la exigențele Uniunii Europene (obiectiv strategic 4), prin Programul 1.1. Regenerarea fondului existent de locuințe, prin proiectele:

 • -  Reabilitarea fondului de locuințe cu valoare istorică

 • -  Reabilitarea termică a fondului de locuințe existent

 • -  Reabilitarea generală a zonelor de locuit și asigurarea acestora cu dotări, accesibilitate, servicii, calitatea locuirii în circumstanțele specifice zonelor respective

 • -  Stimularea și încurajarea inițiativelor asociațiilor de proprietari și chiriași, precum și a voluntariatelor în întreținerea și regenerarea zonelor de locuire

Primăria Municipiului Bacău, prin HCL nr. 5/2016 a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, unde, la capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică, figurează ca

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro


www.leviatan.roMIND MATTER

Obiective în continuare, la pozițiile 11-15, consolidările imobilelor din strada Mărășești nr. 4, 7, 9, 10 respectiv 12.

 • 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI A DEFICIENȚELOR

2.2.1 Descrierea situației existente

Construcția existentă este amplasată în centrul municipiului Bacău, în Unitatea Teritoriala de Referință UTR1, în zona de Protecție a Patrimoniului Cultural și în imediata vecinătate a mai multor monumente istorice clasa A: casa Vasile Alecsandri (cod BC-II-m-A-00763) și Palatul Administrativ (cod BC-II-m-A-00773), dar și monumente istorice clasa B: Oficiului Poștal nr. 1 (Fostele Birouri ale Comerțului și Clădirea Poștei - cod BC-II-m-B-00774) și casa construită la începutlul secolului XX (cod BC-II-m-B-20181).

Construcția existentă are regim de inaltime Sp+P+4E+E5 retras, fiind o clădire de locuințe cu spații comerciale la parter si spatii - anexa la subsol. Din punct de vedere structural, clădirea este încadrată în gradul I de risc seismic.

Blocul de locuințe din str. Mărășești, nr. 7, scările A-D, Bacău este plasat la intersecția str. Mărășești și str. Erou Gheorghe Rusu. Blocul 7 este format din două tronsoane (A, B) cu 4 scări (notate tronson A - scările A, B, și respectiv tronson B - scările C, D) având un total de 61 de apartamente. Blocul are subsol parțial, parter și patru etaje. Pe zona centrală, se. C, blocul are cinci etaje. Tronsoanele blocului sunt separate prin rost. Construcția prezintă aceeași alcătuire din punct de vedere funcțional și a structurii de rezistență.

Blocul 7 a fost construit în anii 1960-1961, în cadrul unui proiect tip întocmit de D.S.P.A.C. Bacau intitulat "Sarcina de proiectare pentru 2200 apartamente centru Bacău" după un proiect tehnic "300 apartamente" pentru blocul 4, cvartal II, facand parte din primul ansamblu de locuințe din municipiu. Sistemul structural este format din cadre din beton armat monolit cu o înălțime a construcției de 20.45m deasupra solului.

Pe durata exploatării nu s-au efectuat modificări funcționale semnificative față de forma în care a fost proiectată și dată în exploatare. Starea actuală a construcției prezintă degradări de fisuri, crăpături, infiltrații de apă, desprinderi de tencuială, degradarea zidăriei. In prezent se preconizează o durată de utilizare

RC J40/7016/2012                        Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

10

MIND MATTER estimată a construcției, ulterioară momentului expertizării, până la primul cutremur de intensitate mare.

A. Din punct de vedere arhitectural si funcțional, conformația clădirii este următoarea:

Blocul 7 are forma L în plan fiind alcătuit din două tronsoane, un tronson rectangular în care sunt cuprinse scara A și parțial scara B (denumit tronson A) și un tronson sub formă de L în care sunt scara D, C ș i parțial B (denumit tronson B). Se specifică faptul că scara C (inclusiv accesul) este poziționată în zona de colț a construcției (intersecția dintre cele două aripi ale structurii). Blocul are subsol parția I, parter, 4 etaje și o zonă centrala (sc.C) cu 5 etaje.

Referitor la cele 2 tronsoane, tronsonul A are formă rectangulară în plan cu dimensiunile generale 41.55m x 10.30m, iar tronsonul B sub formă de L are dimensiunile generale 33.10m x 10.30m (aripa lungă) și respectiv 15.38m x 10.30m (aripa scurtă).

Pe întreaga clădire sunt două deschideri cu dimensiunile interax de 5.10m și 4.90m. Pe zona scărilor A, B și C sunt un număr de câte 7 travei, iar pe zona scării D sunt 5 travei, 26 de travei în total, cu dimensiuni variabile între 2.75m și 3.80m.

Blocul 7 este format din două tronsoane așezate în plan sub formă de L, separate prin rost antiseismic, cu 4 scări (notate scara A, B, C și respectiv D) având un total de 61 de apartamente. Construcția prezintă aceeași alcătuire din punct de vedere funcțional și a structurii de rezistență.

Din punctul de vedere al dezvoltării pe verticală blocul are 3 zone distincte:

 • - parter (4.50m), 4 etaje (2.75m) reprezentând în total 15.50m deasupra solului;

 • - subsol (2.85m), parter (4.65m), 4 etaje (2.75m) reprezentând în total 18.50m, din care 15.65m deasupra solului;

 • - parter (4.65m), 5 etaje (2 .75m), camera vasului de expansiune (2.20m), reprezentând în total 20.60m deasupra solului.

Accesul în fiecare tronson și respectiv în fiecare scară se face separat prin 4 zone de acces direct din exterior, la nivelul parterului. Toate zonele de acces sunt pe fațada posterioară prin intermediul casei scării. Pe fațada principală, există mai multe zone de acces doar pentru parter unde este prezentă o zonă comercială reprezentată prin aproximativ 10 magazine.

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

Accesul la subsol se face prin două scări de serviciu de la parter (în scara A și scara D) și două trape exterioare. în încăperile din zona centrală a blocului coboară una din scările de acces la locuințe (scara B).

Accesul pe verticală este asigurat până la ultimul nivel prin scări de beton armat. Pe casa scării și holuri pardoseala este din mozaic.

Pe scările A și B sunt câte 4 apartamente cu 2 camere la fiecare nivel dispuse simetric. Fiecare apartament are hol, debara, baie, bucătărie, cameră de zi, dormitor și balcon. Pe scările C și D sunt câte 4, respectiv 3 apartamente pe fiecare nivel, având câte 1, 2 sau 3 camere. Fiecare apartament are hol, baie, bucătărie, balcon, cameră de zi, 1 sau 2 dormitoare după caz. La etajul 5 există opt încăperi, 6 cu destinația de cameră și 2 cu destinația de grup sanitar. Blocul are un subsol parțial de 2.85m înălțime, care urmărește în plan funcționalul etajelor.

Pe fațada principală, pe latura lungă, sunt 4 loggii adâncite și casetate prin îmbinarea pereților despărțitori cu plăcile de beton armat. Grupul de loggii se ridică peste terasele etajului 4, cuprinzând și etajul 5 parțial. Parapetul este realizat din sticlă armată prinse între rame metalice. La restul balcoanelor sunt prezente parapete mixte din beton, grilaje metalice sau sticlă armată.

Tot pe fațada principală, la parter, există o copertină cu lățime de 2.00m ce urmărește linia continuă a blocului cu magazine. Acoperișul este de tip terasă necirculabilă închis la margini cu un atic si o bordură (placă tip copertină) spre exterior. înălțimea aticului este de 25cm. Bordura are o lățime de 70cm și o grosime de 8cm. Accesul la acest nivel este asigurat printr-o scară de acces la etajul 5 al scării C prin camera vasului de expansiune care a fost dezafectat, precum și printr-o scară metalică exterioară amplasată pe fațada posterioară a scării A.

Conform proiectului tip soluția de termo-hidroizolați de la acoperișul terasă este realizată din straturi de pânză, carton, bitum, zgură, vată minerală semirigidă și barieră de vapori.

B. Din punct de vedere structural

Structura de rezistență este din cadre de beton armat monolit, realizate din stâlpi și grinzi.

S-au folosit cadre transversale cu două deschideri de aproximativ 5m și travei cu dimensiuni variabile cuprinse între 2.75m (la casa scării) și 3.80m. Datorită

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


12lungimii mari a unei aripi și a jocului de nivele s-a prevăzut un rost universal pe latura lungă, aproape de intersecția celor 2 laturi. Rostul nu a putut fi prevăzut în zona de schimbare a direcției deoarece arhitectura parterului nu a permis acest lucru.

Structura de rezistență a fiecărui tronson este din cadre de beton armat monolit (stâlpiși rigle), planșee din beton armat, fundații izolate sub stâlpi, fundații liniare rigide și elastice sub ziduri. Fundațiile izolate au dimensiunea tălpii variabilă după cum urm eză: 220x200cm (FI și F7), 230x 190cm (F2), 260x230cm (F3), 260x330cm (F4), 260x300cm (F5), 200x 170cm (F6), 240x200cm (FII, F14 și F22), 250x250cm (F13), 200x230cm (F15), 210x210cm (F16), 130x280cm (F17), 650x250cm (F18), 450xl60cm (F19), 600x200cm (F20), 300xl50cm (F21).

Fundațiile notate FI8, FI9, F20 și F21 sunt fundații izolate rigide, restul sunt fundații izolate elastice. Conform proiectului existent betonul folosit este B110 (~ C6/7.5). Sub aceste fundații s-a turnat un strat de beton de egalizare de 5cm.

Fundația continuă prezentă sub pereți de la subsol are o lățime de 55cm și o înălțime de 40cm. Betonul folosit este B35.

Pereții exteriori de la subsol sunt realizați din beton B50 cu o grosime de 25 cm placat pe părțile exterioare cu ziduri de protecție de 12.5cm.

Stratul suport pentru pardoseală are 5 cm și este din beton B50.

Stâlpii au secțiuni variabile pe înălțime și diferă de la o scară la alta:

 • - subsol scara A și B:_stâlpii din axul C (de pe fațada posterioară a blocului) au secțiunea transversală 30x45cm, stâlpii din axul B (central) sunt 35x45cm; excepție fac stâlpii din zona de rost, cu dimensiunea secțiunii 30x40cm

 • - subsol scara D: stâlpii din axele 1 și 3 (de pe fațadele exterioare/marginali) au secțiunea 30x45cm;

 • - stâlpii din axul 2 (central) au secțiunea 35x40cm și 50x55cm

parterr stâlpii din axele A, C, 1 și 3 (de pe fațadele exterioare) sunt 30x45cm, excepție stâlpii de capăt (axele J și 20) și cei din zona de rost (axele 8 și 8') care au dimensiunea de 30x40cm; pe axa centrală al cadrelor transversale (axa B și axa 2) există stâlpi circulari, excepție traveele de capăt (scara A - axele 16-20 și scara D - axele G-J), zona de intersecție cu pereții de la casa scării (scara A, scara B și D) și zona de rost, unde stâlpii sunt rectangulari cu dimensiunea 35x45cm (scara A) și 30x40cm (scara O și zona de rost). Diametrul stâlpilor este

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.51O, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                         www.leviatan.ro

13

de 45cm. Stâlpul din zona de schimbare a direcției a construcției, pe fațada principală (intersecția axelor 1 și A) este un stâlp circular.

 • - etajele curente 1-3: stâlpii marginali din axele A, C, 1 și 3 (de pe fațadele exterioare) au dimensiunea secțiunii transversale de 30x30cm, excepție stâlpii din zona de rost care au dimensiunea 25x35cm, respectiv 25x30cm și cei 2 stâlpi aflați la intersecția axei B cu axele E și F cu dimensiunea 30x35cm; pe axele centrale ale construcției (axa B ș i axa 2) stâlpii au dimensiunea de 30x35cm, iar cei din din zona de rost 25x35cm.

 • - etajul 4: toți stâlpii au secțiunea transversală 25x30cm

 • - etajul 5 (între axele A-C' și 3 '-7): toți stâlpii au secțiunea transversală 25x30cm

Se menționează că poziția stâlpilor atât pe vericală cât și pe orizontală nu este continuă. Stâlpii sunt decalați spre interior cu aproximativ 60cm pe zona cu togii. De asemenea, în anumite locuri poziția în plan a stâlpilor este rotită la 90°.

In zona în care distanța dintre stâlpii de la parter este mare (6,25m) s-au folosit grinzi pereți dezvoltate pe o înălțime de 2 nivele. Pentru a asigura continuitatea acestor pereți, acestea se dezvoltă pe deschidere mare de 7,25m și pe 2 deschideri adiacente.

Pe zonele fără subsol, datorită adâncimii mari de fundare, stâlpii au lungimi mari (6,50m). Pentru a asigura stabilitatea acestor stâlpi fără a le mări secțiunea, la nivelul pardoselii s-au prevăzut rigle pe ambele direcții de clădire, care au redus înălțimea stâlpilor de la 6m la 4.5 m.

Riglele transversale au secțiunea 20x45cm. Riglele transversale de la parter au secțiunea 25x50cm, iar cele de capăt 30x30cm. Riglele longitudinale marginale au secțiunea 30x50cm iar cele centrale 20x50cm.

Grosimea plăcilor din beton armat este de 9cm.

în zona balcoanelor, placa iese în exterior cu o lățime de 70cm, are o grosime de 8cm

. In zona logiilor placa iese în exterior cu 1.50m, are o grosime de lOcm . Copertina prezentă la parter pe fațada principală, are o grosime de lOcm. Golurile pentru casa scării au dimensiunea aproximativă de 2.50x3.60m și sunt bordate cu riglele de cadru ale traveelor învecinate și cu grinzi 20x40cm.

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

La etajele 1 și 2, pe zona centrală (axa B) a scării A (între axele 11-15) și a scării B (între axele 4-8) precum și pe axa 2 a scărilor C și D (între axele C'-G) există o diafragmă de beton armat cu o grosime de 15cm.

Scara care asigură accesul pe verticală este din beton armat.

Materialele folosite la stâlpi, rigle, plăci și scară sunt beton B 140 ( ~ C8/10 conform reglementărilor și~ C 12/15 conform măsurătorilor) și oțel OLOO.

Pereții de la exterior sunt din zidărie de cărămidă cu goluri de 29cm. Conform notelor din proiectul existent este posibil ca această zidărie să fie înlocuită cu zidărie de 25cm cu goluri umplute cu zgură aglomerată. Zidurile de la subsol au fost executate cu zidărie mixtă de 37.5cm. Pereții de la interior, între apartamente, au fost realizați din zidărie de 15cm din cărămizi obișnuite. La apartamentul cu ziduri de 6cm din cărămidă obișnuită, la băi pe înălțimi de 1 m și pereții pe care sunt agățate obiecte sanitare, s-au prevăzut pereți din beton slab armat.

Acoperișul de tip terasă necirculabilă este constituit dintr-un planșeu de beton armat izolat termic și hidrofug. Terasa este bordată cu un atic sub formă de centură din beton (25x30cm).

2.2.2 Indentificarea necesităților si a deficientelor

In prezent blocul prezintă o degradări la structura de rezistență a construcției care au fost relevate vizual la exterior și la interior, în special în spațiile comune. Degradările existente sunt următoarele:

 • • fisuri și crăpături la fațade datorate acțiunii seismice și a vibrațiilor produse de autovehiculele ce trec pe străzile din jurul clădirii.

 • • degradări ale finisajelor la exterior cu desprinderi multiple ale stratului de tencuială, datorită vechimii acestora și a acțiunii mediului natural (infiltrații de apă, cicluri de îngheț-dezgheț). De asemenea este afectată zidăria prin dislocarea și măcinarea locală a cărămizilor.

 • • panourile de zidărie din ochiurile cadrelor in unele zone sunt desprinse de stâlpi și grinzi.

 • • fisuri în zona de rost, chiar prin stratul de termoizolație, pornite de la partea superioară a structurii (etajul 4). Se menționează că termoizolația a fost aplicată doar parțial.

RC J40/7016/2012                        Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

 • • degradări semnificative la nivelul copertinei de la parter, pe fațada principală.

 • • degradări ale plăcilor de beton de la balcoane precum desprinderea stratului de acoperire cu beton, corodarea armăturii, schimbarea culorii și infiltrații de apă.

 • • fisuri în scară, la interior. Aceasta a fost ruptă la nivelul parterului în urma cutremurului din 1977 și ulterior reparată.

 • • alte degradări observate sunt cele de infiltrații de apă și desprinderea varului la pereți și tavan.

 • • degradări locale de tipul dislocării mecanice a unor porțiuni de zidărie pentru montarea instalației electrice.

Atât la exterior cât și la interior degradările nu sunt foarte vizibile deoarece clădirea a beneficiat de reparații și o bună întreținere pe durata de serviciu. De asemenea clădirea a fost parțial reabilitată termic iar degradările din pereții de fațadă au fost acoperite.

Motivele pentru care s-a decis efectuarea intervenției si, implicit,a expertizei tehnice la Blocul 7 din str. Mărășești - Erou Gh. Rusu sunt următoarele:

 • 1. Conform expertizei tehnice, structura a fost încadrată în clasa I de risc seismic din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire .

 • 2. Caracteristica de structură rigidă cu parter flexibil conferită de funcționalul blocului, cu spații comerciale la parter și spaț ii de locuit la etaje, la care zidurile care delimitează apartamentele nu au corespondent la parter, ceea ce conduce la o comportare nefavorabilă preluării acțiunilor seismice;

 • 3. Degradările suferite în timp, datorate tasărilor inegale ale terenului de fundare, a cutremurelor suferite, degradării calitative și uzurii materialelor și a infiltrațiilor de apă.

Principalele cutremure care au afectat structura au fost:

 • - în data de 4.03.1977, cu magnitudinea de 7.2;

 • - în data de 30.08.1986, cu magnitudinea de 7.1;

 • - în data de 30.05.1990, cu magnitudinea de 6.9-7.0.

 • 4. Evaluarea stării structurii după cei 50 de ani de exploatare;

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


16


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

 • 5. Modificările în prescripțiile tehnice intervenite de la proiectare și execuție și până în prezent;

 • 6. încadrarea în prevederile legislației în vigoare, astfel:

 • • H. G. 486/1993 privind creșterea siguranței în exploatare a construcțiilor și instalațiilor care reprezintă surse de mare risc, prevede inventarierea și ierarhizarea construcțiilor în funcție de mărimea pericolului potențial de avarie pe care îl reprezintă, urmând ca apoi acestea să fie expertizate tehnic. într-o etapă ulterioară, pe baza expertizelor întocmite, se e laborează documentații le tehnico-economice necesare executării I ucrărilor de reparații, conso lidări sau modernizări și se trece la execuția lucrărilor prevăzute. Lucrările ce urmează a se executa la clădirile expertizate se referă la lucrări de reparații, consolidări și modernizări.

 • • Legea nr. 282/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, prevede ca proprietarii construcțiilor să acționeze pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor din proprietate sau administrare, să identifice construcțiile care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri, să comande expertizarea tehnică a construcțiilor de către experți tehnici atestați, în conformitate cu reglementările tehnice să-și însușească decizia de intervenție și apoi să continue acțiuni I e de reabilitare în funcție de concluziile fundamentate în raportul de expertiză tehnică.

 • • Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1011995 privind calitatea în construcții prevede că lucrările de reparații se fac numai pe baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, dacă constituie intervenții la construcții existente, definite ca fiind lucrări de construire, reconstituire, sprijinire provizorie a elementelor avariate, consolidare, transformare, extindere, desființare parțială, modificări, reabilitare termică, precum și lucrări de reparații sau renovări. Aceeași lege prevede ca obligație a investitorului care realizează lucrările de intervenție, acee tracta expertizarea construcți ilor de către experți tehnici atestați, în situațiile în care la aceste construcții se execută lucrări de natura celor amintite anterior.

  Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992


  E: contact@leviatan.ro


  www.leviatan.ro


  17


Având în vedere cele expuse anterior, intervențiile pentru consolidarea blocului analizat apare ca necesară și justificată din punct de vedere tehnic si legislativ.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

Masurile de intervenție urmăresc sa elimine sau sa reducă semnificativ deficientele de diferite naturi ale structurii astfel incat sa se obțină condiția de siguranțazcerinta seismica<capacitatea construcției.

Consolidarea clădirii va asigura o comportare corespunzătoare la acțiuni seismice, aducând siguranța ocupanților în normele contemporane de locuire.

Conform expertizei tehnice întocmite, lucrările de consolidare și reparații capitale vor mări gradul de risc seismic al clădirii de la gradul Rsl la gradul RsIV.

3, DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Clădirea studiată se află în intravilanul municipiului Bacău, pe Calea Mărășești la nr. 7, la intersecția acesteia cu strada Erou Gheorghe Rusu, având o suprafață construită de cca. 1050mp, o suprafață desfășurată de cca. 5470mp, din care cca. 3710mp locuințe.

 • •     Limita nordică - strada Erou Gheorghe Rusu

 • •     Limita sudică - Alee secundară acces

 • •     Limita estica - Alee secundară acces, strada George Apostu.

 • •      Limita vestică - calea Mărășești;

Din punct de vedere juridic terenul este proprietatea Statului Român, domeniul public al municipiului Bacău si există înscrieri privitoare la sarcini -Contracte de Vânzare-Cumpărare.

Blocul de locuințe cu parter comercial este proprietate privată.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romanla T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


18


MIND MATTER

Bacău este municipiul reședință al județului cu același nume. Acesta este traversat de drumurile europene E85 și E574 care fac legătura cu orașul București, cu nordul țării și cu Transilvania. De asemenea, este legat feroviar de alte orașe ale țării și dispune de un aeroport internațional.

Clădirea face parte dintr-un întreg ansamblu de locuințe colective situate pe calea Mărășești, situându-se între intersecțiile acesteia cu strada erou Gheorghe Rusu.

Accesurile către spațiile comerciale se fac din Calea Mărășești și dinspre strada erou Gheorghe Rusu, iar spre locuințe se fac din aleea secundară, paralelă cu Calea Mărășești.

 • c) datele seismice și climatice;

 • - Coeficientul de importanță al construcției: yl,e = 1.0, pentru clasa a IlI-a de importanță (cf. tabel 4.2/tabel 6.4, P100/1/2006/2013);

 • - Accelerația terenului pentru proiectare: ag = 0.28g (zona Bacău, fig. 3 .1, P100/2006), ag= 0.35g (zona Bacău, fig. 3.1, P100/2013);

 • - Perioada de colț corespunzătoare amplasamentului: Tc= 0.7s (zona Bacău, fig. 3.2, P100/1/2006/2013);

-Valoarea de referința a presiunii dinamice a vântului qb=0.6kPa conform normativului CR 1-1-4/2012;

-Valoarea caracteristica a încărcărilor din zapada pe sol Sk=2,5 kN/mp conform normativului CR 1-1-3/2012

Conform Monoografiei Geografice a României, în județul Bacău, clima este continentală în est și moderată în partea de vest. Caracteristică pentru județul Bacău este distribuția temperaturilor pe trepte de relief cu medii ale lunii iulie (cea mai caldă) cu valori cuprinse între 12°C și 20°C și medii ale lunii ianuarie (cea mai rece) cu valori cuprinse între -4°C și -7°C.

Precipitațiile variază între 1400 mm pe culmile muntoase și 400-500 mm anual în zonele de câmpie.

 • d) studii de teren:

(i)extras din studiul geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contacKs’leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                         www.leviatan.ro

MIND MATTER

Proiectarea inițială a ansamblului de locuințe a avut la bază studiul geotehnic nr. 38/1960 întocmit de DSAPC Iași. Studiul geotehnic avut la dispoziție (efectuat în prezent), are la bază rezultatele cercetării efectuate în cadrul studiului inițial precum și rezultatele forajelor din apropierea estică efectuate de colectivul geotehnic al IPJ Bacău. Stratificația terenului de fundare, tipică "complexului prăfos-argilor" al terasei medii a râului Bistrița, în perimetrul Blocului 7 este următoarea:

 • - 0.00 - 2.00rn: umplutură de pământ și resturi de la demolarea unor construcții vechi

 • - 2.00 - 9.00m: argilă, cenușiu-cafenie, cu concrețiuni calcaroase, puțin umedă, plastic vârtoasă, cu două intercalații de sol negru la adâncimile de 5.00m și 8.00m

 • - 9.00 - 9.60m: nisip prăfos, cenușiu, caracteristic părții superioare a stratului grosier al terasei

De la adâncimea de 9,60m apare stratul ed petriț cu bolovăni și nisip, uscart la partea superioară, iar de adâncimea de 10,30m înmagazinează o pânză de apă cu debit mare.

Conform normativului NP-074/2014 (tab. Al-1), terenul de fundare al blocului se încadrează în categoria "terenuri bune". în baza criteriilor obține un punctaj de 10 puncte și se înscrie în "Categoria geotehnică 2" cu risc geotehnic moderat.

Conform proiectului geotehnic inițial și a planșelor de execuție, fundarea s-a realizat în stratul de argilă, cafeniu-cenușie, puțin umedă, plastic vârtoasă la tare. Adâncimea de fundare recomandată este de 0.5m (Pconv = 220kPa) pentru zona cu subsol și la 2.50m (Pconv = 350kPa) pentru zona fără subsol. De asemenea, vechimea relativ mare a construcției a permis epuizarea oricărei tasări și formarea unei bune conlucrări între fundații și terenul de fundare.

Observațiile făcute asupra elementelor structurale nu au evidențiat degradări datorate unor tasări diferențiate sau a unor tasări locale izolate ale terenului de fundare, ceea ce confirmă o comportare bună în timp, legată desigur și de o îmbunătățire naturală a indicilor fizico- mecanici ai terenului de fundare (umiditate, consistență, coeziune, etc.).

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.levialan.ro

20

/^Leviatan®

MiND MATTER

Terenul natural de fundare in care sunt încastrate fundațiile blocului, pe care se gaseau case cu 1-2 nivele (eventual cu beci) si spatii libere cu zona verde, avea indici geotehnici inferiori terenului actual din vecinătatea si de sub construcția realizata in urma cu 56 ani.

Imbunatatirea indicilor fizico-mecanici provine din:

 • - Vechimea relativ mare a construcției, care a permis epuizarea oricărei tasari si formarea unei bune conlucrări intre fundații si terenul de fundare.

 • - Uscarea terenului de fundare ca urmare a acoperirii acestuia pe o suprafața mare cu construcții si platforme rutiere; eventuale pierderi din instalații si rețele sunt dirijate spre suprafața, datorita permeabilității reduse a stratului de argila.

 • - Stratul de fundare nu este afectat de apa subterana nici macar prin capilaritate, apa fiind cantonata in stratul de pietriș, mai jos decât contactul acestuia cu argila.

 • - Prezentul studiu geotehnic este întocmit conform normelor Indicativ NP-074/2014 pentru faza de proiectare ,,expertiza tehnica"; daca analiza efectuata deproiectantul expert nu va evidenția necesitatea unor date geotehnice suplimentare,consideram ca studiul va putea fi folosit si pentru proiectarea cinsolidarii blocului Marsesti nr.7.

(ii)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice - nu este cazul;

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente:

Corpul existent de clădire este în stare de funcționare și este branșat la utilitățile edilitare ale orașului (apă, canalizare, agent termic, rețea electrică, gaze).

Toate aceste rețele vor fi păstrate prin proiect, intervențiile structural propuse având impact minim asupra acestor trasee de instalații.

INSTALAȚII SANITARE

Imobilul este racordat la rețelele stradale de alimentare cu apa și canalizare. Alimentarea cu apă a consumatorilor din bloc și de la parter (spații comerciale) se realizează prin racordarea de la rețeaua de apă a orașului Bacău.

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


21MIND MAI1ER

Evacuarea din clădire a apelor uzate de tip menajer se realizează cu ajutorul instalațiilor interioare de canalizare care se racordează la căminele exterioare stradale.

Apa caldă pentru consum menajer (a.c.m.) este furnizată:

 • • centralizat, în cadrul PUNCTULUI TERMIC;

 • • local, prin intermediul centralelor termice murale de apartament funcționând cu gaze naturale.

INSTALAȚII TERMICE

Sursa de energie termică pentru clădire o reprezintă punctul termic din zonă, prin intermediul rețelelor urbane de agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum, la care este racordat acest bloc, dar și sursa individuală de energie termică (centrala murală cu combustibil gazos) pentru anumite apartamente și pentru spațiile comerciale de la parter.

în cadrul blocului există proprietari care și-au montat centrale proprii de apartament, pentru prepararea agentului termic pentru încălzire și apa caldă menajeră.

INSTALAȚII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica a clădirii se realizează de la rețeaua națională. Prin tema de proiectare sunt prevăzute lucrări de consolidare a blocului de locuințe. Acestea afectează instalațiile electrice din zonele prevăzute pentru lucrări efective de consolidare: trasee ale circuitelor realizate sub tencuială, prize, aparataj de comandă iluminat, corpuri de iluminat.

INSTALAȚII GAZE

în prezent locația din Strada Mărășești nr. 4 este racordat la rețeaua de distribuție gaze naturale.

Alimentarea cu gaze a consumatorilor se asigură prin intermediul instalațiilor de utilizare individuale, contorizate independent prin contoare volumetrice cu membrană, racordate prin intermediul unui branșament existent, la rețeaua de distribuție gaze naturale presiune redusă existentă.

La căpătui branșamentului, pe peretele exterior, se găsesc montate posturile de reglare echipate cu un regulatore de presiune cu acționare directă protejate în firide.

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

22

MIND MATTER

în postul de reglare la ieșirea din regulatorul de presiune s-au racordat instalațiile de utilizare presiune joasă, care alimentează în prezent atât consumatorii casnici de pe casa scării cât și spațiile comerciale care funcționează la parterul clădirii.

Instalația de utilizare este compusă dintr-un tronson comun amplasat în casa scării la parter.

Tronsonul orizontal se continuă cu un tronson vertical din Ol O 2" amplasat aerian în casa scării până la ultimul etaj al clădirii.

Măsurarea consumului de gaze naturale pentru toți proprietarii se evaluează separat prin intermediul a câte un contor volumetric individual.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția:

Au fost identificate principalele riscuri atât până la demararea lucrărilor cât și în timpul execuției lucrărilor până la data la care se realizează recepția lucrărilor. Acestea sunt:

 • -  întârzieri cauzate de obținerea avizelor, acordurilor, permiselor, schimbarea legislației în ceea ce privește aspecte tehnice ale Proiectului sau în ceea ce privește derularea procedurilor de achiziții publice,

 • -   există riscul să apară dificultăți de cooperare între diferite părți implicate în Proiect, cum ar fi modificarea soluțiilor tehnice la cerința Beneficiarului, rezilierea contractelor;

incapacitatea companiilor selectate de a respecta graficele de execuție ale contractelor, incapacitatea de a mobiliza resursele umane și materiale necesare în timp util,

 • -  contractarea și implementarea cu întârziere a contractelor de consultanță, dirigenție de șantier, execuție lucrări, furnizare

 • -  condiții climaterice deosebit de dificile, care întârzie finalizarea lucrărilor

 • -  apariția de avarii importante pe perioada de execuție a lucrărilor asupra construcției, anexelor sau echipamentelor

 • -  defectarea echipamentelor/dotărilor care urmează a fi furnizate sau nefuncționarea corespunzătoare a acestora.

-      MIND MATTER

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate:

Imobilul se află în zona de protecție a patrimoniului cultural si in zona veche a municipiului, fără a fi clasat ca monument; având în vedere că intervențiile propuse se vor rezuma la consolidarea structurii și minime modificări pe care aceasta le implică (în ce privește finisajele interioare și instalațiile) ele nu vor afecta vizibil aspectul exterior / ambiental al clădirii, respectiv caracterul de ansamblu al zonei.

 • 3.2. REGIMUL JURIDIC:

a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune:

Conform înscrierilor privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. 28568 din 08.05.2017, terenul este proprietate a Statului Roman, domeniul public al municipiului Bacau si există înscrieri privitoare la sarcini - Contracte de Vânzare-Cumpărare.

Blocul de locuințe cu parter comercial este proprietate privata.

 • b) destinația construcției existente

Din punct de vedere funcțional, clădirea este împărțită între funcțiuni comerciale (la parter) și locuire la etajele 1-5.

 • c)  includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și zonele construite protejate, după caz.

Construcția existentă nu este clasată ca monument istoric, nu face parte dintr-un sit arheologic, arie naturală protejată. Aceasta se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice de grad A sau B, dintre care unul este chiar sediul Oficiului Poștal nr. 1 amplasat pe limita nordică de proprietate a imobilului, De asemenea, clădirea este amplasată în Unitatea Teritoriala de Referință UTR1, în zona de Protecție a Patrimoniului Cultural.

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism: Imobilul se află în:

 • - zona II- zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus, conform Ordinului nr.118/2003;

 • - zona de protecție a patrimoniului cultural si in zona veche a municipiului; Parțial imobilul se afla zona de siguranța a unităților militare.

FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI este data de instituțiile publice și servicii, zona centrală având un caracter predominant administrativ și comercial.

Zona centrală este compusă din:

 • - locuințe colective existente;

 • - locuințe individuale existente;

 • - instituții publice și servicii existente și propuse;

 • - spații verzi existente și propuse;

 • - căi de comunicații rutiere existente și propuse.

FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ale zonei sunt rețele tehnico-edilitare și construcțiile aferente.

UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele funcțiuni, reprezentative și cu atractivitate, considerate caracteristice pentru o zonă centrală:

 • - funcțiuni administrative,

 • - funcțiuni financiar-bancare,

 • - funcțiuni comerciale cu caracter intraurban,

 • - funcțiuni de cult,

 • - funcțiuni de cultură,

 • - funcțiuni de învățământ,

 • - funcțiuni de sănătate,

 • - funcțiuni de loisir public,

 • - funcțiuni de turism cu caracter intraurban,

 • - funcțiuni aferente infrastructurii de transport public,

 • - locuințe colective,

 • - servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate),

 • - echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Conform regulamentului local de urbanism pentru zona centrala s-a stabilit:

 • - regimul de înălțime maxim admis este de șapte niveluri supraterane.

 • - înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioara sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 25,00m.

 • - înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 30 ,00m.

 • - P.O.T. maxim= 80%

 • - C.U.T. maxim= 8,00

Blocul de locuințe are regim de inaltime Sp+P+4E+E5retras cu parter comercial.

 • 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI:

 • a) categoria de importanță - C (normală)

 • b) clasa de importanță - III;

 • c) cod în Lista monumentelor istorice - nu este cazul;

 • d) anii construcției: 1961-1962;

 • e) suprafața construită - cca.l050mp;

 • f) suprafața construită desfășurată - cca. 5470mp;

9) valoarea de inventar a construcției - nu este cazul;

 • h) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente - nu este cazul

 • 3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE:

3.4.1 Descrierea stării actuale ale construcției

Degradările la structura de rezistență a construcției au fost relevate vizual la exterior și la interior, în special în spațiile comune. în stadiul actual nu pot fi identificate cu certitudine toate degradările structurii expertizate, din cauza finisajelor care au fost refăcute periodic.

Degradările relevate sunt următoarele:

La fațade s-a constatat prezența unor fisuri și crăpături datorate acțiunii seismice și a vibrațiilor produse de autovehiculele ce trec pe străzile din jurul clădirii. La exterior se observă degradări ale finisajelor, desprinderi multiple ale stratului de tencuială, datorită vechimii acestora și a acțiunii mediului natural

RC J40/7016/2012                        Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro


26

(infiltrații de apă, cicluri de îngheț-dezgheț).

De asemenea este afectată zidăria prin dislocarea și măcinarea locală a cărămizilor. în unele zone s-a observat că panourile de zidărie din ochiurile cadrelor sunt desprinse de stâlpi și grinzi. în zona de rost nu s-au putut releva degradările, această porțiune fiind protejată recent printr-un strat de termoizolație. Totuși s-au semnalat câteva fisuri în această zonă, chiar prin stratul de termoizolație, pornite de la partea superioară a structurii (etajul 4). Se menționează că termoizolația a fost aplicată doar parțial.

Degradări semnificative au fost semnalate la nivelul copertinei de la parter, pe fațada principală. Copertina prezintă deteriorarea bordurii de tablă, desprinderea stratului de acoperire cu beton, corodarea armăturii, infiltrații de apă, pete și mucegai.

Plăcile de la balcoane prezintă degradări similare precum desprinderea stratului de acoperire cu beton, corodarea armăturii, schimbarea culorii și infiltrații de apă.

La interior au fost observate fisuri în scară. Aceasta a fost ruptă la nivelul parterului în urma cutremurului din 1977 și ulterior reparată.

Alte degradări observate sunt cele de infiltrații de apă și desprinderea varului la pereți și tavan. Local s-au întâlnit degradări de tipul dislocării mecanice a unor porțiuni de zidărie pentru montarea instalației electrice.

Atât la exterior cât și la interior degradările nu sunt foarte vizibile deoarece clădirea a beneficiat de reparații și o bună întreținere pe durata de serviciu.

De asemenea clădirea a fost parțial reabilitată termic iar degradările din pereții de fațadă au fost acoperite de noul strat de protecție.

3.4.2 Cauzele degradărilor

Degradări le prezentate anterior au următoarele cauze:

 • -  acțiunile seismice suferite de construcție au provocat degradări de tipul fisurilor și crăpăturilor în elementele de rezistență ale structurilor și la desprinderea zidăriei din ochiurile de cadru. Menționăm că relevarea s-a făcut fără îndepărtarea tencuielilor de protecție. Este posibil să existe mai multe degradări sub forma de fisuri, crăpături, lunecări etc. ce nu s-au putut releva datorită refacerii finisajelor interioare și exterioare.

 • -  vibrațiile produse de acțiunea autovehiculelor nu au produs degradări

semnficative, dar au contribuit la accentuarea procesului de fisurare.

 • -  tasarea terenului a condus la apanția unor crăpături semnificative la nivelul treptelor și a trotuarului precum și la apariția de fisuri în pereți pornind de la baza structurii

 • -  deficiențe de execuție (de tipul rosturilor neetanșe la bordură, copertină, anexe etc.);

 • -  deficiențe de proiectare (structură rigidă cu nivel flexibil, lipsa buiandrugilor), diferențele de rigidități datorate repartizării neuniforme a pereți lor de umplură de la parter și casele scărilor a condus la deplasări mai mari ale structurii în timpul cutremurelor având drept consecințe dislocarea zidăriei din ochiurile de cadru;

 • -  deficiențe de exploatare (deteriorarea structurii pentru a monta instalația electrică);

 • -  calitatea slabă a materialelor și îmbătrânirea lor a condus la desprinderea tencuielilor de suport, la dislocări ale zidăriei și la măcinarea elementelor;

 • -  acțiunea mediului natural prin infiltrații de apă, cicluri îngheț-dezgheț, variații de temperatură, acțiunea solară, carbonatarea au produs schimbări la culoare, pete, coșcovirea varului, desprinderea tencuielii și a stratului de acoperire cu beton, corodarea armăturii, apariția mucegaiului și a bacteriilor;

 • -  degradări estetice realizate de om (grafitti, lipsa întreținerii constante și a reparațiilor) au condus la creșterea aspectului de degradare.

Asa cum rezulta din expertiza tehnica se poate concluziona ca imobilul are un nivel de uzura ridicat dar in concordanta cu vechimea constructiei(>50 ani), materialele folosite si cunoștințele tehnice de la data realizării structurii, durata de viata proiectanta fiind depășită.

 • 3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII:

Cerințe esențiale de calitate:

A -rezistența și stabilitatea pentru construcții civile și industriale.

