Hotărârea nr. 127/2018

Hotărârea nr.127 din 11.04.2018 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Bacău şi SALBAC SA Bacău, în vederea executării lucrării” Construire strada Brânduşei”.

,.*5mawa

<

_3

avăff

HOTĂRÂREA NR. 127 DIN 11.04.2018

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Bacău și Salbac SA Bacău, în vederea executării lucrării „Construire strada Brândușei”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

11.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 78124/ 27.03.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care propune aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Bacău și Salbac SA Bacău, în vederea executării lucrării „Construire strada Brândușei”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3118/ 27.03.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 3119/ 27.03.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.586/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.587/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.588/10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 119/2017 prin care se ia act de intenția Salbac SA Bacău de a construi și amenaja strada Brândușei;

-Prevederile art. 128 (1) lit. „c” din OUG nr. 195/ 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (2) lit. „g” din OG nr. 71/ 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată;

-Prevederile art. 29 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

-Prevederile art. 863 lit. ”c” din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului si a publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 4 (1) din Legea nr. 32/ 1994 privind sponsorizarea , cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și lit. „d” alin. (6), lit. „a”, punctul 13 și art.45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă Protocolul de colaborare între Municipiul Bacău și Salbac SA Bacău, în vederea executării lucrării „Construire strada Brândușei”, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2 - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Protocolul de colaborare între Municipiul Bacău și Salbac SA Bacău.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Drumuri Publice.

ART.4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Drumuri Publice și Salbac SA Bacău.

ART.5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 127 DIN 11.04.2018

PROTOCOL DE COLABORARE

Prezenta convenție („Convenția’1) a fost încheiata astazi___________2018 („Data Semnării’'), de

către si intre:

 • 1)  Municipiul Bacău, avand cod de identificare fiscala 4278337, reprezentat legal prin Primar, dl. Cosmin Necula (denumit in continuare „Municipiul Bacău’1)

si

 • 2) SALBAC S.A., persoana juridica romana cu sediul in mun. Bacău, Calea Moinesti nr. 16, Bacău 600281, avand numărul de ordine in Registrul Comerțului J04/800/2006 si CUI ROI 8774861, reprezentata legal de Angelica Șmil Bobouțanu, in calitate de administrator, denumite in continuare „Partea”,

ÎNTRUCÂT:

(A) SALBAC S.A. este de acord sa amenajeze integral pe costul sau Strada Brândușei Tranșa I - lungime drum 324,67 m amplasat pe domeniul public al Municipiului Bacău, suportând integral costurile execuției lucrărilor de construire ale obiectivului mai sus menționat;

AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZA:

 • 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI

  • 1.1. Potrivit termenilor și condițiilor de mai jos Municipiul Bacău împuternicește în mod ferm și irevocabil SALBAC S.A. să procedeze la:

- efectuarea lucrărilor prin contractarea acestora cu un antreprenor la alegerea SALBAC SA., urmând ca lucrările să fie plătite exclusiv de către acesta;

 • 1.2. SALBAC S.A. se obligă, sa contracteze serviciile unui antreprenor de specialitate care sa execute lucrările de amenajare ale străzii, in conformitate cu autorizația de construire obtinuta si furnizata de către Municipiul Bacău.

SALBAC SA. se obliga sa suporte integral costurile lucrărilor de amenajare ale Străzii Brândușei Tranșa 1 - lungime drum 324,67 m, amplasată pe domeniul public.

13. Municipiul Bacău se obligă ca la finalizarea lucrărilor de amenajare ale Străzii Brândușei Tranșa 1 să efectueze formalitățile de recepție a lucrărilor cu autoritățile competente.

 • 1.4. în sensul celor de la punctul anterior, SALBAC S.A. se obligă să notifice Municipiul Bacău cu privire la finalizarea lucrărilor și necesitatea constituirii unei comisii de recepție a lucrărilor de construcții, constituită din reprezentanți ai Municipiului Bacău si din care va face parte și un reprezentant SALBAC S.A..

De asemenea, SALBAC S.A. va comunica comisiei desemnate orice alte documente solicitate din care sa rezulte respectarea întocmai a Autorizației de construire emisă în vederea executării lucrărilor.

 • 1.5. SALBAC S.A. declară in mod expres și irevocabil că, deși finanțează integral lucrările de amenajare ale Străzii Brândușei Tranșa 1 amplasată pe domeniul public, rezultatul acestor lucrări va fi proprietatea municipiului Bacău, obiectivul fiind predat integral la finalizarea si recepția lucrărilor de construcție, urmând a intra în domeniul public al municipiului Bacău.

 • 1.6. în vederea executării mandatului de la punctul 1.1, SALBAC S.A. poate trata și încheia orice contract cu oricine pentru executarea lucrărilor, în nume propriu, dar pe seama municipiului Bacău, fixând termenul și prețul în condițiile ce le va crede de cuviință.

