Hotărârea nr. 122/2018

Hotărârea nr.122 din 30.03.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69431/08.11.2013 de la d-na Păruş Maria, la dl. Andrei Neculai.

HOTĂRÂREA NR. 122 DIN 30.03.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69431/08.11.2013 de la d-na Păruș Maria, la dl. Andrei Neculai

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Cererea d-lui Andrei Neculai, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 20418/22.02.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 69431/08.11.2013 de la d-na Părus Maria;

-Cererea d-nei Păruș Maria, din Bacau, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 20417/22.02.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 69431/08.11.2013 către dl. Andrei Neculai, din Bacau;

-Contractul de Concesionare nr. 69431/08.11.2013 încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Păruș Maria;

- Contractul de Donație autentificat sub nr. 805/26.08.2016 la Biroul Individual Notarial Otilia-Elena Turcu;

-Referatul nr. 2583/14.03.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 2584/14.03.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 2585/14.03.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.556/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.557/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.558/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata; -Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Reguiamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69431/08.11.2013 încheiat pentru suprafața de 28,44 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la d-na Păruș Maria, la dl. Andrei Neculai, din Bacau.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


E ȘEDINȚĂ Constantin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI