Hotărârea nr. 129/2018

Hotărârea nr.129 din 11.04.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2018 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.


< manta


(tCatt

^{ora/a/ /luniet/aa/ut

a ca a


HOTĂRÂREA NR 129 DIN 11.04.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

11.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 663 din 27.03.2018 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată Ia Primăria Municipiului Bacău sub nr. 23096 din 26.03.2018, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al societății;

-Referatul nr. 3140 din 27.03.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău; -Expunerea de motive nr. 3141 din 27.03.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 3142 din 27.03.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.594/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.595/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr,2, nr.596/11.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.598/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5

-Dispozițiile art. 1 lit."b", ale art.4, alin(l), lit.”a”, ale art.6 alin.(l) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale simt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-Prevederile Ordinului nr. 3.145 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiilor art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispoziților art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art.45(2) lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se mandatează împuterniciți! Municipiului Bacău să voteze în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi în ședința AGA a Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOL AE-OVLDIU POPOVICI


N.O.P..P.I.M7R.TJEX. l/DS.l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 129 DIN 11.04.2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2018 AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOUE - OVIDIU POPOVICICOMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARF CONSILIER,

renr-1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHEL UtEU R AWL2G18

fflUH

INDICATORI

Nr td.

RMIta

nreumfflBi 2017

Pn

2018

%

Estimltn 2019

rtsn 2020

%

0

1

2

3

4

5

6«5»

7

*

9=7(5

KM/7

L

VEMTUH TOTALE (RdL1-ftL2*fti>MH

t

'8141

75463

0*»

78*28

nou

1*1

1

VeaBcri toCite dto         dh cn

2

71231

718C

8*7

76424

774M

1*1

1*1

11 1

tf, preeedKOcr bjilitnMg®8re

3

12378

12321

1,00

11323

12*32

1*0

1*0

b)

tratanut tf. mmdedor teta In vtaoere

4

18*48

15612

i,a

16412

18.812

1*0

IOC

2

YtoHtirf PfWFMiini1

S

1

J

1,M

2

3

1*6

1*0

3

tanUtni extraertaara

6

1

1

9

0

0

CHELTUH3J TOTALE (Rd7*RiU+Rd-20Ht<21]

7

7B4M

mai

1*7

mao

AAM

142

1JN

1

Ciuta» A* iMtatim din mi*

8

7UU

MM

1*1

țțta

8*384

1*2

1*3

A.

ctetaWlai bunuri tiwrid

9

61498

«UM

1*5

68.1M

70987

1*2

1*4

a

dictata sa tapeta, tn> al «rentate utatete

10

1*71

453

0*7

453

«fi

1*0

1*0

a.

atntaM cu pmunlaL i&i care:

11

12*38

14^23

ip

14.83$

14.829

1*8

1*0

Ct

ChetaM da naturi staWMRd.13aftl.14)

12

041?

1175!

MB

11758

13.788

1,®

ICO

CI

eh. cu state

13

9242

17.70?

13!

12795

12795

1,08

1.80

Q

temuU

14

153

9W

6*5

963

063

1*8

i,a

C3

ate dteuH cu penonteA ta care:

15

0

0

0

0

țTfSpjjUKtl Gas pUh> CQnWWsDni fltSBTDO QBPvIbWBihOe te pretind

18

0

1

0

f

C4

ChtaMI aferente wntreaita da mandat d a afa organe conducem el        conttafl el cwciSs^s

17

279

428

1*3

426

-

1*6

1,00

C5

cMttuMcuoonHiutlIa datorate te angajator

18

244*

Ml

0.27

641

841

1*0

1l“

a

ta tattatafl da usloabn

19

1481

111»

1*5

11X

3428

1*0

1*0

2

OrebiiM flnaKiira

20

3

1,M

5

5

1,67

1*0

3

CbtaiellratraenEnira

21

1

1

(

a

III

JLTATOLBRUTIsmMNNdHi)

22

•140

3074

8*3

<871

•11721

1*7

1p1

tv

OrPEPROHT

%

1

(

1

fl

V

PROFITUL CONTASE. RAMA* DUPĂ DEDUCS&A WPOaTVU*RPRO«r,dtaare:_

24

•14571

•4074

8*J

■9474

.«.721

1*7

w

1

îi

i!