B - siguranța în exploatare

C - siguranța la foc

D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului

E - izolația termică, hidrofugă și economia de energie

F - protecția împotriva zgomotului

A-Rezistenta si stabilitatea

Cerința fundamentala de rezistenta mecanica si stabilitate (A) nu este îndeplinita deorece conform expertizei întocmite de prof.univ.ing. Dorina Nicolina Isopescu imobilul se incadreaza in clasa de risc seismic Rsl din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării ultime. Prin urmare starea actuala a clădirii necesita lucrări de intervenție pentru asigurarea acestei cerințe fundamentale.

B- Siguranța în exploatare

Deficientele si deteriorările existente precum si calitatea slaba si imbatranirea materialelor a condus la desprinderea tencuielilor suport si dislocarea locala a zidăriei cee ace conduce la neasigurarea cerinței locatarilor si riveranilor privind siguranța in exploatare.

Tasarea terenului a condus la apanția unor crăpături semnificative la nivelul trotuarului precum și la apariția de fisuri în pereți pornind de la baza structurii, toate acestea conducând la efectuarea in condiții de nesiguranța a circulației pietonale, când se pot produce accidentari/alunecari/impiedicari, mai ales in condițiile de umezeala din ploaie.

Accesul in clădire se face in condiții de nesiguranța datorita treptelor de la intrare aflate in condiții de degradare.

Siguranța cu privire la circulația interioara datorita gradului de uzura a pardoselilor si scărilor interioare.

Siguranța cu privire la iluminarea normal: in genere este prevăzută, fără a se putea evalua daca corpurile de iluminat au un grad de protecție corespunzător mediului în care sunt montate.

Siguranța la intruziuni și efracții: ferestrele și ușile sunt prevăzute în mod curent cu dispozitive de incuiere, dar sunt de multe ori dublate și de grilaje inestetice, care compromit aspectul clădirii.

Siguranța cu privire la instalații: multe din instalațiile electrice sunt

MIND MATTER învechite, fiind și supraîncărcate cu circuite nededicate pentru unități de climatizare de perete.

C- Siguranța la foc

Clădirea este de importanța normală, C; gradul de rezistența la foc este II, clasa de importanță: III.

Funcțiunea principal este civilă, de locuința colectiva cu spatii comerciale la parter.

Imobilul nu are săli aglomerate (cu peste 150 persoane și sub 4 mp/pers.) sau cu aglomerări de persoane (50 persoane și sub 4 mp/pers).

In parter sunt prevăzute câte 2 căi de evacuare în direcții diferite, iar pentru etaj si subsol evacuarea se face intr-o singura direcție.

Clădirea nu este prevăzută cu instalații de detectare și semnalizare a incendiilor, în conformitate cu normativul P118-3-2015.

Nu se impun instalații de stingere a incendiilor, de hidranți exteriori, interiori, nici serviciu propriu de pompieri, conform P118-2-2015.

Se asigură accesul autoutilitarei de pompieri direct din stradă.

D- Igiena și sănătatea oamenilor

Igiena mediului interior:

 • - în general se realizează un mediu higrotermic acceptabil; temperaturile sunt asigurate prin punctul termic din zona si instalațiile locale de încălzire cu corpuri statice; se asigură volumul de aer necesar, precum și posibilitatea ventilării naturale a spațiilor prin ferestre și uși.

 • -  apartamentele sunt prevăzute cu grupuri sanitare echipate și finisate individual de către fiecare proprietar;

 • -  se asigură iluminatul natural și artificial atat in spatiile commune cat si cele propietate private;

Igiena aerului:

 • -  acțiunea mediului natural prin infiltrații de apă, cicluri îngheț-dezgheț, variații de temperatură, acțiunea solară, carbonatarea au produs schimbări la culoare, pete, coșcovirea varului, desprinderea tencuielii și a stratului de acoperire cu beton, corodarea armăturii, apariția mucegaiului și a bacteriilor;

 • -  nu se poate aprecia dacă materialele de construcție utilizate in prezent în clădire sunt stabile fizico-chimic, nepoluante, nu emit substanțe toxice, radiații sau gaze nocive;

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

30F: 0040.374.093.992

 • -  în anumite zone ale pereților de fațadă există, imediat deasupra nivelului terenului, halouri de umiditate, de igrasie, atât la interior cât mai ales la exterior, datorate absenței hidroizolării verticale și orizontale ale fundațiilor, neetanșeizării trotuarelor, tencuielilor degradate

 • -  există neetanșeități ale tâmplariei existente (in special a celei de lemn) care compromit izolarea termică, higrotermică, acustică a spațiilor interioare

Igiena apei: apa de băut și uz menajer este asigurată din rețeaua orășenească. Igiena evacuării apelor uzate: canalizarea interioară se face printr-un sistem centralizat către canalizarea orașului.

Igiena evacuării gunoaielor: precolectarea secundară se face în incintă, pe sortimente, în pubele lavabile, pe o platformă din beton special amenajată, dar neprevăzută cu o sursa de apă.

E- Izolarea termică, hidrofugă și economia de energie

Blocul a fost parțial reabilitat termic, beneficiind in acest sens de izolare termica, hidrofuga si economia de energie.

Tamplaria de la parter se afla parțial in stare de degradare.

F-Protectia la zgomot

In general, se asigură o izolare corespunzătoare a spațiilor la zgomotul aerian (față de mediul exterior) și între diferitele funcțiuni amplasate la nivele diferite, prin dimensionarea elementelor de construcție și materialele folosite.

Nu există surse generatoare de poluare sonoră asociate clădirii, în vecinătate.

G- Protecție civilă

Conform HG 37/2006, nu este necesar amenajarea unui adapost de protecție civila

 • 3.6. ACTUL DOVEDITOR. AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ.

Nu este cazul

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

 • a) imobilul se incadreaza in clasa de risc seismic Rsl din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării ultime, (conf. P100-3/2008);

MIND MATTER

 • b) prezentarea soluțiilor de intervenție:

Varianta A - Consolidarea elemntelor structurale si nestructurale construcției existente. Se vor consolida elementele structural fundațiile, stâlpii, pereții de zidărie prin camasuire in soluție de beton armat si elementele nestructurale- pereții de închidere exterior prin refacerea tecuielii cu tencuiala aramat cu fibra de sticla.

Varianta B - Desființarea/Demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, moderne.

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Varianta A:

Soluția de intervenție de consolidare propusă constă în:

 • - camasuirea elementelor cadrelor in soluție de beton armat la nivelul parterului (stâlpii grinzi pe ambele direcții) pana la nivelul fundațiilor;

-camasuirea elementelor cadrelor si pereților din zidărie (pe ambele fete) care formează nucleul de scara, in soluție de beton armat, pe toata inaltimea etajelor (se realizează astfel nuclee de beton armat de la fundații pana la planseul de peste etajul 4);

 • - camasuirea in soluție de beton armat a grinzilor perete din axele B/4-8; 2/C'-G i B/ 11-15 pe inaltimea etajelor 1 si 2;

 • - realizarea panourilor de umplutura din beton armat, turnat monolit sub forma de arc si a fundațiilor corespondente la parter in tronson A axele B/ll-12 si B/14-15 si tronson B axele B/7-8, B/4-5 si 2/E-F;

 • - realizarea panoului de umplutura din beton armat, turnat monolit si a fundațiilor corespondente la parter in tronson A axele 8'/A-C si 20/A-C si tronson B axele 8/A-C si J/l-3;

 • - camasuirea in soluție de beton armat a pereților de la fațada posterioara, pe inaltimea parterului, (pe ambele fete) si intervenții de subzidire la fundațiile aferente, in tronson A axele C/8'20 si in tronsonul B axele 3/C'-J,B'-C'si C4-8(in acest ultim set se vor crea secțiuni de consolidare in T cu pereții transversali de intersecție, pe zona dintre axele C si C'

RC J40/7016/2012                        Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro


T: 0040.21.3200.138

32


F: 0040.374.093.992

 • - camasuirea un soluție de beton armat, turnat monolit a stâlpilor cadrelor de la tronsonul B, scara C, etaj 5:A/3'-7,B/3'-7, C/3'-7,

 • - suplimentarea grosimii diafragmei orizontale de peste parter printr-un strat de beton armat monolit turnat deasupra planseului existent (supra-betonare) sl o camasulre cu beton torcretat la partea inferioara;

 • -  reteserea/rezidirea zonelor din pereți care prezintă fisuri/crapaturi înlocuind elementele rupte;

 • - placarea locala, pe traseul fisurii/crapaturii cu tencuiala armata (armatura din otel,grile polimerice, tesaturi din polimeri arrmate cu fibre);

 • - reparații la fisurile din zidaria panourilor de pereți ( după caz) prin: injecții cu lapte de var (pentru completarea golurilor), injecții cu lapte de ciment, injecții cu rășini epoxidice (se vor folosi numai rășini pentru care exista confirmarea durabilității in timp );

 • - sporirea simultana a rezistentei la încovoiere si la forța tăietoare prin buiandrugi

metalici peste golurile din zidărie, prins in zidărie cu suruburi/ancore;

 • - refacerea contactului intre cadru si panou prin umplerea rosturilor cu mortar, pentru asigurarea conlucrării;

 • - refacerea suprafeței de descărcare a structurii de rezistenta din zonele cu subsol, in terenul de fundare prin marirea tălpii fundațiilor, precum si imbunatatirea terenului de fundare;

 • - realizarea panoului de umplutura din beton armat, turnat monolit si a fundațiilor corespondente la parter in zona pasajului de trecere, la alipirea cu blocul de pe str. "Erou Gh. Rusu" (aceste lucrări, chiar daca nu aparțin imobilului analizat se impun datorita alipirii la calcan a celor doua clădiri);

 • - demolarea incintei pentru vasul de expansiune de peste etajul 5 - sc.C si refacerea planseului terasa in zona dezafectata, precum si a straturilor pentru izolare termica si hidrofuga a planseului ;

 • - refacerea trotuarului si etansarea acestuia fata de structura pentru a se evita

infiltrațiile de apa in teren si in pereți;

 • - înlocuirea tamplariei vechi pentru a preveni infiltrarea apelor pluviale;

 • - refacerea tencuielilor si finisajelor la interior si exterior;

 • - asigurarea gradului de izolare termica conform normativelor in vigoare

MIND MATTER

prin lucrări de terrnoizolare a întregului bloc;

 • - refacerea instalațiilor pentru utilitati (apa, canal, încălzire, electrice etc., in funcție de existent).

Varianta B

în condițiile în care lucrările de consolidare impuse de starea construcției și gradul de asigurare față de acțiunile seismice ar fi excesiv de scumpe și ar implica întreruperea funcțiunii construcției timp foarte îndelungat pot fi avute în vedere și alte opțiuni.

Stabilirea strategiei celei mai indicate trebuie să fie rezultatul unei analize cost-beneficiu a mai multor soluții, care să ia in considerare parametrii de bază.

Având în vedere încadrarea în clasa de risc seismic Rsl și că durata indicativă de viață proiectată a construcției: 50 - 100 ani (conf.CR0/2012, tabel 2.1) poate fi considerată atinsă (peste 50 ani), analiza ansamblului acestor exigențe și condițiilor materiale disponibile pot duce și la alte opțiuni pe lângă consolidarea construcției în ansamblul ei.

Aceste soluții pot fi:

 • - scurtarea duratei ulterioare de folosire a clădirii

 • - părăsirea clădirii și împiedicarea accesului în zona aferentă clădirii până când se pot ataca, eventual, lucrările de consolidare necesare

 • - demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, modeme. O asemenea soluție poate fi aplicată când cheltuielile reabilitării ar fi nejustificat de mari, fără să fie posibile remodelări semnificative ale spațiului pentru îmbunătățirea funcțiunilor, pe terenuri foarte prețioase.

Varianta B - Desființarea/Demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, modeme este o soluție cu implicații juridice și poate fi aplicată prin decizia Beneficiarului cu respectarea și aplicarea prevederilor legale.

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate:

Varianta A este varianta recomandata din punct de vedere tehnico-economic.

Conform variantei A, după realizarea lucrărilor, gradul de risc seismic va fi

RsIV.

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


34


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

MIND MATTER

Aceasta soluție este recomandata deorece are un cost de investiție mai mic, iar locatarii pot folosi imobilul in continuare fiind necesara doar evacuarea propietarilor spatiilor comerciale de la parter.

5.IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) SI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC, CUPRINZÂND:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

1. Din punct de vedere arhitectural

Intervențiile care privesc finisajele și elementele nestructurale sunt exclusiv implicații ale consolidărilor structurale, după cum urmează:

Demolarea pereților nestructurali din subsol / parter, afectați de consolidările fundațiilor

Demontarea scărilor de acces și planșeelor etajelor parțiale din spațiile comerciale din parter

Decopertarea tencuielii / placărilor elementelor verticale ce se vor consolida (stâlpi sau pereți structurali de zidărie) din subsol, parter sau etajele superioare (după caz)

Decopertarea tencuielii de la intradosul planșeului dintre parter și etajul 1, care se va consolida

Decopertarea pardoselilor și a șapei existente penste planșeul dintre parter și etajul 1

Demolarea parapeților din parter - fațada principală (afectați de consolidări) Decopertarea tencuielii exterioare de pe fațade, în cazul etajelor și în curțile de lumină ale subsolului

Demontarea învelitorii pentru copertinele acceselor în casa scării și pentru copertina către stradă, peste spațiile comerciale

Desfacerea tâmplăriilor interioare afectate de lucrările de consolidare (cu recuperare de material)

Desfacerea tâmplăriilor exterioare din parter afectate de consolidări, pe fațada secundară, și din fațada principală, uniformizate ca poziție și conformare Desfacere construcții metalice anexa (fațada secundară - unde este cazul) Refacerea șapelor din subsol și parter (unde se vor consolida fundațiile și se vor sparge placa-suport a pardoselii nivelului inferior, subsol sau parter, după caz) Refacerea trotuarelor (la exteriorul clădirii) cu paviment de beton / asfalt (către aleea / aleile secundare de acces), respectiv dale piatra naturală (unde s-a demontat, în prealabil, cu recuperare de material) Refacerea cordonului de bitum perimetral (fațade)

Refacerea tencuielii de la intradosul planșeului dintre parter și etajul 1, care va fi fost consolidat

Refacerea pereților nestructurali (din subsol / parter, afectați de consolidările fundațiilor) în sistem gipscarton, pe aceeași poziție

Refacerea șapei armate și elicopterizate peste planșeul dintre parter și etajul 1 (cel care va fi fost consolidat) și a straturilor finite de pardoseală (destinate spațiilor umede, resp. spațiilor uscate, în funcție de pardoseala demontată anterior)

Refacerea scărilor de acces și planșeelor etajelor parțiale din spațiile comerciale din parter CARE AU FOST REALIZATE CU AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE Refacerea tencuielilor interioare la pereții consolidați (inlcusiv glet și vopsitorii lavabile - strat finit)

Realizarea tencuielii la pereții structurali nou-construiți (unde este cazul) inlcusiv glet și vopsitorii lavabile - strat finit

Refacerea parapeților din fațada principală, uniformizați ca poziție și conformare Tencuirea hidrofugă a soclului (fațadele secundare) respectiv a parapeților (fațada principală)

Refacerea tâmplăriilor exterioare din parter, pe fațada secundară, și din fațada principală, uniformizate ca poziție și conformare

Refacerea învelitorii pentru copertinele acceselor în casa scării și pentru copertina către stradă, peste spațiile comerciale

Refacerea tencuielii exterioare de pe fațade, în cazul etajelor, cu armătură de fibră de sticlă (inlcusiv tencuială decorativă - strat finit)

Realizarea unui șorț de tablă peste camașuiala parterului (fațada secundară) Montarea profilelor de rost la fațade

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

2) Din punct de vedere structural:

Soluția de intervenție de consolidare propusă constă în:
 • - cămășuirea stâlpilor cadrelor în soluție de beton armat la nivelul parterului până la nivelul fundațiilor. Armăturile din cămășuială se ancorează în fundațiile existente si in stâlpul existent cu ancore chimice.

Stalpiilor din tronsonul B, axul C4-7 li se vor crea secțiuni de consolidare in T cu pereții transversali de intersecție,pe toata inaltime clădirii, pe zona dintre axele C si C' pentru a putea prelua consolidarea stâlpilor din etajul 5.

Stalpiilor din intersecția axelor A-3 si A-7 li se va mari secțiunea prin consolidare, pe toata inaltimea clădirii de la axul A la axul Az astfel incat sa corecteze rezolvarea retragerii structurii dintre axele 3'-7.

 • - zidăria se va ancora în cămășuielile stâlpilor cu bare minim O8mm/40cm; -camasuirea in soluție de beton armat a grinzilor planseului pete parter de pe ambele direcții;

 • - cămășuirea elementelor cadrelor și pereților din zidărie (pe ambele fețe) care formează nucleul de scară, în soluție de beton armat torcretat, pe toată înălțimea cladirii(subsol-etaj 4) (se realizează astfel nuclee de beton armat de la fundații până la planșeul de peste etajul 4); Camasuiala se va arma cu o plasa formata din bare independente BST500S. Camasuiala se conectează cu peretele din zidărie cu ajutorul unor crose metalice, minim 6buc./mp, montate cu mortar de injecție in peretele de zidărie. înainte de realizarea camasuielii cu beton torcretat se va desface tencuiala pereților de zidărie si se vor curata rosturile de mortar dintre cărămizi pe o adâncime de minim Icm. Se va asigura continuitatea armaturilor camasuielii pereților de zidărie intre nivele prin realizarea unor găuri la pas de 30cm in placa din beton armat de peste parter, in care se vor monta bare de legătură 014. Acolo unde lipsesc pereții de cărămidă din subsol se vor crea pereți noi din zidărie de cărămidă plina presata in grosime de 25 cm , de vor camsui pe ambele fete si li se vor crea fundații noi.

 • - cămășuirea în soluție de beton armat torcretat a pereților de la fațada posterioară, pe înălțimea parterului si a subsolului, acolo unde este cazul, (pe ambele fețe) și intervenții de consolidarea fundațiile aferente în tronsonul A axele C/8'-20 si in tronsonul B axele 3/J-C si si C/4-8.

- camasuirea in soluție de beton armat a grinzilor perete din axele B/4-8; B/ 11-

fio

15 si 2/C'-G pe inaltimea etajelor 1 si 2, incusiv a stalpilor;Armatura camasuieli se va ancora in stâlpii consolidate si se ancora chimic in elementele de beton existente(perete, grinda).

 • - realizarea panourilor de umplutura din beton armat, turnat monolit sub forma de arc pe înălțimea parterului sl a subsolului, acolo unde este cazul, și intervenții de consolidarea fundațiile aferente si/sau crearea de fundații noiin tronson A axele B/ll-16 si tronson B axele B/4-8 si 2/C'-G, adica sub grinzile perete din etajele 1 si 2;

 • - realizarea panoului de umplutura din beton armat, turnat monolit, la parter si subsol, acolo unde este cazul, crearea fundațiilor corespondente si/sau consolidarea fundațiilor existente in tronson A axele 8'/A-C si 20/A-C si tronson B axele 8/A-C si J/l-3;Introducerea unui stâlp nou in axul E-2 din tronsonul B, in parter si subsol si a fundației aferente;

 • - camasuirea in soluție de beton armat, aplicat pe exterior, pe toata inaltimea cladirii(etajele 14-4) a pereților de zidărie de la tronsonul A axul 20 si tronsonul B axul J.De asemenea in axul J se va aplica o camasuiala pe interior intre axele 2 si 3

 • - desfacerea pereților de zidărie neportanti si refacerea lor cu peretide zidărie portanti, din cărămidă plina presata de minim 25 cm, camasuiti in soluție de beton armat torcretat in tronsonul B axul 3'- parter,etajele 1-4, camasuit pe o fata,si axul 8 etajele 1-4 camasuit pe o fata. In tronsonul A in axul 8' in etajele 1-4 (camasuit pe o fata) si axul 19 (camasuit pe ambele fete);

 • - camasuirea in soluție de beton armat torcretat pe ambele fete a pereților exteriori ai subsolului,inclusive consolidarea fundațiilor;

-suplimentarea grosimii plăcii peste parter-subrabetonarea si torcretarea acesteia la partea inferioara

 • - refacerea suprafeței de descărcare a structurii de rezistență, în terenul de fundare prin mărirea tălpii fundațiilor atat a celor izolate de la nivelul parterului cat si acelor continui de la nivelul subsolului(camasuirea fundațiilor in soluție de beton armat turnat monolit). Se vor consolida si fundațiile pereților de zidărie de cărămidă ce se vor camasui; Camasuiala fundațiilor se conectează cu fundația existenta din beton cu ajutorul unor crose metalice, montate cu ancore chimice. Camasuiala pereților de zidărie va fi conectata cu camasuiala fundațiilor.

 • - camasuirea un soluție de beton armat, turnat monolit a stâlpilor cadrelor de la

38

tronsonul B, scara C, etaj 5:A/3'-7,B/3'-7, C/3'-7,

 • - rețeserea/rezidirea zonelor din pereți care prezintă fisuri/crăpături înlocuind elementele rupte;

 • - reparații la fisurile din zidăria panourilor de pereți (după caz) prin injecții cu mortar de injecție

 • - reparații la fisurile din elementele structural din beton (după caz) prin injecții cu mortar de injecție

 • - reparații cu mortar de reparații pentru elementele de beton cu stratul de acoperire degradat

 • - sporirea simultană a rezistenței la încovoiere și la forță tăietoare prin buiandrugi noi peste golurile din zidărie, acolo unde este cazul;

 • - refacerea contactului între cadru și panou prin umplerea rosturilor cu mortar, pentru asigurarea conlucrării;

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respective hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției rehabilitate

INSTALAȚII SANITARE

In vederea consolidării imobilului se vor realiza si lucrări de instalații

sanitare:

Lucrările de refacere a instalației de canalizare menajera si pluviala:

 • - desfacerea instalației de canalizare in zonele cu intervenții;

 • - remontarea conductelor de canalizare, daca nu prezintă corodare;

 • - înlocuirea locala a conductelor de canalizare in zonele cu intervenții;

 • - înlocuirea locala a coloanelor de canalizare menajera si pluviala;

 • - montarea de piese de curățire.

Lucrările de refacere a instalației de distribuție a apei reci si calde implica următoarele operațiuni principale:

 • - golirea instalației interioare;

 • - desfacerea instalației de apa rece si calda in zonele cu intervenții;

 • - remontarea conducte apa rece si calda, daca nu prezintă uzura avansata;

 • - înlocuirea conductei de apa rece si calda parțial.

Conductele vor fi executate din țeava de polipropilena random gri (PP-R), polietilena sau similar.

 • - înlocuirea locala a armaturilor prevăzute pe conductele de apa rece si calda (robineti închidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.).

 • - izolarea termica a conductelor de distribuție apa rece si calda se va executa cu tuburi de izolație tip cu cochilii de cauciuc elastomeric avand grosimea min. 19 mm.

 • - obiectele sanitare si echipamentele (boilere, distribuitoare, pompe) se vor demonta si se vor repune pe poziție

 • - înlocuirea locala a coloanelor de apa rece si calda in zonele de intervenție

 • - înlocuirea locala a robinetilor de închidere cu ventil sferic către grupurile sanitare si robinete coltar de închidere si reglaj montate pe legaturile obiectelor sanitare.

 • - demontare si remontare contoare de apa rece si calda si înlocuirea locala a acestora

 • - se vor înlocui consolele pentru susținerea conductelor aflate in stare de uzura

Proiectarea si dimensionarea instalațiilor de alimentare cu apa s-a făcut in conformitate cu normativul 19/2015 si cu STAS 1478.

PROBAREA INSTALAȚIILOR DE APA PENTRU CONSUM MENAJER

Conform normativului 19/2015, conductele de apa rece si apa calda de consum menajer vor fi supuse la următoarele încercări:

 • - încercarea de etanșeitate la presiune la rece;

 • - încercarea de funcționare la apa rece si calda;

 • - încercarea de etanșeitate si de rezistenta la cald a conductelor de alimentare cu apa calda.

Conform normativului 19/2015, încercarea de etanșeitate la presiune la rece, ca si încercarea de etanșeitate si rezistenta la cald se vor efectua înainte de

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

40

montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele sanitare si celelalte puncte de consum, extremitățile conductelor fiind obturate cu flanse sau dopuri.

Conform normativului 19/2015 presiunea de încercare la etanșeitate si rezistenta la cald la conductele de apa rece si calda va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim. Conductele se vor menține sub presiune timpul necesar verificării tuturor traseelor si îmbinărilor, dar nu mai puțin de 20 min, timp in care nu se admit pierderi de aer.

încercări de funcționare la conductele de apa:

 • - Armaturile sa fie ușor accesibile (manevrare, intervenții), etanșe, cu închidere perfecta;

 • - In funcționare sa nu apara zgomote;

 • - Montajul estetic al conductelor si armaturilor fata de suprafața finita a pereților.

Toate încercările se organizează si se efectuează de către constructor in prezenta reprezentantului beneficiarului. Rezultatele vor fi consemnate intr-un proces verbal.

Pentru lucrările ascunse se vor respecta prescripțiile privind modul de verificare a calitatii si receptionarea lucrărilor ascunse la executarea lucrărilor de instalații.

Executarea lucrărilor si a calitatii acestora se vor confirma in scris.

INSTALAȚII TERMICE

Blocul de locuințe are o instalație de încălzire cu corpuri statice, radiatoare din fonta sau otel, montate aparent in fiecare incapere.

Coloanele si legaturile radiatoarelor sunt din conducte de otel, montate aparent in camere, racordate la distribuția inferioara, amplasata la subsol.

Spatiile comerciale de la parter au montate centrale murale, pentru prepararea agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera.

Legaturile radiatoarelor de la parter (spatiile comerciale) sunt din conducte de polietilena, montate aparent sau in sapa, racordate la centrale termice individuale ale spatiilor comerciale.

Distribuția agențului termic apa calda 80/60°C este prevăzuta in sistem cu 2 conducte pentru instalația de încălzire cu corpuri statice

Lucrările de refacere a instalației de încălzire implica următoarele operațiuni principale:

-golirea instalației de încălzire;

-desfacerea instalației de încălzire (tur-retur) in zonele cu intervenții;

-remontarea conductelor de încălzire, daca nu prezintă uzura avansata;

-înlocuirea conductelor de încălzire parțial de la subsol.

Conductele vor fi executate din țeava de polietilena, PP-R sau similar:

 • - înlocuirea locala a armaturilor prevăzute pe conductele de încălzire (robineti închidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.);

 • - izolarea termica a conductelor de încălzire se va executa cu tuburi de izolație tip cu cochilii de cauciuc elastomeric avand grosimea min. 19 mm;

 • - centralele termice se vor demonta, se vor repune pe poziție si se va face punerea in funcțiune;

 • - unitățile interioare de climatizare (tip split si caseta) se vor demonta, se vor curata filtrele si se vor repune pe poziție, urmând a se realiza si punerea in funcțiune;

 • - înlocuirea locala a coloanelor de încălzire in zonele de intervenție;

 • - înlocuirea robinetilor de la radiatoare;

 • - demontare si remontare contoare de agent termic si înlocuirea locala a acestora;

 • - se vor înlocui consolele pentru susținerea conductelor aflate in stare de uzura;

 • - realizare protecție anticoroziva la conducte si suporți.

 • - echilibrarea termohidraulica a instalației interioare de încălzire, care cuprinde in principal:

 • •  demontare robinete pe conductele de distribuție (daca exista);

 • •  montare robinete de echilibrare termohidraulica la baza coloanelor, in subsolul blocului;

 • •  spalare instalație interioara de încălzire si probele de presiune si funcționare.

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


42


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

Reglajul instalației se va face prin robinetul de presiune diferențiala, montat la baza coloanelor pe retur, care poate avea si rol de închidere.

Conductele de distribuție care au corespuns probelor se vor proteja prin grunduire, vopsire si se vor izola cu armaflex de 19 mm sau saltele din vata minerala caserate pe foile de aluminiu de 40 mm grosime.

Unitățile exterioare ale aparatelor de climatizare existente pe fațada, se vor demonta, pentru a permite executarea lucrărilor de intervenție

In operațiunea de demontare-remontare unitate de climatizare sunt incluse lucrările de confecționare dispozitive metalice cu prelungirea consolelor pentru fixare unitate exterioara, prelungirea conductelor de cupru si umplerea cu freon, verificarea si punerea in funcțiune a aparatului.

De asemenea radiatoarele si legătură la radiatoarele de la parter se vor demonta pentru a permite lucrările de consolidare asupra pereților.

INSTALAȚII ELECTRICE

La baza lucrării vor sta:

 • - proiectul de arhitectură și de amplasare în plan

 • - caietul de sarcini primit de la beneficiar

 • - soluțiile stabilite cu beneficiarul

 • - normativele și standardele de specialitate în vigoare

 • a) Curenți slabi:

Lucrările propuse pentru instalațiile electrice implica demontarea tuburilor de protecție a conductoarelor inclusiv a conductoarelor, demontarea cablurilor pozate aparent si a tuburilor aferente acestora, demontarea prizelor si a întrerupătoarelor (comutatoarelor), precum si demontarea corpurilor de iluminat.

Parte a celor enumerate anterior se vor monta la loc, daca starea acestora este corespunzătoare.

Circuitelor electrice de curenți slabi nu se va face în doze comune cu cele ale instalației electrice de lumina și priza si se va păstră o distanta minima de 300 mm intre circuitele de curenti slabi si cele de curenti Instalațiile electrice se vor executa cu cabluri electrice de cupru de tip CYYF sau /si conductoare FY de diferite secțiuni protejate in interiorul tuburilor din PVC.

 • b) Curenți tari:

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


43


Ținând cont de lucrările prevăzute se propune adaptarea iluminatului de pe casele scărilor, afectate de aceste lucrări, la cerințele normativelor in vigoare. De aceea se vor monta corpuri de iluminat de tip luminoblocuri de tip permanent, in construcție etanșa IP42, cu baterii de acumulatori incluse Ni-Cd, autonomie minim lh, inscripționate in conformitate cu planurile de evacuare ale clădirii (sus/jos, dreapta/stanga). Acestea se alimentează din circuitele de iluminat normal cu conductoare 3 x FY 1,5 mmp, pozate in tuburi PVC halogen free.

Circuitele de iluminat existente se vor păstră.

Dozele de derivație vor fi de tip îngropat cu minim 8 intrari/iesiri, in construcție IP40.

Circuitele de iluminat se vor realiza utilizând conductoare 3 x FY 1,5 mmp. Traseele se vor realiza îngropat în tencuială, în tub PVC diametru 16 mm.

Poziția și numărul de prize se vor păstra. Se vor monta, daca este necesar, prize de tip ST, monofazate de 16 A cu contact de protecție. Circuitele de prize sunt alimentate utilizând conductor tip FY 2,5 mmp. Acesta va fi protejat în tub PVC diametru 20 mm, montat îngropat în tencuială.

Se va păstră obligatoriu o distanță de minim 300 mm față de orice element al instalaăiei de curenți slabi.

înainte de punerea sub tensiune a instalației electrice se va verifica dacă toate circuitele și legăturile electrice au fost executate conform planurilor, precum și integritatea izolației conductoarelor și buna funcționare a tuturor aparatelor electrice ce urmează a fi montate în instalația electrică. Este interzisă montarea de aparate electrice sau conductoare ce au suferit deteriorări pe durata transportului, și care nu mai corespund din punct de vedere al siguranței în funcționare. Pe timpul desfășurării lucrărilor de construcții-montaj se vor respecta prevederile republicane privind protecția muncii precum și cele PSI.

La executarea lucrărilor de instalații electrice prevăzute in prezenta documentație se vor respecta prevederile:

 • - Legea securității si sanatatii muncii 319/2006.

 • - Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993-editia 1995.

 • - Regulament privind sudarea (cap 32) - art. 1456-1467 (reguli generale), art. 1467-1514 (sudura electrica), art. 1515-1568 (sudura autogena), precum si

  RC J40/7016/2012

  CUI RO30329499


  Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

  T: 0040.21.3200.138

  F: 0040.374.093.992


  E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


  44orice alte masuri de protecție a muncii pe care le considera necesare in timpul activitatii de montaj a instalațiilor.

Lucrările de constructii-montaj care nu afecteaza istalatiile electrice aflate sub tensiune se vor executa conform proiectului de execuție si a dispozițiilor si aprobărilor primite din partea conducerii unitatii, antreprizei de constructii-montaj, cu respectarea stricta a normelor de protecție a muncii si fiselor tehnologice.

Lucrările in instalațiile electrice aflate in exploatare si in apropierea acetsora se vor executa:

-cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor la care urmeaza a se lucra, a instalațiilor învecinate sau a pârtilor instalațiilor învecinate neangradite, crae se găsesc la o distanta mai mica decât distanta de vecinătate

-fara scoaterea de sub tensiune, in cazul lucrărilor precizate in anexa 5 si cap. 3.3 din Normele specifice.

Efectuarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor eset necesara si atunci când distantele limita de apropiere sunt respectate dar natura lucrărilor impune aducerea instalațiilor in starea "legat la pamant".

La executarea lucrărilor cu scoaterea de su tensiune a instalațiilor se vor )

respecta cu strictete masurile tehnice si organizatorice de protecție a muncii

Racordarea instalațiilor noi, executate la instalațiile aflate in exploatare, se realizează întotdeauna cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor si numai cu aprobarea șefului unitatii de exploatare.

Lucrările care se executa cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor se vor realiza pe baza unui program de lucrări.

Membrii echipei sunt obligați sa intretina in stare buna de funcționare mijloacele de protecție, dispozitivele si sculele de lucru.

Beneficiarul și constructorul vor întocmi instrucțiuni proprii, speciale și specifice tuturor locurilor de muncă ce consideră că au un caracter deosebit, sau pentru care normele existente nu dau prescripții suficiente, care să conducă la securitatea investiției și a personalului (NRPM art.6).

INSTALAȚII DE GAZE NATURALE

Proiectul este întocmit conform NTPEE - 2008 aprobate prin Ordinul 5/2009 ANRE privind proiectarea , executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze.

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

In consecința cu datele contractuale, documentația de alimentare cu gaze naturale trateaza doar instalațiile din zona afectata de lucrările de consolidare a structurii de rezistenta. Cantitatile de lucrări sunt relevate doar pentru lucrările din zona afectata de lucrările de consolidare si nu includ echipamente din rețelele si instalațiile de utilizare adiacente.

Intervenția la conducta de distribuție sau branșamentele aferente se va face de către operatorul sistemului de distribuție sau firmele firme abilitate in domeniu, contractate de acesta.

In vederea realizării acestor lucrări beneficiarul va obține acordul de acces printr-o cerere la operatorul sistemului de distribuție E.ON Energie Romania.

Pentru desfasurarea activitatii in condiții optime de siguranța si confort se propune realizarea consolidării structurii de rezistenta a blocului de locuințe, pentru aceasta lucrare este necesara demontarea si remontarea instalaților de utilizare cu gaze naturale in zonele afectate de lucrare.

Conductele de gaze pe fațada se vor demonta in zona afectata. După exectia consolidări, conducta de gaze se va remonta, respectând diametrul si traseul inițial.

Instalația de utilizare gaze naturale se va executa din țeava de otel SR-EN 10216-2/2003 si PE 100 SDR 11, aceasta va funcționa in regim de redusa si joasa presiune.

Intrarea in interiorul clădirii se realizează prin pereții exteriori ai acesteia.

Referitor la receptorii de gaze proiectați, aceștia sunt amplasați in interiorul clădirii in spatii bine limitate si care îndeplinesc condițiile din art.8 NTPEE-2008 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale .

In punctele de pătrundere a conductelor prin pereți si plansee, acestea vor fi protejate in tub de protecție din țeava.

In interiorul tubului de protecție nu se admit suduri sau infiletari iar tuburile se fixeaza rigid si etanș de elemente de construcție si depasesc fata finita cu 10 mm la pereți si plafon.

Interspatiul ramas se va umple cu amestec de mastic cu bitum.

Instalația de utilizare montata aparent va fi realizata din țeava de otel fara sudura, laminate la cald sau trasa la rece, montata pe zidurile stabile ale clădirii pana la intrarea in încăpere unde se vor monta aparatele de utilizare

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


46


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

/^Leviatan®

MIND MATTER consumatoare de gaze naturale. Instalațiile de utiliare pastreaza diametrul si traseul inițial.

Instalatile de utilizare din incinta blocului de locuințe funcționează in regim de joasa presiune.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Au fost identificate principalele riscuri atât până la demararea lucrărilor cât și în timpul execuției lucrărilor până la data la care se realizează recepția lucrărilor. Acestea sunt:

 • -  există riscul ca întârzierile apărute în obținerea avizelor din partea Autorităților Române, ori plângerile apărute în perioada consultațiilor publice să producă întârzieri în finalizarea întregului proiect

 • -  există riscul să apară întârzieri și/sau alte dificultăți in obținerea a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și a autorizațiilor necesare, având în vedere implicarea mai multor autorități și instituții în emiterea acestora, care pot impune diverse condiții și/sau constrângeri

imposibilitatea de obținere la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la blocarea realizării proiectului.

 • -  există posibilitatea și riscul ca unul sau mai multe avize favorabile care conțin anumite condiții, unele dintre condiții/constrângeri să se suprapună și să nu poată fi corelate / realizate concomitent

 • -  există riscul neîncadrării în termenele stabilite de autoritățile pentru protecția mediului privind depunerea documentației și a nerespectării termenelor privind informarea publicului

 • -   există riscul să apară dificultăți de cooperare între diferite părți implicate în Proiect cu referire mai ales la relațiile dintre Beneficiar, Proiectant, Consultant, Diriginte de Șantier și Constructor

 • -  întârzieri rezultate din decizii referitoare la derularea contractului de lucrări de construcții

 • -  incapacitatea companiilor selectate de a respecta graficele de execuție ale contractelor, incapacitatea acestora de a depăși eventuale întârzieri în fluxul de numerar, incapacitatea de a mobiliza resursele umane și materiale

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


47Leviatan


MIND MATTER

necesare în timp util, incapacitatea de a recupera eventuale întârzieri cauzate de piedici interne sau externe

 • -  dificultăți referitoare la conștientizarea beneficiarilor serviciilor în legătură cu implementarea serviciilor de colectare separată a deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor de ambalaje

contractarea și implementarea cu întârziere a contractelor de consultanță, dirigenție de șantier, execuție lucrări, furnizare

modificări/schimbări semnificative aduse procedurilor de lucru interne ce pot afecta activitatea Beneficiarului

 • -   posibile modificări ale legislației privind achizițiile publice ori a normelor de implementare ce pot afecta derularea procedurilor de achiziții publice modificarea legislației naționale în scopul transpunerii noii directive a deșeurilor

 • -  dificultăți întâmpinate de operatorii selectați în menținerea performanțelor stabilite în momentul selectării lor

modificarea soluțiilor tehnice pe parcursul implementării ca urmare a cerințelor beneficiarului

 • -  dificultăți în accesarea unor date care sunt necesare bunului mers al proiectului

modificarea legislației în ceea ce privește aspectele tehnice ale Proiectului - proiectare, execuție, securitatea muncii

 • -  condiții climaterice deosebit de dificile, care întârzie finalizarea lucrărilor descoperirea unui sit arheologic, care poate conduce la restricționarea accesului pe șantier până la dispunerea de măsuri adecvate

 • -  rezilierea contractului de lucrări sau a celui de supervizare în cazul neîndeplinirii la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor fie de către Inginer/Antreprenor

apariția de avarii importante pe perioada de execuție a lucrărilor riscul afectării unor construcții (ex. clădiri, rețele) existente pe perioada de execuție a lucrărilor

 • -  defectarea echipamentelor/dotărilor care urmează a fi furnizate sau nefuncționarea corespunzătoare a acestora.

