Hotărârea nr. 12/2018

Hotărârea nr.12 din 31.01.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investitii „CONSOLIDARE IMOBIL, Calea Marasesti, nr. 4, sc. A, B, C, D, E, F, G, Municipiul Bacău”.


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 688 din 19.01.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiții CONSOLIDARE IMOBIL „Calea Marasesti nr. 4 sc. A, B, C, D, E, F, G, Municipiul Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 837 din 25.01.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 838 din 25.01.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 46/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 47/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.48/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Aviz nr. 1/ 2018 emis de Comisia Naționala de Inginerie Seismica din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI a obiectivului de investiții CONSOLIDARE IMOBIL „Calea Marasesti nr. 4 sc. A, B, C, D, E, F, G, Municipiul Bacău”;

-Prevederile art.6 alin.3 ale Ordonanței de Guvern 20/1994, republicata, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile HG nr. 1364/ 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată;

-Prevederile art. 5 (1) lit. “b” alin, (i) si art. 9 (1) și (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată si completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit. ”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE IMOBIL, Calea Marasesti nr. 4 sc. A, B, C, D, E, F, G, Municipiul Bacău” conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART.4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂȚ ION^LA-CRISTINA


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICJ7


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 12- DIN 31.01.2018

Documentație tehnico-economică, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE IMOBIL, Calea Marasesti nr.4 sc.A, B, C, D, E, F, G, Municipiul Bacău”.

CONTRASEMNEAZĂ PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA     SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUBREAHNA-PRAVAȚ IOJN A -CRISTINA NICOLAE- OV1DIU POPOVICI


DIRECTOR EXECUTIV

CRISTINA BUZDUGAN

fi

SEF SERVICIU

MIHAELA IONESI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Șl FONDURILOR EUROPENE COMISIA NAȚIONALĂ DE INGINERIE SEISMICĂ

APROB,

SECRETAR DE STAT,

PREȘEDINTE al COMISIEI NAȚIONALE de INGINERIE SEISMICĂ

AVIZ nr. 1/2018în ședința Comisiei Naționale din data de 14 decembrie 2017 a fost prezentată solicitarea Consiliului Județean Bacău privind analiza documentației tehnice, faza - documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, în vederea avizării soluției tehnice de intervenție (consolidare) la construcția existentă cu destinația de locuință multietajată, încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public situată în județul Bacău, municipiul Bacău, Calea Mărășești nr. 4, bloc 4.

I. Documentația prezentată

Denumire: „Consolidarea Calea Mărășești nr.4, municipiul Bacău, județul Bacău”

Faza: Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

Elaboratorul documentației: S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L.

Expert tehnic atestat pentru cerința A1: prof. univ. dr. ing. Dorina-Nicolina Isopescu Șef proiect: arh. Cătălin Chișiu

Elaboratori:

Arhitectură: arh. Ancuța Baciu

Rezistență: ing. Florentina Petrescu

II. Date generale despre obiectiv

Funcțiunea construcției: clădire de locuințe

Adresa: Calea Mărășești nr. 4, bloc 4, scările A, B, C, D, E, F și G, municipiul Bacău, județ Bacău

Anul construirii: 1961

Regimul de înălțime: Sp+P+4E

Număr apartamente: 100

Aria desfășurată: 8.830 mp

Sistemul structural:

Datorită lungimii mari a construcției s-au prevăzut două rosturi de dilatare și tasare.

Tronsonul A este suprapus parțial peste cinematograf, astfel încât porțiunea din ultimele 2 etaje ale blocului de locuințe ce se trece peste sala de cinema reazemă pe stâlpi înclinați ce transmit eforturile la stâlpii centrali de lângă pereții sălii.

Tronsonul B prezintă o ușoară curbură ce urmărește traseul străzii.

Structura de rezistență a fiecărui tronson este din cadre de beton armat monolit(stâlpi și rigle), planșee din beton armat, fundații izolate sub stâlpi și fundații continue sub ziduri. Acoperișul este de tip terasă necirculabilă închis la margini cu un atic și o bordură/cornișă spre exterior (placă tip copertină).

Din expertiza tehnică a rezultat: Categoria de importanță - C (normală) Clasa de importanță a construcției - III Clasa de risc seismic - Rs I

III - Analiza soluției de intervenție

Comisia națională a nominalizat colectivul de analiză din punct de vedere tehnic a soluției de intervenție (consolidare), în următoarea componență: prof. dr. ing. Radu Văcăreanu, prof. dr. ing. Constantin Pavel, prof. dr. ing. Radu Petrovici, ing. Dragoș Badea, ing. Mircea Mironescu, prof. dr. ing. Alexandrina Pretorian, conf. dr. ing. loan Paul, conf. dr. ing. Horațiu Popa, conf. dr. ing. Viorel Popa.

IV - Concluzii

în temeiul prevederilor art. 4 alin (1) lit. b) și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Națională de Inginerie Seismică, numită prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1998/2015, urmare ședinței de analiză și avizare din data de 14.12.2017, emite următorul

AVIZ

Articol unic Se avizează favorabil varianta A de intervenție (consolidare) dezvoltată în documentația tehnică „Consolidarea Calea Mărășești nr.4, municipiul Bacău, județul Bacău”, faza -documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, cu următoarea recomandare:

- la faza următoare de proiectare se va avea în vedere adaptarea detaliilor și tehnologiei de execuție a excavațiilor privind consolidarea subsolului și fundațiilor pentru lucru pe ploturi de dimensiuni reduse astfel încât să nu se pună în pericol stabilitatea fiecărui tronson de clădire sub acțiuni gravitaționale și seismice pe durata execuției lucrărilor.

PREȘEDINTE EXECUTIV prof. dr. ing. RADU VĂCĂREANU


ij


CONSOLIDARE IMOBIL LOT 1

Calea MĂRĂȘEȘTI nr.4, Municipiul BACĂU, Județul BACĂU

FAZA D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


SINTEZA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

RCJ40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


Sector 3, București, Romania

Nr. și data înregistrării la Consiliul Local BacăuDocumentația de avizare pentru lucrări de intervenții a fost aprobată prin

Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.........din ...............


nr.


Sinteza documentației de avizare pentru lucrări de intervenție

Conform art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*), cu modificările și completările ulterioare, construcția cu destinația de locuință, multietajată, amplasată în județul Bacău, localitatea Bacău, str. Mărășești nr. 4, încadrată prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public a fost nominalizată la poziția B-l.B.1-1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 356/2017, prin care se aprobă Programul de acțiuni pe anul 2017 pentru proiectarea lucrărilor de intervenție.

 • l.DATE GENERALE

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: MUNICIPIUL BACĂU, reprezentat prin Primar

Cosmin Necula, cu sediul pe Str. Mărășești, Nr. 6, Mun. Bacău, lud. Bacău

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU, reprezentat prin Primar Cosmin Necula, cu sediul pe Str. Mărășești, Nr. 6, Mun. Bacău, Jud. Bacău

PROIECTANT: S.C. LEVIATAN DESIGN SRL, cu sediul in Sos. Mihai Bravu, nr. 510, et. 2, sector 3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J 40/7016/2012, cod unic de înregistrare RO 30329499.

NR. PROIECT: nr. 04.1/2017

DENUMIREA PROIECTULUI: Lucrări de intervenție la construcția cu destinația de locuință din județul Bacău, localitatea Bacău, str. Mărășești nr. 4

FAZA: Documentație de avizare pentru lucrări de intervenție

EXPERT TEHNIC ATESTAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dorina - Nicolina ISOPESCU

VERIFICATOR ATESTAT PENTRU CERINȚA Al: nu este cazul

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


 • 2.PATE TEHNICE

Nr. de niveluri: S+P+4E

Anul construirii: 1961

Aria construită (Ac): 1560 mp

Aria desfășurată (Ad): 8830 mp

Structura funcțională a imobilului

Suprafața Utilă

Cotă- parte indiviză din proprietatea comună (%)

A. Spații cu destinația de locuință din care:

Nr. Apart.

100

4805,32 mp

74,487132

-proprietate privată persoane fizice

Nr. Apart.

98

4717,58

73,12702

-în prorietatea sau în administrarea instituțiilor publice

Nr. Apart.

1

43,98

0,681761

-în prorietatea sau în administrarea operatorilor economici

Nr. Apart.

1

43,76

0,678351

B.Spații cu altă destinație

1645,62

25,51287

TOTAL

6450,94

100.00

3.DEVIZUL GENERAL AL LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

(C+M) - TOTAL din care:

Cota procentuala din valoare C+M %

Indici mii lei/mp Ad

Rezistenta

70,74%

0,97

Arhitectura

20,00%

0,28

Instalații

7,55%

0,10

Organizare de șantier

1,72%

0,02

^SOLUȚIA DE INTERVENȚIE

 • 4.1.Descrierea soluției

Soluția de intervenție de consolidare propusă constă în:

 • - cămășuirea stâlpilor cadrelor în soluție de beton armat la nivelul parterului până la nivelul fundațiilor. Armăturile din cămășuială se ancorează în fundațiile existente si in stâlpul existent cu ancore chimice .

 • - zidăria se va ancora în cămășuielile stâlpilor cu bare minim O8mm/40cm; -camasuirea in soluție de beton armat a grinzilor planseului pete parter de pe ambele direcții;

- cămășuirea elementelor cadrelor și pereților din zidărie (pe ambele fețe) care formează nucleul de scară, în soluție de beton armat torcretat, pe toată înălțimea etajelor (se realizează astfel nuclee de beton armat de la fundații până la planșeul de peste etajul 4); Camasuiala se va arma cu o plasa formata din bare independente BST500S. Camasuiala se conectează cu peretele din zidărie cu ajutorul unor crose metalice, minim 6buc./mp, montate cu mortar de injecție in peretele de zidărie. înainte de realizarea camasuielii cu beton torcretat se va

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.robare independente BST500S. Camasuiala se conectează-cu peretele din zidărie cu ajutorul unor crose metalice, minim 6buc./mp, montate cu mortar de injecție in peretele de zidărie. înainte de realizarea camasuielii cu beton torcretat se va desface tencuiala pereților de zidărie si se vor curata rosturile de mortar dintre cărămizi pe o adâncime de minim lcm. Se va asigura continuitatea armaturilor camasuielii pereților de zidărie intre nivele prin realizarea unor găuri la pas de 30cm in placa din beton armat de peste parter, in care se vor monta bare de legătură <P14. Acolo unde lipsesc pereții de cărămidă din subsol se vor crea pereți noi din zidărie de cărămidă plina presata in grosime de 25 cm , de vor camsui pe ambele fete si li se vor crea fundații noi.

 • - camășuirea în soluție de beton armat torcretat a pereților de la fațada posterioară, pe înălțimea parterului, (pe ambele fețe) și intervenții de consolidarea fundațiile aferente în:

 • • tronson A axele A/ 1-6.1 și A/l1.1-16;

 • • tronson B axul A/ 17-38;

 • • tronson C axa A/39-52;

 • - realizarea panoului de umplutură din beton armat, turnat monolit și a fundațiilor corespondente la parter si/sau subsol în:

 • • tronson A: axele 1/A-C, 6.1/A-B, 8/B-C, 10/B-C, 11.1/B-A’, 16/A-C, B/6.1-8 și B/10-11.1;

 • • tronson B: axele 17/A-C, 20/A-C și 38/A-C;

 • • tronson C: axele 39/A-B și 52/A-B;

 • - realizarea unor stâlpi noi din beton armat, turnat monolit și a fundațiilor corespondente la parter în tronson B: axele A/ 18-19, B/18-19, și C/18-19 si consolidarea grinzilor aferente(grinziie din axele A,B,C,18 si 19);

 • - camășuirea stâlpilor cadrului de susținere a etajelor în consolă de la tronson A axa B/7-11 în soluție de beton armat până la nivelul fundațiilor, inclusiv a contraforților (stâlpi înclinați cf. proiect inițial);

 • - camasuirea in soluție de beton armat, aplicat pe exterior, pe toata inaltimea cladirii(etajele 1—4) a pereților de zidărie de la tronsonul A axul 1 , tronsonul C axul 52 si axul A/51-52;

 • - desfacerea pereților de zidărie neportanti si refacerea lor cu peretide zidărie portanti, din cărămidă plina presata de minim 25 cm, camasuiti in soluție de beton armat torcretat in tronsonul B axul 7 si axul 38(camasuit pe o fata) si axul B/18-19(camasuit pe ambele fete) si in tronsonul C axul 39(camasuit pe o fata) in etajele 1-4;

 • - camasuirea in soluție de beton armat torcretat pe ambele fete a pereților exterior ai subsolului, inclusiv consolidarea fundațiilor;

-suplimentarea grosimii plăcii peste parter-subrabetonarea si torcretarea acesteia ia partea inferioara

 • - refacerea suprafeței de descărcare a structurii de rezistență, în terenul de fundare prin mărirea tălpii fundațiilor atat a celor izolate de la nivelul parterului cat si acelor continui de la nivelul subsolului(camsuirea fundațiilor in soluție de beton armat turnat monolit). Se vor consolida si fundațiile pereților de zidărie de cărămidă ce se vor camasui; Camasuiala fundațiilor se conectează cu fundația existenta din beton cu ajutorul unor crose metalice, montate cu ancore chimice. Camasuiala pereților de zidărie va fi conectata cu camasuiala fundațiilor.

 • - rețeserea/rezidirea zonelor din pereți care prezintă fisuri/crăpături înlocuind elementele rupte;

 • - reparații la fisurile din zidăria panourilor de pereți (după caz) prin injecții cu mortar de injecție

RC J40/7016/2012                        Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Remania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


 • - reparații la fisurile din elementele structural din beton (după caz) prin injecții cu mortar de injecție

 • - reparații cu mortar de reparații pentru elementele de beton cu stratul de acoperire degradat

 • - sporirea simultană a rezistenței la încovoiere și la forță tăietoare prin buiandrugi noi peste golurile din zidărie, acolo unde este cazul;

 • - refacerea contactului între cadru și panou prin umplerea rosturilor cu mortar, pentru asigurarea conlucrării;

 • - refacerea tencuielilor extetrîoare folosind tencuiala armata cu fibra de sticla

 • - refacerea trotuarului și etanșa rea acestuia față de structură pentru a se evita infiltrațiile de apă în teren și în pereți;

-montare profil rost intre tonsoane

4.2.Implicații în realizarea soluției de intervenție

Lucrările efective de consolidare vor fi precedate și urmate de lucrări implicite: lucrări care privesc instalațiile existente în încăperile afectate de consolidare; lucrări care privesc finisajele elementelor ce urmează a fi consolidate sau elemente adiacente acestora (tâmplării interioare / exterioare, învelitorile copertinelor, etc.), după cum urmează:

Lucrări de instalații (sanitare, termice, electrice):

Instalațiile asupra carora se va interveni sunt exclusiv cele din zona afectata de lucrările de consolidare a structurii de rezistenta (cele din proximitatea elementelor ce vor suferi consolidări). Lucrările de intervenție vor consta in demontarea si remontarea (eventual înlocuirea) traseelor in același sistem ca cel actual și Ia aceleași performanțe.

Lucrări de intervenție asupra instalației de gaze naturale:

Instalațiile asupra carora se va interveni sunt cele din zona afectata de lucrările de consolidare a structurii de rezistenta, intervenția având ca rezultat o instalație similară cu cea actuală și la aceleași performanțe. Lucrările nu includ echipamente din rețelele si instalațiile de utilizare adiacente. Intervenția la conducta de distribuție sau branșamentele aferente se va face de către operatorul sistemului de distribuție sau firmele abilitate in domeniu, contractate de acesta.

Lucrări de arhitectură:

Lucrările antemenționate constau în PREGĂTIREA ELEMENTELOR ȘI A SPAȚIILOR ce vor suporta lucrări de consolidare: demolări de pereți de compartimentare (după caz), demontarea tâmplăriilor, decopertarea finisajelor -pardoseli, placări, tencuieli interioare la pereți sau tavane, tencuieli exterioare, etc., dezafectarea trotuarelor pentru acces la pereții subsolurilor afectate, demontarea învelitorii de pe copertina parterului comercial și a acceselor locatarilor ȘI REFACEREA acestora și a suportului lor (șape, tencuieli, etc.) în gabarit și sistem similar cu cel din prezent, conform documentației.

 • 5. GRADUL DE ASIGURARE LA ACȚIUNI SEISMICE DUPĂ CONSOLIDARE ^GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALĂ SEISMICĂ R3>1.QQ

R3 (min) = 0.65 (conform Codului de proiectare seismică P100)

 • 6. DURATADE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

24 luni calendaristice

 • 7. FINANTAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

  din valoarea totală a lucrărilor de C+M:


  RCJ40/7016/2012

  CUI RO30329499


  E: contact@leviatan.ro

  www.leviafan.ro


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

 • - 73,13% se finanțează din transferuri de la bugetul de stat conform art. 8 alin.- -(1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările și completările ulterioare;

 • - 0,68% se finanțează din bugetele locale conform art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările și completările ulterioare;

 • - 0 % se finanțează din bugetul de stat, bugetele locale sau venituri extrabugetare conform art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994*), republicată*), cu modificările și completările ulterioare;

 • - 21,97 % se finanțează din fondurile proprii ale operatorilor economici conform art. 8 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările și completările ulterioare;

 • - 0% se finanțează din sursele proprii ale proprietarilor persoane fizice și juridice, conform art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*), cu modificările și completările ulterioare;

 • - 4,22% se finanțează din bugetele locale conform art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994, republicată*).

(la data 16-iul-2014 punctul 7. din anexa 19 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 465/2014 )

*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, în temeiul art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 217/2012.

(Ia data 16-iul-2014 punctul 7. din anexa 19 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 465/2014 )

(la data 16-iul-2014 punctul 7. din anexa 19 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 465/2014 )

 • 8.AVIZE SI ACORDURI

  • 8.1. Certificat de urbanism nr. 338 din 23.05.2017 emis de Primăria Municipiului Bacău

  • 8.2. Solicitări de avize conform certificatului de urbanism:

   Solicitări de avize conform certificatului de urbanism:

   Nr. de înregistrare la instituția care urmează să emită avizul

   Nr. avizuiui/data

   Gaze naturale

   169851/22.06.2017

   35103/01.08.2017

   Telefonizare

   379/22.06.2017

   379/18.07.2017

   Alimentare cu energie electrică

   6030185133/22.06.2017

   1001536580/04.07.2017

   Sănătatea Populației

   671/03.07.2017

   663/10.07.2017

   Agenția pentru protecția mediului

   8419/22.06.2017

   1258/27.06.2017

   Inspectoratul Regional în Construcții Nord-Est

   RCJ40/7016/2012

   CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,

E: contact@Ieviatan.ro

wwv7.1eviatan.ro


Sector 3, București, Romanța T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Bacău


999/03.07.2017


36/Z/18.07.2017din punctul de vedere al aplicării Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare,  Direcția regional^îiji construcții


DataRCJ40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro

7MUNICIPIUL BACAU


Str. Mărăsesti nr. 6, Bacău, 600017

DIRECȚIA TEHNICA

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

NR. 8657 705.10. 2017

NOTA

In atentia : Comisiei Naționale de Inginerie Seismica

Referitor la : emiterea avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat in Constnictii pentru obiectivele de investiții incluse in PROGRAMUL DE ACȚIUNI pe anul 2017 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de

locuința multietajata, încadrata in clasa I de risc seismic


Având in vedere:

 • •  Prevederile Art.l alin (3) din HG 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice;

 • •  Prevederile ART.14 alin. (1) din Ordinul 901/2015 privind privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • •  Contractul de finanțare nr.71884/26.05.2017 încheiat intre UAT Municipiul Bacau si MDRAPFE;

 • •  Valorile estimate ale obiectivelor de investiții cuprinse in Programul National/2017 care sunt sub pragul de 23 mii. lei fara TVA;

pentru obiectivele de investiții:

V Consolidare bloc str. Marasesti nr.4

S Consolidare bloc str. Marasesti nr.7 Consolidare bloc str. Marasesti nr,9 Consolidare bloc str. Marasesti nr. 10

S Consolidare bloc str. Marasesti nr. 12

Inspectoratul de Stat in Construcții nu emite avize tehnice.

Conform Legii 50/1991 actualizata, IJC Bacau va emite acordul, in baza DTAC, in vederea obținerii autorizației de construire.


Email: primaria@primariabacau.ro • Tel: 4    ,   ,          © Fax: +40 (234) 588757

HOTĂRÂRE nr. 356 din 18 măi -20117

pentru aprobarea Programului do acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public

EMITENT:     Guvernul

PUBLICAT îN: Monitoru 1 Ofici_a 1 nr. 394 din _25__mai 2017

Data intrării in vigoare : 25 mai 2017

HOTĂRÂRE nr. 356 din 18 mai 2017

pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public EMITENT     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 26 mai 2017

Data intrării in vigoare : 25 mai 2017

Forma actualizata valabila .la data de : 5 octombrie 2017

ț zenta forma actualizata este valabila de la 25 mai 2017 pana la data selectata

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 alin. (3) din Ordon?ta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Programul de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, prevăzut in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu d<ț" inația de locuință prevăzute în anexă se finanțează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțijlor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprin-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

București, 18 mai 2017.

HOTĂRÂRE nr. 356 din 18 mai 2017

pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2017 plivind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public

EMITENT:     Guvernul

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017

Data intrării in vigoare : 25 mai 2017

I-----------------------------1--1-----------------------------------------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------1---------------

| Nr.  |          Adresă imobil         [ Anul | Regim de înălțime j Nr.

| Arie |

|crt.|                                   |construirii|

|aparta-]desfășurată[

[  |                 ||            | mente

I (mP) |

1                             ]                       •                                                                                                                                                                 j                                                                      !

4E

--------------!------------------------------------------------]--------------

| 102

i      11

1                                             1

F

1 Str.

13.125 |

Mărășești

nr.

4

j     1961

| P +

1 1

12

| Str.

Mărășești

nr.

7

|     1961

|P +

4E

| 61

1

|L

7 _ 500 j

1

1 [

1 1

1 3

| Str.

Mărășești

nr.

9

1

|     1961

|P +

4E

|     48

1

I L

5.625|

1

1

[ 1

! 1

1 4

| Str.

Mărășești

nr.

1

10

1

|     1961

|p +

4E

|      63

1

9.375|

1

1

1                                                         l

r           [

1

| |

C ? ( 5

j Str.

Mărășești

nr.

12

|     1961

|P +

4E

|     76

1 L

11.250|

l

l

1 1

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Șl FONDURILOR EUROPENE

Nr.-7/o<^4

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL BACĂU

Nr.         / 21.06.20#


CONTRACT DE FINANȚARE

pentru

proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcții cu destinația de locuința multietajate, din județul Bacău, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa f de risc seismic și care prezintă pericol public, incluse în Programul de acțiuni pe anul 2017 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr, 356/2017

Preambul

în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 alin. (1) lit.

 • a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare și al art. 3 lit. f) și art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene:

/. Părțile contractante

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, latura Nord, sector 5 București, tel.; 0372.114.599 fax: 0372.111.549, cod fiscal 26369185, cont R076TREZ23A700301510209X, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentat prin doamna Sevil SHHAIDEH, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, în calitate de ordonator principal de credite, ca autoritate publică centrală

Și

Unitatea administrativ teritorială Județul Bacău cu sediul în Calea Mărășești nr. 2, municipiul Bacău, județul Bacău, tel.: 0234^534481,fax 0234-535012, codfiscal

cont R082TREZ06121420210XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, reprezentată prin domnul Sorin BRAȘOVEANU, președinte al Consiliului Județean Bacău, în calitate de beneficiar, ca autoritate publică locală, au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare.

 • II. Definiții

Termenii utilizați în prezentul contract vor avea următorul înțeles :

 • a) MDRAPFE - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

 • b) UAT - Unitate Administrativ Teritorială;

 • c) Contract de finanțare - reprezintă prezentul contract de finanțare și Anexele sale;

 • d) Program - Programul de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 356/18.05.2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 394/25.05.2017;

 • e) Obiective de investiții - construcții cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, incluse în Program;

 • f) Surse MDRAPFE - sume alocate prin bugetul MDRAPFE de la bugetul de stat;

 • g) Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 - Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) Norme metodologice - Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.20/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001, cu modificările și completările ulterioare;

 • i) Cheltuieli eligibile aferente contribuției de la bugetul de stat - valoarea alocărilor din bugetul de stat, care sunt eligibile în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 și a Normelor metodologice, precum și termenele și condițiile prezentului contract.

 • III. Interpretare

în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • IV. Obiectul și valoarea contractului

 • (1) Obiectul contractului îl constituie alocarea din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate pe anul 2017 cu această destinație în bugetul MDRAPFE, a sumei de 317.700 lei, în vederea finanțării cheltuielilor, pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice, privind proiectarea lucrărilor de intervenție la obiectivele de investiție incluse în Program.                               A a l ij.iiii

 • (2) Cheltuielile aferente contribuției de la bugetul de stat sunt eligibile dacă respectă prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 și a Normelor metodologice, precum și termenele și condițiile prezentului contract.

 • V. Documentele contractului

Anexa - Programul de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public - extras din Hotărârea de Guvern nr. 356/2017 pentru județul Bacău.

 • VI. Modalități de transfer al fondurilor

 • (1) Transferul fondurilor de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene către Consiliul Județean Bacău se va face în conformitate cu prevederile Normelor metodologice, cu încadrarea în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul MDRAPFE.

 • (2) Pentru alocarea sumelor prevăzute în prezentul contract de finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAPFE, în vederea finanțării cheltuielilor eligibile pentru elaborarea proiectării lucrărilor de intervenție la obiectivele de investiții incluse în Program, Beneficiarul procedează după cum urmează:

 • a) solicită MDRAPFE necesarul de fonduri de la bugetul de stat conform modelului prevăzut în Anexa nr. 21 la Normele metodologice;

 • b) solicitarea prevăzută la alin. (2) lit. a) va fi însoțită de;

 • - sinteza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 19 la Normele metodologice;

 • - proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de execuție;

-procesul-verbal de admitere a recepției documentației tehnico-economice privind proiectarea lucrărilor de consolidare;

 • - copie conform cu originalul a facturilor emise și nedecontate.

 • c) documentele prevăzute la lit. b) vor fi puse la dispoziția consiliului județean de către consiliile locale, conform prevederilor Normelor metodologice.

 • VII. Durata contractului

Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării iui de către ultima parte și are valabilitate până la 31.12.2017.

 • VIII. Drepturile și obligațiile părților

 • (1) Drepturile și obligațiile părților, aferente prezentului contract de finanțare, sunt cele stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 și prin Ndrmele metodologice.

 • (2) Părțile răspund în solidar, ca urmare a prejudiciilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale, din motive imputabile acestora.

/X. Modificarea, completarea, încetarea contractului de finanțare și restituirea finanțării acordate

 • (1) Prezentul contract de finanțare poate fi modificat, prin acordul scris al părților, în următoarele situații:

 • a) se suplimentează sau se diminuează contribuția de la bugetul de stat, respectiv sursa MDRAPFE, în urma rectificării bugetului de stat pe anul 2017;

 • b) se efectuează redistribuiri în cadrul Programului;

 • c) se efectuează modificări în cadrul listei anuale a alocațiilor bugetare;

 • d)  se efectuează modificări, aprobate prin hotărâre de Guvern, în cadrul Programului.

 • (2) Actele adiționale intră în vigoare în ziua imediat următoare semnării lor de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.

 • (3) Prezentul contract de finanțare poate fi reziliat unilateral, cu o notificare prealabilă de 15 zile în situația în care nu sunt îndeplinite atribuțiile și responsabilitățile aferente derulării Programului așa cum au fost stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 și prin Normele metodologice.

 • (4) Prezentul contract de finanțare poate fi reziliat unilateral, cu o notificare prealabilă de 15 zile în situația în care Beneficiarul nu este de acord cu încheierea unui act adițional conform alin. 1 lit. a), b), c), d).

 • (5) în cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, MDRAPFE poate decide rezilierea unilaterală a Contractului printr-o notificare scrisă.

 • (6) Orice plată excedentară făcută de către MDRAPFE constituie plată nedatorată și consiliul județean are obligația de a restitui suma respectivă. MDRAPFE va notifica consiliul județean cu privire la suma datorată și care trebuie restituită.

 • (7) în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data primirii, de către consiliul județean, a notificării cu privire la sumele datorate, acesta este obligat să restituie sumele cu privire la care a fost notificat, precum și, dacă este cazul, comisioanele de transfer bancar, plătite de MDRAPFE, aferente sumelor respective.

 • (8) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin. (7), se vor calcula majorări de întârziere în cuantum de 0,02% pe zi de întârziere din suma datorată, până la data plății efective.

 • (9) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract.

 • (10) Prezentul contract încetează astfel:

 • a) prin ajungerea la termen;

 • b) prin acordul părților, conform prevederilor art. 1321 Cod Civil.

X. Forța majora

 • (1) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care împiedică executarea, în tot sau în parte, a obligațiilor ce le revin părților, potrivit prezentului contract și este constatat de o autoritate competentă.

 • (2) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (3) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • (4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție pentru limitarea consecințelor.

 • (5) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

XL Soluționarea litigiilor

 • (1) Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe orice neînțelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului.

 • (2) în situația în care neînțelegerea sau conflictul nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

 • XII. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează prezentul contract de finanțare este limba română.

 • XIII. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 • XIV, Comunicări

 • (1) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanțare trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Șl FONDURILOR EUROPENE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL BACĂU

ANEXA

la Contractul de Finanțare

PROGRAMUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2017

privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public

- extras din Hotărârea de Guvern nr. 356/2017 pentru județul Bacăul) -

B. PROIECTARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

B.l MUNICIPIUL BACĂU, județul Bacău

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag- 0,35g2)

Nr. crt

Adresă imobil

Anul construirii

Regim înălțime

Nr. apart.

Arie deșt.

- mp -

1

Str. Mărășești nr. 4

1961

P+4E

102

13.125

2

Str. Mărășești nr. 7

1961

P+4E

61

7.500

3

Str. Mărășești nr. 9

1961

P+4E

48

5.625

4

Str. Mărășești nr. 10

1961

P+4E

63

9.375

5

Str. Mărășești nr. 12

1961

P+4E

76

1 1.250

NOTĂ

 • 1) Construcții cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public incluse în Programul de acțiuni pe anul 2017 în baza propunerilor fundamentate de Consiliul Județean Bacău.

 • 2) Valori de calcul pentru accelerația "a/ cuprinse în Harta de zonare a accelerației terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.


MINISTERUL DEZVOLTĂRII RFGIONAIF, ! ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Șl             :

fondurilor Europene             '

ȘrCatre: CONSILIUL JUDEȚEAN

PREȘEDINTE SORIN BRAȘOVEANU


Stimate domnule președinte, în limita alocației bugetare aprobate prin legea/bp ui de"stat pianul 2017, la capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, tVI „Transferuri Intre unități ale administrației

publice”, articol „Transferuri de capital”, cod 51.02.09 „Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință” conform O.G. nr. 20/1994 republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806/2013, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că, pentru finanțarea acțiunilor pe anul 2017 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuință multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, situate în Municipiul Bacău, se repartizează suma de 353.000 lei.

Suma menționată este alocată în vederea elaborării proiectării lucrărilor de intervenție la clădirile de locuit situate în Municipiul Bacău, incluse în Programul de acțiuni pe anul 2017 privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 356/18.05.2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 394/25.05.2017.

Suma de 353.000 lei este defalcată pe trimestre, conform tabelului de mai jos, astfel:

Program 2017

din care, pe trimestre:

Total transferuri

din care, sume reținute 10%

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total:

din care, sume reținute 10%

Total:

din care, sume reținute 10%

H 353.000

35.300

0

0

153.000

35.300

200.000

0

în aplicarea legislației specifice președinții consiliilor județene împreună cu primarii municipiilor și orașelor răspund, potrivit legii, pentru realitatea, exactitatea și legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate; în cazul clădirilor de locuit incluse în programul anual de acțiuni primarii municipiilor și orașelor dispun măsurile necesare pentru:

Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București

Tei.; *4 0372 111 506, Fax:    0372 111 337, E-matl: rmnistru@mdrap.ro

www.mdrap.ro

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE.

Administrației Publice și

FONDURILOR EUROPENE                       j       a lucrările

mentației de avizare a lucranu.

 • - contractarea proiectării lucrărilor de intervenție și aprobarea docu

de intervenție;

 • - contractarea execuției lucrărilor de intervenție;

  i a situațiilor de lucrări executate


 • - asigurarea diriginților de șantier autorizați;                           ftuațiil°r ^ucr^ executate

 • - verificarea și decontarea documentației de proiectare, precum și a conform soluției de intervenție din documentația aprobată;

 • - organizarea recepției la terminarea lucrărilor de intervenție (consolida^ ^ecutate și repartizarea pt

 • - stabilirea situației valorice a decontărilor pe categorii de lucrări rea intervenție (consolidare)

fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru execuția lucrărilor         care reyine fiecăru'

proporțional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea

proprietar;                                                               | lor incluse în programul anual

 • - notarea dreptului de creanță în partea a ÎU-a a cărții funciare a imobu către fiecare proprietar de acțiuni, cu menționarea cuantumului sumelor ce urmează a fi restitui

pentru executarea lucrărilor de intervenție;                                     de la bugetul de stat

C

v. - ■


 • - încheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din tran$^ca$area ratelor lunare și privind execuția lucrărilor de intervenție, evidența, calcularea și 1

urmărirea, potrivit legii, a debitorilor restanți.

,n/1994, aprobate prin H.G. nr. Potrivit prevederilor Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. , plății, din transferuri de la 1364/2001, cu modificările și completările ulterioare, în vederea                 intervenție aferente

bugetul de stat, a cheltuielilor efectuate pentru proiectarea lucrări destinația de locuință locuințelor proprietate privata a persoanelor fizice din construcțiile seismic și care prezintă multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa l de r^cău va proceda după cum pericol public, incluse în programul anual de acțiuni, Consiliul Județean

UrmeaZă:                                                           f duh de la bugetul de stat, în

 • a) solicită MDRAPFE până la data de 10 a lunii în curs, necesarul de tona            ^nexa nr. 21 la

completarea sumelor de la bugetul local, după caz, conform modelului P

Normele metodologice;

 • b) solicitarea prevăzută la lit. a) va fi însoțită de:                               odelului prevăzut în Anexa

 • - sinteza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, conform rn

nr. 19 la Normele metodologice;

 • - proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de execuție;               ornice privind proiectarea

 • - procesul-verbal de admitere a recepției documentației tehnico-econ

lucrărilor de intervenție;

-copie după facturile emise și nedecontate;                                             .     ,__rn

...... jețean, în conformitate cu

 • c) documentele prevăzute la lit. b) vor fi puse la dispoziția consiliului juu prevederile Normelor metodologice, de către Primăria Municipiului Bacau.

pentru rnoZtTa l-art PUnCM 20 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 63/30.06.2010 pentru stabilire™ “rnpletarea "r. 273/2006 privind finanțete publice locale, precum și de Finanțare pentru ProXm         apr°bată Prin Legea nr' 13/2011& f°Stî

intervenție oentm rJ           aCțiuni pe antji 2017 privind proiectarea 5’ execuî’a Cantor de

încadrate prin             * nS?lu’' seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate,

care îl transmitem î 7 eXpert,za tehnică î" clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, pe transmitem, m doua exemplare, spre semnare.

Str, Apoiodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București

Tel.: +4 0372 111 506, Fax: +4 0372 111 337, E-maii: mlnistru@mdrap.ro www.mdrap.ro

Ministerul dezvoltării regionale

Administrației Publice și

FONDURILOR EUROPENE

Vă rugăm ca după semnarea contractului de finanțare menționat mai sus, să retransmiteți un exemplar la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene își exprimă întreaga disponibilitate, potrivit atribuțiilor legale ce îi revin, în vederea realizării măsurilor și acțiunilor care trebuiesc întreprinse de autoritățile administrației publice locale pentru punerea în siguranță la acțiuni seismice a construcțiilor existente cu destinația de locuință.

Cu stimă,

VICEPRIM-MÎNISTRU,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Șl FONDURILOR EUROPENE,

Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București

Tel.: +4 0372 111 5D6, Fax: +4 0372 111 337, E-mail: mînî$trti@mdrap.ro www.mdrap.ro

CONSOLIDARE IMOBIL LOT 1

Calea MĂRĂȘEȘTI nr.4, Municipiul BACĂU, Județul BACĂU

FAZA D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Beneficiar: Municipiul Bacau, reprezentat prin Primar Cosmin Necula, cu sediul pe Str. Marasesti, Nr. 6, Mun. Bacau, Jud. Bacau, Tel:0234.581.849 Proiectant: S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L.

Șos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, România,

T: 0040.21.3200.138, F: 0040.374.093.992

Pr nr. 04.1/2017

Data întocmirii: iunie 2017


FOAIE DE SEMNATURI

DATE DE IDENTIFICARE ALE PROIECTANTULUI

S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L. cu sediul in Șos. Mihai Bravu nr. 510, et.2, sector 3, București, înregistrata la Oficiul National al Registrului Comerțului sub nr. J40/7016/2012, cod unic de înregistrare RO 303 294 99.

INSTALAȚII ELECTRICE

Ing. Florin Breazu


INSTALAȚII TERMICE

Ing. Mihaela Bunea


INSTALAȚII SANITARE

Ing. Mihaela Bunea

INSTALAȚII GAZ

Ing. Bogdan Scăunașu


RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro


www.leviatan.roCAPITOLUL A

BORDEROU PIESE SCRISE

 • 1. FOAIE CAPĂT

 • 2. FOAIE DE SEMNĂTURI

 • 3. BORDEROU

 • 4. MEMORIU GENERAL

 • 5. ANEXE:

ANEXA 1 - CERTIFICAT DE URBANISM

ANEXA 2 - ACT PROPRIETATE

ANEXA 3 - STUDIU GEOTEHNIC

ANEXA 4 - EXPERTIZĂ TEHNICĂ

ANEXA 5 - EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

ANEXA 6 - DOCUMENTAȚIA ECONOMICA

ANEXA 7 - AVIZE

CAPITOLUL B

BORDEROU PIESE DESENATE

ARHITECTURĂ

01. BL04 - A01 - Plan de amplasare în zonă

sc.1:2000

02. BL04 - A02 - Plan situație                                         sc.1:500

03. BL04 - A03 - Releveu plan subsol                                sc.1:100

04. BL04 - A04 - Releveu plan parter                                sc.1:100

05. BL04 - A05 - Releveu plan etaj 1                                  sc.1:100

06. BL04 - A06 - Releveu plan etaj 2                                  sc.1:100

07. BL04 - A07 - Releveu plan etaj 3-4                               sc. 1:100

08. BL04 - A08 - Releveu secțiune transversala                       sc.1:100

09. BL04 - A09 - Releveu fațada vest                                sc.1:100

 • 10. BL04 - A10 - Releveu fațada est                                 sc.1:100

 • 11. BL04 - AII - Releveu fațada nord                                sc.1:100

 • 12. BL04 - A12 - Releveu fațada sud                                 sc.1:100

 • 13. BL04 - A13 - Propunere plan subsol                              sc.1:100

 • 14. BL04 - A14 - Propunere plan parter                              sc.1:100

 • 15. BL04 - A15 - Propunere plan etaj 1

 • 16. BL04 - A16 - Propunere plan etaj 2

 • 17. BL04 - A17 - Propunere plan etaj 3-4

 • 18. BL04 - A18 - Propunere secțiune transversala

 • 19. BL04 - A19 - Propunere fațada vest

 • 20. BL04 - A20 - Propunere fațada est

 • 21. BL04 - A21 - Propunere fațada nord

 • 22. BL04 - A22 - Propunere fațada sud


sc.1:100

sc.1:100

sc.1:100

sc.1:100

sc.1:100

sc.1:100

sc.1:100

sc.1:100


REZISTENȚĂ


01. BL04 - ROI - Plan subsol soluție de consolidare


02. BL04 - R02 - Plan parter soluție de consolidare


03. BL04 - R03 - Plan etaj 1 soluție de consolidare

04. BL04 - R04 - Plan etaj 2 soluție de consolidare

05. BL04 - R05 - Plan etaj 3 si etaj 4 soluție de consolidare


06. BL04 - R06 - Detalii consolidare


sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:20


INSTALAȚII

INSTALAȚII SANITARE

 • 1. BL04 - IS01 - Plan Subsol Releveu

 • 2. BL04 - IS02 - Plan Parter Releveu

 • 3. BL04 - IS03 - Plan Subsol Propunere

 • 4. BL04 - IS04 - Plan Parter Propunere


sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:100


INSTALAȚII TERMICE

IT01 - Plan Subsol Releveu

IT02 - Plan Parter Releveu

IT03 - Plan Subsol Propunere

IT04 - Plan Parter Propunere


sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:100


INSTALAȚII ELECTRICE

IE01 - Plan instalații electrice - subsol

IE02 - Plan instalații electrice - parter

IE03 - Plan instalații electrice - etaj 1


sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:100


IE04 - Plan instalații electrice - etaj 2-3

sc. 1:100


sc. 1:100


IE05 - Plan instalații electrice - etaj 4

INSTALAȚII GAZE

IG01 - Plan parter - Tronson A - Releveu                             sc.

IG02 - Plan parter - Tronson B - Releveu                             sc.

IG03 - Plan parter - Tronson C - Releveu                             sc.

IG04 - Plan parter - Tronson A - Propunere                          sc.

IG05 - Plan parter - Tronson B - Propunere                          sc.

IG06 - Plan parter - Tronson C - Propunere                          sc.

CAPITOLUL A

PIESE SCRISE

MEMORIU GENERAL

 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții

  • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

  • 1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR)

  • 1.4 BENEFICIARUL INVESTIȚIEI.

  • 1.5 ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de

Intervenții

 • 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE,

STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE.

 • 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI A DEFICIENȚELOR

 • 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE.

 • 3. Descrierea construcției existente............................................................16

 • 3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI:

 • 3.2. REGIMUL JURIDIC:

 • 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI:

 • 3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE:

 • 3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL

DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII:

 • 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ.

  RC J40/7016/2012

  CUI RO30329499


  E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

 • 5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,

FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC, CUPRINZÂND:

 • 5.2.  NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA

CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE - INSTALAȚII.

 • 5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE.....................48

 • 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

 • 5.5. SUSTENABIUTATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI:

 • 5.6.  ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 54

L    Scenariul/Opțiunea    tehnico-economic(ă)    optim (ă),

recomandat(ă)

 • 6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC,

ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂJII ȘI RISCURILOR

 • 6.2. SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPJIUNII OPTIM(E), RECOMANDARE)

 • 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIAFERENJT INVESTIȚIEI:

 • 6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE

SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUAL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

 • 6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚAREA INVESTIJIEI PUBLICE, CA URMAREA ANALIZEI

FINANCIARE ȘI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAJII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE:....................................................................87

\ Urbanism, acorduri și avize conforme.......Error! Bookmarknot defined.

 • 7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE NR.338 DIN 23.05.2017 ÎN SCOPUL CONSOLIDARE IMOBIL - LOT 1 Error! Bookmark not defined.

 • 7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE

IMOBILIARĂ    Error! Bookmark not defined.

 • 7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE Error! Bookmark not defined.

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

 • 7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII CAPACITĂȚII

EXISTENTE - NU ESTE CAZUL.........................................................................................Error! Bookmark not defined.

 • 7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ:

Error! Bookmark not defined.

 • 7.6. AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE

TEHNICE, PRECUM:...............................................................................................................Error! Bookmark not defined.

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992E: contact@leviatan.ro


www.leviatan.ro(A)


PIESE SCRISE


MEMORIU GENERAL


n>oLeviatan®


MIND MATTER1, INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CONSOLIDARE IMOBIL LOT 1

Bloc 4, scările A, B, C, D, E, F si G, situate în Calea MĂRĂȘEȘTI nr.4, Municipiul BACĂU, Județul BACĂU

 • 1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și UAT Municipiul Bacău

 • 1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR)


nu există


 • 1.4 BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin Primar Cosmin Necula, cu sediul pe

Str. Marasesti, Nr. 6, Mun. Bacau, lud. Bacau

 • 1.5 ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE

S.C. LEVIATAN DESIGN SRL, cu sediul in Sos. Mihai Bravu, nr. 510, et. 2, sector 3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub nr. 40/7016/2012, cod unic de înregistrare RO 30329499.

2-__SITUAȚIA__EXISTENTĂ__SI__NECESITATEA__REALIZĂRII

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE


RCJ40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro www.leviatan.roMIND MATTER

Municipiul Bacău se află în județul cu același nume, fiind, conform articolului 2 din Legea 351-2001, o localitate de rangul 1: municipiu de importanță națională, cu influență potențială la nivel european. De asemenea, conform Hotărârii de Guvern 998 din 2008, acest municipiu este desemnat pol de dezvoltare urbană.

Acest municipiu are multiple oportunități pentru dezvoltare, printre care se numără plasarea geografică pe Valea Șiretului, în apropierea confluenței râurilor Bistrița și Șiret, amplasarea la intersecția rutelor care leagă Moldova de Transilvania, existența Aeroportului Internațional Bacău, o concentrare a firmelor din multiple domenii de activitate, dar și amenințările cauzate de exodul forței de muncă spre vestul Europei, scăderea populației stabile și îmbătrânirea acesteia.