1

2

AU hSMya rapnuj.tind tatflttțl teta privai 4» da tega

26

«

. 1

.

.3

Acfipwuw pmtr«oor curat» (W trai      rțs

U

<

i

<

(

4

ConsHukte «nectar proprii dt Hoțtni pertu prtecteto coDnanțEte din Impnimuturi edeme, precum 4 pertu cQttUulrBt cmcstor neceeese wnlNOBâd reltfor de cepittl*

28

o

C

. o

5

am retaUri pratewtote lege

29

c

Bl

6

PnrfWcortaN ramasdupSdeducBraacwnetordelaRd 25, 28,27,24,3

30

-1457

-9*7<

8*3

-U74

n.721

1*7

TJ1

7

Parfldparea sttartațkx te profil In ftnte a 10% «n prafiM net, dvnu mai mul do drotul unui aatoriu datai medu lunar ratași la rtoeMoparatordui economic In exercițiul fanta te referita

31

0

0

0

8

Mtatato 50% taimWe te bugetul de atei sau local In catul regBor autonome, ori dMdende curante etanșilor, In catul socteUliod cumpătat naționale ți sotalțlor ca capM Ittard iau i«rtvte li* ta carat

32

0

C

o

0

»

i)

• țMfendaowrttabnîtauideRâl .

£

(

I

(

y_

•dMtataannitetegtetalta

iii

“1

■               C

”1

=)

M

i

fl

(

9

FMM nerepartizat pe tednsțte pretate te Rd.31 - Rd32 raroparttatatatararcreslBntataKgtfprctpdide

35

0

a

0

0

I

p*o* i

INDICATORI

Nr nt.

RaaKuV

Prelminel

2017

Propuneri 2016

%

Ettarian 2019

cwranBn

2020

1

6

VHNH.RI hw roHOiaj EUitOPEllE

0

?

0

~Ti

Ylf

CWMLTLTEU eU&KLE DM R&H7R3 EUftOPSNETdS

1!

!

I

- - 3

41

chaUaJmatatiM         .

36

' <

1

3

....

0

I

. o

- (

ti

cneQuBnpnHU pfWăjUj' W Wna

4q

.. 0

. .0

c

ti

dittoB cu metan» al pwtfctate

' -■

6

“1

•1

achefa^dî

' <3

S

.... J

1

VTO

8Ut& DEFWANTAREAIHVESTtniDR, tSn» :

43

~Sb

ÎS

*iîî

țSE

1,32

W

1

MttavftthKiat

44

Q

55ă

1    l&x^B bugotere cfewiti pli^ 8nț^3fiwtefat dCn art

IsRteffoit

46

0

C

0

I

□1

■i

Bi2L=SlL'L-:«ri.iiiZL.Y-îutMBBMMMBB

«

tM*

33?

4i90d

132

<,M

M

fl

1

Nr. da parcând procremi la Anele m4u!

46

Mi

341

341

341

1jOO

2

HrmadadeedgWinM

4B

3M

341

W

341

341

160

3

CasUaul mdki lunvpeBataitat(leV|pettcan|) detenta pe baraeMiMQrdendwtidaW)

50

2JM

3.127

134

33M

3352

1,06

1.00

4

Cud(pd mtKftu luMrpo nMbI dstefitinct pc bnchdhMkjr cuMteMOfl^mna) {RAIMUWiriOOO

31

2J97

1540

1.11

1127

1127

1,23

1^0

6

PraducMatea nunei tn irtUț wtotee pe total panoul radu (msWpewatfJfft^dafl) .

52

..    233

223

OM

226

22E

1^1

1f0rt

e

DdudM in muid In irtlțhMea pe tal ww im u tfLeatanuateahtaMtfpitit

63

106

163

0

2M

206

0

1,00

7

Ptota      rata Inimii Idee pe tatei penând mediu

iudSata otmuna linflal mișunei

M

645

642

0,74

642

«2

1^M>

ț

ftewtotda !3Ă!kA iei «ta me

î.IH

na

1-iT

iii

TB

3

PW«tem

-

,- 0

ț

12

Cnen|s mătanie

St

5WS

ns

o3S

1-573

“75

■AiJ

■tE'j

r>


*

3

3

b

5

I

Si

!§>

1

3

5

8

r

’S

<1

5

*

ș

B

R

.-*-

!