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

/^Leviatan®

mind matter

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate:

Construcția existentă nu este clasată ca monument istoric, nu face parte dintr-un sit arheologic, sau arie naturală protejată. Aceasta se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice de grad A sau B, dintre care unul este chiar sediul Oficiului Poștal nr. 1 amplasat pe limita nordică de proprietate a imobilului, De asemenea, clădirea este amplasată în Unitatea Teritoriala de Referință UTR1, în zona de Protecție a Patrimoniului Cultural.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Suprafața construita     l,050.0mp

Suprafața desfasurata   5,470.Omp

Refacere trotuarea 696.Omp

Refacere tâmplarii 477.60mp

Desfacere/demolari/spargere zidărie trotuare, pardoseala, fundații, pereți

- l,103.30mc

Suprastructura consolidata camasuire stâlpi, pertiu zidărie, stâlpi si pereți noi) - 1,095.OOmc

Infrastructura consolidata (camasuiala fundații, perti subsol, fundații si pereți noi) - 1,981.OOmc

Refacere tencuieli interioare (stâlpi, pereți interiori) - 6,920.Omp

Refacere tencuiala exterioara - 3,372.Omp

 • 5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

INSTALAȚII SANITARE

Necesarul de utilități: apa și canalizare ramane același, se intervine

asupra conductelor de apă și canalizare prin demontarea și înlocuirea acestora în zonele de intervenție.

INSTALAȚII TERMICE

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


49


Necesarul de utilități, de încălzire, rămâne același, se intervine asupra conductelor de încălzire prin demontarea și înlocuirea acestora în zonele de intervenție.

INSTALAȚII ELECTRICE

Necesarul de utilități (putere instalată), rămâne același, se intervine prin demontarea și înlocuirea în zonele de intervenție.

INSTALAȚII DE GAZE

Necesarul de utilități, de gaze naturale, rămâne același, se intervine prin demontarea și înlocuirea conductelor în zonele de intervenție.

 • 5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Etapele principale ale realizării investiției sunt:

 • •  organizare de șantier

 • •  lucrări de desfaceri, demolări

 • •  lucrări de consolidare

 • •  lucrări de reparații capitale

 • •  lucrări instalații electrice, sanitare, termice, gaze

Durata propriu-zisa de realizare a investiției este estimata la 24 luni, conform graficului de mai jos. Implementarea acestui grafic depinde de durata procedurii de atribuire a contractului de lucrări.

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

/£j_e via tcin®

MÎND MĂTTER


GRAFICUL UF RFAUZARE A INVESTIȚIEI

RCJ40/7016/2012

CUI RO30329499


E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


"Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.7, sc.A-D"

Nr. Crt,

Activitate

ANI

AN II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

ETAPA PERMEGATOARE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

ETAPA 1

 • - Documentație pentru obținerea Certificatului de Urbanism;

 • - Documentație pentru obținerea avizelor si acordurilor stipulate prin CU

 • - Documnetatia de avizare a lucrărilor de intervenție

Aprobare DALI

1

Etapa II PROIECTARE SI PROCEDURI DE ACHIZIȚIE

 • - Documnetatia tehnica pentru obținerea Autorizației de construire (DTAC)

 • - Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii de execuție, documentație de licitație

Aprobare proiect tehnic de către Beneficiar

Derulare procedura achiziție lucrări de construcții

Atribuire contract de execuție lucrări de construcții

Asistenta tehnica pe durata execuției lucrărilor de intervenție

2

EXECUȚIE LUCRĂRI

2.1.

Organizarea șantierului

2.2.

Tronson A

Desfaceri,demolări                                              cO-î?'<s

_

Lucrări de consolidare infrastructura                 //o                TA\

(09 LEVIATAN

Lucrări de consolidare suprastructura                    DESIGN „ II

W £R,L

Arhitectura                                                   . ^£2 •

Instalații sanitare, termice, electrice, gaze

2.3.

Tronson B

Desfaceri demolări

Lucrări de consolidare infrastructura

Lucrări de consolidare Suprastructura

Arhitectura

Instalații sanitare, termice, electrice, gaze

2.4.

RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția lucrărilor

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

 • 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

- costurile estimative pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similar;

Se prezintă detalierea fiecărui obiect de investiție, expusa si in anexa la prezentul text. Vezi anexa - DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

0

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecțio mediului și aducere la starea inițială

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

-

-

TOTAL

CAPITOL 1

-

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivulu'

2.1 \Asiqurorea utilităților

-

-

-

-

TOTAL

CAPITOL 2

-

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectarea si asistență tehnică

3.1

Studii de teren

-

-

-

-

-

3.2

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,970

0,431

0,374

2,344

0,513

3.3.

Expertizare tehnica

35,000

7,653

7,000

42,000

9,184

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditului energetic al clădirilor

-

-

-

-

-

3.5.

Proiectare

59,157

12,935

11,240

70,397

15,393

3.6.

Orqanizarea procedurilor de achiziție

3,500

0,765

0,665

4,165

0,911

3.7.

Consultanta

116,719

25,522

22,177

138,896

30,371

3.8.

Asistenta tehnica

174,979

38,261

33,246

208,225

45,531

TOTAL CAPITOL 3

391,326

85,567

74,702

466,027

101,902

CAPITOLUL 4: Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

11.671,942

2.552,192

2.217,669

13.889,611

3.037,109

4.1.1

Consolidare imobil

11.671,942

2.552,192

2.217,669

13.889,611

3.037,109

4.2

Montaj utilaj tehnologice, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

-

-

4.1.1

Montaj utilaj tehnologice, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionalecare nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

11.671,942

2.552,192

2.217,669

13.889,611

3.037,109

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

291,799

63,805

55,442

347,240

75,928

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferete organizării de șantier

204,259

44,663

38,809

243,068

53,149

5.1.2

Cheltuieli conexe orqanizorii șantierului

87,540

19,141

16,633

104,172

22,778

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

130,638

28,565

-

130,638

28,565

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2.381,216

520,678

452,431

2.833,647

619,607

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 5

2.803,652

613,048

507,873

3.311,525

724,100

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL

GENERAL

14.866,920

3.250,808

2.800,243

17.667,163

3.863,111

Din care C+ M

11.876,201

2.596,856

2.256,478

14.132,679

3.090,258

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


52T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază "Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.7, sc.A-D"

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


în mii lei/mii euro la cursul                                4.5733 lei/euro din data de 26.06.2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

11,671.942

2,552.192

2,217.669

13,889.611

3,037.109

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

-

-

-

-

-

4.1.2.

Rezistenta

9,507.362

2,078.884

1,806.399

11,313.761

2,473.872

4.1.3.

Arhitectura

1,516.801

331.664

288.192

1,804.993

394.681

4.1.4.

Instalații

647.778

141.644

123.078

770.856

168.556

Instalații electrice

83.708

18.304

15.904

99.612

21.781

Instalații sanitare

209.615

45.835

39.827

249.442

54.543

Instalații termice

268.468

58.703

51.009

319.477

69.857

Instalații gaze

85.988

18.802

16.338

102.326

22.375

TOTAL I

11,671.942

2,552.192

2,217.669

13,889.611

3,037.109

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

-

-

-

TOTAL II

-

-

PROCURARE

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montai și

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAL III (fără TVA)

-

-

-

-

-

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fără TVA)

11,671.942

2,552.192

2,217.669

13,889.611

3,037.109

TVA:

19%

2,217.669

484.917

421.357

2,639.026

577.051

TOTAL (cu TVA)

13,889.611

3,037.109

2,639.026

16,528.637

3,614.160

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

MIND MATTER

La stabilirea costurilor estimative ale investiției s-au avut in vedere :

 • -  valoarea categoriilor de lucrări necesare a fi executate pentru realizarea obiectului de investiție, la faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

 • -  analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare in perioada 2015-2017, si a bazei de date cu preturi actualizate pentru materiale, utilaje și transport;

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Costurile pentru întreținerea si operarea obiectivului investiției includ categorii de costuri specifice exploatării obiectivelor de investiții din domeniu.

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate în cele doua variante:

 • -  varianta fara proiect (situația existenta);

 • -  varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementării investiției propuse în proiectul de fata).

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, au fost luate în calcul numai valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferența dintre varianta cu proiect si varianta fara proiect.

In lipsa unor informații specifice proiectului analizat (informații detaliate cu privire la structura costurilor antrepenorului general precum si a Asociației de Proprietari ce vor fi implicate in activitatile de execuție si întreținere), s-au utilizat:

Pentru costul de întreținere si operare: 0,4x0,6+0,6x1 = 0,84

Pentru costul de construcție: 0,37x0,6+0,63x1 = 0,85.

Ținând cont de durata normala de funcționare a construcției pentru folosința sa principala - locuința colectiva, respectiv de 40 ani, precum si de luarea in considerare a metodei de amortizare liniara (vezi cap.5.6.), a rezultat un total costuri anuale de operare si întreținere de 85.833 lei/an.

Costurile de operare si întreținere anuale vor fi acoperite prin alocari bugetare.

Amortizarea include amortizarea curenta cumulata cu amortizarea generata de proiectul de investiții.

Amortizarea cu proiect include cheltuielile cu amortizarea aferenta activelor achiziționate prin proiect.

Conform Catalog 30/11/2004 - Clasificarea mijloacelor fixe utilizate in economie, durata normala de funcționare, aferent regimului de amortizare liniar, publicat in MO nr.46 din 13/01/2005 pentru grupa 1- Construcții (pct. 1.6. -Construcții de locuințe si socio-culturale - spct. 1.6.1. - Clădiri de locuit, durata normala de funcționare = 40 - 60 ani.

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


54


MIND MATTER

Pentru o durata normala de funcționare de 40 ani, rezulta un coeficient de amortizare CA = 2,5, respectiv o valoare de amorizare de: 737,9 lei lei/an.

Amortizarea neta recunoscuta este in fapt, amortizarea activelor achizitonate din resurse proprii: 30% din activele eligibile si 100% din cele neeligibile. Bilantier, subvenția pentru investiții se va înregistra ca si venit in avans si se va dimnua anual cu valoarea amortizării calculata pentru activele achiziționate prin subvenție.

Veniturile din subvențiile pentru investiții aferent liniei de amortizări (amortizarea totala - veniturile din subvenții = amortizarea aferenta cheltuielilor din resurse proprii).

 • 5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI:

 • a) impactul social și cultural - îmbunătățirea gradului de comportare la seism a clădirii, implicit creșterea confortului ocupanților cât și creșterea valorii de piață a apartamentelor;

Clădirea care face obiectul prezentului proiect face parte din ansamblul de blocuri din centrul orașului Bacău. Toate acestea au fost încadrate în clasa I de risc seismic. Conform Legii nr. 282/2015, care a modificat Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, sunt interzise organizarea și desfășurarea de activități permanente și/sau temporare în spațiile situate în imobile încadrate în clasa I de risc seismic. Astfel, viața publică a orașului are de suferit, și de asemenea, are de suferit imaginea orașului.

în urma consolidării acestui proiect se vor putea emite din nou autorizații de funcționare pentru spațiile comerciale aflate la parterul imobilului. Astfel se va reanima circulația pietonală în zona centrală a orașului și va putea fi valorificat și din punct de vedere turistic.

De asemenea, prin realizarea proiectului, se valorifică oportunitatea angajării persoanelor din această zonă în spațiile comerciale de la parter, împrejurare care conduce la scăderea ratei șomajului în orașul Bacău, precum si dezvoltarea altor ramuri economice.

Un alt beneficiu al acestui proiect este dat de creșterea confortului ocupanților și de creșterea valorii de piață a apartamentelor.

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


55


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


MIND MATTER

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

în faza de execuție se prevede un necesar de 27 persoane, în mod variabil, depinzând de faza în care se află lucrările de execuție. Este necesară angajarea unei antreprize specializate în executarea unor astfel de lucrări

în faza de operare nu se vor realiza noi locuri de muncă.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate: impact minim, datită naturii lucrărilor (consolidare si implicațiile acesteia).

Proiectul se încadrează în prevederile HG nr.445/2009, anexa 2 pct.l3(a) și conform criteriilor de selecție pentru stabilirea efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr.3 ale aceleași hotărâri, nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Condițiile de realizare ale proiectului:

 • •  Deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construire, funcție de natura acestora, vor fi depozitate selectiv în spații special amenajate și predate la unități autorizate în acest sens;

 • •  Se vor respecta condițiile impuse prin avizele solicitate prin certificatul de urbanism;

 • •  Se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de praf;

 • •  Se vor împrejmui zonele unde se vor efectua lucrările și se vor monta panouri de înștiințare privind proiectul și perioada propusă pentru execuția acestuia;

 • •  Se vor utiliza mijloace de transport și utilaje cât mai silențioase și cu emisii reduse de noxe;

 • •  Optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de execuție și deșeurile generate în faza aceasta;

Se vor respecta prevederile OMS 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind modul de viață al populației.

RC J40/7016/2012                        Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

56


 • 5.6. ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

 • a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Conform Ghidului DG Regio privind elaborarea analizelor cost-beneficiu pentru perioada de programare 2014-2020, o analiza cost-beneficiu are următoarea structura minimala:

 • 1. Descrierea contextului;

 • 2. Definirea obiectivelor;

 • 3. Identificarea investiției;

 • 4. Fezabilitatea tehnica si sustenabilitatea de mediu;

 • 5. Analiza financiara;

 • 6. Analiza economica;

 • 7. Analiza de risc.

Analiza cost-beneficiu pentru investiția de fata va urmări acest continut-cadru.

De asemenea, au fost urmate recomandările privind realizarea analizei cost-beneficiu în cadrul HG nr. 907/2017 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Prin perioada de referința se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzătoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referința poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referința afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referința este de cel puțin 20 de ani, iar pentru investițiile productive este de aproximativ 10 ani.

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada de programare 2014 - 2020, orizonturile de timp de referința, formulate in conformitate cu profilul fiecărui sector in parte, sunt prezentate in continuare.

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro


www.leviatan.ro


57


MIND MATTER

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

Sector

Orizont de timp (ani)

Cai ferate

30

Drumuri

25-30

Porturi si aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Alimentare cu apa

30

Managementul deșeurilor

25-30

Energie

15-25

Broadband

15-20

Cercetare si inovare

15-25

Infrastructura de afaceri

10-15

Alte sectoare

10-15

Sursa: Anexa I la Regulamentul (

EU) Nr. 480/2014

Având in vedere specificul investiției, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 15 ani.

Calendarul de implementare a Proiectului

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform celor redate anterior, este de 15 de ani, din care primii 2 ani reprezintă perioada de construcție.

Astfel, Calendarul de Implementare a investiției este:

Anii 2017-2018          investiție

Intervalul 2019-2031          operare

Anul 2017 este anul de referința in elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de actualizare a fluxurilor de numerar precum si anul de baza pentru exprimarea costurilor.

 • b) Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

Nu este cazul.

 • c) Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

Metodologie

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor.

Această analiză are drept scop să stabilească:

• măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului social în România și în mod special la atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se solicită finanța re;

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro

58


MIND MATTER

 • •  fundamentarea calculului necesarului de finanțare din fonduri publice;

 • •  măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

 • •  Hotărârea nr. 907/2017 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • •  „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects", decembrie 2014 -Comisia Europeana

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de proiect propuse în situația actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre veniturile și costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce" o valoare viitoare la momentul de baza a evaluării costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2017, echivalent cu anul de baza al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2017.

Investiția de capital

Titularul investiției este Municipiul Bacau, iar fondurile necesare realizării investiției vor fi obținute prin accesarea unei finanțări publice.

Valoarea investiției totale de capital este de 17.667.163 lei (total general, cu TVA), esalonata pe o perioada de doi ani, cu procentele de eșalonare conform graficului de eșalonare a investiției.

Investiția are ca obiectiv consolidarea clădirii va asigura o comportare corespunzătoare la acțiuni seismice, pentru adaptarea la normativele în vigoare.

Calculul valorii reziduale a costului de capital

In ceea ce privește valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizării liniare, care tine cont de durata normale de funcționare a activelor care compun investiția de baza. Valoarea reziduala reprezintă valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 15.

în acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente ale investiției, în funcție de durata de viață a fiecărei componente.

Valoarea reziduala a investiției este estimata in valori financiare la o valoare de 8.833.582 lei cu TVA, preturi 2017, corespondent anului 15 de analiza,

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

MIND MATTER

reprezentând 50% din valoarea investiției totale. Estimarea valorii reziduale are la baza studii anterioare si experiența Consultantului.

Ipoteze in evaluarea scenariilor

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezumat la evalurea rentabilității financiare si economice, este de 15 ani, din care anii de analiza 1-2 (notati convențional cu anii 0-1) reprezintă perioada de implementare a proiectului.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un scenariu de evoluție pentru rata inflației la moneda de referința, si anume Lei. Rata de actualizare folosite in estimarea rentabilității Proiectului a fost de 5%.

In vederea actualizării la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calculării indicatorilor specifici (VPN, RIR, etc) se estimează aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investiție pe termen lung. Având in vedere ca acest capital este directionat către un proiect de investiție cu impact major asupra comunității locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de referința este recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind încadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor eșantioane reprezentative de proiecte similare in spațiul european si implementate cu succes din surse publice.

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definițiilor incluse la Art 61 (1) și (7)(b) din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 și în Ordinul MADR nr. 2112/2015, Art 6 (24) și (25):

„24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor investiții/activități care ulterior finalizării lor generează venituri nete;

25. venituri nete - intrările de numerar plătite direct de utilizatori beneficiarilor schemei pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare; economiile la costurile de funcționare generate de operațiunea în cauză se tratează drept venituri nete, cu excepția cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvențiilor de funcționare"

Evoluția prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si intretinere

Costurile pentru întreținerea si operarea obiectivului investiției includ categorii de costuri specifice exploatării obiectivelor de investiții din domeniu.

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate în cele doua variante:

 • •  varianta fara proiect (situația existenta);

 • •  varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementării investiției propuse în proiectul de fata).

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                         www.leviatan.ro

60

MIND MATTER

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, în aceasta vor fi luate în calcul numai valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferența dintre varianta cu proiect si varianta fara proiect.

Astfel, după estimările în cele 2 variante, vor fi prezentate si estimările în varianta incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara.

în ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referința de 15 de ani de analiza, care includ perioada de implementare a investiției (2 ani).

Profitabilitatea financiara a investiției

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investitionale, a costurilor cu întreținerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe întreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

 • •  Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

 • •  Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

 • •  Raportul Beneficiu - Cost; si

 • •  Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară(VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri și beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referință pentru a evalua performanța proiectului propus.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidențiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. în cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii și are nevoie de finanțare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investiției totale sunt prezentate în tabelul următor.

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contaci@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiției Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2017)

Anul de analiza

Anul de operare

Intrări

Venituri

Ieșiri

Cost de construcție

Valoarea reziduală

Costuri de operare si int retine re

Rux de numerar net

Rux de numerar net actualizat

2017

0

0

3,533,433

3,533,433

0

0

-3,533,433

-3,533,433

2018

0

0

14,133,730

14,133,730

0

0

-14,133,730

-13,590,125

2019

1

0

0

88,336

0

0

88,336

-88,336

-81,671

2020

2

0

0

88,336

0

0

88,336

-88,336

-78,530

2021

3

0

0

88,336

0

0

88,336

-88,336

-75,510

2022

4

0

0

88,336

0

0

88,336

-88,336

-72,606

2023

5

0

0

88,336

0

0

88,336

-88,336

-69,813

2024

6

0

0

88,336

0

0

88,336

-88,336

-67,128

2025

7

0

0

88,336

0

0

88,336

-88,336

-64,546

2026

8

0

0

88,336

0

0

88,336

-88,336

-62,064

2027

9

0

0

88,336

0

0

88,336

-88,336

-59,677

2028

10

0

0

88,336

0

0

88,336

-88,336

-57,381

2029

11

0

0

88,336

0

0

88,336

-88,336

-55,174

2030

12

0

0

88,336

0

0

88,336

-88,336

-53,052

2031

13

0

0

-8,745,246

0

-8,833,582

88,336

8,745,246

5,050,161

Rata Interna de Rentabilitate Financiară a Investiției Totale (RIRF/C) -5.82%

Valoarea Neta Actualizată Financiară a Investiției Totale (VAhF/C) -12,870,549

Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C)     0.00

RIRF/C se situează sub pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstrează necesitatea acordării finanțării publice, care sa susțină obținerea unui cash-flow pozitiv al proiectului.

Conform metodologiei in vigoare vizând fundamentarea proiectelor de investiții de acest tip, sunt întrunite condițiile pentru a susține necesitatea finanțării publice.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor publice, VANF a investiției trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiției mai mică decât rata de actualizare (5%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiții se conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanțare publica pentru a putea fi implementat.

Durabilitatea financiara a proiectului

Analiza sustenabilitatii financiare a investiției evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental „Fara Proiect" - „Cu Proiect".

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


62


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2017)

Anul de analiza

Anul de operare

INTRĂRI

Venituri (alocații bugetare)

GTant UE

Contribuție proprie

IEȘIRI

Investiție

Total costuri de operare si intretinere

Rux net de numerar

Flux net de numerar cumulat

2017

3,533,433

0

0

3,533,433

3,533,433

3,533,433

0

0

0

2018

14,133,730

0

0

14,133,730

14,133,730

14,133,730

0

0

0

2019

1

88,336

88,336

88,336

88,336

0

0

2020

2

88,336

88,336

88,336

88,336

0

0

2021

3

88,336

88,336

88,336

88,336

0

0

2022

4

88,336

88,336

88,336

88,336

0

0

2023

5

88,336

88,336

88,336

88,336

0

0

2024

6

88,336

88,336

88,336

88,336

0

0

2025

7

88,336

88,336

88,336

88,336

0

0

2026

8

88,336

88,336

88,336

88,336

0

0

2027

9

88,336

88,336

88,336

88,336

0

0

2028

10

88,336

88,336

88,336

88,336

0

0

2029

11

88,336

88,336

88,336

88,336

0

0

2030

12

88,336

88,336

88,336

88,336

0

0

2031

13

88,336

88,336

88,336

88,336

0

0

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in condițiile in care costurile de operare si întreținere vor fi acoperite prin alocari bugetare.

 • d) Analiza economică; analiza cost-eficacitate

Principii generale de elaborare a analizei economice si documente relevante

Prin analiza economică se urmărește estimarea impactului si a contribuției proiectului la creșterea economică la nivel regional si național.

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăți (municipiu, regiune sau țară), nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. în vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanță cu:

 • •  „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis", elaborat de Comisia Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020;

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor se referă la următoarele elemente:

 • •  Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare și transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor și a senzitivității, costul marginal al fondurilor publice, surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

 • •  Costuri de mediu;

 • •  Costurile și impactul indirect al investiției de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de întreținere, operare și administrare, valoarea reziduaIă).

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


Leviatan®


MIND MATTER


Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in 'Guide to cost-benefit analysis of investment projects' editat de "Evaluation Unit - DG Regional Policy", Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune", Romania incadrandu-se in aceasta categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăți nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde întreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcții si întreținere și economiile din costurile de operare precum și elemente fără valoare de piață directă precum economia de timp și impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor și beneficiilor în cadrul proiectului și apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectuleste dezirabil și merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul cănu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2017 este luat ca baza fiind anul întocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2017.

Valoarea reziduala la sfârșitul perioadei de analiza a fost estimata la 50% din costul total de investiție, pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrărilor de investiții.

Ca indicator de performanta a lucrărilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:

 • •  Toate beneficiile și costurile incrementale sunt exprimate în prețuri reale 2017, în Lei;

 • •  EIRR este calculată pentru o durată de 15 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de construcție (anii 0-1), precum și perioada de exploatare, până în anul 15;

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

 • •  Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, condiție ce corespunde cu obținerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Eșalonarea Investiției

 • •  Eșalonarea investiției s-a presupus a se derula pe o perioadă de doi ani, pentru anii de analiza 0-1, conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat același concept de analiza incrementala, respectiv se estimează beneficiile in cazul diferenței intre cazul "cu proiect" si "fara proiect".

Efectele sociale (pozitive) ale implementării proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua categorii:

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:

 • 1. Aplicarea corecțiilor fiscale;

 • 2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);

 • 3. Transformarea preturilor de piața in preturi contabile (preturi umbra); si

 • 4. Calculul indicatorilor cheie de performanță economică

Figura următoare sintetizează etapele de realizare a analizei economice.


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro


www.leviatan.ro


65Leviatan®


MIND MATTER


Etapele de realizare a analizei economice

Corecțiile fiscale si transformarea preturilor de piața in preturi contabile Aplicarea corecțiilor fiscale

Aplicarea corecțiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor exprimate in valori financiare.

Transformarea preturilor de piața in preturi contabile

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piața in preturi contabile se utilizează adesea o tehnică numită analiza semi-input-output (SIO)1. Analiza SIO folosește tabele de intrări ieșiri cu date la nivel național, recensăminte naționale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodăriilor și alte surse la nivel național, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotații și subvenții. Această analiză poate fi folosită și la calculul factorului de conversie standard.

Deși factorul de conversie standard se determină în mod normal prin calcularea factorilor de conversie corespunzători sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi și formula:

unde,


(m + z) • •  FCS = factor de conversie standard;

 • •  M = valoarea totală a importurilor în prețuri CIF la graniță;

 • •  X = valoarea totală a exporturilor în prețuri FOB la graniță;

 • •  Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;

 • •  Sm = valoarea totală a subvențiilor pentru importuri;

 • •  Tx = valoarea totală a taxelor la export;

 • •  Sx = valoarea totala a subvențiilor pentru exporturi.

în calcularea prețului contabil (umbră) al forței de muncă se aplică următoarea formulă:

PCF = PPF x (1-u) x (l-t),unde:

 • •  PCF = Prețul contabil al forței de muncă

 • •  PPF = Prețul de piață al forței de muncă

 • •  u = Rata regională a șomajului

 • •  t = Rata plăților aferente asigurărilor sociale și alte taxe conexe

în tabelul de mai jos se prezintă factorii de conversie a prețurilor de piață în prețuri contabile, pe categorii de costuri, pentru proiectele din România, așa cum au fost definiți în cadrul Ghidului Național pentru Analiza Cost - Beneficiu ACIS-

Jaspers.

Factori de conversie de la preturi de piața in preturi contabile

Categorie de cost

Factor de conversie

Comentariu

Articole care se pot comercializa

1

Articole care nu se pot comercializa

1

dacă nu se justifică altfel

Forța de muncă calificată

1

Forța de muncă necalificată

SWRF

formula de calcul (1-u) x (1-t)

Achiziția de teren

1

dacă nu se justifică altfel

Transferuri financiare

0

Sursa: http://\n\n\n.metodologie.ro/Ghid%20ACB%20RQ%20proiect,pdf, pag. 16

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de infrastructura stabilește un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice pentru forța de munca necalificata, (pag. 132, cap. 4.1.4). De asemenea, Ghidul sugerează si o compoziție a elementelor de cost pentru costul de întreținere si operare, respectiv pentru costul de construcție, după cum urmeaza:

 • •  Costul de întreținere si operare: 40% forța de munca necalificata, 8% forța de munca calificata, 45% materiale si utilaje, 7% energie.

 • •  Costul de construcție: 37% forța de munca necalificata, 7% forța de munca calificata, 46% materiale si utilaje, 10% energie.

In lipsa unor informații specifice proiectului analizat (informații detaliate cu privire la structura costurilor antrepenorului general precum si a companiilor de construcție ce vor fi implicate in activitatile de întreținere), se vor utiliza aceste data de intrare.

Având in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:

 • •  Pentru costul de întreținere si operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84

 • •  Pentru costul de construcție: 0,37x0,6+0,63x1=0,85.

Având in vedere acestea, fluxul incremental de costuri economice ale proiectului (CapEx si OpEx) este prezentat in tabelul următor, ca diferența intre scenariile Cu Proiect si Fara Proiect.

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro

Fluxul incremental de costuri economice de construcție si de operare si intretinere

Anul de analiza

Anul de

operare

Cost de construcție

Costuri de operare si intretinere

2017

2,523,880

0

2018

10,095,522

0

2019

1

0

62,355

2020

2

0

62,355

2021

3

0

62,355

2022

4

0

62,355

2023

5

0

62,355

2024

6

0

62,355

2025

7

0

62,355

2026

8

0

62,355

2027

9

0

62,355

2028

10

0

62,355

2029

11

0

62,355

2030

12

0

62,355

2031

13

0

62,355

Nota. Costul economic de construcție este estimat in preturi 2017.

Analiza economica a condus la estimarea fluxurilor de costuri si beneficii ale investiției.

In final, sunt calculați, pentru o rata economica de actualizare a capitalului de 5% (rata de actualizare) indicatorii de eficienta economica a investiției:

 • •  Rata Interna de Rentabilitate Economica: EIRR=9,75%

 • •  Valoarea Neta Actualizata Economica: ENPV=3.854.077 Lei

 • •  Raportul Beneficii/Costuri: 1,30


Sos.Mihai Bravu, nr.51O, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


68Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2017)

Anul de analiza

Anul de operare

Cost de construcție

Cost de întreținere si Operare

Valoarea reziduala

Total costuri

Beneficii economice

Total Beneficii

Beneficii Nete neactualizate

Beneficii Nete actualizate

2017

2,523,880

0

0

2,523,880

0

-2,523,880

-2,523,880

2018

1

10,095,522

0

0

10,095,522

0

-10,095,522

-9,614,783

2019

2

0

62,355

0

62,355

1,850,000

1,850,000

1,787,645

1,621,447

2020

3

0

62,355

0

62,355

1,850,000

1,850,000

1,787,645

1,544,235

2021

4

0

62,355

0

62,355

1,850,000

1,850,000

1,787,645

1,470,700

2022

5

0

62,355

0

62,355

1,850,000

1,850,000

1,787,645

1,400,667

2023

6

0

62,355

0

62,355

1,850,000

1,850,000

1,787,645

1,333,968

2024

7

0

62,355

0

62,355

1,850,000

1,850,000

1,787,645

1,270,446

2025

8

0

62,355

0

62,355

1,850,000

1,850,000

1,787,645

1,209,949

2026

9

0

62,355

0

62,355

1,850,000

1,850,000

1,787,645

1,152,332

2027

10

0

62,355

0

62,355

1,850,000

1,850,000

1,787,645

1,097,459

2028

11

0

62,355

0

62,355

1,850,000

1,850,000

1,787,645

1,045,199

2029

12

0

62,355

0

62,355

1,850,000

1,850,000

1,787,645

995,428

2030

13

0

62,355

0

62,355

1,850,000

1,850,000

1,787,645

948,026

2031

14

0

62,355

0

62,355

1,850,000

1,850,000

1,787,645

902,882

Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) 9.75%

Valoarea Neta Actualizată Economica (EFPV) 3,854,077

Raportul Beneficii / Costuri (BCR) 1.30

Analiza economică a proiectului arata oportunitatea investiției, ENPV fiind pozitiv, dar și efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice și sociale pe care acesta le implică, raportul beneficii/cost fiind mai mare decât 1.

în ceea ce privește rata internă de rentabilitate economică a proiectului, aceasta este de 9,79%, valoare superioară ratei de actualizare socială de 5%. Acest lucru reflectă rentabilitatea din punct de vedere economic a investiției.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societății, in general, sunt evidente ceea ce conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.

Condițiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic sunt:

 • •  ENPV să fie pozitiv;

 • •  EIRR să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%);

 • •  BCR să fie mai mare decât 1.

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro

Principalii indicatori ai analizei economice

Principalii parametri și indicatori

Valori

Rata socială de actualizare (%)

5%

Rata interna de rentabilitate economice (EIRR)

9.75%

Valoare actualizata neta economica (ENPV) (lei)

3,854,077

Raporturi beneficii-costuri (BCR)

1.30

Analizând valorile indicatorilor economici rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere economic. Indicatorii economici au valori bune datorită beneficiilor economice generate de implementarea proiectului.

 • e) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

a. Analiza de risc cantitativa

Riscul este o variabilă exogenă antonimă rentabilității din activitatea economică. Deoarece aceste efecte sunt contradictorii, se pune problema stăpânirii unui anumit nivel de risc față de rentabilitatea așteptată de la investiția din proiect.

Analiza de risc vizează estimarea distribuției de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanță financiară și economică. Odată ce au fost identificate variabilele critice, pentru analiza de risc este necesar să se asocieze o distribuție a probabilității pentru fiecare dintre ele, definită într-un domeniu precis de valori în jurul celei mai bune estimări, utilizată în cazul de bază.

Pentru analiza de risc s-a utilizat metoda Monte Carlo care constă din extragerea aleatoare repetată a unui set de valori pentru variabilele critice și calcularea indicatorilor de performanță ai proiectului pentru fiecare set de valori extrase. Prin repetarea acestui procedeu pentru un număr suficient de extrageri (de ordinul sutelor) se obține distribuția probabilității pentru indicatorii de performanță.

Pentru proiectul de față s-a considerat o distribuție triunghiulară asimetrică pentru costul de investiție, cu o probabilitate mai mare pentru depășirea valorii de investiție din deviz, cu 10.000 de seturi de valori extrase, conform metodologiei descrise in documentul de lucru Monte Carlo simulation of Cost-Benefit Analysis resu Its,                http://www. jasDers-euroDa-info.org/imaqes/stories/food/

KEW WORKINGPAPERS/_________Risk Analysis - Monte Carlo Instructions.pdf,

elaborat de JASPERS.

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


Bas e-case ENPV

ntfii

3.9

Va r ia b fes

Investment

O&M

BcnefUs

Base-case (Present Value)

rrtel

12.1

0.6

16.6

Minimum

%

90%

90%

70%

Most Ukefy (Mode)

%

100%

100%

100%

Maximum

%

150%

110%

120%

Number of iterations

*

10,000


Run SimulationRezultatele analizei de risc sunt exprimate ca      medie

estimată și deviație standard a acestor indicatori.

Astfel, pentru EVNP valoarea medie așteptată este de 1,70 mii lei, iar deviația standard este de 2,35 mii Lei. Probabilitateaca valoarea neta prezenta economica sa fie pozitiva este de 76,4%.

Ținând seama de toate acestea, am putea defini proiectul de față ca fiind unul cu risc scăzut.

b. Analiza de risc calitativa

In cele ce urmeaza vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara, instituționala, legala) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.

Tehnice:

 • •  Execuția deficitara a proiectului

 • •  Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Financiare:

 • •  Neaprobarea finanțării

 • •  întârzierea plăților

Legale:

 • •  Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării

Instituționale:

 • •  Lipsa colaborării instituționale

 • •  Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


 • •  Interna - pot fi elemente tehnice legate de îndeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

 • •  Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esența acestuia consta in compararea permanenta a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evoluție programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in acțiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de project au următoarele atribuții principale:

 • •  a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

 • •  autorizarea masurilor propuse

 • •  implementarea schimbărilor propuse

 • •  adaptarea planului de referința care sa permită ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informațional

Va susține sistemele de control si monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (in timp util) informațiile pe baza carora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

 • •  masurarea evoluției fizice

 • •  masurarea evoluției financiare

 • •  controlul calitatii

 • •  alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

înțelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând surprizele si semnalizând la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la următoarele:

 • •  stabilirea unei planificări financiare

  72


  .9.5


 • •  confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificări

 • •  compararea abaterilor dintre plan si realitate

 • •  împiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementui financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la îndeplinirea a trei sarcini fundamentale:

 • •  planificarea, controlul si înregistrarea operațiunilor

 • •  prezentarea informațiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

 • •  decizia in chestiuni financiare (atribuții ale conducerii)

Planificarea, controlul si inregistrarea operațiunilor

Presupun operațiuni cum ar fi plățile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea încasărilor din vanzari. Planificarea tranzacțiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzacții si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a plăților si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operațiunilor cu bugetele aprobate.

Prezentarea informațiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operațiuni, evaluând implicațiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informații despre evoluția pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situațiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


MIND MATTER


 • 6, SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

  • 6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR

Varianta A - Consolidarea elemntelor structurale si nestructurale construcției existente. Se vor consolida elementele structural fundațiile, stâlpii, pereții de zidărie prin camasuire in soluție de beton armat si elementele nestructurale- pereții de închidere exterior prin refacerea tecuielii cu tencuiala aramat cu fibra de sticla.

Varianta B - Desființarea/Demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, moderne.

 • 6.2.  SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

Se propune spre realizare "Varianta A" deoarece implică limitare de costuri și intervenții.

Aceasta soluție este recomandata deorece are un cost de investiție mai mic, iar locatarii pot folosi imobilul in continuare, fiind necesara doar evacuarea propietarilor spatiilor comerciale de la parter.

 • 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIAFERENȚI INVESTIȚIEI:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

• Totalul general al cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiție, exprimat in valoarea fara TVA, calculata in mii Lei si mii Euro la cursul din data 26.06.2017

1 Euro = 4,5733 Lei

TOTAL VALOARE INVESTIȚIE fara TVA = 14,866.920 mii lei, echivalent a 3,250.808 mii EURO.

din care:

Construcții montaj (C+M): 11,876.201 mii lei, echivalent a 2,596.856 mii

EURO.

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.roMIND MATTER


• Totalul general al cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiție, exprimat in valoarea cu TVA, calculata in mii Lei si mii Euro la cursul din data 26.06.2017

1 Euro = 4,5733 Lei

TOTAL VALOARE INVESTIȚIE fara TVA = 17,667.163 mii lei, echivalent a 3,863.111 mii EURO.

din care:

Construcții montaj (C+M): 14,132.679 mii lei, echivalent a 3,090.258 mii

EURO.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Lucrările de intervenție propuse pot asigura îndeplinirea cerințelor fundamentale, respectiv cerința de siguranța a vieții si cerința de limitare a degradărilor.

-Se considera ca OPB (Obiectivul de performanta de baza) satisfacerea exigentelor corespunzătoare nivelului de „Siguranța a vieții pentru acțiunea seismica cu IMR=100 ani - acțiunea seismica pe amplasament prevăzută in P100-1/2006.

-După realizarea masurilor de interventie/consolidare construcția va îndeplini cerințele fundamentala de calitate „Rezistenta mecanica si stabilitate (A)" si „Siguranța in exploatare (B)" prin respectarea normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare.

 • - Marirea clasei de risc seismic al clădirii de la Rsl (construcții cu grad ridicat la prăbușire la cutremurul de proiectare) la Rs4 (construcții cu răspuns seismic așteptat similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare) conf. P100-3/2008.

 • - In urma masurilor de intervenție se elimina sau se reduc semnificativ deficientele de diferite naturi ale structurii astfel incat sa se obțină condiția de siguranța:cerinta seismica<capacitatea construcției.

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contacKs’leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

/^Leviatan

--    MIND MATTER

Capacitati fizice pentru realizarea obiectivului de investiție :

 • >  Desfacere/demolari/spargere zidărie trotuare, pardoseala, fundații, pereți : l,103.30mc

 • > Suprastructura consolidata camasuire stâlpi, pertiu zidărie, stâlpi si pereți noi) : 1,095.OOmc

 • > Infrastructura consolidata (camasuiala fundații, perti subsol, fundații si pereți noi) : 1,981.OOmc

 • >  Refacere tencuieli interioare (stâlpi, pereți interiori) : 6,920.0mp

 • > Refacere tencuiala exterioara :3,372.0 mp

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Condițiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic sunt:

 • •  ENPV să fie pozitiv;

 • •  EIRR să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%);

• BCR să fie mai mare decât 1.

