Hotărârea nr. 120/2018

Hotărârea nr.120 din 30.03.2018 privind aprobarea Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat.

75        -    '

< - jZ/fZ (f//     ></ < v///


HOTĂRÂREA NR. 120 DIN 30.03.2018 privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Procesul Verbal al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ nr. 2624/ 14.03.2018;

-Referatul nr. 79032/ 22.03.2018 al Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari prin care propune aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2977/ 22.03.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2978/ 22.03.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.547/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.548/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.549/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.550/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.551/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile ari. 2 lit.”c”, art.38, ale art. 42, ale art. 43 și ale art. 44 din Legea nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile HGR nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, modificată și completa ă; -Prevederile HCL nr. 244/ 2016 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Prevederile HCL nr. 181/ 2016 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat;

  • - Prevederile HCL nr. 413/ 2017 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a” punctul 17 și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTÂRÂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă Lista nominală cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. în vederea emiterii repartițiilor pentru locuințele sociale și locuințe din fondul locativ de stat, solicitantul va reconfirma cu acte la zi situația prezentată anterior și pentru care a fost punctat și admis în lista de priorități rămasă definitivă, în termen de 15 zile de la data comunicării.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef -Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVmiU POPOVI


ROMÂNIA

JUDEȚULBACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. S£& DIN 30.03.2018


Lista nominala cu persoanele și famf iile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale sau din fondul locativ de stat


Nr.crt

Numele si prenumele

Punctaj

Repartiția

Obs.

1

SIMIONESCU COSTEL SORIN

95

S

garsonieră

2

BĂLAN ELENA LUMINIȚA

94

s

garsonieră

3

IHURMUZACHE MARIUSIONUȚ

90

"s

garsonieră

4

LUCACI ADRIAN IULIAN

89

s

apartament 3 cam

5

ICHIM CONSTANTIN

88

s

apartament 3 cam

6

SPIRIDON CRISTINA

87

s

garsonieră

7

MARIȘCA ANCA MARIA

81

s

garsonieră

8

DRUȚU MARIANA CAMELIA

78

s

garsonieră

9

SCÂRLATIONUT G ABREEL

73

s

apartament 2 cam

10

HASAN ALICE

70

s

garsonieră

11

BRADEAZORINA

63

s

garsonieră

12

STAN CLAUDIA

62

s

apartament 2 cam

13

S1LAV MARICIC A

62

s

garsonieră

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE - OVIDIU POPQ


PREȘ EDI NȚ CONSTDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT BARDAȘU CREȘTINA