Conform Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău (2011), Politicile publice de dezvoltare locală și Planificarea strategică pe termen mediu și lung prevăd ca obiectiv strategic de dezvoltare durabilă Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane la exigențele Uniunii Europene (obiectiv strategic 4), prin Programul 1.1. Regenerarea fondului existent de locuințe, prin proiectele:

 • -  Reabilitarea fondului de locuințe cu valoare istorică

 • -  Reabilitarea termică a fondului de locuințe existent

 • -  Reabilitarea generală a zonelor de locuit și asigurarea acestora cu dotări, accesibilitate, servicii, calitatea locuirii în circumstanțele specifice zonelor respective

 • -  Stimularea și încurajarea inițiativelor asociațiilor de proprietari și chiriași, precum și a voluntariatelor în întreținerea și regenerarea zonelor de locuire

Primăria Municipiului Bacău, prin HCL nr. 5/2016 a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, unde, la capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică, figurează ca Obiective în continuare, la pozițiile 11-15, consolidările imobilelor din strada Mărășești nr. 4, 7, 9, 10 respectiv 12.

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI A DEFICIENȚELOR

2.2.1 Descrierea situației existente

Construcția existentă este amplasată în centrul municipiului Bacău, în Unitatea Teritoriala de Referință UTR1, în zona de Protecție a Patrimoniului Cultural și în imediata vecinătate a mai multor monumente istorice clasa A: casa Vasile Alecsandri (cod BC-II-m-A-00763) și Palatul Administrativ (cod BC-II-m-A-00773), dar și monumente istorice clasa B: Oficiului Poștal nr. 1 (Fostele Birouri ale Comerțului și Clădirea Poștei - cod BC-II-m-B-00774) și casa construită la începutul secolului XX (cod BC-II-m-B-20181).

Construcția existentă are regim de înălțime Sp+P+4E, fiind o clădire de locuințe cu spații comerciale la parter si spatii - anexa la subsol.

Blocul 4 a fost construit în anii 1960-1961, în cadrul unui proiect intitulat "Sarcina de proiectare pentru 2200 apartamente centru Bacău" după un proiect tehnic pentru blocul 2, cvartal I, peste cinematograful "Muncitorul" și blocul I, cvartal III.

Parterul este constituit din spatii comerciale iar etajele sunt ocupate cu apartamente (3, respectiv 4 apartamente / nivel / scara) organizate in jurul a șapte scări.

A. Din punct de vedere architectural si funcțional, conformația clădirii este următoarea:

Accesul în fiecare tronson și respectiv în fiecare scară se face separat prin 7 zone de acces direct din exterior, la nivelul parterului. Toate zonele de acces sunt pe fațada posterioară prin intermediul casei scării. Pe fațada principală, există mai multe zone de acces doar pentru parter unde este prezentă o zonă comercială reprezentată prin mai multe magazine și birouri. înălțimea parterului este de 4.75m. Accesul în subsolul scărilor D și E se face printr-o scăriță de serviciu poziționată lângă casa scării (scara D) și prin continuarea scării de acces la Icuințe din scara E. Accesul în subsolul scărilor F și G este asigurat prin continuarea scării de acces din scara G și prin scărița de serviciu amplasată lângă aceasta, cu acces direct din exterior. Subsolul are ca funcțiune spații de depozitare, iar transportul mărfurilor către această zonă este posibil prin trape exterioare și interioare.

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro

Accesul pe verticală este asigurat până la ultimul nivel prin scări de beton armat. Pe casa scării și holuri pardoseala este din mozaic. Pe scările A și B sunt câte 3 apartamente câte 2, 3 și respectiv 4 camere la fiecare nivel. Compartimentarea scărilor A și B este identică cu dispunere simetrică față de centrul tronsonului. Fiecare apartament are hol, baie, bucătărie, cameră de zi, dormitor (1, 2 sau 3) și balcon. Apartamentele cu 3 camere au- câte 3 balcoane, câte unul pentru fiecare dormitor. Scările A și B sunt suprapuse parțial peste cinematograful "Muncitorul", astfel încât la parter între axele 8 și 10, există treptele și holul de acces în cinematograf. La etajul 1, câte un dormitor din cadrul apartamentelor cu 3 camere au fost transformate în birouri cu acces direct din cinematograf. Suprapunerea se referă la zona dintre axele 7-11, sala cinematografului având o înălțime de 8.75m aferentă parterului și primelor 2 etaje al blocului de locuințe. Din acest motiv, la etajele 3 și 4 ale blocului dimensiunile apartamentelor cu 3 camere sunt mai mari, înălțimea tronsonului A la nivelul acoperișului este de 15.10m de la cota ±0.00. Pe scările C și D sunt câte 4 apartamente pe fiecare nivel, având câte 2 sau 3 camere. Fiecare apartament are hol, baie, bucătărie, balcon, cameră de zi și 1 sau 2 dormitoare, după caz. Compartimentarea celor 2 scări este identică și simetrică după ambele direcții. Pe scara E sunt câte 3 apartamente pe fiecare nivel, având câte 2 camere. Fiecare apartament are hol, baie, bucătărie, camera de zi, dormitor și 1 sau 2 balcoane. Tronsonul B are un subsol parțial (între axele 26-38 și A-B) de 2.85m înălțime și o curte engleză. înălțimea tronsonului B la nivelul acoperișului este de 15.70m de la cota ±0.00. Compartimentarea apartamentelor de pe scara F este identică cu cea a scării E, iar compartimentarea apartamentelor de pe scara G este similară cu cea a scării C sau D. Tronsonul C are un subsol parțial (între axele 39-52 și A-B) și o curte engleză. înălțimea tronsonului C la nivelul acoperișului este de 14.55m de la cota ±0.00. înălțimea etajelor pe tronsoanele A și B este de 2.75m, iar pe tronsonul C de 2,60m. Pe fațada principală, la parter, există o copertină cu lățime de 2,00m ce urmărește linia continuă a blocului cu magazine. Parapetul balcoanelor este realizat din beton sau grilaje metalice.

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă închis la margini cu un atic și o bordură/cornișă spre exterior (placă tip copertină). înălțimea aticului, este de 25cm. Bordura/cornișa are o lățime de 70cm și o grosime de 8cm. Accesul la acest nivel este asigurat prin două scări metalice, montate pe fațada posterioară, în

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


dreptul scărilor A și G. Nu s-a putut releva direct soluția de termo-hidroizolație de la acoperișul terasă, dar conform proiectului tip aceasta este realizată din straturi de pânză, carton, bitum, zgură, vată minerală semirigidă și barieră de vapori.

B. Din punct de vedere structural

Structura de rezistență este din cadre de beton armat monolit, realizate din stâlpi și grinzi.

S-au folosit cadre transversale cu două deschideri de aproximativ 5.00m și travei cu dimensiuni variabile cuprinse între 2.70m (la casa scării) și 4.45m. Excepție fac traveea de la parter pentru accesul în cinematograf (6.20m) - s-au eliminat stâlpii din axul 9 și cea pentru pasaj (9.85m) - s-au eliminat stâlpii din axele 18 și 19.

Datorită lungimii mari a construcției s-au prevăzut două rosturi de dilatare și tasare, între scările B-C ș i respectiv E-F.

Tronsonul A este suprapus parțial peste cinematograful "Muncitorul", astfel încât porțiunea din ultimele 2 etaje ale blocului de locuințe ce se trece peste fosta sală de cinema reazemă pe stâlpi înclinați ce transmit eforturile la stâlpii centrali de lângă pereții sălii. Deoarece era necesar un rost între blocul nou și cinematograf au fost prevăzute grinzi de fundare din beton armat ce leagă câte doi stâlpi asigurându-se astfel echilibrarea eforturilor în fundații.

Tronsonul B prezintă o ușoară curbură ce urmărește traseul străzii. Structura de rezistență a fiecărui tronson este din cadre de beton armat monolit (stâlpi și rigle), planșee din beton armat, fundații izolate sub stâlpi și fundații continue sub ziduri.

Fundațiiile sunt la cote de fundare diferită, între l,30-2,00m de la nivelul terenului, în funcție de adâncimea terenului bun de fundare. Fundațiile au dimensiunea tălpii variabilă, după cum urmează:

2,20xl,80m (FI), 2,0xl,90m (F2 si FII), 2,50x2,20m (F3), 2,75x3,00m (F4), 2,00xl,70m (F6), 2,20x2,00m (F7), 4,50xl,70m (F8), 4,20xl,60m (F9), 4,75x2,lOm (FIO), l,80x2,00m (prezentă pe axul C în întreg tronsonul C). Fundația notată F4 este fundații izolate elastică, fundațiile F8, F9 și FIO sunt fundații liniare elastice, restul sunt fundații izolate rigide. Conform proiectului

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

existent betonul folosit la talpa fundațiilor riqide este B70, iar la cele elastice B 110 (C6/7.5). Armarea s-a realizat cu oțel OLOO. în cazul tronsonului C s-au identificat din planșele inițiale (anexa B) fundații izolate sub stâlpi cu dimensiunea tălpii 180x200cm și dimensiunea cuzinetului 1,00x1,20m. Conform proiectului betonul folosit este B50. Talpa fundației elastice continue prezentă sub pereții exteriori de la subsol are lățimi între 120cm și 150cm și o înălțime de 70cm. Betonul folosit este B70. Pereții exteriori de la subsol sunt realizați din beton B90 cu o grosime de 40cm placat pe partea interioară a subsolului cu un zid de protecție de 12.5cm. între peretele de beton și zidul de protecție s-a montat o hidroizolație din 2 straturi de carton și 3 straturi de bitum. La subsol, pe sol, este turnată o placă de lOcm. Sub aceasta s-a prevăzut o izolație hidrofugă din carton asfaltat și un strat de bitum. Pereții despărțitori de la subsol sunt realizați din zidărie de 25cm sau 12.5cm și au o fundație continuă cu o lățime de 35cm, din beton B50. Stâlpii au secțiuni rectangulare variabile pe înălțime: 30x40cm la parter, 30x30cm la nivelul etajelor curente.

Grosimea plăcilor din beton armat este de lOcm. în zona balcoanelor, placa iese în exterior cu o lățime de 70cm sau lOOcm, are o grosime de 8cm. Golurile pentru casa scării sunt bordate cu grinzile de cadru ale traveelor învecinate și o grindă 18x30cm.

Copertina prezentă la parter pe fațada principală, are o grosime de lOcm, este din beton armat.

Scara care asigură accesul pe verticală este din beton armat.

Materialele folosite la stâlpi, rigle, plăci și scară sunt beton B 140 (- C8/1 conform reglementărilor și - C12/15 conform măsurătorilor) și oțel OLOO.

Materialele folosite la pereți sunt cărămidă presată M75 și mortar M25. Pereții de la exterior sunt din zidărie de cărămidă cu goluri de 29cm. Conform notelor din proiectul existent este posibil ca această zidărie să fie înlocuită cu zidărie de 25cm cu goluri umplute cu zgură aglomerată. Pereții de la interior, între apartamente, au fost realizați din zidărie de 15cm din cărămizi obișnuite. Acoperișul de tip terasă necirculabilă este constituit dintr-un planșeu de beton armat izolat termic și hidrofug. Terasa este bordată cu un atic sub formă de centură din beton (25x25cm). De la partea superioară a aticului iese în consolă spre exterior o cornișă din beton cu dimensiuni 70x8cm, prezentă pe toată marginea exterioară a clădirii.

2.2.2 Indentificarea necesităților si a deficientelor

Motivele pentru care s-a decis efectuarea intervenției și, implicit, a expertizei la Blocul 4 din str. Mărășești au fost următoarele:

 • 1. Conform expertizei tehnice, structura a fost încadrată în clasa I de risc seismic din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire .

 • 2. Caracteristica de structură rigidă cu parter flexibil conferită de funcționalul blocului, cu spații comerciale la parter și spații de locuit la etaje, la care zidurile care delimitează apartamentele nu au corespondent la parter, ceea ce conduce la o comportare nefavorabilă preluării acțiunilor seismice;

 • 3. Degradările suferite în timp, datorate tasărilor inegale ale terenului de fundare, a cutremurelor suferite, degradării calitative și uzurii materialelor și a infiltrațiilor de apă.

Principalele cutremure care au afectat structura au fost:

 • - în data de 4.03.1977, cu magnitudinea de 7.2;

 • - în data de 30.08.1986, cu magnitudinea de 7.1;

 • - în data de 30.05.1990, cu magnitudinea de 6.9-7.0.

 • 3. Evaluarea stării structurii după cei 50 de ani de exploatare;

 • 4. Modificările în prescripțiile tehnice intervenite de la proiectare și execuție și până în prezent;

 • 5. încadrarea în prevederile legislației în vigoare, astfel:

• H. G. 486/1993 privind creșterea siguranței în exploatare a construcțiilor și instalațiilor care reprezintă surse de mare risc, prevede inventarierea și ierarhizarea construcțiilor în funcție de mărimea pericolului potențial de avarie pe care îl reprezintă, urmând ca apoi acestea să fie expertizate tehnic. într-o etapă ulterioară, pe baza expertizelor întocmite, se e laborează documentații le tehnico-economice necesare executării I ucrărilor de reparații , consolidări sau modernizări și se trece la execuția lucrărilor prevăzute. Lucrările ce urmează a se executa la clădirile expertizate se referă la lucrări de reparații, consolidări și modernizări.

 • •  Legea nr. 282/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, prevede ca proprietarii construcțiilor să acționeze pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor din proprietate sau administrare, să identifice construcțiile care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri, să comande expertizarea tehnică a construcțiilor de către experți tehnici atestați, în conformitate cu reglementările tehnice să-și însușească decizia de intervenție și apoi să continue acțiuni I e de reabilitare în funcție de concluziile fundamentate în raportul de expertiză tehnică.

 • •  Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1011995 privind calitatea în construcții prevede că lucrările de reparații se fac numai pe baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, dacă constituie intervenții la construcții existente, definite ca fiind lucrări de construire, reconstituire, sprijinire provizorie a elementelor avariate, consolidare, transformare, extindere, desființare parțială, modificări, reabilitare termică, precum și lucrări de reparații sau renovări. Aceeași lege prevede ca obligație a investitorului care realizează lucrările de intervenție, acee tracta expertizarea construcțiilor de către experți tehnici atestați, în situațiile în care la aceste construcții se execută lucrări de natura celor amintite anterior.

Având în vedere cele expuse anterior, intervențiile pentru consolidarea blocului analizat apare ca necesară și justificată din punct de vedere tehnic și legislativ.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

Masurile de intervenție urmăresc sa elimine sau sa reducă semnificativ deficientele de diferite naturi ale structurii astfel incat sa se obțină condiția de siguranța:cerinta seismica<capacitatea construcției. Conform expertizei tehnice întocmite, lucrările de consolidare și reparații capitale vor mări gradul de risc seismic al clădirii de la gradul Rsl la gradul RsIV.Consolidarea clădirii va asigura o comportare corespunzătoare la acțiuni seismice, aducând siguranța ocupanților în normele contemporane de locuire.

MIND MATTER

 • 3, DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI:

 • a)  descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Clădirea studiată se află în intravilanul municipiului Bacău, pe Calea Mărășești la nr. 4, având o suprafață construită de cca. 1560mp, o suprafață desfășurată de cca. 8830mp, din care cca. 6420mp locuințe. Cele 3 tronsoane care fac obiectul prezentei expertize au formă rectangulară în plan cu dimensiunile generale 51,90m x 10.40m (tronson A), 68.90m x 10.40m (tronson B) și respectiv 41.85m x 10.40m (tronson C).

 • •     Limita nordică - Alee secundară acces, Palatul Administrativ -

Instituția Prefectului Județului Bacău;

 • •     Limita sudică - strada Dumbrava Roșie;

 • •      Limita estica - calea Mărășești;

 • •     Limita vestică - Alee Secundară acces

Din punct de vedere juridic terenul este proprietatea Statului Român, domeniul public al municipiului Bacău si există înscrieri privitoare la sarcini -Contracte de Vânzare-Cumpărare.

Blocul de locuințe cu parter comercial este proprietate privată.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Clădirea face parte dintr-un întreg ansamblu de locuințe colective situate pe calea Mărășești, situându-se între intersecțiile acesteia cu străzile Erou Gheorghe Rusu și strada Dumbrava Roșie.

Accesurile către spațiile comerciale se fac din Calea Mărășești iar spre locuințe se fac din aleea secundară, paralelă cu Calea Mărășești.

 • c) datele seismice și climatice;

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

 • - coeficientul de importanță al construcției: yl,e = 1.0, pentru clasa a IlI-a de importanță (cf. tabel 4.2/tabel 6.4, P100/1/2006/2013);

 • - accelerația terenului pentru proiectare: ag = 0.28g (zona Bacău, fig. 3 .1, P100/2006), ag= 0.35g (zona Bacău, fig. 3.1, P100/2013);

 • - perioada de colț corespunzătoare amplasamentului: Tc= 0.7s (zona Bacău, fig.

 • 3.2, P100/1/2006/2013);

-valoarea de referința a presiunii dinamice a vântului qb=0.6kPa conform normativului CR 1-1-4/2012

-valoarea caracteristica a incarcarilor din zapada pe sol Sk=2,5 kN/mp conform normativului CR 1-1-3/2012

Conform Monoografiei Geografice a României, în județul Bacău, clima este continentală în est și moderată în partea de vest. Caracteristică pentru județul Bacău este distribuția temperaturilor pe trepte de relief cu medii ale lunii iulie (cea mai caldă) cu valori cuprinse între 12°C și 20°C și medii ale lunii ianuarie (cea mai rece) cu valori cuprinse între -4°C și -7°C.

Precipitațiile variază între 1400 mm pe culmile muntoase și 400-500 mm anual în zonele de câmpie.

 • d) studii de teren:

(i)extras din studiul geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare

a. Date generale privind amplasamentul și construcția:

Proiectarea inițială a ansamblului de locuințe a avut la bază studiul geotehnic nr.38/1960 întocmit de DSAPC lași. Studiul geotehnic avut la dispoziție (efectuat în prezent) are la bază rezultatele cercetării efectuate în cadrul studiului inițial precum și rezultatele forajelor din apropierea sudică efectuate de colectivul geotehnic al IPJ Bacău.Stratificația terenului de fundare, tipică "complexului prăfos-argilor" al terasei medii a râului Bistrița, în perimetrul Blocului 4 este următoarea:

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


17 • - 0.00 - 1.20 (1.80)m: umplutură de pământ și resturi de la demolarea unor construcții vechi

 • - 1.20(1.80) - 2.30(2.80)m: praf nisipos-argilos, cu compresibilitate medie, prezentat ca loessoid

Sub straturile menționate se găsește un pachet gros de argilă compactă, umedă și plastic vârtoasă. De la adâncimea de 9.00m apare stratul de pietriș cu bolovăniș și nisip, uscat la partea superioară, iar de la adâncimea de 10.30m înmagazinează o pânză de apă cu debit mare și nivel constant. Conform proiectului de execuție fundarea s-a realizat în stratul de argilă sau argilă prăfoasă, cafenie, puțin umedă, plastic vârtoasă. De asemenea vechimea relativ mare a construcției a permis epuizarea oricărei tasări și formarea unei bune conlucrări între fundații și terenul de fundare. Conform NP-074/2014 (tabel Al-l) terenul de fundare al blocului se încadrează în categoria "terenuri bune". în baza criteriilor obține un punctaj de 10 puncte și se înscrie în "Categoria geotehnică 2" cu risc geotehnic moderat.

Adâncimea de fundare recomandată este de 0.5m (Pconv. = 200kPa) pentru zona cu subsol și la 2.00m (Pconv. = 300kPa) pentru zona fără subsol, în conformitate cu prevederile STAS 3300/2-85 și normele Indicativ NP-112/2014 anexa D, dimensionarea fundațiilor pe baza presiunii convenționale de calcul, pentru stratificația terenului blocului 4, ar urma să se facă pentru Pconv. = 200 KPa pentru adâncimea de fundare de 0,50 m în zona cu subsol și Pconv. = 300 KPa pentru adâncimea de fundare de 2,00 m în zona fără subsol. Ca urmare, apreciem că dimensionarea pe baza presiunii admisibile este acoperitoare față de normele actualeîn vigoare, relația între cei doi indicatori fiind qa = 1, 00 kg/cm2 echivalent cu Pconv. = 100 KPa.

Observațiile făcute asupra elementelor structurale nu au evidențiat degradări datorate unor tasări diferențiate sau a unor tasări locale izolate ale terenului de fundare, ceea ce confirmă o comportare bună în timp, legată desigur și de o îmbunătățire naturală a indicilor fizico- mecanici ai terenului de fundare (umiditate, consistență, coeziune, etc.).

Terenul natural de fundare în care sunt încastrate fundațiile blocului, pe care se găseau gospodării cu case cu 2, 3 nivele, avea indici geotehnici inferiori terenului actual din vecinătatea și de sub construcția realizată în urmă cu 56 ani.

îmbunătățirea indicilor fizico-mecanici provine din:

 • - Vechimea relativ mare a construcției, care a permis epuizarea oricărei tasări și formarea unei bune conlucrări între fundații și terenul de fundare.

 • - Uscarea terenului de fundare ca urmare a acoperirii acestuia pe o suprafață mare cu construcții și platfonne rutiere; eventuale pierderi din instalații și rețele sunt dirijate spre suprafață, datorită penneabilității reduse a stratului de argilă.

 • - Stratul de fundare nu este afectat de apa subterană nici măcar prin capilaritate, apa fiind cantonată în stratul de pietriș, mai jos decât contactul acestuia cu argila.

Studiul geotehnic este întocmit conform normelor Indicativ NP-074/2014 pentru faza de proiectare „expertiză tehnică"; dacă analiza efectuată de proiectantul expert nu va evidenția necesitatea unor date geotehnice suplimentare, se va considera că studiul va putea fi folosit și pentru proiectarea consolidării blocului Mărășești 4.

(ii)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice - nu este cazul;

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente:

INSTALAȚII SANITARE

Imobilul este racordat la rețelele stradale de alimentare cu apa și canalizare.

Alimentarea cu apă a consumatorilor din bloc și de la parter (spații comerciale) se realizează prin racordarea de la rețeaua de apă a orașului Bacău.

Evacuarea din clădire a apelor uzate de tip menajer se realizează cu ajutorul instalațiilor interioare de canalizare care se racordează la căminele exterioare stradale.

Apa caldă pentru consum menajer (a.c.m.) este furnizată:

 • •     centralizat, în cadrul PUNCTULUI TERMIC;

 • •     local, prin intermediul centralelor termice murale de apartament funcționând cu gaze naturale.

INSTALAȚII TERMICE

Sursa de energie termică pentru clădire o reprezintă punctul termic din zonă, prin intermediul rețelelor urbane de agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum, la care este racordat acest bloc, dar și sursa individuală de energie termică (centrala murală cu combustibil gazos) pentru anumite apartamente și pentru spațiile comerciale de la parter.

în cadrul blocului există proprietari care și-au montat centrale proprii de apartament, pentru prepararea agentului termic pentru încălzire și apa caldă menajeră.

INSTALAȚII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica a clădirii se realizează de la rețeaua națională. Prin tema de proiectare sunt prevăzute lucrări de consolidare a blocului de locuințe. Acestea afectează instalațiile electrice din zonele prevăzute pentru lucrări efective de consolidare: trasee ale circuitelor realizate sub tencuială, prize, aparataj de comandă iluminat, corpuri de iluminat.

INSTALAȚII GAZE

în prezent locația din Strada Mărășești nr. 4 este racordat la rețeaua de distribuție gaze naturale.

Alimentarea cu gaze a consumatorilor se asigură prin intermediul instalațiilor de utilizare individuale, contorizate independent prin contoare volumetrice cu membrană, racordate prin intermediul unui branșament existent, la rețeaua de distribuție gaze naturale presiune redusă existentă.

La căpătui branșamentului, pe peretele exterior, se găsesc montate posturile de reglare echipate cu un regulatore de presiune cu acționare directă protejate în firide.

în postul de reglare la ieșirea din regulatorul de presiune s-au racordat instalațiile de utilizare presiune joasă, care alimentează în prezent atât consumatorii casnici de pe casa scării cât și spațiile comerciale care funcționează la parterul clădirii.

Instalația de utilizare este compusă dintr-un tronson comun amplasat în casa scării la parter.

Tronsonul orizontal se continuă cu un tronson vertical din Ol O 2" amplasat aerian în casa scării până la ultimul etaj al clădirii.

Măsurarea consumului de gaze naturale pentru toți proprietarii se evaluează separat prin intermediul a câte un contor volumetric individual.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția:

Au fost identificate principalele riscuri atât până la demararea lucrărilor cât și în timpul execuției lucrărilor până la data la care se realizează recepția lucrărilor. Acestea sunt:

 • -  întârzieri cauzate de obținerea avizelor, acordurilor, permiselor, schimbarea legislației în ceea ce privește aspecte tehnice ale Proiectului sau în ceea ce privește derularea procedurilor de achiziții publice,

 • -  există riscul să apară dificultăți de cooperare între diferite părți implicate în Proiect, cum ar fi modificarea soluțiilor tehnice la cerința Beneficiarului, rezilierea contractelor;

incapacitatea companiilor selectate de a respecta graficele de execuție ale contractelor, incapacitatea de a mobiliza resursele umane și materiale necesare în timp util,

contractarea și implementarea cu întârziere a contractelor de consultanță, dirigenție de șantier, execuție lucrări, furnizare

condiții climaterice deosebit de dificile, care întârzie finalizarea lucrărilor apariția de avarii importante pe perioada de execuție a lucrărilor asupra construcției, anexelor sau echipamentelor

 • -  defectarea echipamentelor/dotărilor care urmează a fi furnizate sau nefuncționarea corespunzătoare a acestora.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate:

Imobilul se află în zona de protecție a patrimoniului cultural si in zona veche a municipiului, fără a fi clasat ca monument; având în vedere că intervențiile propuse se vor rezuma la consolidarea structurii și minime modificări pe care aceasta le implică (în ce privește finisajele interioare și instalațiile) ele nu vor afecta vizibil aspectul exterior / ambiental al clădirii, respectiv caracterul de ansamblu al zonei.

RC J40/7016/2012                        Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                         www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

 • 3.2. REGIMUL JURIDIC:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune:

Conform înscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. 29023 din 09.05.2017, terenul este proprietate a Statului Roman si există înscrieri privitoare la sarcini - Contracte de Vânzare-Cumpărare.

Blocul de locuințe cu parter comercial este proprietate privata.

 • b) destinația construcției existente

Din punct de vedere funcțional, clădirea este împărțită între funcțiuni comerciale (la parter) și locuire la etajele 1-4.

 • c)  includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și zonele construite protejate, după caz.

Construcția existentă nu este clasată ca monument istoric, nu face parte dintr-un sit arheologic, arie naturală protejată. Aceasta se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice de grad A sau B, dintre care unul este chiar sediul Oficiului Poștal nr. 1 amplasat pe limita nordică de proprietate a imobilului, De asemenea, clădirea este amplasată în Unitatea Teritoriala de Referință UTR1, în zona de Protecție a Patrimoniului Cultural.

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism: Imobilul se află în:

 • - zona II- zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus, conform Ordinului nr.118/2003;

 • - zona de protecție a patrimoniului cultural si in zona veche a municipiului;

 • - zona de siguranța a unităților militare.

FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI este data de instituțiile publice și servicii, zona centrală având un caracter predominant administrativ și comercial.

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro

Zona centrală este compusă din:

 • - locuințe colective existente;

 • - locuințe individuale existente;

 • - instituții publice și servicii existente și propuse;

 • - spații verzi existente și propuse;

 • - căi de comunicații rutiere existente și propuse.

FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ale zonei sunt rețele tehnico-edilitare și construcțiile aferente.

UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele funcțiuni , reprezentative și cu atractivitate, considerate caracteristice pentru o zonă centrală :

 • - funcțiuni administrative,

 • - funcțiuni financiar-bancare,

 • - funcțiuni comerciale cu caracter intraurban,

 • - funcțiuni de cult,

 • - funcțiuni de cultură ,

 • - funcțiuni de învățământ,

 • - funcțiuni de sănătate ,

 • - funcțiuni de loisir public,

 • - funcțiuni de turism cu caracter intraurban,

 • - funcțiuni aferente infrastructurii de transport public,

 • - locuințe colective,

 • - servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate),

 • - echipamente publice aferente zonelor de locuințe .

Conform regulamentului local de urbanism pentru zona centrala s-a stabilit:

 • - regimul de înălțime maxim admis este de șapte niveluri supraterane.

 • - înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioara sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 25,00m.

 • - înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 30 ,00m.

 • - P.O.T. maxim= 80%

 • - C.U.T. maxim= 8,00

Blocul de locuințe are regim de înălțime Sp+P+4 cu parter comercial.

MIND MATTER

 • 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI:

 • a) categoria de importanță - C (normală)

 • b) clasa de importanță - III;

 • c) cod în Lista monumentelor istorice - nu este cazul;

 • d) anii construcției: 1961-1962;

 • e) suprafața construită - cca.l560mp;

 • f) suprafața construită desfășurată - cca. 8830mp;

9) valoarea de inventar a construcției;

 • h) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente - nu este cazul

 • 3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE:

3.4.1 Descrierea stării actuale ale construcției

Avarii constatate ale structurii de rezistență a construcției au fost relevate vizual la exterior și la interior, în special în spațiile comune. în stadiul actual, nu pot fi identificate cu certitudine toate degradările structurii expertizate, din cauza finisajelor care au fost refăcute periodic.

Degradările relevate sunt următoarele: La fațade s-a constatat prezența unor fisuri și crăpături , în special în zona de rost dintre tronsoane precum și la îmbinarea dintre elementele de beton (stâlpi, grinzi) cu pereții de zidărie, datorate acțiunii seismice și a vibrațiilor produse de autovehiculele ce trec pe străzile din jurul clădirii. La exterior se observă degradări ale finisajelor, desprinderi multiple ale stratului de tencuială, fisuri la baza construcției, datorită vechimii acestora și a acțiunii mediului natural (infiltrații de apă, cicluri de îngheț-dezgheț, tasări). De asemenea este afectată zidăria prin dislocarea și măcinarea locală a cărămizilor. Se menționează faptul că local aceste desprinderi au fost reparate prin aplicarea unui strat de mortar. în unele zone nu s-au putut releva toate degradările și nici nivelul de de degradare, deoarece au fost reparate prin tencuire, văruire sau prin aplicarea unui strat de termoizolație. Pe fațadele exterioare a fost aplicată doar local termoizolație. Degradări semnificative au fost semnalate la nivelul copertinei de la parter, pe fațada principală. Copertina prezintă deterioraraea bordurii de tablă, desprinderea stratului de acoperire cu beton, corodarea armăturii, infiltrații de apă, pete și mucegai. Plăcile de la balcoane și


RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI R030329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

MIND MATTER

cornișa de la nivelul terasei prezintă degradări similare, precum desprinderea stratului de acoperire cu beton, corodarea armăturii, schimbarea culorii și infiltrații de apă. Degradări semnificative au fost remarcate și la parapetul balcoanelor, unde s-au desprins bucăți considerabile de beton de pe grilajul metalic. La interior au fost observate fisuri în treptele și podestul scării de acces locuințe la toate cele 7 scări și fisuri în zona de îmbinare dintre cadrele de beton armat și pereții de umplutură din zidărie. Local s-au întâlnit degradări de tipul dislocării mecanice a unor porțiuni de zidărie pentru montarea țevilor aferente instalației de încălzire. Pe anumite porțiuni, atât la exterior cât și la interior degradările nu sunt foarte vizibile deoarece clădirea a beneficiat de reparații și o bună întreținere pe durata de serviciu. De asemenea clădirea a fost văruită (fațada principală) și local reabilitată termic iar degradările de pe fațadă au fost acoperite de noul strat de protecție.

3.4.2 Cauzele degradărilor

Degradările prezentate anterior au următoarele cauze:

acțiunile seismice suferite de construcție au provocat degradări de tipul fisurilor și crăpăturilor în elementele de rezistență ale structurilor și la desprinderea zidăriei din ochiurile de cadru. Menționam că relevarea s-a făcut fără îndepărtarea tencuielilor de protecție. Este posibil să existe mai multe degradări sub formă de fisuri, crăpături, lunecări etc. ce nu s-au putut releva din cauza refacerii finisajelor interioare și exterioare, vibrațiile produse de acțiunea autovehiculelor nu au produs degradări semnificative, dar au contribuit la accentuarea procesului de fisurare;

 • -  tasarea terenului a condus la apariția unor crăpături semnificative la nivelul trotuarului precum și la apariția de fisuri în pereți pornind de la baza structurii;

 • -  deficiențe de execuție (de tipul rosturilor neetanșe la cornișă, copertină, goluri pentru instalații);

 • -   deficiențe de proiectare (structură rigidă cu nivel flexibil), diferențele de rigidități datorate repartizării neuniforme a pereților de umplutură de la parter și casele scărilor a condus la deplasări mai mari ale structurii în timpul cutremurelor având drept consecințe dislocarea zidăriei din ochiurile de cadru;

deficiențe de exploatare (deteriorarea structurii pentru a monta instalația de încălzire);

 • -  calitatea slabă a materialelor și îmbătrânirea lor a condus la desprinderea tencuielilor de suport, la dislocări ale zidăriei și la măcinarea elementelor;

---    MIND MATTER

acțiunea mediului natural prin infiltrații de apă, cicluri înghet-dezghet, variații de temperatură, carbonatarea care au produs schimbări la culoare, pete, desprinderea tencuielii și a stratului de acoperire cu beton, corodarea armăturii, apariția mucegaiului;

- degradări estetice realizate de om (graffiti, lipsa întreținerii constante

și a reparațiilor), ce au condus la creșterea aspectului de degradare;

Așa cum rezultă din expertiza tehnică se poate concluziona că imobilul are un nivel de uzură ridicat dar în concordanță cu vechimea construcției (>50 ani), materialele folosite și cunoștințele tehnice de la data realizării structurii, durata de viață proiectată fiind depășită.

 • 3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII:

Cerințe esențiale de calitate:

A -rezistența și stabilitatea pentru construcții civile și industriale.

B - siguranța în exploatare

C - siguranța la foc

D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului

E - izolația termică, hidrofugă și economia de energie

F - protecția împotriva zgomotului

A-Rezistenta si stabilitatea

Cerința fundamentala de rezistenta si stabilitate (A) nu este îndeplinita deorece conform expertizei întocmite de prof.univ.ing. Dorina Nicolina Isopescu imobilul se incadreaza in clasa de risc seismic Rsl din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării ultime.

B- Siguranța în exploatare

Deficientele si deteriorările existente precum si calitatea slaba si imbatranirea materialelor a condus la desprinderea tencuielilor suport si dislocarea locala a zidăriei cee ace conduce la neasigurarea cerinței locatarilor si riveranilor privind siguranța in exploatare.

Tasarea terenului a condus la apanția unor crăpături semnificative la nivelul

MIND MATTER

trotuarului precum și la apariția de fisuri în pereți pornind de la baza structurii, toate acestea conducând la efectuarea in condiții de nesiguranța a circulației pietonale, când se pot produce accidentari/alunecari/impiedicari, mai ales in condițiile de umezeala din ploaie.

Accesul in clădire se face in condiții de nesiguranța datorita treptelor de la intrare aflate in condiții de degradare.

Siguranța cu privire la circulația interioara datorita gradului de uzura a pardoselilor si scărilor interioare.

Siguranța cu privire la iluminarea normal: in genere este prevăzută, fără a se putea evalua daca corpurile de iluminat au un grad de protecție corespunzător mediului în care sunt montate.

Siguranța la intruziuni și efracții: ferestrele și ușile sunt prevăzute în mod curent cu dispozitive de incuiere, dar sunt de multe ori dublate și de grilaje inestetice, care compromit aspectul clădirii.

Siguranța cu privire la instalații: multe din instalațiile electrice sunt învechite, fiind și supraîncărcate cu circuite nededicate pentru unități de climatizare de perete.

C- Siguranța la foc

Clădirea este de importanța normală, C; gradul de rezistența la foc este II, clasa de importanță: III.

Funcțiunea principal este civilă, de locuințe colective cu spatii comerciale la parter.

Imobilul nu are săli aglomerate (cu peste 150 persoane și sub 4 mp/pers.) sau cu aglomerări de persoane (50 persoane și sub 4 mp/pers).

In parter sunt prevăzute câte 2 căi de evacuare în direcții diferite, iar pentru etaj si subsol evacuarea se face intr-o singura direcție.

Clădirea nu este prevăzută cu instalații de detectare și semnalizare a incendiilor, în conformitate cu normativul P118-3-2015.

Nu se impun instalații de stingere a incendiilor, de hidranți exteriori, interiori, nici serviciu propriu de pompieri, conform P118-2-2015.

Se asigură accesul autoutilitarei de pompieri direct din stradă.

D- Igiena și sănătatea oamenilor

Igiena mediului interior:

- în general se realizează un mediu higrotermic acceptabil; temperaturile sunt

MIND MATTER

asigurate prin punctul termic din zona si instalațiile locale de încălzire cu corpuri statice; se asigură volumul de aer necesar, precum și posibilitatea ventilării naturale a spațiilor prin ferestre și uși.

 • -  apartamentele sunt prevăzute cu grupuri sanitare echipate și finisate individual de către fiecare proprietar;

 • -  se asigură iluminatul natural și artificial atat in spatiile commune cat si cele propietate private;

Igiena aerului:

 • -  acțiunea mediului natural prin infiltrații de apă, cicluri îngheț-dezgheț, variații de temperatură, acțiunea solară, carbonatarea au produs schimbări la culoare, pete, coșcovirea varului, desprinderea tencuielii și a stratului de acoperire cu beton, corodarea armăturii, apariția mucegaiului și a bacteriilor;

 • -  nu se poate aprecia dacă materialele de construcție utilizate in prezent în clădire sunt stabile fizico-chimic, nepoluante, nu emit substanțe toxice, radiații sau gaze nocive;

 • - în anumite zone ale pereților de fațadă există, imediat deasupra nivelului terenului, halouri de umiditate, de igrasie, atât la interior cât mai ales la exterior, datorate absenței hidroizolării verticale și orizontale ale fundațiilor, neetanșeizării trotuarelor, tencuielilor degradate

 • -  există neetanșeități ale tâmplariei existente (in special a celei de lemn) care compromit izolarea termică, higrotermică, acustică a spațiilor interioare

Igiena apei: apa de băut și uz menajer este asigurată din rețeaua orășenească. Igiena evacuării apelor uzate: canalizarea interioară se face printr-un sistem centralizat către canalizarea orașului.

Igiena evacuării gunoaielor: precolectarea secundară se face în incintă, pe sortimente, în pubele lavabile, pe o platformă din beton special amenajată, dar neprevăzută cu o sursa de apă.

E- Izolarea termică, hidrofugă și economia de energie

Blocul a fost parțial reabilitat termic, beneficiind in acest sens de izolare termica, hidrofuga si economia de energie.

Tamplaria de la parter se afla parțial in stare de degradare.

F-Protectia la zgomot

In general, se asigură o izolare corespunzătoare a spațiilor la zgomotul aerian (față de mediul exterior) și între diferitele funcțiuni amplasate la nivele

MIND MATTER

diferite, prin dimensionarea elementelor de construcție și materialele folosite.

Nu există surse generatoare de poluare sonoră asociate clădirii, în vecinătate.

G- Protecție civilă

Conform HG 37/2006, nu este necesar amenajarea unui adapost de protecție civila

 • 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ.

Nu este cazul

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

 • a) imobilul se incadreaza in clasa de risc seismic Rsl din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării ultime, (conf. P100-3/2008);

 • b) prezentarea a minim doua soluții de intervenție:

Varianta A - Consolidarea elementelor structurale și nestructurale construcției existente. Se vor consolida elementele structural fundațiile, stâlpii, pereții de zidărie prin cămășuire în soluție de beton armat și elementele nestructurale-pereții de închidere exterior prin refacerea tecuielii cu tencuială armat cu fibră de sticlă.

Varianta B - Desființarea/Demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, moderne.

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Varianta A:

Soluția de intervenție de consolidare propusă constă în:

 • - cămășuirea elementelor cadrelor în soluție de beton armat la nivelul parterului (stâlpi și grinzi pe ambele direcții) până la nivelul fundațiilor;

 • - cămășuirea elementelor cadrelor și pereților din zidărie (pe ambele fețe) care formează nucleul de scară, în soluție de beton armat, pe toată înălțimea etajelor

MIND MATTER

(se realizează astfel nuclee de beton armat de la fundații până la planșeul de peste etajul 4);

- realizarea panoului de umplutură din beton armat, turnat monolit și a fundațiilor corespondente la parter în:

• tronson A: axele 1/A-C, 7/B-A', 8/B-C, 10/B-C, 11/B-A', 16/A-C, B/7-8 și B/10-

 • • tronson B: axele 17/A-C, 20/A-C și 38/A-C;

 • • tronson C: axele 39/A-B și 52/A-B;

 • - realizarea panourilor de umplutură din beton armat, turnat monolit sub formă de arc și a fundațiilor corespondente la parter în tronson B: axele A/ 17-18, A/ 19-20, B/18-19, C/ 17- 18 și C/19-20;

 • - cămășuirea în soluție de beton armat a pereților de la fațada posterioară, pe înălțimea parterului, (pe ambele fețe) și intervenții de subzidire la fundațiile aferente în:

 • • tronson A axele A/ 1-5 și A/13-16;

 • • tronson B axA A/ 17-38;

 • • tronson C axa A/39-52;

 • - cămășuirea elementelor cadrului de susținere a etajelor în consolă de la tronson A axa A'/5-13 în soluție de beton armat până la nivelul fundațiilor, inclusiv a contraforților (stâlpi înclinați cf. proiect inițial);

 • - suplimentarea grosimii diafragmei orizontale de peste parter printr-un strat de beton armat monolit turnat deasupra planșeului existent (supra-betonare) și o cămășuire cu beton torcretat la partea inferioara ;

 • - rețeserea/rezidirea zonelor din pereți care prezintă fisuri/crăpături înlocuind elementele rupte;

 • - placarea locală, pe traseul fisurii / crăpăturii cu tencuială armată (armătură de oțel, grile polimerice, țesături din plolimeri armate cu fibre)

 • - reparații la fisurile din zidăria panourilor de pereți (după caz) prin injecții cu lapte de ciment-var (pentru completarea golurilor), injecții cu lapte de ciment, injecții cu rășini epoxidice (se vor folosi rășini pentru care există confirmarea durabilității în timp).

 • - sporirea simultană a rezistenței la încovoiere și la forță tăietoare prin buiandrugi metalici peste golurile din zidărie, prins în zidărie cu șuruburi/ancore;

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


CUI RO30329499


Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

 • - refacerea contactului între cadru și panou prin umplerea rosturilor cu mortar, pentru asigurarea conlucrării;

 • - refacerea suprafeței de descărcare a structurii de rezistență din zonele cu subsol, în terenul de fundare prin mărirea tălpii fundațiilor, precum și îmbunătățirea terenului de fundare;

 • - refacerea trotuarului și etanșarea acestuia față de structură pentru a se evita infiltrațiile de apă în teren și în pereți;

 • - înlocuirea tâmplariei vechi pentru a preveni infiltrarea apelor pluviale;

 • - refacerea tencuielilor și finisajelor la interior și exterior;

 • - asigurarea gradului de izolare termică conform normativelor în vigoare prin lucrări de termoizolare a întregului bloc;

 • - refacerea instalațiilor pentru utilități (apa, canal, încăl zire, electrice etc., în funcție de existent).

Referitor la intersecția imobilului analizat, situat în str. Mărășești nr. 4, cu clădirea fostului cinematograf,, Muncitorul", în condițiile în care clădirea cinematografului prezintă degradări avansate, cu componente ale structurii de rezistență aproape de colaps, se impune de urgență ca Primărie Municipiului Bacău să solicite proprietarului acestei clădiri de a lua măsuri urgente de punere în siguranță, în contextul limitării sau evitării efectelor unei potențiale prăbușiri a clădirii.

Varianta B

în condițiile în care lucrările de consolidare impuse de starea construcției și gradul de asigurare față de acțiunile seismice ar fi excesiv de scumpe și ar implica întreruperea

funcțiunii construcției timp foarte îndelungat pot fi avute în vedere și alte opțiuni. Stabilirea strategiei celei mai indicate trebuie să fie rezultatul unei analize cost-beneficiu a mai multor soluții, care să ia in considerare parametrii de bază. Având în vedere încadrarea în clasa de risc seismic Rsl și că durata indicativă de viață proiectată a construcției: 50 - 100 ani (conf.CR0/2012, tabel 2.1) poate fi considerată atinsă (peste 50 ani), analiza ansamblului acestor exigențe și condițiilor materiale disponibile pot duce și la alte opțiuni pe lângă consolidarea construcției în ansamblul ei.

Aceste soluții pot fi:

 • - scurtarea duratei ulterioare de folosire a clădirii

 • - părăsirea clădirii și împiedicarea accesului în zona aferentă clădirii până când se pot ataca, eventual, lucrările de consolidare necesare

 • - demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, modeme. O asemenea soluție poate fi aplicată când cheltuielile reabilitării ar fi nejustificat de mari, fără să fie posibile remodelări semnificative ale spațiului pentru îmbunătățirea funcțiunilor, pe terenuri foarte prețioase.

Varianta B - Desființarea/Demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, modeme este o soluție cu implicații juridice și poate fi aplicată prin decizia Beneficiarului cu respectarea și aplicarea prevederilor legale.

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate:

Varianta A este varianta recomandandata din punct de vedere tehnico-economic,

Conform varantei A, după realizarea lucrărilor, gradul de risc seismic va fi

RsIV.

Aceasta soluție este recomandata deorece are un cost de investiție mai mic, iar locatarii pot folosi imobilul in continuare, fiind necesara doar evacuarea propietarilor spatiilor comerciale de la parter.