Principalii indicatori ai analizei economice:

Principalii parametri și indicatori               Valori

Rata socială de actualizare (%)                      5%

Rata interna de rentabilitate economice (EIRR) 9.75% Valoare actualizata neta economica (ENPV) (lei) 3,854,077 Raporturi beneficii-costuri (BCR)                     1.30

Valorile principalilor indicatori economici indică că proiectul este viabil din punct de vedere economic. Indicatorii economici au valori bune datorită beneficiilor socioeconomice si de impact generate de implementarea proiectului.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. Durata de realizare a investiției este estimată la 24 luni, conform graficului prezentat la cap.5.3

  Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

  T: 0040.21.3200.138

  F: 0040.374.093.992


  E: contact@leviatan.ro


  www.leviatan.ro


  76MIND MATTER

 • 6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUAL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Executantul va respecta întocmai tehnologia și materialele specificate în proiect.

în cazuri excepționale, motivate, cu acordul beneficiarului, când executantul este nevoit să folosească alte materiale decât cele specificate în proiect, se va solicita avizul proiectantului pentru stabilirea noii tehnologii.

în caz de neconcordanță între teren și datele proiectului, va fi anunțat proiectantul, iar modificările se vor face numai cu acordul acestuia.

Categoria de importanță, conform Legii Nr.10/95, H.G.R. Nr.766/97 și Ordinului MLPAT Nr.31/N/95, este C (normală)

Clasa de importanță a construcției este III, conform normativului P 100/2013.

Prin proiect se asigură nivelul de calitate corespunzător următoarelor cerințe:

A - rezistență și stabilitate pentru construcții civile și industriale.

Controale de calitate, verificări, încercări

Pe parcursul execuției lucrărilor se vor verifica, pe faze determinante, calitatea acestora, la terminarea unei faze de lucru, precum și la recepția preliminară.

Metodele de control și documentele care stau la baza atestării calității:

- Normativul C 56/85;

Proiectul de față.

Respectarea condițiilor tehnice de calitate trebuie controlată în primul rând de șefii formațiilor de lucru și de personalul anume însărcinat cu conducerea lucrărilor de execuție.

Aceste controale nu sunt substituite de controalele efectuate de proiectant, investitor și Inspecția de Stat în Construcții, la fazele determinante și nici de cele prevăzute în programul de control pe șantier al proiectantului.

Se va acorda o atenție deosebită pregătirii fronturilor de lucru succesive.

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


77--- MIND MATTER

Se va acorda o atenție deosebită pregătirii fronturilor de lucru succesive.

Pentru lucrările care au caracter de lucrări ascunse, calitatea lor se va verifica de către beneficiar împreună cu executantul, pe măsura execuției lor, încheindu-se procese verbale de lucrări ascunse care să confirme:

calitatea materialelor folosite; succesiunea corectă a operațiilor;

corectitudinea execuției.

Rezistenta si stabilitatea structurii

Se asigură respectarea normativelor de proiectare seismice, a altor normative relevante în vigoare, pentru întrunirea criteriilor de rezistență și stabilitate.

Siguranța în exploatare

Se respectă prevederile Normativului P 068-02.

Siguranța privind circulația pe căile pietonale

Amenajarea exterioară a construcției a fost astfel proiectată încât să asigure protecția împotriva riscului de accidentare prin:

alunecare: aleile si circulațiile pietonale aferente clădirii sunt

executate cu materiale care nu permit alunecarea și accidentarea persoanelor, chiar în condițiile în care sunt udate de ploaie etc.

lovire de obstacole laterale sau frontale:

circulațiile pe trotuare sunt dimensionate și conformate încât să se

evite posibilitatea coliziunii cu uși care se dechid spre exterior;

 • •      pe tot parcursul pietonal se asigura inaltimea libera de trecere de min. 2.10 m.

 • •     denivelările admise maxime sunt de 2,5 cm

 • •     pantele trotuarelor sunt de max. 8% cu lungimi de max. 6m, si sub 5% in rest, pantele transversale sunt de max 2%

Siguranța cu privire la accesul în clădire:

 • •     lățimea intrării principale este de minim 1,00 m.

Siguranța cu privire la circulația interioara:

- pe toate circulațiile, golurile au fost dimensionate respectând înălțimea liberă admisă.

Siguranța cu privire la instalații

 • •      la proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire, sanitare, electrice etc vor fi luate măsuri pentru realizarea siguranței în exploatare (vezi și documentație de specialitate )

 • •      instalațiile electrice vor fi astfel proiectate încât să asigure protecția împotriva șocurilor electrice datorate atingerii directe sau indirecte

Siguranța la intruziuni si efracții

 • •      ferestrele și ușile vor fi astfel alcătuite (ancorare solidă în pereți, articulații neaccesibile din exterior, sisteme de blocare a mecanismelor de închidere, sticlă antiefracție) încât să împiedice efracția și intruziunea.

Clădirea este de importanță, normală, C;

Gradul de rezistență la foc este II;

Clasa importanță: III.

S-au avut in vedere reglementările stabilite prin Ordin MS 119/2014.

Igiena aerului:

se va asigura o ventilație corespunzătoare, iar materialele de

construcție și finisajele nu vor fi radioactive și nu vor emite substanțe toxice sau gaze nocive;

 • •     se va elimina formarea condensului și se va asigura o ventilație corespunzătoare a spațiilor;

 • •      se va urmări realizarea ambianței acustice în interior prin folosirea tâmplăriei cu garnituri. Zgomotele interne rezultate vor fi eliminate prin întreruperea contactului instalațiilor cu structura construcției.

Igiena apei

 • •      Apa de băut si uz menajer e asigurata din rețeaua oraseneasca, printr-o instalație corespunzătoare;

Igiena evacuării apelor uzate

 • •      se face printr-un sistem corespunzător de canalizare interioară către rețeaua urbană existentă.

/^Leviatan®

MATTER

Igiena evacuării gunoaielor

 • •     gunoaiele menajere se depozitează în pubele omologate, amplasate în incintă, într-un loc amenajat, până la preluarea lor de către o societate specializată. Deseurile rezultate din construcție se vor evacua prin contract cu firme specializate, iar antreprenorul va avea obligația sa monteze recipienti de colectare adecvați.

Protecția mediului:

 • •      nu se vor produce zgomote și vibrații cu intensitate peste limitele admisibile, în timpul construcției sau folosirii imobilului.

 • •      în timpul execuției clădirii și exploatării sale nu se vor produce emisii de substanțe poluante, radiații sau vibrații, cu impact negativ asupra mediului înconjurător, al vieții populației.

Izolarea termica, hidrofuga si economia de energie

 • •      Tâmplăriile din parter se vor înlocui și vor avea cadru și foi termoizolatoare. Astfel a fost urmărită evitarea punților termice, a condensului pe suprafețele interioare ale spațiilor închise și a acumulării apei din condens în interiorul elementelor de construcție perimetrală;

 • •     Se vor respecta legislația și normativele în vigoare specifice amplasamentului obiectivului

Protecție civila

 • •     Clădirea nu figurează ca monument istoric.

 • •     Conform HG 37/2006, nu este necesar amenajarea unui adapost de protecție civila

Urmărirea comportării in timp a construcției

în cadrul reviziilor se vor urmări în mod deosebit următoarele aspecte:

 • •      Apariția de crăpături, smulgeri, tasări anormale ale structurii;

 • •     Apariția de pete de umezeală, scurgeri, infiltrații de apă, crăparea sau exfolierea straturilor de protecție, apariția condensului;

 • •     înfundarea elementelor de scurgere, formarea depozitelor de praf.

RC J40/7016/2012                        Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

• Instrucțiuni de întreținere

Activitatea de întreținere va viza lucrări de remedieri și reparații periodice și păstrarea destinației clădirii.

Verificările și lucrările de întreținere se vor face cu personal instruit pentru acest gen de lucrări și totodată dotat și instruit din punct de vedere al protecției muncii.

în plus, au fost luate în considerare reglementările generice de proiectare, și anume:

STANDARDE ȘI NORMATIVE APLICABILE:

IN DOMENIUL URBANISMULUI:

 • •       Legea nr.350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

 • •      H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările și modificările ulterioare;

IN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR:

 • •       LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții — Republicare — act sintetic la 12 aprilie 2013;

 • •       Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare (Legea 587/2002);

 • •       O.G. nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat In Construcții - I.S.C., aprobată și modificată prin Legea nr.707/2001, cu modificările și completările ulterioare;

 • •       H.G.R. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcții; conducerea și asigurarea calității în construcții; stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor; urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi in construcții; autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții; certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții);

 • •       Hotărâre nr 272/1994 - privind controlul de stat al calității în construcții;

 • •       ORDIN nr. 500 din 5 iulie 2007 entru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente;

 • •       H.G.R. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, modificată și completată prin H.G.R. nr. 940/2006;

 • •       O.G. 22 / 2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 • •      H.G.R. nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor;

 • •       H.G.R. nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții și de dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, modificata de Hotarirea 119/2015

 • •      Ordinul MDRL 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • •      ORDIN nr. M.53 din 8 iunie 2015 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale modificat prin ORDIN M.30/2017;

 • •       Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificata de ordonanța 17/2016;

 • •       H.G.R. nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 • •       HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 • •      Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

 • •      Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

 • •      ORDIN nr. M.120 din 12 octombrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind inițierea, elaborarea, conținutul-cadru și aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naționale;

 • •      ORDIN MS Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • •       Legea nr. 45/1994 privind apararea națională a României, cu modificările ulterioare

(inel. Legea 58/2011);

 • •       Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.G. 195/2005 privind protecția mediului

 • •      OUG 195/2005 privind protecția mediului

 • •       Legea nr.107/1996 privind apele, cu modificările și completările ulterioare (inel, prin OUG 94/2016 )

 • •       Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă cu completările și modificările ulterioare (inel. OUG 70/2009)

 • •       H.G.R. nr.862/2016, pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă

 • •       Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă

 • •      Legea nr.319/2006 Legea privind securitatea și sănătatea în muncă modif. Prin Legea 187/2012

 • •      Hotararea 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

IN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR ȘI INSTALAȚIILOR AFERENTE:

 • •       NC 001-1999 - Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin Legea 10/1995;

 • •       NP 068-2002 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare;

 • •       NP 051-2001 - Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la cerințele persoanelor cu handicap;

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


82T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

MIND MATTER

•       NP 063-2002 - Normativ privind criteriile de performanța specifice rampelor și scărilor pentru

circulația pietonală în construcții;

P 102-2001 - Normativ privind proiectarea și executarea adăposturilor de protecție civilă;

P 118-1999 - Normativ privind siguranța la foc a construcțiilor;

•       P118/2-2013- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a Il-a ,

Instalații de stingere;

•       P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a IlI-a,

Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;

•       MP 008-2000 - Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor

normativului P 118-1999;

•       GT 030-2001 - Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc la săli aglomerate;

 • •       NP 086-2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingerea incendiilor;

 • •       C 300-1994 - Normativ de prevenirea și stingerea incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

 • •       GP 063-2001 - Ghid pentru proiectarea, executarea și exploatarea dispozitivelor și sistemelor de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți din construcții în caz de incendiu;

 • •      C 58-1996 - Normativ privind ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate în construcții;

 • •       C 107/0-2002 - Normativ pentru proiectarea și executarea lucrărilor de izolații termice la clădiri;

 • •       C 107/1-2005 - Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădirile de locuit;

 • •       C 107/2-2005 - Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădiri cu alta destinație decât cea de locuit;

•      C 107/3-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale

clădirilor;

 • •       C 107/4-2005 - Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale clădirilor de locuit;


 • •       C 107/5-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcții în contact cu solul;

 • •       GP 058-2000 - Ghid pentru optimizarea nivelului de protecție termică la clădirile de locuit;

 • •       NP 040-2002 - Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri;

 • •       C 125-2005 - Normativ privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri;

 • •       GP 037/0-1998 - Normativ privind proiectarea, execuția și asigurarea calității pardoselilor la clădiri civile;

 • •       SI 030-2000 - Specificație tehnica de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performanțe antistatice;

 • •       NE 001-1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase și subțiri;

 • •       GP 051-2000 - Ghid de proiectare, execuție și exploatare a centralelor termice mici;

 • •       P 130-1999 - Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor;

  E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

MIND MATTER

 • •       MP 031-2003 - Metodologia privind programul de urmărire în timp a comportării construcțiilor din punct de vedere al cerințelor funcționale;

 • •       P 95-1977 - Normativ tehnic de reparații capitale la clădiri și construcții speciale;

 • •      NE 005-1997 - Normativ privind  postutilizarea ansamblurilor, subansam-nblurilor și

elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la învelitori și acoperișuri (terase și șarpante);

 • •      NE 006-1997 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansam-iblurilor și

elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la compartimentările interioare;

 • •      STAS 10903/2/1979 - Determinarea sarcinii termice în construcții;

 • •       STAS 297/2/1998 - Culori și indicatoare de securitate. Reprezentări;

 • •       STAS 2965/1987 - Scări. Prescripții generale de proiectare;

 • •      STAS 6131/1979 - înălțimi de siguranță și alcătuirea parapetelor;

 • •       STAS 3302/2-88 - Pantele învelitorii;

 • •       STAS 4908/85 - Clădiri civile, industriale și agrozootehnice. Arii și volume convenționale;

 • •       STAS 1478/90- Instalații sanitare. Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale. Prescripții fundamentale de proiectare;

 • •       STAS 6472/2-83 - Fizica construcțiilor. Higrotehnică. Parametri climaterici exterior.

IN DOMENIUL STRUCTURII DE REZISTENȚĂ:

 • •      P100-1/2013  - Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare  pentru

clădiri

 • •       CR 0-2012     - Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor

 • •       CR 1-1-3/2012- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

 • •        CR 1-1-4/2012       - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor

 • •      SR EN 1995-l-l:2004/NB:2008 - Proiectarea structurilor de lemn. Generalități. Reguli comune și reguli pentru clădiri. Anexa națională

 • •      SR EN 1992-l-l:2004/NB:2008 - Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa națională.

 • •       SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 - Proiectarea structurilor de oțel. Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa națională

 • •       CR 6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

 • •       CR2-1-1.1-2013       - Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton

armat

 • •      NE 012-1-2007 - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului

 • •      NE 012/2-2010- Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton

 • •       NP -112 - 2014       - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață

 • •      SR EN 1991-l-l:2004/NA:2006 - Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale - Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri. Anexa națională

 • •      SR EN 1993-l-3:2008/NB:2008       - Proiectarea structurilor de oțel. Reguli generale -

Reguli suplimentare pentru elemente structurale și table formate la rece. Anexa națională

 • •      SR EN 1993-l-8:2006/NB:2008       - Proiectarea structurilor de oțel. Proiectarea

îmbinărilor. Anexa națională

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

MIND MATTER

 • •       ST-009 - 2011        - Specificație tehnică privind produse din oțel utilizate ca armături:

cerințe și criterii de performanță

 • •       NP - 120 - 2014       - Normativ privind cerințele de proiectare, execuție și monitorizare

a excavațiilor adânci în zone urbane

 • •       NP - 124 - 2010       - Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrărilor de susținere

 • •      Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ord. MAI Nr.163/2007;

 • •      OMAI 87 / 2010- Metodologie de atestare a persoanelor care proiectează, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalații de aparare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor;

 • •       Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor indicativ 19-2015;

 • •       Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II a instalații de stingere P118/2-2013;

 • •      SR EN 14339:2006 - Hidranți de incendiu subterani;

 • •      SR EN 12416-1:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere;

 • •       Partea 1: Condiții și metode de încercare a elementelor componente;

 • •       NP003/96 - Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu țevi din polipropilena;

 • •       NTPA 002/97 - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților;

 • •      C 42/85 - Normativ pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații;

 • •       HG 273/94 - Regulamentul de efectuare a recepției lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora.

 • •      Norme generale de protecția muncii (NGPM/2002).

 • •      SR EN 671-2:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun.

Partea 2: Hidranți interiori echipați cu furtunuri plate

 • •       Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții ;

 • •      HG 766/1997 - HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în

construcții;

 • •       HGR 537/2007 - Hotărâre privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendilor ;

 • •       Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;

 • •       Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă

 • •       Instrucțiuni de utilizare a echipamentelor din componența instalației

 • •       STAS 1478/90 - Instalații sanitare. Alimentarea cu apa la construcții civile și industriale.Prescripțiile fundamentale.

 • •       STAS 1795/90 - Instalații sanitare. Canalizări interioare. Prescripții fundamentale.

 • •       STAS 1504/85 - Instalații sanitare. Distanțe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor și accesoriilor.

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


85 • •       NP003/96 - Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă.

 • •       Instrucțiunile producătorilor de echipamente și materiale

 • •       Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrări de instalații tehnico-sanitare și de încălzire

IN DOMENIUL INSTALAȚIILOR:

 • •       Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare (Legea 587/2002);

 • •       LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții — Republicare — act sintetic la 12 aprilie 2013;

 • •       Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;

 • •       Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;

 • •       HG 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public

 • •       Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor cu tensiuni pana Ia 1000 V ca., indicativ 17- 2011;

 • •       118/1-2002 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenti slabi aferente clădirilor civile și de producție;

 • •       Normativ de încercări și măsurări la echipamente și instalații electrice, indicativ

PE 116/ 94;

 • •       Normativ pentru proiectarea și executarea sist. de iuminat artificial din clădiri NP-061-02;

 • •       Instrucțiuni privind compensarea puterii reactive în rețelele electrice, indicativ

PE 120/94;

 • •       Legea nr.319/2006 Legea privind securitatea și sănătatea în muncă modif. Prin Legea 187/2012

 • •       Instrucțiuni proprii Securitatea și sănătatea muncii privind transportul energiei electrice elaborate de către beneficiar;

 • •       NGAI - ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;

 • •       P 118 - 1999. Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;

 • •      STAS 12604-87, 12604/4-89 , 12604/5-90 - Protecția împotriva electrocutărilor;

 • •       Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificata de ordonanța 17/2016

 • •       Hotararea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată și completată cu Hotărârea de Guvern nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții completata cu Ordinul 1817/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții

întrucât prin proiect s-au respectat normele și normativele în vigoare nu sunt necesare derogări sau avize speciale.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


86


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

La execuție se vor respecta prevederile privind protecția muncii, conform normelor generale și specifice lucrărilor de construcții, altor actele normative incidente în vigoare:

 • •      Legea nr.319/2006 Legea privind securitatea și sănătatea în muncă modif. Prin Legea 187/2012

 • •      HOTĂRÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006- publicată în M. Oficial nr. 882/oct. 2006 cu modificările și completările prin Hotărârea nr.955/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I NR.661 din 27.09.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

 • •      HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006- publicată in M. Oficial, Partea I nr. 252/martie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile; întocmirea planului propriu de securitate și sănătate, evaluare nivelului de risc la locurile de muncă.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 -publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 380 din 03/05/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, modificata de Hotararea 601/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă

 • •       HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006- publicată în M. Oficial, Partea I nr. 683/august 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, modificata de Hotararea 359/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă

 • •       HOTĂRÂRE nr. 1028 din 9 august 2006- publicată in M. Oficial nr. 710/august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006- publicată în M. Oficial, Partea I nr. 722/august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 1051 din 9 august 2006- publicată în M. Oficial, Partea I nr. 713/august 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecțiuni dorsolombare.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 1058 din 9 august 2006- publicată în M. Oficial, Partea I nr. 737/august 2006 privind cerințele minime pentru imbunatatirea securității si protecția sanatatii lucratorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 1092 din 16 august 2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 07/09/2006privind protecția lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici in muncă.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 1093 din 16 august 2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate si sanatate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, modificata de Hotararea 359/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 520 din 20 iulie 2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro www.Ieviatan.ro


87


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


Leviatan®


MIND MATTER


HOTĂRÂRE nr. 1146 din 30 august 2006- publicată in M. Oficial nr. 815/oct. 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucratori a echipamentelor de muncă.

HOTĂRÂRE nr. 1218 din 6 septembrie 2006- Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici, modificata de Hotararea 359/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă.

HOTĂRÂRE nr. 1876 din 22 decembrie 2005- Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 30/01/2006privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibrații, modificata de Hotararea 601/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă.

 • •      HOTĂRÂRE nr. 355/2007 actualizată în 21-01-2008 cu HG 37/2008- Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 21/01/2008 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, modificata de Hotararea 1/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă și a Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor (M.Of. 44 din 19-ian-2012)

 • •      HOTĂRÂRE nr. 510/2010 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiațiile optice artificiale. Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 25/06/2010.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 600/2007din 13/06/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă. Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 473 din 13/07/2007, modificata de Hotararea 359/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă

 • •       ORDIN nr. 455/2010 Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din 14/06/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 411 din 21/06/2010.

 • •       ORDIN nr. 3/2007 Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din 03/01/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 30/01/2007.

 • •       LEGE nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată in 2014.

 • •       Norme Generale de protecția muncii - Min. Muncii și Protecției Sociale și Min.Sănătății -1996

 • •       Normativ NSPM -ediția 2000 - "Norme de protecția muncii în transportul și distribuția energiei electrice"

 • •       Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții - Buletinul Construcțiilor nr. 5-6-7-8/1993

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

 • •      OUG 195/2005 privind protecția mediului

MASURI DE PREVENIRE SI STINGEREA INCENDIILOR

 • •       Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificata de ordonanța 17/2016

 • •      ORDIN nr.163/2007 al MAI pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor publicat în Monitorul Oficial, Partea I mr. 216 din 29.03.2007.

 • 6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE:

Sursa de Finanțare este reprezentată de fonduri proprii, bugetul primăriei municipiului Bacău, cheltuieli de capital, conform programului de investiții, aprobat pe anul 2016, cap.70.02, locuințe, servicii și dezoltare publică, pct. A -obiecte în continuare, pct. 11-15.

 • 7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

  • 7.1.  CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - ANEXA nr, 1

  • 7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ - nu este cazul

  • 7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE - ANEXA nr 5

  • 7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR Telekom, E-on, DELGAZ GRID S.A.

  • 7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ: - ANEXA nr7

  • 7.6. AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE, PRECUM:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice - nu este cazul',

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


89


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație - nu este cazul;

 • c) raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice -nu este cazul;

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice - nu este cazul;

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției:

Studiu geotehnic - ANEXA nr 3

Raport de expertiză tehnică - ANEXA nr 4

Documentație economică - ANEXA nr 6


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


CONSOLIDARE IMOBIL LOT 2 Calea MĂRĂȘEȘTI nr.7, Municipiul BACĂU Județul BACĂU

FAZA D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

ANEXA 1

CERTIFICAT DE URBANISM

ROM ANI A

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/476 din 2 3. MAl 7fH7

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr- 33 D______Din:      j MA! M

în scopul:

1. L LA) CONSOLIDARE IMOBIL - LOT 2

Ca urmare cererii adresate de ____________________MUNICIPIUL BACAU____________________

cu domiciliul\sediul în județul____________BACAU____________, localitatea_____________BACAU_____________

satul ____________________________z___________________________, sectorul____'--cod poștal__:__

strada_____________CALEA MARASESTI_____________,nr._____Ș______,bt__:____________.

sc. - et.             ap. -     , tel./fax ________________~, e-mail_____________________________

înregistrată la nr. _____________________ din       19-05-2017

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în: conform Anexă Listă obiective în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ___________250___________/_______2008_______

faza PUG       aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin

HCL nr. 114 din 20.04.2016___________________________________________

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare.

SE CERTIFICĂ:
 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. 28568 din 08.05.2017, terenul este proprietate a Statului Roman si există înscrieri privitoare la sarcini - Contracte de Vânzare-Cumpărare.

Blocul de locuințe cu parter comercial este proprietate privata.

Imobilul se află în zona de protecție a patrimoniului cultural, în zona veche a municipiului si in zona de siguranța a unităților militare.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren curți construcții, bloc de locuințe cu parter comercial.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă mixta de locuințe colective si zonă pentru instituții publice, servicii, din zona centrala - UTR 1,

Terenul se află în zona "A" de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - CONSOLIDARE IMOBIL - LOT 2

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului

AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau


în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/1 h'CE și pnn Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ți programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunem documentației pentru autorizarea executăm lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente

în vederea satisfacem cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulăm unui punct de vedere oficia! cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluăm efectelor acesteia asupra mediului în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

in situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulăm procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță ia intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie):

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau. după caz. extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi. în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

- declarații notariale: . ACORD PRPRIETAR1

 • c) documentația tehnică - D.T.. după caz (2 exemplare originale):

  _ D.T.A.D.


0 D.T.A.C.                 C D.T.O.E.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

_ alimentare cu apă

— canalizare

Z alimentare cu energie electrică

□ alimentare cu energie termică

d.2) avize și acorduri privind:

~ securitatea la incendiu


gaze naturale V telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban


Alte avize acorduri


_ protecție civilă


j? sănătatea populației


d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serxiciilor descentralizate ale acestora (copie):

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

 • - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ. CULTE Șl PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL BACĂU

d.4) Studii de specialitate

-NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie):

f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scufii

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

Achitat taxa de..........lei. conform chitanței nr..............din................

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de ? V Al. ______

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare.

se prelungește valabilitatea
Certificatului de urbanism nr.
de la data de..............până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină. în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

c

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

Imobilul se află în:

 • - zona II - zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus, conform Ordinului nr. 118/2003;

 • - zona de protecție a patrimoniului cultural si in zona veche a municipiului;

Parțial imobilul se afla in zona de siguranța a unităților militare.

FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI este data de instituțiile publice și servicii, zona centrală având un caracter predominant administrativ și comercial.

Zona centrală este compusă din:

 • - locuințe colective existente;

 • - locuințe individuale existente;

 • - instituții publice și servicii existente și propuse;

 • - spații verzi existente și propuse;

 • - căi de comunicații rutiere existente și propuse.

FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ale zonei sunt rețele tehnico-edilitare și construcțiile aferente.

UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele funcțiuni, reprezentative și cu atractivitate, considerate caracteristice pentru o zonă centrală:

 • - funcțiuni administrative,

 • - funcțiuni financiar-bancare,

 • - funcțiuni comerciale cu caracter intraurban,

 • - funcțiuni de cult,

 • - funcțiuni de cultură,

 • - funcțiuni de învățământ.

 • - funcțiuni de sănătate,

 • - funcțiuni de loisir public,

 • - funcțiuni de turism cu caracter intraurban,

 • - funcțiuni aferente infrastructurii de transport public,

 • - locuințe colective,

 • - servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate),

 • - echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Conform regulamentului local de urbanism pentru zona centrala s-a stabilit:

 • - regimul de înălțime maxim admis este de șapte niveluri supraterane.

 • - înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioara sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 25,00m.

 • - inălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 30,00m.

 • - P.O.T. maxim = 80%

 • - C.U.T. maxim = 8,00

Blocul de locuințe are regim de inaltime S+P+4 cu parter comercial.

SE SOLICITĂ CONSOLIDARE IMOBIL

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă. canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau. Municipiul Bacau.

satul _________________________‘___sectorul - cod poștal:

strada ________________Calea Marasesti________________ nr. 7 bl._________________7_________________

SC- D et-___2___aP- ___2___ sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan, număr

cadastral 61721

satul _________________________-_________________________ sectorul             cod poștal:

strada ________________Calea Marasesti________________ nr. 7 bl._________________7__

sc- C el- —2___aP-___2___ sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan. număr

cadastral 61721

satul _________________________-_________________________ sectorul             cod poștal:

strada ________________Calea Marasesti________________ nr._____7____bl.        ____7________________

sc. __Ș__ et.___-___ap. ___-___ sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan. număr

cadastral 61721

satul _________________________2_________________________ sectorul - cod poștal:

strada _______________ Calea Marasesti__nr. 7 bl._________________7_________________

sc. A et.___-___ap.___-___ sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan, număr

cadastral 61721


JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ

LA

CERTIFICATUL DE URBANISM or g șy dm 2 3, MAl 7017

Arhitect șef,

VASILE ALEXANDRU GELIMAN

EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN


an zbor 2010 scara 1:1.000
Amplasament nr. cadastral :61721, UAT BacauLimita intravilan

Delimitare UAT


Nr. înregistrare.24.69Q ziua..?.1..luna.9.4..anul?9.17.. Copie conformă cu exemplarul din arhiva BCPI. Bacău eliberată la data de....2JLQ4»29.!7............

Tariful......6Q.I.®L. cu chitanța nr. .19.85973/..............

Referent         Pintilie Bogdan Mihaita

L.S.


JUDEȚUL BACĂU PRIMĂRIA municipiului BACĂU


ANEXĂ LA

CERTIFICATUL DE URBANISM
CONSOLIDARE IMOBIL LOT 2

Calea MĂRĂȘEȘTI nr.7, Municipiul BACĂU, Județul BACĂU

FAZA D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

ANEXA 2

ACT PROPRIETATE


ROMÂNIA

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

. CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

asociația DE PROPRIETAR113 marasesti afj

IWJ Bacău, cod postai: 600036

Str Erou Gheorghe Rusu, nr.4, bl.4, sc.tt etP

Autorizatie:8C.38/15.10.2002; 30-1/7482

/'


Emitent

Conducătorul unității fiscale'


Semnătura


Cod 14.15.20.99Codul de identificare fiscală (C J.F.):


Data atribuirii (C.I.F.):


Plătitor de TVA din data de:


Data eliberării:


11306928


23-12-1998


21-09-2004


lipanii Ia C.N. '(MpnÎMEnin NAțiowilS" S,A.


DOSAB NB . 58/2002

' ‘ ; '' '       " '          ' bomania ■"

JUDEdATOBlA: BACAU JUDEȚUL BACAU

’              ' - I N CrH E î E B E -          '

CAMEBA DE CONSILIU DIN’15.1o;2oo2

PBESEDINTE- SOBINA DANaLACHE

■-- ' ; 'La por. di ne a venit - spr e soluți onâr e cererea formulată

7 de 'As oci&ția „de proprietari 15 ‘Mărăgești ., pe-ntr u acar .dama / personalității juridice.      *                             , .£ . ;

-'Pr. ocednracompletă, 'fără ■scit-are.arpăr ților .

’, ‘-Ngmai-fi-indc-ălte proUe-de^administrat s-a '.-trecut la deliberare .                                    L ' • . ' ț         r

I N S T A N^-.A -      :

1 . o ■ ‘                  ; r- ‘ - -deliberjand- ■? c •/

■ • r < ~. ^A supr ș ceXerii de. îfațărGoas Lat.ă ^următoarele:

prin cererea adresată Administrației Financiare a municipiului Bacau , Asociația de proprietari 15 Mărăgești Bacau a solicitat acordarea personalității juridice *

Pentru susținerea cererii âu f ost depuse Înscrisuri: acordul de asociere , statutul ,procesul verbal al adunării constitutive din data de 4.o9.2oo2 , tabele nominale cu locatarii care, sunt- de acord cu constituirea asociației §i dovada studiilor de specialitate pentru cenzor .                               .   . ..

Cererea este scutită de la plata taxei de timbru conform dispozițiilor ar t. 17/1 din Legea nr .136/1997 modificată*

Analizând actele existente la dosar , instanța

constată că în Adunarea Generală din data de 4.o9.2oo2 proprietarii apartamentelor din blocurile 4 ( sc. C , D , E , F, G ) ,7 (sc.A , B C, D ) 9 ( sc. A, B,C) , 11( sc.A , B ,0 ) de pe str. Mărăgești §i blocurile nr.2 ( sc.A , B , C ) §i 4 ( sc. D t E , F ) de pe strada Erou Gheorghe Busu din munic .Bacau , au hotărât tr ansf or mar ea asociației de locatari în asociație de proprietari .De asemenea , au fost alese și desemnate organele de conducere și control , fiind desemnat și administratorul asociației .

Ulterior au fost întomite acordul de asociere și statutul asociației de proprietari , în conformitate cu art.8 din anexa nr.2 la Legea nr. 114/1996.

x.

j


Apreciind că au fost respectate condițiile prevăzute de art.4 alin.l din Anexa nr . 2 -la Degea nr*114/1996, instanțe urmează să admită cererea §i , în conformitate cu art,5 alin.2 din același act normativ.. șa acor-de personalitate juridică Asociației de prorpietari 13 Măr-ășești*


Pentr u

Xn numele legii

DISPUNE

r '■ >' Admite cererea Iformulătă-de'As ociația de proprietari

13 Mătfăș’eș ti” Ba ca u,, ' e n f- se di ul -:£n imuni c /"Baca ^ătr' <PTr-andaf ir i 1 o.

nr * 1 , sc,E , ap*5 jad* Bacau *      .>jhb" x. ''.i x c "r-’

• - -Acordă personălităie--juridică Asbci-atiei de proprietar

-  '13”Mără§e§ți"'r'Bacău-curse di al: în manie’/Bădâu j. • str . Trandafirilor

, ap.5 jud* Bacau*                          * c• x ' I'

Executorie.- -       =

Cu drept-d$H?e’c Uf-s-Pn termen de 5 zile de la comuni cart

:azi'-15 octombrie 2oo2*

■    *- w r>


aceste motive


sc*E


; ■- -DȘ/ME

- ; . ..

15/16*lo* 02f?


rv - ț-p


* c-n


■x ~ n ’"î Xz


evx


C'


r'i


ioGH-SFIEH


•"X


ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI “13 Mărășești" BACĂU

ACORD DE ASOCIERE

1. ASOCIEREA

 • 1.1.  Subsemnații proprietari ai apartamentelor și spațiilor cu altă destinație decât acea de locuință, din blocurile mai jos enumerate, situate în Bacău am hotărât de comun acord să ne asociem în ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI “13 Mărășești" BACĂU.

 • 1.2.  Asocierea a fost determinată de existența proprietății comune, indivizibil legată de proprietățile individuale, pe care le deținem, în cadrul blocurilor.

Asociația de proprietari, constituie forma de organizare și reprezentare a intereselor tuturor proprietarilor, legate de întreținerea, funcționarea, dezvoltarea și exploatarea proprietății pe care o deținem în comun.

2. DESCRIEREA PROPRIETĂȚII

...... ■" ........ .......... ——>»■—

2.1. Blocul Erou Gheorghe Rusu Nr.2 are următoarele caracteristici:

 • a) Bloc de locuințe fără spații comerciale la parter

 • b) Regim de înălțime

 • -  scara A - parter și 4 etaje

 • -  scara B - subsol, parter și 4 etaje

 • -  scara C - parter și 4 etaje

 • c) Structura în funcție de destinația proprietății

Scara A cu un număr de 14 apartamente din care 13 cu două camere având suprafețe utile de 37 m2 (5 apartamente) și 39 m2 (2 apartamente) precum și un apartament cu 3 camere cu suprafața utilă, de 55 m2;

 • -  un apartament cu 2 camere și unul cu 3 camere, amplasate la parter sunt amenajate pentru altă folosință decât locuință. Unul este utilizat pentru cabinet medical și unul pentru activități comerciale în domeniul informaticii. Ambele au amenajate intrări suplimentare direct din stradă.

 • -  Scara B cu un număr de 15 apartamente având suprafețe utile de 36 m2 (5 apartamente), 37 m2 (2 apartamente), 38 m2 (6 apartamente) și 39 m2 (2 apartamente).

Subsolul este compus din trei încăperi în suprafață totală de.\m2 utilizate în comun de către locatarii de la scara respectivă precum și de către una din femeile de serviciu angajată la asociație.

- Scara C cu un număr de 15 apartamente, având suprafețe utile de 36 m2 (3 apartamente), 37 m2 (6 apartamente), 38 m2 (5 apartamente) și 40 m2(1 apartament).

2.2. Blocul Erou Gheorghe Rusu Nr. 4 are următoarele caracteristici:

 • a) Bloc de locuințe fără spații comeriale la parter

 • b) Regim de înălțime

 • -  Scara D parter și 4 etaje

 • -  Scara E parter și 4 etaje

 • d) Structura în funcție de destinație a proprietății

 • - Scarabeu un număr de 15 apartamente din care 2 garsoniere având fiecare suprafața utilă de câte 21 m2, precum și 13 apartamente cu câte 2 camere având suprafețele utile de 35 m2 (1 apartament), 36 m2 (3 apartamente), 37 m2 (4 apartamente) și 38 m2 (5 apartamente). Unul din apartamentele de ia parter este amenajat pentru a fi utilizat cu altă destinație decât locuintță, având realizată și o ieșire direct în stradă.

 • - Scara E cu un număr de 15 apartamente cu două camere având fiecare suprafața utilă de câte 36 m2,

 • - Scara Fcu un număr de 10 apartamente cu trei camere având fiecare suprafața utilă de câte 52 m2 și 5 garsoniere cu suprafața de 19 m2.

-2.3. Blocul Mârășești Nr.4are următoarele caracteristici:

 • a) Bloc de locuințe cu spații comerciale la parter

 • b) Regim de înălțime

 • -  Scările A și B aparțin altei asociații

 • -  Scara C parter și 4 etaje

 • -  Scara D parter și 4 etaje

 • -  Scara E subsol, parter și 4 etaje

 • -  Scara F parter și 4 etaje

 • -  Scara G subsol, parter și 4 etaje

 • c) Structura în funcție de destinația proprietarilor

 • -  Scările A și B aparțin altei asociații

 • - Scara C cu spații comerciale la parter având surafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente de locuit din care 12 cu câte două camere având suprafețele utile de 37 m2 (1 apartament), 38 m2 (7 apartamente), 40 m2 (3 apartamente), 41 m2 (1 apartament) și 4 apartamente de câte 3 camere având suprafețe utile de 51 m2 (1 apartament), 53 m2 (2 apartamente), 54 m(1 apartament).

- Scara D cu spații comerciale ia parter având suprafața utiiă de 180 m2 și 16 apartamente de locuit din care 12 cu câte 2 camere având suprafețele utile de 38 m2 (6 apartamente), 39 m2 (6 apartamente) și 4 cu câte 3 camere având fiecare câte 51 m2 suprafața utiiă.

Sc$ra E cu spații comerciale la parter, având suprafața utiiă de 180 m2 și 12 apartamente cu câte 2 camere având suprafețele utile de 38 m(8 apartamente), 42 m2 (2 apartamente) și 43 m2 (2 apartamente).

Subsolul este utilizat în comun de către locatari, femeia de serviciu angajată de asociație, în una din încăperi sunt montate instalațiile pentru măsurarea consumului de energie termică a ceior 5 scări de blocuri.

" Scara F cu spații comerciale la parter, având suprafața utilă de 180 m2 și 12 apartamente cu câte 2 camere având suprafețele utile de 37 m(1 apartament), 38 m2 (4 apartamente) și 40 m2 (7 apartamente).

Scara G cu spații comerciale la parter, având suprafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente cu câte 2 camere cu suprafețele utile de 38 m2 (8 apartamente) 39 m2 (4 apartamente) precum și 4 apartamente cu câte 3 camere având fiecare suprafața utilă de 50 m2 fiecare.

Subsolul este folosit în comun de către proprietari.

 • 2.4. Blocul Mărășești Nr. 7 are următoarele caracteristici:

 • a) Bloc de locuințe cu spații comerciale la parter

 • b) Regim de înălțime

-Scara A subsol, parter și 4 etaje

-Scara B subsol, parter și 4 etaje

-Scara C parter și 5 etaje

-Scara D subsol, parter și 4 etaje

 • c) Structura în funcție de destinație a proprietății

Scara A cu spații comerciale la parter, având suprafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente de locuit din care 12 câte 2 camere având suprafețe utile de 40 m2 (10 apartamente), 41 m2 (2 apartamente) și 4 apartamente cu câte 3 camere având fiecare suprafața utilă de 50 m2

Subsolul este utilizat de locatari și unitățile comerciale.