!

Bi

"21

1

$

&

1

!!

13

§

«

3

c c:

‘de

o

3

3

TL’

5

5

ta

5t

r’

*

£»

L&

K

0

0

Fi

s*

9 «

10

8

I

4B

f

3

« V

o B

r <»

«b

o

5

K

L.

G*

3

»

5;

pi

in

b <

> o

£»

S

<b

5’

5 K

s

Q I i

i

*—

3

5"’ 2

o B

"5"

va

±i

a

O

5

ăi4

> <

5 5

e<

8

<3

o

E!

5

H

1

3

<5 c

> *5" B

o

Q

*

*

*n

r>

B

«

e!

-s'

r

a d

*

o

a

fe

c-

5’

b «

a

•*» K

1

h

<■

e»    *-

i o C

25

0

s

?

<A

o

b

■-

E

Si

r =

3

d «!

> o

-ar-

faj

S

0

Fi

S r3

I

rimpWWM

5

-e” r

ti> Te

o

t/

&

R

Ț~

e

?

1:

ț5t

s a

=>

«

s

w]

A

5!

I w

*

s S« i*

fi

3

!

d> d

n

O

3

55

țj

Ff

ta

si

8*3

a i

» *

O

s

«

ri

5 n»

!

B

2

« 3

f & 8

s

3

E

9

8

3

3

s

&

s

S

2KI

!

e ;

r R

R

I

R

e

8

s

81

aa

’-M

1? l', lil< w 111!

•'

1

II lL

de?

w

1

ii ii

ll

&

•O.

1

I

» l

I

I

£

1

1

i

i

I

1

1

«

I

1

1

1

1

a

1

1

1

i

1

I •

I

3

I3

I i!

1

3

1

1, u

3 £

1

fi

= §«

1

i

32

7

,

I jl

»

■ 3 j t

II

Ij

a

1

4

1

1

1

i

1

I

3

1

Jl

r

1

1

r-

!

i

1 g

§

S

5

1

B| li

B * il

1

1

B

1 j

1

I

i.

35

«si

î

3

r

3

h

i;

a

I ia

1 a a

1

9

e

3

at

rf=

o E

?

-di

8B

!

L

o

_______—-------$ l--------

y

31

**

5

3

T

1

1

1

T

3

<3

&

■ I

ii

fii

țț

î

S

!

i

4 w*

i

Ss

M rd

I

1

ÎT s e

1

fi

T

o ”fi

• S

c

D

l

S a

<=■

O

fi

a

o

1 8 Jj;

fi

Ei

M

ș

5

8

O I

4 Să

O

£>

3 Q

b

Bi

■" «A n

1

a o

*—

% c

a¥

s

5 3ț <

d

3 S

I

o

S

9

'S~ 1

• ifi

<3

%5

d 4

H

'

fi

SI

R B

pF

D î

SoI

a

si

S!

â

?3

3

II

0

1 £

O

3

i «3

Cr

8

s

3 S

= O1

I

si

18

ri

w

fi

$r

a I

r *

-* :

S

0

&

T

EE

M c

‘”1

s

î§

g

TB

g

5

° î

• *

O

o

C

0

fi

s

w a

R

sS

3 r

aI

§

li

3!

g

15

A

*

"6 “5

«o i

✓ o

B

0

fi

75 £

? S

fi

5

s

H1

8 8

8

s

&

a

a ;

8 *1

F

a I

-

a

w—

fi

s

8B

?5|

o

:3 S

fi S

1

1

I

B

1

1 li II i

i

i

L

* 3 *

| I

1

«

V-I h

5

1

I

s «

5

|

1

I§

1

il

1 !l

1 i

1 i » »

1 i ii

i i

Li

III

1 '!

I

o

i

1

E

5 ?

3

VJ

1

i w !

1

!i

t *

I

18 î!