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ^ SI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC, CUPRINZÂND:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție:

 • 1. Din punct de vedere arhitectural

Intervențiile care privesc finisajele și elementele nestructurale sunt exclusiv implicații ale consolidărilor structurale, după cum urmează:

Demolarea pereților nestructurali din subsol / parter, afectați de consolidările fundațiilor

Demontarea scărilor de acces și planșeelor etajelor parțiale din spațiile comerciale din parter

Decopertarea tencuielii / placărilor elementelor verticale ce se vor consolida (stâlpi sau pereți structurali de zidărie) din subsol, parter sau etajele superioare (după caz)

Decopertarea tencuielii de la intradosul planșeului dintre parter și etajul 1, care se va consolida

Decopertarea pardoselilor și a șapei existente penste planșeul dintre parter și etajul 1

Demolarea parapeților din parter - fațada principală (afectați de consolidări) Decopertarea tencuielii exterioare de pe fațade, în cazul etajelor și în curțile de lumină ale subsolului

Demontarea învelitorii pentru copertinele acceselor în casa scării și pentru copertina către stradă, peste spațiile comerciale

Desfacerea tâmplăriilor interioare afectate de lucrările de consolidare (cu recuperare de material)

Desfacerea tâmplăriilor exterioare din parter afectate de consolidări, pe fațada secundară, și din fațada principală, uniformizate ca poziție și conformare Desfacere construcții metalice anexa (fațada secundară - unde este cazul) Refacerea șapelor din subsol și parter (unde se vor consolida fundațiile și se vor sparge placa-suport a pardoselii nivelului inferior, subsol sau parter, după caz) Refacerea trotuarelor (la exteriorul clădirii) cu paviment de beton / asfalt (către aleea / aleile secundare de acces), respectiv dale piatra naturală (unde s-a demontat, în prealabil, cu recuperare de material) Refacerea cordonului de bitum perimetral (fațade)

Refacerea tencuielii de la intradosul planșeului dintre parter și etajul 1, care va fi fost consolidat

Refacerea pereților nestructurali (din subsol / parter, afectați de consolidările fundațiilor) în sistem gipscarton, pe aceeași poziție

Refacerea șapei armate și elicopterizate peste planșeul dintre parter și etajul 1 (cel care va fi fost consolidat) și a straturilor finite de pardoseală (destinate spațiilor umede, resp. spațiilor uscate, în funcție de pardoseala demontată anterior)

Refacerea scărilor de acces și planșeelor etajelor parțiale din spațiile comerciale din parter CARE AU FOST REALIZATE CU AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

Refacerea tencuielilor interioare la pereții consolidați (inlcusiv glet și vopsitorii lavabile - strat finit)

Realizarea tencuielii la pereții structurali nou-construiți (unde este cazul) inlcusiv glet și vopsitorii lavabile - strat finit

Refacerea parapeților din fațada principală, uniformizați ca poziție și conformare Tencuirea hidrofugă a soclului (fațadele secundare) respectiv a parapeților (fațada principală)

Refacerea tâmplăriilor exterioare din parter, pe fațada secundară, și din fațada principală, uniformizate ca poziție și conformare

Refacerea învelitorii pentru copertinele acceselor în casa scării și pentru copertina către stradă, peste spațiile comerciale

Refacerea tencuielii exterioare de pe fațade, în cazul etajelor, cu armătură de fibră de sticlă (inlcusiv tencuială decorativă - strat finit)

Realizarea unui șorț de tablă peste camașuiala parterului (fațada secundară) Montarea profilelor de rost la fațade

 • 2.Din punct de vedere structural

Soluția de intervenție de consolidare propusă constă în:

- cămășuirea stâlpilor cadrelor în soluție de beton armat la nivelul parterului până la nivelul fundațiilor. Armăturile din cămășuială se ancorează în fundațiile existente si in stâlpul existent cu ancore chimice .

 • -  zidăria se va ancora în cămășuielile stâlpilor cu bare minim O8mm/40cm;

-camasuirea in soluție de beton armat a grinzilor planseului pete parter de pe ambele direcții;

 • - cămășuirea elementelor cadrelor și pereților din zidărie (pe ambele fețe) care formează nucleul de scară, în soluție de beton armat torcretat, pe toată înălțimea etajelor (se realizează astfel nuclee de beton armat de la fundații până la planșeul de peste etajul 4); Camașuiala se va arma cu o plasa formata din bare independente BST500S. Camașuiala se conectează cu peretele din zidărie cu ajutorul unor crose metalice, minim 6buc./mp, montate cu mortar de injecție in peretele de zidărie. înainte de realizarea camasuielii cu beton torcretat se va desface tencuiala pereților de zidărie si se vor curata rosturile de mortar dintre cărămizi pe o adâncime de minim lcm. Se va asigura continuitatea armaturilor

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

camasuielii pereților de zidărie intre nivele prin realizarea unor găuri la pas de 30cm in placa din beton armat de peste parter, in care se vor monta bare de legătură C>14. Acolo unde lipsesc pereții de cărămidă din subsol se vor crea pereți noi din zidărie de cărămidă plina presata in grosime de 25 cm , de vor camsui pe ambele fete si li se vor crea fundații noi.

 • - cămășuirea în soluție de beton armat torcretat a pereților de la fațada posterioară, pe înălțimea parterului, (pe ambele fețe) și intervenții de consolidarea fundațiile aferente în:

 • • tronson A axele A/ 1-6.1 și A/ll.1-16;

 • • tronson B axul A/ 17-38;

 • • tronson C axa A/39-52;

 • - realizarea panoului de umplutură din beton armat, turnat monolit și a fundațiilor corespondente la parter si/sau subsol în:

 • • tronson A: axele 1/A-C, 6.1/A-B, 8/B-C, 10/B-C, 11.1/B-A', 16/A-C, B/6.1-8 și B/10-11.1;

 • • tronson B: axele 17/A-C, 20/A-C și 38/A-C;

 • • tronson C: axele 39/A-B și 52/A-B;

 • - realizarea unor stâlpi noi din beton armat, turnat monolit și a fundațiilor corespondente la parter în tronson B: axele A/ 18-19, B/18-19, și C/18-19 si consolidarea grinzilor aferente(grinzile din axele A,B,C,18 si 19);

 • - cămășuirea stâlpilor cadrului de susținere a etajelor în consolă de la tronson A axa B/7-11 în soluție de beton armat până la nivelul fundațiilor, inclusiv a contraforților (stâlpi înclinați cf. proiect inițial);

 • - camasuirea in soluție de beton armat, aplicat pe exterior, pe toata inaltimea cladirii(etajele 14-4) a pereților de zidărie de la tronsonul A axul 1 , tronsonul C axul 52 si axul A/51-52;

 • - desfacerea pereților de zidărie neportanti si refacerea lor cu peretide zidărie portanti, din cărămidă plina presata de minim 25 cm, camasuiti in soluție de beton armat torcretat in tronsonul B axul 7 si axul 38(camasuit pe o fata) si axul B/18-19(camasuit pe ambele fete) si in tronsonul C axul 39(camasuit pe o fata) in etajele 1-4;

 • - camasuirea in soluție de beton armat torcretat pe ambele fete a pereților exterior ai subsolului, inclusiv consolidarea fundațiilor;

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

-suplimentarea grosimii plăcii peste parter-subrabetonarea si torcretarea acesteia la partea inferioara

 • - refacerea suprafeței de descărcare a structurii de rezistență, în terenul de fundare prin mărirea tălpii fundațiilor atat a celor izolate de la nivelul parterului cat si acelor continui de la nivelul subsolului(camsuirea fundațiilor in soluție de beton armat turnat monolit). Se vor consolida si fundațiile pereților de zidărie de cărămidă ce se vor camasui; Camasuiala fundațiilor se conectează cu fundația existenta din beton cu ajutorul unor crose metalice, montate cu ancore chimice. Camasuiala pereților de zidărie va fi conectata cu camasuiala fundațiilor.

 • - rețeserea/rezidirea zonelor din pereți care prezintă fisuri/crăpături înlocuind elementele rupte;

 • - reparații la fisurile din zidăria panourilor de pereți (după caz) prin injecții cu mortar de injecție

 • - reparații la fisurile din elementele structural din beton (după caz) prin injecții cu mortar de injecție

 • - reparații cu mortar de reparații pentru elementele de beton cu stratul de acoperire degradat

 • - sporirea simultană a rezistenței la încovoiere și la forță tăietoare prin buiandrugi noi peste golurile din zidărie, acolo unde este cazul;

 • - refacerea contactului între cadru și panou prin umplerea rosturilor cu mortar, pentru asigurarea conlucrării;

 • - refacerea tencuielilor extetrioare folosind tencuiala armata cu fibra de sticla

 • - refacerea trotuarului și etanșarea acestuia față de structură pentru a se evita infiltrațiile de apă în teren și în pereți;

-montare profil rost intre tonsoane

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respective hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

INSTALAȚII SANITARE

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro

--- MIND MATTER

în vederea consolidării imobilului se vor realiza și lucrări de instalații sanitare:

Lucrările de refacere a instalației de canalizare menajeră și pluvială: -desfacerea instalației de canalizare în zonele cu intervenții,

-remontarea conductelor de canalizare, dacă nu prezintă corodare,

-înlocuirea locală a conductelor de canalizare în zonele cu intervenții, -înlocuirea locală a coloanelor de canalizare menajeră și pluvială, -montarea de piese de curățire.

Lucrările de refacere a instalației de distribuție a apei reci și calde implică următoarele operațiuni principale:

-golirea instalației interioare;

-desfacerea instalației de apă rece și caldă în zonele cu intervenții

-remontarea conductelor de ap rece și calda, dacă nu prezintă uzură avansată -înlocuirea conductei de apă rece și caldă parțial.

Conductele vor fi executate din țeavă de polipropilenă random gri (PP-R), polietilenă sau similar.

 • - înlocuirea locală a armăturilor prevăzute pe conductele de apă rece și caldă (robineți închidere la baza coloanelor, robineți golire, etc.).

 • - izolarea termică a conductelor de distribuție apă rece și caldă se va executa cu tuburi de izolație tip cu cochilii de cauciuc elastomeric având grosimea min. 19 mm.

 • - obiectele sanitare și echipamentele (boilere, distribuitoare, pompe) se vor demonta și se vor repune pe poziție

 • - înlocuirea locală a coloanelor de apă rece și caldă în zonele de intervenție

 • - înlocuirea locală a robineților de închidere cu ventil sferic către grupurile sanitare și robinete, colțar de închidere și reglaj montate pe legăturile obiectelor sanitare.

 • - demontare și remontare contoare de apă rece și caldă și înlocuirea locală a acestora

 • - se vor înlocui consolele pentru susținerea conductelor aflate în stare de uzură

RC J40/7016/2012                        Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

Proiectarea si dimensionarea instalațiilor de alimentare cu apa s-a făcut in conformitate cu normativul 19/2015 si cu STAS 1478.

PROBAREA INSTALAȚIILOR DE APA PENTRU CONSUM MENAJER

Conform normativului 19/2015, conductele de apa rece si apa calda de consum menajer vor fi supuse la următoarele încercări:

 • - încercarea de etanșeitate la presiune la rece;

 • - încercarea de funcționare la apa rece si calda;

 • - încercarea de etanșeitate si de rezistenta la cald a conductelor de alimentare cu apa calda.

Conform normativului 19/2015, încercarea de etanșeitate la presiune la rece, ca si încercarea de etanșeitate si rezistenta la cald se vor efectua înainte de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele sanitare si celelalte puncte de consum, extremitățile conductelor fiind obturate cu flanse sau dopuri.

Conform normativului 19/2015 presiunea de încercare la etanșeitate si rezistenta la cald la conductele de apa rece si calda va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim. Conductele se vor menține sub presiune timpul necesar verificării tuturor traseelor si îmbinărilor, dar nu mai puțin de 20 min, timp in care nu se admit pierderi de aer.

încercări de funcționare la conductele de apa:

 • - Armaturile sa fie ușor accesibile (manevrare, intervenții), etanșe, cu închidere perfecta;

 • - In funcționare sa nu apara zgomote;

 • - Montajul estetic al conductelor si armaturilor fata de suprafața finita a pereților.

Toate încercările se organizează si se efectuează de către constructor in prezenta reprezentantului beneficiarului. Rezultatele vor fi consemnate intr-un proces verbal.

Pentru lucrările ascunse se vor respecta prescripțiile privind modul de verificare a calitatii si receptionarea lucrărilor ascunse la executarea lucrărilor de instalații.

Executarea lucrărilor si a calitatii acestora se vor confirma in scris.

INSTALAȚII TERMICE

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro

Blocul de locuințe are o instalație de încălzire cu corpuri statice, radiatoare din fonta sau otel, montate aparent in fiecare încăpere.

Coloanele si legaturile radiatoarelor sunt din conducte de otel, montate aparent in camere, racordate la distribuția inferioara, amplasata la subsol.

Spatiile comerciale de la parter au fost montate centrale murale, pentru prepararea agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera.

Legaturile radiatoarelor de la parter (spatiile comerciale) sunt din conducte de polietilena, montate aparent sau in sapa, racordate la centrale termice individuale ale spatiilor comerciale.

Distribuția agențului termic apa calda 80/60°C este prevăzuta in sistem cu 2 conducte pentru instalația de incalzire cu corpuri statice

Lucrările de refacere a instalației de incalzire implica următoarele operațiuni principale:

-golirea instalației de incalzire

-desfacerea instalației de incalzire (tur-retur) in zonele cu intervenții -remontarea conductelor de incalzire, daca nu prezintă uzura avansata -înlocuirea conductelor de incalzire parțial de la subsol. Conductele vor fi executate din țeava de polietilena, PP-R sau similar

 • - înlocuirea locala a armaturilor prevăzute pe conductele de incalzire (robineti închidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.).

 • - izolarea termica a conductelor de incalzire se va executa cu tuburi de izolație tip cu cochilii de cauciuc elastomeric avand grosimea min. 19 mm.

 • - centralele termice se vor demonta, se vor repune pe poziție si se va face punerea in funcțiune

 • - unitățile interioare de climatizare (tip split si caseta) se vor demonta, se vor curata filtrele si se vor repune pe poziție, urmând a se realiza si punerea in funcțiune

 • - înlocuirea locala a coloanelor de incalzire in zonele de intervenție

 • - înlocuirea robinetilor de la radiatoare

 • - demontare si remontare contoare de agent termic si înlocuirea locala a acestora

 • - se vor înlocui consolele pentru susținerea conductelor aflate in stare de uzura

 • - realizare protecție anticoroziva la conducte si suporți.

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

MIND MATTER

- echilibrarea termohidraulica a instalației interioare de încălzire, care cuprinde in principal:

 • •     demontare robinete pe conductele de distribuție (daca exista);

 • •     montare robinete de echilibrare termohidraulica la baza coloanelor, in subsolul blocului;

 • •     spalare instalație interioara de încălzire si probele de presiune si funcționare.

Reglajul instalației se va face prin robinetul de presiune diferențiala, montat la baza coloanelor pe retur, care poate avea si rol de închidere.

Conductele de distribuție care au corespuns probelor se vor proteja prin grunduire, vopsire si se vor izola cu armaflex de 19 mm sau saltele din vata minerala caserate pe folie de aluminiu de 40 mm grosime.

Unitățile exterioare ale aparatelor de climatizare existente pe fațada, se vor demonta, pentru a permite executarea lucrărilor de intervenție

In operațiunea de demontare-remontare unitate de climatizare sunt incluse lucrările de confecționare dispozitive metalice cu prelungirea consolelor pentru fixare unitate exterioara, prelungirea conductelor de cupru si umplerea cu freon, verificarea si punerea in funcțiune a aparatului.

De asemenea radiatoarele si legătură la radiatoarele de la parter se vor demonta pentru a permite lucrările de consolidare asupra pereților.

INSTALAȚII ELECTRICE

La baza lucrării vor sta:

- proiectul de arhitectură și de amplasare în plan - caietul de sarcini primit de la beneficiar - soluțiile stabilite cu beneficiarul - normativele și standardele de specialitate în vigoare

 • a)Curenți slabi:

Lucrările propuse pentru instalațiile electrice implica demontarea tuburilor de protecție a conductoarelor inclusiv a conductoarelor, demontarea cablurilor pozate aparent si a tuburilor aferente acestora, demontarea prizelor si a întrerupătoarelor (comutatoarelor), precum si demontarea corpurilor de iluminat.

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499


www.leviatan.ro


Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


--    MIND MATTER

Parte a celor enumerate anterior se vor monta la loc, daca starea acestora este corespunzătoare.

Circuitelor electrice de curenți slabi nu se va face în doze comune cu cele ale instalației electrice de lumina și priza si se va păstră o distanta minima de 300 mm intre circuitele de curenti slabi si cele de curenti Instalațiile electrice se vor executa cu cabluri electrice de cupru de tip CYYF sau /si conductoare FY de diferite secțiuni protejate in interiorul tuburilor din PVC.

 • b)Curenți tari:

Ținând cont de lucrările prevăzute se propune adaptarea iluminatului de pe casele scărilor, afectate de aceste lucrări, la cerințele normativelor in vigoare. De aceea se vor monta corpuri de iluminat de tip luminoblocuri de tip permanent, in construcție etanșa IP42, cu baterii de acumulatori incluse Ni-Cd, autonomie minim lh, inscripționate in conformitate cu planurile de evacuare ale clădirii (sus/jos, dreapta/stanga). Acestea se alimentează din circuitele de iluminat normal cu conductoare 3 x FY 1,5 mmp, pozate in tuburi PVC halogen free.

Circuitele de iluminat existente se vor păstră.

Dozele de derivație vor fi de tip îngropat cu minim 8 intrari/iesiri, in construcție IP40.

Circuitele de iluminat se vor realiza utilizând conductoare 3 x FY 1,5 mmp. Traseele se vor realiza îngropat în tencuială, în tub PVC diametru 16 mm.

Poziția și numărul de prize se vor păstra. Se vor monta, daca este necesar, prize de tip ST, monofazate de 16 A cu contact de protecție. Circuitele de prize sunt alimentate utilizând conductor tip FY 2,5 mmp. Acesta va fi protejat în tub PVC diametru 20 mm, montat îngropat în tencuială.

Se va păstră obligatoriu o distanță de minim 300 mm față de orice element al instalaăiei de curenți slabi.

înainte de punerea sub tensiune a instalației electrice se va verifica dacă toate circuitele și legăturile electrice au fost executate conform planurilor, precum și integritatea izolației conductoarelor și buna funcționare a tuturor aparatelor electrice ce urmează a fi montate în instalația electrică. Este interzisă montarea de aparate electrice sau conductoare ce au suferit deteriorări pe durata transportului, și care nu mai corespund din punct de vedere al siguranței

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499


Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


www.leviatan.ro


EL


MIND MATTER

în funcționare. Pe timpul desfășurării lucrărilor de construcții-montaj se vor respecta prevederile republicane privind protecția muncii precum și cele PSI.

La executarea lucrărilor de instalații electrice prevăzute in prezenta documentație se vor respecta prevederile:

 • - Legea securității si sanatatii muncii 319/2006.

 • - Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993-editia 1995.

 • - Regulament privind sudarea (cap 32) - art. 1456-1467 (reguli generale), art. 1467-1514 (sudura electrica), art. 1515-1568 (sudura autogena), precum si orice alte masuri de protecție a muncii pe care le considera necesare in timpul activitatii de montaj a instalațiilor.

Lucrările de constructii-montaj care nu afecteaza istalatiile electrice aflate sub tensiune se vor executa conform proiectului de execuție si a dispozițiilor si aprobărilor primite din partea conducerii unitatii, antreprizei de constructii-montaj, cu respectarea stricta a normelor de protecție a muncii si fiselor tehnologice.

Lucrările in instalațiile electrice aflate in exploatare si in apropierea acetsora se vor executa:

-cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor la care urmeaza a se lucra, a instalațiilor învecinate sau a pârtilor instalațiilor învecinate neangradite, crae se găsesc la o distanta mai mica decât distanta de vecinătate

-fara scoaterea de sub tensiune, in cazul lucrărilor precizate in anexa 5 si cap. 3.3 din Normele specifice.

Efectuarea lucrărilor cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor eset necesara si atunci când distantele limita de apropiere sunt respectate dar natura lucrărilor impune aducerea instalațiilor in starea "legat la pamant".

La executarea lucrărilor cu scoaterea de su tensiune a instalațiilor se vor respecta cu strictete masurile tehnice si organizatorice de protecție a muncii

Racordarea instalațiilor noi, executate la instalațiile aflate in exploatare, se realizează întotdeauna cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor si numai cu aprobarea șefului unitatii de exploatare.

Lucrările care se executa cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor se vor realiza pe baza unui program de lucrări.

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

MIND MATTER

Membrii echipei sunt obligați sa intretina in stare buna de funcționare mijloacele de protecție, dispozitivele si sculele de lucru.

Beneficiarul și constructorul vor întocmi instrucțiuni proprii, speciale și specifice tuturor locurilor de muncă ce consideră că au un caracter deosebit, sau pentru care normele existente nu dau prescripții suficiente, care să conducă la securitatea investiției și a personalului (NRPM art.6).

INSTALAȚII DE GAZE

Proiectul este întocmit conform NTPEE - 2008 aprobate prin Ordinul 5/2009 ANRE privind proiectarea , executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze.

In consecința cu datele contractuale, documentația de alimentare cu gaze naturale trateaza doar instalațiile din zona afectata de lucrările de consolidare a structurii de rezistenta. Cantitatile de lucrări sunt relevate doar pentru lucrările din zona afectata de lucrările de consolidare si nu includ echipamente din rețelele si instalațiile de utilizare adiacente.

Intervenția la conducta de distribuție sau branșamentele aferente se va face de către operatorul sistemului de distribuție sau firmele firme abilitate in domeniu, contractate de acesta.

In vederea realizării acestor lucrări beneficiarul va obține acordul de acces printr-o cerere la operatorul sistemului de distribuție E.ON Energie Romania.

Pentru desfasurarea activitatii in condiții optime de siguranța si confort se propune realizarea consolidării structurii de rezistenta a blocului de locuințe, pentru aceasta lucrare este necesara demontarea si remontarea instalaților de utilizare cu gaze naturale in zonele afectate de lucrare.

Conductele de gaze pe fațada se vor demonta in zona afectata. După exectia consolidări, conducta de gaze se va remonta, respectând diametrul si traseul inițial.

Instalația de utilizare gaze naturale se va executa din țeava de otel SR-EN 10216-2/2003 si PE 100 SDR 11, aceasta va funcționa in regim de redusa si joasa presiune.

Intrarea in interiorul clădirii se realizează prin pereții exteriori ai acesteia.

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

-- MIND MATTER

Referitor la receptorii de gaze proiectați, aceștia sunt amplasați in interiorul clădirii in spatii bine limitate si care îndeplinesc condițiile din art.8 NTPEE-2008 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale .

In punctele de pătrundere a conductelor prin pereți si plansee, acestea vor fi protejate in tub de protecție din țeava.

In interiorul tubului de protecție nu se admit suduri sau infiletari iar tuburile se fixeaza rigid si etanș de elemente de construcție si depasesc fata finita cu 10 mm la pereți si plafon.

Interspatiul ramas se va umple cu amestec de mastic cu bitum.

Instalația de utilizare montata aparent va fi realizata din țeava de otel fara sudura, laminata la cald sau trasa la rece, montata pe zidurile stabile ale clădirii pana la intrarea in încăpere unde se vor monta aparatele de utilizare consumatoare de gaze naturale. Instalațiile de utiliare pastreaza diametrul si traseul inițial.

Instalatile de utilizare din incinta blocului de locuințe funcționează in regim de joasa presiune.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Au fost identificate principalele riscuri atât până la demararea lucrărilor cât și în timpul execuției lucrărilor până la data la care se realizează recepția lucrărilor. Acestea sunt:

- există riscul ca întârzierile apărute în obținerea avizelor din partea Autorităților Române, ori plângerile apărute în perioada consultațiilor publice să producă întârzieri în finalizarea întregului proiect

există riscul să apară întârzieri și/sau alte dificultăți in obținerea a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și a autorizațiilor necesare, având în vedere implicarea mai multor autorități și instituții în emiterea acestora, care pot impune diverse condiții și/sau constrângeri

imposibilitatea de obținere la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


CUI RO30329499


MIND MATTER

avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la blocarea realizării proiectului.

există posibilitatea și riscul ca unul sau mai multe avize favorabile care conțin anumite condiții, unele dintre condiții/constrângeri să se suprapună și să nu poată fi corelate / realizate concomitent

 • -  există riscul neîncadrării în termenele stabilite de autoritățile pentru protecția mediului privind depunerea documentației și a nerespectării termenelor privind informarea publicului

 • -  există riscul să apară dificultăți de cooperare între diferite părți implicate în Proiect cu referire mai ales la relațiile dintre Beneficiar, Proiectant, Consultant, Diriginte de Șantier și Constructor

 • -  întârzieri rezultate din decizii referitoare la derularea contractului de lucrări de construcții

 • -  incapacitatea companiilor selectate de a respecta graficele de execuție ale contractelor, incapacitatea acestora de a depăși eventuale întârzieri în fluxul de numerar, incapacitatea de a mobiliza resursele umane și materiale necesare în timp util, incapacitatea de a recupera eventuale întârzieri cauzate de piedici interne sau externe

 • -  dificultăți referitoare la conștientizarea beneficiarilor serviciilor în legătură cu implementarea serviciilor de colectare separată a deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor de ambalaje

 • -  contractarea și implementarea cu întârziere a contractelor de consultanță, dirigenție de șantier, execuție lucrări, furnizare

modificări/schimbări semnificative aduse procedurilor de lucru interne ce pot afecta activitatea Beneficiarului

 • -   posibile modificări ale legislației privind achizițiile publice ori a normelor de implementare ce pot afecta derularea procedurilor de achiziții publice

 • -  modificarea legislației naționale în scopul transpunerii noii directive a deșeurilor

 • -  dificultăți întâmpinate de operatorii selectați în menținerea performanțelor stabilite în momentul selectării lor

 • -  modificarea soluțiilor tehnice pe parcursul implementării ca urmare a cerințelor beneficiarului

 • -  dificultăți în accesarea unor date care sunt necesare bunului mers al

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

proiectului

modificarea legislației în ceea ce privește aspectele tehnice ale Proiectului

- proiectare, execuție, securitatea muncii

 • -  condiții climaterice deosebit de dificile, care întârzie finalizarea lucrărilor

 • -  descoperirea unui sit arheologic, care poate conduce la restricționarea

accesului pe șantier până la dispunerea de măsuri adecvate

rezilierea contractului de lucrări sau a celui de supervizare în cazul neîndeplinirii la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor fie de către Inginer/Antreprenor

 • -  apariția de avarii importante pe perioada de execuție a lucrărilor

 • -   riscul afectării unor construcții (ex. clădiri, rețele) existente pe perioada de execuție a lucrărilor

defectarea echipamentelor/dotărilor care urmează a fi furnizate sau nefuncționarea corespunzătoare a acestora.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate:

Construcția existentă nu este clasată ca monument istoric, nu face parte dintr-un sit arheologic, sau arie naturală protejată. Aceasta se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice de grad A sau B, dintre care unul este chiar sediul Oficiului Poștal nr. 1 amplasat pe limita nordică de proprietate a imobilului, De asemenea, clădirea este amplasată în Unitatea Teritoriala de Referință UTR1, în zona de Protecție a Patrimoniului Cultural.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Suprafața construita - l,560.00mp Suprafața desfasurata - 8,830.00mp Refacere trotuarea - 744.00mp Refacere tâmplarii - l,041.00mp Desfacere/demolari/spargere zidărie trotuare, pardoseala, fundații, pereți -675.40mc

RC J40/7016/2012                        Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

Suprastructura consolidata camasuire stâlpi, pertiu zidărie, stâlpi si pereți noi) -719.60mc

Infrastructura consolidata (camasuiala fundații, perti subsol, fundații si pereți noi)

- l,600.80mc

Refacere tencuieli interioare (stâlpi, pereți interiori) - 9,094.80mp

Refacere tencuiala exterioara - 4,773.60mp

 • 5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

INSTALAȚII SANITARE

Necesarul de utilități: apa și canalizare ramane același, se intervine asupra conductelor de apă și canalizare prin demontarea și înlocuirea acestora în zonele de intervenție.

INSTALAȚII TERMICE

Necesarul de utilități, de încălzire, rămâne același, se intervine asupra conductelor de încălzire prin demontarea și înlocuirea acestora în zonele de intervenție.

INSTALAȚII ELECTRICE

Necesarul de utilități (putere instalată), rămâne același, se intervine prin demontarea și înlocuirea în zonele de intervenție.

INSTALAȚII DE GAZE

Necesarul de utilități,de gaze narurale, rămâne același, se intervine prin demontarea și înlocuirea conductelor în zonele de intervenție.

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro

 • 5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Etapele principale ale realizării investiției sunt:

 • •  organizare de șantier

 • •  lucrări de desfaceri, demolări

 • •  lucrări de consolidare

 • •  lucrări de reparații capitale

 • •  lucrări instalații electrice, sanitare, termice, gaze

Durata propriu-zisa de realizare a investiției este estimata la 24 luni, conform graficului de mai jos. Implementarea acestui grafic depinde de durata procedurii de atribuire a contractului de lucrări.

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4, sc.A-G

Nr. Crt,

Activitate

ANI

AN II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

ETAPA PERMEGATOARE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

ETAPA 1

 • - Documentație pentru obținerea Certificatului de Urbanism;

 • - Documentație pentru obținerea avizelor si acordurilor stipulate prin CU

 • - Documnetatia de avizare a lucrărilor de intervenție

Aprobare DALI

1

Etapa II PROIECTARE SI PROCEDURI DE ACHIZIȚIE

 • - Documnetatia tehnica pentru obținerea Autorizației de construire (DTAC)

 • - Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii de execuție, documentație de licitație

Aprobare proiect tehnic de către Beneficiar

Derulare procedura achiziție lucrări de construcții

Atribuire contract de execuție lucrări de construcții

Asistenta tehnica pe durata execuției lucrărilor de intervenție

2

EXECUȚIE LUCRĂRI

2.1.

Organizarea șantierului

2.2.

Tronson A

Desfaceri,demolări

Lucrări de consolidare infrastructura

Lucrări de consolidare suprastructura

Arhitectura

Instalații sanitare, termice, electrice, gaze

2.3.

Tronson B

Desfaceri demolări

Lucrări de consolidare infrastructura

Lucrări de consolidare Suprastructura

Arhitectura

Instalații sanitare, termice, electrice, gaze

2.4.

Tronson C

Desfaceri demolări

Lucrări de consolidare infrastructura

Lucrări de consolidare Suprastructura

Arhitectura

Instalații sanitare, termice, electrice, gaze

2.5.

RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția lucrărilor

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro

 • 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

- costurile estimative pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similar;

Se prezintă detalierea fiecărui obiect de investiție, expusa si in anexa la prezentul text. Vezi anexa - DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

0

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

-

-

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

-

-

TOTAL

CAPITOL 1

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1 \Asiqurarea utilităților

-

-

-

-

-

TOTAL

CAPITOL 2

-

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectarea și asistentă tehnică

3.1

Studii de teren

-

-

-

-

-

3.2

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizata

3,000

0,656

0,570

3,570

0,781

3.3.

Expertizare tehnico

53,000

11,589

10,600

63,600

13,907

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditului energetic al clădirilor

-

-

-

-

3.5.

Proiectare

89,777

19,631

17,058

106,835

23,361

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3,500

0,765

0,665

4,165

0,911

3.7.

Consultanta

113,370

24,789

21,540

134,910

29,499

3.8.

Asistenta tehnica

169,955

37,162

32,291

202,246

44,223

TOTAL CAPITOL 3

432,601

94,593

82,724

515,326

112,681

CAPITOLUL 4: Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

11.336,972

2.478,948

2.154,025

13.490,997

2.949,948

4.1.1

Consolidare imobil

11.336,972

2.478,948

2.154,025

13.490,997

2.949,948

4.2

Montaj utilaj tehnologice, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

-

-

4.1.1

Montaj utilaj tehnologice, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionalecare nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

11.336,972

2.478,948

2.154,025

13.490,997

2.949,948

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

283,424

61,974

53,851

337,275

73,749

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferete organizării de șantier

198,397

43,382

37,695

236,092

51,624

5.1.2

Cheltuieli conexe orqanizorii șantierului

85,027

18,592

16,155

101,182

22,125

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

126,889

27,746

-

126,889

27,746

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2.319,341

507,148

440,675

2.760,016

603,506

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 5

2.729,654

596,868

494,525

3.224,180

705,001

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

-

-

TOTAL

GENERAL

14.499,228

3.170,408

2.731,274

17.230,502

3.767,630

Din care C+ M

11.535,369

2.522,329

2.191,720

13.727,089

3.001,572

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


50CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază "Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4, sc.A-G "

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


în mii lei/mii euro la cursul                                4.5733 lei/euro din data de 26.06.2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

11,336.740

2,478.897

2,153.981

13,490.721

2,949.888

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

-

-

-

-

-

4.1.2.

Rezistenta

8,159.863

1,784.240

1,550.374

9,710.236

2,123.245

4.1.3.

Arhitectura

2,306.498

504.340

438.235

2,744.733

600.165

4.1.4.

Instalații

870.379

190.318

165.372

1,035.751

226.478

Instalații electrice

130.898

28.622

24.871

155.769

34.061

Instalații sanitare

293.562

64.191

55.777

349.339

76.387

Instalații termice

345.437

75.533

65.633

411.070

89.885

Instalații gaze

100.482

21.971

19.091

119.573

26.146

TOTALI

11,336.740

2.478.897

2,153.981

13,490.721

2,949.888

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

-

-

-

TOTAL II

PROCURARE

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAL III (fără TVA)

..

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fără TVA)

11,336.740

2,478.897

2,153.981

13,490.721

2,949.888

TVA:   19%

2,153.981

470.990

409.256

2,563.237

560.479

TOTAL (cu TVA)

13,490.721

2,949.888

2,563.237

16,053.957

3,510.366


RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992


Leviatan®


La stabilirea costurilor estimative ale investiției s-au avut in vedere :

 • -  valoarea categoriilor de lucrări necesare a fi executate pentru realizarea obiectului de investiție, la faza documentației de avizare a lucrărilor de Intervenții;

 • -  analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare in perioada 2015-2017, si a bazei de date cu preturi actualizate pentru materiale, utilaje și transport;

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Costurile pentru întreținerea si operarea obiectivului investiției includ categorii de costuri specifice exploatării obiectivelor de investiții din domeniu.

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate în cele doua variante:

 • -  varianta fara proiect (situația existenta);

 • -  varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementării investiției propuse în proiectul de fata).

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, au fost luate în calcul numai valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferența dintre varianta cu proiect si varianta fara proiect.

In lipsa unor informații specifice proiectului analizat (informații detaliate cu privire la structura costurilor antrepenorului general precum si a Asociației de Proprietari ce vor fi implicate in activitatile de execuție si întreținere), s-au utilizat:

Pentru costul de întreținere si operare: 0,4x0,6+0,6x1 = 0,84

Pentru costul de construcție: 0,37x0,6+0,63x1 = 0,85.

Ținând cont de durata normala de funcționare a construcției pentru folosința sa principala - locuința colectiva, respectiv de 40 ani, precum si de luarea in considerare a metodei de amortizare liniara (vezi cap.5.6.), a rezultat un total costuri anuale de operare si întreținere de 85.833 lei/an.

Costurile de operare si întreținere anuale vor fi acoperite prin alocari bugetare.

Amortizarea include amortizarea curenta cumulata cu amortizarea generata de proiectul de investiții.

Amortizarea cu proiect include cheltuielile cu amortizarea aferenta activelor achiziționate prin proiect.

Conform Catalog 30/11/2004 - Clasificarea mijloacelor fixe utilizate in economie, durata normala de funcționare, aferent regimului de amortizare liniar, publicat in MO nr.46 din 13/01/2005 pentru grupa 1- Construcții (pct. 1.6. -Construcții de locuințe si socio-culturale - spct. 1.6.1. - Clădiri de locuit, durata normala de funcționare = 40 - 60 ani.

RC J40/7016/2012                        Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


Leviatan®


Pentru o durata normala de funcționare de 40 ani, rezulta un coeficient de amortizare CA = 2,5, respectiv o valoare de amorizare de: 972,5 lei/an.

Amortizarea neta recunoscuta este in fapt, amortizarea activelor achizitonate din resurse proprii: 30% din activele eligibile si 100% din cele neeligibile. Bilantier, subvenția pentru investiții se va înregistra ca si venit in avans si se va dimnua anual cu valoarea amortizării calculata pentru activele achiziționate prin subvenție.

Veniturile din subvențiile pentru investiții aferent liniei de amortizări (amortizarea totala - veniturile din subvenții = amortizarea aferenta cheltuielilor din resurse proprii).

 • 5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI:

 • a) impactul social și cultural - îmbunătățirea gradului de comportare la seism a clădirii, implicit creșterea confortului ocupanților cât și creșterea valorii de piață a apartamentelor;

Clădirea care face obiectul prezentului proiect face parte din ansamblul de blocuri din centrul orașului Bacău. Toate acestea au fost încadrate în clasa I de risc seismic. Conform Legii nr. 282/2015, care a modificat Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, sunt interzise organizarea și desfășurarea de activități permanente și/sau temporare în spațiile situate în imobile încadrate în clasa I de risc seismic. Astfel, viața publică a orașului are de suferit, și de asemenea, are de suferit imaginea orașului.

în urma consolidării acestui proiect se vor putea emite din nou autorizații de funcționare pentru spațiile comerciale aflate la parterul imobilului. Astfel se va reanima circulația pietonală în zona centrală a orașului și va putea fi valorificat și din punct de vedere turistic.

De asemenea, prin realizarea proiectului, se valorifică oportunitatea angajării persoanelor din această zonă în spațiile comerciale de la parter, împrejurare care conduce la scăderea ratei șomajului în orașul Bacău, precum si dezvoltarea altor ramuri economice.

Un alt beneficiu al acestui proiect este dat de creșterea confortului ocupanților și de creșterea valorii de piață a apartamentelor.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

RC J40/7016/2012                        Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

1      A      —1      1       1

In faza de execuție se prevede un necesar de 27 persoane, în mod variabil, depinzând de faza în care se află lucrările de execuție. Este necesară angajarea unei antreprize specializate în executarea unor astfel de lucrări

în faza de operare nu se vor realiza noi locuri de muncă.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate: impact minim, datorită naturii lucrărilor (consolidare si implicațiile acesteia).

Proiectul se încadrează în prevederile HG nr.445/2009, anexa 2 pct.l3(a) și conform criteriilor de selecție pentru stabilirea efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr.3 ale aceleași hotărâri, nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Condițiile de realizare ale proiectului:

 • •  Deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construire, funcție de natura acestora, vor fi depozitate selectiv în spații special amenajate și predate la unități autorizate în acest sens;

 • •  Se vor respecta condițiile impuse prin avizele solicitate prin certificatul de urbanism;

 • •  Se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de praf;

 • •  Se vor împrejmui zonele unde se vor efectua lucrările și se vor monta panouri de înștiințare privind proiectul și perioada propusă pentru execuția acestuia;

 • •  Se vor utiliza mijloace de transport și utilaje cât mai silențioase și cu emisii reduse de noxe;

 • •  Optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de execuție și deșeurile generate în faza aceasta;

Se vor respecta prevederile OMS 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind modul de viață al populației.

 • 5.6. ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Conform Ghidului DG Regio privind elaborarea analizelor cost-beneficiu pentru perioada de programare 2014-2020, o analiza cost-beneficiu are următoarea structura minimala:

 • 1. Descrierea contextului;

 • 2. Definirea obiectivelor;

 • 3. Identificarea investiției;

 • 4. Fezabilitatea tehnica si sustenabilitatea de mediu;

 • 5. Analiza financiara;

 • 6. Analiza economica;

 • 7. Analiza de risc.

Analiza cost-beneficiu pentru investiția de fata va urmări acest continut-cadru. De asemenea, au fost urmate recomandările privind realizarea analizei cost-beneficiu în cadrul HG nr. 907/2017 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Prin perioada de referința se intelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzătoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referința poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referința afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referința este de cel puțin 20 de ani, iar pentru investițiile productive este de aproximativ 10 ani.

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada de programare 2014 - 2020, orizonturile de timp de referința, formulate in conformitate cu profilul fiecărui sector in parte, sunt prezentate in continuare.

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

Sector

Orizont de timp (ani)

Cai ferate

30

Drumuri

25-30

Sector

Orizont de timp (ani)

Porturi si aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Alimentare cu apa

30

Managementul deșeurilor

25-30

Energie

15-25

Broadband

15-20

Cercetare si inovare

15-25

Infrastructura de afaceri

10-15

Alte sectoare

10-15

Sursa: Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014

Având in vedere specificul investiției, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 15 ani.

Calendarul de implementare a Proiectului

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform celor redate anterior, este de 15 de ani, din care primii 2 ani reprezintă perioada de construcție.

Astfel, Calendarul de Implementare a investiției este:

 • •  Anii 2017-2018          investiție

 • •  Intervalul 2019-2031           operare

Anul 2017 este anul de referința in elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de actualizare a fluxurilor de numerar precum si anul de baza pentru exprimarea costurilor.

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Nu este cazul.

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Metodologie

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor.

Această analiză are drept scop să stabilească:

 • •  măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului social în România și în mod special la atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se solicită finanțare;

 • •  fundamentarea calculului necesarului de finanțare din fonduri publice;

 • •  măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

 • •  Hotărârea nr. 907/2017 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • •  „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects", decembrie 2014 -Comisia Europeana

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de proiect propuse în situația actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre veniturile și costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce" o valoare viitoare la momentul de baza a evaluării costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2017, echivalent cu anul de baza al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2017.

Investiția de capital

Titularul investiției este Municipiul Bacau, iar fondurile necesare realizării investiției vor fi obținute prin accesarea unei finanțări publice.

Valoarea investiției totale de capital este de 17.230.502 lei (total general, cu TVA), esalonata pe o perioada de doi ani, cu procentele de eșalonare conform graficului de eșalonare a investiției.

Investiția are ca obiectiv consolidarea clădirii va asigura o comportare corespunzătoare la acțiuni seismice, pentru adaptarea la normativele în vigoare.

Calculul valorii reziduale a costului de capital

In ceea ce privește valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizării liniare, care tine cont de durata normale de funcționare a activelor care


Leviatan®


MIND MATTER


compun investiția de baza. Valoarea reziduala reprezintă valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 15.

în acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente ale investiției, în funcție de durata de viață a fiecărei componente.

Valoarea reziduala a investiției este estimata in valori financiare la o valoare de 8.615.251 lei cu TVA, preturi 2017, corespondent anului 15 de analiza, reprezentând 50% din valoarea investiției totale. Estimarea valorii reziduale are la baza studii anterioare si experiența Consultantului.

Ipoteze in evaluarea scenariilor

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezumat la evalurea rentabilității financiare si economice, este de 15 ani, din care anii de analiza 1-2 (notati convențional cu anii 0-1) reprezintă perioada de implementare a proiectului.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un scenariu de evoluție pentru rata inflației la moneda de referința, si anume Lei. Rata de actualizare folosite in estimarea rentabilității Proiectului a fost de 5%.

In vederea actualizării la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calculării indicatorilor specifici (VPN, RIR, etc) se estimează aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investiție pe termen lung. Având in vedere ca acest capital este directionat către un proiect de investiție cu impact major asupra comunității locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de referința este recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind încadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor eșantioane reprezentative de proiecte similare in spațiul european si implementate cu succes din surse publice.

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definițiilor incluse la Art 61 (1) și (7)(b) din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 și în Ordinul MADR nr. 2112/2015, Art 6 (24) și (25):

„24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor investiții/activități care ulterior finalizării lor generează venituri nete;

25. venituri nete - intrările de numerar plătite direct de utilizatori beneficiarilor schemei pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare; economiile la costurile de funcționare generate de operațiunea în cauză se tratează drept venituri nete, cu excepția cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvențiilor de funcționare"

Evoluția prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si intretinere

RC J40/7016/2012                        Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                         www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


Costurile pentru întreținerea si operarea obiectivului investiției includ categorii de costuri specifice exploatării obiectivelor de investiții din domeniu.

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate în cele doua variante:

 • •  varianta fara proiect (situația existenta);

 • •  varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementării investiției propuse în proiectul de fata).

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, în aceasta vor fi luate în calcul numai valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferența dintre varianta cu proiect si varianta fara proiect.

Astfel, după estimările în cele 2 variante, vor fi prezentate si estimările în varianta incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara.

în ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referința de 15 de ani de analiza, care includ perioada de implementare a investiției (2 ani).

Profitabilitatea financiara a investiției

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investitionale, a costurilor cu întreținerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe întreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

 • •  Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

 • •  Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

 • •  Raportul Beneficiu - Cost; si

 • •  Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Fînancîară(VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri și beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referință pentru a evalua performanța proiectului propus.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidențiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. în cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii și are nevoie de finanțare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investiției totale sunt prezentate în tabelul următor.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiției Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2017)

Anul de analiza

Anul de operare

Intrări

Venituri

Ieșiri

Cost de construcție

Valoarea reziduală

Costuri de operare si intretinere

Flux de numerar net

Flux de numerar net actualizat

2017

0

0

3,446,100

3,446,100

0

0

-3,446,100

-3,446,100

2018

0

0

13,784,402

13,784,402

0

0

-13,784,402

-13,254,232

2019

1

0

0

86,153

0

0

86,153

-86,153

-79,653

2020

2

0

0

86,153

0

0

86,153

-86,153

-76,589

2021

3

0

0

86,153

0

0

86,153

-86,153

-73,644

2022

4

0

0

86,153

0

0

86,153

-86,153

-70,811

2023

5

0

0

86,153

0

0

86,153

-86,153

-68,088

2024

6

0

0

86,153

0

0

86,153

-86,153

-65,469

2025

7

0

0

86,153

0

0

86,153

-86,153

-62,951

2026

8

0

0

86,153

0

0

86,153

-86,153

-60,530

2027

9

0

0

86,153

0

0

86,153

-86,153

-58,202

2028

10

0

0

86,153

0

0

86,153

-86,153

-55,963

2029

11

0

0

86,153

0

0

86,153

-86,153

-53,811

2030

12

0

0

86,153

0

0

86,153

-86,153

-51,741

2031

13

0

0

-8,529,098

0

-8,615,251

86,153

8,529,098

4,925,342

Rata Interna de Rentabilitate Financiară a Investiției Totale (RIRF/C) -5.82%

Valoarea Neta Actualizată Financiară a Investiției Totale (VANF/C) -12,552,441

Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0.00

RIRF/C se situează sub pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstrează necesitatea acordării finanțării publice, care sa susțină obținerea unui cash-flow pozitiv al proiectului.

