Hotărârea nr. 128/2018

Hotărârea nr.128 din 11.04.2018 privind modificarea HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un imprumut extern de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a imprumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/ 26.11.2004) si finantarii pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009RO161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Judetul Bacau”.


HOTĂRÂREA NR, 128 DIN 11.04.2018

privind modificarea HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un împrumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/

  • 26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

11.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 3469 din 05.04.2018 înaintat de Direcția Economică prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un împrumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/

  • 26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 3470 din 05.04.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, inregistrat cu nr. 3471 din 05.04.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.589/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 590/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.591/11.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.593/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art.61, alin. (1) și ale art. 63, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i”din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un împrumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare, in valoare de pana la 16,400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/ 26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau”;

-HCL nr. 207/ 29.05.2017 pentru aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul de Asistenta pentru Proiect încheiat la data de 15.07.2013 intre Municipiul Bacau, Județul Bacau, Compania Regionala de Apa Bacau SA si Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD) si a Contractului de Confirmare in legătură cu contractul de garanție încheiat pe data de 15.07.2013 intre Municipiul Bacau si BERD;

-Prevederile HCL nr. 89/ 2018 privind modificarea HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un împrumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/

  • 26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009ROI61PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau”;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “b” și lit. "d" și ale art.36, alin.(6) lit.”a”, pct.14 și art.45(2) lit.”b” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art Se modifică Titlul HCL nr. 171 din 31.05.2013, acesta urmând să aibă următorul cuprins:

„Hotarare privind aprobarea garantării sumei de 8.000.000 euro pentru un împrumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/ 26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectelor de investiții de interes public local ”

Art. 2. - Se modifica Art. 2 din HCL nr. 171 din 31.05.2013, acesta urmând să aibă următorul cuprins:

„Art. 2. Se ia la cunoștința de finanțarea rambursabila externa de pana la 16.400.000 euro, care urmeaza a fi contractata de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, conform Anexei 1 (Acord de principiu SC Compania Regionala de Apa Bacau SA) si Anexei 2 (proiect de act adițional la contractul de credit din data de 15 iulie 2013 incheiat intre SC CRAB SA si BERD) la prezenta hotarare, de la BERD pentru:

  • (i)    refinatarea pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de acesta de la BERD in data de 26.11.2004 (MELF 8023);

  • (ii)    cofinantarea pana la 9.400.000 euro contractelor de achiziție pentru lucrările de reabilitare si extindere privind alimentarea cu apa si canalizare, cofinantate prin intermediul fondurilor de coeziune, astfel:

-Contractul de finanțare nr. 122203 din 23.08.2011, cu modificările si completările ulterioare, încheiat intre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA si Ministerul Roman al Mediului privind finanțarea nerambursabila pentru implementarea proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Județul Bacau”;

Contractul de finanțare nr. 15 din 27.12.2016, cu modificările si completările ulterioare, încheiat intre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA si Ministerul Roman al Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, privind finanțarea nerambursabile pentru implementarea proiectului: „Etapizarea lucrărilor de extindere si reabilitare a infrastructurii de apa si apa uzata in Proiectul Bacau”,

  • (iii) finanțare pana la suma de 800.000 euro a contractelor de achiziție pentru investițiile privind alimentarea cu apa si /sau canalizarea care nu sunt cofinantate prin intermediul fondurilor de coeziune, care urmeaza sa fie achiziționate potrivit planului de achiziție, Anexa nr.3 la prezenta”

Art 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 171 din 31.05.2013, cu modificările si completările ulterioare, sunt si raman in vigoare.

Art4. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 89 din 15.03.2018.

Art.5. Primarul Municipiului Bacau va duce la îndeplinire prezenta hotarare prin Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare si Direcția Economica.

Art.6, Prezenta hotarare se comunica Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau si SC CRAB SA Bacau.

Art7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului - Județului Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIU NICOLAE-OVIDIU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 128 DIN 11.04.2018


ANEXA 3

Plan de achiziție pentru Investițiile privind alimentarea cu apa si /sau canafizarea care nu sunt cofinantate prin intermediul fondurilor de coeziune.


Moneda:

1

2

3

4

5

6

Nr.Cn

Descriere

•) Valoare estimata a contractului

Finanțare de către BERD

Finanțare de către CRAB

Suma

DA1

Echipament pentru sfade de epurare a apei si a apel uzate

370

370

Societate

0

Din cam:

Lotul 1: Difuzoare pentru stafie de epurare a apei uzate

100

100

Societate

0

Lotul 2: Echipament de pompare a apei si a apei uzate

200

200

Societate

0

Lot 3: Echipament de intervenție: Pompa cu motor pentru apa uzata remorcabtia;

S iun p itru sudare remorcahfi; M a automata de sudura prin eteclotuzfune pentru țevi HDPE

70

70

Societate

0

DA3

Apometre (nb uite pentru apa si echipamente si servicii conexe

115

116

Societate

0

DA2

Vehicule de întreținere el e vicii conexe

315

315

Societate

0

Din cam:

Lotul 1: Vehicule pentru echipe de 3.5 tona si materiale de Intervenție

40

40

Societate

0

Lotul 2: fct i p i tru i iterii ► de Intervenție

80

80

Societate

0

Lotul 3; Camion de gunoi (Autot»saifeqta7,5tane)

45

45

Societate

0

Lom ^Gortiațierautaper.i. transportul to^ltnur tAulcmscarjtaineO

150

150

Societate

0

£ 3 ■' / k^TQTAl * l

i r ffti hKt&Anrcf 2 taItfOMClu} da aci adftti

800

nai b CMlrsntiZ-rternredH dki rialii d» 18.1

800

oma    «hat in m 5

790 ta 9/117

MW         WIQ W IV.WI   I OpiUCIl JJSIII S IWUCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIADMINISTRAT ROMtCĂ