?3

&

1

1

1

!

ij

îl

11

II

II !l

| jh

li

1

1

'H

j!

fi

fi

s

h

a c

a

11

1

h

S o

5 13 lll

i t i|

8

5

B

l

3

8

fy

Nr rt.

afetnM

2016

Rmdurt ai p ateii 2017

hdpunwlMicuMitZOM

1t

»

Hotmrt CLM32U5 miî

FI

Hu

Trknl

TiknU

Trtmtn

m

74dn

Mrtu

»

1

~T

3

Ju

M

6

' 6u

6b

fc

M

.8

'■'1

|UM

SOTS®r5»B5w5S

114

U29

2431

241

124

530

1.114

31W

126

153

Liiiiiuul.._fv _ ibmw

ri

3”m Tx’SCi’IIbXJ-JBMI

<4

83

«6

. o

. 0

o

0

(tfO

•cttvbuostidvKtHd cmoIM

116

20

168

»

0

0

0

0

800

1440

■dCTtțcraȘnr-

*17

B

-0

0

0

I

0

300

4.»

N

CMfiM pt*W KUWfc                          ^ .

114

0

4

w

6

<J

0

0

W

t|

cfa eltitoB cfMnte tnmtaB fflor pwtai |M pmMU

116

0

0

a

6

0

0

0

1)

tteMMri

in

TE?

1.153

1247

S

273

677

Z*N

2J01

1^0

•1

«i

«a

mo

119

W

437

1,»

IM

0

Obi 0 di ttel pertni pantei devtotr» pnwUom (Hi 1Z3-rn.ua), «nare

122

336

o

-233

0

0

0

0

iwo

416

«I

MoM priM CtftMu fi jxnartuMu

123

336

0

7*

0

0

0

0

0.00

022

11)

«Mbtam MhM pwl^Mm lldaftUMiM^v

IM

0

0

0

0

0

«

0

IfTț

■ pratUMnu h tufilna artnctt du mtndM

12S

0

a

0

0

a

0

0

0)

nWM dn pn»WtMe *1*MHM pemnitepratei mu pknM da *ttaM .te ras

13

0

0

327

0

0

0

0

0.00

tt1)

db ■UteMpteUMMkr (Hd.l3MRd134*R*.m da C«

121

0

0

327

0

0

0

0

<WD

.dkiMUanRndriMIt

Ifl

0

0

0

0

8

. 0

0

-dtoiiwwduui tntfzkOx capo «Ud i NMrdniMii

129

0

0

0

a

«

0

0

-ratairaraurartdaiiM

0

O

327

8

0

.0

0

□ 00

a

CMttM flnwcbrt (M13a*M-13SHld.13B),dbi emt

131

4

10

3

3

3

3

3

1J0

an

*)

clMkiM fxMtf dobbofti.dhCMc

in

0

0

0

0

0

0

0

ii) JaimalacniMormHiMdV

133

Ol

0|

fi

0

0

0

0

171 Iritmiai i ■nifrroMiiii aitfrtifio nunii

-Î3<

a

0

“3

0

0

0

0

ăcwiicfcr» ritm ntor, «h a=r-------------

4

0

0

2

3

2

î

Ml              Ma ni bhMlM

Bl) |<fțCttîBaaffittf p*m

0

0

0

I

0

0

0

ra litaiiitnsMveMrtiicMMBcroia

D

D

0

-■-4

1

0

- 1

„<L.

d»cMuHtanM

(

10

3

0

1

1

■ 1

a

CMMcxtwtam

13»

0

0

. o

0

0

0

n

UITATUL BflUTOHNpluidMl (M.HM29)

1<0

-una

1574

1467

2131

5l3S5

•73»

■8.074

331

aMiUte

UI

6

0

Bl

0

0

0

0

«00

tNhiMiaMidMtbCd

142

0

90

M6

223

273

273

273

1.11

w

WtJQTFEPRORT

U3

9

0

f

0

«

II

4

DATECeFUWMJiBffAM

V c

i

Vr<Mwft*taUi«idaia«t4a     '

M4

r£3w

aiU

7B2M

’ MW

4ÎW7

.MAM

7SJM

W?

,L£1

_

31S17

O

1MI2

KT57

lila

«Ljg

’Ă?