Conform metodologiei in vigoare vizând fundamentarea proiectelor de investiții de acest tip, sunt întrunite condițiile pentru a susține necesitatea finanțării publice.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor publice, VANF a investiției trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiției mai mică decât rata de actualizare (5%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiții se conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanțare publica pentru a putea fi implementat.

Durabilitatea financiara a proiectului

Analiza sustenabilitatii financiare a investiției evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental „Fara Proiect" - „Cu Proiect".

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2017)

Anul de analiza

Anul de operare

INTRĂRI

Venituri (alocații bugetare)

&ant UE

Contribuție proprie

IEȘIRI

Investiție

Total costuri de operare si întreținere

Rux net de numerar

Rux net de numerar cumulat

2017

3,446,100

0

0

3,446,100

3,446,100

3,446,100

0

0

0

2018

13,784,402

0

0

13,784,402

13,784,402

13,784,402

0

0

0

2019

1

86,153

86,153

86,153

86,153

0

0

2020

2

86,153

86,153

86,153

86,153

0

0

2021

3

86,153

86,153

86,153

86,153

0

0

2022

4

86,153

86,153

86,153

86,153

0

0

2023

5

86,153

86,153

86,153

86,153

0

0

2024

6

86,153

86,153

86,153

86,153

0

0

2025

7

86,153

86,153

86,153

86,153

0

0

2026

8

86,153

86,153

86,153

86,153

0

0

2027

9

86,153

86,153

86,153

86,153

0

0

2028

10

86,153

86,153

86,153

86,153

0

0

2029

11

86,153

86,153

86,153

86,153

0

0

2030

12

86,153

86,153

86,153

86,153

0

0

2031

13

86,153

86,153

86,153

86,153

0

0

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in condițiile in care costurile de operare si întreținere vor fi acoperite prin alocari bugetare.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Principii generale de elaborare a analizei economice si documente relevante

Prin analiza economică se urmărește estimarea impactului si a contribuției proiectului la creșterea economică la nivel regional si național.

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăți (municipiu, regiune sau țară), nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. în vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanță cu:

 • •  „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis", elaborat de Comisia Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020;

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor se referă la următoarele elemente:

 • •  Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare și transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor și a senzitivității, costul marginal al fondurilor publice, surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

 • •  Costuri de mediu;


Leviatan®


MIND MATTER


 • •  Costurile și impactul indirect al investiției de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de întreținere, operare și administrare, valoarea reziduală).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in 'Guide to cost-benefit analysis of investment projects' editat de "Evaluation Unit - DG Regional Policy", Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune", Romania incadrandu-se in aceasta categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăți nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde întreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcții si întreținere și economiile din costurile de operare precum și elemente fără valoare de piață directă precum economia de timp și impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor și beneficiilor în cadrul proiectului și apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectuleste dezirabil și merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul cănu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2017 este luat ca baza fiind anul întocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2017.

Valoarea reziduala la sfârșitul perioadei de analiza a fost estimata la 50% din costul total de investiție, pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrărilor de investiții.

Ca indicator de performanta a lucrărilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:

 • •  Toate beneficiile și costurile incrementale sunt exprimate în prețuri reale 2017, în Lei;

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992—   MIND MATTER

 • •  EIRR este calculată pentru o durată de 15 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de construcție (anii 0-1), precum și perioada de exploatare, până în anul 15;

 • •  Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, condiție ce corespunde cu obținerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Eșalonarea Investiției

 • •  Eșalonarea investiției s-a presupus a se derula pe o perioadă de doi ani, pentru anii de analiza 0-1, conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat același concept de analiza incrementala, respectiv se estimează beneficiile in cazul diferenței intre cazul "cu proiect" si "fara proiect".

Efectele sociale (pozitive) ale implementării proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua categorii:

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:

 • 1. Aplicarea corecțiilor fiscale;

 • 2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);

 • 3. Transformarea preturilor de piața in preturi contabile (preturi umbra); si

 • 4. Calculul indicatorilor cheie de performanță economică

Figura următoare sintetizează etapele de realizare a analizei economice.

Etapele de realizare a analizei economice


: Din analiza economica trebuie excluse : taxele indirecte (de exemplu TVA), î obligațiile angajatorului in ceea ce privește salariile sau orice subvenții. Din : punctul de vedere al societății aceste : elemente constituie transferuri si nu : fluxuri de cash.


____ : Utilizarea preturilor umbra pentru calculul

* costului de oportunitate al input-urilor si • output-urilor.

: Calculul indicatorilor de performanta

* utilizând rata de discount sociala.

Corecțiile fiscale si transformarea preturilor de piața in preturi contabile Aplicarea corecțiilor fiscale

Aplicarea corecțiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor exprimate in valori financiare.

Transformarea preturilor de piața in preturi contabile

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piața in preturi contabile se utilizează adesea o tehnică numită analiza semi-input-output (SIO)1. Analiza SIO folosește tabele de intrări ieșiri cu date la nivel național, recensăminte naționale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodăriilor și alte surse la nivel național, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotații și subvenții. Această analiză poate fi folosită și la calculul factorului de conversie standard.

Deși factorul de conversie standard se determină în mod normal prin calcularea factorilor de conversie corespunzători sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi și formula:

_       (M+X)

unde,                     (M+Tm-Sm)+(X-Tx + Sx)

 • •  FCS = factor de conversie standard;

 • •  M = valoarea totală a importurilor în prețuri CIF la graniță;

 • •  X = valoarea totală a exporturilor în prețuri FOB la graniță;

1 Sursa: Analiza cost-beneficiu - concepte și practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Ediția a II-a. pagina 527.

 • •  Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;

 • •  Sm = valoarea totală a subvențiilor pentru importuri;

 • •  Tx = valoarea totală a taxelor la export;

 • •  Sx = valoarea totala a subvențiilor pentru exporturi.

în calcularea prețului contabil (umbră) al forței de muncă se aplică următoarea formulă:

PCF = PPF x (1-u) x (l-t),unde:

 • •  PCF = Prețul contabil al forței de muncă

 • •  PPF = Prețul de piață al forței de muncă

 • •  u = Rata regională a șomajului

 • •  t = Rata plăților aferente asigurărilor sociale și alte taxe conexe

în tabelul de mai jos se prezintă factorii de conversie a prețurilor de piață în prețuri contabile, pe categorii de costuri, pentru proiectele din România, așa cum au fost definiți în cadrul Ghidului Național pentru Analiza Cost - Beneficiu ACIS-Jaspers.

Factori de conversie de la preturi de piața in preturi contabile

Categorie de cost

Factor de conversie

Comentariu

Articole care se pot comercializa

1

Articole care nu se pot comercializa

1

dacă nu se justifică altfel

Forța de muncă calificată

1

Forța de muncă necalificată

SWRF

formula de calcul (1-u) x (1-t)

Achiziția de teren

1

dacă nu se justifică altfel

Transferuri financiare

0

Sursa:   httoA/www. metodologie. ro/Ghid0/o20ACB0/o20R00/o20proiect.pdf,

pag. 16

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de infrastructura stabilește un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice pentru forța de munca necalificata, (pag. 132, cap. 4.1.4). De asemenea, Ghidul sugerează si o compoziție a elementelor de cost pentru costul de întreținere si operare, respectiv pentru costul de construcție, după cum urmeaza:

 • •  Costul de întreținere si operare: 40% forța de munca necalificata, 8% forța de munca calificata, 45% materiale si utilaje, 7% energie.

 • •  Costul de construcție: 37% forța de munca necalificata, 7% forța de munca calificata, 46% materiale si utilaje, 10% energie.

In lipsa unor informații specifice proiectului analizat (informații detaliate cu privire la structura costurilor antrepenorului general precum si a companiilor de construcție ce vor fi implicate in activitatile de întreținere), se vor utiliza aceste data de intrare.


RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro

Având in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:

 • •  Pentru costul de intretinere si operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84

 • •  Pentru costul de construcție: 0,37x0,6+0,63x1=0,85.

Având in vedere acestea, fluxul incremental de costuri economice ale proiectului (CapEx si OpEx) este prezentat in tabelul următor, ca diferența intre scenariile Cu Proiect si Fara Proiect.

luxul incremental de costuri economice de construcție si de operare si intretinere

Anul de analiza

Anul de operare

Cost de construcție

Costuri de operare si intretinere

2017

2,461,500

0

2018

9,846,001

0

2019

1

0

60,814

2020

2

0

60,814

2021

3

0

60,814

2022

4

0

60,814

2023

5

0

60,814

2024

6

0

60,814

2025

7

0

60,814

2026

8

0

60,814

2027

9

0

60,814

2028

10

0

60,814

2029

11

0

60,814

2030

12

0

60,814

2031

13

0

60,814

Nota. Costul economic de construcție este estimat in preturi 2017.

Analiza economica a condus la estimarea fluxurilor de costuri si beneficii ale investiției.

In final, sunt calculați, pentru o rata economica de actualizare a capitalului de 5% (rata de actualizare) indicatorii de eficienta economica a investiției:

 • •  Rata Interna de Rentabilitate Economica: EIRR=10,23%

 • •  Valoarea Neta Actualizata Economica: ENPV=4.167.883 Lei

 • •  Raportul Beneficii/Costuri: 1,34

Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2017)

Anul de analiza

Anul de operare

Cost de construcție

Cost de întreținere si Operare

Valoarea reziduala

Total costuri

Beneficii economice

Total Beneficii

Beneficii Nete neactualizate

Beneficii Nete actualizate

2017

2,461,500

0

0

2,461,500

0

-2,461,500

-2,461,500

2018

1

9,846,001

0

0

9,846,001

0

-9,846,001

-9,377,144

2019

2

0

60,814

0

60,814

1,850,000

1,850,000

1,789,186

1,622,845

2020

3

0

60,814

0

60,814

1,850,000

1,850,000

1,789,186

1,545,567

2021

4

0

60,814

0

60,814

1,850,000

1,850,000

1,789,186

1,471,968

2022

5

0

60,814

0

60,814

1,850,000

1,850,000

1,789,186

1,401,874

2023

6

0

60,814

0

60,814

1,850,000

1,850,000

1,789,186

1,335,118

2024

7

0

60,814

0

60,814

1,850,000

1,850,000

1,789,186

1,271,541

2025

8

0

60,814

0

60,814

1,850,000

1,850,000

1,789,186

1,210,992

2026

9

0

60,814

0

60,814

1,850,000

1,850,000

1,789,186

1,153,326

2027

10

0

60,814

0

60,814

1,850,000

1,850,000

1,789,186

1,098,405

2028

11

0

60,814

0

60,814

1,850,000

1,850,000

1,789,186

1,046,100

2029

12

0

60,814

0

60,814

1,850,000

1,850,000

1,789,186

996,286

2030

13

0

60,814

0

60,814

1,850,000

1,850,000

1,789,186

948,844

2031

14

0

60,814

0

60,814

1,850,000

1,850,000

1,789,186

903,661

Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) 10.23%

Valoarea Neta Actualizată Economica (ENPV) 4,167,883

Raportul Beneficii / Costuri (BCR) 1.34

Analiza economică a proiectului arata oportunitatea investiției, ENPV fiind pozitiv, dar și efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice și sociale pe care acesta le implică, raportul beneficii/cost fiind mai mare decât 1.

în ceea ce privește rata internă de rentabilitate economică a proiectului, aceasta este de 10,30%, valoare superioară ratei de actualizare socială de 5%. Acest lucru reflectă rentabilitatea din punct de vedere economic a investiției.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societății, in general, sunt evidente ceea ce conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.

Condițiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic sunt:

 • •  ENPV să fie pozitiv;

 • •  EIRR. să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%);

 • •  BCR să fie mai mare decât 1.

Principalii indicatori ai analizei economice

Principalii parametri și indicatori

Valori

Rata socială de actualizare (%)

5%

Rata interna de rentabilitate economice (EIRR)

10.23%

Valoare actualizata neta economica (ENPV) (lei)

4,167,883

Raporturi beneficii-costuri (BCR)

1.34

Analizând valorile indicatorilor economici rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere economic. Indicatorii economici au valori bune datorită beneficiilor economice generate de implementarea proiectului.

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

a. Analiza de risc cantitativa

Riscul este o variabilă exogenă antonimă rentabilității din activitatea economică. Deoarece aceste efecte sunt contradictorii, se pune problema stăpânirii unui anumit nivel de risc față de rentabilitatea așteptată de la investiția din proiect.

Analiza de risc vizează estimarea distribuției de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanță financiară și economică. Odată ce au fost identificate variabilele critice, pentru analiza de risc este necesar să se asocieze o distribuție a probabilității pentru fiecare dintre ele, definită într-un domeniu precis de valori în jurul celei mai bune estimări, utilizată în cazul de bază.

Pentru analiza de risc s-a utilizat metoda Monte Carlo care constă din extragerea aleatoare repetată a unui set de valori pentru variabilele critice și calcularea indicatorilor de performanță ai proiectului pentru fiecare set de valori extrase. Prin repetarea acestui procedeu pentru un număr suficient de extrageri (de ordinul sutelor) se obține distribuția probabilității pentru indicatorii de performanță.

Pentru proiectul de față s-a considerat o distribuție triunghiulară asimetrică pentru costul de investiție, cu o probabilitate mai mare pentru depășirea valorii de investiție din deviz, cu 10.000 de seturi de valori extrase, conform metodologiei descrise in documentul de lucru Monte Carlo simulation of Cost-Benefit Analysis res u I ts,                http://www. jasDers-euroDa-info.org/images/stories/food/

KEW WORKINGPAPERS/_________Risk Analysis - Monte Carlo Instructions.pdf,

elaborat de JASPERS.

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


68Run SlmulatlonRezultatele analizei de risc sunt exprimate ca        medie

estimată       și

deviație standard       a

acestor indicatori.

Astfel, pentru EVNP valoarea medie așteptată este de 2,07 mii lei, iar deviația standard este de 2,29 mii Lei. Probabilitatea ca valoarea neta prezenta economica sa fie pozitiva este de 81,0%.

Ținând seama de toate acestea, am putea defini proiectul de față ca fiind unul cu risc scăzut.

b. Analiza de risc calitativa

In cele ce urmeaza vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara, instituționala, legala) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.

Tehnice:

 • •  Execuția deficitara a proiectului

 • •  Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Financiare:

 • •  Neaprobarea finanțării

 • •  întârzierea plăților

Legale:

 • •  Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării

Instituționale:

 • •  Lipsa colaborării instituționale

 • •  Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.


  RC J40/7016/2012

  CUI RO30329499


  E: contac1@leviatan.ro

  www.leviatan.ro


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

 • •  Interna - pot fi elemente tehnice legate de îndeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

 • •  Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esența acestuia consta in compararea permanenta a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evoluție programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in acțiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de project au următoarele atribuții principale:

 • •  a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

 • •  autorizarea masurilor propuse

 • •  implementarea schimbărilor propuse

 • •  adaptarea planului de referința care sa permită ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informațional

Va susține sistemele de control si monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (in timp util) informațiile pe baza carora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

 • •  masurarea evoluției fizice

 • •  masurarea evoluției financiare

 • •   controlul calitatii

 • •  alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

înțelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând surprizele si semnalizând la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la următoarele:

 • •  stabilirea unei planificări financiare

  70


  91


 • •  confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificări

 • •  compararea abaterilor dintre plan si realitate

 • •  împiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementui financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la îndeplinirea a trei sarcini fundamentale:

 • •  planificarea, controlul si înregistrarea operațiunilor

 • •  prezentarea informațiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

 • •  decizia in chestiuni financiare (atribuții ale conducerii)

Planificarea, controlul si inregistrarea operațiunilor

Presupun operațiuni cum ar fi plățile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea încasărilor din vanzari. Planificarea tranzacțiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzacții si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a plăților si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operațiunilor cu bugetele aprobate.

Prezentarea informațiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operațiuni, evaluând implicațiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informații despre evoluția pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situațiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

 • 6, SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICfĂ) OPTIMfĂl,

RECQM AN DAT(Ă^

 • 6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SU STEN ABILITĂȚII ȘI RISCURILOR

Varianta A - Consolidarea elementelor structurale și nestructurale construcției existente. Se vor consolida elementele structural fundațiile, stâlpii, pereții de

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


--- MIND MATTER

zidărie prin cămășuire în soluție de beton armat și elementele nestructurale-pereții de închidere exterior prin refacerea tecuielii cu tencuială armat cu fibră de sticlă.

Varianta B - Desființarea/Demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, moderne.

 • 6.2.  SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII OPTIM (E), RECOMANDAT(E)

Se propune spre realizare "Varianta A” deoarece implică limitare de costuri și intervenții.

Aceasta soluție este recomandata deorece are un cost de investiție mai mic, iar locatarii pot folosi imobilul in continuare, fiind necesara doar evacuarea propietarilor spatiilor comerciale de la parter.

 • 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIAFERENȚI INVESTIȚIEI:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

• Totalul general al cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiție, exprimat in valoarea fara TVA, calculata in mii Lei si mii Euro la cursul din data 26.06.2017

1 Euro = 4,5733 Lei

TOTAL VALOARE INVESTIȚIE fara TVA = 14,499.228 mii lei fara TVA, echivalent a 3,170.408 mii EURO, fara TVA.

din care:

Construcții montaj (C+M): 11,535.369 mii lei, echivalent a 2,522.329 mii EURO.

as


• Totalul general al cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiție, exprimat in valoarea cu TVA, calculata in mii Lei si mii Euro la cursul din data 26.06.2017

1 Euro = 4,5733 Lei

TOTAL VALOARE INVESTIȚIE cu TVA = 17,230.502 mii lei, echivalent a 3,767.630 mii EURO.

din care:

Construcții montaj (C+M): 13,727.089 mii lei, echivalent a 3,001.572 mii EURO.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Lucrările de intervenție propuse pot asigura îndeplinirea cerințelor fundamentale, respectiv cerința de siguranța a vieții si cerința de limitare a degradărilor.

-Se considera ca OPB (Obiectivul de performanta de baza) satisfacerea exigentelor corespunzătoare nivelului de „Siguranța a vieții pentru acțiunea seismica cu IMR=100 ani - acțiunea seismica pe amplasament prevăzută in P100-1/2006.

-După realizarea masurilor de interventie/consolidare construcția va îndeplini cerințele fundamentala de calitate „Rezistenta mecanica si stabilitate (A)" si „Siguranța in exploatare (B)" prin respectarea normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare.

 • - Marirea clasei de risc seismic al clădirii de la Rsl {construcții cu grad ridicat la prăbușire la cutremurul de proiectare) la Rs4 {construcții cu răspuns seismic așteptat similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare) conf. P100-3/2008.

 • - In urma masurilor de intervenție se elimina sau se reduc semnificativ deficientele de diferite naturi ale structurii astfel incat sa se obțină condiția de siguranța:cerinta seismica<capacitatea construcției.


  RC J40/7016/2012

  CUI RO30329499


E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro

Capacitati fizice pentru realizarea obiectivului de investiție :

 • >  Desfacere/demolari/spargere zidărie trotuare, pardoseala, fundații, pereți : 675.40mc

 • > Suprastructura consolidata camasuire stâlpi, pertiu zidărie, stâlpi si pereți noi): 719.60mc

 • > Infrastructura consolidata (camasuiala fundații, perti subsol, fundații si pereți noi) : l,600.80mc

 • >  Refacere tencuieli interioare (stâlpi, pereți interiori) : 9,094.80mp

 • > Refacere tencuiala exterioara : 4,773.60mp

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Condițiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic sunt:

 • •  ENPV să fie pozitiv;

 • •  EIRR să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%);

• BCR să fie mai mare decât 1.

Principalii indicatori ai analizei economice:

Principalii parametri și indicatori          Valori

Rata socială de actualizare (%)                      5%

Rata interna de rentabilitate economice (EIRR)     10.23%

Valoare actualizata neta economica (ENPV) (lei) 4,167,883 Raporturi beneficii-costuri (BCR)                      1.34

Valorile principalilor indicatori economici indică că proiectul este viabil din punct de vedere economic. Indicatorii economici au valori bune datorită beneficiilor socioeconomice si de impact generate de implementarea proiectului.

<0 durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investiției este estimată la 24 luni, conform graficului prezentat la cap.5.3

 • 6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUAL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE

MIND MATTER

APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Executantul va respecta întocmai tehnologia și materialele specificate în proiect.

în cazuri excepționale, motivate, cu acordul beneficiarului, când executantul este nevoit să folosească alte materiale decât cele specificate în proiect, se va solicita avizul proiectantului pentru stabilirea noii tehnologii.

în caz de neconcordanță între teren și datele proiectului, va fi anunțat proiectantul, iar modificările se vor face numai cu acordul acestuia.

Categoria de importanță, conform Legii Nr.10/95, H.G.R. Nr.766/97 și Ordinului MLPAT Nr.31/N/95, este C (normală)

Clasa de importanță a construcției este III, conform normativului P 100/2013.

Prin proiect se asigură nivelul de calitate corespunzător următoarelor cerințe:

A - rezistență și stabilitate pentru construcții civile și industriale.

Controale de calitate, verificări, încercări

Pe parcursul execuției lucrărilor se vor verifica, pe faze determinante, calitatea acestora, la terminarea unei faze de lucru, precum și la recepția preliminară.

Metodele de control și documentele care stau la baza atestării calității:

 • -  Normativul C 56/85;

 • -   Proiectul de față.

Respectarea condițiilor tehnice de calitate trebuie controlată în primul rând de șefii formațiilor de lucru și de personalul anume însărcinat cu conducerea lucrărilor de execuție.

Aceste controale nu sunt substituite de controalele efectuate de proiectant, investitor și Inspecția de Stat în Construcții, la fazele determinante și nici de cele prevăzute în programul de control pe șantier al proiectantului.

Se va acorda o atenție deosebită pregătirii fronturilor de lucru succesive.

Pentru lucrările care au caracter de lucrări ascunse, calitatea lor se va verifica de către beneficiar împreună cu executantul, pe măsura execuției lor, încheindu-se procese verbale de lucrări ascunse care să confirme:

calitatea materialelor folosite;

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


RC J40/7016/2012

CUI RO30329499Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

MIND MATTER

succesiunea corectă a operațiilor;

corectitudinea execuției.

Rezistenta si stabilitatea structurii

Se asigură respectarea normativelor de proiectare seismice, a altor normative relevante în vigoare, pentru întrunirea criteriilor de rezistență și stabilitate.

Siguranța în exploatare

Se respectă prevederile Normativului P 068-02.

Siguranța privind circulația pe căile pietonale

Amenajarea exterioară a construcției a fost astfel proiectată încât să asigure protecția împotriva riscului de accidentare prin:

 • •      alunecare: aleile si circulațiile pietonale aferente clădirii sunt executate cu materiale care nu permit alunecarea și accidentarea persoanelor, chiar în condițiile în care sunt udate de ploaie etc.

 • •      lovire de obstacole laterale sau frontale:

 • •     circulațiile pe trotuare sunt dimensionate și conformate încât să se evite posibilitatea coliziunii cu uși care se dechid spre exterior;

 • •      pe tot parcursul pietonal se asigura inaltimea libera de trecere de min. 2.10 m.

 • •     denivelările admise maxime sunt de 2,5 cm

 • •     pantele trotuarelor sunt de max. 8% cu lungimi de max. 6m, si sub 5% in rest, pantele transversale sunt de max 2%

Siguranța cu privire la accesul în clădire:

 • •      lățimea intrării principale este de minim 1,00 m.

Siguranța cu privire la circulația interioara:

- pe toate circulațiile, golurile au fost dimensionate respectând înălțimea liberă admisă.

Siguranța cu privire la instalații

 • •      la proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire, sanitare, electrice etc vor fi luate măsuri pentru realizarea siguranței în exploatare (vezi și documentație de specialitate )

RC J40/7016/2012                        Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                    E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                         www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

MIND MATTER

 • •      instalațiile electrice vor fi astfel proiectate încât să asigure protecția împotriva șocurilor electrice datorate atingerii directe sau indirecte

Siguranța la intruziuni si efracții

 • •      ferestrele și ușile vor fi astfel alcătuite (ancorare solidă în pereți, articulații neaccesibile din exterior, sisteme de blocare a mecanismelor de închidere, sticlă antiefracție) încât să împiedice efracția și intruziunea.

Clădirea este de importanță, normală, C;

Gradul de rezistență la foc este II;

Clasa importanță: III.

S-au avut in vedere reglementările stabilite prin Ordin MS 119/2014.

Igiena aerului:

 • •     se va asigura o ventilație corespunzătoare, iar materialele de construcție și finisajele nu vor fi radioactive și nu vor emite substanțe toxice sau gaze nocive;

 • •     se va elimina formarea condensului și se va asigura o ventilație corespunzătoare a spațiilor;

 • •      se va urmări realizarea ambianței acustice în interior prin folosirea tâmplăriei cu garnituri. Zgomotele interne rezultate vor fi eliminate prin întreruperea contactului instalațiilor cu structura construcției.

Igiena apei

 • •      Apa de băut si uz menajer e asigurata din rețeaua oraseneasca, printr-o instalație corespunzătoare;

Igiena evacuării apelor uzate

 • •      se face printr-un sistem corespunzător de canalizare interioară către rețeaua urbană existentă.

Igiena evacuării gunoaielor

• gunoaiele menajere se depozitează în pubele omologate, amplasate în incintă, într-un loc amenajat, până la preluarea lor de către o societate

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

specializată. Deseurile rezultate din construcție se vor evacua prin contract cu firme specializate, iar antreprenorul va avea obligația sa monteze recipienti de colectare adecvați.

Protecția mediului:

 • •      nu se vor produce zgomote și vibrații cu intensitate peste limitele admisibile, în timpul construcției sau folosirii imobilului.

 • •      în timpul execuției clădirii și exploatării sale nu se vor produce emisii de substanțe poluante, radiații sau vibrații, cu impact negativ asupra mediului înconjurător, al vieții populației.

Izolarea termica, hidrofuga si economia de energie

 • •      Tâmplăriile din parter se vor înlocui și vor avea cadru și foi termoizolatoare. Astfel a fost urmărită evitarea punților termice, a condensului pe suprafețele interioare ale spațiilor închise și a acumulării apei din condens în interiorul elementelor de construcție perimetrală;

 • •      Se vor respecta legislația și normativele în vigoare specifice amplasamentului obiectivului

Protecție civila

 • •     Clădirea nu figurează ca monument istoric.

 • •     Conform HG 37/2006, nu este necesar amenajarea unui adapost de protecție civila

Urmărirea comportării in timp a construcției

în cadrul reviziilor se vor urmări în mod deosebit următoarele aspecte:

 • •      Apariția de crăpături, smulgeri, tasări anormale ale structurii;

 • •     Apariția de pete de umezeală, scurgeri, infiltrații de apă, crăparea sau exfolierea straturilor de protecție, apariția condensului;

 • •     înfundarea elementelor de scurgere, formarea depozitelor de praf.

 • •      Instrucțiuni de întreținere

Activitatea de întreținere va viza lucrări de remedieri și reparații periodice și păstrarea destinației clădirii.

RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.roT: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

MIND MATTER

Verificările și lucrările de întreținere se vor face cu personal instruit pentru acest gen de lucrări și totodată dotat și instruit din punct de vedere al protecției muncii.

în plus, au fost luate în considerare reglementările generice de proiectare, și anume:

STANDARDE ȘI NORMATIVE APLICABILE:

IN DOMENIUL URBANISMULUI:

 • •       Legea nr.350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

 • •      H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările și modificările ulterioare;

IN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR:

 • •       LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții — Republicare — act sintetic la 12 aprilie 2013;

 • •       Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare (Legea 587/2002);

 • •       O.G. nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat In Construcții - I.S.C., aprobată și modificată prin Legea nr.707/2001, cu modificările și completările ulterioare;

 • •       H.G.R. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcții; conducerea și asigurarea calității în construcții; stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor; urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi in construcții; autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții; certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții);

 • •       Hotărâre nr 272/1994 - privind controlul de stat al calității în construcții;

 • •       ORDIN nr. 500 din 5 iulie 2007 entru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente;

 • •       H.G.R. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, modificată și completată prin H.G.R. nr. 940/2006;

 • •       O.G. 22 / 2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 • •       H.G.R. nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor;

 • •       H.G.R. nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții și de dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, modificata de Hotarirea 119/2015

 • •      Ordinul MDRL 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992

 • •      ORDIN nr. M.53 din 8 iunie 2015 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale modificat prin ORDIN M.30/2017;

 • •      Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificata de ordonanța 17/2016;

 • •      H.G.R. nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 • •      HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 • •      Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

 • •      Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

 • •      ORDIN nr. M.120 din 12 octombrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind inițierea, elaborarea, conținutul-cadru și aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naționale;

 • •      ORDIN MS Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • •       Legea nr. 45/1994 privind apararea națională a României, cu modificările ulterioare

(inel. Legea 58/2011);

 • •      Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.G. 195/2005 privind protecția mediului

 • •      OUG 195/2005 privind protecția mediului

 • •       Legea nr.107/1996 privind apele, cu modificările și completările ulterioare (inel, prin OUG 94/2016 )

 • •       Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă cu completările și modificările ulterioare (inel. OUG 70/2009)

 • •       H.G.R. nr.862/2016, pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă

 • •       Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă

 • •      Legea nr.319/2006 Legea privind securitatea și sănătatea în muncă modif. Prin Legea 187/2012

 • •      Hotararea 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

IN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR ȘI INSTALAȚIILOR AFERENTE:

 • •       NC 001-1999 - Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin Legea 10/1995;

 • •       NP 068-2002 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare;

 • •       NP 051-2001 - Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la cerințele persoanelor cu handicap;

 • •       NP 063-2002 - Normativ privind criteriile de performanța specifice rampelor și scărilor pentru circulația pietonală în construcții;

 • •       P 102-2001 - Normativ privind proiectarea și executarea adăposturilor de protecție civilă;

 • •       P 118-1999 - Normativ privind siguranța la foc a construcțiilor;

 • •       P118/2-2013- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a Il-a , Instalații de stingere;

 • •       P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a IlI-a, Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;

 • •       MP 008-2000 - Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului P 118-1999;

 • •       GT 030-2001 - Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc la săli aglomerate;

 • •       NP 086-2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingerea incendiilor;

 • •       C 300-1994 - Normativ de prevenirea și stingerea incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

 • •       GP 063-2001 - Ghid pentru proiectarea, executarea și exploatarea dispozitivelor și sistemelor de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți din construcții în caz de incendiu;

 • •      C 58-1996 - Normativ privind ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate în construcții;

 • •       C 107/0-2002 - Normativ pentru proiectarea și executarea lucrărilor de izolații termice la clădiri;

 • •       C 107/1-2005 - Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădirile de locuit;

 • •       C 107/2-2005 - Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădiri cu alta destinație decât cea de locuit;

 • •       C 107/3-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor;

 • •       C 107/4-2005 - Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale clădirilor de locuit;

 • •       C 107/5-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcții în contact cu solul;

 • •       GP 058-2000 - Ghid pentru optimizarea nivelului de protecție termică la clădirile de locuit;

 • •       NP 040-2002 - Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri;

 • •       C 125-2005 - Normativ privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri;

 • •       GP 037/0-1998 - Normativ privind proiectarea, execuția și asigurarea calității pardoselilor la clădiri civile;

 • •       SI 030-2000 - Specificație tehnica de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performanțe antistatice;

 • •       NE 001-1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase și subțiri;

 • •       GP 051-2000 - Ghid de proiectare, execuție și exploatare a centralelor termice mici;

 • •       P 130-1999 - Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor;

 • •       MP 031-2003 - Metodologia privind programul de urmărire în timp a comportării construcțiilor din punct de vedere al cerințelor funcționale;

•P 95-1977 - Normativ tehnic de reparații capitale la clădiri și construcții speciale;

 • •       NE 005-1997 - Normativ  privind  postutilizarea ansamblurilor, subansam->blurilor și

elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la învelitori și acoperișuri (terase și șarpante);

 • •       NE 006-1997 - Normativ  privind  postutilizarea ansamblurilor, subansam-iblurilor și

elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la compartimentările interioare;

 • •      STAS 10903/2/1979 - Determinarea sarcinii termice în construcții;

 • •       STAS 297/2/1998 - Culori și indicatoare de securitate. Reprezentări;

 • •       STAS 2965/1987 - Scări. Prescripții generale de proiectare;

 • •       STAS 6131/1979 - înălțimi de siguranță și alcătuirea parapetelor;

 • •       STAS 3302/2-88 - Pantele învelitorii;

 • •       STAS 4908/85 - Clădiri civile, industriale și agrozootehnice. Arii și volume convenționale;

 • •       STAS 1478/90- Instalații sanitare. Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale. Prescripții fundamentale de proiectare;

 • •       STAS 6472/2-83 - Fizica construcțiilor. Higrotehnică. Parametri climaterici exterior.

IN DOMENIUL STRUCTURII DE REZISTENȚĂ:

 • •      P100-1/2013  - Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru

clădiri

 • •       CR 0-2012     - Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor

 • •       CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

 • •        CR 1-1-4/2012       - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor

 • •      SR EN 1995-1-1:2004/NB:2008 - Proiectarea structurilor de lemn. Generalități. Reguli comune și reguli pentru clădiri. Anexa națională

 • •      SR EN 1992-l-l:2004/NB:2008 - Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa națională.

 • •       SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 - Proiectarea structurilor de oțel. Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa națională

 • •       CR 6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

 • •       CR2-1-1.1-2013       - Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton

armat

 • •      NE 012-1-2007- Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului

 • •      NE 012/2-2010- Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton

 • •      NP -112 - 2014       - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață

 • •      SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 - Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale - Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri. Anexa națională

 • •      SR EN 1993-l-3:2008/NB:2008       - Proiectarea structurilor de oțel. Reguli generale -

Reguli suplimentare pentru elemente structurale și table formate la rece. Anexa națională

 • •      SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008       - Proiectarea structurilor de oțel. Proiectarea

îmbinărilor. Anexa națională

 • •       ST -009 - 2011        - Specificație tehnică privind produse din oțel utilizate ca armături:

cerințe și criterii de performanță

MIND MATTER

 • •       NP - 120 - 2014       - Normativ privind cerințele de proiectare, execuție și monitorizare

a excavațiilor adânci în zone urbane

 • •       NP - 124 - 2010       - Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrărilor de susținere

 • •      Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ord. MAI Nr.163/2007;

 • •      OMAI 87 / 2010- Metodologie de atestare a persoanelor care proiectează, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalații de aparare impotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor;

 • •       Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor indicativ 19-2015;

 • •       Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II a instalații de stingere P118/2-2013;

 • •      SR EN 14339:2006 - Hidranți de incendiu subterani;

 • •      SR EN 12416-1:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere;

 • •      Partea 1: Condiții și metode de încercare a elementelor componente;

 • •       NP003/96 - Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu țevi din polipropilena;

 • •       NTPA 002/97 - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților;

 • •      C 42/85 - Normativ pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații;

 • •       HG 273/94 - Regulamentul de efectuare a recepției lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora.

 • •      Norme generale de protecția muncii (NGPM/2002).

 • •      SR EN 671-2:2002 - Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranți interiori echipați cu furtunuri plate

 • •       Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții ;

 • •      HG 766/1997 - HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • •       HGR 537/2007 - Hotărâre privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendilor ;

 • •       Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;

 • •       Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă

 • •       Instrucțiuni de utilizare a echipamentelor din componența instalației

 • •       STAS 1478/90 - Instalații sanitare. Alimentarea cu apa la construcții civile și industriale. Prescripții le fundamentale.

 • •       STAS 1795/90 - Instalații sanitare. Canalizări interioare. Prescripții fundamentale.

 • •       STAS 1504/85 - Instalații sanitare. Distanțe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor și accesoriilor.

 • •       NP003/96 - Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă.

83

 • •       Instrucțiunile producătorilor de echipamente și materiale

 • •       Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrări de instalații tehnico-sanitare și de încălzire

IN DOMENIUL INSTALAȚIILOR:

 • •       Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare (Legea 587/2002);

 • •       LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții — Republicare — act sintetic la 12 aprilie 2013;

 • •       Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;

 • •       Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;

 • •       HG 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public

 • •       Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor cu tensiuni pana Ia 1000 V ca., indicativ 17- 2011;

 • •       118/1-2002 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenti slabi aferente clădirilor civile și de producție;

 • •       Normativ de încercări și măsurări la echipamente și instalații electrice, indicativ

PE 116/ 94;

 • •       Normativ pentru proiectarea și executarea sist. de iuminat artificial din clădiri NP-061-02;

 • •       Instrucțiuni privind compensarea puterii reactive în rețelele electrice, indicativ

PE 120/94;

 • •      Legea nr.319/2006 Legea privind securitatea și sănătatea în muncă modif. Prin Legea 187/2012

 • •       Instrucțiuni proprii Securitatea și sănătatea muncii privind transportul energiei electrice elaborate de către beneficiar;

 • •      NGAI - ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;

 • •       P 118 - 1999. Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;

 • •      STAS 12604-87, 12604/4-89 , 12604/5-90 - Protecția împotriva electrocutărilor;

 • •      Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificata de ordonanța 17/2016

 • •      Hotararea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată și completată cu Hotărârea de Guvern nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții completata cu Ordinul 1817/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții

întrucât prin proiect s-au respectat normele și normativele în vigoare nu sunt necesare derogări sau avize speciale.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

La execuție se vor respecta prevederile privind protecția muncii, conform normelor generale și specifice lucrărilor de construcții, altor actele normative incidente în vigoare:

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


 • •      Legea nr.319/2006 Legea privind securitatea și sănătatea în muncă modif. Prin Legea 187/2012

 • •      HOTĂRÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006- publicată în M. Oficial nr. 882/oct. 2006 cu modificările și completările prin Hotărârea nr.955/2010 publicată în Monitorul Oficial, Partea I NR.661 din 27.09.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006- publicată in M. Oficial, Partea I nr. 252/martie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile; întocmirea planului propriu de securitate și sănătate, evaluare nivelului de risc la locurile de muncă.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 -publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 380 din 03/05/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, modificata de Hotararea 601/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă

 • •       HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006- publicată în M. Oficial, Partea I nr. 683/august 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, modificata de Hotararea 359/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă

 • •       HOTĂRÂRE nr. 1028 din 9 august 2006- publicată in M. Oficial nr. 710/august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006- publicată în M. Oficial, Partea I nr. 722/august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 1051 din 9 august 2006- publicată în M. Oficial, Partea I nr. 713/august 2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecțiuni dorsolombare.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 1058 din 9 august 2006- publicată în M. Oficial, Partea I nr. 737/august 2006 privind cerințele minime pentru imbunatatirea securității si protecția sanatatii lucratorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 1092 din 16 august 2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 07/09/2006privind protecția lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici in muncă.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 1093 din 16 august 2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate si sanatate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, modificata de Hotararea 359/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 520 din 20 iulie 2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 1146 din 30 august 2006- publicată in M. Oficial nr. 815/oct. 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucratori a echipamentelor de muncă.

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


MIND MATTER


 • •       HOTĂRÂRE nr. 1218 din 6 septembrie 2006- Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici, modificata de Hotararea 359/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 1876 din 22 decembrie 2005- Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 30/01/2006privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibrații, modificata de Hotararea 601/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă.

 • •      HOTĂRÂRE nr. 355/2007 actualizată în 21-01-2008 cu HG 37/2008- Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 21/01/2008 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, modificata de Hotararea 1/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă și a Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor (M.Of. 44 din 19-ian-2012)

 • •       HOTĂRÂRE nr. 510/2010 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiațiile optice artificiale. Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 25/06/2010.

 • •       HOTĂRÂRE nr. 600/2007din 13/06/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă. Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 473 din 13/07/2007, modificata de Hotararea 359/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă

 • •       ORDIN nr. 455/2010 Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din 14/06/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 411 din 21/06/2010.

 • •       ORDIN nr. 3/2007 Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din 03/01/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 30/01/2007.

 • •       LEGE nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată in 2014.

 • •       Norme Generale de protecția muncii - Min. Muncii și Protecției Sociale și Min.Sănătății -1996

 • •       Normativ NSPM -ediția 2000 - "Norme de protecția muncii în transportul și distribuția energiei electrice"

 • •       Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții - Buletinul Construcțiilor nr. 5-6-7-8/1993

OUG 195/2005 privind protecția mediului

MASURI DE PREVENIRE SI STINGEREA INCENDIILOR

•_______Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificata de ordonanța 17/2016

E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro

/^Leviatan®

MIND MATTER

•      ORDIN nr.163/2007 al MAI pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva

incendiilor publicat în Monitorul Oficial, Partea I mr. 216 din 29.03.2007.

 • 6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE:

Sursa de Finanțare este reprezentată de fonduri proprii, bugetul primăriei municipiului Bacău, cheltuieli de capital, conform programului de investiții, aprobat pe anul 2016, cap.70.02, locuințe, servicii și dezoltare publică, pct. A -obiecte în continuare, pct. 11-15.

 • 7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

  • 7.1.  CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - ANEXA nr, 1

  • 7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ - nu este cazul

  • 7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE - ANEXA nr 5

  • 7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR Telekom, E-on, DELGAZ GRID S.A.

  • 7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ: - ANEXA nr7

  • 7.6. AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE, PRECUM:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice - nu este cazul;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație - nu este cazul;

 • c) raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice -

nu este cazul;

RC J40/7016/2012                         Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2,                     E: contact@leviatan.ro

CUI RO30329499                        Sector 3, București, Romania                        www.leviatan.ro

T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice - nu este cazul;

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției: Studiu geotehnic - ANEXA nr 3

Raport de expertiză tehnică - ANEXA nr 4

Documentație economică - ANEXA nr 6E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro

CONSOLIDARE IMOBIL LOT 1

CaJea MĂRĂȘEȘTI nr.4, Municipiul BACĂU, Județul BACĂU FAZA D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


ANEXA 1

CERTIFICAT DE URBANISM

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/473 din 2 A Ai

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.                        Din:     2 5 MAI 701?

în scopul:

1.1.1.A) CONSOLIDARE IMOBIL - LOT 1

Ca urmare cererii adresate de ____________________MUNICIPIUL BACAU______________________

cu domiciliulXsediul în județul____________BACAU____________. localitatea_____________BACAU_____________

satul____________________________z____________________________, sectorul____:____, cod poștal _______________z_______________

strada______________CALEA MARASESTI_____________,nr...................-......6.............El__-

sc.                 et.              ap. - . tel./fax_________________=_________________, e-mail________________-

înregistrată la nr. ___________17473___________ din 19-05-2017

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în: conform Anexă Listă obiective în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ____________250____________/________2008

Â. faza FUG______ aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin

HCL nr. 114 din 20.04.2016____________________________________________1

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. 29023 din 09.05.2017, terenul este proprietate a Statului Roman si există înscrieri privitoare la sarcini - Contracte de Vânzare-Cumpărare.

Blocul de locuințe cu parter comercial este proprietate privata.

Imobilul se află în zona de protecție a patrimoniului cultural, în zona veche a municipiului si in zona de siguranța a unităților militare.

r 2. REGIMUL ECONOMIC

K"’ Folosința actuală: teren curți construcții, bloc de locuințe cu parter comercial.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă mixta de locuințe colective si zonă pentru instituții publice, servicii, din zona centrala - UTR 1.

Terenul se află în zona "A" de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - CONSOLIDARE IMOBIL - LOT 1

| Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de

|desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului

AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și pnn Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului Ia elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului ți accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, pnn certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, incadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire Ia menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi. în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

- declarații notariale: . ACORD PROPRIETARI

 • c) documentația tehnică - D.T.. după caz (2 exemplare originale):

  0 D.T.A.C.


  □ D.T.O.E.


  □ D.T.A.D.


 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d. 1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

2 gaze naturale

0 telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban


.....alimentare cu apă                 gaze naturale

— canalizare                         telefonizare

3 alimentare cu energie electrică     ~ salubritate

□ alimentare cu energie termică      r transport urban d.2) avize și acorduri privind:

Alte avize/'acorduri


0 sănătatea populației


Tprotecție civilă


□ securitatea la incendiu              □ protecție civilă d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

 • - - D1RECȚLA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE ȘI PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL BACĂU

d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

scutit

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

L.S.COSV


ARHITECT ȘEF, /

VASELE ALEXANDRU GELIMANAchitat taxa de.....lei, conform chitanței nr......din

SCUTIT

7           7(117

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de _/____

3/4

llț


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină. în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

c

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

Imobilul se află în:

 • - zona II - zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus, conform Ordinului nr. 118/2003;

 • - zona de protecție a patrimoniului cultural si in zona veche a municipiului;

 • - zona de siguranța a unităților militare.

FUNCȚIUNEA DOMINANTĂ A ZONEI este data de instituțiile publice și servicii, zona centrală având un caracter predominant administrativ și comercial.

