Hotărârea nr. 123/2018

Hotărârea nr.123 din 30.03.2018 privind solutionarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a plangerii prealabile formulata de catre doamnele Marian Diana-Ecaterina si Kulcsar Ioana.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea si Plângerea prealabila înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 20610/26.02.2018 de către doamnele Marian Diana-Ecaterina si Kulcsar Ioana prin care solicita modificarea parțiala a Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau aprobat prin H.C.L. Nr. 84/2012, in sensul schimbării funcțiunii terenului in suprafața de 1.589 m.p. (nr. cadastral 63251) din str. Lucretiu Patrascanu, nr. 3, din categoria « spatii verzi» -asa cum este in prezent clasificat prin P.U.G. - si încadrarea acestuia in categoria « curti-constructii»(construibil), categorie prevăzută in actele de proprietate;

-Referatul nr. 2865 din 21.03.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau prin care se propune respingerea plângerii prealabile;

-Expunerea de Motive cu nr. 2866 din 21.03.2018 a Primarului Municipiului Bacau; -Raportul favorabil cu nr. 2867 din 21.03.2018 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.559/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.560/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr,2, nr.561/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.562/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.563/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 2(1), lit. «h», art. 7 (1A1) si (4) din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, modificata si completata;

-Prevederile H.C.L. nr. 84/13.04.2012 privind reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism ;

-Prevederile art. 46, alin. (1), alin. (1A6), alin. (1A8), alin. (2) si ale art. 54 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47(1), ale art. 48(2), ale art. 61(2), ale art. 115(1), lit.« b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 34(1), lit. «i» din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

In baza dispozițiilor art. 36(9) și art.45(2) lit. « e » și alin.(5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se respinge plângerea prealabila nr. 20610/26.02.2018 formulata de doamnele Marian Diana-Ecaterina si Kulcsar Ioana prin care solicita modificarea parțiala a Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau aprobat prin H.C.L. Nr. 84/2012, in sensul schimbării funcțiunii terenului in suprafața de 1.589 m.p. (nr. cadastral 63251) din str. Lucretiu Patrascanu, nr. 3, din categoria « spatii verzi »- asa cum este in prezent clasificat prin P.U.G. - si încadrarea acestuia in categoria «curti-constructii» (construibil), categorie prevăzută in actele de proprietate.

Art. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Structura Arhitect-Sef - Biroul Autorizații in Construcții si Urbanism.

Art. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata doamnelor Marian-Diana-Ecaterina si Kulcsar Ioana, Structurii Arhitect-Sef si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

Art. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacau pentru verificarea legalității.