106

b>

-ata wbicn nu «imi H ma idt     u mo*>cmi9

nuKldlAClnuitabttUUdBMti

146

J>

0

0

0

0

0

0

OwiiMiiiruariata^tlHun, A 5S^

147

as»

15W

53ÎB

ÎJM

w

10L161

lj.7K

1,06

4

Mn TiIlV-r !■

■anțap nMTTBun sfl *s ■r^ajci li tngiHa

t*2

<

0

51

. w

104*

1M6

IÎ3S

Ji

monmttlirmmjftil

i

- o

0

M

Ui

Î71

q

’5D

5

a

0

.J

. a

0

0

>

CluteU antpO»(Ri«r

Ifil

’ 1657

ă*H

6282

ÎMI

sw

127M

136

4

Ft. dl ptfttnil Nm*M HIS Mffb

1W

3S

*1

Ui

îfl

5h

3*1

'i“

5

rtjrwitofl.Qftrifț

153

>G

.336

. 341

Sf

3il

3*1

îi01

--(LM

I

4

SSEaăSFEisrpnSMăSțmiCSâiESâtES MuUfti du rahrt MM ([IW.147 - «W -■dJQRLltWlTiaOO

IM

ZU5

2423

229?

2796

ion

1090

3127

136

107

4

<MgdMdtotuvpetiintt(W*râM)dt*MniMlpatdU chAMw du Mhn utetdl ct La0l mumii «buftUu* te mt

155

2.161

2252

2333

2231

2977

393*

2540

109

108

4

FraducM&M îmi » «Uf «Arte pi vm «mnm Midki (M WlMMItlKHd.3m.1S}

156

2M672j

2661*2

Z32M3,

83

110

151

223

300

104

b)

HwJȘwWBm itMH M IMSTp SS* p* EQ9 frMWHB M» RHtSlsa autfmwiknnddiuM

«6

672

606

274]

3*7

406

6*2

tea

396

4

1—1 — r'- — | k, i.'_-_^ •- ™«jjuj Lluk - —*«1x4. U— lC.1 .wxj fcțjUl fc Vj. ' ■ . T W -1

rTOTJaMEBCl nMsJl li! 11 tH? |ț3» p& KU3 psaMJiul mnul [QralM procnst iKopppKcni) pf"ttTiw-ișj

<56

629

m

603

274

3*7

542

106

096

«’)

EtansntBduatalapnducddaanuKih tmUfUMcAteim*

15S

• eMMui du undau Mu (QPfM*te

«0

21&973

235466

203K1

93.450

118.182

136,073

2MJM

1.00

OM

_a.il _L,i»i UlBiM

-mm

UI

zra

300

296

251

237

264

265

DM

1,09

P      ...... L

tc

50291

7166*

601K

234»

30422

364»

57098

099

•wWMfc'MiqjiiMiiarreiMtM* wibWtto

163

J7M

rtito

ÎBJB

(

0

a

0

5w

. 5^

t

HWmtrtu

16*

0

0

0

a

0

0

0

a

CMr>rHUntt.dtocai*

IM

26666

lăo

son

1500

1.7C0

1.900

Î.1®

023

OJM

*4hll49VSM      tamftMiHlM teM

IM

6

0

i

0

8

0

c-

OM

0,17

xdțMjMMilaicvkiipM

«7

4078

226*2

1891

0

0

0

0

MO

0,48

.d^bUMUdaM

id

. "*CM

0

0

.0

6

«

• duiaiwnliMl

169

224»

0

7.103

0

0

0

0

oux

0,32

-du tui* «IM

11D

0

0

0

15®

1.7D0

1900

2100

t

cm* pater «Iinm KhriUtl arate (kUU ttaai du ttnbumq

171

(

1

0

0

0 0

01

•) n6ntept*MMakiit26Uh3KbdliU8Mnr227zni9pd«M€odullltM,aiMd>d*daxa(MailiiMa1iMiu "ISuaoruiMBMidMncilunHiBammiMliulnaMladiMndimiouMdieWlgutaliNdtabndteMr.prMntekilegaawiMiiitwgrtliiiduiUL

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mfl lei

ttr.Crt

INDICATORI

Prevederian 2016

%

4=aa

Prevederi an precedau 2017

%

7=615

Aprobat

t»-. - tt, -e

Aprobat

Realizat

e

1

2

3

4

6

6

1

L

Venituri total* (nL1+nl.2»nL3| *), din care:

87.128

77.359

88,79

92247

78241

M,B2

1

Venituri din expt     *h(rd 1.1*rd 12+rd 13)+fd.1.4Hd1 J. din care:

87.124

77357

88,79

92244

78239

84,82

11

Venituri din producția vânduta - energie electrica

32647

28.766

68,11

38.403

28.233

73,52

1.2

Venituri i i producte vânduta - largi mica, din care;

20.929

19.208

91,78

20391

19.555

95.90

-populate

10.655

9.784

91,83

10.163

9.830

96,72

1.2

Subven]ii, d prevederilor legale in vigoare(diferenta Intre pret/tarif di preț local de facturare)

13.422

12317

91,77

12790

12375

06,76

1.4.