Zona centrală este compusă din:

 • - locuințe colective existente;

 • - locuințe individuale existente;

 • - instituții publice și servicii existente și propuse:

 • - spații verzi existente și propuse;

 • - căi de comunicații rutiere existente și propuse.

FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE ale zonei sunt rețele tehnico-edilitare și construcțiile aferente.

UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele funcțiuni, reprezentative și cu atractivitate, considerate caracteristice pentru o zonă centrală:

 • - funcțiuni administrative,

 • - funcțiuni financiar-bancare,

 • - funcțiuni comerciale cu caracter intraurban,

 • - funcțiuni de cult,

 • - funcțiuni de cultură,

 • - funcțiuni de învățământ,

 • - funcțiuni de sănătate,

 • - funcțiuni de loisir public,

 • - funcțiuni de turism cu caracter intraurban,

 • - funcțiuni aferente infrastructurii de transport public,

 • - locuințe colective,

 • - servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate),

 • - echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Conform regulamentului local de urbanism pentru zona centrala s-a stabilit:

 • - regimul de înălțime maxim admis este de șapte niveluri supraterane.

 • - inălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioara sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 25,00m.

 • - inălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 30.00m.

 • - P.O.T. maxim = 80%

 • - C.U.T. maxim = 8,00

Blocul de locuințe are regim de inaltime S+P+4 cu parter comercial.

SE SOLICITĂ CONSOLIDARE IMOBIL

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă. canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.


JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA

CERTIFICATUL DE URBANISM

Ni:J 3 Z din ? 5. MljflJi' _

Arhitect șef

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau. Municipiul Bacau,

satul ____________________________:____________________________

strada__Calea Marasesti___

sc. G et. - ap. - sau identificat prin:

satul ____________________________:____________________________

strada____Calea Marasesti ____

sc. F el. - ap. - sau identificat prin:

satul ________

strada_______

sc. E et.


Calea Marasesti

aP- ~ sau identificat prin:

satul _________________________2_________________________

strada ___________Calea Marasesti_______________

sc. D et. * ap. - sau identificat prin:

satul _________________________2_________________________

strada _______________Calea Marasesti_______________

sc. C et. - ap. ~ sau identificat prin:

satul ___________________________2__________________________

strada _     _ Calea Marasesti______

sc. B et. - ap. - sau identificat prin:

satul ___________________________2__________________________

strada_________Calea Marasesti___

sc. A et. - ap. - sau identificat prin:

sectorul

cod poștal:

nr.      4

bl.                     4

extras din

planul cadastral pe ortofotoplan. număr

sectorul

cadastral 60190

cod poștal:

nr.      4

bl.                     4

extras din planul cadastral pe ortofotoplan. număr

sectorul

cadastral 60190 cod poștal:

nr.      4

bl.                   4

extras din

planul cadastral pe ortofotoplan.

număr

sectorul

cadastral 60190 cod poștal:

nr.      4

bl.                   4

extras din

planul cadastral pe ortofotoplan.

număr

sectorul

cadastral 60190 cod poștal:

nr.      4

bl.                     4

extras din

planul cadastral pe ortofotoplan.

număr

sectorul

cadastral 60190 cod poștal:

nr.      4

bl.                     4

extras din planul cadastral pe ortofotoplan.

număr

sectorul

cadastral 60190 cod poștal:

nr.      4

bl.                   4

extras din

planul cadastral pe ortofotoplan.

număr

cadastral 60190

JUDEȚUL BACAU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

“ *23 MAI2017

Arhitect șef,

VASILE ALEXANDRU GEL1MAN

EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN


an zbor 2010 scara 1:1.000
Amplasament nr. cadastral :60190, UAT Bacau


Limita intravilan

Delimitare UAT

Nr. înregistrare.ziua..luna.9.1.anul ?.91Z.


Copie conformă cu exemplarul din arhiva BCPI.

Bacău eliberată la data de.... 26;04.2017............


Tariful.......“M..

Referent.........

L.S.


cu chitanța nr.. JUDEȚUL BACĂU

P**|XI '-1 x MUNICIPIULUI b a că u

ANEXĂ LA

1 1 oTor,SATL,L UE urbanism


Arhitect șef,     7J


CONSOLIDARE IMOBIL LOT 1

Calea MĂRĂȘEȘTI nr.4, Municipiul BACĂU, Județul BACĂU

FAZA D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A

JF

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

JF

ANEXA 2

ACT PROPRIETATE


ROMÂNIA

IUMSTEREL FIVVVJ EI Oil PUBLICE
CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

asociația DE PROPRIETARI 1S marasesti afj

MRJ Bacău, cod postai: 600036

Str Erou Gheorghe Rusu, nr.4, bl.4, etP

Autofizâtie:SC.38/15.10.2002; 30-1/7462


Emitent

Conducătorul unității fiscajiis^


Semnătura


Cod 14.15.20,99Codul de identificare fiscală (C.I.F.):

Data atribuirii (C.I.F.):

Plătitor de TVA din data de:


Data eliberării;


J

11306928

23-12-1998

21-09-2004

TipÂrni Ia C.N» "hipuiMEiiU NmionaLV SA


DOSAR NR * 58/2002

' • •      •' -                            ROMANIA ’ ’

' '■     > '" ” judecătoria' bacau județul bacau

■ ’ ’ ' ' '     ’ • I N C-H E 1 E-R E -        ' " '

CAMERA DE CONSILIU DIN:15*1o;2oo2

PREȘEDINTE- SORINA DANALACHE

■        ' - ‘La 'ordine a -venit--spre.'■ soluțienâre. cererea formulată

p de‘'As ociația ,de. pr-op^ie tar i-15 'Mărășeșți „,pentr u acordarea personalității juridice* ,         . .•/• , „ ■   . rr:; »

‘ pcedar.â-cșmple-tăy'‘făr-ă>citare,ac.părților .

:           s *. -Nemaifiindoâlte pr obe'de-odininis tr-at’.r &-,a :trecut la

deliberare *                        A l . ,./

I N S T A N'T-A - <,•- ' :

■ o .  •    .             "■  -c‘ ■-deliber/and--'—‘i  /

' :• ■: -. •cj'Asuprș cefer ii de-îf ațărcon-s tată \-următoarele:

prin cererea adresată Administrației Financiare a municipiului Bacau , Asociația de prjo.priețari 15 Mărăgești Bacau * a solicitat acordarea personalității juridice *

Pentru susținerea cererii au fost depuse înscrisuri: acordul de asociere , statutul ,procesul verbal al adunării constitutive din data de 4*o9.2oo2 , tabele nominale cu locatarii care sunt de acord cu constituirea asociației §i dovada studiilor de specialitate pentru cenzor .                          ; e.

Cererea este scutită de la plata taxei de timbru conform dispozițiilor ar t* 17/1 din ^egea nr *146/1997 modificată*

Analizând actele existente la dosar , instanța constată că în Adunarea Generală din data de 4*o9.2oo2 proprietarii apartamentelor din blocurile 4 ( sc. C , D , E , F, G ) , 7 (sc*A , B C, D ) 9 ( sc* A, B,C) , 11( sc*A , B ,C ) de pe str. Mărășești și blocurile nr.2 ( sc*A , B , C ) și 4 ( sc. D , E , F ) de pe strada Erou Gheorghe Rusu din munic .Bacau , au hotărât tr ansf or mar ea asociației de locatari în asociație de proprietari *De asemenea , au fost alese §i desemnate organele de conducere §i control , fiind desemnat și administratorul asociației *

Ulterior au fost întomite acordul de asociere și stat ut u1-asociației de proprietari , în conformitate cu art*8 din anexa nr*2 la Legea nr*114/1996*

/LO

Apreciind că au fost respectate condițiile prevăzute de art.4 alin.l din Anexa nr . 2-la Legea nr.114/1996, instanța urmează să admită cererea §.i , în conformitate cu art.5 alin.2 din același act normativ, șă acorde personalitate juridică Asociației de prorpietari 13 Măr-ășești.

Pentr u

aceste motive


In numele legii

DISPUNE

-:      ‘ r - Admite cererea 7f or mulată ;'de‘As b'eiăt-ia de proprietari

13 Mărășești” Bacău r, cu^sedi al tînrmunicI';Bâ6afî£\ ^stf'I-’Tr’sadafir ilo. nr . 1 , sc,E , ap. 5 jud. Bacau .         * ; c r;-' ■■■ ■    '' • / : \ • c. r-'

♦ :    ; -"Acordă pers oralitate----juridică 'As ociatiei de proprietar.

‘13f?Mărășe-șți" -Bacău -cu:-sediul~in manie .:Băcău-;- str

Tr andafir ilor

•             ■ G ’ ' ! r .


, ap.5 jud. Bacau.

Executoriei -

Cu dr ept-d-'e’^eciins -î-n termen de 5 zile de la comunicare "Pr on un ța't ă în §e d i nț ă -]3 ublică-azi 115 octombrie 2oo2.

2,


; -- ..DS/ME ~        ,,

■; •=-<

15/16.10. 02xjHEFIEB


O,


!T\


r:


t?


ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI "13 Mărășești" BACĂU

ACORD DE ASOCIERE

1, ASOCIEREA
 • 1.1.  Subsemnați! proprietari ai apartamentelor și spațiilor cu altă destinație decât acea de locuință, din blocurile mai jos enumerate, situate în Bacău am hotărât de comun acord să ne asociem în ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI “13 Mărășești“ BACĂU.

 • 1.2.  Asocierea a fost determinată de existența proprietății comune, indivizibil legată de proprietățile individuale, pe care le deținem, în cadrul blocurilor.

Asociația de proprietari, constituie forma de organizare și reprezentare a intereselor tuturor proprietarilor, legate de întreținerea, funcționarea, dezvoltarea și exploatarea proprietății pe care o deținem în comun.

2. DESCRIEREA PROPRIETĂȚII

1     ■"   •" —   —■   "    ", i. ..... —i y—"■

2.1. Blocul Erou Gheorghe Rusu Nr.2 are următoarele caracteristici:

 • a) Bloc de locuințe fără spații comerciale la parter

 • b) Regim de înălțime

 • -  scara A - parter și 4 etaje

 • -  scara B - subsol, parter și 4 etaje

 • -  scara C - parter și 4 etaje

 • c) Structura în funcție de destinația proprietății

 • - Scara A cu un număr de 14 apartamente din care 13 cu două camere având suprafețe utile de 37 m2 (5 apartamente) și 39 m2 (2 apartamente) precum și un apartament cu 3 camere cu suprafața utilă, de 55 m2;

 • -  un apartament cu 2 camere și unul cu 3 camere, amplasate la parter sunt amenajate pentru altă folosință decât locuință. Unul este utilizat pentru cabinet medical și unul pentru activități comerciale în domeniul informaticii. Ambele au amenajate intrări suplimentare direct din stradă.

 • -  Scara B cu un număr de 15 apartamente având suprafețe utile de 36 m2 (5 apartamente), 37 m2 (2 apartamente), 38 m2 (6 apartamente) și 39 m2 (2 apartamente).

1 (22^-

Subsolul este compus din trei încăperi în suprafață totală de.VĂ.: m2 ■utilizate în comun de către locatarii de la scara respectivă precum și de către una din femeile de serviciu angajată la asociație.

-Scara C cu un număr de 15 apartamente, având suprafețe utile de 36 m2 (3 apartamente), 37 m2 (6 apartamente), 38 m2 (5 apartamente) și 40 m2(1 apartament).

2.2. Blocul Erou Gheorghe Rusu Nr 4 are următoarele caracteristici:

 • a) Bloc de locuințe fără spații comeriale la parter

 • b) Regim de înălțime

 • -  Scara D parter și 4 etaje

 • -  Scara E parter și 4 etaje

 • d) Structura în funcție de destinație a proprietății

 • - ScaraDcu un număr de 15 apartamente din care 2 garsoniere având fiecare suprafața utilă de câte 21 m2, precum șl 13 apartamente cu câte 2 camere având suprafețele utile de 35 m2 (1 apartament), 36 m2 (3 apartamente), 37 m2 (4 apartamente) și 38 m2 (5 apartamente). Unul din apartamentele de la parter este amenajat pentru a fi utilizat cu altă destinație decât Jocuinttă, având realizată și o ieșire direct în stradă.

 • - Scara E cu un număr de 15 apartamente cu două camere având fiecare suprafața utilă de câte 36 m2

 • - Seara F cu un număr de 10 apartamente cu trei camere având fiecare suprafața utilă de câte 52 m2 și 5 garsoniere cu suprafața de 19 m2.

-2.3. Blocul Mărășești Nr.4 are următoarele caracteristici:

 • a) Bloc de locuințe cu spații comerciale la parter

 • b) Regim de înălțime

 • -  Scările A și B aparțin altei asociații

 • -  Scara C parter și 4 etaje

 • -  Scara D parter și 4 etaje

 • -  Scara E subsol, parter și 4 etaje

 • -  Scara F parter și 4 etaje

 • -  Scara G subsol, parter și 4etaje

 • c) Structura în funcție de destinația proprietarilor

 • -  Scările A șîB aparțin altei asociații

 • -  Scara C cu spații comerciale la parter având surafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente de locuit din care 12 cu câte două camere având suprafețele utile de 37 m2 (1 apartament), 38 m2 (7 apartamente), 40 m2 (3 apartamente), 41 m2 (1 apartament) și 4 apartamente de câte 3 camere având suprafețe utile de 51 m2 (1 apartament), 53 m2 (2 apartamente), 54 m(1 apartament).

" Șc3?3 P. cu spații comerciale ia parter având suprafața utiiă oe 180 m2 și 16 apartamente de locuit din care 12 cu cate 2 camere avand suprafețele utile de 38 m2 (6 apartamente), 39 m2 (6 apartamente) și 4 cu câte 3 camere având fiecare câte 51 m2 suprafața utilă.

' Sc&r3 E cu spații comerciale la parter, având suprafața utilă de 180 m2 și 12 apartamente ou câte 2 camere având suprafețele utile de 38 m(8 apartamente), 42 m2 (2 apartamente) și 43 m2 (2 apartamente).

Subsolul este utilizat în comun de către locatari, femeia de serviciu angajată de asociație, în una din încăperi sunt montate instalațiile pentru măsurarea consumului de energie termică a celor 5 scări de blocuri.

Scara F cu spații comerciale la parter, având suprafața utilă de 180 m2 și 12 apartamente cu câte 2 camere având suprafețele utile de 37 m(1 apartament), 38 m2 (4 apartamente) și 40 m2 (7 apartamente).

- S^3?3 G cu spații comerciale la parter, având suprafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente cu câte 2 camere cu suprafețele utile de 38 m2 (8 apartamente) 39 m2 (4 apartamente) precum și 4 apartamente cu câte 3 camere având fiecare suprafața utilă de 50 m2 fiecare.

Subsolul este folosit în comun de către proprietari.

2.4.Blocul Mărășeștî Nr. 7 are următoarele caracteristici:

 • a) Bloc de locuințe cu spații comerciale la parter

 • b) Regim de înălțime

-Scara A subsol, parter și 4 etaje

-Scara B subsol, parter și 4 etaje

-Scara C parter și 5 etaje

(                 -Scara D subsol, parter și 4 etaje

7              c) Structura în funcție de destinație a proprietății

Scara A cu spații comerciale la parter, având suprafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente de locuit din care 12 câte 2 camere având suprafețe utile de 40 m2 (10 apartamente), 41 m2 (2 apartamente) și 4 apartamente cu câte 3 camere având fiecare suprafața utilă de 50 m2

Subsolul este utilizat de locatari și unitățile comerciale.

Scara B cu spații comerciale la parter având suprafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente din care 12 cu câte 2 camere având suprafețe utile de 39 m2 (2 apartamente), 40 m2 (7 apartamente), 42 m2 (3 apartamente) precum și 4 apartamente cu câte 3 camere având fiecare suprafața utilă de 52 m2

Subsolul este folosit în comun de către proprietarii apartamentelor, în

acest spațiu urmând a fi instalat șî sîstei-iul de contonzare a energiei termice pentru întreg blocul.

m2 și


ir*


Scara O cu spații coi t serciaie la parter avand suprafața utila de 180 mz și 21 apartamente din care 8 apartamente cu 2 camere având suprafețe utile de 41 m2 (4 apartamente). 42 m2 (4 apartamente), 4 apartamente cu câte 3 camere cu suprafețe utile de 53 m2 (1 apartament) 54 m2 (3 apartamente) precum și 9 garsoniere având suprafețe utile de 12 mz (1 garsonieră), 15 m2 (3 garsoniere) 18 m2 (1 garsonieră) și 23 m2 (4 garsoniere).

Scara D cu spații comerciale la parter și subsol având suprafața utilă de 180 m2 și 12 apartamente din care 10 apartamente cu 2 camere cu suprafața utilă de 40 m2 (8 apartamente) 41 m2 (2 apartamente), un apartament cu 3 camere cu suprafața utilă de 56 m2 precum și o garsonieră având suprafața utilă de 20 m2

Subsolul este utilizat de societățile comerciale.

2.5 Blocul Mărășești Nr.9 are următoarele caracteristici:

 • a) Bloc de locuințe cu spații comerciale la parter

 • b) Regim de înălțime

 • -  Scara A subsol, parter și 4 etaje

 • -  Scara B subsol, parter și 4 etaje

. - Scara C subsol, parter și 4 etaje

o) Structura în funcție de destinația proprietarilor

& cu spații comerciale la parter având suprafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente din care 12 cu 2 camere având fiecare suprafața utilă de câte 40 m2 4 apartamente cu câte 3 camere având suprafețe utile de 48 m2 (2 apartamente) și 52 m2 (2 apartamente).

- Scara B cu spații comerciale la parter având suprafața utilă de

180 m2 și 16 apartamente din care 12 cu 2 camere având fiecare suprafața utilă de 40 m2 și 4 apartamente cu 3 camere având fiecare suprafața utilă de 51 m2

Subsolul este utilizat de către unitățile comerciale și de către’ centrala

termică de cvartal.


Scara C cu spații comerciale ia parter având suprafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente din care 12 cu 2 camere având fiecare suprafața utilă de 40 m2 și 4 apartamente cu 3 camere având suprafețe utîie de 48 m2

(2 apartamente) și 55 m2 (2 apartamente).


 • 2.6. Blocul Mărășeș ti 11 r. 11 are următoarele caracteristici:

- y*

 • a) Bloc de locuințe sau spații comerciale la parter

 • b) Regîm de înălțime

 • -  Scara A - subsol, parter și 4 etaje

 • -  Scara B - subsol, parter și 4 etaje

Scara C - subsol, parter șî 4 etaje

 • c) Structura în funcție de destinația proprietăților

 • -        A cu spații comerciale la parter având suprafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente din care 12 cu 2 camere având suprafețe utile de 39 m2 (4 apartamente), 40 m2 (6 apartamente), 41 m2 (2 apartamente) și 4 apartamente cu câte 3 camere având suprafețe utile de 50 m2 (3 apartamente), 54 m2 (1 apartament).

Subsolul are acces numai din spațiul comercial de la parter (în. prezent farmacie) fiind practic neutiiizat.

- Scara B cu spații comerciale la parter având suprafața utila de

180 m2 și 16 apartamente din care 12 cu 2 camere cu suprafețe utile de 39 m2 (1 apartament), 40 m2 (10 apartamente), 41 m2 (1 apartament) precum și 4 apartamente cu câte 3 camere, fiecare apartament având suprafața utilă de 52 m2

ocatarii apartamentelor.


Subsolul este utilizat în comun de către I

Scara C cu spații comerciale ia parter având suprafața utilă de 180 m2 și 16 apartamente din care 12 cu 2 camere cu suprafețe utile de 39 m2 (1 apartament), 40 m2 (10 apartamente), 41 m2 (1 apartament) precum și 4 apartamente cu câte 3 camere având suprafețele utile de 53 m2 (2 apartamente), 57 m2 (2 apartamente).

Subsolul este utilizat de către „ELECTRICA” S.A., care are amenajat aici post de transformare,

 • 2.7. Structura de rezistență a blocurilor

 • a) Toate cele 6 blocuri au structura de rezistență realizată din grinzi (cadre) din beton armat, cu planșee între nivele și terasă din beton armat. Pereții sunt realizați din zidărie de cărămidă care umplu golurile dintre stâlpi și grinzi.

Pereții despărțitori din interiorul apartamentelor sunt de asemenea realizați din cărămidă.

 • b) Blocurile au fost date în folosință în anul 1961.

 • c) Accesul se realizează dinspre aleile interioare, iar spațiile comerciale au accesul principal înspre stradă.

 • d) Clădirile (blocurile) sunt racordate la utilități (apă rece, apă caldă, gaze naturale, energie termică, energie electrică, telefonie) prin racorduri unice pe fiecare bloc la apă și energie termică și racorduri la fiecare scară pentru energie electrică, gaze naturale și telefonie.

în care un chiriaș sau ait ocupant ai apartamentului ori ai spațiuiui nu respectă reglementările menționate, asociația de proprietari poate chema judecată pe chiriașa! (ocupanta!) sau pe proprietarul respectivului apartament ori spațiu, sau pe ambii cum hotărăște asociația de proprietari.

 • 5.5. Dacă o hotărâre a adunării generale a asociației de proprietari sau prevederile prezentului acord de asociere conduc la lezarea intereselor unei minorități a proprietarilor, orice proprietar poate intenta acțiune în justiție împotriva asociației de proprietari, pentru invalidarea hotărârii sau a prevederii respective, în termen de 60 zile de la adoptarea ei.

Acțiunea în justiție nu suspendă executarea hotărârii sau aplicarea prevederii, decât dacă instanța hotărăște că astfel de suspendare este necesară.

Președintele comitetului executiv va reprezenta asociația de proprietari în procesele înaintate împotriva proprietarilor sau de către proprietari.

6. REVOCAREA SAU AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

6.1. Prezentul acord de asociere poate fi revocat sau amendat în conformitate cu prevederile statutului asociației.

7. SEMNAREA ACORDULUI PE ASOCIERE CONFORM ANEXELOR

__

10

12^


CONSOLIDARE IMOBIL LOT 1 CALEA MĂRĂȘEȘTI NR. 4, MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

FAZA D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

ANEXA 3

STUDIU GEOTEHNIC

SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR Municipiul Bacău

Ex. B4

2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str, Mărășești nr.4, Scările A,B,C,D,E,F,G

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

Anexa F

STUDIU GEOTEHNIC

Anexa 2a

(ORDIN M.L.P.A.T. nr. 77/28.10.96)

REFERAT ,

Privind verificarea de calitate Ia ceriuțâ/tjr......yrj'fyr' a-

Faza^^^4.?®TeTace obiectul contractului

// &mjai/da/e /mohd strada Mătâsesfi nr,  3<zcdu /f

 • 1. DATE DE IDENTIFICARE:         z/ ,

r Proiectant general:                                   ...........

> Proiectant de specialitate.^An^^Z/yZ^.???^..2^.?.?.1^?............

 • >  Investitor,            . .3acaU^........... ?......

 • >  Amplasa m en t.                               . /££•. &.................

 • >  Data prezentării proiectului pentru verifica re.;

  2. c..........„.........v. _ „.     „....... ..........~...........

-Șadr d^odi.                          dryNr. ord. reg. corn. J04/231/31.01.2005                           /

Strada Alexandru cel Bun bloc 8, sc. C ap. 5 Bacău tel 0234 588044 / 0740 024345^^

PROIECT /VR.J.Ș/39.L6.

OBIECTUL


Consolidare imobil

Str. Mărășești nr.4

LOCALITATEA....................................................

FAZA


Studiu geotehnicProiect nr. 16/2016

Consolidare imobil

Strada Mărășești nr.4

- Bacău -

BORDEROU

1. Referat verificare Af


2. Foaia de capăt


 • 3. Borderou


s.c. A R G $ fi! ! P S.R.L.


Nr. ord. reg. com. J04/231/31.01.2005

Strada Alexandru cel Bun bloc 8, sc. C ap.5 Bacău tel 0234 588044 / 0740 02434.


Bacău -


MEMORIU GEOTEHNIC

Blocul de locuințe Mărășești nr.4 cu spații comerciale la parterul înalt, urmează să fie expertizat tehnic, în vederea stabilirii soluțiilor de consolidare pentru adaptarea la normativele în vigoare și asigurarea siguranței în exploatare.

Construcția cu subsol parțial, parter cu spații comerciale și patru etaje de locuințe, a fost realizată în perioada 1960 - 1961 în baza proiectului întocmit de DSAPC Bacău, obiectul făcând parte din primul ansamblu de locuințe din Municipiul Bacău, intitulat „2.200 apartamente centru oraș Bacău - faza I-a” și denumit în proiect „Blocul 1- cuartalul III”.

în cadrul acestui ansamblu s-a definitivat și noua tramă stradală a zonei centrale, cu o sistematizare diferită față de cea inițială, conturându-se în jurul vechii construcții a Palatului Administrativ, atât artera centrală cât și piața Casei de Cultură.

Proiectarea acestui ansamblu de locuințe a avut la bază studiul geotenic nr.38/1960 întocmit de DSAPC Iași.

Prezentul studiu geotehnic are la bază rezultatele cercetării efectuate în cadrul studiului menționat, precum și lucrările de cercetare ale colectivului geotehnic al IPJ Bacău, pentru obiecte din apropierea sudică, între care cele mai importante sunt Hotelul Dumbrava și Sediul Administrației Financiare; consultând lucrările menționate, facem o actualizare a condițiilor de fundare avute în vedere la proiectarea și realizarea blocului nr.4, interpretându-le și adaptându-le prevederilor normelor și normativelor în vigoare la această dată.

a. Date generale privind amplasamentul și construcția.

Amplasamentul blocului nr.4 se găsește la vest de strada Mărășești și sud de vechiul Palat Administrativ (Prefectura și Consiliul Județean), tronsoanele alăturându-se ...

aproape liniar pe lungimea de cca. 160 m până la sediul Primăriei; partea nordică, între primele două tronsoane, blocul înglobează până la etajul n, pe jumătatea vestică, vechea construcție a unui cinematograf.

în cadrul raionării geomorfologice pe care am întocmit-o pentru zonele urh ă și periurbană ale municipiului, zona amplasamentului se găsește în grupa „Teraselor râurilor Bistrița și Șiret”, în subzona terasei medii a Bistriței, unitate caracterizată printr-o foarte bună stabilitate generală și locală.

Conform raionării geotehnice a acestei terase și a întregii suprafețe a municipiului, bazată pe rezultatele unei intense cercetări geotehnice, amplasamentul se găsește în complexul stratigrafie cel mai favorabil al terasei, respectiv „Complexul prăfos - argilos”.

Blocul Mărășești nr.4 cuprinde șapte scări pe un aliniament nord-sud, cu

locuințe la etajele I-IV, spații comerciale la parter și subsol parțial cu două curți lumină spre capătul sudic al blocului.


Blocul are structura de rezistență din cadre și planșee din b.a. monolit, pe fundații izolate și tălpi continui sub stâlpi și sub pereții subsolului și de compartimentare.

b.Condițiile tehnico-geologice ale amplasamentului.

în studiul geotehnic nr. 3 8/1960 al DSAPC Iași, blocul 4 (blocul l/III) face parter din „Zona I-a” de raionare a stratificației^ cercetată prin forajele F6-F16-F8-F9-FIO, în baza cărora s-a definitivat și profilul 2-2, longitudinal blocului 4.

vedere adâncimea relativ mare la care este realizată fondarea blocului, lipsa infiltrațiilor apelor de suprafață, oprite de rețeaua stradală betonată pe toate laturile, considerăm că sub nivelul de fimdare existent nu se produce fenomenul de contracție - umflare a argilei.

 • 4. în conformitate cu normele actuale NP-074/2014 tabelul Al-1, terenul de fundare menționat se încadrează în categoria „terenuri bune”.

 • 5. Pe baza criteriilor precizate în normele menționate, punctajul pentru categoria geotehnică este, de zece puncte și ca urmare, amplasamentul blocului se înscrie în „Categoria geotehnică 2” cu risc geotehnic moderat.

 • 6. Dimensionarea fundațiilor s-a făcut pe baza presiunii admisibile, recomandându-

U/

se pentru zona blocului 4 (pentru forajele F8-F9 - menține în pct.6 din stgeo.) următoarele:

Zona cu subsol

Zona fără subsol

Adâncimea de fundare h(m)

0,50

0,75

1,50

2,00

2,50

Presiunea admisibilă 8a (kg/cm2)

1,30

1,40

1,80

2,05

2,20

 • 7. în conformitate cu prevederile STAS 3300/2-85 și normele Indicativ NP-112/2014 anexa D dimensionarea fundațiilor pe baza presiunii convenționale de calcul, pentru stratifîcația terenului blocului 4, ar urma să se facă pentru Pconv. = 200 KPa pentru adâncimea de fundare de 0,50 m în zona cu subsol și Pconv. =300 KPa pentru adâncimea de fimdare de 2,00 m în zona fără subsol. Ca urmare, apreciem că dimensionarea pe baza presiunii admisibile este acoperitoare față de normele actualeîn vigoare, relația între cei doi indicatori fiind 8a = 1,00 kg/cm2 echivalent cu Pconv. = 100 KPa.

 • 8. Observațiile făcute asupra elementelor structurale nu au evidențiat degradări datorate unor tasări diferențiate sau a unor tasări locale izolate ale terenului de fondare, ceea ce confirmă o comportare bună în timp, legată desigur și de o îmbunătățire naturală a indicilor fizico-mecanici ai terenului de fundare (umiditate, consistență, coeziune, etc.).

 • 9. Terenul natural de fundare în care sunt încastrate fundațiile blocului, pe care se găseau gospodării cu case cu 2,3 nivele, avea indici geotehnici inferiori terenului actual din vecinătatea și de sub construcția realizată în urmă cu 56 ani. îmbunătățirea indicilor fizico-mecanici provine din:

 • -  Vechimea relativ mare a construcției, care a permis epuizarea oricărei tasări și formarea unei bune conlucrări între fundații și terenul de fundare.

 • -  Uscarea terenului de fundare ca urmare a acoperirii acestuia pe o suprafață mare cu construcții și platforme rutiere; eventuale pierderi din instalații și rețele s t dirijate spre suprafață, datorită permeabilității reduse a stratului de argilă.

 • -  Stratul de fundare nu este afectat de apa subterană nici măcar prin capilaritate, apa fiind cantonată în stratul de pietriș, mai jos decât contactul acestuia cu argila.

 • 10. Seismic, amplasamentul se găsește în zona cu gradul VIII (opt) de seismicitate -conf. SR 11.100/1-93, iar conform Normativ PI00-2013 valoarea accelerației terenului este ag = 0,35 g iar perioada de colț Tc = 0,7 sec; cu siguranță că la data proiectării blocului Mărășești 4 normele seismice erau mult mai permisive.

 • 11. Prezentul studiu geotehnic este întocmit conform normelor Indicativ NP-074/2014 pentru faza de proiectare „expertiză tehnică”; dacă analiza efectuată de proiectantul expert nu va evidenția necesitatea unor date geotehnice suplimentare, considerăm că studiul va putea fi folosit și pentru proiectarea consolidării blocului Mărăsesti nr.3.T£/>-


  / / ProiectantCONSOLIDARE IMOBIL LOT 1 CALEA MĂRĂȘEȘTI NR. 4, MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

FAZA Da Ai Lila

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

ANEXA 4

EXPERTIZA TEHNICĂ

CONSOLIDARE IMOBIL STR. MĂRĂȘEȘTINR. 4, MUNICIPIUL BACĂU

FAZA: EXPERTIZA TEHNICĂ

SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B4

2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

FAZA

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 1 din 32

SERVICII DE PROIECTARE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

CONSOLIDARE IMOBIL SLR. MĂRĂȘEȘTINR 4,

MUNICIPIUL BACĂU

FAZA: EXPERTIZA TEHNICĂ

Contract nr. 68845/2016 Executant: S.C. ISO-GRUP S.R. Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU


iunie 2016

SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B4

■ 2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,FtG

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 2 din 32

SERVICII DE PROIECTARE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

CONSOLIDARE IMOBIL STR. MĂRĂȘEȘTINR. 4, MUNICIPIUL BACĂU

FAZA: EXPERTIZĂ TEHNICĂ

IMOBIL (BLOC 4) STR. MĂRĂȘEȘTI NR.7

CUPRINS

 • I. SINTEZA EXPERTIZEI                                                  ...

 • II. RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

 • 1. Condiții contractuale                                                                        ...

 • 2. Motivarea expertizei                                                                     ...

 • 3. Colectarea informațiilor pentru evaluarea structurală

  • 3.1. Informațiile generale și istoric                                                     ...

  • 3.2. Informațiile pentru evaluarea structurală                                     ...

  • 3.3. Nivelul de cunoaștere                                                        ...

 • 4. Documentația pentru expertizare

  • 4.1. Legislația în vigoare                                                             ...

  • 4.2. Reglementări tehnice utilizate la expertizare                                 ...

  • 4.3. Documentația privind obiectivul expertizat                                  ...

 • 5. Date privind perioada construcției și nivelul reglementărilor de proiectare aplicate

  • 5.1. Istoricul construcției                                                                   ...

  • 5.2. Nivelul reglementărilor de proiectare aplicate                                ...

 • 6. încadrarea în reglementările tehnice

  • 6.1. Condițiile seismice ale amplasamentului                                   ...

  • 6.2. încadrarea conform HG 766-97                                       ...

  • 6.3. încadrarea mediului                                                          ...

 • 7. Metodologia de expertizare

  • 7.1. Alegerea metodelor de investigare                                         ...

  • 7.2. Prezentarea metodelor de investigare                                      ...

7.2.1 Evaluarea calitativă                                                  ...

 • 7.2.2. Evaluarea prin calcul                                                ...

 • 8. Descrierea construcției

  • 8.1. Funcționalul                                                                     ...

  • 8.2. Structura de rezistență                                                           ...

 • 9. Starea construcției și a instalațiilor

  • 9.1. Starea construcției                                                               ...

  • 9.2. Cauzele degradărilor                                                         ...

 • 10. Condiții de amplasament                                                            ...

 • 11. Evaluarea calitativă

  • 11.1. Evaluare structurală (indicator R()                                          ...

  • 11.2. Evaluarea stării de degradare (indicator Ra)                                ...

 • 12. Evaluarea analitică a nivelului de asigurare (indicator R3)                             ...

 • 13. încadrarea construcției în clase de risc seismic                                         ...

 • 14. Decizia de intervenție                                                                  ...

  SC ISO-GRUP SRL

  BENEFICIAR

  Municipiul Bacău

  Ex. B4 2016

  DENUMIRE PROIECT

  Expertiză Tehnică Imobil str. Marășești nr. 4, Scara A.BfC^DjE^FjG

  FAZA

  ET

  AMPLASAMENT

  Str. Mărășești nr.4, Bacău

  pag. 3 din 32

Anexa A

RELEVEUL CONSTRUCȚIEI

Anexa B

EXTRAS PROIECT

Anexa C

RELEVEUL DEGRADĂRILOR

Anexa D

BREVIAR DE CALCUL

Anexa E

ÎNCERCĂRI NEDISTRUCTIVE MĂSURĂTORI DINAMICE

Anexa F

STUDIU GEOTEHNIC

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B4 ' 2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobilstr. Mărășești nr. 4t Scara AtB,C,D,E,F,G

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 4 din 32

SINTEZA EXPERTIZEI TEHNICE

EXPERT AUTORIZAT:     prof. univ. dr. ing. Dorina-Nicolina Isopescu, expert tehnic

cu legitimația nr. 08866/2011 pentru domeniul Al -Construcții Civile, Industriale și Agricole cu structură din beton, beton armat, zidărie și lemn, pentru exigențele „rezistență și stabilitate la acțiuni statice, dinamice și seismice”

OBIECTIVUL EXPERTIZEI: IMOBIL (BLOC 4) , SCĂRILE A, B, C, D, E, F, G. AMPLASAMENT:       STR. MĂRĂȘEȘTI NR. 4, BACĂU

BENEFICIAR:MUNICIPIUL BACĂU

DATE GENERALE:

Funcțiunea:

Bloc de locuințe (et. 1,2,3,4) și spații comerciale (parter și subsolul parțial).

Regim de înălțime existent:

sc. A, B, C, D, E, F, G: Sparțîai+P+4

Descrierea construcției

Blocul 4, amplasat pe str. Mărășești, este format din trei tronsoane cu 7 scări (notate scara A, B, C, D, E, F și respectiv G) având un total de 102 apartamente. Blocul are subsol parțial, parter și patru etaje. Tronsoanele blocului sunt separate prin rost. Construcția prezintă aceeași alcătuire din punct de vedere funcțional și a structurii de rezistență. Expertizarea a fost efectuată în cadrul întregului bloc, la toate cele 7 scări. Blocul a fost construit în anii 1960-1961, după un proiect tip întocmit de D.S.A.P.C. Bacău, făcând parte din primul ansamblu de locuințe din municipiul Bacău.

Elemente constructive:

Structura de rezistență este din cadre de beton armat monolit, realizate din stâlpi și grinzi. Planșeele curente sunt realizate din beton armat monolit cu o grosime de lOcm. Materialele folosite la pereți sunt cărămidă presată M75 și mortar M25. S-au folosit fundații izolate sub stâlpi și fundații continue sub ziduri. Fundațiile sunt la cote de fundare diferita, între 1.30m și 2.00m de la nivelul terenului, în funcție de adâncimea terenului bun de fundare. Acoperișul de tip terasă necirculabilă este constituit dintr-un planșeu de beton armat izolat termic și hidrofug.

ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI:

Valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare: ag = 0.28 (conf. PI 00-1/2016) și 0.35g (conf. P100-1/2013)

Perioada de colț: Tc~ 0.7 s

Clasa de importanță: II (conf. P100-1/2006/2013, cap. 4.4.5 tabel 4.2)

Factor de importanță: 1.2

Clasa de risc seismic: Rsl

Durata indicativă de viață proiectată a construcției: 50 - 100 ani (A;

2.1)                                               ’

-------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ................................................

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B4

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 5 din 32

Imobilul situat în str. Mărășești nr. 4 se încadrează în clasa a I-a de risc seismic, Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

SOLUȚII DE INTERVENȚIE PROPUSE

• Varianta B - Desființarea/Demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, moderne

CONCLUZII:

S-a considerat ca obiectiv de performanță OPB - Obiectivul de performanță de bază care este constituit din satisfacerea exigentelor corespunzătoare nivelului de performanță de Siguranță a vieții pentru acțiunea seismică cu IMR=100 ani -acțiunea sesimică pe amplasament prevăzută în P100-1/2006.

Lucrările de intervenție propuse în Varianta A pot asigura îndeplinirea cerințelor fundamentale, respectiv cerința de siguranță a vieții și cerința de limitare a

SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B4

2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 6 din 32

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

 • 1. Condiții contractuale

în conformitate cu contractul nr. 68845 /2016, încheiat între S.C. ISO-GRUP S.R.L. în calitate de prestator și Municipiul Bacău în calitate de beneficiar, s-a efectuat expertiza imobilului- bloc de locuințe din str. Mărășești, nr. 4, scările A-G, Bacău (denumit în continuare Blocul 4).

Blocul 4, amplasat pe str. Mărășești, este format din trei tronsoane cu 7 scări (notate tronson A - scările A și B, tronson B - scările C, D și E, și respectiv tronson C - scările F și G) având un total de 102 apartamente. Blocul are subsol parțial, parter și patru etaje. Tronsoanele blocului sunt separate prin rost. Construcția prezintă aceeași alcătuire din punct de vedere funcțional și a structurii de rezistență. Expertizarea a fost efectuată în cadrul întregului bloc, la toate cele 7 scări. Blocul a fost construit în anii 1960-1961, după un proiect tip întocmit de D.S.A.P.C. Bacău, făcând parte din primul ansamblu de locuințe din municipiul Bacău.

Expertiza se referă la structura de rezistență a întregului bloc și stabilește nivelul de asigurare Ia acțiuni seismice pe baza evaluării calitative și analitice a acesteia. în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare, construcția este încadrată în clasa de risc seismic corespunzătoare și conține soluțiile de principiu pentru realizarea intervențiilor preconizate (consolidare).

Expertiza a fost întocmită în conformitate cu Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor (H.G. nr. 925/1995, art. 15), care stipulează faptul că o expertiză cuprinde încercările, studiile, releveele, analizele și evaluările necesare pentru cunoașterea stării tehnice a construcției existente, în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității ei de satisfacere a cerințelor conform legii, în conformitate cu art. 17 al aceleiași legi, prezentul raport de expertiză tehnică de calitate cuprinde soluții și măsuri care se imun pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție ce se însușește de către proprietarii sau administratorii construcțiilor.

Conform art. 20 al legii mai sus menționate, proiectul întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate trebuie însușit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluțiilor și a măsurilor propuse.


Referatul de expertiză este întocmit în conformitate cu legislația și presei în vigoare (vezi §4).


 • 2. Motivarea expertizei

Motivele pentru care s-a decis efectuarea expertizei la Blocul 4 diW'str. ;Mărăș următoarele:

SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR Municipiul Bacău

Ex. B4 2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,BtC,DtE,F,G

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 7 din 32

1) Caracteristica de structură rigidă cu parter flexibil conferită de funcționalul blocului, cu spații comerciale la parter și spații de locuit la etaje, la care zidurile care delimitează apartamentele nu au corespondent la parter, ceea ce conduce la o comportare nefavorabilă preluării acțiunilor seismice;

 • 2) Degradările suferite în timp, datorate tasărilor inegale ale terenului de fundare, a cutremurelor suferite, degradării calitative și uzurii materialelor și a infiltrațiilor de apă. Principalele cutremure care au afectat structura au fost:

 • - în data de 4.03.1977, cu magnitudinea de 7.2;

 • - în data de 30.08.1986, cu magnitudinea de 7.1;

 • - în data de 30.05.1990, cu magnitudinea de 6.9-7.0.

Conform unei expertize anterioare structura a fost încadrată în clasa I de risc seismic.

 • 3) Evaluarea stării structurii după cei 50 de ani de exploatare;

4) Modificările în prescripțiile tehnice intervenite de la proiectare și execuție și până în prezent;

5) încadrarea în prevederile legislației în vigoare, astfel:

H.G. 486/1993 privind creșterea siguranței în exploatare a construcțiilor și instalațiilor care reprezintă surse de mare risc, prevede inventarierea și ierarhizarea construcțiilor în funcție de mărimea pericolului potențial de avarie pe care îl reprezintă, urmând ca apoi acestea să fie expertizate tehnic. într-o etapă ulterioară, pe baza expertizelor întocmite, se elaborează documentațiile tehnico-economice necesare executării lucrărilor de reparații, consolidări sau modernizări și se trece la execuția lucrărilor prevăzute. Lucrările ce urmează a se executa la clădirile expertizate se referă la lucrări de reparații, consolidări și modernizări.

Legea nr. 282/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, prevede ca proprietarii construcțiilor să acționeze pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor din proprietate sau administrare, să identifice construcțiile care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri, să comande expertizarea tehnică a construcțiilor de către experți tehnici atestați, în conformitate cu reglementările tehnice să-și însușească decizia de intervenție și apoi să continue acțiunile de reabilitare în funcție de concluziile fundamentate în raportul de expertiză tehnică.

Legea nr, 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții prevede că lucrările de reparații se fac numai pe baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, dacă constituie intervenții la construcții existente, definite ca fiind lucrări de construire, reconstituire, sprijinire provizorie a elementelor avariate, consolidare, transformare, extindere, desființare parțială, modificări, reabilitare termică, precum și lucrări de reparații sau renovări. Aceeași lege prevede ca obligație a investitorului care realizează lucrările de intervenție, acee =«= tracta expertizarea construcțiilor de către experți tehnici atestați, în situațij construcții se execută lucrări de natura celor amintite anterior.


Având în vedere cele expuse anterior, expertiza tehnică a b^S^lti^iiali^ătJ apare\ca necesară și justificată din punct de vedere tehnic și legislativ.

SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR Municipiul Bacău

Ex. B4 “ 2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiza Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D}E,F,G

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 8 din 32

 • 3. Colectarea informațiilor pentru evaluarea structurală

  • 3.1. Informațiile generale și istoric

Documentația tehnică de proiectare (piese desenate proiect tipizat) care s-a aflat la dispoziția expertului este prezentată la punctul §4.3. Cunoscându-se datele de proiectare pentru întreaga clădire, s-a putut face o analiză comparativă între reglementările tehnice aplicate la proiectare și execuție și cele actualmente în vigoare (punctul §5.2).

I

I

l(

l

£

î ț


Pentru verificarea geometriei și a funcțiunii clădirii a fost întocmit releveul acesteia (anexa A).

Detaliile de alcătuire precum și calitatea betonului au fost preluate din proiectele tip de rezistență. Sistemul de fundare nu a fost identificat direct, deoarece nu s-au constatat degradări semnificative ale structurii datorate terenului de fundare.

 • 3.2. Informațiile pentru evaluarea structurală

Sistemul structural a fost identificat parțial din proiectul inițial și cel tip, P.T. Blocuri Centru Bacău, realizat de Sfatul Popular și Regional Bacău, Direcția de Sistematizare, Arhitectură și Proiectarea Construcțiilor D.S.A.P.C. Bacău și D.E. Bloc nr. 1, Cvartal III I.L.L. Bacău (anexa B), avute la dispoziție (descrierea structurii de rezistență este prezentată în §8) precum și prin verificările efectuate la fața locului (situația relevată este prezentată în anexa A).

Blocul 4 are formă rectangulară în plan fiind alcătuit din trei tronsoane, un tronson în care sunt cuprinse scările A și B (denumit tronson A), un tronson în care sunt scările C, D și E (denumit tronson B) și un tronson în care sunt scările F și G. Se menționează faptul că între scările A și B există holul și accesul către fostul cinematograf “Muncitorul”, iar între scările B și C există un pasaj de trecere de la fațada principală la cea posterioară a blocului. Blocul are subsol parțial, parter și 4 etaje.


