Hotărârea nr. 125/2018

Hotărârea nr.125 din 11.04.2018 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile APRILIE 2018 – MAI 2018.

HOTĂRÂREA NR 125 DIN 11.04.2018

Privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile APRILIE 2018 - MAI 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 11.04.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2960 din 22.03.2018;

 • -  Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 2961 din 22.03.2018, favorabil;

 • -  -Raportul nr.582/ 10.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre;

 • -  Prevederile ari. 35, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • -  Prevederile Legii nr. 393/ 2004, privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Prevederile H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) din Legea 215/ 2001, a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile aprilie 2018 - mai 2018 în persoana domnului consilier Șova-Gâțu Laur.

Art 2. - Președintele de ședință, exercită potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 221/ 3L08.2006 următoarele atribuții principale:

 • a) conduce ședințele Consiliului Local Bacău;

 • b) semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum și procesul verbal al ședințelor;

 • c) asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

 • d) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a acestora;

 • e) aplică, dacă este cazul sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali sau propune consiliului local aplicarea de asemenea sancțiuni;

 • f) îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău sau însărcinări date de consiliul local.

Art. 3. -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4» - Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local și persoanei menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5.- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI -

HOT ARAREA NR. 124 DIN 01.04.2018

privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 01.04.2018, potrivit art.39(2) și (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

 • - Adresa S.C. Compania Regională de Apă Bacău prin care se comunică faptul că s-a sistat furnizarea apei potabile în Municipiul Bacău;

 • - Referatul nr. 3264 din 01.04.2018 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiul Bacău;

 • - Expunerea de motive nr. 3265 din 01.04.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

 • - Raportul nr. 3266 din 01.04.2018 al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 577/01.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 578/01.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 579/01.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 580/01.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4;

 • - Legea nr. 292/ 2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 41 din Hotărârea de Guvern nr. 50/ 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Legii nr. 273/ 29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct. 8 și pct. 14, art. 45 alin.(2), lit.”a” și ale art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se costată existența situației deosebite constând în sistarea serviciului de furnizare a apei potabile în Municipiul Bacău.

 • (2) Se aprobă acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând în achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în vederea prevenirii efectelor negative datorate acestei situații deosebite în zilele în care este sistată furnizarea cu apă potabilă în municipiul Bacău, în valoare de 100.000 lei, ce se vor cheltui din bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău (Titlul VIII -Asistență socială).

 • (3) Distribuirea apei potabile se realizează pe perioada sistării furnizării de apă potabilă în municipiul Bacău prin intermediul punctelor stabilite, după cum urmează:

 • 1. Biserica „Fericitul Ieremia” - str. Digul Bâmat nr. 4;

 • 2. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău - str. Ștefan cel Mare nr. 17A;

 • 3. Poliția Locală a Municipiului Bacău - str. I. L. Caragiale, nr. 2;

 • 4. Biserica Ortodoxă ”Sf. Neculai” - str. B-dul Unirii, nr. 4;

 • 5. Teatrul Municipal Bacovia - str. Iernii, nr. 7;

 • 6. Primăria Municipiului Bacău - str. Mărășești nr. 6;

 • 7. Biserica Ortodoxă “Sf. Dumitru” - str. Narciselor nr. 2;

 • 8. Primăria Municipiului Bacău sediul Serviciului Public de Evidentă a Persoanelor -str. Henri Coandă nr. 2;

 • 9. Școala Gimnazială „Octavian Voicu” - str. Bicaz, nr. 17;

 • 10. Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen - str. Mioriței, nr. 76 bis;

 • 11. Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor” - str. Aleea Ghioceilor, nr. 2 A.

 • (4) Distribuirea apei potabile se va realiza în sticle cu apă îmbuteliată din polietilenă tereftalat (PET).

 • (5) Organizarea acestei activități revine în sarcina Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului de Protecție Civilă al Primarului Municipiului Bacău, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.