Transferuri, cf. prevederter legate in vigoarefsume pentru acoperire pierderi poputafc^lerenta intre cosi ti pret/tarif)

14.518

14.203

97,83

19.127

15.845

8284

1.5.

Aria vemtun (fin exptoatarefpreslsri senrid hidre«for; pendtatl ea termica, ele)

5.608

2863

51,05

1.533

2231

145,53

2

Venituri financiare

4

2

50,00

3

2

6^67

1

Venituri rtr nlln e

0

0

0,00

0

0

04»

Venfiuri totale -baza da calcul=id i- rd 14.

72611

63.155

8838

73.120

62395

85,33

*) venriurite totale și veniturile din exploatare vor fi dmbmate cu sumele primHe de la bugetul de stat

Pr -e de tai    l, datM |1 auraabdi rumțt

INDICATOR

DetalnttaM iMrtta

«1 tratata 201?

Mmm

ApoM

Reriuil Rtataat

acurat 2018

912019

«12020

T

1

.......1

3

4

5

5

1

»

i

sunn os FiUMr*n a wvEBnriuM. «a w*i

ura

ZT1

im

4ta0

i

SusuprețxUd    c

4,110

a

«0

1500

ZDOO

t-iratn

4 no

«

w

0

0

H'iwft

0

0

0

0

2

AtanSOtlitewt

2reo

23

ttt

1DOO

2500

3

OMi tunar*, ance*

0

0

. 0

0

0

ll-tatarr»

0

0

9

0

a

ti* «Mit

3

0

0

... 0

0

4

NKMndnara

0

0

0

0

0

g

cra.iuau romu imfimn, an ara

ura

tot

1134

UB0

4100

1

hmațE toata. Anau

Ș0

43

0

0

■9 utew bunurt® pcpiiWtet ptviii t teMtenAri owuiniE

0

0

»

0

0

-4- • ‘       > poteca numarta» LEA11D kdnutt 1d 2 Bkm 6od in tteite UOkvCET»

«

fl

»

0

8

Nțrahi tarata iii nun damntoH pct*= ti anu au * w«M «raWararMtrtfc

0

43

0

0

•Âirararea gaa nebnh la dramul a otnoua proaramaua de Ei tOn Ramnk p«nn vrana 4« cot «twm » M aiMN a «

0

0

0

0

■iMdrram o3ra deStMaoBA

23

a

0

0

0

4jucriddeeutorMauaeaatampmvwrieprtifoniediu Jdfmraiaaadnl ~ Mtnceior di ritampmfcmCta*RartM<nMmtl mrrtr

.. . 0

0

43

0

0

0 prtu taMoiie da narai *mankta ptfett al datatei rai «1 wMH adtrtnlaalvlirtataac

0

0

0

0

0

țwlni Himra tata toOMMtoni MkUaiai in laraitM goHdU, todtakato du araru aM rai rara arau ut a unittt ararararMtrair

0

0

0

0

0

2

tamttn Mi, atent

«J44

mi

tui

2J®

20a

aj arau harta ptepUtiM piKateamniHMeancidc

4.110

St

UD

2500

2000

ura a radtMiiraidira

1234

St

613

2300

1J®

‘tacfeOHrti rtefiDfponrti

20J

9

«

20C

■no

‘ftraraari Banii dttaOw rar Cm b rai nndda tmton

wa

0

m

0

0

-Sirii tata»» nwifctrarara

0

0

100

0

0

M raitu taauia da Mima raraidu! puttc al statoU coi d ratHI adnMaah tarEorita

2237

223

M3

0

0

'Aburim ca buc naitfla a vraura da topeam ta rt. Qtofcl wSBaca

ES

0

0

g

Hitmrarama -itaddBr tarta tarata Sacet

0

0

300

D

a

Ratarea da ad MtaNdattianlsa cu anuala IcmtiaacaneumartrtknraconlrilaBCT irtatatato