Scara B cu spații comerciale ia parter având suprafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente din care 12 cu câte 2 camere având suprafețe utile de 39 m2 (2 apartamente), 40 m2 (7 apartamente), 42 m2 (3 apartamente) precum și 4 apartamente cu câte 3 camere având fiecare suprafața utilă de 52 m2

Subsolul este folosit în comun de către proprietarii apartamentelor, în acest spațiu urmând a fi instalat și sistemul de conte uzare a energiei termice pentru întreg blocul.

Scara O cu spații comerciale la parter avand suprafața utila de 180 mz și 21 apartamente din care 8 apartamente cu 2 camere având suprafețe utile de 41 m2 (4 apartamente), 42 m2 (4 apartamente), 4 apartamente cu câte 3 camere cu suprafețe utile de 53 m2 (1 apartament) 54 m2 (3 apartamente) precum și 9 garsoniere având suprafețe utile de 12 nf (1 garsonieră), 15 m2 (3 garsoniere) 18 mz (1 garsonieră) și 23 m2 (4 garsoniere).

■         D cu spații comerciale la parter și subsol având suprafa

ța utila de 180 m2 și 12 apartamente din care 10 apartamente cu 2 camere cu suprafața utilă de 40 m2 (8 apartamente) 41 m2 (2 apartamente), un apartament cu 3 camere cu suprafața utilă de 56 m2 precum și o garsonieră având suprafața utilă de 20 m2.

Subsolul este utilizat de societățile comerciale.

5

2.5 Blocul Mărășeștl Nr.9 are următoarele caracteristici:

 • a) Bloc de locuințe cu spații comerciale la parter

 • b) Regim de înălțime

 • -  Scara A subsol, parter și 4 etaje

 • -  Scara B subsol, parter și 4 etaje

 • -  Scara C subsol, parter și 4 etaje

 • c) Structura în funcție de destinația proprietarilor

  C'\

  7


- Scara A cu spații comerciale la parter având suprafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente din care 12 cu 2 camere având fiecare suprafața utiiă de câte 40 m2, 4 apartamente cu câte 3 camere având suprafețe utile de 48 m2 (2 apartamente) și 52 m2 (2 apartamente).

Scara B cu spații comerciale la parter având suprafața utilă de

180 m2 și 16 apartamente din care 12 cu 2 camere având fiecare suprafața utilă de 40 rn2 și 4 apartamente cu 3 camere având fiecare suprafața utilă de 51 m2

Subsolul este utilizat de către unitățile comerciale și de către* centrala termică de cvartal.

Scara C cu spații comerciale la parter având suprafața utilă de

180 m2 și 16 apartamente din care 12 cu 2 camere având fiecare suprafața utilă de 40 m2 și 4 apartamente cu 3 camere având suprafețe utile de 48 m(2 apartamente) și 55 m2 (2 apartamente).

Subsolul este utilizat de către unitățile comerciale.

 • 2.6. Blocul rvîărâșeștî Nr. 11 are următoarele caracteristici:

4

a) Bloc de locuințe sau spații comerciale ia parter

u; r\eyn e t uS iHctiurPr;

 • -  Scara A - subsol, parter și 4 etaje

 • -  Scara B - subsol, parter și 4 etaje

Scara C - subsol, parter și 4 etaje

 • c) Structura în funcție de destinația proprietăților

 • -  Scara A cu spații comerciale la parter având suprafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente din care 12 cu 2 camere având suprafețe utile de 39 m2 (4 apartamente), 40 m2 (6 apartamente), 41 m2 (2 apartamente) și 4 apartamente cu câte 3 camere având suprafețe utile de 50 m2 (3 apartamente), 54 m2 (1 apartament).

Subsolul are acces numai din spațiul comercial de la parter (în prezent farmacie) fiind practic neutilizat,

 • -  Scara B cu spații comerciale la parter având suprafața utila de 180 m2 și 16 apartamente din care 12 cu 2 camere cu suprafețe utile de 39 m2 (1 apartament), 40 m2 (10 apartamente), 41 m2 (1 apartament) precum și 4 apartamente cu câte 3 camere, fiecare apartament având suprafața utilă de oz m .

Subsolul este utilizat în comun de către locatarii apartamentelor.

" Scara C cu spații comerciale la parter având suprafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente din care 12 cu 2 camere cu suprafețe utile de 39 m2 (1 apartament), 40 m2 (10 apartamente), 41 m2 (1 apartament) precum și 4 apartamente cu câte 3 camere având suprafețele utile de 53 m2 (2 apartamente), 57 m2 (2 apartamente).

Subsolul este utilizat de către „ELECTRICA” S.A.} care are amenajat aici post de transformare,

 • 2.7. Structura de rezistență a biocurilor

 • a) Toate cele 6 blocuri au structura de rezistență realizată din grinzi (cadre) din beton armat, cu planșee între nivele și terasă din beton armat. Pereții sunt realizați din zidărie de cărămidă care umplu golurile dintre stâlpi și grinzi.

Pereții despărțitori din interiorul apartamentelor sunt de asemenea realizați din cărămidă.

 • b) Blocurile au fost date în folosință în anul 1961.

 • c) Accesul se realizează dinspre aleile interioare, iar spațiile comerciale au accesul principal înspre stradă.

 • d) Clădirile (blocurile) sunt racordate la utilități (apă rece, apă caldă, gaze naturale, energie termică, energie electrică, telefonie) prin racorduri unice pe fiecare bloc la apă și energie termică și racorduri la fiecare scară pentru energie electrică, gaze naturale și telefonie.

în care un chiriaș sau alt ocupant al apartamentului ori al spațiului nu respecta reglementările menționate, asociația de proprietari poate chema m judecată pe chiriașul (ocupantul) sau pe proprietarul respectivului apartament ori spațiu, sau pe ambii cum hotărăște asociația de proprietari.

 • 5.5. Dacă o hotărâre a adunării generale a asociației de proprietari sau prevederile prezentului acord de asociere conduc la lezarea intereselor unei minorități a proprietarilor, orice proprietar poate intenta acțiune în justiție împotriva asociației de proprietari, pentru invalidarea hotărârii sau a prevederii respective, în termen de 60 zile de la adoptarea ei.

Acțiunea în justiție nu suspendă executarea hotărârii sau aplicarea prevederii, decât dacă instanța hotărăște că astfel de suspendare este necesară.

Președintele comitetului executiv va reprezenta asociația de proprietari în procesele înaintate împotriva proprietarilor sau de către proprietari.

 • 6. REVOCAREA SĂU AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

6.1. Prezentul acord de asociere poate fi revocat sau amendat în conformitate cu prevederile statutului asociației.

 • 7. SEMNAREA ACORDULUI DE ASOCIERE CONFORM ANEXELOR
CONSOLIDARE IMOBIL LOT 2 CALEA MĂRĂȘEȘTI NR. 7, MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

FAZA D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A

C

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

ANEXA 3

STUDIU GEOTEHNIC

BENEFICIAR

Municipiu! Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

Anexa F

STUDIU GEOTEHNIC

Anexa 2a

(ORDIN M.L.P.A.T. nr. 77/28.10.96)

REFERAT /

Privind verificarea de calitate Ia cerință.?!/'................

Faza^?.‘/v.^5f^?face obiectul contractului nr...........,

/Z CorLS&Pdare /maii/    Mărise st/              f/

DATE DE IDENTIFICARE:

Proiectant general:            P/^P./^/»            ...........

Pro iccta n 1 d c sp e£i(j I ița te.dlP.'.....$/.(:..;......

I n vest itor. ZZ/P/f// (.P/...             .i.....:.l........................

Amplasament.

Data prezentării proiectului pentru verifica re..

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALEPROIECTULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIEI

.dpty&sPP..

1.

>-

>

>•

X

L...........................,.............................,,.......,

fe                                                     Ou ,4-ale, '

*         V ' 2.’ X_* * * : * * * * i" * ’_F* «ÎZ" V * * *Z *2^_* “ *2 2* 'IV*'. 'i"" *-X* * * ''/^^*^* •*••*••*

țț./țL &ițș& i?~Q.

r .tt .*». .V7. rrrjrxx?; y x. tsw . rrx. .yr. .y.;: ..x .-. tx.tv. .t;> ta ;.;.. ;r.. .3-.-.. .tt.'.tîw». .t ta -.y-.a . ...i . .v. .yrx; t .X.. di/^i 'iermdc anuale de, dfyte/wfMare.


: .-..


 • 3. DOCUMENTE CE ȘE PREZINTĂ LA VERIFICARE:

. .77.                                            ......................................

.77.     ^4 '&&&$£ .7 /£. ddfodQ. 7T./$t&J&. &.............

s> P / 3—2 Ct? >/' 'jxixi — X/ '(-v 6           ‘


 • 4. „CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII: . .. .^W. .<4.      A

....

Am primit^ exemplare
PROIECT

OBIECTUL


Consolidare imobil


Str. Mărășești nr.7

LOCALITATEA...................................................

FAZA


Studiu geotehnic


BENEFICIARProiect nr.17/2016

Consolidare imobil

Strada Mărășești nr.7

- Bacău -

BORDEROU

 • 1. Referat verificare Af                           ............................pg. 1

 • 2. Foaia de capăt                                 ............................pg. 1

 • 3. Borderou                                    ............................pg.l

 • 4. Memoriu geotehnic                         ............................pg.5

 • 5. Plan de situație - scara 1:1000                  planșa G1

 • 6. Profilul geotehnic 3-3 - scara 1:500            planșa G2

în vigoare, relația între cei doi indicatori fiind Sa = 1,00 kg/cm2 echivalent cu

Pconv. = 100 KPa.

 • 9. Terenul natural de fundare în care sunt încastrate fundațiile blocului, pe care se găseau case cu 1-2 nivele (eventual cu beci) și spații libere cu zonă verde, avea indici geotehnici inferiori terenului actual din vecinătatea și de sub construcția realizată în urmă cu 56 ani. îmbunătățirea indicilor fizico-mecanici provine din:

 • - Vechimea relativ mare a construcției, care a permis epuizarea oricărei tasări și formarea unei bune conlucrări între fundații și terenul de fundare.

 • - Uscarea terenului de fundare ca urmare a acoperirii acestuia pe o suprafață mare cu construcții și platforme rutiere; eventuale pierderi din instalații și rețele sunt dirijate spre suprafață, datorită permeabilității reduse a stratului de argilă.

 • - Stratul de fundare nu este afectat de apa subterană nici măcar prin capilaritate, apa fiind cantonată în stratul de pietriș, mai jos decât contactul acestuia cu argila.

 • 10. Seismic, amplasamentul se găsește în zona cu gradul VEI (opt) de seismicitate -

conform SR.11.00?l/93, iar conform Normativ PI00-2013 valoarea accelerației terenului este ag = 0,35 g iar perioada de colț Tc = 0,7 sec.; cu siguranță că la data proiectării blocului Mărășești 7 normele seismice erau mult mai permisive.

 • 11. Prezentul studiu geotehnic este întocmit conform normelor Indicativ NP-074/2014

pentru faza de proiectare „expertiză tehnică”; dacă analiza efectuată de

proiectantul expert nu va evidenția necesitatea unor date geotehnice suplimentare, considerăm că studiul va putea fi folosit și pentru proiectarea Mărășești nr.7.


Bacău 10 iunie 2016

03


Proiectant,


CONSOLIDARE IMOBIL LOTTO~“ CALEA MĂRĂȘEȘTI NR. 7, MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

FAZA DaAaLala

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

ANEXA 4

EXPERTIZA TEHNICĂ

CONSOLIDARE IMOBIL STR. MĂRĂȘEȘTINR. 7, MUNICIPIUL BACĂU

FAZA: EXPERTIZA TEHNICĂ

2016

Z.M

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 1 din 32

SERVICE DE PROIECTARE
PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
CONSOLIDARE IMOBIL STR MĂRĂȘEȘTI NR. 7,
MUNICIPIUL BACĂU

FAZA: EXPERTIZA TEHNICĂ


Contract nr. 68848/2016

Executant: S.C. 1SO-GRUP S.R, Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂUSC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016 .

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Marășești nr. 7, Scările A,B,C,D

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Marășești nr.7, Bacău

pag. 2 din 32

SERVICII DE PROIECTARE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

CONSOLIDARE IMOBIL STR. MĂRĂȘEȘTI NR. 7, MUNICIPIUL BACĂU

FAZA: EXPERTIZĂ TEHNICĂ

IMOBIL (BLOC 7) STR. MĂRĂȘEȘTI NR.7

CUPRINS

 • I. SINTEZA EXPERTIZEI                                                  ...

 • II. RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

 • 1. Condiții contractuale                                                                      ...

 • 2. Motivarea expertizei                                                                   ...

 • 3. Colectarea informațiilor pentru evaluarea structurală

  • 3.1. Informațiile generale și istoric                                                   ...

  • 3.2. Informațiile pentru evaluarea structurală                                      ...

  • 3.3. Nivelul de cunoaștere                                                       ...

 • 4. Documentația pentru expertizare

  • 4.1. Legislația în vigoare                                                           ...

  • 4.2. Reglementări tehnice utilizate la expertizare                                  ...

  • 4.3. Documentația privind obiectivul expertiza!                                  ...

 • 5. Date privind perioada construcției și nivelul reglementărilor de proiectare aplicate

  • 5.1. Istoricul construcției                                                                  ...

  • 5.2. Nivelul reglementărilor de proiectare aplicate                                 ...

 • 6. încadrarea în reglementările tehnice

  • 6.1. Condițiile seismice ale amplasamentului                                     ...

  • 6.2. încadrarea conform HG 766 - 97                                        ...

  • 6.3. încadrarea mediului                                                         ...

 • 7. Metodologia de expertizare

  • 7.1. Alegerea metodelor de investigare                                          ...

  • 7.2. Prezentarea metodelor de investigare                                       ...

7.2.1 Evaluarea calitativă                                                ...

 • 7.2.2. Evaluarea prin calcul                                               ...

 • 8. Descrierea construcției

  • 8.1. Funcționalul                                                                    ...

  • 8.2. Structura de rezistență                                                         ...

 • 9. Starea construcției și a instalațiilor

  • 9.1. Starea construcției                                                             ...

 • 9.2, Cauyele degradărilor                                                        ...

 • 10. Condiții de amplasament                                                           ...

 • 11. Evaluarea calitativă

  • 11.1. Evaluare structurală (indicator R0                                         ...

  • 11.2. Evaluarea stării de degradare (indicator R2)                                ...

 • 12. Evaluarea analitică a nivelului de asigurare (indicator R3)                            ...

 • 13. încadrarea construcției în clase de risc seismic                                        ...

 • 14. Decizia de intervenție                                                                ...

  SC ISO-GRUP SRL

  BENEFICIAR

  Municipiul Bacău

  Ex. B7 . 2016,

  DENUMIRE PROIECT

  Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A}B,C,D

  FAZA

  ET

  AMPLASAMENT

  Str. Mărășești nr.7, Bacău

  pag. 3 din 32

Anexa A

RELEVEUL CONSTRUCȚIEI

Anexa B

EXTRAS PROIECT

Anexa C

RELEVEUL DEGRADĂRILOR

Anexa D

BREVIAR DE CALCUL

Anexa E

ÎNCERCĂRI NEDISTRUCTIVE, MĂSURĂTORI DINAMICE

Anexa F

STUDIU GEOTEHNIC

BENEFICIAR Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 4 din 32

SINTEZA EXPERTIZEI TEHNICE

EXPERT AUTORIZAT:     prof. univ. dr. ing. Dorina-Nicolina Isopescu, expert tehnic

cu legitimația nr. 08866/2011 pentru domeniul A1 -Construcții Civile, Industriale și Agricole cu structură din beton, beton armat, zidărie și lemn, pentru exigențele „rezistență și stabilitate la acțiuni statice, dinamice și seismice”

OBIECTIVUL EXPERTIZEI: IMOBIL (BLOC 7) , SCĂRILE A, B, C, D.

STR. MĂRĂȘEȘTI NR. 7, BACĂU MUNICIPIUL BACĂU


AMPLASAMENT:

BENEFICIAR:

DATE GENERALE:

Funcțiunea:

Bloc de locuințe (et. 1,2,3,4 și parțial 5) și spații comerciale (parter și subsolul parțial).

Regim de înălțime existent:

sc. A, B și D: Sparțiai+P+4

SC. C: Sparțial+P'i'5

Descrierea construcției

Blocul 7, amplasat la intersecția dintre str. Mărășești și str. Erou Gh. Rusu, este format din două tronsoane A și B, cu 4 scări (notate scara A, B, și respectiv C, D) având un total de 61 de apartamente. Blocul are subsol parțial, parter și patru etaje. Pe zona centrală blocul are cinci etaje. Tronsoanele blocului sunt separate prin rost. Construcția prezintă aceeași alcătuire din punct de vedere funcțional și a structurii de rezistență. Blocul a fost construit în anii 1960-1961, după un proiect tip întocmit de DSAPC Bacău, făcând parte din primul ansamblu de locuințe din municipiul Bacău.

Elemente constructive:

Structura de rezistență este din cadre de beton armat monolit, realizate din stâlpi și rigle. Pereții de la subsol sunt din zidărie mixta cu o grosime de 37.5cm. Planșeele curente sunt realizate din beton armat monolit cu o grosime de 9cm. S-au folosit fundații izolate sub stâlpi și fundații continue sub ziduri. Pentru zonele unde fundațiile depășesc 5m2 s-au adoptat fundații elastice, iar sub zidurile de la subsol s-au folosit fundații liniare rigide cu bloc și cuzinet.

ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI:

Valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare: ag - 0.28g (cont PI 00-1/2016) și 0.35g (conf. P100-1/2013)

Perioada de colț: Tc= 0.7 s


Clasa de importanță: II (conf. PI00-1/2006/2013, cap. 4.4.5 tabel 4.2)

Factor de importanță: y = 1.2

Clasa de risc seismic: R$I

Durata indicativă de viață proiectată a construcției: 50 - 100 ani

2.1)

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 5 din 32

REZULTATELE INVESTIGĂRII:

Grade de asigurare pentru situația existentă

Nivel

Tronson A

Tronson B

Etaj 5

-

0.292

Etaj 4

0.312

0.301

Etaj 3

0.219

0.184

Etaj 2

0.278

0.171

Etaj 1

0.248

0.158

Parter

0.195

0.153

Valoare medie

0.25

0.209

Imobilul situat în str. Mărășești nr. 7 se încadrează în clasa a I-a de risc seismic, Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

SOLUȚII DE INTERVENȚIE PROPUSE

• Varianta

A - Intervenții de consolidare, conform Raport de expertiză tehnică

Grade de asigurare pentru situația propusă

Nivel

Tronson A

Tronson B

Etaj 4

> 1.00

> 1.00

Etaj 3

> 1.00

> 1.00

Eta 2

> 1.00

> 1.00

Etaj 1

> 1.00

> 1.00

Parter

> 1.00

> 1.00

Valoare medie

>1.00

> 1.00

• Varianta B - Desființarea/Demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, moderne

CONCLUZII:

S-a considerat ca obiectiv de performanță OPB - Obiectivul (le performanță de bază care este constituit din satisfacerea exigențelor corespunzătoare nivelului de performanță de Siguranță a vieții pentru acțiunea seismică cu IMR=100 ani -acțiunea sesimică pe amplasament prevăzută în P100-1/2006.

Lucrările de intervenție propuse în Varianta A pot asigura îndeplinirea cerințelor fundamentale, respectiv cerința de siguranță a vieții și cerința de limitare a degradărilor.

Lucrările de intervenție propuse se vor proiecta și executa de către un proiectant și un executant de specialitate în domeniu.

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ÎSO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnica Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

’ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 6 din 32

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ
 • 1. Condiții contractuale


în conformitate cu contractul nr. 68848/2016, încheiat între S.C. ISO-GRUP S.R.L. în calitate de prestator și Municipiul Bacău în calitate de beneficiar, s-a efectuat expertiza imobilului - bloc de locuințe din str. Mărășești, nr. 7, scările A-D, Bacău, (denumit în continuare Blocul 7) amplasat la intersecția str. Mărășești și str. Erou Gheorghe Rusu.

Blocul 7 este format din două tronsoane A, B cu 4 scări (notate tronson A - scările A, B, și respectiv tronson B - scările C, D) având un total de 61 de apartamente. Blocul are subsol parțial, parter și patru etaje. Pe zona centrală, sc. C, blocul are cinci etaje. Tronsoanele blocului sunt separate prin rost. Construcția prezintă aceeași alcătuire din punct de vedere funcțional și a structurii de rezistență. Blocul a fost construit în anii 1960-1961, după un proiect tip întocmit de D.S.A.P.C. Bacău, făcând parte din primul ansamblu de locuințe din municipiul Bacău.

Expertizarea a fost efectuată în cadrul întregului bloc, la toate cele 4 scări. Expertiza se referă la structura de rezistență a întregului bloc și stabilește nivelul de asigurare la acțiuni seismice pe baza evaluării calitative și analitice a acesteia. în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare, construcția este încadrată în clasa de risc seismic corespunzătoare și conține soluțiile de principiu pentru realizarea intervențiilor preconizate (consolidare).


Expertiza a fost întocmită în conformitate cu Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor (H.G. nr. 925/1995, art. 15), care stipulează faptul că o expertiză cuprinde încercările, studiile, releveele, analizele și evaluările necesare pentru cunoașterea stării tehnice a construcției existente, în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității ei de satisfacere a cerințelor conform legii. în conformitate cu art. 17 al aceleiași legi, prezentul raport de expertiză tehnică de calitate cuprinde soluții și măsuri care se imun pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție ce se însușește de către proprietarii sau administratorii construcțiilor.SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr.7, Scările A,B,C,D

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 7 din 32

 • 2. Motivarea expertizei

Motivele pentru care s-a decis efectuarea expertizei la Blocul 7 din str. Mărășești -Erou Gh. Rusu sunt următoarele:

 • 1) Caracteristica de structură rigidă cu parter flexibil conferită de funcționalul blocului, cu spații comerciale la parter și spații de locuit Ia etaje, la care zidurile care delimitează apartamentele nu au corespondent la parter, ceea ce conduce la o comportare nefavorabilă preluării acțiunilor seismice;

 • 2) Degradările suferite în timp, datorate tasărilor inegale ale terenului de fundare, a cutremurelor suferite, degradării calitative și uzurii materialelor și a infiltrațiilor de apă. Principalele cutremure care au afectat structura au fost:

 • - în data de 4.03.1977, cu magnitudinea de 7.2;

 • - în data de 30.08.1986, cu magnitudinea de 7.1;

 • - în data de 30.05.1990, cu magnitudinea de 6.9-7.0.

Conform unei expertize anterioare structura a fost încadrată în clasa I de risc seismic.

 • 3) Evaluarea stării structurii după cei 50 de ani de exploatare;

 • 4) Modificările în prescripțiile tehnice intervenite de la proiectare și execuție și până în prezent;

 • 5) încadrarea în prevederile legislației în vigoare, astfel:

H.G. 486/1993 privind creșterea siguranței în exploatare a construcțiilor și instalațiilor care reprezintă surse de mare risc, prevede inventarierea și ierarhizarea construcțiilor în funcție de mărimea pericolului potențial de avarie pe care îl reprezintă, urmând ca apoi acestea să fie expertizate tehnic. într-o etapă ulterioară, pe baza expertizelor întocmite, se elaborează documentațiile tehnico-economice necesare executării lucrărilor de reparații, consolidări sau modernizări și se trece la execuția lucrărilor prevăzute. Lucrările ce urmează a se executa la clădirile expertizate se referă la lucrări de reparații, consolidări și modernizări.

Legea nr. 282/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, prevede ca proprietarii construcțiilor să acționeze pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor din proprietate sau administrare, să identifice construcțiile care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri, să comande expertizarea tehnică a construcțiilor de către experți tehnici atestați, în conformitate cu reglementările tehnice să-și însușească decizia de intervenție și apoi să continue acțiunile de reabilitare în funcție de concluziile fundamentate în raportul de expertiză tehnică existente, definite ca fiind lucrări de construire, reconstituire, elementelor avariate, consolidare, transformare, extindere, desfiin^f^j reabilitare termică, precum și lucrări de reparații sau renovări. obligație a investitorului care realizează lucrările de intervenții

Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții prevede că lucrările de reparații se fac numai pe baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, dacă constituie intervBENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășeștl nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 8 din 32

expertizarea construcțiilor de către experți tehnici atestați, în situațiile în care la aceste construcții se execută lucrări de natura celor amintite anterior.

Având în vedere cele expuse anterior, expertiza tehnică a blocului analizat, apare ca necesară și justificată din punct de vedere tehnic și legislativ.

 • 3. Colectarea informațiilor pentru evaluarea structurală

  • 3.1. Informațiile generale și istoric

Documentația tehnică de proiectare (piese desenate proiect tipizat) care s-a aflat la dispoziția expertului este prezentată la punctul §4.3. Cunoscându-se datele de proiectare pentru întreaga clădire, s-a putut face o analiză comparativă între reglementările tehnice aplicate la proiectare și execuție și cele actualmente în vigoare (punctul §5.2).

Pentru verificarea geometriei și a funcțiunii clădirii a fost întocmit releveul acesteia (anexa A).

Detaliile de alcătuire precum și calitatea betonului au fost preluate din proiectele tip de rezistență. Sistemul de fundare nu a fost identificat direct, deoarece nu s-au constatat degradări semnificative ale structurii datorate terenului de fundare.

 • 3.2. Informațiile pentru evaluarea structurală

Sistemul structural a fost identificat parțial din proiectul tipizat, D.E. Blocuri 2, 3, 4 Cvartal II I.L.L. Bacău 71/1960 (anexa B), avut la dispoziție (descrierea structurii de rezistență este prezentată în §8) precum și prin verificările efectuate la fața locului (situația relevată este prezentată în anexa A).

Blocul 7 are forma L în plan fiind alcătuit din două tronsoane, un tronson rectangular în care sunt cuprinse scara A și parțial scara B (denumit tronson A) și un tronson sub formă de L în care sunt scara D, C și parțial B (denumit tronson B). Se specifică faptul că scara C (inclusiv accesul) este poziționată în zona de colț a construcției (intersecția dintre cele două aripi ale structurii). Blocul are subsol parțial, parter, 4 etaje și o zonă centrală cu 5 etaje.

Cele 2 tronsoane care fac obiectul prezentei expertize, tronsonul A are formă rectangulară în plan cu dimensiunile generale 41.55m x 10.30m, iar tronsonul B sub formă de L are dimensiunile generale 33.10m x 10.30m (aripa lungă) și respectiv 15.38m x 10.30m (aripa scurtă).

Pe întreaga clădire sunt două deschideri cu dimensiunile interax de 5.1 Om și 4.90m. Pe zona scărilor A, B și C sunt un număr de câte 7 travei, iar pe zona scării D sunt 5 travei, 26 de tiavei în total, cu dimensiuni variabile între 2.75m și 3.80m.

Structura de rezistență este din cadre de beton armat monolit, realizate din stâlpi și rigle. Pereții de la subsol sunt din zidărie mixtă cu o grosime de 37.5cm. Planșeele curente sunt realizate din beton armat monolit cu o grosime de 9cm. S-au fol^șj       ii izolate sub fundații elastice, iar sub zidurile de la subsol s-au folosit fun^Ji cuzinet.

stâlpi și fundații continue sub ziduri. Pentru zonele unde fundațiile;^adoptat și


BENEFICIAR Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnica Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,CtD

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 9 din 32

Secțiunile elementelor și armarea acestora sunt cunoscute din proiectul tip (anexa B) dar au fost relevate și de la fața locului.

Degradările structurale au fost relevate vizual și sunt prezentate detaliat în anexa C. Principalele degradări vizibile sunt cele de desprinderi de tencuială de la fațade, desprinderea locală a stratului de acoperire cu beton și corodarea armăturii, fisuri, crăpături și infiltrații de apă.

Reglementările tehnice după care a fost proiectată întreaga clădire sunt prezentate Ia punctul §4.2. La data proiectării clădirii nu era încă apărut normativul PI3-63 privind proiectarea antiseismică a structurilor, exista doar norma italiană (1938), normativul sovietic SN8-1957 si STAS 2923/1952 privind zonarea seismică a teritoriului României.

De la darea în folosință clădirea nu a suferit modificări semnificative din punct de vedere funcțional și structural. Deși s-a efectuat o expertiză și un proiect de consolidare al blocului în anul 1990, aceasta nu a fost realizată.

 • 3.3. Nivelul de cunoaștere

Nivelul de cunoaștere realizat impune metoda de calcul permisă și valorile factorilor de încredere și se determină în funcție de următorii factori care, la clădirea expertizată, sunt îndepliniți astfel:

 • - geometria de ansamblu a structurii și dimensiunile elementelor au fost relevate; dimensiunile anumitor elemente sunt cunoscute din proiectul inițial și din proiectul tip (anexa B);

 • - alcătuirea de detaliu a elementelor structurale și nestructurale este cunoscută din planșele proiectului inițial și a proiectului tip;

 • - materialele utilizate', clasa betonului și tipul armăturii sunt cunoscute din proiectul tipizat.

în aceste condiții, nivelul de cunoaștere poate fi considerat ca fiind KL2, cunoaștere normală, cu un factor de încredere CF = 1.20 (cf. tab. 4.1 din PI00-3/2008). Factorii de încredere afectează calitatea materialelor, prin împărțirea valorilor determinate in situ (punctul 4.5 din PI00-3/2008).

Menționăm faptul că s-au putut efectua inspecții extinse pe teren, fără însă a exista posibilitatea înlăturării protecțiilor existente. Datorită condițiilor de amplasament (zona centrală), precum și pentru a nu fi afectată structura de săpături în zona de trafic, nu s-au putut efecuta relevări ale fundațiilor, situație în care, conform codului PI00-3/2008, punctul 4.3.1, aliniatul (4) expertul va completa cercetarea inițială a construcției după decopertarea structurii, odată cu începerea lucrărilor de execuție a consolidării.

 • 4. Documentația pentru expertizare


  • 4.1. Legislația în vigoare

 • 1) Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în

  /                                                                                        A                                            It                   ,

  modificările și completările ulterioare, precum și din Legea nr. 177/2[[^iq q


  ^îippreun&cu


  BENEFICIAR Municipiul Bacău

  Ex. B7 -2016

  SC ISO-GRUP SRL

  DENUMIRE PROIECT

  FAZA

  Expertiză Tehnică Imobilstr. Mărășești nr.7t Scările A,B,C,D

  ET

  AMPLASAMENT

  Str. Mărășești nr.7, Bacău

  pag. 10 din 32

 • 2) Ordonanței Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente împreună cu modificările și completările din Legea nr. 282/2015;

 • 3) Ordonanța Guvernului nr. 67 din 28 august 1997 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;

 • 4) Legea 72 din 8 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;

 • 5) Hotărârea Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

 • 6) Hotărârea Guvernului nr. 486 din 23 septembrie 1993 privind creșterea siguranței în exploatare a construcțiilor și instalațiilor care reprezintă surse de mare risc.

 • 7) Hotărârea Guvernului nr. 1231/2008 pentru modificarea Hotărârea Guvernului nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor.

  4.2. Reglementări tehnice utilizate Ia expertizare

  La expertiza obiectivului s~au avut în vedere prevederile următoarelor normative, instrucțiuni tehnice, standarde și îndrumare:

  • 1)  PI00/1-2006 - Cod de proiectare pentru clădiri;

  • 2)  P100/3-2008 - Cod de proiectare evaluarea seismică a clădirilor existente;

  • 3)  PI 00/1-2013 - Cod de proiectare pentru clădiri;


  seismică. Partea


  seismică. Partea


  seismică. Partea


  I.


  I.


  Prevederi de proiectare


  IlI-a. Prevederi privind


  Prevederi de proiectare


 • 4)  SR EN 1992-1-1:2004 - Proiectarea structurilor de beton, cu completările din SR EN 1992-l-l/AC:2008 și anexa națională SR EN 1992-1-l/NB:2008;

 • 5)  CR0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor;

 • 6)  ST? EN 1991-1-1:2004 - Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale - greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri, cu anexa națională SR EN 1991-1-l/NA:2006;

 • 7)  CRl-l-l-3:2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;

 • 8)  NE 012-1-2007 - Cod practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 1: producerea betonului;

 • 9)  NE 012-2-2010 - Cod practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat

și beton precomprimat. Partea 2: executarea lucrărilor din beton;       „

 • 10) NP 112-2014 - Normativ pentru proiectarea fundațiilor d^^^^^ța^P^

 • 11) NP 125-2010 - Normativ privind fundarea construcți 5 ' Ml ~ la umezire;  BENEFICIAR Municipiul Bacău

  Ex. B7 2016

  SC ISO-GRUP SRL

  DENUMIRE PROIECT

  FAZA

  Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

  ET

  AMPLASAMENT

  Str. Mărășești nr.7, Bacău

  pag. 11 din 32

 • 12) Ordin 31/N - 2.10,1995 - MLPAT - ISCLPUAT ~ Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor. Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor;

 • 13) CR6/2013 - Cod de proiectare a structurilor din zidărie.

 • 4.3. Documentația privind obiectivul expertîzat

Prezenta expertiză se bazează pe consultarea următoarei documentații tehnice privind obiectivul:

 • (1) Proiectul tip D.E. Blocuri 2,3,4 Cvartal II» I.L.L. Bacău, 71/60

 • (2) Proiectul Blocuri centru, Bloc 4, Cvartal II, Sfatul Popular Regional Bacău C D.S.A.P.C, 71/960

Din aceste proiecte există doar o parte din planșele de arhitectură și de rezistență (anexa B).

 • (3) Direcția de Sistematizare, Arhitectură și Proiectarea Construcțiilor Bacău, Memoriu justificativ arhitectură și Memoriu tehnic pentru Blocuri centru Bacău, Bloc 4, Cvartal II P.T.

 • (4) Studiu geotehnic, S.C. Arginip S.R.L., proiect nr. 17/2016

 • 5. Date privind perioada construcției și nivelul reglementărilor de proiectare aplicate

  • 5.1. Istoricul construcției

Blocul 7 a fost construit în anii 1960-1961, în cadrul unui proiect intitulat “Sarcina de proiectare pentru 2200 apartamente centru Bacău” după un proiect tehnic “300 apartamente” pentru blocul 4, cvartal II. Sistemul structural este format din cadre din beton armat monolit cu o înălțime a construcției de 20.45m deasupra solului.

Pe durata exploatării nu s-au efectuat modificări funcționale semnificative față de forma în care a fost proiectată și dată în exploatare.

Starea actuală a construcției prezintă degradări de fisuri, crăpături, infiltrații de apă, desprinderi de tencuială, degradarea zidăriei. Se preconizează o durată de utilizare estimată a construcției, ulterioară momentului expertizării, până la primul cutremur de intensitate mare.

 • 5.2. Nivelul reglementărilor de proiectare aplicate

Reglementările aplicate la data proiectării au suferit modificări importante, în mai multe rânduri, astfel:


- normativul pentru proiectară antiseismică a construcțiilor modificări, (PI3-63, PI3-70, P100-78, P100-81 și P100-90, cu compila P100-2013) față de Prima reglementare privind determinare forțelor zonarea seismică a teritoriului României (STAS 2923/1952)

BENEFICIAR Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil sfr. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 12 din 32

proiectarea, cele mai multe din modificări fiind esențiale pentru asigurarea la seism a construcțiilor;

 • - standardele de evaluare a încărcărilor s-au modificat, de asemenea, în mai multe rânduri (în 1975, 1978, o parte în 1990 și 1992 - acțiunea zăpezii și a vântului - și apoi în 2005 și în 2012, inclusiv definirea și gruparea acțiunilor), față de standardele/îndrumarele de la începutul anilor 1960 utilizate la proiectarea corpurilor expertizate;

 • - standardul de proiectare a elementelor din beton armat și precomprimat s-a modificat în 1962 (P8-62), 1967 (STAS 8000/67), 1976 și 1990, inclusiv în ceea ce privește metoda de calcul, față de cele utilizate la proiectare;

 • - au apărut codurile de proiectare a structurilor din cadre din beton armat (NP 007-97) și al construcțiilor cu pereți structurali de beton armat (CR2-1 -1/2013);

 • - s-au modificat normativele și standardele de proiectare a fundațiilor directe (în prezent este în vigoare NP 112-2014, care a înlocuit normativul NP 112-2004, cu ediții anterioare PI0-1986, 1977 și 1975) și a construcțiilor fundate pe pământuri cu umflări și contracții mari (NP 001-1996, cu edițiile anterioare P70-79 și P70-73);

 • - instrucțiunile privind execuția lucrărilor din beton armat și precomprimat, atât monolit cât și prefabricat s-au modificat, de asemenea, în mai multe rânduri (seria de normative C140, cu ediții în 1971, 1976, 1986 și codul de practică NE 012 cu ediții în 2007 și 2010).

începând din luna martie a anului 2009, o parte din standardele mai sus menționate au fost înlocuite cu standardele europene, cu anexe naționale, astfel:

 • - SR EN 1992-1 -1 (Eurocod 2) - proiectarea structurilor de beton;

 • - SR EN 1998-1 (Eurocod 8) - proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur.

începând din luna septembrie a anului 2012, o parte din standardele de mai sus au fost înlocuite de:

 • - CR0/2012 - Cod de proiectare. Bazele Proiectării construcțiilor;

 • - CR1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

De asemenea, a intrat în vigoare partea a IlI-a din codul de proiectare seismică P100-3/2008, privind evaluarea seismică a clădirilor existente, cu aplicare din ianuarie 2010.

 • 6. încadrarea în reglementările tehnice

  • 6.1. Condițiile seismice ale amplasamentului

încadrarea structurii conform prevederilor normativului P100 1/2006 și PI00-3/2008 este necesară deoarece din aceasta rezultă condițiile pentru calculul structurilor.

Structura de rezistență a construcției expertizate este un de tip cadrejd^he^jiarmat (stâlpi, rigle de cadru și planșee monolite). Parametrii necesari pentn^^glQUe^m^^al structurilor care alcătuiesc obiectivul, sunt următorii:

- clasa de importanță: clasa II (cf. tabel 4.2, PI00-1/2006 clădiri multietajate de locuit, de birouri și/sau cu funcțiuni comerciali; l

BENEFICIAR Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Marășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 13 din 32

 • - coeficientul de importanță al construcției', yi - 1,2, pentru clasa a Il-a de importanță

(cf. tabel 4.2/tabel 6.4, PI00-1/2006/2013);

 • - accelerația terenului pentru proiectare'. ag = 0.28g (zona Bacău, fig. 3.1, P100-1/2006), ag= 0.35g (zonaBacău, fig. 3.1, P100/2013);

-perioada de colț corespunzătoare amplasamentului: Tc= 0.7s (zona Bacău, fig. 3.2, P100-1/2006/2013);

 • - factorul/coeficientul de comportare: q = 2 (tab. 6.1, PI00-3/2008), structuri cu schelet din beton armat cu panouri de umplutură de zidărie

 • 6.2. încadrarea conform H.G. 766 - 97

încadrarea construcției în categoriile de importanță definite prin H.G. 766-1997 se face în conformitate cu metodologia prezentată în regulamentul adoptat prin Ordinul MLPATnr. 31/N-1995. Impunându-se un punctaj pentru criteriile asociate factorilor determinanți pentru stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, se obține un total care încadrează construcția în categoria respectivă.