Cele 3 tronsoane care fac obiectul prezentei expertize au formă rectangulară în plan cu dimensiunile generale 51.90m x 10.40m (tronson A), 68.90m x 10.40m (tronson B) și respectiv 41.85m x 10.40m (tronson C).

Pe întreaga clădire sunt două deschideri cu dimensiunile interax de 4.90m și 5.05m. Pe zona scărilor A, B, D și G sunt un număr de câte 7 travei, pe zona scării C sunt 8 travei iar pe zona scărilor E și F sunt câte 5 travei, 46 de travei în total, cu dimensiuni variabile între 2.70m și 4.45m. Se menționează că la parter există distanțe mai mari între travei pe zona de acces a cinematografului (6.20m) și pe zona de pasaj (9.85m).

Structura de rezistență este din cadre de beton armat monolit, realizate din stâlpi și grinzi, cu zidărie de umplutură. Materialele folosite la pereți sunt cărămidă presată M75 și mortar M25. S-au folosit fundații izolate sub stâlpi și fundații continue sub ziduri. Fundațiile sunt la cote de fundare diferită, între 1,30m și 2.00m de la nivelul terenului,J adâncimea terenului bun de fundare.


Secțiunile elementelor și armarea acestora sunt cunoscute din proie (anexa B) dar au fost relevate și de la fața locului.

SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR Municipiul Bacău

Ex. B4 2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Măr acești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 9 din 32

Degradările structurale au fost relevate vizual și sunt prezentate detaliat în anexa C. Principalele degradări vizibile sunt cele de desprinderi de tencuială de la fațade, desprinderea locală a stratului de acoperire cu beton și corodarea armăturii, fisuri, crăpături și infiltrații de apă.

Reglementările tehnice după care a fost proiectată întreaga clădire sunt prezentate la punctul §4.2. La data proiectării clădirii nu era încă apărut normativul P13-63 privind proiectarea antiseismică a structurilor, exista doar norma italiană (1938), normativul sovietic SN8-1957 si STAS 2923/1952 privind zonarea seismică a teritoriului României.

De la darea în folosință clădirea nu a suferit modificări semnificative din punct de vedere funcțional și structural.

 • 3.3. Nivelul de cunoaștere

Nivelul de cunoaștere realizat impune metoda de calcul permisă și valorile factorilor de încredere și se determină în funcție de următorii factori care, la clădirea expertizată, sunt îndepliniți astfel:

 • - geometria de ansamblu a structurii și dimensiunile elementelor au fost relevate; dimensiunile anumitor elemente sunt cunoscute din proiectul inițial și din proiectul tip (anexa B);

 • - alcătuirea de detaliu a elementelor structurale și nestructurale este cunoscută din planșele proiectului inițial și a proiectului tip;

 • - materialele utilizate', clasa betonului și tipul armăturii sunt cunoscute din proiectul tipizat.

în aceste condiții, nivelul de cunoaștere poate fi considerat ca fiind KL2, cunoaștere normală, cu un factor de încredere CF = 1.20 (cf. tab. 4.1 din PI00-3/2008). Factorii de încredere afectează calitatea materialelor, prin împărțirea valorilor determinate in situ (punctul 4.5 din P100-3/2008).

Menționăm faptul că s-au putut efectua inspecții extinse pe teren, fără însă a exista posibilitatea înlăturării protecțiilor existente. Datorită condițiilor de amplasament (zona centrală), precum și pentru a nu fi afectată structura de săpături în zona de trafic, nu s-au putut efecuta relevări ale fundațiilor, situație în care, conform codului P100-3/2008, punctul 4.3.1, aliniatul (4) expertul va completa cercetarea inițială a construcției după decopertarea structurii, odată cu începerea lucrărilor de execuție a consolidării.

 • 4. Documentația pentru expertizare

  • 4.1. Legislația în vigoare

 • 1) Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții^ modificările și completările ulterioare, precum și din Legea nr. 177/2015',


 • 2) Ordonanței Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privj

  ile și .g6


  reducerea riscului seismic al construcțiilor existente împreună cu modifi din Legea nr. 282/2015\


  SC ISO-GRUP SRL


  BENEFICIAR

  Municipiul Bacău


  DENUMIRE PROIECT

  Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A&CJ^EjFjG


  AMPLASAMENT

  Str. Mărășești nr.4, Bacău


  Ex. B4 "2DTT


  FAZA

  ET


  pag. 10 din 32


 • 3) Ordonanța Guvernului nr. 67 din 28 august 1997 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;

 • 4) Legea 72 din 8 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;

 • 5) Hotărârea Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

 • 6) Hotărârea Guvernului nr. 486 din 23 septembrie 1993 privind creșterea siguranței în exploatare a construcțiilor și instalațiilor care reprezintă surse de mare risc.

 • 7) Hotărârea Guvernului nr. 1231/2008 pentru modificarea Hotărârea Guvernului nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor.

 • 4.2. Reglementări tehnice utilizate Ia expertizare

La expertiza obiectivului s-au avut în vedere prevederile următoarelor normative, instrucțiuni tehnice, standarde și îndrumare:

 • 1)  PI00/1-2006 - Cod de proiectare seismică. Partea I. Prevederi de proiectare pentru clădiri;

 • 2)  PI 00/3-2008 - Cod de proiectare seismică. Partea a III-a. Prevederi privind evaluarea seismică a clădirilor existente;

 • 3)  P100/1-2013 - Cod de proiectare seismică. Partea I. Prevederi de proiectare pentru clădiri;

 • 4)  SR EH 1992-1-1:2004 - Proiectarea structurilor de beton, cu completările din ST? EH 1992-1-1/AC:2008 și anexa națională SR EH 1992-1-1/HB:2008',

 • 5)  CR0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor;

 • 6)  SR EH 1991-1-1:2004 - Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale - greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri, cu anexa națională SR EH 1991-1-1/HA:2006\

 • 7)  CR1-1-1-3:2O12 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;

 • 8)  HE 012-1-2007 - Cod practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 1: producerea betonului;

 • 9)  HE 012-2-2010 - Cod practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 2: executarea lucrărilor din beton;

 • 10) HP 112-2014 - Normativ pentru proiectarea fundațiilor de suprafață;

 • 11) HP 125-2010 - Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile

  SC ISO-GRUP SRL

  BENEFICIAR Municipiul Bacău

  Ex. B4

  -----2016

  DENUMIRE PROIECT

  Expertiză Tehnică Imobilstr. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

  FAZA ET

  AMPLASAMENT

  Str. Mărășești nr.4, Bacău

  pag. 11 din 32

 • 4.3. Documentația privind obiectivul expertizat

Prezenta expertiză se bazează pe consultarea următoarei documentații tehnice privind obiectivul:

 • (1) Proiectul tip D.E. Bloc nr. 1, Cvartal III, I.L.L. Bacău

 • (2) Proiectul Blocuri centru, Sfatul Popular Regional Bacău, D.S.A.P.C Bacău

 • (3) P.T., Bloc nr. 1, Cvartal 3, Bacău, I.L.L. Bacău, iunie 1960

 • (4) Expertiză și proiect consolidare, Bloc Str. Mărășești nr. 4, RAIPLET Bacău nr. 14/1995

Din aceste proiecte există doar o parte din planșele de arhitectură și de rezistență (anexa B).

 • (5) Direcția de Sistematizare, Arhitectură și Proiectarea Construcțiilor Bacău, Memoriu justificativ arhitectură (Blocuri centru Bacău, Bloc 2, cvartal I și Bloc 1, cvartal III) și Memoriu justificativ pentru Bloc nr. 1, cvartal 3, (Blocuri centru)

 • (6) Studiu geotehnic, S.C. Arginip S.R.L., proiect nr. 16/2016

 • 5. Date privind perioada construcției și nivelul reglementărilor de proiectare aplicate

  • 5.1. Istoricul construcției

Blocul 4 a fost construit în anii 1960-1961, în cadrul unui proiect intitulat "Sarcina de proiectare pentru 2200 apartamente centru Bacău” după un proiect tehnic pentru blocul 2, cvartal I, peste cinematograful “Muncitorul” și blocul I, cvartal III. Sistemul structural este format din cadre din beton armat monolit cu o înălțime maximă a construcției de 15.70m deasupra solului.

Pe durata exploatării nu s-au efectuat modificări funcționale semnificative față de forma în care a fost proiectată și dată în exploatare.

Starea actuală a construcției prezintă degradări de fisuri, crăpături, infiltrații de apă, desprinderi de tencuială și straturi de beton. Se preconizează o durată de utilizare estimată a construcției, ulterioară momentului expertizării, până la primul cutremur de intensitate mare.

 • 5.2. Nivelul reglementărilor de proiectare aplicate

Reglementările aplicate la data proiectării au suferit modificări importante, în mai multe rânduri, astfel:

- normativul pentru proiectară antiseismică a construcțiilor a suferi modificări, (PI3-63, P13-70, PI00-78, PI00-81 și PI00-90, cu completăji^Șf PI00-2013) față de Prima reglementare privind determinare forțelor sei zonarea seismică a teritoriului României (STAS 2923/1952) dur® C care. ssaT*efeqțiial


II t .SrS

BENEFICIAR Municipiul Bacău

Ex. B4

2016 “

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara AJECfDfEyFG

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 12 din 32

proiectarea, cele mai multe din modificări fiind esențiale pentru asigurarea la seism a construcțiilor;

 • - standardele de evaluare a încărcărilor s-au modificat, de asemenea, în mai multe rânduri (în 1975, 1978, o parte în 1990 și 1992 - acțiunea zăpezii și a vântului - și apoi în 2005 și în 2012, inclusiv definirea și gruparea acțiunilor), față de standardele/îndrumarele de la începutul anilor 1960 utilizate la proiectarea corpurilor expertizate;

 • - standardul de proiectare a elementelor din beton armat și precomprimat s-a modificat în 1962 (P8-62), 1967 (STAS 8000/67), 1976 și 1990, inclusiv în ceea ce privește metoda de calcul, față de cele utilizate la proiectare;

 • - au apărut codurile de proiectare a structurilor din cadre din beton armat (NP 007-97) și al construcțiilor cu pereți structurali de beton armat (CR2-1-1/2013);

 • - s-au modificat normativele și standardele de proiectare a fundațiilor directe (în prezent este în vigoare NP 112-2014, care a înlocuit normativul NP112-2004, cu ediții anterioare PI0-1986, 1977 și 1975) și a construcțiilor fundate pe pământuri cu umflări și contracții mari (NP 001-1996, cu edițiile anterioare P70-79 și P70-73);

 • - instrucțiunile privind execuția lucrărilor din beton armat și precomprimat, atât monolit cât și prefabricat s-au modificat, de asemenea, în mai multe rânduri (seria de normative C140, cu ediții în 1971, 1976, 1986 și codul de practică NE 012 cu ediții în 2007 și 2010).

începând din luna martie a anului 2009, o parte din standardele mai sus menționate au fost înlocuite cu standardele europene, cu anexe naționale, astfel:

 • - SR EN 1992-1-1 (Eurocod 2) - proiectarea structurilor de beton;

 • - SR EN 1998-1 (Eurocod 8) - proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur.

începând din luna septembrie a anului 2012, o parte din standardele de mai sus au fost înlocuite de:

 • - CR0/2012 - Cod de proiectare. Bazele Proiectării construcțiilor;

 • - CR1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

De asemenea, a intrat în vigoare partea a IlI-a din codul de proiectare seismică P100-3/2008, privind evaluarea seismică a clădirilor existente, cu aplicare din ianuarie 2010.

A

 • 6. încadrarea în reglementările tehnice

  • 6.1. Condițiile seismice ale amplasamentului

încadrarea structurii conform prevederilor normativului PI00-1/2006 și PI00-3/2008 este necesară deoarece din aceasta rezultă condițiile pentru calculul structurilor.


Structura de rezistență a construcției expertizate este un de tip caq (stâlpi, rigle de cadru și planșee monolite). Parametrii necesari pen structurilor care alcătuiesc obiectivul, sunt următorii:

- clasa de importanță: clasa II (cf. tabel 4.2, PI00-1/2006 clădiri multietajate de locuit, de birouri și/sau cu funcțiuni comerci$e

SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR

Municipiul Bacău                                          -------

Ex. B4 “ 2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara AJi&IKEiF’G

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 13 din 32

 • - coeficientul de importanță al construcției’, yi = 1.2, pentru clasa a Il-a de importanță (cf. tabel 4.2/tabel 6.4, P100-1/2006/2013);

 • - accelerația terenului pentru proiectare*. ag = 0.28g (zona Bacău, fig. 3.1, P100/2006), ag= 0.35g (zona Bacău, fig. 3.1, P100/2013);

-perioada de colț corespunzătoare amplasamentului: Tc= 0.7s (zona Bacău, fig. 3.2, PI 00/2006/2013);

 • - factorul/coeficientul de comportare: q - 2 (tab. 6.1, PI00-3/2008), structuri cu schelet din beton armat cu panouri de umplutură de zidărie

 • 6.2. încadrarea conform H.G. 766 - 97

încadrarea construcției în categoriile de importanță definite prin H.G. 766-1997 se face în conformitate cu metodologia prezentată în regulamentul adoptat prin Ordinul MLPAT nr. 31/N-1995. Impunându-se un punctaj pentru criteriile asociate factorilor determinanți pentru stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, se obține un total care încadrează construcția în categoria respectivă.

Factorul determinant

Coeficientul de unicitate k(n)

1

Importanță vitală

1

2

Importanța social-economică și culturală

1

3

Implicarea ecologică

I

p(iii)Criteriile asociateoameni implicați direct în cazul unei disfuncții ale construcției oameni implicați indirect în cazul unor disfuncții ale construcției_____________________

caracterul evolutiv al efectelor periculoase, în cazul unor disfuncții ale construcției_______

mărimea comunității care apelează la funcțiunile construcției și/sau valoarea bunurilor materiale adăpostite de construcție__________________

ponderea în care funcțiunile construcției o au în comunitatea respectivă________

natura și importanța funcțiilor respective__________________

măsura în care realizarea și exploatarea construcției intervine în perturbarea mediului natural și a mediul construitBENEFICIAR Municipiul Bacău

Ex. B4

--------20r6

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 14 din 32


P(i>)

gradul de influență nefavorabilă asupra mediului natural și construit

0

p(iii)

rolul activ în jrotejarea/refacerea mediului natural și construit

0

4

Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existența)

1

durata de utilizate preconizată

6

4

P(«)

măsura în care performanțele alcătuirilor constructive depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor) pe durata de utilizare

4

p(iii)

măsura în care performanțele funcționale depind de evoluția cerințelor pe durata de utilizare

2

5

Necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și de mediu

1

măsura în care asigurarea soluțiilor constructive este dependentă de condițiile locale de teren și de mediu

2

2

P(ii)

măsura în care condițiile locale de teren și de mediu evoluează defavorabil în timp

2

p(iii)

măsura în care condițiile locale de teren și de mediu determină activități/ măsuri deosebite pentru exploatarea construcției pe durata de existență a acesteia

2

6

Volumul de muncă și de materiale necesare

1

ponderea volumului de muncă și de materiale înglobate

2

2

P(ii)

volumul și complexitatea activităților necesare pentru menținerea performanțelor construcției pe durata de existență a acesteia;

2

p(iii)

activități deosebite în exploatarea construcției impuse de funcțiunile acesteia

2


Pentru construcția expertizată, punctajul pentru fiecare factor asociat sunt prezentate în tabelul de mai sus. Coeficientul de punctajul obținut este considerat unitar (construcția nu este unicat, sau istoric).SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR

Municipiu] Bacău

Ex. B4

2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 15 din 32

Punctajul obținut, sub 12 puncte, situează construcția (cf. tab. 3 din regulament) în categoria de importanță normală (C).

 • 6.3. încadrarea mediului

  • 6.3.1. Conform instrucțiunilor tehnice indicativ CI70

Mediul în care este exploatat obiectivul nu este agresiv în sensul definit de CI70-87 Instrucțiuni tehnice de protecția elementelor din beton armat și beton precomprimat suprateran situate în medii agresive naturale și industriale, deoarece nu implică un proces tehnologic poluant.

Mediul natural însă, prezintă agresivitate pentru elementele din beton armat deoarece, în timp, conduce la carbonatarea stratului de acoperire cu beton al armăturilor după care începe procesul de coroziune a acestora.

Se menționează faptul că, din condiții de igienă, elementele structurale au fost protejate la interior prin tencuire și zugrăvire. La exterior, elementele structurale sunt de asemenea protejate prin tencuire, fapt ce conduce la atenuarea procesului de carbonatare a betonului. Acțiunea mediului natural a produs degradări ale fațadelor prin fisurarea și dizlocarea unor porțiuni din straturile de finisaj.

 • 6.3.2. Conform codului de practică NE 012/1-1:2007

Conform codului de practică NE 012 pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat (tab. la), construcția, la exterior, se încadrează în clasa de expunere XC4, adică elemente de construcții exterioare sunt expuse la intemperii dar protejate prin tencuire. Mediul interior este uscat, corespunzând clasei de expunere XC1, adică elemente de beton în interiorul clădirilor de locuit.

 • 7. Metodologia de expertizare

  • 7.1. Alegerea metodelor de investigare


La întocmirea expertizei s-a utilizat metodologia de nivel 2 care implică:

 • (i) evaluarea calitativă constând în verificarea listei de condiții de alcătuire structurală în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare

Și

 • (ii) evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural elastic și factori de reducere diferentiați pe tipuri de elemente. în cazul analizat s-a considerat în calcul doar structura în cadre din beton armat și s-a folosit un singur factor de comportare q = 2 (existent), q = 3 (propus).  SC ISO-GRUP SRL

  BENEFICIAR

  Municipiul Bacău

  Ex. B4

  ■ 2016

  DENUMIRE PROIECT

  Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

  FAZA ET

  AMPLASAMENT

  Str. Mărășești nr.4, Bacău

  pag. 16 din 32

 • - analiza de ansamblu a sistemului structural, în ceea ce privește preluarea încărcărilor și asigurarea transmiterii la teren a acestora;

 • - condițiile în care structurile își pot pierde stabilitatea și dacă există posibilitatea formării unui mecanism de plastifîere avantajos care să permită disiparea energiei seismice;

 • -  analiza configurației în plan și pe verticală a corpurilor, cu identificarea discontinuităților geometrice, de mase și rigidități;

 • - rostul dintre tronsoane, care trebuie să permită mișcarea liberă a acestora;

 • - influența elementelor nestructurale asupra comportării structurilor;

 • - analiza regulilor de alcătuire structurală, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare (la stâlpi, grinzi, noduri, pereți, fundații);

 • - măsura în care planșeele îndeplinesc rolul de diafragme orizontale;

 • - considerații privind eficiența sistemului de fundare, adecvat condițiilor de teren.

 • 7.2.2. Evaluarea prin calcul

Calculul clădirii s-a realizat pe un model spațial, utilizând metoda de calcul modal cu spectre de răspuns. Au fost verificate elementele structurale participante la preluarea încărcării seismice. Rezistențele de calcul ale materialelor considerate sunt cele din proiectele avute la dispoziție și cele determinate prin metodele nedistructive.

Gradul nominal de asigurare la încărcări seismice al stâlpilor rezultă ca raport dintre efortul capabil în secțiunea respectivă și efortul dat de încărcările exterioare.

Gradul nominal de asigurare a fost calculat în următoarele situații:

 • (i) structura în forma inițială (actuală);

 • (ii) structura în forma propusă (după consolidare).

Pentru rezistențele materialelor (beton și armături) s-au adoptat valorile de calcul având în vedere că acestea se cunosc din proiectele originale, armonizate cu rezultatele măsurătorilor in situ (anexa E) și reglementărilor actuale.

Caracteristicile de alcătuire, respectiv dimensiunile geometrice și armarea elementelor au fost preluate din planșele din proiectul inițial și proiectul tip avute la dispoziție.

Breviarul de calcul pentru structura de rezistență este prezentat în anexa D iar analiza rezultatelor acestui calcul este prezentată în §12 din expertiză.

 • 8. Descrierea construcției

  • 8.1. Funcționalul

Blocul 4 este format din trei tronsoane cu 7 scări (notate so^fa având un total de 102 de apartamente. Construcția este compusă/din Irimsoarfe Căj așezate succesiv și separate prin rost antiseismic.                    f

SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR

Ex. B4

Municipiu] Bacău

2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășeștî nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 17 din 32

Accesul în fiecare tronson și respectiv în fiecare scară se face separat prin 7 zone de acces direct din exterior, Ia nivelul parterului. Toate zonele de acces sunt pe fațada posterioară prin intermediul casei scării. Pe fațada principală, există mai multe zone de acces doar pentru parter unde este prezentă o zonă comercială reprezentată prin mai multe magazine și birouri, înălțimea parterului este de 4.75m.

Accesul în subsolul scărilor D și E se face printr-o scăriță de serviciu poziționată lângă casa scării (scara D) și prin continuarea scării de acces la locuințe din scara E. Accesul în subsolul scărilor F și G este asigurat prin continuarea scării de acces din scara G și prin scărița de serviciu amplasată lângă aceasta, cu acces direct din exterior. Subsolul are ca funcțiune spații de depozitare, iar transportul mărfurilor către această zonă este posibil prin trape exterioare și interioare.

Accesul pe verticală este asigurat până la ultimul nivel prin scări de beton armat. Pe casa scării și holuri pardoseala este din mozaic.

Pe scările A și B sunt câte 3 apartamente câte 2, 3 și respectiv 4 camere la fiecare nivel. Compartimentarea scărilor A și B este identică cu dispunere simetrică față de centrul tronsonului. Fiecare apartament are hol, baie, bucătărie, cameră de zi, dormitor (1, 2 sau 3) și balcon. Apartamentele cu 3 camere au- câte 3 balcoane, câte unul pentru fiecare dormitor. Scările A și B sunt suprapuse parțial peste cinematograful “Muncitorul”, astfel încât la parter între axele 8 și 10, există treptele și holul de acces în cinematograf. La etajul 1, câte un dormitor din cadrul apartamentelor cu 3 camere au fost transformate în birouri cu acces direct din cinematograf. Suprapunerea se referă la zona dintre axele 7-11, sala cinematografului având o înălțime de 8.75m aferentă parterului și primelor 2 etaje al blocului de locuințe. Din acest motiv, la etajele 3 și 4 ale blocului dimensiunile apartamentelor cu 3 camere sunt mai mari. înălțimea tronsonului A la nivelul acoperișului este de 15.10m de la cota ±0.00.

Pe scările C și D sunt câte 4 apartamente pe fiecare nivel, având câte 2 sau 3 camere. Fiecare apartament are hol, baie, bucătărie, balcon, cameră de zi și 1 sau 2 dormitoare după caz. Compartimentarea celor 2 scări este identică și simetrică după ambele direcții. Pe scara E sunt câte 3 apartamente pe fiecare nivel, având câte 2 camere. Fiecare apartament are hol, baie, bucătărie, camera de zi, dormitor și 1 sau 2 balcoane. Tronsonul B are un subsol parțial (între axele 26-38 și A-B) de 2.85m înălțime și o curte engleză. înălțimea tronsonului B Ia nivelul acoperișului este de 15.70m de la cota ±0.00.

Compartimentarea apartamentelor de pe scara F este identică cu cea a scării E, iar compartimentarea apartamentelor de pe scara G este similară cu cea a scării C sau D. Tronsonul C are un subsol parțial (între axele 39-52 și A-B) și o curte engleză. înălțimea tronsonului C la nivelul acoperișului este de 14.55m de la cota ±0.00.

înălțimea etajelor pe tronsoanele A și B este de 2.75m, iar pe tronsonul C de 2.60m.

Pe fațada principală, la parter, există o copertină cu lățime de 2.00m ce urmărește linia, continuă a blocului cu magazine.


Parapetul balcoanelor este realizat din beton sau grilaje metalj

SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR Municipiul Bacău

Ex. B4

2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,CtD,E,F,G

FAZA

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 18 din 32

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă închis la margini cu un atic și o bordură/comișă spre exterior (placă tip copertină). înălțimea aticului este de 25cm. Bordura/comișa are o lățime de 70cm și o grosime de 8cm. Accesul la acest nivel este asigurat prin două scări metalice, montate pe fațada posterioară, în dreptul scărilor A și G.

Nu s-a putut releva direct soluția de termo-hidroizolație de la acoperișul terasă, dar conform proiectului tip aceasta este realizată din straturi de pânză, carton, bitum, zgură, vată minerală semirigidă și barieră de vapori.

Nu toate zonele au fost relevate prin măsurare directă, releveul fiind realizat pe baza măsurătorilor efectuate la apartamentele unde s-a permis accesul și pe baza experienței curente de proiectare. La realizarea acestor relevee s-au avut în vedere și caracteristicile geometrice rezultate din planșele proiectului inițial cât și planșele de execuție al elementelor din proiectul tip.

Planurile clădirii sunt prezentate în planșele din anexa A.

 • 8.2. Structura de rezistență

S-au folosit cadre transversale cu două deschideri de aproximativ 5.00m și travei cu dimensiuni variabile cuprinse între 2.70m (la casa scării) și 4.45m. Excepție fac travea de la parter pentru accesul în cinematograf (6.20m) - s-au eliminat stâlpii din axul 9 și cea pentru pasaj (9.85m) - s-au eliminat stâlpii din axele 18 și 19.

Datorită lungimii mari a construcției s-au prevăzut două rosturi de dilatare și tasare, între scările B-C și respectiv E-F. Rosturile au fost realizate și cu scopul de a satisface următoarele condiții:

 • - pentru ca tronsoanele să poată fi executate independent și pe etape

 • - pentru ca locuințele să poată funcționa independent, atât ca și grupare de apartamente în jurul scărilor cât și ca utilități (încălzire, apă, canalizare, electricitate).

 • - pentru ca magazinele de la parter cu anexele aferente să poată funcționa pe unități distincte, indiferent de execuția eșalonată pe etape.

Tronsonul A este suprapus parțial peste cinematograful "Muncitorul”, astfel încât porțiunea din ultimele 2 etaje ale blocului de locuințe ce se trece peste fosta sală de cinema reazemă pe stâlpi înclinați ce transmit eforturile la stâlpii centrali de lângă pereții sălii. Deoarece era necesar un rost între blocul nou și cinematograf au fost prevăzute grinzi de fundare din beton armat ce leagă câte doi stâlpi asigurându-se astfel echilibrarea eforturilor în fundații. Tronsonul B prezintă o ușoară curbură ce urmărește traseul străzii.

Structura de rezistență a fiecărui tronson este din cadre de beton armat monolit (stâlpi și rigle), planșee din beton armat, fundații izolate sub stâlpi și fundații continue sub ziduri.

Fundațiile sunt la cote de fundare diferită, între 1.3Om și 2.00m de la nivelul tergnului, în funcție de adâncimea terenului bun de fundare.

Fundațiile izolate au dimensiunea tălpii variabilă după cum urm^a^20,xl&p1cm^F,l)j 230xl90cm (F2 și FII), 250x220cm (F3), 275x300cm (F4), 200x17jM^fi^6^6fe;170căi (F6), 220x200cm (F7), 450xl70cm (F8), 420xl60cm (F9), 475x2l(^m (FlAm^0x2#^m\

SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex.B4

20T5"

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășeștinr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 19 din 32

(prezentă pe axul C în întreg tronsonul C). Fundația notată F4 este fundații izolate elastică, âindațiile F8, F9 și FIO sunt fundații liniare elastice, restul sunt fundații izolate rigide (anexa B). Conform proiectului existent betonul folosit la talpa fundațiilor rigide este B70, iar la cele elastice Bl 10 (~ C6/7.5). Armarea s-a realizat cu oțel OLOO.

în cazul tronsonului C s-au identificat din planșele inițiale (anexa B) fundații izolate sub stâlpi cu dimensiunea tălpii 180x200cm și dimensiunea cuzinetului 100xl20cm. Conform proiectului betonul folosit este B50.

Talpa fundației elastice continue prezentă sub pereții exteriori de la subsol are lățimi între 120cm și 150cm și o înălțime de 70cm. Betonul folosit este B70.

Pereții exteriori de la subsol sunt realizați din beton B90 cu o grosime de 40cm placat pe partea interioară a subsolului cu un zid de protecție de 12.5cm. între peretele de beton și zidul de protecție s-a montat o hidroizolație din 2 straturi de carton și 3 straturi de bitum.

La subsol, pe sol, este turnată o placă de lOcm. Sub aceasta s-a prevăzut o izolație hidrofugă din carton asfaltat și un strat de bitum.

Pereții despărțitori de la subsol sunt realizați din zidărie de 25cm sau 12.5cm și au o fundație continuă cu o lățime de 35cm, din beton B50.

Stâlpii au secțiuni rectangulare variabile pe înălțime: 30x40cm la parter, 30x30cm la nivelul etajelor curente.

Armarea stâlpilor, așa cum reiese din proiectul tip este:

 • - stâlpii laterali 30x40cm: 6 bare 016 și etrier 06/25

și/sau 6 bare 020 și 2 bare 016, etrier 06/25

 • - stâlpii centrali 30x40cm: 8 bare 022 și etrier 06/25

și/sau 4 bare 025 și 6 bare 022, etrier 08/25

 • - stâlpii 30x30cm: 4 bare 016 și etrier 06/30

Mustățile stâlpilor sunt de 60cm.                                                        C

Grinzile interioare au dimensiuni 20x45cm, iar cele exterioare și din zona de rost 25x45cm.

Grosimea plăcilor din beton armat este de lOcm. Planșeele sunt armate cu bare înclinate de 06, 08 și/sau 010. în zona balcoanelor, placa iese în exterior cu o lățime de 70cm sau lOOcm, are o grosime de 8cm și este armată cu 7010/ml și bare de repartiție 306/ml.

Golurile pentru casa scării sunt bordate cu grinzile de cadru ale traveelor învecinate și o grindă 18x30cm.

Copertina prezentă la parter pe fațada principală, are o grosime de lOcm, este din beton și armată cu 601O(12)/ml.

Scara care asigură accesul pe verticală este din beton armat. R armate cu sus și jos cu câte 4, respectiv 5010/ml iar podestul cu 306/ml șSC ISO-GRUP SRL


BENEFICIAR

Municipiul Bacău


DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str, Mărășești nr. 4, Scara A^CjD^FiG


AMPLASAMENT

Str. Mărășcști nr.4, Bacău


Ex.B4

2016


FAZA

ET


pag. 20 din 32


Materialele folosite la stâlpi, rigle, plăci și scară sunt beton Bl40 (~ C8/10 conform reglementărilor și ~ C12/15 conform măsurătorilor) și oțel OLOO.

Materialele folosite Ia pereți sunt cărămidă presată M75 și mortar M25. Pereții de la exterior sunt din zidărie de cărămidă cu goluri de 29cm. Conform notelor din proiectul existent este posibil ca această zidărie să fie înlocuită cu zidărie de 25 cm cu goluri umplute cu zgură aglomerată. Pereții de la interior, între apartamente, au fost realizați din zidărie de 15cm din cărămizi obișnuite.

Acoperișul de tip terasă necirculabilă este constituit dintr-un planșeu de beton armat izolat termic și hidrofug. Terasa este bordată cu un atic sub formă de centură din beton (25x25cm). De la partea superioară a aticului iese în consolă spre exterior o cornișă din beton cu dimensiuni 70x8cm, prezentă pe toată marginea exterioară a clădirii.

 • 9. Starea construcției

  • 9.1. Starea construcției

Degradările la structura de rezistență a construcției au fost relevate vizual la exterior și la interior, în special în spațiile comune. în stadiul actual, nu pot fi identificate cu certitudine toate degradările structurii expertizate, din cauza finisajelor care au fost refăcute periodic.

Releveul fotografic al degradărilor este prezentat în anexa C.

Degradările relevate sunt următoarele:

La fațade s-a constatat prezența unor fisuri și crăpături, în special în zona de rost dintre tronsoane precum și la îmbinarea dintre elementele de beton (stâlpi, grinzi) cu pereții de zidărie, datorate acțiunii seismice și a vibrațiilor produse de autovehiculele ce trec pe străzile din jurul clădirii.

La exterior se observă degradări ale finisajelor, desprinderi multiple ale stratului de tencuială, fisuri la baza construcției, datorită vechimii acestora și a acțiunii mediului natural (infiltrații de apă, cicluri de îngheț-dezgheț, tasări).

De asemenea este afectată zidăria prin dislocarea și măcinarea locală a cărămizilor. Se menționează faptul că local aceste desprinderi au fost reparate prin aplicarea unui strat de mortar.

în unele zone nu s-au putut releva toate degradările și nici nivelul de degradare deoarece au fost reparate prin tencuire, văruire sau prin aplicarea unui strat de termoizolație. Se menționează că pe fațadele exterioare termoizolația a fost aplicată doar local.


/6A


BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B4

...... 2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,BtC,D>E>F>G

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 21 din 32

Degradări semnificative au fost remarcate și Ia parapetul balcoanelor, unde s-au desprins bucăți considerabile de beton de pe grilajul metalic.

La interior au fost observate fisuri în treptele și podestul scării de acces locuințe la toate cele 7 scări și fisuri în zona de îmbinare dintre cadrele de beton armat și pereții de umplutură din zidărie.

Local s-au întâlnit degradări de tipul dislocării mecanice a unor porțiuni de zidărie pentru montarea țevilor aferente instalației de încălzire.

Pe anumite porțiuni, atât la exterior cât și la interior degradările nu sunt foarte vizibile deoarece clădirea a beneficiat de reparații și o bună întreținere pe durata de serviciu. De asemenea clădirea a fost văruită (fațada principală) și local reabilitată termic iar degradările de pe fațadă au fost acoperite de noul strat de protecție.

 • 9.2. Cauzele degradărilor

Degradările prezentate anterior au următoarele cauze:

 • (i) acțiunile seismice suferite de construcție au provocat degradări de tipul fisurilor și crăpăturilor în elementele de rezistență ale structurilor și la desprinderea zidăriei din ochiurile de cadru. Menționăm că relevarea s-a făcut fără îndepărtarea tencuielilor de protecție. Este posibil să existe mai multe degradări sub forma de fisuri, crăpături, lunecări etc. ce nu s-au putut releva datorită refacerii finisajelor interioare și exterioare.

 • (ii)  vibrațiile produse de acțiunea autovehiculelor nu au produs degradări semnificative, dar au contribuit la accentuarea procesului de fisurare;

 • (iii) tasarea terenului a condus la apariția unor crăpături semnificative la nivelul trotuarului precum și la apariția de fisuri în pereți pornind de la baza structurii;

(vi) deficiențe de execuție (de tipul rosturilor neetanșe la cornișă, copertină, goluri pentru instalații);

 • (v) deficiențe de proiectare (structură rigidă cu nivel flexibil), diferențele de rigidități datorate repartizării neuniforme a pereților de umplură de la parter și casele scărilor a condus la deplasări mai mari ale structurii în timpul cutremurelor având drept consecințe dislocarea zidăriei din ochiurile de cadru;

 • (vi) deficiențe de exploatare (deteriorarea structurii pentru a monta instalația de încălzire);

 • (vii) calitatea slabă a materialelor și îmbătrânirea lor a condus la desprinderea tencuielilor de suport, la dislocări ale zidăriei și Ia măcinarea elementelor;

  (viii) acțiunea mediului natural prin infiltrații de apă, cicluri îngheț-d aT culoarde temperatură, acțiunea solară, carbonatarea au produs schimbați desprinderea tencuielii și a stratului de acoperire cu beton, corod ^^atfnăturiiy<^, mucegaiului și a bacteriilor;                                            l

(ix) degradări estetice realizate de om (grafitti, lipsa Jhffeținerir' co ante reparațiilor) au condus la creșterea aspectului de degradare.SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR Municipiul Bacău

Ex. B4 2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mătrășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

FAZA

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 22 din 32


 • 10. Condiții de amplasament

Proiectarea inițială a ansamblului de locuințe a avut la bază studiul geotehnic nr. 38/1960 întocmit de DSAPC Iași.

Studiul geotehnic avut la dispoziție (efectuat în prezent, vezi §4.3(5)), are la bază rezultatele cercetării efectuate în cadrul studiului inițial precum și rezultatele forajelor din apropierea sudică efectuate de colectivul geotehnic al IPJ Bacău.

Stratifîcația terenului de fundare, tipică “complexului prăfos-argilor” al terasei medii a râului Bistrița, în perimetrul Blocului 4 este următoarea:

 • - 0.00 - 1.20 (1.80)m: umplutură de pământ și resturi de la demolarea unor construcții vechi

 • - 1.20(1.80) - 2.30(2,80)m: praf nisipos-argilos, cu compresibilitate medie, prezentat ca loessoid

Sub stratele menționate se găsește un pachet gros de argilă compactă, umedă și plastic vârtoasă

De la adâncimea de 9.00m apare stratul de pietriș cu bolovăniș și nisip, uscat la partea superioară, iar de la adâncimea de 10.3Om înmagazinează o pânză de apă cu debit mare și nivel constant.

Conform proiectului de execuție fundarea s-a realizat în stratul de argilă sau argilă prăfoasă, cafenie, puțin umedă, plastic vârtoasă. De asemenea vechimea relativ mare a construcției a permis epuizarea oricărei tasări și formarea unei bune conlucrări între fundații și terenul de fundare.

Conform NP-074/2014 (tabel Al-1) terenul de fundare al blocului se încadrează în categoria “terenuri bune”. în baza criteriilor obține un punctaj de 10 puncte și se înscrie în “Categoria geotehnică 2” cu risc geotehnic moderat.

Adâncimea de fundare recomandată este de 0.5m (pconv = 200kPa) pentru zona cu subsol și la 2.00m (pConv = 300kPa) pentru zona fără subsol.

Studiul geotehnic este prezentat în întregime în cadrul anexei F.

 • 11. Evaluarea calitativă

  • 11.1. Evaluare structurală (indicator Ri)

Evaluarea structurală s-a făcut prin analiza și punctarea criteriilor și condițiilor specificate în codul PI00-3/2008 (anexa B). îndeplinirea condițiilor pentru rile din beton armat în cazul Blocului 4 sunt prezentate în continuare.

(a) Condițiile privind traseul încărcărilor (§5.2 din cod) au jj sistem structural continuu și suficient de puternic care să asigure un t^fș^â ,neîntrerupt, câtYțiai'" scurt, în orice direcție, al forțelor seismice din orice punct al stri/fturii ;pân^’- lajegjfi fundare;


BENEFICIAR

Ex. B4

Municipiul Bacău

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 23 din 32

 • (b) Condițiile privind redundanța (§5.3 din cod) se referă la satisfacerea următoarelor două condiții: (i) atingerea efortului capabil în unul sau mai multe elemente structurale nu conduce la pierderea stabilității structurii și (ii) mobilizarea la acțiuni seismice severe a unui mecanism de plastifîere care să permită exploatarea rezervelor de rezistență ale structurii și o disipare avantajoasă a energiei;

 • (c) Condițiile privind configurația clădirii (§5.4 din cod) se referă la simetria geometrică și de rigiditate în plan și pe verticală, la compactitatea clădirii și regularitatea acesteia din punct de vedere geometric și al distribuției maselor;

 • (d) Condițiile privind interacțiunea structurii cu alte construcții sau elemente (§5.5 din cod) se referă la distanțele față de construcțiile învecinate, eventualele supante și la componentele nestructurale;

 • (e) Condițiile pentru diafragmele orizontale (§5.7 din cod) se referă la capacitatea planșeelor de a prelua încărcările din seism și de a le transmite elementelor verticale, asigurând, totodată, conlucrarea cât mai solidară a acestora;


îndeplinirea condițiilor pentru structurile de beton armat (cf P100-3/2008 - Anexa B Tab.B2)

Bloc 4 Criteriul

îndeplinit

Neîndeplinit moderat

Neîndeplinit major    i

(i) Condiții privind configurarea structurii

Traseul încărcărilor este continuu de la acoperiș până la fundații

4

Sistemul este redundant având suficiente legături (încastrări) pentru a fi asigurată stabilitatea laterală și suficiente zone potențial plastice;

3

Nu există niveluri slabe din punct de vedere al rezistenței

3

Nu există niveluri flexibile

3

Nu există modificări ale dimensiunilor în plan ale sistemului structural de la un nivel la altul

4

Nu există discontinuități pe verticală ale elementelor structurale

4

Nu există diferențe ale maselor de nivel mai mari de 50%

3

Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate (structură simetrică)

3

Infrastructura (fundațiile) sunt în măsură să transmită forțele verticale și orizontale

3

Total criteriul (i)

(ii) Condiții privind interacțiunile structurii

Nu este îndeplinită condiția de rost minim între corpuri

..

X   V

• T.        \

1

Nu sunt planșee intermediare (supante)

1/ pc* O *

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B4

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 24 din 32


Pereții nestructurali sunt legați de structură

2

Nu există stâlpi captivi scurți

5

Total criteriul (ii)

9

(iii) Condiții privind alcătuirea (armarea) elementelor structurale (a) structuri tip cadru de beton armat

Ierarhizarea rezistențelor elementelor structurale asigură dezvoltarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei seismice: la fiecare nod suma momentelor capabile ale stâlpilor este mai mare decât suma momentelor capabile ale grinzilor

2

încărcarea axială de compresiune a stâlpilor este moderată: u < 0.55

1

în structură nu există stâlpi scurți: raportul între înălțimea secțiunii și înălțimea liberă a stâlpului este < 0.30

3

Rezistența la forța tăietoare a elementelor codului este suficientă pentru a se putea mobiliza rezistența Ia încovoiere la extremitățile grinzilor si stâlpilor

1

înnădirile armăturilor în stâlpi se dezvoltă pe 40 diametre, cu etrieri la distanță lOd pe zona de înnădire

1

înnădirile armăturilor din grinzi se realizează în afara zonelor critice

1

Etrierii în stâlpi sunt dispuși astfel încât fiecare bară verticală se află în colțul unui etrier (agrafa)

1

Distanțele între etrieri în zonele critice ale stâlpilor nu depășesc 10 diametre, iar în restul stâlpului A din latură

1

Distanțele între etrieri în zonele plastice ale grinzilor nu depășesc 12 diametre și 16 din lățimea grinzii

1

Armarea transversală a nodurilor este cel puțin cea necesară în zonele critice ale stâlpilor

1

Rezistența grinzilor la momente pozitive pe reazeme este cel puțin 30% din rezistența la momente negative pe aceeași secțiune

2

La partea superioară a grinzilor sunt prevăzute cel puțin 2 bare continue (neîntrerupte în deschidere)

Total criteriul (iii)

(iv) Condiții referitoare la planșee

r<    «U \     nH&tl

Placa planșeelor are o grosime de minim 10 cm

5

*«- •' 1 Q

v

/’*** £ //

55, .-A foi bl!BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B4

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mătrășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 25 din 32

și este realizată din beton armat monolit sau din predale prefabricate cu 0 suprabetonare adecvată

Armăturile grinzilor secundare și armăturile din placă asigură rezistența necesară la încovoiere pentru forțele seismice aplicate în planul planșeului

2

Forțele seismice din planul planșeului pot fi transmise la elementele structurii verticale

2

Golurile în planșeu sunt bordate cu armături suficiente, ancorate adecvat

1

Total criteriul (iv)

10

Total fără aplicarea factorilor de reducere

65

Notă: Conf. PI00-3/2008 se aplică:

 • - Dacă condițiile concrete de cercetare nu permit stabilirea suficient de detaliată a condițiilor (iii) și (iv), nivelul de îndeplinire a acestora se estimează pe baza practicii epocii construcției, cu reducerea adecvată a punctajului.

 • - Funcție de gradul de încredere al datelor stabilite, punctajul se reduce prin înmulțirea cu factorii cu v alori între 0,42 și I.

 • - Expertul a ales ca factor de reducere valoarea 0,42.

Total

49

Indicatorul care caracterizează starea structurii în această analiză este denumit Ri

(gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică) și a rezultat cu valoarea de Rpi = 49 situând construcția în clasa a Il-a de risc seismic (cf. tab. 8.1 din P100/3-2008).

 • 11.2. Evaluarea stării de degradare (indicator R2)

Starea de degradare a structurii este caracterizată prin gradul de afectare structurală R2. Evaluarea acestui indicator pentru cele clădirea analizată este prezentat în tabelul următor.

Starea de degradare a elementelor structurale (cf P100-3/2008-Anexa B Tab.B3)

Bloc 4

Criteriul

(i) Degradări produse de acțiunea cutremurului

 • - fisuri și deformații remanente în zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, pereților și grinzilor

 • - fracturi și fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare în grinzi

 • - fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune

 • - fracturi sau fisuri înclinate produse de forța tăietoare în stâlpi și/sau pereți

 • -  fisuri de forfecare produse de lunecarea armăturilor în noduri

 • - cedarea ancorajelor și înnădirilor barelor de armătură


  îndeplinit  SC ISO-GRUP SRL

  BENEFICIAR

  Municipiul Bacău

  Ex. B4

  2016

  DENUMIRE PROIECT

  Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

  FAZA ET

  AMPLASAMENT

  Str. Mărășești nr.4, Bacău

  pag. 26 din 32

  • - cedarea sau fisurarea pronunțată a planșeelor

  • - cedări ale fundațiilor sau terenului de fundare

  Total criteriul (i)

  15

  (ii) Degradări produse de încărcările verticale

  • - fisuri și degradări în grinzi și plăcile planșeelor

  • - fisuri și degradări în stâlpi și pereți

  10

  (iii) Degradări produse din încărcarea cu deformații (tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului)

  8

  (iv) Degradări produse de 0 execuție defectuoasă (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.)