0

0

140

fl

0

ra®E-Hui raaHw (■ (jmuib u cuiwWB ntoenotu » cum aonfauw Ot Tlwmomwvyara^SA

0

0

155

0

a

•MariduMatotaratata

412

tW

0

0

.... .0

■BiiaM hotăra drinaiiraiii

900

&

0

0

e) parau taxate da «an drataUM Prtm d iMuU m d taW tanMttrartatttta

. 0

0

0

0

0

A Itatw txmurta toata In «newtoni. hcNriale tautoloca||eda e«luna,«ctata cdadh (tawra vrac» rara - urau m 4 raw rara»* rararaa:

0

0

0

0

0

3

twar * 1 eterii tato la kndrtUiBt cerpcnte a irairta {nadanhMl dn căra

4

B

0

g

B

îl tertu hrana pcpwtta gțyra a        cantata

0

0

B

0

0

« panm tarata da «in domantoAM prtfc d drtiU au d mttg atartetahrtatata:

0

0

0

0

0

h pwro wute <te nmn «rțțw urna iifion ud « unuu Bammttm* «™,

Q

0

0

0

0

d) pentru temuta talia in wn tatona Cutam «o In tacatta da gntaie, etani* ctadto itaanU puta au prttaalitotoMMU tiuita tarttatraMr"tai??.

g

- -fl

0

0

4

mm taaaddta da tmabfcH carpeate)

0

0

0

0

0

E

RanbunM da rata atmn ta aadlidaf panta imaataLdta căra

0

0

0

. .0

0

a|* rame

0

J

0

0

0

bl-externa

&

®

0

«

0

Anexa nrX

MSsuri debnbunt țtr uU ului braț și reducere a plăților restante mii tai

Nrxrt

«o.  t

MMUTI

Termen de realizare

an 2017

an 2010

ea 2019

an 2020

PratîminatfRrratat

tnftwnțe(W-)

ta&ranțe (*/•)

tofiusnțs {♦/■)

Renta btulM

Pliț ist

faultat brut

Pteți

sta

faatabni' Pttți restanta

fauttwMil Pttțlresteste

0

1

2

3

4

9

6

1

0

9

10

PcLl

Misuri de foibunătâtlrearazuttetalui txut ți reducareapUȘtor restante

1

mura Irevotafla producției de energie electrica si termica vânduta

«12010

X

-2204

1X42

742

2

MfisuraZcrestereavatotfi sumelor penlnr acoperirea pierdoftrr aferente perioadei sapt-dtec 2017

an 2018

766

0

0

3

Măsura 3 xresterea vdoifi subrenffior pi energie termica, ca urmare a prevederi m rari tarifetoria gte termica

an 2018

-64

0

0

bura 4 xresterea ator venituri

an 2018

-864

0

0

TOTAL PAI

«12018

X

■2355

0

1X42

742

0

PctH

Carne care dltninuead efectul mburifor provfauto la PcL 1

an 2018

0

Cauzal majorare dreSuiel cu buturi d sânta. datorita creșteri votemuid producte*, din care

an 2016

-1063

1X41

2.789

*rofljwBrB UțClHAC** CU CUDDwrW p OStOHu CtBScfn WAwirtAD țM0uUC4tfTt din care.

an 2010

-449

0

*cea cheMue&rrcu mata s. energie < drica jepsraUe tosis mul de rmoficate. datorita pregnoz i u vc    mai mare de o         âdi aie

precum si crest a <    eBw cu alte sânta prestate de tal

an 2018

X

•2X04

0

2

Cauza 2xtefefeS cu adu i cotei dec      r CQ2

an 2018

X

-1247

Cauzal- majorare ctetV cu personalul

an 2018

-2.787

0

Cauza 4: majorare cte di cu tropotite si laxe

an 2018

1223

Cauza Kdtotinuaro tete dtatoiefi( cu aratarea imo      r corporale, afe

ttefcrieSd optoata

an 2018

612

0

TOTAL Pctl

0

X

■8262

0

1X41

2288

0

PctUi

TOTAL GENERAL Pa lf Pa D

•1457

0

4075

0

4765

0

-11X12

0