Factorul determinant

Coeficientul de unicitate

k(n)

Criteriile asociate

P(i)=k(n)[Sp(i)/3]

P(i)

oameni implicați direct în cazul unei disfuncții ale construcției

2

1

Importanță vitală

1

P(ii)

oameni implicați indirect în cazul unor disfuncții ale construcției

2

2

p(iii)

caracterul evolutiv al efectelor periculoase, în cazul unor disfuncții ale construcției

2

Importanța social-

1

P(i)

mărimea comunității care apelează la funcțiunile construcției și/sau valoarea bunurilor materiale adăpostite de construcție

2

2

economică și culturala

P(ii)

ponderea în care funcțiunile construcției o au în comunitatea respectivă

2

2

p(iii)

natura și importanța funcțiilor respective

LXBENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7 2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobilstr. Mărășești nr.7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 14 din 32


Implicarea ecologicăNecesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existența)P(i)


P(ii)


p(iii)


Necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și de mediu


Volumul de muncă și de materiale necesare
gradul de influență nefavorabilă asupra mediului natural și construit rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural și construit durata de utilizate preconizată măsura în care performanțele alcătuirilor constructive depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare măsura în care performanțele funcționale depind de evoluția cerințelor pe durata de utilizare măsura în care asigurarea soluțiilor constructive este dependentă de condițiile locale de teren și de mediu

măsura în care condițiile locale de teren și de mediu evoluează defavorabil în timp

măsura în care condițiile locale de teren și de mediu determină activități/ măsuri deosebite pentru exploatarea construcției pe durata de existență a acesteia


BENEFICIAR Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 15 din 32

P(ii)

volumul și complexitatea activităților necesare pentru menținerea performanțelor construcției pe durata de existența a acesteia;

2

p(iii)

activități deosebite în exploatarea construcției impuse de funcțiunile acesteia

2

TOTAL 12

Pentru construcția expertizată, punctajul pentru fiecare factor determinant și criteriu f asociat sunt prezentate în tabelul de mai sus. Coeficientul de unicitate care multiplică punctajul obținut este considerat unitar (construcția nu este unicat, monument de arhitectură sau istoric).

Punctajul obținut, sub 12 puncte, situează construcția (cf. tab. 3 din regulament) în categoria de importanță normală (C).

 • 6.3. încadrarea mediului

  • 6.3.1. Conform instrucțiunilor tehnice indicativ CI70

Mediul în care este exploatat obiectivul nu este agresiv în sensul definit de C170-87 Instrucțiuni tehnice de protecția elementelor din beton armat și beton precomprimat suprateran situate în medii agresive naturale și industriale, deoarece nu implică un proces tehnologic poluant.

Mediul natural însă, prezintă agresivitate pentru elementele din beton armat deoarece, în timp, conduce la carbonatarea stratului de acoperire cu beton al armăturilor după care începe procesul de coroziune a acestora.

Se menționează faptul că, din condiții de igienă, elementele structurale au fost Q protejate la interior prin tencuire și zugrăvire. La exterior, elementele structurale sunt de asemenea protejate prin tencuire, fapt ce conduce la atenuarea procesului de carbonatare a betonului. Acțiunea mediului natural a produs degradări ale fațadelor prin fisurarea și dizlocarea unor porțiuni din straturile de finisaj.

 • 6.3.2. Conform codului de practică NE 012/1-L2007

Conform codului de practică NE 012 pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat (tab. Ia), construcția, la exterior, se încadrează în clasa de expunere XC4, adică elemente de construcții exterioare sunt expuse la intemperii dai piolejale prin tencuire.

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

„.2.016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 16 din 32

 • 7. Metodologia de expertizare

  • 7.1. Alegerea metodelor de investigare

La întocmirea expertizei s-a utilizat metodologia de nivel 2 care implică:

 • (i) evaluarea calitativă constând în verificarea listei de condiții de alcătuire structurală în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare

Și

 • (ii) evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural elastic și factori de reducere diferentiați pe tipuri de elemente. în cazul analizat s-a considerat în calcul doar structura în cadre din beton armat și s-a folosit un singur factor de comportare q = 2 (existent), q - 3 (propus).

 • 7.2. Prezentarea metodelor de investigare

7.2.1 Evaluarea calitativă

Conform prevederilor din cap. 5 din codul PI00-3/2008, evaluarea calitativă constă din (punctul §10):

 • - analiza de ansamblu a sistemului structural, în ceea ce privește preluarea încărcărilor și asigurarea transmiterii la teren a acestora;

 • - condițiile în care structurile își pot pierde stabilitatea și dacă există posibilitatea formării unui mecanism de plastifiere avantajos care să permită disiparea energiei seismice;

 • - analiza configurației în plan și pe verticală a corpurilor, cu identificarea discontinuităților geometrice, de mase și rigidități;

 • - rostul dintre tronsoane, care trebuie să permită mișcarea liberă a acestora;

 • - influența elementelor nestructurale asupra comportării structurilor;

 • - analiza regulilor de alcătuire structurală, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare (la stâlpi, grinzi, noduri, pereți, fundații);

 • - măsura în care planșeele îndeplinesc rolul de diafragme orizontale;

 • - considerații privind eficiența sistemului de fundare, adecvat condițiilor de teren.

 • 7.2.2. Evaluarea prin calcul

Calculul clădirii s-a realizat pe un model spațial, utilizând metoda de calcul modal cu spectre de răspuns. Au fost verificate elementele structurale participante la preluarea încărcării seismice. Rezistențele de calcul ale materialelor considerate sunt cele din proiectele avute la dispoziție și cele determinate prin metodele nedistructive (anexa E).

E^ca raport dintreGradul nominal de asigurare la încărcări seismice al sțâJpi efortul capabil în secțiunea respectivă și efortul dat de încăr

Gradul nominal de asigurare a fost calculat în u

 • (i) structura în forma inițială (actuală);

  BENEFICIAR Municipiul Bacău

  Ex. B7

  2016

  SC ISO-GRUP SRL

  DENUMIRE PROIECT

  FAZA

  Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările AfB,C,D

  ET

  AMPLASAMENT

  Str. Mărășești nr.7, Bacău

  pag. 17 din 32

 • (ii) structura în forma propusă după consolidare.

Pentru rezistențele materialelor (beton și armături) s-au adoptat valorile de calcul având în vedere că acestea se cunosc din proiectele originale, armonizate cu rezultatele măsurătorilor in situ (anexa E) și reglementările actuale.

Caracteristicile de alcătuire, respectiv dimensiunile geometrice și armarea elementelor au fost preluate din planșele din proiectul inițial și proiectul tip avute la dispoziție.

Breviarul de calcul pentru structura de rezistență este prezentat în anexa D iar analiza rezultatelor acestui calcul este prezentată în §12 din expertiză.

 • 8. Descrierea construcției

  • 8.1. Funcționalul

Blocul 7 este format din două tronsoane cu 4 scări (notate scara A, B, C și respectiv D) având un total de 61 de apartamente. Construcția este compusă din două tronsoane, așezate în plan sub formă de L, separate prin rost antiseismic.

Din punctul de vedere al dezvoltării pe verticală blocul are 3 zone distincte:

 • - parter (4.50m), 4 etaje (2.75m) reprezentând în total 15.50m deasupra solului;

 • - subsol (2.85m), parter (4.65m), 4 etaje (2.75m) reprezentând în total 18.50m, din care 15.65m deasupra solului;

 • - parter (4.65m), 5 etaje (2.75m), camera vasului de expansiune (2.20m), reprezentând în total 20.60m deasupra solului.

Accesul în fiecare tronson și respectiv în fiecare scară se face separat prin 4 zone de acces direct din exterior, la nivelul parterului. Toate zonele de acces sunt pe fațada posterioare prin intermediul casei scării. Pe fațada principală, există mai multe zone de acces doar pentru parter unde este prezentă o zonă comercială reprezentată prin aproximativ 10 magazine.

Accesul la subsol se face prin două scări de serviciu de Ia parter (în scara A și scara D) și două trape exterioare. în încăperile din zona centrală a blocului coboară una din scările de acces la locuințe (scara B).

Accesul pe verticală este asigurat până la ultimul nivel prin scări de beton armat. Pe casa scării și holuri pardoseala este din mozaic.

Pe scările A și B sunt câte 4 apartamente cu 2 camere la fiecare nivel dispuse simetric. Fiecare apartament are hol, debara, baie, bucătărie, cameră de zi, dormitor și balcon. Pe scările C și D sunt câte 4, respectiv 3 apartamente pe fiecare nivel, având câte 1, 2 sau 3 camere. Fiecare apartament are hol, baie, bucătărie, balcon, cameră de zi, 1 sau 2 dormitore după caz. La etajul 5 există opt încăperi, 6 cu destinația de cameră și 2 cu destinația de grup sanitar. Blocul are un subsol parțial de 2.85m înălțime, care urmărește în plan funcționalul etajelor.

Pe fațada principală, pe latura lungă, sunt 4 logij                       in îmbinarea


pereților despărțitori și plăcile de beton armat. Grupul d ^sâ^idic^esK termele etajului 4 cuprinzând si etajul 5 parțial. Parapetul este real^^dfir șț-iclă              ă în rameBENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mătrășești nr.7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 18 din 32

metalice. La restul balcoanelor sunt prezente parapete mixte din beton, grilaje metalice sau sticlă armată.

Tot pe fațada principală, la parter, există o copertină cu lățime de 2.00m ce urmărește linia continuă a blocului cu magazine.

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă închis la margini cu un atic și o bordură (placă tip copertină) spre exterior. înălțimea aticului este de 25cm. Bordura are o lățime de 70cm și o grosime de 8cm. Accesul la acest nivel este asigurat printr-o scară de acces la etajul 5 al scării C prin camera vasului de expansiune care a fost dezafectat, precum și printr-o scară metalică exterioară amplasată pe fațada posterioară a scării A.

Nu s-a putut releva direct soluția de termo-hidroizolație de la acoperișul terasă, dar conform proiectului tip aceasta este realizată din straturi de pânză, carton, bitum, zgură, vată minerală semirigidă și barieră de vapori.

Nu toate zonele au fost relevate prin măsurare directă, releveul fiind realizat pe baza măsurătorilor efectuate la apartamentele unde s-a permis accesul și pe baza experienței curente de proiectare. La realizarea acestor relevee s-au avut în vedere și caracteristicile geometrice rezultate din planșele proiectului inițial cât și planșele de execuție al elementelor din proiectul tip.

Planurile clădirii sunt prezentate în planșele din anexa A.

 • 8.2. Structura de rezistență

S-au folosit cadre transversale cu două deschideri de aproximativ 5m și travei cu dimensiuni variabile cuprinse între 2.75m (la casa scării) și 3.80m.

Datorită lungimii mari a unei aripi și a jocului de nivele s-a prevăzut un rost universal pe latura lungă, aproape de intersecția celor 2 laturi. Rostul nu a putut fi prevăzut în zona de schimbare a direcției deoarece arhitectura parterului nu a permis acest lucru.

Structura de rezistență a fiecărui tronson este din cadre de beton armat monolit (stâlpi și rigle), planșee din beton armat, fundații izolate sub stâlpi, fundații liniare rigide și elastice sub ziduri.

Fundațiile izolate au dimensiunea tălpii variabilă după cum urmeză: 220x200cm (FI și F7), 230xl90cm (F2), 260x230cm (F3), 260x330cm (F4), 260x300cm (F5), 200xl70cm (F6), 240x200cm (FII, F14 și F22), 250x250cm (F13), 200x230cm (F15), 210x210cm (F16), 130x280cm (F17), 650x250cm (F18), 450xl60cm (F19), 600x200cm (F20), 300xl50cm (F21). Fundațiile notate FI8, FI9, F20 și F21 sunt fundații izolate rigide, restul sunt fundații izolate elastice (planșa Rl, anexa B). Conform proiectului existent betonul folosit este Bl 10 (~ C6/7.5). Sub aceste fundații s-a turnat un strat de beton de egalizare de 5cm.

Fundația continuă prezentă sub pereții de la subsol are o lățime de 55cm și o înălțime de 40cm. Betonul folosit este B35.                                   , i» n

Pereții exteriori de la subsol sunt realizați din beton pe părțile exterioare cu ziduri de protecție de 12.5cm.

Stratul suport pentru pardoseală are 5 cm si este din b$on p50. .

-NR. 08366


SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,BtC,D

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 19 din 32

Stâlpii au secțiuni variabile pe înălțime și diferă de la o scară la alta:

 • - subsol scara A și B: stâlpii din axul C (de pe fațada posterioară a blocului) au secțiunea transversală 30x45cm, stâlpii din axul B (central) sunt 35x45cm; excepție sunt stâlpii din zona de rost, cu dimensiunea secțiunii 30x40cm

 • - subsol scara D: stâlpii din axele 1 și 3 (de pe fațadele exterioare/marginali) au secțiunea 30x45cm; stâlpii din axul 2 (central) au secțiunea 35x40cm și 50x55cm

 • - parter: stâlpii din axele A, C, 1 și 3 (de pe fațadele exterioare) sunt 30x45cm, excepție stâlpii de capăt (axele J și 20) și cei din zona de rost (axele 8 și 8') care au dimensiunea de 30x40cm; pe axa centrală al cadrelor transversale (axa B și axa 2) există stâlpi circulari, excepție traveele de capăt (scara A - axele 16-20 și scara D - axele G-J), zona de intersecție cu pereții de la casa scării (scara A, scara B și D) și zona de rost, unde stâlpii sunt rectangulari cu dimensiunea 35x45cm (scara A) și 30x40cm (scara D și zona de rost). Diametrul stâlpilor este de 45cm. Stâlpul din zona de schimbare a direcției a construcției, pe fațada principală (intersecția axelor 1 și A) este un stâlp circular

 • - etajele curente 1-3: stâlpii marginali din axele A, C, 1 și 3 (de pe fațadele exterioare) au dimensiunea secțiunii transversale de 30x30cm, excepție stâlpii din zona de rost care au dimensiunea 25x35cm, respectiv 25x30cm și cei 2 stâlpi aflați la intersecția axei Bcu axele E și F cu dimensiunea 30x35cm; pe axele centrale ale construcției (axa B și axa 2) stâlpii au dimensiunea de 30x35cm, iar cei din din zona de rost 25x35cm

 • - etajul 4: toți stâlpii au secțiunea transversală 25x30cm

 • - etajul 5 (între axele A-C' și 3'-7): toți stâlpii au secțiunea transversală 25x30cm

Se menționează că poziția stâlpilor atât pe vericală cât și pe orizontală nu este continuă. Stâlpii sunt decalați spre interior cu aproximativ 60cm pe zona cu logii. De asemenea, în anumite locuri poziția în plan a stâlpilor este rotită la 90°.

Armarea stâlpilor, așa cum reiese din proiectul tip este:

 • - stâlpii 30x45cm: 6 bare 020 și 2 bare 016, etrier 06/25

 • - stâlpii 30x40cm: 8 bare 016(22) și etrier 06/25

și/sau 6 bare 022 și 4 bare 025, etrier 08/25

 • - stâlpii 30x35cm: 4 sau 6 bare 016 și etrier 06/30

 • - stâlpii 30x30cm: 4 bare 016 și etrier 06/30

 • - stâlpii 25x35cm: 4 bare 016(18) și etrier 06/25

 • - stâlpii 25x25cm și 25x30cm: 4 bare 016 și etrier 06/25

Mustățile stâlpilor sunt de 60cm.

în zona unde distanța dintre stâlpii de la parter este mare (6.25m) s-au folosit grinzi pereți dezvoltate pe o înălțime de 2 nivele. Pentru a asigura continuitatea-^ce^eț^gereți, acestea se dezvoltă pe deschidere mare de 7.25m și pe 2 deschideri adiacejăS7


Pe zonele fără subsol, datorită adâncimii mari de fundare, ^ralțH)/i (6.5m). Pentru a asigura stabilitatea acestor stâlpi

SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR Municipiul Bacău

Ex. B7

2016 .

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 20 din 32

|            s-au prevăzut rigle pe ambele direcții de clădire, care au redus înălțimea stâlpilor de la 6m la

4.5 m.

a

f                   Riglele transversale au secțiunea 20x45cm și sunt armate în câmp, conform proiectului

 • *           tip, cu 2010 la partea superioară și cu 4014 (2014 și 2016) la partea inferioară și etrier 06/20. Riglele transversale de la parter au secțiunea 25x50cm, iar cele de capăt 30x30cm.

!           Riglele longitudinale marginale au secțiunea 30x50cm iar cele centrale 20x50cm.

Grosimea plăcilor din beton armat este de 9cm. Planșeele sunt armate cu bare înclinate I           de 06, 08 și/sau 010. In zona balcoanelor, placa iese în exterior cu o lățime de 70cm, are o

{           grosime de 8cm și este armată cu 608/mI și bare de repartiție 406/ml. în zona logiilor placa

iese în exterior cu 1.5Om, are o grosime de lOcm și este armată cu 8012/ml și bare de I ('          repartiție 406/ml.

 • *                   Copertina prezentă la parter pe fațada principală, are o grosime de lOcm, este din beton și armată cu 601O(12)/ml.

j                  Golurile pentru casa scării au dimensiunea aproximativă de 2.50x3.60m și sunt

bordate cu riglele de cadru ale traveelor învecinate și cu grinzi 20x40cm.

£

|                   La etajele 1 și 2, pe zona centrală (axa B) a scării A (între axele 11-15) și a scării B

(între axele 4-8) precum și pe axa 2 a scărilor C și D (între axele C'-G) există o diafragmă de beton armat cu o grosime de 15cm.

j

|                   Scara care asigură accesul pe verticală este din beton armat. Rampele scării sunt

armate cu sus și jos cu câte 3, respectiv 4010/ml iar podestul cu câte 306/ml (planșa R14, |            anexa B).

'                   Materialele folosite la stâlpi, rigle, plăci și scară sunt beton B140 (~ C8/10 conform

reglementărilor și ~ C12/15 conform măsurătorilor) și oțel OLOO.

î                   Pereții de la exterior sunt din zidărie de cărămidă cu goluri de 29cm. Conform notelor

C          din proiectul existent este posibil ca această zidărie să fie înlocuită cu zidărie de 25cm cu

i           goluri umplute cu zgură aglomerată.

Zidurile de Ia subsol au fost executate cu zidărie mixtă de 37.5cm.

î                    Pereții de la interior, între apartamente, au fost realizați din zidărie de 15cm din

j            cărămizi obișnuite. La apartamentul cu ziduri de 6cm din cărămidă obișnuită, la băi pe

înălțimi de lm și pereții pe care sunt agățate obiecte sanitare, s-au prevăzut pereți din beton |             slab armat.

                   Acoperișul de tip terasă necirc-ulabilă este constituit dintr un planșeu de beton armat

izolat termic și hidrofug. Terasa este bordată cu un atic sub formă de centură din beton j           (25x30cm).

 • 9. Starea construcției


I                   9.1. Starea construcției

§

1                    Degradările la structura de rezistență a construcției au fost

la interior, în special în spațiile comune. în stadiul actual, nu pot j             toate degradările structurii expertizate, din cauza finisajelor care al

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 21 din 32

Releveul fotografic al degradărilor este prezentat în anexa C. Degradările relevate sunt următoarele:

La fațade s-a constatat prezența unor fisuri și crăpături datorate acțiunii seismice și a vibrațiilor produse de autovehiculele ce trec pe străzile din jurul clădirii.

La exterior se observă degradări ale finisajelor, desprinderi multiple ale stratului de tencuială, datorită vechimii acestora și a acțiunii mediului natural (infiltrații de apă, cicluri de îngheț-dezgheț). De asemenea este afectată zidăria prin dislocarea și măcinarea locală a cărămizilor.

A

In unele zone s-a observat că panourile de zidărie din ochiurile cadrelor sunt desprinse de stâlpi și grinzi.

în zona de rost nu s-au putut releva degradările, această porțiune fiind protejată recent printr-un strat de termoizolație. Totuși s-au semnalat câteva fisuri în această zonă, chiar prin stratul de termoizolație, pornite de la partea superioară a structurii (etajul 4). Se menționează că termoizolația a fost aplicată doar parțial.

Degradări semnificative au fost semnalate la nivelul copertinei de la parter, pe fațada principală. Copertina prezintă deteriorarea bordurii de tablă, desprinderea stratului de acoperire cu beton, corodarea armăturii, infiltrații de apă, pete și mucegai.

Plăcile de la balcoane prezintă degradări similare precum desprinderea stratului de acoperire cu beton, corodarea armăturii, schimbarea culorii și infiltrații de apă.

La interior au fost observate fisuri în scară. Aceasta a fost ruptă la nivelul parterului în urma cutremurului din 1977 și ulterior reparată.

Alte degradări observate sunt cele de infiltrații de apă și desprinderea varului la pereți și tavan. Local s-au întâlnit degradări de tipul dislocării mecanice a unor porțiuni de zidărie pentru montarea instalației electrice.

Atât la exterior cât și la interior degradările nu sunt foarte vizibile deoarece clădirea a beneficiat de reparații și o bună întreținere pe durata de serviciu. De asemenea clădirea a fost parțial reabilitată termic iar degradările din pereții de fațadă au fost acoperite de noul strat de protecție.

 • 9.2. Cauzele degradărilor

Degradările prezentate anterior au următoarele cauze:

 • (i) acțiunile seismice suferite de construcție au provocat degradări de tipul fisurilor și

crăpăturilor în elementele de rezistență ale structurilor și Ia desprinderea zidăriei din ochiurile de cadru. Menționăm că relevarea s-a făcut fără îndepărtarea tencuielilo^.r.ie .protecție. Este posibil să existe mai multe degradări sub forma de fisuri, crăpăturL^^ȘcărietcT^Sfespu s-au putut releva datorită refacerii finisajelor interioare și exterioare,             ----

 • (ii)  vibrațiile produse de acțiunea autovehiculelor//        pfpdus

semnificative, dar au contribuit la accentuarea procesului de fistmafd;/

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobilstr. Mătrășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășeștî nr.7, Bacău

pag. 22 din 32

 • (iii) tasarea terenului a condus la apariția unor crăpături semnificative la nivelul treptelor și a trotuarului precum și la apariția de fisuri în pereți pornind de la baza structurii

 • (iv) deficiențe de execuție (de tipul rosturilor neetanșe la bordură, copertină, anexe etc.);

 • (v) deficiențe de proiectare (structură rigidă cu nivel flexibil, lipsa buiandrugilor), diferențele de rigidități datorate repartizării neuniforme a pereților de umplură de la parter și casele scărilor a condus la deplasări mai mari ale structurii în timpul cutremurelor având drept consecințe dislocarea zidăriei din ochiurile de cadru;

 • (vi) deficiențe de exploatare (deteriorarea structurii pentru a monta instalația electrică);

 • (vii) calitatea slabă a materialelor și îmbătrânirea lor a condus la desprinderea tencuielilor de suport, la dislocări ale zidăriei și la măcinarea elementelor;

(viii) acțiunea mediului natural prin infiltrații de apă, cicluri îngheț-dezgheț, variații de temperatură, acțiunea solară, carbonatarea au produs schimbări la culoare, pete, coșcovirea varului, desprinderea tencuielii și a stratului de acoperire cu beton, corodarea armăturii, apariția mucegaiului și a bacteriilor;

(ix) degradări estetice realizate de om (grafitti, lipsa întreținerii constante și a reparațiilor) au condus la creșterea aspectului de degradare.

 • 10. Condiții de amplasament

Proiectarea inițială a ansamblului de locuințe a avut la bază studiul geotehnic nr. 38/1960 întocmit de DSAPC Iași.

Studiul geotehnic avut la dispoziție (efectuat în prezent, vezi §4.3(5)), are la bază rezultatele cercetării efectuate în cadrul studiului inițial precum și rezultatele forajelor din apropierea estică efectuate de colectivul geotehnic al IPJ Bacău.

Stratificația terenului de fundare, tipică “complexului prăfos-argilor” al terasei medii a râului Bistrița, în perimetrul Blocului 7 este următoarea:

 • - 0.00 - 2.00m: umplutură de pământ și resturi de la demolarea unor construcții vechi

 • - 2.00 ~ 9.00m: argilă, cenușiu-cafenie, cu concrețiuni calcaroase, puțin umedă, plastic vârtoasă, cu două intercalații de sol negru la adâncimile de 5.00m și 8.00m

9.00   9.60m: nisip prăfos, cenușiu, caracteristic pătții superioare a stratului grosier

al terasei

De la adâncimea de 9.60m apare stratul de pietriș cu bo lovăn iș șjjoisiftjjscat la partea superioară, iar de la adâncimea de 10.30m înmagazinează o pânză^e^ă

Conform normativului NP-074/2014 (tab. A1-1), teren^/^z^^^^b^S^yui se încadrează în categoria “terenuri bune”. în baza criteriilor obțijffî44î|?pjiSctMFd^se înscrie în “Categoria geotehnică 2” cu risc geotehnic moderat.fi                  ? \ ii

52

SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR

Municipiu] Bacău

Ex. B7

2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 23 din 32

Conform proiectului geotehnic inițial și a planșelor de execuție, fundarea s-a realizat în stratul de argilă, cafeniu-cenușie, puțin umedă, plastic vârtoasă la tare.

Adâncimea de fundare recomandată este de 0.5m (pCOnv = 220kPa) pentru zona cu subsol și la 2.50m (pCOnv = 350kPa) pentru zona fără subsol. De asemenea, vechimea relativ mare a construcției a permis epuizarea oricărei tasări și formarea unei bune conlucrări între fundații și terenul de fundare.

Studiul geotehnic este prezentat în întregine în cadrul anexei F.

 • 11. Evaluarea calitativă

  • 11.1. Evaluare structurală (indicator Ri)

Evaluarea structurală s-a făcut prin analiza și punctarea criteriilor și condițiilor specificate în codul PI00-3/2008 (anexa B). îndeplinirea condițiilor pentru structurile din beton armat în cazul Blocului 7 sunt prezentate în continuare.

 • (a) Condițiile privind traseul încărcărilor (§5.2 din cod) au în vedere existența unui sistem structural continuu și suficient de puternic care să asigure un traseu neîntrerupt, cât mai scurt, în orice direcție, al forțelor seismice din orice punct al structurii până la terenul de fundare;

 • (b) Condițiile privind redundanța (§5.3 din cod) se referă Ia satisfacerea următoarelor două condiții: (i) atingerea efortului capabil în unul sau mai multe elemente structurale nu conduce la pierderea stabilității structurii și (ii) mobilizarea la acțiuni seismice severe a unui mecanism de plastifiere care să permită exploatarea rezervelor de rezistență ale structurii și o disipare avantajoasă a energiei;

 • (c) Condițiile privind configurația clădirii (§5.4 din cod) se referă la simetria geometrică și de rigiditate în plan și pe verticală, la compactitatea clădirii și regularitatea acesteia din punct de vedere geometric și al distribuției maselor;

 • (d) Condițiile privind interacțiunea structurii cu alte construcții sau elemente (§5.5 din cod) se referă la distanțele față de construcțiile învecinate, eventualele supante și la componentele nestructurale;

 • (e) Condițiile pentru diafragmele orizontale (§5.7 din cod) se referă la capacitatea planșeelor de a prelua încărcările din seism și de a le transmite elementelor verticale, asigurând, totodată, conlucrarea cât mai solidară a acestora;

îndeplinirea condițiilor pentru structui ile de beton armat (cf. PI00-3/2008 - Anexa B Tab.B2)

Bloc 7

Criteriul


A

îndeplinit


Neîndeplinit Neîndeplinit moderat      major


(i) Condiții privind configurarea structurii________

Traseul încărcărilor este continuu de la acoperiș până la fundații__________________________________

Sistemul este redundant având suficiente legături (încastrări) pentru a fi asigurată stabilitatea


Vi


■fi


BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex.B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZĂ

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 24 din 32


laterală și suficiente zone potențial plastice;

Nu există niveluri slabe din punct de vedere al rezistenței

3

Nu există niveluri flexibile

3

Nu există modificări ale dimensiunilor în plan ale sistemului structural de la un nivel la altul

3

Nu există discontinuități pe verticală ale elementelor structurale

4

Nu există diferențe ale maselor de nivel mai mari de 50%

3

Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate (structură simetrică)

4

Infrastructura (fundațiile) sunt în măsură să transmită forțele verticale și orizontale

4

Total criteriul (i)

31

(ii) Condiții privind interacțiunile structurii

Nu este îndeplinită condiția de rost minim între corpuri

1

Nu sunt planșee intermediare (supante)

2

Pereții nestructurali sunt legați de structură

2

Nu există stâlpi captivi scurți

5

Total criteriul (ii)

10

(iii) Condiții privind alcătuirea (armarea) elementelor structurale (a) structuri tip cadru de beton armat

Ierarhizarea rezistențelor elementelor structurale asigură dezvoltarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei seismice: la fiecare nod suma momentelor capabile ale stâlpilor este mai mare decât suma momentelor capabile ale grinzilor

3

încărcarea axială de compresiune a stâlpilor este moderată: o < 0.55

1

în structură nu există stâlpi scurți: raportul între înălțimea secțiunii și înălțimea liberă a stâlpului este < 0.30

3

Rezistența la forța tăietoare a elementelor cadrului este suficientă pentru a se putea mobiliza rezistența la încovoiere la extremitățile grinzilor și stâlpilor

1

înnădirile armăturilor în stâlpi se dezvoltă pe 40 diametre, cu etrieri la distanță lOd pe zona de înnădire

/7 ‘ *

// G

1

înnădirile armăturilor din grinzi se realizează în afara zonelor critice

pQ;.—

n 1

—Li.---
BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 25 din 32


Etrierii în stâlpi sunt dispuși astfel încât fiecare bară verticală se află în colțul unui etrier (agrafa)

1

Distanțele între etrieri în zonele critice ale stâlpilor nu depășesc 10 diametre, iar în restul stâlpului % din latură

1

Distanțele între etrieri în zonele plastice ale grinzilor nu depășesc 12 diametre și 14 din lățimea grinzii

1

Armarea transversală a nodurilor este cel puțin cea necesară în zonele critice ale stâlpilor

1

Rezistența grinzilor la momente pozitive pe reazeme este cel puțin 30% din rezistența la momente negative pe aceeași secțiune

2

La partea superioară a grinzilor sunt prevăzute cel puțin 2 bare continue (neîntrerupte în deschidere)

1

Total criteriul (iii)

17

(iv) Condiții referitoare la planșee

Placa planșeelor are o grosime de minim 10 cm și este realizată din beton armat monolit sau din predale prefabricate cu o suprabetonare adecvată

1

Armăturile grinzilor secundare și armăturile din placă asigură rezistența necesară la încovoiere pentru forțele seismice aplicate în planul planșeului

2

Forțele seismice din planul planșeului pot fi transmise la elementele structurii verticale

2

Golurile în planșeu sunt bordate cu armături suficiente, ancorate adecvat

1

Total criteriul (iv)

6

Total fără aplicarea factorilor de reducere

64

Notă: Conf. PI00-3/2008 se aplică:

 • - Dacă condițiile concrete de cercetate nu permit stabilirea suficient de detaliată a condițiilor (iii) și (iv), nivelul de îndeplinire a acestora se estimează pe baza practicii epocii construcției, cu reducerea adecvată a punctajului.

 • - Funcție de gradul de încredere al datelor stabilite, punctajul se reduce prin înmulțirea cu factorii cu valori între 0,42 și 1.

_________- Expertul a ales ca factor de reducere valoQrea 0,42.______

Total
Indicatorul care caracterizează starea structurii în (gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică) și e situând construcția în clasa a Il-a de risc seismic (cf. tab. 8.1
BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 26 din 32


11.2. Evaluarea stării de degradare (indicator R2)

Starea de degradare a structurii este caracterizată prin gradul de afectare structurală R-2. Evaluarea acestui indicator pentru cele clădirea analizată este prezentat în tabelul următor.


Starea de degradare a elementelor structurale (cf PI00-3/2008 - Anexa B Tab.B3)

Bloc 7 Criteriul

îndeplinit

Neîndeplinit moderat

Neîndeplinit major    j

(i) Degradări produse de acțiunea cutremurului

 • - fisuri și deformării remanente în zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, pereților și grinzilor

 • - fracturi și fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare în grinzi

 • - fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune

 • - fracturi sau fisuri înclinate produse de forța tăietoare în stâlpi și/sau pereți

 • -  fisuri de forfecare produse de lunecarea armăturilor în noduri

 • - cedarea ancorajelor și înnădirilor barelor de armătură

 • - cedarea sau fisurarea pronunțată a planșeelor

 • - cedări ale fundațiilor sau terenului de fundare

20

Total criteriul (i)

20

(ii) Degradări produse de încărcările verticale

 • - fisuri și degradări în grinzi și plăcile planșeelor

 • - fisuri și degradări în stâlpi și pereți

15

(iii) Degradări produse din încărcarea cu deformații (tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului)

5

(iv) Degradări produse de 0 execuție defectuoasă (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.)

5

(v) Degradări produse de factori de mediu (îngheț-dezgheț, agenți corozivi chimici sau biologici etc., asupra betonului sau a armăturii de oțel (inclusiv asupra proprietăților de aderență ale acesteia)

3

Total

_

Notă: Conf. PI00-3/2008 se aplică:

1. Tipurile de degradări considerate în tabelul B.3 sunt numai cele produse            seismică,

examinării structurii se constată că aceasta prezintă degradări produse de material produse de coroziune. îngheț-dezgheț etc. sau degradări produse cele din contracția împiedicată a betonului, tasarea diferențială a reazffn
BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7 2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 27 din 32

efectul acestora asupra siguranței structurale se ia în considerare prin reducerea suplimentară a punctajului R2, funcție de natura și efectul structural potențial al acestor degradări.

2. Distribuția punctajului din tabelul B.3 pe categorii de degradări este orientativă. Expertul evaluator poate corecta această distribuție atunci când consideră că prin aceasta se poate stabili o evaluare mai realistă a efectelor diferitelor tipuri de degradare asupra siguranței structurale.

Indicatorul care caracterizează starea de degradare a elementelor structurale este denumit R2 (gradul de afectare structurală) și a rezultat cu valoarea de Rp2 = 48 situând construcția în clasa a Il-a de risc seismic (cf. tab. 8.2 din PI00/3-2008).

 • 12. Evaluarea analitică a nivelului de asigurare (indicator R3)

Calculul pentru Blocul 7 s-a făcut pe un model spațial, utilizând metoda de calcul modal cu spectre de răspuns.

Breviarul de calcul este prezentat în anexa D.

Gradul de asigurare pentru structura existentă

Au fost calculate elementele structurale participante la preluarea încărcării seismice. Construcția s-a analizat separat pe tronsoane (tronson A și tronson B).

Gradele de asigurare au fost calculate la fiecare nivel, separat pe fiecare tronson. Gradul de asigurare mediu în cazul situației existente este prezentat în tabelul următor.

Grade de asigurare pentru situația existentă

Nivel

Tronson A

Tronson B

Etaj 5

-

0.292

Etaj 4

0.312

0.301

Etaj 3

0.219

0.184

Etaj 2

0.278

0.171

Etaj 1

0.248

0.158

Parter

0.195

0.153

Valoare medie

0.25

0.209

Nivelul de asigurare, situația existentă, a rezultat subunitar pe fiecare tronson. Se poate considera că media gradelor de asigurare reprezintă gradul de asigurare pentru structură, adică R3P = 0.229.

Indicatorul care caracterizează starea de degradare a elementelor structurale este denumit R3 (gradul de afectare structurală) și a rezultat cu valoarea de Rpj - 22 situând construcția în clasa a I-a de risc seismic (cf. tab. 8.3 din PI00/3-2008).

Gradul de asigurare pentru structură după execuția 1fca^l situației tabelul


Gradul de asigurare mediu pe fiecare tronson, pe propuse (după realizarea intervențiilor de consolidare următor.

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 28 din 32

Grade de asigurare pentru situația propusă

Nivel

Tronson A

Tronson B     j

Etaj 4

> 1.00

> 1.00

Etaj 3

> 1.00

> 1.00

Etaj 2

> 1.00

> 1.00

Etaj 1

> 1.00

> 1.00

Parter

> 1.00

> 1.00

Valoare medie

>1.00

>1.00

Nivelul de asigurare pentru situația propusă, a rezultat supraunitar pe fiecare direcție. Se poate considera că media gradelor de asigurare reprezintă gradul de asigurare pentru structură, adică R3p > 1.00.

 • 13. încadrarea construcției în clase de risc seismic

Clasele de risc seismic sunt definite astfel:

 • - clasa Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime;

 • - clasa RsII, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă',

 • - clasa RsIII, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante',

 • - clasa RsIV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

Conform PI00-3/2008 valorile celor 3 indicatori, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie considerate numai scoruri orientative în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic.

Decizia privind încadrarea clădirii într-o anumită clasă de risc trebuie să fie rezultatul unei analize complexe al ansamblului condițiilor de diferite naturi. Investigațiile efectuate au scopul de a identifica verigile slabe ale sistemului structural și deficiențele semnificative ale elementelor nestructurale. Odată identificate, aceste deficiențe trebuie ierarhizate din punctul de vedere al efectelor potențiale asupra stabilității structurii în cazul atacului unui cutremur puternic și al riscului de pierdere a vieții oamenilor și de vătămare a acestora, sau a pagubelor materiale.

în aceste aprecieri, expertul trebuie să evalueze, în primul rând,_elși pentru siguranța structurală la seism care prezintă deficiențe majore și față de cerințele de diferite naturi, să precizeze ponderea acestora în estimeze marja de insecuritate.


structurii șf să


BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 29 din 32

Cunoașterea mecanismului de cedare probabil al unei structuri este esențială pentru aprecierea corectă atat a răspunsului seismic potențial al construcției, cât și pentru alegerea potrivită a soluției de intervenție.

Identificarea, chiar aproximativă, a mecanismului de rupere este posibilă în puține cazuri la construcții vechi, care sunt și cele mai vulnerabile. Din acest motiv, evaluarea corectă a performanței probabile a construcției trebuie să se bazeze pe o analiză cuprinzătoare și pe o judecată inginerească a tuturor condițiilor de alcătuire, a corelației între efectele acestora, operații care reclamă competența înaltă și experiența deosebită.

Din evaluarea structurală și cea a stării de degradare (punctul § 11 din expertiză) și prin calcul (punctul §12), au rezultat următoarele încadrări în clasele de risc seismic:

Bloc 7

„    . .        Clasa de risc

Factorul analizat

ruuciaj

seismic

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică

30<Ri = 50<60

RsII

Gradul de afectare structura

ă

40<Rz = 48<70

RsII

Nivelul de asigurare

situația existentă

Rs = 22<35

Rsl

situația propusă

Rs> 1

RsIV

Având in vedere toate aspectele analizate, imobilul, situat, (conform adresei poștale), în str. Mărășești nr. 7, se încadrează în clasa a I-a de risc seismic, Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

 • 14. Decizia de intervenție

Decizia de intervenție are la bază analiza următoarelor criterii:

 • (i) clasele de risc seismic în care au fost încadrate corpuri de clădire și/sau părți ale acestora;

 • (ii) valorile parametrului R3, pentru situațiile în care acestea se află sub valoarea limită de 0.65;

 • (iii) detaliile de alcătuire parțial neconforme reglementărilor tehnice în vigoare;

Alegerea unei strategii de intervenție corecte este condiționată de înțelegerea cât mai completă a deficiențelor individuale a elementelor structurale și nestructurale, a efectului combinat al acestora asupra mecanismului compot tării seismice a clădirii, precum și a deficiențelor de ansamblu privind rezistența, deformabilitatea, redundanța, regularitatea

structurală.Măsurile de intervenție trebuie să fie corelate cu gradul materialelor, ca efect al unor cutremure pe care le-a suportat co exploatare specifice, al unor tasări diferențiale ale .terenului sau al


BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7 2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B, C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 30 din 32

Măsurile de intervenție urmăresc să elimine sau să reducă semnificativ deficiențele de diferite naturi ale structurii și dintre acestea să se obțină condiția de siguranță: cerința seismică < capacitatea construcției.