 • 1.7. în vederea aducerii la îndeplinire a mandatului de la punctul 1 1, SALBAC SA. va putea reprezenta muncipiui Bacău și îi va putea susține interesele față de organele dc administrație publică, responsabile de emiterea avizelor, acordurilor și în fața oricăror persoane fizice și juridice.

 • 2. DURATA PROTOCOLULUI

2.1. Prezentul protocol s-a încheiat pe o durată de 2 ani începând cu Data Semnării.

 • 3. obligațiile pârtilor

 • 3.1 Obligațiile SALBAC Sui. sunt următoarele:

 • a) să depună toate diligentele in vederea executării lucrării;

 • b) să suporte integral toate costurile aferente lucrărilor de amenajare ale Străzii Brândușei Tranșa 1, inclusiv orice prejudicii pe care le-ar putea cauza terților prin executarea defectuoasă a acestor lucvfiri»

 • 3.2 Obligațiile Municipiului Bacău sunt următoarele:

 • a) Municipiul Bacău prin reprezentanți legali se obliga ca in termen legal, sa pună la dispoziția SALBAC S.A. autorizația de construire a Străzii Brândușei Tranșa 1.

 • b) Municipiul Bacău se obliga sa pună la dispoziția SALBAC S.A Împuternicirile in fonia ceruta de lege, pentru ca SALBAC S.A prin antreprenorul sau, sa execute lucrările de amenajare a Străzii Brândușei Tranșa 1 in numele Municipiului Bacău. Acesta din urma se obliga ca la finalizarea lucrărilor de amenajare a Străzii Brândușei Tranșa 1 sa efectueze formalitățile de recepție a lucrărilor cu autoritățile competente.

 • 4.   NOTIFICĂRI

 • 4.1    Toate notificările formulate în temeiul sau în legătură cu prezentul Protocol vor fi întocmite în scris și vor fi comunicate prin email, fax, curier sau poștă cu confirmare de primire. Notificările vor indica datele de identificare ale expeditorului, precum și pe cele ale destinatarului, cu menționarea persoanei în atenția căreia sunt transmise.

 • 4.2 Orice comunicare, notificare, declarație, cerere, instrucțiune, sau orice document ce va fi adresat de oricare Parte celeilalte, va avea forma scrisă și va fi considerară) ca fiind transmis(ă) (i) la data primirii, în cazul în care a fost predată personal, prin poșta, recomandat cu confirmare de primire, sau prin serviciul de curierat, (ii) la data transmiterii, în cazul trimiterii prin fax sau orice alt mod de transmitere telegrafică/ electronică (e-mail); data primirii comunicării este considerată prima zi lucrătoare ulterioară, dacă comunicarea s-a făcut într-o zi libera sau într-o zi de sarbatoare legală;

43. Dacă oricare dintre Părți își schimbă adresa de corespondența aleasa ori domiciliul sau sediul social, are obligația de a comunica în scris celorlalte părți acest eveniment, iar noua adresă se va considera valabilă numai după împlinirea unui termen de 3 zile de la comunicare potrivit regulilor enunțate la alineatul precedent, în caz contrar orice comunicare la adresa declarată de Părți în prezentul Protocol rămâne valabilă.

 • 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

 • 5.1 Prezentul protocol încetează în următoarele cazuri;

 • a)  imposibilitatea executării lucrării;

 • b) expirarea termenului protocolului.

 • 6. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

ft*1 Prezentul Protocol va fi guvernat și interpretat conform legii române.

 • 6.2    Orice litigiu între Părțile acestui Protocol privind încheierea, executarea, interpretarea, valabilitatea și conținutul prezentului Protocol va fi soluționat de către Părți pe cale amiabilă. în cazul în care o astfel de soluționare amiabilă nu este posibilă, diferendul va fi soluționat de către instanțele române competente.

 • 7. CLAUZE FINALE

 • 7.1 Nicio modificare a prezentului Protocol nu va produce efecte decât dacă este efectuată în scris și semnată de către ambele Părți.

 • 7.2     Protocolul, drepturile și obligațiile conținute în acesta nu vor putea fi transferate către un terț fără a obține în prealabil acordul sens al celeilalte părți contractuale, sub sancțiunea încetării protocolului șj plății de daune interese.

73 Dacă orice prevedere din prezentul Protocol este considerată, indiferent de motive, ilegală, nulă sau inaplicabilă, total sau parțial, o astfel de prevedere va fi exclusă din prezentul Protocol fără ca valabilitatea sau aplicabilitatea restului Protocolului să fie afectată iar Părțile vor conveni asupra prevederilor cu caracter de substituire care pot fi puse în aplicare.

7.4 Prezentul protoco a fost încheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte si semnate.

MUNICIPIUL BACĂU Prin: (se va include]

SALBAC S.A. Prin: [se va include^CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR EXECUTIV ADJ BARDAȘU CRISTINA