  9

  (v) Degradări produse de factori de mediu (îngheț-dezgheț, agenți corozivi chimici sau biologici etc., asupra betonului sau a armăturii de oțel (inclusiv asupra proprietăților de aderență ale acesteia)

  3

  Total

  45

  Notă: Conf. PI00-3/2008 se aplică:

  • 1. Tipurile de degradări considerate în tabelul B.3 sunt numai cele produse de acțiunea seismică. Dacă în urma examinării structurii se constată că aceasta prezintă degradări produse de alte cauze, de exemplu, degradări de material produse de coroziune, îngheț-dezgheț etc. sau degradări produse de încărcarea cu deplasări, cum sunt cele din contracția împiedicată a betonului, tasarea diferențială a reazemelor sau variația de temperatură, efectul acestora asupra siguranței structurale se ia în considerare prin reducerea suplimentară a punctajului R2, funcție de natura și efectul structural potențial al acestor degradări.

  • 2. Distribuția punctajului din tabelul B.3 pe categorii de degradări este orientativă. Expertul evaluator poate corecta această distribuție atunci când consideră că prin aceasta se poate stabili 0 evaluare mai realistă a efectelor diferitelor tipuri de degradare asupra siguranței structurale.

Indicatorul care caracterizează starea de degradare a elementelor structurale este denumit R? (gradul de afectare structurală) și a rezultat cu valoarea de Rp2 = 45 situând construcția în clasa a Il-a de risc seismic (cf. tab. 8.2 din PI00/3-2008).

 • 12. Evaluarea analitică a nivelului de asigurare (indicator R3)

Calculul pentru Blocul 4 s-a făcut pe un model spațial, utilizând metoda de calcul modal cu spectre de răspuns.

Breviarul de calcul este prezentat în anexa D.

Gradul de asigurare

Au fost calculate elementele structurale participante la preluareaj


Construcția s-a analizat separat pe tronsoane (tronson A și tronson B).        ____

Gradele de asigurare au fost calculate la fiecare nivel, stfpară? p^'fM<âre trpnșp Gradul de asigurare mediu în cazul situației existente este prezenta^^ț^^iSfrhăt^r^'A^

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B4

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 27 din 32

Nivel

Grade de asigurare pentru situația existentă

Tronson A

Tronson B

Tronson C

Etaj 4

0.313

0.307

0.340

Etaj 3

0.194

0.185

0.196

Etaj 2

0.152

0.137

0.142

Etaj 1

0.125

0.114

0.116

Parter

0.184

0.161

0.178

Valoare medie

0.193

0.181

0.194

Nivelul de asigurare, situația existentă, a rezultat subunitar pe fiecare tronson. Se poate considera că media gradelor de asigurare reprezintă gradul de asigurare pentru structură, adică R3p = 0.19.

Indicatorul care caracterizează starea de degradare a elementelor structurale este denumit R3 (gradul de afectare structurală) și a rezultat cu valoarea de Rp3 =19 situând construcția în clasa a I-a de risc seismic (cf. tab. 8.3 din PI00/3-2008).

Gradul de asigurare pentru structură după execuția lucrărilor de consolidare

Gradul de asigurare mediu pe fiecare tronson, pentru fiecare nivel, în cazul situației propuse (după realizarea intervențiilor de consolidare propuse) este prezentat în tabelul următor.

Grade de asigurare pentru situația propusă                 1

Nivel

Tronson A

Tronson B

Tronson C

Etaj 4

> 1.00

> 1.00

> 1.00

Etaj 3

> 1.00

> 1.00

> 1.00

Etaj 2

> 1.00

> 1.00

> 1.00

Etaj 1

> 1.00

> 1.00

> 1.00

Parter

> 1.00

> 1.00

> 1.00

Valoare medie

>1.00

>1.00

>1.00

Nivelul de asigurare, situația propusă, a rezultat supraunitar pe fiecare direcție. Se poate considera că media gradelor de asigurare reprezintă gradul de asigurare pentru structură, adică R3p > 1.00.

 • 13. încadrarea construcției în clase de risc seismic

Clasele de risc seismic sunt definite astfel:


 • - clasa Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridic cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime;

 • - clasa RsII, în care se încadrează construcțiile care sub         cutremurului''de

proiectare pot suferi degradări structurale majore dar la care pii probabilă',

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B4

2016

SC ISO-GRUP SRL

DENUMIRE PROIECT

FAZA

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 28 din 32

 • - clasa RsIII, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante',

 • - clasa RsIV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

Conform PI00-3/2008 valorile celor 3 indicatori, măsuri ale performanței seismice așteptate a construcției, trebuie considerate numai scoruri orientative în decizia de încadrare a construcției într-o anumită clasă de risc seismic. Faptul că un anumit indicator, (admițând că este criteriul critic din toate trei, pentru construcția considerată) se înscrie într-un anumit domeniu de valori, asociat unei anumite clase de risc, nu înseamnă automat încadrarea clădirii în acea clasă.

Decizia privind încadrarea clădirii într-o anumită clasă de risc trebuie să fie rezultatul unei analize complexe al ansamblului condițiilor de diferite naturi. Investigațiile efectuate au scopul de a identifica verigile slabe ale sistemului structural și deficiențele semnificative ale elementelor nestructurale. Odată identificate, aceste deficiențe trebuie ierarhizate din punctul de vedere al efectelor potențiale asupra stabilității structurii în cazul atacului unui cutremur puternic și al riscului de pierdere a vieții oamenilor și de vătămare a acestora, sau a pagubelor materiale.

în aceste aprecieri, expertul trebuie să evalueze, în primul rând, elementele vitale pentru siguranța structurală la seism care prezintă deficiențe majore și capacitate insuficientă față de cerințele de diferite naturi, să precizeze ponderea acestora în ansamblul structurii și să estimeze marja de insecuritate.

Cunoașterea mecanismului de cedare probabil al unei structuri este esențială pentru aprecierea corectă atat a răspunsului seismic potențial al construcției, cât și pentru alegerea potrivită a soluției de intervenție.

Identificarea, chiar aproximativă, a mecanismului de rupere este posibilă în puține cazuri la construcții vechi, care sunt și cele mai vulnerabile. Din acest motiv, evaluarea corectă a performanței probabile a construcției trebuie să se bazeze pe o analiză cuprinzătoare și pe o judecată inginerească a tuturor condițiilor de alcătuire, a corelației între efectele acestora, operații care reclamă competența înaltă și experiența deosebită.

Din evaluarea structurală și cea a stării de degradare (punctul §11 din expertiză) și prin calcul (punctul §12), au rezultat următoarele încadrări în clasele de risc seismic:

Bloc 4

Factorul analizat

Punctaj

Clasa de risc seismic

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică

30 < Ri =

Gradul de afectare structura

ă

40<R2=/5<70 •

~^sll

Nivelul de asigurare

situația existentă

R3=0»€35

A

situația propusăSC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B4

----2016

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

FAZA

ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 29 din 32

Având in vedere toate aspectele analizate, imobilul, situat, (conform adresei poștale), în str. Mărășești nr. 4, se încadrează în clasa a l-a de risc seismic, Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

 • 14. Decizia de intervenție

Decizia de intervenție are la bază analiza următoarelor criterii:

 • (i) clasele de risc seismic în care au fost încadrate corpuri de clădire și/sau părți ale acestora;

 • (ii) valorile parametrului R3, pentru situațiile în care acestea se află sub valoarea limită de 0.65;

 • (iii) detaliile de alcătuire parțial neconforme reglementărilor tehnice în vigoare;

Alegerea unei strategii de intervenție corecte este condiționată de înțelegerea cât mai completă a deficiențelor individuale a elementelor structurale și nestructurale, a efectului combinat al acestora asupra mecanismului comportării seismice a clădirii, precum și a deficiențelor de ansamblu privind rezistența, deformabilitatea, redundanța, regularitatea structurală.

Măsurile de intervenție trebuie să fie corelate cu gradul de afectare (degradare) a materialelor, ca efect al unor cutremure pe care le-a suportat construcția, al altor acțiuni de exploatare specifice, al unor tasări diferențiale ale terenului sau al unor factori de mediu.

Măsurile de intervenție urmăresc să elimine sau să reducă semnificativ deficiențele de diferite naturi ale structurii și dintre acestea să se obțină condiția de siguranță: cerința seismică < capacitatea construcției.

Strategia de intervenție se poate baza pe:

 • •  reducerea cerințelor seismice;

 • •  îmbunătățirea caracteristicilor mecanice cu care este înzestrată construcția;

 • •  măsuri combinate.

Au fost identificate două variante pentru strategia de intervenție: Varianta A și Varianta B.

îmbunătățirea caracteristicilor mecanice ale structurii va urmări:

 • -  sporirea rezistenței elementelor structurale;

 • -  sporirea rigidității la forțe laterale;

 • - sporirea capacității de deformare în domeniul postelastj^ îmbunătățire a acestei proprietăți asigură, de regulă, și o co g^psteretidă^-mai stabilă, caracteristică deosebit de importantă pentru Ăl^rXSjf&nsl-sei^M favorabil.  SC ISO-GRUP SRL

  BENEFICIAR

  Municipiul Bacău

  Ex. B4 2016

  DENUMIRE PROIECT

  Expertiză Tehnică Imobil str. Mărășești nr. 4, Scara

  FAZA ET

  AMPLASAMENT

  Str. Mărășești nr.4, Bacău

  pag. 30 din 32

Soluția de intervenție de consolidare propusă pentru Blocul 4 situat în str. Mărășești nr.4 Bacău, (tronson A - scările A și B, tronson B - scările C, D și E, și respectiv tronson C -scările F și G), constă în:

 • - cămășuirea elementelor cadrelor în soluție de beton armat la nivelul parterului (stâlpi și grinzi pe ambele direcții) până la nivelul fundațiilor;

 • - cămășuirea elementelor cadrelor și pereților din zidărie (pe ambele fețe) care formează nucleul de scară, în soluție de beton armat, pe toată înălțimea etajelor (se realizează astfel nuclee de beton armat de la fundații până la planșeul de peste etajul 4);

 • - realizarea panoului de umplutură din beton armat, turnat monolit și a fundațiilor corespondente la parter în:

 • •  tronson A: axele 1/A-C, 7/B-A', 8/B-C, 10/B-C, 11/B-A', 16/A-C, B/7-8 și B/10-11;

 • • tronson B: axele 17/A-C, 20/A-C și 38/A-C;

 • • tronson C: axele 39/A-B și 52/A-B;

 • - realizarea panourilor de umplutură din beton armat, turnat monolit sub formă de arc și a fundațiilor corespondente la parter în tronson B: axele A/17-18, A/19-20, B/18-19, C/17-Î8 și C/19-20;

 • - cămășuirea în soluție de beton armat a pereților de la fațada posterioară, pe înălțimea parterului, (pe ambele fețe) și intervenții de subzidire la fundațiile aferente în:

® tronson A axele A/1-5 și A/13-16;

 • •  tronson B axA A/17-38;

• tronson C axa A/39-52;

 • - cămășuireaelementelor cadrului de susținere a etajelor în consolă de la tronson A axa A75-13 în soluție de beton armat până la nivelul fundațiilor, inclusiv a contraforților (stâlpi înclinați cf. proiect inițial);

 • - suplimentarea grosimii diafragmei orizontale de peste parter printr-un strat de beton armat monolit turnat deasupra planșeului existent (supra-betonare) și o cămășuire cu beton torcretat la partea inferioara ;

 • - rețeserea/rezidirea zonelor din pereți care prezintă fisuri/crâpături înlocuind elementele rupte;

 • - placarea locală, pe traseul fisurii/crăpăturii cu tencuială armată (armătură din oțel, grile polimerice, țesături din polimeri armate cu fibre);


 • - reparații la fisurile din zidăria panourilor de pereți (după ca var (pentru completarea golurilor), injecții cu lapte de ciment, inj^tMtAșMj^epox vor folosi numai rășini pentru care există confirmarea durabilitățiw-pjimp^^'

  SC ISO-GRUP SRL


  BENEFICIAR Municipiul Bacău


  DENUMIRE PROIECT

  Expertiză Tehnică Imobil str. Mătrășești nr. 4, Scara A,S,C,D,E,F,G


  AMPLASAMENT

  Str, Mărășești nr.4, Bacău


  Ex. B4


  " 2016


  FAZA ET


  pag. 31 din 32


 • - sporirea simultană a rezistenței la încovoiere și la forță tăietoare prin buiandrugi metalici peste golurile din zidărie, prins în zidărie cu șuruburi/ancore;

 • - refacerea contactului între cadru și panou prin umplerea rosturilor cu mortar, pentru asigurarea conlucrării;

 • - refacerea suprafeței de descărcare a structurii de rezistență din zonele cu subsol, în terenul de fundare prin mărirea tălpii fundațiilor, precum și îmbunătățirea terenului de fundare;

- refacerea trotuarului și etanșarea acestuia față de structură pentru a se evita infiltrațiile de apă în teren și în pereți;

 • - înlocuirea tâmplariei vechi pentru a preveni infiltrarea apelor pluviale;

* refacerea tencuielilor și finisajelor la interior și exterior;

 • - asigurarea gradului de izolare termică conform normativelor în vigoare prin lucrări de termoizolare a întregului bloc;

 • - refacerea instalațiilor pentru utilități (apa, canal, încălzire, electrice etc., în funcție de existent).

Referitor la intersecția imobilului analizat, situat în str. Mărășești nr. 4, cu clădirea fostului cinematograf „Muncitorul”, în condițiile în care clădirea cinematografului prezintă degradări avansate, cu componente ale structurii de rezistență aproape de colaps, se impune de urgență ca Primărie Municipiului Bacău să solicite proprietarului acestei clădiri de a lua măsuri urgente de punere în siguranță, în contextul limitării sau evitării efectelor unei potențiale prăbușiri a clădirii.

Varianta B - Desfîințarea/Demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, moderne

în condițiile în care lucrările de consolidare impuse de starea construcției și gradul de asigurare față de acțiunile seismice ar fi excesiv de scumpe și ar implica întreruperea funcțiunii construcției timp foarte îndelungat pot fi avute în vedere și alte opțiuni.

Stabilirea strategiei celei mai indicate trebuie să fie rezultatul unei analize cost-beneficiu a mai multor soluții, care să ia in considerare parametrii de bază.

Având în vedere încadrarea în clasa de risc seismic Rsl și că durata indicativă de viață proiectată a construcției: 50- 100 ani (conf.CR0/2012, tabel 2.1) poate fi considerată atinsă (peste 50 ani), analiza ansamblului acestor exigențe și condițiilor materiale disponibile pot duc"        ------------------o------Lt,.i


SC ISO-GRUP SRL

BENEFICIAR

Municipiul Bacău

Ex. B4

2016 "

DENUMIRE PROIECT

Expertiză Tehnică Imobilstr, Mărășești nr. 4, Scara A,B,C,D,E,F,G

FAZA ET

AMPLASAMENT

Str. Mărășești nr.4, Bacău

pag. 32 din 32

• demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, modeme. O asemenea soluție poate fi aplicată când cheltuielile reabilitării ar fi nejustificat de mari, fără sa fie posibile remodelări semnificative ale spațiului pentru îmbunătățirea funcțiunilor, pe terenuri foarte prețioase.

Varianta B - Desfîințarea/Demolarea completă a clădirii și construirea unei clădiri noi, modeme este o soluție cu implicații juridice și poate fi aplicată prin decizia Beneficiarului cu respectarea și aplicarea prevederilor legale.

Imobilul situat în str. Mărășești nr. 4 se încadrează în clasa a I-a de risc seismic, Rsl, din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

In aceste condiții se impun măsuri urgente de punere în siguranță a oamenilor și a bunurilor materiale.

Concluziile prezentei expertize nu sunt valabile și pentru alte construcții similare.

Concluziile expertizei se vor însuși de către proiectant și beneficiar din punctul de vedere al respectării soluțiilor și a măsurilor de intervenție propuse.

Conform art. 17, par. al II-lea din H.G. nr. 925/1995, raportul de expertiză tehnică de calitate, cuprinzând soluții și măsuri ce se impun pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție, se însușește de către proprietarii sau administratorii

CONSOLIDARE IMOBIL LOT 1

Calea MÂRÂȘEȘTI nr.4, Municipiul

BACĂU, Județul BACĂU

FAZA D.A1.L

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A

LUCRĂRILOR De INTERVENȚIE

AMEXA 5

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

0^'

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

1 Nr.

| 28567 I

! Ziua

j oT 1

i Luna

i 05    1

ANCEI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

j Anuf

! 2017 ■

A. Partea 1. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:53

TEREN Intravilan                                                                    Nr. cadastral; vechi;252

Adresa: Loc. Bacau, Str Calea Marasesti, Nr. 4, jud. Bacau

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe     ;

Al

60190

594

Construcția CI înscrisa in CF 60190-C1;                     • - • -

construcția CI in CF 60190-Clconstructia CI in CF 60190-C1            .   -

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

666 / 16/07/1999

Lege

nr. 0;

Bl

întabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

34754/20/12/2005

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3517 din 2005 emis de BNP FILIP GELU;

CI

întabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1) SC SA-MA ITALIANA S.R.L.-SEDIU BACAU

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) teren in folosința in suprafața de 12,19 mp -aferent ap 1, sc. D

2209 / 20/01/2010

Contract De întreținere nr. 200, din 19/01/2010 emis de BNP ABABE1 RADU M1HAIL;

C2

întabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

1} SÂRBU DOIN1ȚA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

teren suprafața de lOmp , aferent apartementului nr.6, sc.B, i.e.60190-cl-ul0

28241 / 25/11/2004

Certificat Moștenitor nr. 23, din 05/04/1996 emis de BNP POENARU MAR1A;

C3

întabulare, drept de FOLOSINȚA

Al

 • 1) CĂPITĂNESCU ECATERINA

 • 2) CĂPITĂNESCU OLTEA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) pentru suprafața de 15,25 mp

30937 / 11/08/2010

Contract De Vanzare-Cumparare nr. nr. 410 din 1990 emis de IJGCL BACAU;

C4

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.11 sc. B in suprafața de 10 mp

Al

 • 1) OANEAVAS1LE

 • 2) OANEA IOLANDA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) cf. 60190-C1-U16

Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


Referințe


1416 / 27/01/2003_______________________________________________________________

Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut, sub nr. 221 din 2003 emis de BNP HODOROGEA CRIST1NA EMILIA;


se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.8 sc. G in suprafața de 10,13 mp


Al


1) REBEGEA VICTORIA_________

i OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) i cf. 60190-C1-U19


7313 / 28/02/2011

încheiere nr, rezoluție nr, 8950 din 02.09.2010 emis de TRIBUNALUL BACAU (CERTIFICAT CONSTATATOR NR, 51831 DIN10,11.2010 ORC BACAU);

C6

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 9 sc.E in suprafața de 11,27 mp in favoarea numitului GASPAROTTO GIOVANNI

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) CF. 60190-C1-U21

9807 / 17/03/2011

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 167, din 16/03/2011 emis de BNP UMBRARESCU SORIN ȘTEFAN;

C7

drept de folosința pentru suprafața de 25,92mp teren aferent soatiului sc.D, in favoarea

Al

1) SC VAMOS INTERNATIONAL SRL

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

60190-C1-U22                                                                                    2

36981 / 21/11/2OO6_____________________________________________

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2588 din 2006 emis de BNP ZAHARIA C CARMEN;drept de folosința pentru suprafața de 14,42 mp teren aferent sc.F,

ap.10 in favoarea___________________________________________________

1) COSBUC MARIA____________________________________

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) IE.6O3 90-C1-U2526661 / 12/11/2003_______________________________________________

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 4413, din 05/11/2003 emis de BNP ISACHE ȘTEFAN;drept de folosința pentru suprafața de 8,22mp teren aferent

SPAȚIULUI COMERCIAL , sc.B, in favoarea____________________

1) SC GLOBAL EXIM SRL BACAU_________________________

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) 60190-C1-U2630393 / 23/12/2003__________________________________________

Contract De Vanzare-Cumparare nr, 4684 din 2003 emis de BNP ZAHARIA ELENA;

CIO

drept de folosința pentru suprafața de 15,61 mp teren aferent ap 2 ,1              Al

sc.C, in favoarea                                                         1

 • 1) POPA LACRAM1OARA

 • 2) POPA CRISTIAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) IE.60190-C1U29

17691 / 29/07/2002                                                             L

Contract De Vanzare-Cumparare nr. nr, 23 din 1995;

Cil

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent spațiului carter sc D, in suprafața de 37,04 mp

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) CF 60190-C1-U30

21314/07/06/2007

Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut. sub nr. 1180/2007 emis de BNP ZAHARIA CIORCILA CARMEN;

C12

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap, 13 sc.D în suprafața de 11,57 mp

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

18897 / 29/06/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr. autentificat sub nr, 5129, din 26/05/1998 emis de NP Filip Gelu;

C13

Se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 16, sc. G in

suprafața de 11,94 mp CF 60190-C1-U39 provenita din conversia de De hârtie a CF 33773

Al

OBSERVAȚII; (provenita din conversia CF 53)

32068 / 18/07/2013

Certificat De Moștenitor nr. 31, din 11/07/2013 emis de NP LADAN DUM1TRIEA;

C14

Se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 3, sc, D in

Al


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C14 (suprafața de 9 mp CF 60190-C1-U42

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)                                                                 !

32430 / 22/07/2013

îCertificat De Moștenitor nr. 7, din 03/04/2013 emis de NP DRAGOM1R MONA LACRAMIOARA (Certificat de;

{moștenitor nr. 46, din 11,06.2013, emis de NP ZAHARIA ELENA);_________._______________________________.

C15

5e înscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap, 4,:               Al               l

sc. A in                                                                                       1                                             :

suprafața de 13.27 mp CF 60190-C1-U41                           |

p

OBSERVĂTII: (provenita din conversia CF 53)

17455 / 15/06/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr, aut. nr. 1725 din 2006 emis de BNP ELENA CRISTUDOR; .

CI 6

Se înscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 5, sc, D in suprafața de 13,88 mp, intabulat in cf 33825- CF 60190-C1-U43

Al

________ '                              i

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)                                                '

16038/02/08/2001

Contract De Vanzare-Cumparare nr. autentificat sub nr. 1728/2001 emis de NP Manole Liliana;

C17

Se înscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 6, sc. A in suprafața de 21,89 mp, intabulat în cf 3797 CF 60190-C1-U44

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

3389 / 21/02/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 366/2003 emis de BNP BLĂGAN IOSIF;

C18

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 13,77 mp teren aferent ap,15,sc.C

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

U.1.60190-C1-U45

6338 / 03/03/2009

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 497/2009 emis de NP MUNTEANU S1MONA DANIELA;

C19

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 11,66 mp teren aferent ap.4,sc.C

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

U.I.60190-C1-U46

33713 / 30/07/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2522/1992 emis de RAAIFLET Bacau;

C20

se înscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz 15,05 mp aferent ap.13 sc. A

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

28267 / 30/06/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 785/2008;

C21

se notează dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 3 sc.E in suprafața de 12,04 mp

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) CF 60190-C1-U49

34160 / 31/10/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut.nr. 521 din 1997 emis de BNP STOICA NiCOLINA;

C22

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 12,45 mp teren aferent ap.4,sc.F, intabulat in cf 35333.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

26777 / 04/09/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1575/2006;

C23

se noteaza dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 9 sc.A in suprafața de 9,86 mp

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) CF 60190-C1-U54

16214 / 15/06/2005

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 897/2005;

C24

se înscrie drept de folosința pentru suprafața de 13,23 mp, teren aferent apartamentului nr.7 , sc.A

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) CF 60190-C1-U55

20488 / 01/08/2005

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2272 din 2005 emis de BNP GELU FILIP;

lT

iscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

se înscrie drept de folosința pentru suprafața de 9,42 mp, teren aferent apartamentului nr.7 , sc.B, intabulat in cf 27902

Al

l

i

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

22638 / 19/08/2005

:Contract De Vanzare-Cumparare nr. 465/2005;

i h

c

226 ’

>e înscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 12, c. C in

>uprafata de 16,71 mp CF 60190-C1-U57 provenita din conversia de se hârtie a CF 26217

Al

1

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

26334/ 13/05/2014

c

Sentința Civila nr. 6841/2013 emis de JUDECĂTORIA BACAU;

C27

3e înscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent spațiului sc. C in suprafața de 1,60 mp CF 60190-C1-U58

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

1084 / 20/01/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 144/2004;

C28

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent spațiului coemrcial sc.B in suprafața de 8,01 mp

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)                                                                (

CF 60190-C1-U59                                                                               b

27586 / 18/11/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut. sub nr. 2986/2004;

C29

se înscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.10 sc.D in suprafața de 14,23 mp

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) CF 6Q190-C1-U60

34286 / 23/06/2014

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 7704/1995;

C30

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.2 sc. d in suprafața de 16,44 mp

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

17716 / 04/08/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut. nr. 1260 din 2003 emis de BNP HODOROGEA CRISTINA EMILIA;

C31

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 8,65 mp teren aferent ap.l3,sc.C, intabulat in cf 22710

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

26740 / 13/11/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 4354/2003 emis de BNP ISACHE ȘTEFAN;

C32

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 15,1 mp teren aferent ap. 10,Sc.C

A1 (

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) UJ.60190-C1-U65

3384 / 14/02/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 395 din 2006 emis de NP CRISTUDOR ELENA;

C33

Se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent spatiulu in suprafața de 52,27 mp CF 60190-C1-U66

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

9435 / 26/04/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 628 din 2004 emis de NP HODOROGEA CRISTINA EMILIA;

C34

Se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 8 sc. E, in suprafața de 13,45 mp, intabulat in cf 16607- CF 60190-C1 U69

,                   Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

24403 / 18/08/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2361/2006 emis de BNP Elena Cristudor;

C35

se inscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 10,85 mj teren aferent ap. 9 , Sc.G,

5                 Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

29125 / 13/12/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2078/2002 emis de BNP Blagan losif;

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C36

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 11,45 mp teren aferent ap.14  , Sc.B ,

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

12905 / 27/04/2009

iContract De Vanzare-Cumparare nr. 938/2009;


! r,? Ise înscrie dreptul'lje'folosinta asupra terenului indiviz aferent ap.131           ..........Al

î isc.G in suprafața de 10,29 mp       _______________________________j __________

i          OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

; CF 60190-C1-U72_________________________________________________________

18146 / 26/05/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 599/2006 emis de BNP Barbie'ru Carmen Nicoleta;

C38

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 9,31 mp teren aferent sp. 1/2 , Sc. C,

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

18803 / 12/07/2005                                                      1* r.

Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut. nr. 1398/2005 emis de BNP FURDU IULIA MADALINA;.

C39

se înscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.4 sc. B in suprafața de 20,86 mp, intabulat in cf 9883

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)                                                            '

24546 / 05/06/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 967/2008 emis de BNP FURDU IULIA MĂDĂLINA;

C40

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 10,79 mp teren !aferent ap.9,sc.C

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

1    U.I.6019OC1-U75

23362 / 23/11/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 7896/2000 emis de BN Filip Geiu;

C41

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 10,44 mp teren aferent ap. 4 , Sc. G,

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

14039 / 02/04/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 505/2008 emis de BNP Mona Dragomîr;

C42

e înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 14,75 mp teren aferent ap. 9 , Sc. F

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

14186 / 25/07/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 5769/2000 emis de BNP FILIP GELU;

C43

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 12,47 mp teren aferent ap.5,sc.F

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

U.I.60190-C1-U80

6989 / 14/04/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 706/2000 emis de BNP ZAHARIA ELENA;

C44

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 14,30 mp teren aferent ap.4,sc.E

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) U.I.60190-C1-U81

2698 / 15/02/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 911/2000;

C45

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.3 sc. G in suprafața de 16,17 mp

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) CF. 60190-C1-U82

9946 / 14/12/1999

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 73/1999 emis de AV.B1RGAOANU ALEXANDRU MARIUS;

C46

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 12,20 mp teren aferent ap.l2,sc.D

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

U.I.60190-C1-U84

3434 / 25/02/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr, 1155/2000 emis de BNP Ladan Dumitriea;

C47

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 13,50 mp teren aferent ap. l,Sc. E

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

3871 / 09/09/1999

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 21/1999 emis de Av Milon Cătălin;

ise ^nscfie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 12,02 mp teren : ^isferent ap. 12,Sc. F

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

,2863 / 25/08/1999

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2793/1999 emis de BNP LADAN DUM1TRIEA;                          :

C49 ;

>e msciie dieplul de folosința asupra cotei indivize de 12,36 mp teren aferent ap.6,sc.F

Al                   |

1

1

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

U.I.60190-C1-U87

3337 / 01/09/1999

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2981/1999 emis de BNP Ștefan Sorin Umbrarescu;

C50

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 15mp teren aferent ap. 7,Sc. C

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

77399 / 21/08/2015

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 22.05.1991 emis de REG. AUT. Bacau (certificat de moștenitor Nr. 28/03.02.1999);

C51

se înscrie dreptu! de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.15 sc.D in suprafața de 15,69 mp, intabulat in cf 60190-C1-U93

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)                                                                 s

_________

82537 / 09/09/2015

Certificat Moștenitor nr. nr.158/2003;

C52

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.5 sc. C in suprafața de 9,06 mp

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) CF 60190-C1-U94

28216/06/04/2016

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3975, din 02/10/1997 emis de BNP Stoica Nicolina (Adeverința poștala atribuire număr cu număr de înregistrare 27860/38 din data de 27.04.2016 Priamaria Municipiului Bacau, Certificat de atestare fiscala nr. 61589/28.04.2016);

C53

Se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap. 11 bis , sc. A in

suprafața de 12,38 mp CF 60190-C1-U95

Al

57832/04/08/2016

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 11670, din 30/11/1991 emis de REG. AUT. Bacau (certificat de moștenitor Nr. 51/01.07.2016NP ZAHAR1A ELENA);

C54

drept de folosința pentru suprafața de ll,91mp teren aferent spațiului sc.E, intabulat in cartea funciara cu IE 60190-C1-U97

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

57781/04/08/2016

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 645 din 1992 emis de RAAIFLET BACAU;                             J

C55

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.7 sc D in suprafața de 9 mp, CF 60190-C1-U96

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF53)

65637 / 01/09/2016

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 28/1996, certificat de moștenitor nr. 48, din 20/08/2014 emis de BNP Raluca Elena Munteanu;

C56

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 16,35 mp teren aferent ap. 2,Sc.B 60190-C1-U98

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

66213 / 05/09/2016

Contract De Vanzare-Cumparare nr. contract de vanzarecumparare nr. 1524/1990;

C57

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent ap.5 sc B in suprafața de 115,50 mp

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) CF60190-C1-U99

68575 / 12/09/2016

Act nr. contract de vanzare cumpărare nr. 760, din 20/11/1990 emis de IjGCL Bacau;

C58

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 15,89 mp terer aferent ap.2,sc.A 60190-C1-U100

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate.

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

73858 / 29/09/2016

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 6769, din 06/01/1992 emis de RAAIFLET BACAU;                      Ș

C59

i

se înscrie dreptul de folosință asupra cotei indivize de 15,89 mp teren aferent ap.l5,sc.A-60190-Cl-U103

Al                    ,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53)

[75143 / 04/10/2016

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1689/1999;

C60

se inscrie dreptul de folosința asupra terenului indiviz aferent spațiului comercial situat la parter in suprafața de!6,70 mp

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 53) CF 60190-C1-U104

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

60190

594

construcția CI in CF 60190-Clconstructia CI în CF 60190-C1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

'Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

594

-

-

-

suprafața de teren nu este menționata, in cf hârtie                              (

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

1

2

14.203

2

3

1.979

3

4

26.142

4

5

1.979

5

6

11.298

6

7

1.102

7

8

9.611

Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

(•* (m)

8

9

0.868

9

10

40.256

10

11

59.075

11

12

10.608

12

13

59.065

13

14

40.902

14

15

9.614

15

16

52.185

16

1

10.777


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr.

Crt

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

29023

09-05-2017

11-05-2017

Consultare/lnformare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.1086827/08-05-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

/ Asistent Registrator,

/cqnstÂKitA


'EAJTA (^HIN imraj '


' (parafa și seM/jâi/lo

CONSOLIDARE IMOBIL LOT 1 CALEA MĂRĂȘEȘTI NR. 4, MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

FAZA D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

ANEXA 7

AVIZE


®T             Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr. 8419/NA 1258/27.06.2017

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU, pentru proiectul „Consolidare imobil -lot 1” propus a fi amplasat în Bacău, strada Mărășești, nr. 4,scările A,B,C,D,E,F,G, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, cu nr. 8419/22.06.2017

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

 • -  proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

 • - conform cerințelor Legii 211/2011, producătorii de deșeuri au obligația de a colecta selectiv toate tipurile de deșeuri generate și de a le stoca temporar în containere și spații adecvate, urmând a fi predate către societăți autorizate în valorificarea sau eliminarea acestora ;

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Director Executiv

Șef Serviciu

A vize,Acorduri, Autorizații Doina Mihordescu Wl


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACAU Strada Oituz. nr. 23, Bacău, jud. Bacău. Cod 600266 Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro: Pagina web: http://apmbc.anpm.ro'
'ent/ni/S(r. 9 Mai nr. 33, et. III, Bacău, CP 600066, telefon: (0334) 405 419, (0334) 405 423, fax: (0334) 405420 site: www.djcbc.cultura.ro; e-maii: djcbc@cultura.ro


Către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU str. Calea Mărășești, nr, 6, municipiul Bacău, județul Bacău

Spre știință: Instituția Prefectului - Județul Bacău Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău

AVIZUL nr. 36/Z/l8.07.2017

privind consolidare imobil

str. Calea Mărășești, nr. 4, municipiul Bacău, județul Bacău

în zona de protecție a monumentului istoric Palat Administrativ, 1891, cod LMI: BC-ILm-A-00773

Obiectivul: consolidare imobil - Lot 1

Adresa: str. Calea Mărășești, nr. 4, sc. A, B, C, D, E, F și G, municipiul Bacău, județul Bacău

Certificat de urbanism: nr. 338 din 23.05.2017

Titlu proiect: CONSOLIDARE IMOBIL-LOT 1

Nr. proiect: 04.1/2017

Faza: D. A. L. I. + D. A T. C.

Proiectant: S. C. LEVIATAN DESIGN S. R. L. BUCUREȘTI; Șef proiect: Cătălin Chisiu

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Documentația, înregistrată la sediul Direcției Județene pentru Cultură Bacău cu nr. 999/03.07.2017, cuprinde: memoriu general; certificat de urbanism; extras din planul cadastral pe ortofotoplan; studiu geotehnic; expertiză tehnică; extras de Carte Funciară; releveu foto; plan de încadrare în zonă; plan de situație; plan subsol releveu; plan parter releveu; plan etaj I releveu; plan etaj II releveu; plan etaj IILIV releveu; fațada vest releveu; fațada est releveu; fațada nord releveu; plan subsol propunere; plan parter propunere; plan etaj I propunere; plan etaj II propunere; plan etaj IILIV propunere; secțiune transversală propunere; fațadă vest propunere; fațadă est propunere; fațadă nord propunere; plan subsol soluție consolidare; plan parter soluție consolidare; plan etaj I soluție consolidare; plan etaj II soluție consolidare; plan etaj III și IV soluție consolidare; detalii consolidare; instalații sanitare plan subsol releveu; instalații sanitare plan parter releveu; instalații sanitare plan subsol propunere; instalații sanitare plan parter propunere; instalații termice plan subsol releveu; instalații termice plan parter releveu; instalații termice plan subsol propunere; instalații termice plan parter propunere; instalații electrice plan parter propunere; instalații electrice plan etaj I propunere; instalații electrice plan etaj II propunere; instalații electrice plan etaj III și IV propunere; plan parter tronson C instalații G. N. releveu; plan parter tronson B instalații G. N. releveu; plan parter tronson A instalații G. N. propunere; plan parter tronson B instalații G. N. propunere și desfășurare stradală.

Documentația propune consolidarea imobilului din str. Calea Mărășești, nr. 4, din municipiul Bacău, județul Bacău.

în urma analizării documentației în cadrul ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 - lași, din data de 13-14.07.2017 și în baza Legii nr. 422/2001, republicată în 2006, articolul 26, vă comunicăm:

AVIZUL FAVORABIL

cu următoarele condiții:

L asigurarea supravegherii arheologice în timpul lucrărilor asupra terenului, de către o instituție de specialitate (muzee, institute de cercetare, universități, etc.), prin arheologi înscriși în Registrul arheologilor din România, conform O. U. G. nr. 43 din 2000, republicată;

2. la fațade tencuiala va fi ref^tf^^^^ind tencuială decorativă, cu încadrarea în cromatica zonei, respectiv a blocului nr. 11 de pe aceeași

Director executiv

Dr. Simona DRjQB Hpf ufjjF)                  Consilier

V                            Dr. Dimitrie-Ovidiu BOLDUR A c

DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA A JUDEȚULUI BACAU

NOTIFICARE SANITARA

NR. 663 DIN 10.07.2017

Titular MUNICIPIUL BACAU

OBIECTIV CONSOLIDARE IMOBIL - LOT 1

Adresa BACAU

Str.

CALEA MARASESTI SC A-G Nr.

4 Bl. 4

Ap.

Sc.

Urmare

construcții

a cererii nr. 671

avand :

din

03

.07.2017

privind

amplasarea unei

DESTINAȚIE CONSOLIDARE IMOBIL - LOT 1

SP. CONSTR. SUNT RESPECT. PREVEDERILE ORD. 119/2014 PRIVIND

NORMELE DE IGIENA REFERITOARE LA ZONELE DE LOCUIT.

IN CAZUL SCHIMBĂRII CONDUCTELOR DE APA SI

CANALIZARE SE VOR RESPECTA PREVEDERILE H.G.

930/2005. AMPLASAMENT EXISTENT. APA SI

CANALIZARE-REȚEA SISTEM CENTRALIZAT.

Conform cu documentația anexata si a referatului nr. 671 din 10.07.2017, intocmit de comp, de specialitate, va facem cunoscut ca suntem de acord cu amplasamentul propus cu respectarea "Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației”,aprobat prin Ordinul Nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii si Procedurile de reglementare sanitara pentru proiecte de amplasare, amenajare si construire, aprobate prin Ordinul Nr.1030/2009 actualizat al Ministerului Sanatatii.

Nerespectarea datelor din documentația anexata spre notificare se sancționează conform legislației in vigoare.

Notificarea este valabila atat timp cat nu se modifica datele din memoriul tehnic.


înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8926/1997 Cod unic de înregistrare 427320

Direcția Executivă Tehnologie și Informație România

Data: 18.07.2017

Număr de înregistrare: 100/05/03/01/B/BC/11605

Către: MUNICIPIUL BACĂU

Adresa: jud. Bacău» mun. Bacău, cal. Mărâșești, nr. 6

EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

Cod 00347.02.04  >

Aviz nr: 379


AVIZ CONDIȚIONAT

Ca urmare documentației dvs. depusă fa TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - BACĂU înregistrata sub nr. 100/05/03/01 /B/Bc/11605/ 379/ data 22.06.2017, privind lucrarea: “Consolidare imobil - Lot 1 ” în mun. Bacău, cal. Mărâșești, nr. 4, bl. 4, sc. A, B, C, D, E, F, G, jud. Bacău, vă comunicăm următoarele:

în zona mun. Bacău, cal. Mărâșești, nr. 4, bl. 4, sc. A, B, C, D, E, F, G, jud. Bacău, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A are amplasate/pozate rețele de telecomunicații subterane la adancimea de cca.0,8-1,2 m si aeriene pe zid.

Având în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A, cît și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A este de acord cu aceasta lucrare numai in condițiile îndeplinirii următoarelor măsuri de protejare a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene(zid):

 • - Deoarece fațada clădirii/blocului va fi reabilitată țtemic cu izolație de polistiren și material de construcții), instalațiile Tc. existente pe zid (cabluri, branșamente, joncțiuni, apărători, cutii/nișe telefonice) vor fi reinstalate pe fațada nou construită prin repaftalare, de către executantul lucrării astfel încât accesul să fie liber, iar cheltuielile vor fi suportate exclusiv de către beneficiarul lucrării;

 • - Lucrările propuse se vor executa numai cu respectarea STAS-urilor 8591/1-91 și 1999/86 tar beneficiarul are obligația să execute lucrările de protecție/reinstalare a instalațiilor telefonice conform soluției tehnice elaborate de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - BACĂU;

 • - lucrarea proiectată se va amplasa la o distanța de cel puțin 0,6 m de instalațiile tc. subterane conform STAS-ului 8591/1-91 “Amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane executate în săpătură";

 • - pe traseul cablurilor telefonice, pentru eventuale intervenții, beneficiarul va proteja cablurile cu țevi de protecție;

 • - Lucrările de protecție și repaftalare a cablurilor telefonice afectate de această lucrare, “Consolidare imobil - Lot 1” în mun. Bacău, cal. Mărâșești, nr, 4, bl. 4, sc. A, B, Cj D, E, F, G, jud. Bacău, se vor executa numai manual, vor fi executate prin grija beneficiarului respectiv MUNICIPIUL BACAU, cu un constructor de specialitate, numai sub asistenta tehnica TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - BACĂU. Pentru aceasta cu 48 ore înainte de inceperea lucrărilor beneficiarul / beneficiarul / constructorul va solicita predare de amplasament la telefon:

0234 204141 - d-nul Ștefanica Liviu, 0234 204290 - d-nul Ababei Danuț sau 0234 204357;

 • - Predarea amplasamentului privind rețeaua Tc. existenta se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate de ambele parii, beneficiar / constructor si TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A, la predarea amplasamentului;

 • - In cazul unor eventuale lucrări de telecomunicații în zonă vom obține necondiționat avizul dvs. beneficiarul va permite intervenția persoanelor calificate din cadrul TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A S.A. pentru remedierea,

(         verificare sau înlocuirea instalațiilor de telecomunicați, această condiție fiind valabilă și în cazul în care spațiul

comercial/imobilul va fi văndut/închtriat către o altă persoană fizică sau juridică;

 • - Avizul va fi prezent în punctul de lucru pe toată durata desfășurării lucrării:

 • - Costul lucrărilor de proiectare și de construcții montaj de deviere, protejare și reparații a cablurilor de telecomunicații va fi suportat de beneficiarul lucrării;

- daca in timpul executării Lucrărilor la obiectivul dvs.se vor depista in zona amplasamentului instalații Tc, (cabluri, tuburi PVC , Be, monotuburi etc) altele decât cele trasate pe planul de situație aveți obligația sa anunțați TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - BACĂU La telefon 0234 204141 - d-nul Stefanica Liviu, 0234 204290 - d-nul Ababei Dănuț sau 0234 204357 pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare.

Prezentul aviz este valabil un an de la data emiterii si numai pentru amplasamentul solicitat conform planului anexat.

In cazul in care sunt produse avarii ale retelei/instalatiilor de telecomunicații, ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum si daunele solicitate de clientii TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A datorita întreruperii furnizării serviciilor, vor ft suportate de cel care a produs avaria/beneficiarul avizului.

Anexăm prezentului aviz un exemplar al documentației în care au fost înserate, cu aproximație, infrastructura de comunicații existentă în zonă.

Este interzisa folosirea informațiilor din prezentul aviz pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate ca si transmiterea lor unor terti.

Avizul a fost achitat cu Bon fiscal (Ordin de plata) nr..................................din data de (zz/ll/aaaa).....................................

Responsabil eliberare Avize TehniceVERIFICATOR/EXPERT

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

Consolidare imobil, Strada Marasesti, nr.4 sc A*G


SC LEVIATAN DESIGN SRL


J40/7016/2012


04.01/2017


SEF PROIECT


Ing. Gabriel Marcu


PROIECTAT


Arh. Ancuta Baciu


DESENAT


Arh. Ancuta Baciu


VERIFICAT


Arh. Cătălin ChisiuX) Scara:

1:1.000


PLAN DE SITUAȚIE


FAZA DALI


RV.00


DELGAZ


grid


PRIMĂRIA MUNicipiULUf i «feZ- /?</ mi .


ACCES LA REȚEA GAZ BACĂU

MUNICIPIUL BACAU

Localitatea Bacau,strada Calea Marasesti nr.6

Județ Bacau


Delgaz Grid SA

Departament:Echipa Acces la

Rețea Gaz

Vadu Bistriței, 40

600191, Bacău


T 0334 403 349

F 0334 403 313

mirela.branea@delgaz-grid.ro


AVIZ FAVORABIL

Nr. 210471893/11.07.2017

Urmare a solicitării dumneavoastră nr. 169851/22.06.2017, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea .. CONSOLIDARE IMOBIL-LOT 1” localitatea Bacau,strada Calea Marasesti bl.4,sc.A,B,C,D,E,F,G, județ Bacau, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm avizul favorabil,

CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI-JOS:

A. Condiții tehnice:

 • 1.  Pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.

Este interzisă montarea branșamentelor înzidite în elemente de construcție.

Este interzisă montarea înglobată a conductelor instalațiilor de utilizare în elemente de construcție (pereți, planșee, etc.)

 • 2.  La toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune, etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor, conform NTPEE-2008, art. 6.36.

  Președintele Consiliului de Administrație

  Frank Hajdinjak

  Directori Generali

  Torsten Roglin DG

  Carmen Teona Oltean (Adj.)

  Petre Radu (Adj.)

  Sediul Central: Târgu Mureș

  CUI: 10976687

  Atribut fiscal: RO

  J26/326/08.06.2000

  Banca BRD Târgu Mureș

  IBAN:

  RO11BRDE270SV27540412700

  Capital Social Subscris și Vărsat:

  773.257.777,5 RON


 • 3. La amplasarea construcțiilor se vor respecta distanțele minime impuse de NTPEE-2008 art.3.12, tabelul 1, respectiv :

1


DELGAZ

grid

Instalația, construcția sau obstacolul

Distante min.de la cond.de gaze - în m

PE

OL

P-j-

p.r.

p.m.