Strategia de intervenție se poate baza pe:

 • •  reducerea cerințelor seismice;

 • •  îmbunătățirea caracteristicilor mecanice cu care este înzestrată construcția;

 • •  măsuri combinate.

Au fost identificate două variante pentru strategia de intervenție: Varianta A și Varianta B.

Varianta A - Intervenții de consolidare

îmbunătățirea caracteristicilor mecanice ale structurii va urmări:

 • -  sporirea rezistenței elementelor structurale;

 • -  sporirea rigidității la forțe laterale;

 • -  sporirea capacității de deformare în domeniul postelastic. Măsurile de îmbunătățire a acestei proprietăți asigură, de regulă, și o comportare histeretică mai stabilă, caracteristică deosebit de importantă pentru un răspuns seismic favorabil.

Soluția de intervenție de consolidare propusă pentru Blocul 7 situat în str. Mărășești nr.7 Bacău, (tronson A - sc. A și B, tronson B - sc. C și D), constă în:

 • - cămășuirea elementelor cadrelor în soluție de beton armat la nivelul parterului (stâlpi și grinzi pe ambele direcții) până la nivelul fundațiilor;

 • - cămășuirea elementelor cadrelor și pereților din zidărie (pe ambele fețe) care formează nucleul de scară, în soluție de beton armat, pe toată înălțimea etajelor (se realizează astfel nuclee de beton armat de la fundații până la planșeul de peste etajul 4);

 • - cămășuirea în soluție de beton armat a grinzilor perete din axele B/4-8; 2/C'-G și B/l 1-15 pe înălțimea etajelor 1 și 2;

 • - realizarea panourilor de umplutură din beton armat, turnat monolit sub forma de arc și a fundațiilor corespondente la parter în tronson A axele B/l 1-12 și B/l 4-15 și tronson B axele B/7-8, B/4-5 și 2/E-F;

- realizarea panoului de umplutură din beton armat, turnat monolit și a fundațiilor corespondente la parter în tronson A axele 87A-C și 20/A-C și tronson B axele 8/A-C și J/l-3;

 • - cămășuirea în soluție de beton armat a pereților de la fațada posterioară, pe înălțimea

parterului, (pe ambele fețe) și intervenții de subzidire la fundațiile aferente, în tronson A axele C/8'-20 și în tronson B axele 3/C'-J, B'/2'-4, 27B'-C' și C/4-8 (în aceș              vor crea


secțiuni de consolidare în T cu pereții transversali de intersecție, pe

 • - cămășuirea în soluție de beton armat, turnat monolițy ^Sălpilo^cadref

tronson B, sc. C etaj. V: A/3'-7, B/3'-7 și C73’-7;                 // f

SC ISO-GRUP SRL


BENEFICIAR Municipiul Bacău


Ex.B7

2016


DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr, 7, Scările A>B,C,D


FAZA

ET


AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău


pag. 31 din 32


~ suplimentarea grosimii diafragmei orizontale de peste parter printr-un strat de beton armat monolit turnat deasupra planșeului existent (supra-betonare) și o cămășuire cu beton torcretat la partea inferioara ;

 • - rețeserea/rezidirea zonelor din pereți care prezintă fisuri/crăpături înlocuind elementele rupte;

 • - placarea locală, pe traseul fisurii/crăpăturii cu tencuială armată (armătură din oțel, grile polimerice, țesături din polimeri armate cu fibre);

 • - reparații la fisurile din zidăria panourilor de pereți (după caz) prin: injecții cu lapte de var (pentru completarea golurilor), injecții cu lapte de ciment, injecții cu rășini epoxidice (se vor folosi numai rășini pentru care există confirmarea durabilității în timp);


 • - sporirea simultană a rezistenței la încovoiere și la forță tăietoare prin buiandrugi metalici peste golurile din zidărie, prins în zidărie cu șuruburi/ancore;

 • - refacerea contactului între cadru și panou prin umplerea rosturilor cu mortar, pentru asigurarea conlucrării;

 • - refacerea suprafeței de descărcare a structurii de rezistență din zonele cu subsol, în terenul de fundare prin mărirea tălpii fundațiilor, precum și îmbunătățirea terenului de fundare;

 • - realizarea panoului de umplutură din beton armat, tumat monolit și a fundațiilor corespondente la parter în zona pasajului de trecere, la alipirea cu blocul de pe str. „Erou Gh. Rusu” (aceste lucrări, chiar dacă nu aparțin imobilului analizat se impun datorită alipirii la calcan a celor două clădiri);

 • - demolarea incintei pentru vasul de expansiune de peste etajul 5 - sc.C și refacerea planșeului terasă în zona dezafectată, precum și a straturilor pentru izolare termică si hidrofugă a planșeului;

 • - refacerea trotuarului și etanșarea acestuia față de structură pentru a se evita infiltrațiile de apă în teren și în pereți;

 • - înlocuirea tâmplariei vechi pentru a preveni infiltrarea apelor pluviale;

 • - refacerea tencuielilor și finisajelor la interior și exterior;

 • - asigurarea gradului de izolare termică conform normativelor în vigoare prin lucrări de termoizolare a întregului bloc;

- refacerea instalațiilor pentru utilități (apa, canal, încălzire, electrice etc., în funcție de existent).


BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B7

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 7, Scările A,B,C,D

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.7, Bacău

pag. 32 din 32

Stabilirea strategiei celei mai indicate trebuie să fie rezultatul unei analize cost-beneficiu a mai multor soluții, care să ia in considerare parametrii de bază.

Având în vedere încadrarea în clasa de risc seismic Rsl și că durata indicativă de viață proiectată a construcției: 50 - 100 ani (conf.CR0/2012, tabel 2.1) poate fi considerată atinsă (peste 50 ani), analiza ansamblului acestor exigențe și condițiilor materiale disponibile pot duce și la alte opțiuni pe lângă consolidarea construcției în ansamblul ei.

Aceste soluții pot fi:

 • •  scurtarea duratei ulterioare de folosire a clădirii, respectiv declasarea clădirii;

 • •  părăsirea clădirii și împiedicarea accesului în zona aferentă a clădirii, până când se pot, eventual, ataca lucrările de consolidare necesare;

 • •  demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, modeme. O asemenea soluție poate fi aplicată când cheltuielile reabilitării ar fi nejustificat de mari, fără să fie posibile remodelări semnificative ale spațiului pentru îmbunătățirea funcțiunilor, pe terenuri foarte prețioase.

Varianta B - Demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, modeme este o soluție cu implicații juridice și poate fi aplicată prin decizia Beneficiarului cu respectarea și aplicarea prevederilor legale.

Imobilul situat în str. Mărășești nr. 7 se încadrează în clasa a I-a de risc seismic, Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

In aceste condiții se impun măsuri urgente de punere în siguranță a oamenilor și a bunurilor materiale.

Concluziile prezentei expertize nu sunt valabile și pentru alte construcții similare.

Concluziile expertizei se vor însuși de către proiectant și beneficiar din punctul de vedere al respectării soluțiilor și a măsurilor de intervenție propuse.

CONSOLIDARE IMOBIL LOT 2 Calea MĂRĂȘEȘTI nr.7, Municipiul BACĂU, Județul BACĂU

FAZA DaAaLala

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A

C       LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

f' l.

ANEXA 5

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

1111I Iii H


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA                            ;

PENTRU INFORMARE                                ! Luni j os J

‘ Anul ! 2017 ,

i)tANCPI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

A, Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:2159

TEREN intravilan                                                                    Nr. cadastral vechi:886

Adresa: Loc. Bacau, Str Marasesti, Nr. 7, jud. Bacau

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

61721

916

Construcția CI înscrisa in CF 61721-C1;

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 61721-C1                    T.   .

■ V:'                    ?■

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

. Referințe '

5406 / 03/10/1999

Lege nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

47461 / 13/11/2007

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3192 din 2007 emis de BNP ENACHESCU OLGA AURA;

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

 • 1) PORUMB FLOR1CA

 • 2) PORUMB DANUT

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

teren in folosința in suprafața de 12,10 mp aferent ap.5, sc. D

285 / 09/01/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut. nr. 28 din, din 08/01/2002 emis de B.N.P. OLARU IOANA;

C2

se inscrie dreptul de folosința asupra 9 m.p., aferent ap.16, Sc.B, in fav. lui:

A1/C.3

1) GROSU VALER1CA- N1CULINA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159) CFhlrtie 11364-IE 61721-C1-U11, VEZI C3

13588 / 13/04/2011

Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut. sub nr. 469 din 2011 emis de BNP MONA DRAGOM1R;

C3

se inscrie dreptul de folosința asupra 9 m.p., aferent ap.16, Sc.B, in fav. iuiiZUGRAVEL NÎCOLAI

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

CF. 61721-C1-U11

23566 / 26/08/2005

Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut. sub nr. 2492 din 2005 emis de BNP ZAHAR1A ELENA;

C4

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 15 sc.A in suprafața de 14,12 mp in favoarea numitei Onicel Maria

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159) cf. 61721-C1-U12

34368 / 31/08/2011

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1253, din 30/08/2011 emis de BNP FILIP ANA MARIA;

C5

drept de folosința pentru suprafața de 12mp teren aferent            |              Al

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C5 (apartamentului nr.10, sc.C

1300217 09/07/2008                                          ~

;Certificat Legatar nr. 8 din 2008 emis de BNP LADAN CAMELIA MARIA;

HZ se înscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.l sc.j ~          Ăî

D in suprafața de 111,98 mp________________________________________I__

;          OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

I.E.61721-C1-U15__

33212 / 29/08/2012

Act Administrativ nr. contract de vanzare cumpărare nr. 1341, din 17/05/1991 emis de IjCL BACAU (certificat de moștenitor nr. 132/12-07-2001 emis de BNP ȘTEFAN ISACHE;);

C7 î

;e inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.l sc. 2 in suprafața de 12,95 mp intabulat in cf 61721-C1-17

Al

14534 / 13/07/2001

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2651 din 2001 emis de BNP F1LIP GELU;

C8

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent Spațiului sc.B in suprafața de 3,5 mp

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159) IE.61721-C1-U18

9551 / 07/12/1999

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3811 din 1999 emis de BNP ȘTEFAN SORIN UMBRARESCU;

C9

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.9 sc. C in suprafața de 15 MP

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

IE.61721-C1-U19

8231 / 10/04/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 606 din 2002 emis de BNP BLAGAN IOSIF;

CIO

drept de folosința pentru suprafața de 4,71mp, teren aferent apartamentului nr.17, sc.C, MANSARDA

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159) 61721-C1-U20

9965 / 31/03/2009

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 149/2009 emis de N.P.BURLUI BUZNEA LĂCRĂMIOARA;

Cil

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 7,54 mp teren aferent ap.4,sc.C

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159) U.L61721-C1-U22

27301 / 16/07/2007

Contract De Vanzare-Cumparare nr, 5716 din 1991 emis de RAAIFLET BACAU (certificat de moștenitor nr. 13 din 2003-NP OLARU IOANA);

C12

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 11,09 mp teren aferent ap.12,sc.B

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

IE.61721-C1-U24                                                                                     (

1950 / 18/01/2007                                                               Y

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1927/1993;

C13

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 17,42 mp teren aferent ap.13,sc.C

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

U.I.61721-C1-U27

28941 / 22/09/2006

Contract De întreținere nr. 2129/2006 emis de BNP Filip Gelu;

C14

e înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 7,98 mp teren aferent ap. 12 , Sc.C ,

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

20105 / 24/08/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2286/2004 emis de NP ISACHE ȘTEFAN;

C15

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 13,25 mp teren!              Al

aferent ap.ll.sc.D                                                     ]

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159) UJ.61721-C1-U29

13936 / 24/06/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3812/1991;

C16

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 15,76 mp terer aferent ap.7 , Sc. A

Al

I

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159) CF 61721-C1-U30

[2051 / 31/01/2005____________________________________________________

iContract De Vanzare-Cumparare nr. 142/2005 emis de BNP HODOROGEA CRISTINA EMILIA;

C18

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 12,80 mp teren aferent ap. lO.Sc.A

A!                   |

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)                                                              t

U.L61721-C14J33

24403 / 15/10/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2136/2002 emis de BNP Zaharia Elena;

C19

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 11,64 mp teren aferent ap.4 , Sc. D,

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

3862 / 21/02/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut. sub nr. 727/2002;

C20

se înscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.17j              Al

(21) sc C mansarda in suprafața de 4,65 mp                     |

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

CF 61721-C1-U35

14899 / 25/05/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1226/2006 emis de BNP Filip Gelu;

C21

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 14,16 mp teren aferent ap. 12 , Sc.D,

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

2769 / 11/02/2002_________________

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 73/2001;

C22

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 8,35 mp teren!              Al

aferent ap. 8, Sc.D                                                       ]                            ----

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF2159)

CF 61721-C1-U37                                                                    /<'     7

22111 / 10/10/2001

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1403/1997 emis de BNP Maria Poenaru;                 ir

C23

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 11,74 mp teren aferent ap.8  , Sc.A ,

A1 u

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)                                                             *- ■ ’ c' L

17069 / 19/07/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut. nr. 1356/2002 emis de BNP OLARU IOANA;

C24

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 12,43 mp teren aferent ap.3,sc.D, intabulat in cf 12424

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

13124/ 27/06/2001

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1550/2001 emis de BNP ZAHARIA ELENA;

C25

se inscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 12,77 mp teren aferent ap. 3,Sc.C

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF2159)

U.I.61721-C1-U40

25308 / 27/10/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3963/2003 emis de BNP ZAHARIA ELENA;

C26

se inscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 10,65 mp teren aferent ap. 6, Sc. B

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159) UI91721-C1-U41

25918 / 29/08/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1718/2006 emis de BNP Ladan Dumitriea;

C27

se inscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 14,64 mp teren aferent ap.3  , Sc. A,

Al

OBSERVAȚII: (provenita dm conversia CF 2159)

55262 / 23/12/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2391/2008 emis de BNP DRAGOMIR MONA LĂCRĂMIOARA;

:     :q f

Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

30801 / 09/10/2006

iContract De Vanzare-Cumparare nr. 2396/2006 emis de BNP ISACHE ȘTEFAN;

Al


; ri 7 'se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 12,56 mp teren'

;   ' iaferent ap.2,sc,B_________________________________________________________


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

jse înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 13,39 mp teren iaferent ap, 15, 5c.C

Al

12121 / 05/05/2006

iContract De Vanzare-Cumparare nr. 711/2006 emis de BNP ABABEI RADU MIHAIL;

IG29 =

e inscrie dreptul de folosința asupra cotei indivize de 4,54 mp teren iferent ap.18, sc.C

W 1

1

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

U.I.61721-C1-U47

s

5691 / 19/02/2007

(

Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut. sub nr. 595/2007;

C30 j

ie inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 7 sc. 3 in suprafața de 18,86 mp

Al .

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159) CF 61721-C1-U49

56206 / 23/07/2015

Zontract De Vanzare-Cumparare nr. 233/1996 emis de BNP Fiîip Gelu;

C31

se inscrie dreptul de folosința asupra cotei indivize de 11,27 mp teren aferent ap.16, sc.A

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

71055 / 07/08/2015

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1543/1996 emis de BNP MANOLE LILIANA;

C32

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 11,45 mp teren aferent ap. 9, Sc. D

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

U.I.61721-C1-U53

77286 / 20/08/2015

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 658, din 16/10/1996 emis de SCTERMLOC SA Bacau;

C33

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.9 sc.1 B in suprafața de 11,88 mp, intabulat in cf IE 61721-C1-55

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

78432/ 25/08/2015

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3126/1993 emis de RAAIFLET BACAU;

C34

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 14,63mp teren aferent ap.7,Sc. B

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

101879 / 19/11/2015

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1712, din 04/06/1999 emis de N.P.STOICA NICOLINA;

C35

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 12 mp teren aferent SP.comercial

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

U.I.61721-C1-U58

k.

14559/24/02/2016

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1713/1999;

C36

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 19,10 mp teren aferent SP.comercial-61721-Cl-U59

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

21802 / 16/03/2016

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 4392/1999;

C37

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent spatiulu comercial cu nr. cadastral 61721-C1-U60 in suprafața de 15,65 mp

AI

OBSERVAȚII- (provenita din conversia CF 2159)

69876 / 15/09/2016

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 10499/1991 emis de RAGCL Bacau (certificat de moștenitor Nr. 3 din 23.04,2010 NP Munteanu Raluca Elena);

C38

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 13,22 mp terer aferent apartamentului in suprafața de 13,22 mp intabulat in cartei funciara cu IE 61721-C1-U63.

1                Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2159)

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

61721

916

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 61721-C1

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

5uprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

916

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

10.279

2

3

32,921

3

4

8.17

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment {•• (m)

4

5

0.726

5

6

59.123

6

7

10.99

7

8

34.808

8

9

0.316

10

3.066

10

11

0.315

11

12

17.67

12

13

0.9

13

14

1.514

14

1

23.61


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin(^ care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt^ susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.1086827/08-05-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

09-05-2017

Data eliberării. / i.

/ “■'

z "^Referent/,

/

/(parafa și semnătura)CONSOLIDARE IMOBIL LOT 2 Calea MĂRĂȘEȘTI nr.7, Municipiul BACĂU, Județul BACĂU

FAZA D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

ANEXA 7

AVIZE

CONSOLIDARE IMOBIL LOT 2 CALEA MĂRĂȘEȘTI NR. 7, MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

FAZA D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

ANEXA 7

AVIZE


Ministerul Mediului

Agenția Națională pentru Protecția Mediului


Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr. 8420/NA 1259/27.06.2017

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU, pentru proiectul „Consolidare imobil -lot 2” propus a fi amplasat în Bacău, strada Mărășești, nr. 7, scările A,B,C,D înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, cu nr. 8420/22.06.2017

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

 • -  proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

 • - conform cerințelor Legii 211/2011, producătorii de deșeuri au obligația de a colecta selectiv toate tipurile de deșeuri generate și de a le stoca temporar în containere și spații adecvate, urmând a fi predate către societăți autorizate în valorificarea sau eliminarea acestora ;

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACAU Strada Oituz. nr. 23. Bacău, jud. Bacău. Cod 600266 Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: offîcefrrapmbc.anpm.ro; Pagina web: http://apmbc.anpm.ro

Către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU str. Calea Mărășești, nr. 6, municipiul Bacău, județul Bacău

. Spre știință: Instituția Prefectului - Județul Bacău Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău

AVIZUL nr. 37/Z/20.07.2017

privind consolidare imobil

str. Calea Mărășești, nr. 7, municipiul Bacău, județul Bacău

în zona de protecție a monumentului istoric Palat Administrativ, 1891, cod LMI: BC-II-m-A-00773

Obiectivul: consolidare imobil - Lot 7

Adresa: str. Calea Mărășești, nr. 7, sc. A, B, C și D, municipiul Bacău, județul Bacău

Certificat de urbanism: nr. 335 din 23.05.2017

Titlu proiect: CONSOLIDARE IMOBIL - LOT 7

Nr. proiect: 04.2/2017

Faza: D. A. L.I. + D. T. A. C.

Proiectant: S. C. LEVIATAN DESIGN S. R. L. BUCUREȘTI; Șef proiect: Cătălin Chisiu

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Documentația, înregistrată la sediul Direcției Județene pentru Cultură Bacău cu nr. 1000/03.07.2017, cuprinde: memoriu general; certificat de urbanism; extras din planul cadastral pe ortofotoplan; studiu geotehnic; expertiză tehnică; extras de Carte Funciară; releveu foto; plan de încadrare în zonă; plan de situație; plan subsol releveu; plan parter releveu; plan etaj curent releveu; plan etaj IV releveu; plan etaje V-VI releveu; secțiune transversală și fațadă sud releveu; fațada vest releveu; fațada est releveu; fațada nord releveu; plan subsol propunere; plan parter propunere; plan etaj l-II propunere; plan etaj III propunere; plan etaj IV propunere; plan etaje V-VI propunere; secțiune transversală și fațadă sud propunere; fațadă vest propunere; fațadă est propunere; fațadă nord propunere; plan subsol soluție consolidare; plan parter soluție consolidare; plan etaj I și II soluție consolidare; plan etaj III soluție consolidare; plan etaj IV soluție consolidare; plan etaj V soluție consolidare; detalii consolidare; instalații sanitare plan subsol releveu; instalații sanitare plan parter releveu; instalații sanitare plan subsol propunere; instalații sanitare plan parter propunere; instalații termice plan subsol releveu; instalații termice plan parter releveu; instalații termice plan subsol propunere; instalații termice plan parter propunere; instalații electrice plan subsol propunere; instalații electrice plan parter propunere; instalații electrice plan etaj I și II propunere; plan parter instalații G. N. releveu; plan parter instalații G. N. propunere și desfășurare stradală.

Documentația propune consolidarea imobilului din str. Calea Mărășești, nr. 7, din municipiul Bacău, județul Bacău.

în urma analizării documentației în cadrul ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 - Iași, din data de 13-14.07.2017 și în baza Legii nr. 422/2001, republicată în 2006, articolul 26, vă comunicăm:

AVIZUL FAVORABIL

cu următoarele condiții:

 • 1. asigurarea supravegherii arheologice în timpul lucrărilor asupra terenului, de către o instituție de specialitate (muzee, institute de cercetare, universități, etc.), prin arheologi înscriși în Registrul arheologilor din România, conform O. U. G. nr. 43 din 2000, republicată;

  2. Ia fațade tencuiala va fi refăcută, folosind tencuială decorativă, cu încadrarea în cromatica zonei,


  respectiv a blocului nr. 11 de pe aceeași  Consilier

  Dr. Dimitrie-Ovidiu BOLDUR  d'


DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA A JUDEȚULUI BACAU

NOTIFICARE SANITARA

NR. 662 DIN 10.07.2017

Titular MUNICIPIUL BACAU

OBIECTIV CONSOLIDARE IMOBIL - LOT 2

Adresa BACAU

Str. CALEA MARAESTI, SC.A,B,C,D Nr. 7 Bl. 7 Ap.     Sc.

Urmare a cererii nr. 670 din 03.07.2017 privind amplasarea unei

construcții avand :

DESTINAȚIE CONSOLIDARE IMOBIL - LOT 2

SP. CONSTR. SUNT RESPECT. PREVEDERILE ORD. 119/2014 PRIVIND

NORMELE DE IGIENA REFERITOARE LA ZONELE DE LOCUIT.

IN CAZUL SCHIMBĂRII CONDUCTELOR DE APA SI

CANALIZARE SE VOR RESPECTA PREVEDERILE H.G.

930/2005. AMPLASAMENT EXISTENT. APA SI

CANALIZARE-RETEA SISTEM CENTRALIZAT.

Conform cu documentația anexata si a referatului nr. 670 din 10.07.2017, intocmit de comp, de specialitate, va facem cunoscut ca suntem de acord cu amplasamentul propus cu respectarea "Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației",aprobat prin Ordinul Nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii si Procedurile de reglementare sanitara pentru proiecte de amplasare, amenajare si construire, aprobate prin Ordinul Nr.1030/2009 actualizat al Ministerului Sanatatii.

Nerespectarea datelor din documentația anexata spre notificare se sancționează conform legislației in vigoare.

Notificarea este valabila atat timp cat nu se modifica datele din memoriul tehnic.


înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8926/1997

Cod unic de înregistrare 427320

Direcția Executivă Tehnologie și Informație România

Data: 18.07.2017

Număr de înregistrare: 100/05/03/01/B/BC/11607

Către: MUNICIPIUL BACĂU

Adresa: jud. Bacău, mun. Bacău, cal. Mărășești, nr. 6

AVIZ CONDIȚIONAT

EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

Cod 00347.02.04 *

Aviz nr: 381


Ca urmare documentației dvs. depusă la TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - BACĂU înregistrata sub nr. 100/05/03/01/B/Bc/11607/ 381/data 22.06.2017, privind lucrarea:

“Consolidare imobil - Lot 2” în mun. Bacău, cal. Mărășești, nr. 7, bl. 7, sc. A, B, C, D, jud. Bacău, vă comunicăm următoarele:

în zona mun. Bacău, cal. Mărășești, nr. 7, bl, 7, sc. A, B, C, D, jud. Bacău, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A are amplasate/pozate rețele de telecomunicații subterane la adancimea de cca.0,8-1,2 m si aeriene pe zid.

Având în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A, cit și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A este de acord cu aceasta lucrare numai in condițiile îndeplinirii următoarelor măsuri de protejare a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene(zid):

 • - Deoarece fațada clădirii/blocului va fi reabilitată (temic cu izolație de polistiren și material de construcții), instalațiile Tc. existente pe zid (cabluri, branșamente, joncțiuni, apărători, cutii/nișe telefonice) vor fi reinstalate pe fațada nou construită prin repaftalare, de către executantul lucrării astfel încât accesul să fie liber, iar cheltuielile vor fi suportate exclusiv de către beneficiarul lucrării;

 • - Lucrările propuse se vor executa numai cu respectarea STAS-urilor 8591/1-91 și 1999/86 iar beneficiarul are obligația să execute lucrările de protecție/reinstalare a instalațiilor telefonice conform soluției tehnice elaborate de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - BACĂU;

 • - lucrarea proiectată se va amplasa la o distanța de cel puțin 0,6 m de instalațiile tc. subterane conform STAS-ului 8591/1-91 "Amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane executate în săpătură";

 • - pe traseul cablurilor telefonice, pentru eventuale intervenții, beneficiarul va proteja cablurile cu țevi de protecție;

 • - Lucrările de protecție și repaftalare a cablurilor telefonice afectate de această lucrare, '‘Consolidare imobil - Lot 2” în mun. Bacău, cal. Mărășești, nr. 7, bl. 7, sc. A, B, C, D, jud. Bacău, se vor executa numai manual, vor fi executate prin grija beneficiarului respectiv MUNICIPIUL BACAU, cu un constructor de specialitate, numai sub asistenta tehnica TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - BACĂU. Pentru aceasta cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor beneficiarul / beneficiarul / constructorul va solicita predare de amplasament la telefon:

0234 204141 - d-nul Stefanîca Ltviu, 0234 204290 - d-nul Ababei Dănuț sau 0234 204357;

 • - Predarea amplasamentului privind rețeaua Tc. existenta se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate de ambele parti, beneficiar / constructor si TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A, ia predarea amplasamentului;

 • - In cazul unor eventuale lucrări de telecomunicații în zonă vom obține necondiționat avizul dvs. beneficiarul va permite intervenția persoanelor calificate din cadrul TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A S.A. pentru remedierea, verificare sau înlocuirea instalațiilor de telecomunîcați, această condiție fiind valabilă și în cazul în care spațiul comercial/imobilul va fi vândut/închiriat către o altă persoană fizică sau juridică;

-Avizul va fi prezent în punctul de lucru pe toată durata desfășurării lucrării:

 • - Costul lucrărilor de proiectare și de construcții montaj de deviere, protejare și reparații a cablurilor de telecomunicații va fi suportat de beneficiarul lucrării;

- daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs.se vor depista in zona amplasamentului instalații Tc. (cabluri, tuburi PVC , Be, monotuburi etc) altele decât cele trasate pe planul de situație aveți obligația sa anunțați TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - BACĂU la telefon 0234 204141 - d-nul Stefanîca Liviu, 0234 204290 - d-nul Ababei Dănuf sau 0234 204357 pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare.

Prezentul aviz este valabil un an de ta data emiterii si numai pentru amplasamentul solicitat conform planului anexat.

In cazul in care sunt produse avarii ale retelei/instalatiilor de telecomunicații, ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum si daunele solicitate de clientii TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A datorita întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria/beneflciarul avizului.

Anexăm prezentului aviz un exemplar al documentației în care au fost înserate, cu aproximație, infrastructura de comunicații existentă în zonă.

Este interzisa folosirea informațiilor din prezentul aviz pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate ca si transmiterea lor unor terti.

Avizul a fost achitat cu Bon fiscal (Ordin de plata) nr..................................din data de (zz/ll/aaaa)...................................

Responsabil eliberare Avize Tehnice*

13797

î-irTO


SC LEVIATAN DESIGN SRL

J40/7016/2012

SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT VERIFICAT


Ing. Gabriel Marcu

Arh. Ancuta Baciu

Arh. Ancuta Baciu

Arh. Cătălin Chisiu
/vie        -jĂCjrOr?

/4a qIqt         ’

E SITUAȚIE


04.02/2017

FAZA DALI


DELGAZ


PRIMĂRIA

•^ACÂ(.'<77'---7    __

grid

ACCES LA REȚEA GAZ BACĂU

MUNICIPIUL BACAU

Delgaz Grid SA

Departament:Echipa Acces la

Rețea Gaz

Vadu Bistriței, 40

600191, Bacău


Localitatea Bacau,strada Calea Marasesti nr.6

Județ Bacau

T 0334 403 349

F 0334 403 313

mirela.branea@delgaz-grid.ro


AVIZ FAVORABIL

Nr. 210475729/12.07.2017

Urmare a solicitării dumneavoastră nr. 169849/22.06.2017, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea „ CONSOLIDARE IMOBIL-LOT 2” localitatea Bacau,strada Calea Marasesti bl.7,sc.A,B,C,D, județ Bacau, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm

avizul favorabil,

CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI-JOS:

A. Condiții tehnice:

 • 1.  Pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.

Este interzisă montarea branșamentelor înzidite în elemente de construcție.

Este interzisă montarea înglobată a conductelor instalațiilor de utilizare în elemente de construcție (pereți, planșee, etc.)

 • 2.  La toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune, etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor, conform NTPEE-2008, art. 6.36.

  Președintele Consiliului de Administrație

  Frank Hajdinjak

  Directori Generali

  Torsten Roglin DG

  Carmen Teona Oltean (Adj.)

  Petre Radu (Adj.)

  Sediul Central: Târgu Mureș

  CUI: 10976687

  Atribut fiscal: RO

  J26/326/08.06.2000

  Banca BRDTâigu Mureș

  IBAN:

  R011BRDE270SV27540412700

  Capital Social Subscris și Vărsat:

  773.257.777,5 RON


 • 3. La amplasarea construcțiilor se vor respecta distanțele minime impuse de NTPEE-2008 art.3.12, tabelul l, respectiv :

1

DELGAZ

grid

Instalația, construcția sau obstacolul

Distante min.de la cond.de gaze - în m

PE

OL

P-j-

p.r.

p.m.

P-j-

p.r

p.m.

l

Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite

1

1

2

2

2

A

3

2

Clădiri fara subsoluri

0,5

0,5

1

1,5

1,5

2

3

Copaci

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

1,5

4

Stâlpi

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

A

 • 4. In zonă sunt rețele de gaze naturale, presiune redusa OL.

 • 5. în cazul în care se demolează o construcție unde este pozată instalația de utilizare gaze naturale , consumatorul are obligația de a anunța operatorul licențiat de distribuție gaze naturale înainte de demolarea construcției pentru întreruperea alimentării cu gaze naturale.

 • 6.  Se va contacta o firmă autorizată ANRE pentru reproiectarea și executarea corespunzătoare a instalației de utilizare (dacă este cazul).

B. Condiții generale:

 • 1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.

 • 2.  Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al DELGAZ GRID S.A.la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea DELGAZ GRID S.A. - Centru Exploatare Gaz Bacău.

2

DELGAZ

grid

Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,5-0,9 m.

 • 3.  în cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență DELGAZ GRID S.A, la telefon: 0800-800.928 și 0265-200.928, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului DELGAZ GRID

S.A., pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii): în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către DELGAZ GRID S.A., izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul DELGAZ GRID S.A., beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului, în cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea DELGAZ GRID S.A- Centru Exploatare Bacău, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

 • 4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, manual, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

 • 5.  în mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

 • 6. în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, 3

DELGAZ

grid

astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

 • 7. In cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

 • 8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris DELGAZ GRID S.A., Centru Exploatare Bacău asupra datei la care e programată recepția.

 • 9. Prezentul aviz este valabil până la data de 12.07.2018 (12 luni),cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

în cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde

Cu respect,4


5CT500’


\ 4.

VERIFICATOR/EXPERT

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURA

CERINȚA


SC LEVIATAN DESIGN SRL

J40/7016/2012

Consolidare imobil, Strada Marasesti, nr.7 sc A-D

Amplasament: Str.Marasesti nr. 7, Mun. Bacau, Jud. Bacau

Beneficiar: Municipiul Bacau

PROIECT NR.:

04.02/2017

SEF PROIECT

Ing. Gabriel Marcu

Scara:

1:1.000

FAZA

PROIECTAT

Arh. Ancuta Baciu

PLAN DE SITUAȚIE

DALI

DESENAT

Arh. Ancuta Baciu

(fer

Data: MAI

2017

RV.00

VERIFICAT

Arh. Cătălin Chisiu

a ni

DELGAZ GRID SA, str. Pandurilor nr. 42 nr., cod 540554, Tărgu Mureș

MUNICIPIUL BACAU -

Str, MARASESTI Nr, 6

600017 BACAU

Județ Bacău

Tel. 0745158220


DELGAZ GRiD SA Pandurilor nr. 42 540554 Targu Mureș delgaz-grkLro


Departament Acces ta Rețea

Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

N.Titulescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacău

T0234205474

F0234205089


Bacau, 04.07.2017


Stimate client,

Prezenta adresă însoțește Avizul de amplasament favorabil nr. 1001536582 emis în data de 04.07.2017

Cu respect,

ing. Liviu ALINEI

Emitent


UVIU ALINEI T

FAviz de amplasament favorabil

,1001536582__________________ .04.07.2017___________________

Numir aviz                                 Eliberat ta dala

1) Persoană juridică

.MUNICIPIUL BACAU -___________________________________ ________________________________________

Denumirea consumatorului                                                                    Nr. înregistrare la Reg. Comerțului

,4278337____________________ ,_______________________   ,____________________________________   ,____________________________________

CUI                                      Atribui fiscal                     Re prezenta t(S) prin                              In calitate de

2} Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. .1001533062_______/ 29.06.2017__________________

pentru obiectivul:.CONSOLIDARE IMOBIL-LOT2_________________________________________________________

de la adresa str.. MARASESTI_______________________________________________________________________________

nrJ A‘P__________b!7sc..________________ap.,______cod postai .600013 localitate.BACAU_____________________

comuna,_________________sector,__județ. Bacău_______________________________

în urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

3) Precizări:

 • 3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

 • 3.2 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

CONSOLIDARE IMOBIL - LOT 2 în funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:

-rețele electrice de joasă tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de medie tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de înaltă tensiune NU ESTE CAZUL m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, in amonte de punctul de racordare;

 • 3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației în vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de DELGAZ GRID SA și temeiul legal al acestora se pot obține de pe siteul delgaz-grid.ro în centrele de relații cu cliențiî sau la Echipele Acces Rețea Electricitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

 • 3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de Ea data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. A01 și a certificatului de urbanism nr. 335/23.05.2017


DELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Târgu Mureș delgaz-grid.ro


Consiliul director

Torsten Rdgltn (Director General) Carmen Teona Oltean (Director Genera! Adj.)

Petre Radu (Director General Adj.)

0

Sediul Central: Târgu Mureș CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO 126/326/2000

Capital social subscris ți vărsat:

773.257.777,50 ROM

R011RNCB0026006351770003 BCR Bacău


Departament Acces la Rețea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

N.Titulescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacău

T0234205474

F 0234205089


LIVIU ALINEI T

F


.1001536582_________

Nr.

,04.07.2017___________

Data3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de .____________________113,05 lei, s-a achitat cu

chitanța nr. .710000936551      /. 29.06.2017__________

 • - Instalațiile de distribuție aparținând Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat

 • - în zonă există instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

 • - în zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

 • - Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

 • - Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

Se vor respecta prevederile normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție si de siguranța aferente capacitatilor energetice - revizia I aprobata prin Ordinul 4/2007 ANRE publicat in Monitorul Oficial nr. 259/18.04.2007 si modificata prin Ord. 49/2007 ANRE. înainte de execuția lucrărilor de camasuire a elementelor de beton armat la nivelul parterului (stâlpi si grinzi pe ambele direcții) pana la nivelul fundațiilor, se vor efectua sondaje, astfel incat sa se poata identifica poziția instalațiilor electrice fata de fundația imobilului. Consolidarea imobilului se va face astfel incat distanta minima de apropiere a fundației construcției, la finalizarea lucrărilor, in plan orizontal fata de cablurile electrice pozate subteran (existente) trebuie sa fie de minim 0,6 m, in caz contrar LES va fi protejat in tub PVC D150 mm, taiat pe generatoare si incastrat in beton, pe toata lungimea traseului comun (paralelism cu fundații, stâlpi de beton armat) + 0,5 m de o parte si de alta a acestuia. Lucrarea va fi executata de un agent economic de specialitate atestat de ANRE si agreat de SC Delgaz Grid SA, conform prevederilor legale in vigoare. In apropierea firidelor de branșament de tip E2, a blocurilor de măsură si protecție si a cablurilor de alimentare nu se vor executa lucrări care sa afecteze instalațiile electrice. In cazul executării de lucrări in aceste zone, veți solicita la SC Delgaz Grid SA - CORGE Bacau scoaterea de sub tensiune a instalațiilor electrice, totodată sunt necesare soluții provizorii de alimentare a consumatorilor pe durata execuției lucrării. Solicitantul si executantul lucrărilor de consolidare imobil sunt direct răspunzători material si penal pentru lucrări executate, care conduc la deteriorări de instalații electrice sau accidente de munca. Solicitantul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrărilor de reparație a instalațiilor deteriorate, precum si a daunelor cauzate de intreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrările pentru consolidare imobil. Cooperarea dintre SC Delgaz Grid SA si solicitant va fi permanenta, stabilindu-se de comun acord soluțiile ce se impun, iar costurile necesare modificării instalațiilor electrice (daca este cazul), vor fi suportate de acesta din urma. Predarea de amplasament a lucrării se va anunța cu cel puțin 48 de ore, la fax 0234205089.


Coordonator Echipa Acces Rețea


,inq. Adrian CHIONCU________

Reprezentat prin (Nume, Prenume, Ștampilă)I

,inq. Liviu ALINEI________

Reprezentat prin (Nume. Prenume)
JL

E            (p LEVIATAN

țr                  II. DESIGN ’

S—E—LE6 1^ snL'

Acest desen si informațiile cuprinse in el nu pot fi copiatei" •   ' *

SC LEVIATAN DESIGN SRL, si nu vor fi folosite in alt scop


NOTA:

Aceasta planșa nu poate fi folosita pentru construire înainte de obținerea autorizației de construire.


VERIF IC ATOR/EXPERT


NUME SI PRENUME


SC LEVIATAN DESIGN SRL

SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


VFRIFICAT


J40/7016/2012

te


dai sau in întregime decât cu acordul scris al

^tnrcare^u-fost elaborate.

\---

C o nsoțld are i mo b iI,

Amplasament: Str.Mai


CERINȚA


.Marasesti nr. 7, Mun. Bacau, Jud. Bacau


Beneficiar: Municipiul Bacau


Ing. Gabriel Marcu


Arh. Ancuta Baciu


Arh. Ancuta Baciu


Arh Cătălin Chisiu


Scara:

1:1.000


Data: MAI 2017


PLAN DE SITUAȚIE


PROIECT

NR.:


04.02/2017


FAZA DALI


RV.00


A 01


CONSOLIDARE IMOBIL LOT 2 Calea MĂRĂȘEȘTI nr.7, Municipiul BACĂU Județul BACĂU

FAZA D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

ANEXA 6

DOCUMENTAȚIA ECONOMICA

continui - cadru-

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

F

F

0

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

-

-

TOTAL

CAPITOL 1

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1 [Asigurarea utilităților

-

-

-

-

-

TOTAL

CAPITOL 2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectarea si asistentă tehnică

3.1

Studii de teren

-

-

-

-

-

3.2

Documentata - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,970

0,431

0,374

2,344

0,513

3.3.

Expertizare tehnica

35,000

7,653

7,000

42,000

9,184

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditului energetic al clădirilor

-

-

-

-

-

3.5.

Proiectare

59,157

12,935

11,240

70,397

15,393

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3,500

0,765

0,665

4,165

0,911

3.7.

Consultanta

116,719

25,522

22,177

138,896

30,371

3.8.

Asistenta tehnica

174,979

38,261

33,246

208,225

45,531

TOTAL CAPITOL 3

391,326

85,567

74,702

466,027

101,902

CAPITOLUL 4: Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

11.671,942

2.552,192

2.217,669

13.889,611

3.037,109

4.1.1

--

Consolidare imobil

11.671,942

2.552,192

2.217,669

13.889,611

3.037,109

4.2

Montaj utilaj tehnologice, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

-

-

4.1.1

Montaj utilaj tehnologice, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionalecare nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

11.671,942

2.552,192

2.217,669

13.889,611

3.037,109

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

291,799

63,805

55,442

347,240

75,928

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferete orqanizarii de șantier

204,259

44,663

38,809

243,068

53,149

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

87,540

19,141

16,633

104,172

22,778

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

130,638

28,565

-

130,638

28,565

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2.381,216

520,678

452,431

2.833,647

619,607

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 5

2.803,652

613,048

507,873

3.311,525

724,100

Proiectant,

SC LEVIATAN DESIGN SRL


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții "Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.7, sc-A-D"


în mii lei/mii euro la cursul


4,5733Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

0

1

2

3

4

r

5

6

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

14.866,920

3.250,808

2.800,243

17.667,163

3.863,111

Din care C + M

11.876,201

2.596,856

2.256,478

14.132,679

3.090,258

Data:

întocmit,

Ing. Izabela Petrariu

SC LEVIATAN DESIGN SRL


Beneficiar/lnvestitor,

Primăria Municipiului Bacau, reprezentat prin Primar Cosmin Necula


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

în mii lei/mii euro la cursul                                4,5733           lei/euro din data de 26.06.2017

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea pe categorii de lucrări

mii lei

mii euro

3.1.

Studii de teren

-

-

3.1.Studii teren

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,970

0,431

1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism

1,970

0.431

2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizației de construire/ desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

-

-

3. obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

-

-

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar

-

-

5. obținerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

-

-

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu si înregistrarea terenului in Cartea Funciara

-

-

7. obținerea avizului PSI

-

-

8. obținerea acordului de mediu

-

-

9. alte avize, acorduri si autorizații solicitate prin lege

-

3.3.

Expertizare tehnică

35,000

7,653

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

3.5.

Proiectare

59,157

12,935

1. Temă de proiectare

-

-

2. Studiu de prefezabilitate

-

-

3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

13,160

2,878

4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

16,310

3,566

5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

-

-

6. Proiect tehnic și detalii de execuție

29,687

6,491

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

3,500

0,765

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoarea pe categorii de lucrări

cheltuieli

mii lei

mii euro

3.7.

Consultanță

116,719

25,522

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

105.047

22,970

2. Auditul financiar

11,672

2,552

3.8.

Asistență tehnică

174,979

38,261

1. Asistență tehnică din partea proiectantului

12,650

2.766

1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

4,650

1,017

1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

8,000

1,749

2. Dirigenție de șantier

162.329

35,495

TOTAL (fără TVA)

321,326

70,261

TVA:                                            19%

60,678

13,268

TVA: expertiza tehnica 2016

7,000

1,531

TOTAL (cu TVA)

389,003

85,060

întocmit,

Ing. Izabela Petrariu

SC LEVIATAN DESIGN SRL


Sos.Mihai Bravo, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază "Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.7, sc.A-D"


în mii lei/mii euro la cursul

4.5733 lei/euro din data de 26.06.2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

11,671.942

2,552.192

2,217.669

13,889.611

3,037.109

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

-

-

-

-

-

4.1.2.

Rezistenta

9,507.362

2,078.884

1,806.399

11,313.761

2,473.872

4.1.3.

Arhitectura

1,516.801

331.664

288.192

1,804.993

394.681

4.1.4.

Instalații

647.778

141.644

123.078

770.856

168.556

Instalații electrice

83.708

18.304

15.904

99.612

21.781

Instalații sanitare

209.615

45.835

39.827

249.442

54.543

Instalații termice

268.468

58.703

51.009

319.477

69.857

Instalata gaze

85.988

18.802

16.338

102.326

22.375

TOTAL I

11,671.942

2,552.192

2,217.669

13,889.611

3,037.109

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

-

-

-

-

TOTAL II

-

-

-

PROCURARE

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAL III (fără TVA)

-

-

-

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fără TVA)

11,671.942

2,552.192

2,217.669

13,889.611

3,037.109

TVA:   19%

2,217.669

484.917

421.357

2,639.026

577.051

TOTAL (cu TVA)

13,889.611

3,037.109

2,639.026

16,528.637

3,614.160

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

în mii lei/mii euro la cursul

4.5733

lei/euro din data de 26.06.2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea pe categorii de lucrări

Mii lei

Mii euro

5.1.

Organizare de șantier

291.799

63.805

1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

204.259

44.663

2.Cheltuieli conexe organizării de șantier

87.540

19.141

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

130.638

28.565

1.Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

2.Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții(0,5%)

59.381

12.984

3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

F

11.876

2.597

4.Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC

59.381

12.984

5.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

-

-

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20%)

2,381.216

520.678

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

TOTAL (fără TVA)

2,803.652

613.048

TVA:  19%

507.873

111.052

TOTAL (cu TVA)

3,311.525

724.100

întocmit,

Ing. Izabela Petrariu

SC LEVIATAN DESIGN SRL


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


ISTA CANTiTATl: REZJ5TENTA

PROECTrConso ’ss'e mob'kfc'sses', n.r.7, sc.A-0

Benefcsn. : Mn’cp’u Barau, reț'ezenîst prin Pnmr Cosrrf r. Necu a

Amp sscmentSr. Ma'assn, N r.5, Mun. Barau,Jud. Barau

Nr. Crt.

Denumire articol

U.M.

Cantitate

Preț - lei -

Valoare - lei -

1. INFRASTRUCTURA

1

Săpătură in spatii limitate

mc

4,248.00

64.50

273,996.00

2

Umplutura pamant compactat

mc

2,670.00

47.61

127,118.70

3

Transport pamant

to

2,850.00

32.50

92,625.00

4

Strat rupere capilaritate parter(pietris)(inclusiv transport procurare si punere in opera)

mc

101.00

108.90

10,998.90

5

Strat rupere capilaritate subsol(pietris)(inclusivtransport procurare si punere in opera)

mc

50.00

108.90

5,445.00

7

Folie PVC(indusiv transport procurare si punere in opera)

mp

990.00

6.50

6,435.00

8

Buciardarea suprafețelor pentru aderarea betonului de camasuiala la suprafețele de beton

mp

1,980.00

26.30

52,074.00

9

Pregătire suprafața perete de zidărie pentru torcretare (curatare tencuiala in rosturi minim lcm adâncime)

mp

852.00

19.50

16,614.00

10

Beton simplu C8/10 egalizare camasuiala fundații si fundații noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

68.00

295.00

20,060.00

11

Beton armat C25/30autocompactant camasuiala fundații si fundații noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

1,520.00

598.00

908,960.00

12

Otel beton BST500S camasuiala fundații si fundații noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

256,902.00

4.80

1,233,129.60

13

Cofraj camasuiala fundații si fundații noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

2,691.00

42.80

115,174.80

14

Beton armat C25/30 autocompactant refacere placa de pardoseala subsol(indusiv procurare transport si punere in opera)

mc

33.00

598.00

19,734.00

15

Beton armat C25/30 autocompactant refacere placa de pardoseala parterfindusiv procurare transport si punere in opera)

mc

102.00

598.00

60,996.00

16

Otel beton plasa sudata SPPB in placa de pardoseala subsolfinclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

3,372.00

5.80

19,557.60

17

Otel beton plasa sudata SPPB in placa de pardoseala parterfindusiv procurare transport si punere in opera)

kg

6,989.00

5.80

40,536.20

18

Beton armat C25/30 autocompactant camasuire stâlpi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

102.00

598.00

60,996.00

19

Beton armat torcretat C20/25,6 cm, camasuire pereți beton subsol (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

630.00

45.10

28,413.00

20

Beton armat torcretat C20/25,10 cm, camasuire pereți zidărie subsol (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

228.00

60.50

13,794.00

21

Beton armat autocompactantC25/30 pereți noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

21.00

598.00

12,558.00

22

Cofraj camasuiala stâlpi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

540.00

42.50

22,950.00

23

Cofraj camasuiala pereți si pereți noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

138.00

42.50

5,865.00

24

Otel beton BST500S camasuiala stâlpi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

45,984.00

4.80

220,723.20

25

Otel beton BST500S pereți noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

4,020.00

4.80

19,296.00

26

Otel beton BST500S camasuiala pereți (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

11,196.00

4.80

53,740.80

27

Hidroizolatii verticale fundații si pereți subsol+protectie hidroizolatie (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

1,440.00

45.00

64,800.00

28

Forare găuri ancore chimice camasuiala fundații

ml

4,920.00

10.85

53,382.00

29

Forare găuri ancore chimice camasuiala stâlpi,pereți beton

ml

702.00

7=^616.70

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


11


31

Forare găuri in planseu

ml

210.00

10.85

2,278.50

32

Procurare rasina pentru ancore chimice 010 mm H=10cm

buc.

4,914.00

16.30

80,098.20

33

Procurare rasina pentru ancore chimice 014 mm H=30cm

buc.

8,874.00

25.50

226,287.00

34

Procurare rasina pentru ancore chimice 02Omm H=40cm

buc.

2,788.00

35.15

97,998.20

35

Procurare rasina pentru ancore chimice 012mm H=40cm

buc.

852.00

27.50

23,430.00

36

Umplere găuri crose cu mortar de injectiefindusiv procurare transport si punere in opera)

kf?

240.00

21.52

5,164.80

37

Injectări cu mortar de ciment pentru reparare fisuri in elementele de beton(indusiv procurare transport si punere in opera)

kg

624.00

29.30

18,283.20

38

Injectări cu mortar de ciment pentru reparare fisuri in elementele de zidariefindusiv procurare transport si punere in opera)

kg

960.00

38.98

37,420.80

39

Reparații cu mortar de ciment pentru elemente de beton armat cu acoperirea degradatafindusiv procurare transport si punere in opera)

kg

1,584.00

5.27

8,347.68

40

Sprijiniri din lemn pentru sapatura>3m adancimefinclusiv procurare transportsi punere in opera)

mp

1,008.00

22.50

22,680.00

41

Refacere trepte acces din beton simplu C8/10(inciusiv procurare transport si punere in opera)

mc

60.00

295.00

17,700.00

42

Pereți noi de zidărie de cărămidă plina,25 cm,cu rol structuraljindusiv procurare transport si punere in opera)

mc

108.00

600.00

64,800.00

TOTAL INFRASTRUCTURA

4,230,531.98


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro www.leviaian.ro


2. SUPRASTRUCTURA

1

Pregătire suprafața perete de zidărie pentru torcretare (curatare tencuiala in rosturi minim lcm adâncime)

mp

3,192.00

19.50

62,244.00

2

Buciardarea suprafețelor pentru aderarea betonului de camasuiala la suprafețele de beton

mp

5,016.00

26.30

131,920.80

3

Beton armat C25/30 autocompactant camasuire stâlpi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

285.00

598.00

170,430.00

4

Beton armat C25/30 autocompactant placa/parter (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

70.00

4.80

336.00

5

Beton armat C25/30 autocompactant camasuire pereți zidariefinclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

51.00

598.00

30,498.00

6

Beton armat autocompactant C25/30consolidare grinzi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

68.00

32.50

2,210.00

7

Beton armat torcretat C20/25, 5cm, camasuire planseu/parter (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

1,892.00

42.75

80,883.00

8

Beton armat torcretat C20/25, 6 cm, camasuire pereți zidărie (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

948.00

45.10

42,754.80

9

Beton armat torcretat C20/25,8 cm, camasuire pereți zidărie (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

585.00

58.50

34,222.50

10

Beton armat torcretat C20/25,10 cm, camasuire peretizidarie parter (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

1,872.00

60.50

113,256.00

11

Beton armat autocompactantC25/30 pereți noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

165.00

598.00

98,670.00

12

Beton armat autocompactant C25/30stâlpi noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

3.00

598.00

1,794.00

13

Cofraj camasuiala stâlpi si stâlpi noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

2,502.00

42.50

106,335.00

14

Cofraj camasuiala pereți si pereți noi (inclusiv procurare transportsi punere in opera)

mp

1,140.00

42.50

48,450.00

15

Cofraj camasuiala grinzi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

558.00

598.00

333,684.00

16

Otel beton plasa sudata SPPB consolidare placa

kg

16,290.00

5.80

94,482.00

17

Otel beton BST500S camasuiala stâlpi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

125,400.00

4.80

601,920.00

18

Otel beton BST500S consolidare grinzi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

23,945.00

42.80

1,024,846.00

19

Otel beton BST500S pereți noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

33,060.00

4.80

158,688.00

20

Otel beton BST500S camasuiala pereți (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

62,550.00

4.80

300,240.00

21

Otel beton BST500S stâlpi noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

780.00

4.80

3,744.00

22

Forare găuri ancore chimice camasuiala stâlpi,pereți beton,grinzi

ml

2,466.00

10.85

26,756.10

23

Forare găuri starapungere placi beton armat

ml

4,443.00

10.85

48,206.55

24

Forare găuri crose pereți zidărie

ml

4,044.00

10.85

43,877.40

25

Procurare rasina pentru ancore chimice 010 mm H=10cm

buc.

39,360.00

16.30

641,568.00

26

Procurare rasina pentru ancore chimice 010 mm H=20cm

buc.

3,612.00

18.90

68,266.80

27

Procurare rasina pentru ancore chimice 02Omm H=20cm

buc.

2,362.00

16.30

38,500.60

28

Procurare rasina pentru ancore chimice 012 mm H=20cm

buc.

2,160.00

19.98

43,156.80

29

Umplere găuri crose cu mortar de injectie(indusiv procurare transport si punere in opera)

kg

750.00

21.52

16,140.00

30

Injectări cu mortar de ciment pentru reparare fisuri in elementele de betonfindusiv procurare

kg

2,958.00

29.30

86,669.40

31

Injectări cu mortar de ciment pentru reparare fisuri in elementele de zidarie(inclusiv procurare

kg

7,212.00

38.98

281,123.76

32

Reparații cu mortar de ciment pentru elemente de beton armat cu acoperirea degradata(indusiv procurare transportsi punere in opera)

kg

14,712.00

5.27

77,532.24

33

Pereți noi si refaceri locale pereți de zidărie de cărămidă plina (inclusiv procurare transportsi punere in opera)

mc

453.00

600.00

271,800.00

34

Montare profil rostseismic(inclusiv procurare transportsi punere in opera)

ml

116.00

144.50

16,762.00

TOTAL SUPRASTRUCTURA

Ă1Î)1,967.75

'S LEVIATAN ti

* DESIGN '

W, S.A.L.

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


13


3. DESFACERI/DEMOLARI /SPARGERI

1

Spargeri trotuare din beton inclusiv trepte acces

mc

171.00

185.00

31,635.00

2

Spargeri pardosealafplaca beton armat + finisaj) in parter

mc

135.00

185.00

24,975.00

3

Spargeri pardosealafplaca beton armat + finisaj) in subsol

mc

50.00

185.00

9,250.00

4

Spargeri fundații de beton existente

mc

54.00

185.00

9,990.00

5

Desfacere zidărie protecție a pereților din subsol

mc

66.00

180.00

11,880.00

6

Desfaceri zidarii in subsol

mc

104.00

180.00

18,720.00

7

Desfaceri pereți de zidărie

mc

509.00

148.59

8

Transport moloz

to

2105.00

32.50

68,412.50

TOTAL DESFACERI/DEMOLARI /SPARGERI

174,862.50

TOTAL REZISTENTA

9,507,362.23


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


LISTA CANTITATI : ARHITECTURA

PROIECT :"Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.7, sc.A-D "

Beneficiarul MUNICIPIUL BACĂU, reprezentat prin Primar Cosmin Necula Amplasament:Calea Mărășești, nr. 7, Bacău


Nr. Crt.

Denumire articol

u.m

Cantitate

Preț

- lei -

Valoare - lei -

ZIDĂRIE

1

sapa suport pardoseala subsol si parter

mp

1,188.00

43.50

51,678.00

2

refacere trotuare pavaj granit

mp

372.00

175.00

65,100.00

3

refacere trotuare

mp

324.00

85.00

27,540.00

4

cordon bitum perimetral

ml

226.15

48.35

10,934.45

5

desfaceri tencuieli int. pereți (ce se vorcamasui)

mp

3,048.00

6.80

20,726.40

6

desfacere tencuieli exterioare fațada si curți lumina

mp

3,270.00

6.80

22,236.00

7

Decopertare tencuiala

mp

1,892.00

6.80

12,865.60

8

Decopertare sapa

mp

1,892.00

25.00

47,300.00

9

Refacere sapa armata elicopterizata

mp

1,892.00

65.00

122,980.00

10

Refacere pardoseala

mp

1,892.00

95.00

179,740.00

11

Refacere tencuiala

mp

1,892.00

25.00

47,300.00

12

desființare pereți interiori neportanti

mp

687.60

6.80

4,675.68

13

refacere tencuieli pe pereți interiori (camasuiti) (inel, glet si lavabila)

mp

4,340.40

66.03

286,596.61

14

refacere tencuiala ext. armata cu fibra de sticla (inel, decorativa) si curți lumina

mp

3,270.00

86.87

284,064.90

15

refacere pereți interiori neportanti -gipscarton (inel, lavabila)

mp

687.60

58.00

39,880.80

16

tencuiala hidrofuga de soclu (inel, decorativa de soclu)

mp

102.00

59.67

6,086.34

17

desfacere tâmplarii interioare CU RECUPERARE

mp

195.60

25.50

4,987.80

18

desfacere tâmplarii exterioare

mp

463.20

35.80

16,582.56

19

refacere tâmplarii exterioare

mp

477.60

452.99

216,348.02

20

desfacere invelitoare copertina afectata de consolidări

mp

258.60

8.66

2,239.48

21

refacere invelitoare copertina afectata de consolidări

mp

258.00

59.82

15,433.56

22

sort tabla protecție camasuire fațada secundara

ml

33.12

53.92

1,785.83

23

desfacere zidărie parapet tâmplarii fațada principala

mc

15.60

145.00

2,262.00

24

refacere zidărie parapet tâmplarii fațada principala

mc

14.28

550.00

7,854.00

25

desfacere planseu etaj parțial (spatii comerciale)

mp

159.84

55.00

8,791.20

26

remontare planseu etaj parțial (spatii comerciale)

mp

156.00

59.82

9,331.92

27

desfacere scara etaj parțial (spatii comerciale)

buc.

8.00

185.00

1,480.00

28

remontare scara etaj parțial (spatii comerciale)

buc.

8.00

350.00

2,800.00

TOTAL ARHITECTURA lei tara T.V.A

1,516,801.15

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro www.ieviatan.ro


15LISTA CANTITATI : INSTALAȚII ELECTRICE

PROIECT /'Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.7, sc.A-D " Beneficiarul MUNICIPIUL BACĂU, reprezentat prin Primar Cosmin Necula Amplasament:Șos.Calea Mărășești, nr. 7, Bacău.

Nr.

Crt.

Denumire articol

U.M.

Cantitate

Preț

- lei -

Valoare

- lei -

F1

DEMONTARE TUB PROT IP-PVC INST ÎNGROP 9-18 MM*

M

600.00

2.80

1,680.00

7“

DEMONTARE TUB PROT IP-PVC INST ÎNGROP DIAMETRU 23-39 mm

M

800.00

3.20

2,560.00

F3

DEMONTARE CABLU 16-35 MMP INST TUB PROT*

M

180.00

3.00

540.00

4

DEMONTARE LOC LAMPA EXEC APARENT LA BARACAMENTE*

BUCATA

58.00

14.49

840.42

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN ÎNCAP H<3M

BUCATA

176.00

10.90

1,918.75

DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA ÎNLOCUIRII*

BUCATA

105.00

10.90

1,144.71

7~

DEMONTARE COND FY , AFY INTROD TUB 1-4 MMP*

M

4200.00

3.00

12,600.00

8

REVIZUIREA INSTALAȚIEI ELECTRICE LACLADIRI INST. EXECUTATACU CONDUCTE DE CUPRU

BUCATA

15.00

97.98

1,469.70

9

Procurare si montare Priza bipolara dubla cu contact de protecție, alba, 250V, 16A, min. IP

20, mont, ingropat

BUCATA

180.00

31.50

5,670.00

'---------

10

Procurare si montare Priza bipolara simpla cu contact de protecție, alba. 250V, 16A. min. IP 20, mont, ingropat

BUCATA

35.00

25.00

875.00

•n

Procurare si montare Conductor FY 1,5 introdus in tub de prot.

M

1900.00

3.36

6,384.0Gi

F12

Procurare si montare Conductor FY2,5 introdus in tub de prot.

M

2500.00

4.00

10,000.00

"î 3

Procurare si montare Doza de aparat simpla

BUCATA

324.00

10.00

3,240.00

"Î4

Cap terminal int. legare la borne cu cond. din Cu<2x10

BUCATA

2640.00

1.25

3,300.00

F15

Cap terminal int. legare la borne cu cond. din Cu 4x16 sau 3x25+16

BUCATA

30.00

1.65

49.50

’l6

Racordarea conductelor din cupru cu sect. < 10 mmp

BUCATA

2640.00

1.20

3.168.00

f17

Racordarea conductelor din cupru cu sect. 16 mmp

BUCATA

30.00

1.45

43.50

F18

Energie electrica pentru probe

kWh

123.00

62.10

7,638.30

r

19

Străpungeri in ziduri si plansee din b.a. cu secțiunea străpungerii sub 150 cmp pt. trecere tuburi instalații electrice, etanșate antiincendiu

BUCATA

34.00

22.23

755.88

'20

Astuparea cu beton a găurilor din ziduri si plansee

BUCATA

34.00

20.70

703.80

F

21

Etansarea trecerii cablului prin pereți si plansee, cablu la exterior cu D < 25 mm, antiincendiu

BUCATA

41.00

17.25

707.25

f22

Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din ziduri sau in canale, antiincendiu

MP

1.35

17.25

23.29

v-------

23

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

TONE

0.38

91.08

34.61

F-------

24

Procurare si montare CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.* (CABLU CYYF 3x1,5 MMP)

M

200.00

6.18

1,236.48

7----------

25

Procurare si montare CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.* (CABLU CYYF 3x2,5 MMP)

M

200.00

8.71

1,741.56

F-------

26

Procurare si montare TUB IZOLANT UȘOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU ÎNVELIȘ FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=19 MM. (Copexdiametru 16 mm)

M

630.00

2.90

1.827.00

F------

27

Procurare si montare TUB IZOLANT UȘOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFYCU ÎNVELIȘ

FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=22 MM. (Copexdiametru 20 mm)

M

1290.00

3.20

4,128.00

F

28

Procurare si montare DOZA CENTRALIZATOARE PT.CONDUCTORI MONT.IN TUBURILE COL.INDIVIDUALE SAU COLECTIVE. MONTATAAPARENT

BUCATA

41.00

18.00

738.0,

29

Procurare si montare DOZA RAMIFICAȚIE SI TRAGERE PT.INSTAL.,

RAMIF.INSTAL.EL.,ÎNGLOBATE,D.EXT. <= 25.5 MM

BUCATA

73.00

12.00

876.00

F30

MONTARE APLICA SIMPLA,OBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER.DIB.MAT.PLAS.

BUCATA

42.00

29.74

1,249.04

F-------

31

MONTARE CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI (MARCARE SENS DE EVACUARE, CU KIT DE EMERGENTA MINIM 1 H)

BUCATA

45.00

69.62

3,132.95

-

32

Procurare si montare Priza bipolara simpla cu contact de protecție, alba, 250V, 16A, min. IP 54, mont. Aparent

BUCATA

10.00

25.00

250.00

F7—

33

Procurare si montare ÎNTRERUPĂTOR MANUAL APARENT,DIBLURI MAT.PL.UNIPOL.CONS.NORM.SAU CONST.ETANSADIN BACHEL.

BUCATA

11.00

22.00

242.00

F------

34

Procurare Si montare ÎNTRERUPĂTOR MANUAL ÎNGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCȚIE NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT

BUCATA

105.00

28.00

2,940.00

TOTAL INSTALAȚII ELECTRICE BLOC 7


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992E: contactOleviatan.

www.leviatan.ro


16


Leviatan®

MIND MATTER

LISTA CANTITATI : INSTALAȚII SANITARE

PROIECT /'Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.7, sc.A-D " Beneficiarul MUNICIPIUL BACĂU, reprezentat prin Primar Cosmin Necula AmplasamentrȘos.Calea Mărășești, nr. 7, Bacău.

Nr. Crt.

Denumire

U.M.

Cantit.

P.U.

Total

1

Demontare si remontare țeava din polietilena existenta, pentru instalații sanitare, imbinata prin polifuziune, montata in conducte de legătură la obiecte sanitare, inclusiv coluri, teuri, mufe, material mărunt

kg

108

3.50

378.00

4

Demontare si remontare teavă din polipropilenă pentru canalizare, îmbinată cu mufă și garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală având diametrul de 110 mm

kg

21.46

0.00

5

Demontare si remontare teavă din polipropilenă pentru canalizare, îmbinată cu mufă și garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală având diametrul de 125 mm

kg

28.47

0.00

6

Demontare si remontare teavă din fonta pentru canalizare existenta, montată aparent sau în perete

kg

5740

9.50

54,530.00

7

Demontare si remontare teavă din otel pentru apa rece si calda, montată aparent sau în perete

kg

6944

8.60

59,718.40

8

Desfacerea izolației termice la conducte

mp

302

8.20

2,476.40

9

Demontare boiler electric

buc

4

45.00

180.00

10

Repunere pe poziție boiler electric cu toate accesoriile necesare

buc

4

85.00

340.00

12

Demontare si repunere pe poziție lavoar din porțelan sanitar, avand țeava de scurgere din material plastic, inclusiv sifon, ventil de scurgere, material mărunt

buc

14

24.00

336.00

13

Demontare si repunere pe poziție pisoar din porțelan sanitar avand țeava de scurgere din material plastic, inclusiv

buc

0.00

0.00

14

Demontare si repunere pe poziție vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar, cu rezervor de spalare, montat la semianaltime. inclusiv plutitor WC. ventil de scurgere, țeava de spalare din material plastic si manșon de cauciuc, material mărunt

buc

14

24.00

336.00

17

Golirea instalației de apa

ml

1678

0.70

1,174.60

18

Demontare si remontare contor apa rece si calda

buc

10

9.50

95.00

21

Demontare robineti, fitinguri si material mărunt, instalație distribuție apa calda si apa rece

buc

122

9.06

1,105.32

22

Procurare si montare țeava din polietilena noua, pentru instalații sanitare,De 20 mm imbinata prin polifuziune. montata in conducte de legătură la obiecte sanitare, inclusivcoturi. teuri, mufe, material mărunt

ml

70

7.80

546.00

23

Procurare si montare țeava din polietilena pentru instalații sanitare, De 25 mm imbinata prin polifuziune. montata in conducte de legătură la obiecte sanitare, inclusivcoturi. teuri, mufe, material mărunt

ml

42

11.05

464.10

24

Procurare si montare țeava din polietilena, pentru instalații sanitare imbinata prin polifuziune. montata in perete

ml

574

18.85

10,819.90

26

Procurare si montare țeava din polipropilenă pentru canalizare. îmbinată cu mufă și garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat in perete având diametrul de 50 mm

ml

38

10.20

387.60

27

Procurare si montare țeava din polipropilenă pentru canalizare, îmbinată cu mufă și garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală având diametrul de 75 mm

ml

10.73

0.00

28

Procurare si montare țeava pentru canalizare, îmbinată cu mufă și garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat in perete având diametrul de 110 mm

ml

57

21.50

1,225.50

29

Procurare si montare țeava pentru canalizare, îmbinată cu mufă și garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat având diametrul de 125 mm

ml

86

28.70

2,468.20

31

Tuburi din PVC-KG 200 mm pentru canalizare menajera

ml

72

38.40

2,764.80

33

Procurare si montare lavoar din porțelan sanitar, avand țeava de scurgere din material plastic, inclusiv sifon, ventil de scurgere, material mărunt

buc

1

455.00

455.00

34

Procurare si montare pisoar din porțelan sanitar avand țeava de scurgere din material plastic, inclusiv

buc

325.00

0.00

35

Procurare si montare vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar, cu rezervor de spalare. montat la semianaltime, inclusiv plutitor WC. ventil de scurgere, țeava de spalare din material plastic si manșon de cauciuc, material mărunt

buc

1

487.50

487.50

36

Procurare si montare baterie amestecatoare pentru obiectele sanitare

buc

1

325.00

325.00

37

Console încastrate, pentru susținere conducte, procurare si montare

buc

1119

29.00

32,441.33

38

Robinet de trecere pentru apa rece si calda, procurare si montare

buc

122

176.00

21,472.00

39

Spalarea instalației de distribuție apa rece si calda

ml

1678

1.50

2,517.00

40

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apa rece sau calda pentru conducte din material plastic

m

1678

1.50

2,517.00

41

Efectuarea probei de etanșeitate si funcționare a instalației de canalizare menajera

m

1001

1.80

1,801.80

42

Transport materiale la 10 km

t

110

23.00

2,530.00

43

Contor apa rece si apa calda, montare si procurare

buc

4

184.00

736.00

TOTAL INSTALAȚII SANITARE BLOC 7

209,614.95

LISTA CÂNII TATI: INSTALAȚII TERMICE

PROIECT :"Con$olidare imobil, strada Marasesti, nr.7, sc.A-D "

Beneficiarul MUNICIPIUL BACĂU, reprezentat prin Primar Cosmin Necula Amplasament:Calea Mărășești, nr. 7, Bacău

Nr. Crt.

Denumire

U.M.

Cantit.

P.U.

Total

1

Demontare radiatoare cu pana la 25 elemente

buc

34

33.00

1,122.00

2

Demontare elemente de susținere radiatoare

buc

34

11.00

374.00

3

Demontare țeava otel instalație termica subsol si coloane, inclusiv bratari, material mărunt, sudura

kg

10752

5.00

53,760.00

4

Remontare țeava otel instalație termica subsol si coloane, inclusiv bratari, material mărunt,sudura

kg

10752

5.00

53,760.00

5

înlocuire țeava otel instalație termica subsol si coloane cu țeava polietilena sau otel

kg

4116

5.00

20,580.00

6

Desfacerea izolației termice la conducte

mp

346

8.20

2,837.20

7

Demontare centrala termica, inclusiv elemente de susținere

buc

42

125.00

5,250.00

8

Repunere pe poziție centrala termica cu toate accesoriile necesare

buc

42

416.00

17,472.00

9

Demontare si repunere pe poziție ventilatoare bai

buc

6

105.00

630.00

10

Demontare si remontare hota

buc

1

128.00

128.00

11

Tubulatura hota demontare si remontare

ml

20

26.00

520.00

12

Demontare si remontare țeava din polietilena existenta, pentru instalații termice, imbinata prin polifuziune

kg

66.4

3.50

232.40

13

Punere in funcțiune centrala termica

buc

42

220.00

9,240.00

14

Demontare robineti, fitinguri si material mărunt, instalație distribuție încălzire

buc

168

9.06

1,522.08

15

Demontare si remontare robineti tur si retur radiatoare

buc

72

12.00

864.00

16

Demontare, remontare aparate interioare si exterioare de climatizare, inclusiv elemente de prindere

kg

2310

14.20

32,802.00

17

Demontare si remontare circuit frigorific, inclusiv material mărunt

ml

148

2.50

370.00

18

înlocuire circuit frigorific, inclusiv material mărunt

ml

128

15.00

1,920.00

19

Grunduirea conductelor si suportilor de susținere, intr-un strat

mp

293

7.90

2,314.70

20

Vopsire de ulei pentru conducte

ml

1560

18.90

29,484.00

21

Remontare radiatoare din otel tip panou, 22, dotat cu robinet tur cu cap termostatic, robinet retur si robinet aerisire manual, inclusiv elemente si materiale de prindere pe perete

buc

34

54.00

1,836.00

22

Procurare si montare radiator

buc

2

420.00

840.00

23

Spalarea, curatarea radiatoarelor care se demontează

buc

34

2.60

88.40

24

Procurare si montare țeava din polietilena noua pentru instalații, De 20 mm îmbinata prin polifuziune, inclusiv coturi, teuri, mufe, material mărunt

ml

176

3.90

686.40

25

Procurare si montare țeava din polietilena noua, pentru instalații, De 25 mm îmbinata prin polifuziune, inclusiv coturi, teuri, mufe, material mărunt

ml

64

5.59

357.76

26

Procurare si montare țeava din polietilena noua, pentru instalații , De 32 mm îmbinata prin polifuziune, inclusiv coturi, teuri, mufe, material mărunt

ml

38

9.35

355.19

27

Robinet cu sfera pentru golire D=3/4", Pn 6 bar, montare

procurare

buc

68

30.50

2,074.00

28

Robineti, fitinguri si material mărunt, instalație incalzire

buc

168

9.06

1,522.08

29

Spalarea cu apa potabila a instalației centrale

ml

1814

1.60

2,902.40

30

Umplere instalație de incalzire

ml

1814

1.80

3,265.20

31

Transport materiale la 10 km

t

120

23.00

2,760.00

32

Robinet de echilibrare, montare procurare

buc

4

1,050.00

4,200.00

33

Izolarea conductelor cu cochilie din vata minerala si folie aluminiu avand diferite dimensiuni

mp

346

26.00

8,996.00

34

Efectuare probe etansare la presiune a instalației de incalzire centrala, peste 500 mp

mp

324

5.80

1,879.20

35

Efectuare probe dilatare- contractare si funcționarea instalației de incalzire centrala, suprafața peste 500 mp

mp

324

4.70

1,522.80

TOTAL INSTALAȚII TERMICE BLOC 7

268,467.81

LISTA CANTITATI : INSTALAȚII DE GAZE

PROIECT :"Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.7, sc.A-D "

Beneficiarul MUNICIPIUL BACĂU, reprezentat prin Primar Cosmin Necula Amplasament:Șos.Calea Mărășești, nr. 7, Bacău.

CONDUCTE SI ACCESORII PENTRU INSTALAȚIA EXTERIOARA GN

Nr. Crt.

Obiect de Investiție

UM

Cantitate

Preț Unitar

Preț Total

P

01

Țeava trasa OLT 2"

ml

20

234.00

4,680.00

F

02

Țeava trasa OL T 11/4"

ml

20

220.00

4,400.00

F

03

Țeava trasa OLT» 1"

ml

10

160.00

1,600.00

F

04

Țeava trasa OL T 3/4"

ml

10

90.00

900.00

F

05

Bratari cu garnitura pentru țeava de T 2"ziune PE Dn 9

buc.

40

4.10

164.00

F

06

Bratari cu garnitura pentru țeava de T 1 1/4"ziune PE [

buc.

100

4.00

400.00

F

07

Bratari cu garnitura pentru țeava de T T'ziune PE Dn 9

buc.

18

3.60

64.80

F

08

Bratari cu garnitura pentru țeava de T 3/4"ziune PE Dn

buc.

20

2.50

50.00

09

Confecționat suporți din țeava neagra sudata OL 03/4"

ml

12

90.00

1,080.00

10

Demontare țeava OL montata aparent

kg

1480

4.00

5,918.76

r

11

Montare țeava OL montata aparent

kg

1480

4.00

5,918.76

r

12

Placa de contor T 3/4"

buc.

8

87.50

700.00

r

13

Robinet OLT2"

buc.

4

100.81

403.24

>

14

Robinet OL TI 1/4"

buc.

2

90.00

180.00

r

15

Robinet OL TI"

buc.

8

26.31

210.48

k

16

Robinet OLT 3/4"

buc.

8

20.50

164.00

F

17

Garnituri klingerit T 2"

buc.

16

3.21

51.36

F

18

Garnituri klingerit T 11/4"

buc.

16

1.20

19.20

F

19

Garnituri klingerit T 1"

buc.

16

0.52

8.32

y

20

Garnituri klingerit T 3/4"

buc.

12

0.38

4.56

V

21

Racord olandez OL T 2"

buc.

4

29.87

119.48

'(■

22

Racord olandez OL T 11/4"

buc.

2

23.54

47.08

)>

23

Racord olandez OLT 1"

buc.

8

19.56

156.48

V

24

Racord olandez OL T 3/4"

buc.

8

16.25

130.00

25

Firida din polyester armat cu fibra de sticla

550x600x216

buc.

4

420.00

1,680.00

p

26

Regulator de presiune cu acționare directa

buc.

4

350.00

1,400.00

p

27

Contor volumetrictip G4

buc.

4

450.00

1,800.00

F

28

Cot negru sudabil 90° OL T 2"

buc.

4

11.33

45.32


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


19r—

29

Cot negru sudabil 90° OL 0 1 1/4"

buc.

16

6.12

97.92

30

Cot negru sudabil 90° OL 0 1"

buc.

12

3.15

37.80

31

Cot negru sudabil 90° OL 0 3/4"

buc.

8

2.06

16.48

F

32

Manometru Gaz Metan inox 0-60 mbar

buc.

4

67.75

271.00

33

Relocare Conducta branșament aerian, incluzând proiectarea

ml

150

200.00

30,000.00

62,719.04

CONDUCTE SI ACCESORII PENTRU INSTALAȚIA INTERIOARA DE UTILIZARE GN

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Nr. Crt.

Obiect de Investiție

UM

Cantitate

Preț Unitar

Preț Total

F

01

Țeava trasa OL 0 2"

ml

15

234.00

3,510.00

02

Țeava trasa OL 0 11/4"

ml

8

220.00

1,760.00

03

Țeava trasa OL 0 1"

ml

10

160.00

1,600.00

04

Țeava trasa OL 0 3/4"

ml

15

90.00

1,350.00

05

Reducție sudata OL 0 2" la 11/4"

buc.

4

59.90

239.60

06

Niplu redus OL0 3/4" la 1/2"

buc.

1

7.21

7.21

07

Cot negru sudabil 90° OL 0 1 1/2"

buc.

6

11.33

67.98

08

Cot negru sudabil 90° OL 0 1 1/4"

buc.

2

6.12

12.24

09

Cot negru sudabil 90° OL 0 3/4"

buc.

8

3.15

25.20

10

Cot negru sudabil 90° OL 0 1/2"

buc.

4

2.06

8.24

-

11

Cot negru sudabil 45e OL 0 1/2"

buc.

1

2.68

2.68

12

Teu negru sudabil OL0 1/2"

buc.

1

1.83

1.83

F

13

Bratari cu garnitura pentru țeava de 0 3/4"ziune PE Dn

buc.

25

2.50

62.50

r

14

Bratari cu garnitura pentru țeava de 0 1/2"ziune PE Dn

buc.

22

1.60

35.20

r

15

Robinet OL 01/2"

buc.

10

13.90

139.00

r

16

Robinet OL 0 3/4"

buc.

6

20.50

123.00

8,944.68

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992