P-J-

p.r

p.m.

l

Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite

l

I

2

2

2

3

2

Clădiri fara subsoluri

0,5

0,5

l

l,5

l,5

2

3

Copaci

0,5

0,5

0,5

l,5

l,5

L5

4

Stâlpi

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5 • 4. în zonă sunt rețele de gaze naturale, presiune redusa OL.

 • 5. în cazul în care se demolează o construcție unde este pozată instalația de utilizare gaze naturale , consumatorul are obligația de a anunța operatorul licențiat de distribuție gaze naturale înainte de demolarea construcției pentru întreruperea alimentării cu gaze naturale .


 • 6.  Se va contacta o firmă autorizată ANRE pentru reproiectarea și executarea corespunzătoare a instalației de utilizare (dacă este cazul).

B. Condiții generale:

 • 1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.

 • 2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al DELGAZ GRID S. A.la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea DELGAZ GRID S.A. - Centru Exploatare Gaz Bacău.

2

DELGAZ grid

Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,5-0,9 m.

 • 3.  în cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență DELGAZ GRID S.A, la telefon: 0800-800.928 și 0265-200.928, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului DELGAZ GRID S.A., pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Deteriorarea izolației atrase după sine corodarea materialului tubular si apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii): în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca si cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către DELGAZ GRID S.A., izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul DELGAZ GRID S.A., beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului. In cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea DELGAZ GRID S.A - Centru Exploatare Bacău, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

 • 4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, manual, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

 • 5. în mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

 • 6. în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual,

3

DELGAZ

grid

astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

 • 7. în cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

 • 8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris DELGAZ GRID S.A., Centru Exploatare Bacău asupra datei la care e programată recepția.

 • 9. Prezentul aviz este valabil până la data de 11.07.2018 (12 luni),cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

A

In cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

V6° 4

DEGR P03-01-02-F-01, Ed.1


K

DELGAZ

grid /\p


âj      —

DELG


J&KZ. GRID S.A.

28


Nr. înregistrare _ Data__________


2 2 JUH. 2017


lesZe


CERERE

pentru acordarea avizului în vederea autorizării executării


construcțiilor amplașate4n vecinătatea obiectivelor/sistemelor, aflate în exploatarea Delgaz Grid


1.Solicitantul

_______-a__Pn gZ)JA1/A/                                                  ?

(pentru persoane juridice se va completa și numele reprezentantului legal)

cu domiciliul/ sediul în                                   , str. A4


nr._____jud. /sector MW țel/fax <1? 2 24 J~ZA P4

^2-3 4.

solicită acordarea avizului în vederea autorizării executării construcției:


(descrierea lucrării)


de pe strada                       , nr. \ din localitatea


județul _


amplasată în vecinătatea obiectivelor/sistemelor.


2. Date de contact:
Delgaz Grid SA

Pandurilor 42

540554 Tîrgu Mureș


Președintele Consiliului de

Administrație

Frank Hajdinjak

Directori Generali

Torsten Roglin, DG

Carmen Teona Oltean (adj.)

Petre Radu (adj .)


Sediul Central: Târgu Mureș

CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J26/326/08.06.2000

Banca Tîrgu Mureș

IBAN:

R011BRDE270SV27540412700

Capital Social Subscris și Vărsat:

773.257.777,50 RONb) D reprezentant solicitant (în această situație, se vor completa obligatoriu datele de identificare de mai jos):

tel/fax______________________________________, e-mail______________________________________

3. Destinatarul facturii și plătitorul va fi:


b) □ altul (în această situație, se vor completa obligatoriu datele de identificare de mai jos):

(pentru persoane juridice se va completa și numele reprezentantului legal)

cu sediul/domiciliul în_________________________, str.______________________________, nr._________,

jud./sector__________________________________, tel/fax___________________________.

4. Documente care se anexează la cerere*: • - Copie de pe CI/BI/ Certificat de înmatriculare al societății** (după caz);-1 exemplar

 • - Copie de pe certificatul de urbanism în termen de valabilitate sau document înlocuitor -1 exemplar;

 • - Plan de încadrare în zonă la scară - 2 exemplare;

 • - Plan de situație la scara 1:500 sau 1:1000, care să cuprindă amplasarea construcțiilor în perimetrul propus, precum și drumurile de acces aferente (pentru lucrări care se desfășoară pe distanțe mari - de exemplu: construcții/modernizări/reabilitări autostrăzi, drumuri etc., se vor depune planuri de situație la scara 1:500 sau 1:1000 numai pentru zonele în care se identifică existența rețelelor de distribuție gaze naturale) - 2 exemplare;

 • - Memoriu tehnic privind lucrarea de construcție pentru care se solicită avizul*** (după caz) -1 exemplar.

* în cazuri justificate, pentru elaborarea avizului de amplasament, operatorul SD poate solicita documente suplimentare.

**în cazul în care plătitorul este altul decât beneficiarul, se va depune copie BI/CI/ Certificat înmatriculare și pentru acesta.

*** Pentru lucrările de investiții infrastructură sau alte lucrări de amploare

Data: -           ..                                          Semnătura:___________________________


Tarifele pentru emiterea avizului sunt în funcție de lungimea rețelelor de gaze naturale existente, trasate pe planul de situație, în perimetrul propus studiului astfel:

 • - pentru lungimi de conductă până fa 100m , inclusiv:______iei/aviz;

 • - pentru lungimi de conductă mai mari de 100m:       lei + ______lei/m suplimentar

pentru ceea ce depășește 100 m.


646600


646700


BACĂU


IMOBIL STUDIAT

1 r"

(6335-7d57-8595)/C1

•\ _


X83117


61721 B


Str. Marasesti nr.4, sc A-G

12660

6206/8

63874


i ngește până la data de


646600................................................

Nume și prenume, semnătura


3046/2


NOTA:

Aceasta planșa nu poate fi folosita pentru construire înainte de obținerea autorizației de construire.

---------------------------------------/-------OfrK'u, /--------------------------------------------------------------- Acest desen si informațiile cuprinse in el'ntHJQt.fLCopato, reproduse sau utilizate, parțial sau in întregime decât cu acordul scris al SC LEVIATAN DESIGN SRL, si nu vorfkfofd^teinalj școp-decat cel pentru care au fost elaborate.

VERIFICATOR/EXPERT

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

SC LEVIATAN DESIGN SRL

J40/7016/2012

Consolidare imobil, Strada Marasesti, nr.4 sc A-G

Amplasament: Str.Marasestl nr. 4, Mun. Bacau, Jud. Bacau

Beneficiar: Municipiul Bacau

PROIECT NR.:

04.01/2017

SEF PROIECT

Ing. Gabriel Marcu

) Scara:

1:1.000

FAZA

PROIECTAT

Arh. Ancuta Baciu

PLAN DE SITUAȚIE

/93

DALI

DESENAT

Arh. Ancuta Baciu

Data:

^MAI " 2017

RV.00

VERIFICAT

Arh. Cătălin Chisiu

A 01

DELGAZ GRID SA, str. Pandurilor nr. 42 nr., cod 540554, Târgu Mureș MUNICIPIUL BACAU -

Str. MARASESTI Nr. 6

600017 BACAU

Județ Bacău

Tel. 0745158220

DELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42

540554 Târgu Mure;

detgaz-grid.ro

Departament Acces la Rețea

Edițo Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

N.Titulescu 33, GOOO49, Bacau județul: Bacău

T0234205474

F 0234205089

Bacau, 04.07.2017

LI VIU ALINEI T

Stimate client,

F

Prezenta adresă însoțește Avizul de amplasament favorabil nr. 1001536580 emis în data de 04.07.2017

Cu respect,

ing. Liviu ALINEI Emitent

Aviz de amplasament favorabil

.1001536580_________________ ,04.07.2017__________________

Număr aviz                                 Eliberat Ia data

 • 1) Persoană juridică

.MUNICIPIUL BACAU -___________________________________ ________________________________________

Denumirea consumatorului                                                                    Nr. înregistrare la Reg. Comerțului

.4278337___________________ ,______________________   ,__________________________________ ,__________________________________

CUI                                      Atribui fiscal                     Reprezenta iță) prin                             In calitate de

 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. .1001533053_______/ 29.06.2017__________________

pentru obiectivul i.CONSOLIDARE IMOBIL - LOT 1__

de la adresa str. .MARASESTI________________________________________________________________________________

nr.AAȘ__________bl./sc.,________________ap.,______cod postai ,600017 localitate.BACAU_____________________

comuna,_________________sector,__județ .Bacău_______________________________

în urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

 • 3) Precizări;

  • 3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

 • 3.2 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

CONSOLIDARE IMOBIL - LOT 1 în funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:

-rețele electrice de joasă tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de medie tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de înaltă tensiune NU ESTE CAZUL m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

 • 3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației in vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de DELGAZ GRID SA și temeiul legal al acestora se pot obține de pe siteul delgaz-grid.ro în centrele de relații cu cîienții sau la Echipele Acces Rețea Electricitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

 • 3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, șl restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. A01 și a certificatului de urbanism nr. 335/23.05.2017

DELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Târg u Mureș deigaz-grid.ro


Consilieri director

Torsten Rdglîn (Director General)

Carmen Teona Oltean

(Director General Adj.)

Petre Radu

(Director General Adj.)

0

Sediul Central: Târgu Mure; CUI: 10976687

Atribui fiscal: RO

J26/326/2000

Capital social subscris ți vârsat:

773.257.777,50 RON

R011RNCBD02600635177D003 BCR Bacău


Departament Acces Ia Rețea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

N.Titulescu 33,600049, Bacau județul: Bacău

T 0234205474

F 0234205089


LI VIU ALINEI T

F


.1001536580 Nr.

.04.07.2017

Data


 • 3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de ,____________________113,05 lei, s-a achitat cu

chitanța nr. .710000936550      /. 29.06.2017_________

 • - Instalațiile de distribuție aparținând Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat

 • - în zonă există instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

 • - în zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

 • - Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

 • - Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

Se vor respecta prevederile normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție si de siguranța aferente capacitatilor energetice • revizia I aprobata prin Ordinul 4/2007 ANRE publicat in Monitorul Oficial nr. 259/18.04.2007 si modificata prin Ord 49/2007 ANRE. înainte de execuția lucrărilor de camasuire a elementelor de beton armat la nivelul parterului (stâlpi si grinzi pe ambele direcții) pana la nivelul fundațiilor, se vor efectua sondaje, astfel incat sa se poata identifica poziția instalațiilor electrice fata de fundația imobilului. Consolidarea imobilului se va face astfel incat distanta minima de apropiere a fundației construcției, la finalizarea lucrărilor, in plan orizontal fata de cablurile electrice pozate subteran (existente) trebuie sa fie de minim 0,6 m, in caz contrar LES va fi protejat in tub PVC D150 mm, taiat pe generatoare si încastrat in beton, pe toata lungimea traseului comun (paralelism cu fundații, stâlpi de beton armat) + 0,5 m de o parte si de alta a acestuia. Lucrarea va fi executata de un agent economic de specialitate atestat de ANRE si agreat de SC Delgaz Grid SA, conform prevederilor legale in vigoare. In apropierea firidelor de branșament de tip E2, a blocurilor de măsură si protecție si a cablurilor de alimentare nu se vor executa lucrări care sa afecteze instalațiile electrice. In cazul executării de lucrări in aceste zone, veți solicita la SC Delgaz Grid SA - CORGE Bacau scoaterea de sub tensiune a instalațiilor electrice, totodată sunt necesare soluții provizorii de alimentare a consumatorilor pe durata execuției lucrării. Solicitantul si executantul lucrărilor de consolidare imobil sunt direct răspunzători material si penal pentru lucrări executate, care conduc la deteriorări de instalații electrice sau accidente de munca. Solicitantul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrărilor de reparație a instalațiilor deteriorate, precum si a daunelor cauzate de întreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrările pentru consolidare imobil. Cooperarea dintre SC Delgaz Grid SA si solicitant va fi permanenta, stabilindu-se de comun acord soluțiile ce se impun, iar costurile necesare modificării instalațiilor electrice (daca este cazul), vor fi suportate de acesta din urma. Predarea de amplasament a lucrării se va anunța cu cel puțin 48 de ore, la fax 0234205089.


Coordonator Echipa Acces Rețea


,inq. Adrian CHIONCU________

Reprezentat prin (Nume. Prenume, Ștampilă)
inq. Liviu ALINEI________

Reprezentat prin (Nume. Prenume)CERINȚA

SC LEVIATAN DESIGN SRL J40/7016/2012

Consolidare imobil, Strada Marasesti, nr.4 sc A-G

Amplasament: Str.Marasesti nr. 4, Mun. Bacau, Jud. Bacau

Beneficiar: Municipiul Bacau

PROIECT NR.:

04.01/2017

SEF PROIECT

Ing. Gabriel Marcu

) Scara:

1:1.000

PLAN DE SITUAȚIE

FAZA

PROIECTAT

Arh. Ancuta Baciu

î 1

DALI

DESENAT

Arh. Ancuta Baciu

Data: MAI

2017

RV.00

VERIFICAT

Arh. Cătălin Chisiu

r

A 01


CONSOLIDARE IMOBIL LOT 1

Calea MĂRĂȘESTI nr.4, Municipiul BACĂU Judekuî BACĂU

&

FAZA D.A.L.I.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

AN EXA 6

DOCUMENTAȚIA ECONOMICA

Proiectant,

SC LEVIATAN DESIGN SRL


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții "Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4, sc.A-G "

în mii lei/mii euro la cursul


4,5733


lei/euro din data de 26.06.2017


- conținut - cadru-

Nr. crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

0

1

' 2

’        3

4

'        5

6

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

-

■-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

-

-

TOTAL

CAPITOL 1

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivulu'

2.1 \Asigurarea utilităților

-

-

-

-

TOTAL

CAPITOL 2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectarea si asistentă tehnică

3.1

Studii de teren

-

-

-

-

-

3.2

Documentata - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,000

0,656

0,570

3,570

0,781

3.3.

Expertizare tehnica

53,000

11,589

10,600

63,600

13,907

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditului energetic al clădirilor

-

-

-

-

-

3.5.

Proiectare

89,777

19,631

17,058

106,835

23,361

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3,500

0,765

0,665

4,165

0,911

3.7.

Consultanta

113,370

24,789

21,540

134,910

29,499

3.8.

Asistenta tehnica

169,955

37,162

32,291

202,246

44,223

TOTAL CAPITOL 3

432,601

94,593

82,724

515,326

112,681

CAPITOLUL 4: Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1

Construcții ți instalații

11.336,972

2.478,948

2.154,025

13.490,997

2.949,948

4.1.1

Consolidare imobil

11.336,972

2.478,948

2.154,025

13.490,997

2.949,948

4.2

Montaj utilaj tehnologice, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

-

-

4.1.1

Montaj utilaj tehnologice, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionalecare nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

11336,972

2.478,948

2.154,025

13.490,997

2.949,948

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

283,424

61,974

53,851

337,275

73,749

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferete orqanizarii de șantier

198,397

43,382

37,695

236,092

51,624

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

85,027

18,592

16,155

101,182

22,125

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

126,889

27,746

-

126,889

27,746

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

2.319,341

507,148

440,675

2.760,016

603,506

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 5

2.729,654

596,868

494,525

3.224,180

705,001

Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro

1

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.roNr. crt,

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

0

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

-

TOTAL GENERAL

14.499,228

3.170,408

2.731,274

17.230,502

3.767,630

Din care C + M

11.535,369

2.522,329

2.191,720

13.727,089

3.001,572

Data:

Beneficiar/lnvestitor,

Primăria Municipiului Bacau, reprezentat prin Primar Cosmin Necula


întocmit,

Ing. Izabela Petrariu

SC LEVIATAN DESIGN SRL


RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

în mii lei/mii euro la cursul                                4,5733           lei/euro din data de 26.06.2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea pe categorii de lucrări

mii lei

mii euro

3.1.

Studii de teren

-

-

3.1.Studii teren

-

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,000

0,656

1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism

3,000

0,656

2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizației de construire/ desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

-

-

3. obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

-

-

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar

-

-

5. obținerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

-

-

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

-

-

7. obținerea avizului PSI

-

-

8. obținerea acordului de mediu

-

-

9. alte avize, acorduri si autorizații solicitate prin lege

-

3.3.

Expertizare tehnică

53,000

11,589

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5.

Proiectare

89,777

19,631

1. Temă de proiectare

-

-

2. Studiu de pretez abilitate

-

-

3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

20,000

4,373

4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

24,777

5,418

5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

-

-

6. Proiect tehnic și detalii de execuție

45,000

9.840

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

3,500

0,765

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoarea pe categorii de lucrări

cheltuieli

mii lei

mii euro

3.7.

Consultanță

113,370

24,789

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

102,033

22,311

2. Auditul financiar

11,337

2,479

3.8.

Asistență tehnică

169,955

37,162

1. Asistență tehnică din partea proiectantului

16,000

3,499

1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

7,000

1,531

1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

9,000

-

2. Dirigenție de șantier

153,955

33,664

TOTAL (fără TVA)

432,601

94,593

TVA:                                          19%

81,624

17,848

TVA: expertiza tehnica 2016

10,600

2,318

TOTAL (cu TVA)

524,826

114,759

întocmit,

Ing. Izabela Petrariu

SC LEVIATAN DESIGN SRL

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază "Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4, sc.A-G "

în mii lei/mii euro la cursul                               4.5733 lei/euro din data de 26.06.2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

11,336.740

2,478.897

2,153.981

13,490.721

2,949.888

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

-

-

-

-

-

4.1.2.

Rezistenta

8,159.863

1,784.240

1,550.374

9,710.236

2,123.245

4.1.3.

Arhitectura

2,306.498

504.340

438.235

2,744.733

600.165

4.1.4.

Instalații

870.379

190.318

165.372

’   1,035.751

226.478

Instalații electrice

130.898

28.622

24.871

155.769

34.061

Instalații sanitare

293.562

64.191

55.777

349.339

76.387

Instalații termice

345.437

75.533

65.633

411.070

89.885

Instalații gaze

100.482

21.971

19.091

119.573

26.146

TOTAL I

11,336.740

2,478.897

2,153.981

13,490.721

2,949.888

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și

-

-

-

-

TOTAL II

-

-

-

-

PROCURARE

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montai $i

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

TOTAL III (fără TVA)

-

-

-

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fără TVA)

11,336.740

2,478.897

2,153.981

13,490.721

2,949.888

TVA:   19%

2,153.981

470.990

409.256

2,563.237

560.479

TOTAL (cu TVA)

13,490.721

2,949.888

2,563.237

16,053.957

3,510.366


qESIGn

- SB.L-RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

în mii lei/mii euro la cursul

4.5733

lei/euro din data de 26.06.2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea pe categorii de lucrări

Mii lei

Mii euro

5.1.

Organizare de șantier

283.418

61.972

1.Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

198.393

43.381

2.Cheltuieli conexe organizării de șantier

85.026

18.592

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

126.886

27.745

1 .Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

2.Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții(0,5%)

57.676

12.611

3.Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

11.535

2.522

4.Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC

57.676

12.611

5.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

-

-

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20%)

2,319.294

507.138

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

TOTAL (fără TVA)

2,729.599

596.855

TVA:  19%

494.515

108.131

TOTAL (cu TVA)

3,224.114

704.986

întocmit,

Ing. Izabela Petrariu

SC LEVIATAN DESIGN SRL
RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania

T: 0040.21.3200.138

F: 0040.374.093.992


E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


10LETA CANTRATI : REZISTENTA

PROIECT :Consoida'e ’mob' ..sfada Ne-ases', rr.7, sc.A-D

Bensfc'aTj : Mn’cp'o Bacau,'epreientatp^nFrrna'Cosn'nNscu a

Arap asarnent:St'. Marasest’, Nr. 5, Mun. Bacaujud. Sacau

i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1----------------1-----------------------------------1--------------------------------r

Nr. Crt.

Denumire articol

U.M.

Cantitate

Preț

- lei -

Valoare

- lei -

1. INFRASTRUCTURA

1

Săpătură in spatii limitate

mc

4,080.00

64.50

263,160.00

2

Umplutura pamant compactat

mc

2,798.40

47.61

133,231.82

3

Transport pamant

to

405.60

32.50

13,182.00

4

Strat rupere capi 1 aritate parter(pietris)(inclusiv transport procurare si punere in opera)

mc

198.00

108.90

21,562.20

5

Strat rupere capilaritate subsol(pietris)(inclusiv transport procurare si punere in opera)

mc

66.00

108.90

7,187.40

7

Folie PVC(inclusiv transport procurare si punere in opera)

mp

1,684.80

6.50

10,951.20

8

Buciardarea suprafețelor pentru aderarea betonului de camasuiala la suprafețele de beton

mp

3,546.00

26.30

93,259.80

9

Pregătire suprafața perete de zidărie pentru torcretare (curatare tencuiala in rosturi minim lem adâncime)

mp

180.00

19.50

3,510.00

10

Beton simplu C8/10 egalizare camasuiala fundații si fundații noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

78.00

295.00

23,010.00

11

Beton armat C25/30 autocompactant camasuiala fundații si fundații noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

1,224.00

598.00

731,952.00

12

Otel beton BST500S camasuiala fundații si fundații noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

181,020.00

4.80

868,896.00

13

Cofraj camasuiala fundații si fundații noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

2,562.00

42.80

109,653.60

14

Beton armat C25/30 autocompactant refacere placa de pardoseala subsol(inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

30.00

598.00

17,940.00

15

Beton armat C25/30 autocompactant refacere placa de pardoseala parter(inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

128.40

598.00

76,783.20

16

Otel beton plasa sudata SPPB in placa de pardoseala subsolfinclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

2,802.00

5.80

16,251.60

17

Otel beton plasa sudata SPPB in placa de pardoseala parter(inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

12,326.40

5.80

71,493.12

18

Beton armat C25/30 autocompactant camasuire stâlpi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

63.60

598.00

38,032.80

19

Beton armat C25/30 autocompactant camasuire pereți beton subsol (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

6.00

598.00

3,588.00

20

Beton armat torcretat C20/25, 6 cm, camasuire pereți beton subsol (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

954.00

45.10

43,025.40

21

Beton armat torcretat C20/25,10 cm, camasuire pereți zidărie subsol (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

132.00

60.50

7,986.00

22

Beton armat autocompactantC25/30 pereți noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

9.60

598.00

5,740.80

23

Cofraj camasuiala stâlpi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

330.00

42.50

14,025.00

24

Cofraj camasuiala pereți si pereți noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

102.00

42.50

4,335.00

25

Otel beton BST500S camasuiala stâlpi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

32,400.00

4.80

155,520.00

26

Otel beton BST500S pereți noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

1,920.00

4.80

9,216.00

27

Otel beton BST500S camasuiala pereți (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

13,416.00

4.80

64,396.80

28

Hidroizolatii verticale fundații si pereți subsol+protectie hidroizolatie (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

1,800.00

45.00

81,000.00

29

Forare găuri ancore chimice camasuiala fundații

ml

6,120.00

10.85

66,402.00

30

Forare găuri ancore chimice camasuiala stâlpi,pereți beton

ml

2,385.60

10.85

25,883.76

31

Forare găuri starapungere placi beton armat

ml

420.00

10.85

4,557.00

32

Forare găuri crose pereți zidărie

ml

102.00

10.85

1,106.70

33

Forare găuri crose pereți beton

ml

1,233.60

10.85

13,384.56

34

Procurare rasina pentru ancore chimice 010 mm H=10cm

buc.

3,000.00

16.30

48,900.00

35

Procurare rasina pentru ancore chimice 012 mm H=30cm

buc.

4,800.00

21.80

104,640.00

36

Procurare rasina pentru ancore chimice 014 mm H=30crn

buc.

20,400.00

25.50

520,200.00

37

Procurare rasina pentru ancore chimice 02Omm H=40cm

buc.

3,616.80

35.15

127,130.52

38

Umplere găuri crose cu mortar de injectieținclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

300.00

21.52

6,456.00

39

Injectări cu mortar de ciment pentru reparare fisuri in elementele de betonfindusiv procurare transport si punere in opera)

kg

780.00

29.30

22,854.00

40

Injectări cu mortar de ciment pentru reparare fisuri in elementele de zidariefindusiv procurare transport si punere in opera)

kg

360.00

38.98

14,032.80

41

Reparații cu mortar de ciment pentru elemente de beton armat cu acoperirea degradatajinclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

2,064.00

5.27

10,877.28

42

Sprijiniri din lemn pentru sapatura>3m adancimefinclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

1,020.00

22.50

22,950.00

43

Refacere trepte acces din beton simplu C8/10(inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

31.20

295.00

9,204.00

44

Pereți noi de zidărie de cărămidă plina,25 cm,cu rol structuralțindusiv procurare transport si punere in opera)

mc

30.00

600.00

18,000.00

TOTA LIN F RASTRU CTU RA

3,966,843.56

2. SUPRASTRUCTURA

1

Pregătire suprafața perete de zidărie pentru torcretare (curatare tencuiala in rosturi minim lcm adâncime)

mp

4,332.00

19.50

84,474.00

2

Buciardarea suprafețelor pentru aderarea betonului de camasuiala la suprafețele de beton

mp

7,113.00

26.30

187,071.90

3

Beton armat C25/30autocompactant camasuire stâlpi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

234.00

598.00

139,932.00

4

Beton armat C25/30autocompactant placa/parter (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

122.00

295.00

35,990.00

5

Beton armat C25/30autocompactant camasuire pereți zidarie(inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

31.20

598.00

18,657.60

6

Beton armat torcretat C20/25,5cm, camasuire planseu/parter (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

2,400.00

42.75

102,600.00

7

Beton armat torcretat C20/25, 6 cm, camasuire pereți zidărie parter(inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

876.00

45.10

39,507.60

8

Beton armat torcretat C20/25,8 cm, camasuire pereți zidărie (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

504.00

52.80

26,611.20

9

Beton armat torcretat C20/25,10cm, camasuire peretizidarie parter (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

3,342.00

60.50

202,191.00

10

Beton armat autocompactantC25/30pereți noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

144.00

598.00

86,112.00

11

Beton armat autocompactantC25/30 stâlpi noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

10.80

598.00

6,458.40

12

Beton armat autocompactant C25/30consolidare grinzi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

136.80

598.00

81,806.40

13

Cofraj camasuiala stâlpi si stâlpi noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

2,124.00

42.50

90,270.00

14

Cofraj camasuiala pereți si pereți noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

1,149.60

42.50

48,858.00

15

Cofraj camasuiala grinzi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mp

1,170.00

42.50

49,725.00

16

Otel beton plasa sudata SPPB consolidare placa

kg

28,800.00

5.80

167,040.00

17

Otel beton BST500S camasuiala stâlpi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

104,964.00

4.80

503,827.20

18

Otel beton BST500S pereți noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

28,447.20

4.80

136,546.56

19

Otel beton BST500S camasuiala pereți (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

82,494.00

4.80

395,971.20

20

Otel beton BST500S stâlpi noi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

2,916.00

4.80

13,996.80

21

Otel beton BST500S camasuiala grinzi (inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

3,702.00

4.80

17,769.60

22

Forare găuri ancore chimice camasuiala stâlpi,pereți beton,grinzi

ml

2,376.00

10.85

25,779.60

23

Forare găuri starapungere placi beton armat

ml

5,510.00

10.85

59,783.50

24

Forare găuri crose pereți zidărie

ml

5,040.00

10.85

54,684.00

25

Procurare rasina pentru ancore chimice 010mm H=10cm

buc.

53,316.00

16.30

869,050.80

26

Procurare rasina pentru ancore chimice 010 mm H=20cm

buc.

720.00

18.90

13,608.00

27

Procurare rasina pentru ancore chimice 02Omm H=10cm

buc.

3,616.80

21.15

76,495.32

28

Procurare rasina pentru ancore chimice 012 mm H=20cm

buc.

1,600.00

19.98

31,968.00

29

Umplere găuri crose cu mortar de injectie(inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

976.00

21.52

21,003.52

30

Injectări cu mortar de ciment pentru reparare fisuri in elementele de beton(indusiv procurare

kg

1,920.00

29.30

56,256.00

31

Injectări cu mortar de ciment pentru reparare fisuri in elementele de zidarie(inclusiv procurare

kg

6,720.00

38.98

261,945.60

32

Reparații cu mortar de ciment pentru elemente de beton armat cu acoperirea degradata(inclusiv procurare transport si punere in opera)

kg

11,412.00

5.27

60,141.24

33

Pereți noi si refaceri locale pereți de zidărie de cărămidă plina (inclusiv procurare transport si punere in opera)

mc

40.80

600.00

24,480.00

34

Montare profil rost seismic(inclusiv procurare transport si punere in opera)

ml

102.00

144.50

14,739.00

TOTAL SUPRASTRUCTURA

4,005,351.04

3. DESFACERI/DEMOLARI /SPARGERI

1

Spargeri trotuare din beton inclusiv trepte acces

mc

147.60

185.00

27,306.00

2

Spargeri pardosealafplaca beton armat + finisaj) in parter

mc

256.80

185.00

47,508.00

3

Spargeri pardosealafplaca beton armat + finisaj) in subsol

mc

98.40

185.00

18,204.00

4

Spargeri fundații de beton existente

mc

54.00

185.00

9,990.00

5

Desfacere zidărie protecție a pereților din subsol

mc

96.00

180.00

17,280.00

6

Desfaceri zidarii

mc

6.00

180.00

1,080.00

7

Transport moloz

to

2040.00

32.50

66,300.00

TOTAL DESFACERI/DEMOLARI /SPARGERI

187,668.00

TOTAL REZISTENTA

8,159,862.60

LISTA CANTITATI : ARHITECTURA

PROIECT :"Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4, sc.A-G "

Beneficiarul MUNICIPIUL BACĂU, reprezentat prin Primar Cosmin Necula

Airiplasairienl.Șos.Mihdi Brdvu, nr.510, el.2, Seclor 3, București, Rorriânîd

Nr. Crt.

Denumire articol

u.m

Cantitate

Preț

- lei -

Valoare

- lei -

ZIDĂRIE

1

sapa suport pardoseala subsol si parter

mp

2,020.80

43.50

87,904.80

2

refacere trotuare pavaj granit

mp

384.00

175.00

67,200.00

3

refacere trotuare beton

mp

360.00

85.00

30,600.00

4

cordon bitum perimetral

ml

419.04

48.35

20,260.58

5

desfaceri tencuieli int. pereți (ce se vor camasui)

mp

6,094.80

6.80

41,444.64

6

desfacere tencuieli exterioare fațada si curți lumina

mp

4,394.40

7.50

32,958.00

7

desființare pereți interiori ne porta nti

mp

794.40

58.00

46,075.20

8

Decopertare tencuiala

mp

2,400.00

6.80

16,320.00

9

Decopertare sapa

mp

2,400.00

25.00

60,000.00

10

Refacere sapa armata elicopterizata

mp

2,400.00

65.00

156,000.00

11

Refacere pardoseala

mp

2,400.00

95.00

228,000.00

12

Refacere tencuiala

mp

2,400.00

25.00

60,000.00

13

refacere tencuieli pe pereți interiori (camasuiti) (inel, glet si lavabila)

mp

6,188.40

66.03

408,620.05

14

refacere tencuiala ext. armata cu fibra de sticla (inel, decorativa) si curți lumina

mp

4,584.00

86.87

398,212.08

15

refacere pereți interiori neportanti - gipscarton (inel, lavabila)

mp

506.40

155.00

78,492.00

16

tencuiala hidrofuga de soclu (inel, decorativa de soclu)

mp

189.60

59.67

11,313.43

17

desfacere tâmplarii interioare CU RECUPERARE

mp

157.20

25.50

4,008.60

18

desfacere tâmplarii exterioare

mp

1,195.20

35.80

42,788.16

19

refacere tâmplarii exterioare

mp

1,041.60

452.99

471,834.38

20

desfacere invelitoare copertina afectata de consolidări

mp

546.00

8.66

4,728.36

21

refacere invelitoare copertina afectata de consolidări

mp

528.00

59.82

31,584.96

22

sort tabla protecție camasuire fațada secundara

ml

151.20

53.92

8,152.70

23

desfacere construcții metalice anexa fațada secundara

mp

57.95

68.50

3,969.44

24

desfacere zidărie parapet tâmplarii fațada principala

mc

16.56

145.00

2,401.20

25

refacere zidărie parapet tâmplarii fațada principala

mc

15.01

550.00

8,256.60

TOTAL ARHITECTURA lei fara T.V.A

2,306,497.96


RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2, Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992E: contact@leviatan.ro www.leviatan.ro


12RC J40/7016/2012

CUI RO30329499


Sos.Mihai Bravu, nr.510, et.2. Sector 3, București, Romania T: 0040.21.3200.138 F: 0040.374.093.992
E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro


14LISTA CANTITATI : INSTALAȚII ELECTRICE

PROIECT :"Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4, sc.A-G " Beneficiarul MUNICIPIUL BACĂU, reprezentat prin Primar Cosmin Necula Amplasament:$os.Calea Mărășești, nr. 4, Bacău.

Nr.

Crt

Denumire articol

U.M.

Cantitate

Preț

- lei -

Valoare

- lei -

1

DEMONTARE TUB PROT IP-PVC INST ÎNGROP 9-18 MM'

M

240.00

2.80

672.00

'2

DEMONTARE TUB PROT IP-PVC INST ÎNGROP DIAMETRU 23-39 mm

M

630.00

3.20

2,016.00

'3

DEMONTARE CABLU 16-35 MMP INST TUB PROT'

M

304.00

3.00

912.00

4

DEMONTARE LOC LAMPA EXEC APARENT LA BARACAMENTE*

BUCATA

128.00

14.49

1,854.72

'5

DEMONT.LOC PRIZA INGROP.IN ZID.TENC.IN ÎNCAP H<3M

BUCATA

112.00

10.90

1,221.02

’6

DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA ÎNLOCUIRII*

BUCATA

54.00

10.90

588.71

DEMONTARE COND FY.AFYINTROD TUB 1-4 MMP'

M

2800.00

3.00

8,400.00

8

REVIZUIREA INSTALAȚIEI ELECTRICE LACLADIRI INST. EXECUTATACU CONDUCTE DE CUPRU

BUCATA

15.00

97.98

1,469.70

9

Procurare si montare Priza bipolara dubla cu contact de protecție, alba, 250V, 16A, min. IP 20, mont, ingropat

BUCATA

356.00

31.50

11,214.00

10

Procurare si montare Priza bipolara simpla cu contact de protecție, alba, 250V, 16A. min. IP 20. mont, ingropat

BUCATA

84.00

25.00

2,100.00

F11

Procurare si montare Conductor FY 1,5 introdus in tub de prot.

M

750.00

3.36

2,520.00

’l2

Procurare si montare Conductor FY2,5 introdus in tub de prot.

M

8100.00

4.00

32,400.00

13

Procurare si montare Doza de aparat simpla

BUCATA

440.00

10.00

4,400.00

14

Procurare si montare Doza de derivație pentru cabluri cu 8 intrari/iesiri montata ingropat

BUCATA

145.00

32.00

4,640.00

15

Cap terminal int. legare la borne cu cond. din Cu<2x10

BUCATA

3250.00

1.25

4,062.50

'16

Cap terminal int. legare la borne cu cond. din Cu 4x16 sau 3x25+16

BUCATA

30.00

1.65

49.50

'VI

Racordarea conductelor din cupru cu sect. < 10 mmp

BUCATA

3250.00

1.20

3,900.00

’l8

Racordarea conductelor din cupru cu sect. 16 mmp

BUCATA

30.00

1.45

43.50

’l9

Energie electrica pentru probe

kWh

280.00

62.10

17,388.00

20

Străpungeri in ziduri si plansee din b.a. cu secțiunea străpungerii sub 150 cmp pt. trecere tuburi instalații electrice, etanșate antiincendiu

BUCATA

43.00

22.23

955.97

'21

Astuparea cu beton a găurilor din ziduri si plansee

BUCATA

43.00

20.70

890.10

22

Etansarea trecerii cablului prin pereți si plansee. cablu la exterior cu D < 25 mm, antiincendiu

BUCATA

18.00

17.25

310.50

'23

Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din ziduri sau in canale, antiincendiu

MP

1.36

17.25

23.46

24

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST - 10 KM.

TONE

0.71

91.08

64.67

25

Procurare si montare CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.* (CABLU CYYF 3x1,5 MMP)

M

400.00

6.18

2,472.96

26

Procurare si montare CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.' (CABLU CYYF 3x2,5 MMP)

M

500.00

8.71

4,353.90

27

Procurare si montare TUB IZOLANTUSOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFYCU ÎNVELIȘ

FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=19 MM. (Copexdiametru 16 mm)

M

480.00

2.90

1,392.00

28

Procurare si montare TUB IZOLANT UȘOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFYCU ÎNVELIȘ

FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=22 MM. (Copexdiametru 20 mm)

M

2700.00

3.20

8,640.00

29

Procurare si montare DOZA CENTRALIZATOARE PT.CONDUCTORI MONT.IN TUBURILE COL.INDIVIDUALE SAU COLECTIVE. MONTATA APARENT

BUCATA

14.00

18.00

252.00

30

Procurare si montare DOZA RAMIFICAȚIE SI TRAGERE PT.INSTAL., RAMIF.INSTAL.EL..ÎNGLOBATE,D.EXT. <= 25.5 MM

BUCATA

42.00

12.00

504.00

r31

MONTARE APLICA SIMPLAOBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER.DIB.MAT.PLAS.

BUCATA

78.00

29.74

2,319.64

32

MONTARE CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI (MARCARE SENS DE EVACUARE. CU KIT DE EMERGENTA MINIM 1 H)

BUCATA

52.00

69.62

3,620.29

33

MONTARE CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI (MARCARE HIDRANT, CU KIT DE EMERGENTA MINIM 1 H)

BUCATA

35.00

82.66

2,893.17

34

Procurare si montare Priza bipolara simpla cu contact de protecție, alba. 250V, 16A, min. IP 54, mont. Aparent

BUCATA

24.00

25.00

600.00

35

Procurare si montare ÎNTRERUPĂTOR MANUAL APARENT,DIBLURI MAT.PL.UNIPOL.CONS.NORM.SAU CONST.ETANȘA DIN BACHEL.

BUCATA

11.00

22.00

242.00

36

Procurare si montare ÎNTRERUPĂTOR MANUAL ÎNGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCȚIE NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT

BUCATA

54.00

28.00

1,512.00

TOTAL INSTALAȚII ELECTRICE BLOC 4

130,898.31

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro

16

LISTA CANTITATI : INSTALAȚII SANITARE

PROIECT :"Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4, sc.A-G "

Beneficiarul MUNICIPIUL BACĂU, reprezentat prin Primar Cosmin Necula AmplasamentȘos.Calea Mărășești, nr. 4, Bacău.Nr. Crt.

Denumire

U.M.

Cantit.

P.U.

Total

1

Demontare si remontare țeava din polietilena existenta, pentru instalații sanitare, imbinata prin polifuziune, montata in conducte de legătură la obiecte sanitare, inclusivcoturi, teuri, mufe, material mărunt

kg

56.28

3.50

196.98

4

Demontare si remontare țeava din polipropilenă pentru canalizare, îmbinată cu mufă și garnitură de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseală având diametrul de 110 mm

kg

21.46

0.00

5

Demontare si remontare teavă din polipropilenă pentru canalizare, îmbinată cu mufă și garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală având diametrul de 125 mm

kg

28.47

0.00

3

Demontare si remontare teavă din fonta pentru canalizare existenta, montată aparent sau în perete

kg

7240.8

9.50

68,787.60

4

Demontare si remontare teavă din otel pentru apa rece si calda, montată aparent sau în perete

kg

11642.4

8.60

100,124.64

5

Desfacerea izolației termice la conducte

mp

326

8.20

2,673.20

6

Demontare boiler electric

buc

2

45.00

90.00

7

Repunere pe poziție boiler electric cu toate accesoriile necesare

buc

2

85.00

170.00

9

Demontare si repunere pe poziție lavoar din porțelan sanitar, a vând țeava de scurgere din material plastic, inclusiv sifon, ventil de scurgere, material mărunt

buc

18

24.00

432.00

8.533333

Demontare si repunere pe poziție pisoar din porțelan sanitar avand țeava de scurgere din material plastic, inclusiv

buc

0.00

10

Demontare si repunere pe poziție vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar, cu rezervor de spalare, montat la semianaltime, inclusiv plutitor WC, ventil de scurgere, țeava de spalare din material plastic si manșon de cauciuc, material mărunt

buc

18

24.00

432.00

11

Golirea instalației de apa

ml

2454

0.70

1,717.80

12

Demontare si remontare contor apa rece si calda

buc

7

9.50

66.50

13

Demontare robineti, fitinguri si material mărunt, instalație distribuție apa calda si apa rece

buc

124

9.06

1,123.44

14

Procurare si montare țeava din polietilena noua, pentru instalații sanitare,De 20 mm imbinata prin polifuziune, montata in conducte de legătură la obiecte sanitare, inclusivcoturi, teuri, mufe, material mărunt

ml

165

7.80

1,287.00

15

Procurare si montare țeava din polietilena, pentru instalații sanitare, De 25 mm imbinata prin polifuziune, montata in conducte de legătură la obiecte sanitare, inclusivcoturi, teuri. mufe, material mărunt

ml

158

11.05

1,745.90

16

Procurare si montare țeava din polietilena, pentru instalații sanitare in subsol imbinata prin polifuziune, montata in perete

ml

545

18.85

10,273.25

18

Procurare si montare țeava din polipropilenă pentru canalizare, îmbinată cu mufă și garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat in perete având diametrul de 50 mm

ml

84

10.20

856.80

27

Procurare si montare țeava din polipropilenă pentru canalizare, îmbinată cu mufă și garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală având diametrul de 75 mm

ml

10.73

0.00

19

Procurare si montare țeava pentru canalizare, îmbinată cu mufă și garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat in perete având diametrul de 110 mm

ml

208

21.50

4,472.00

20

Procurare si montare țeava pentru canalizare, îmbinată cu mufă și garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat având diametrul de 125 mm

ml

146

28.70

4,190.20

21

Tuburi din PVC-KG 160 mm pentru canalizare menajera

ml

46

19.12

879.52

22

Tuburi din PVC-KG 200 mm pentru canalizare menajera

ml

102

38.40

3,916.80

24

Procurare si montare lavoar din porțelan sanitar, avand țeava de scurgere din material plastic, inclusiv sifon, ventil de scurgere, material mărunt

buc

2

455.00

910.00

34

Procurare si montare pisoar din porțelan sanitar avand țeava de scurgere din material plastic, inclusiv

buc

325.00

0.00

25

Procurare si montare vas pentru closet, complet echipat, din porțelan sanitar, cu rezervor de spalare, montat la semianaltime. inclusiv plutitor WC. ventil de scurgere, țeava de spalare din material plastic si manșon de cauciuc, material mărunt

buc

2

487.50

975.00

26

Procurare si montare baterie amestecatoare pentru obiectele sanitare

buc

2

325.00

650.00

27

Console incastrate, pentru susținere conducte, procurare si montare

buc

1636

29.00

47,444.00

28

Robinet de trecere pentru apa rece si calda, procurare si montare

buc

112

176.00

19,712.00

29

Spalarea instalației de distribuție apa rece si calda

ml

2500

1.50

3,750.00

30

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a instalației de apa rece sau calda pentru conducte din material plastic

m

2500

1.50

3,750.00

31

Efectuarea probei de etanșeitate si funcționare a instalației de canalizare menajera

m

1614

1.80

2,905.31

32

Transport materiale la 10 km

t

160

23.00

3,680.00

33

Contor apa rece si apa calda, montare si procurare

buc

4

..184.00

736.00

TOTAL INSTALAȚII SANITARE BLOC 4

293,562.44


LISTA CANTITATI : INSTALAȚII TERMICE

PROIECT /'Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4, sc.A-G " Beneficiarul MUNICIPIUL BACĂU, reprezentat prin Primar Cosmin Necula Amplasament:Șos.Calea Mărășești, nr. 4, Bacău.

Nr. Crt.

Denumire

U.M.

Cantit.

P.U.

Total

1

Demontare radiatoare cu pana la 25 elemente

buc

52

35.00

1,820.00

2

Demontare elemente de susținere radiatoare

buc

52

11.00

572.00

3

Demontare țeava otel instalație termica subsol si coloane, inclusiv bratari, material mărunt, sudura

kg

13244

5.00

66,220.00

4

Remontare țeava otel instalație termica subsol si coloane, inclusiv bratari, material mărunt,sudura

kg

13244

5.00

66,220.00

5

înlocuire țeava otel instalație termica subsol si coloane cu țeava polietilena

kg

6230

5.00

31,150.00

6

Desfacerea izolației termice la conducte

mp

356

8.20

2,919.20

7

Demontare centrala termica, inclusiv elemente de susținere

buc

72

210.00

15,120.00

8

Repunere pe poziție centrala termica cu toate accesoriile necesare

buc

72

450.00

32,400.00

9

Demontare si repunere pe poziție ventilatoare bai

buc

10

120.00

1,200.00

10

Demontare si remontare casete tip VRF pentru instalația de climatizare

buc

5

145.00

725.00

11

Tubulatura climatizare iniocuire circuit existent

ml

20

32.00

640.00

12

Demontare si remontare țeava din polietilena existenta, pentru instalații termice, îmbinata prin polifuziune

kg

174.72

3.50

611.52

13

Punere in funcțiune centrala termica

buc

72

280.00

20,160.00

14

Demontare robineti, fitinguri si material mărunt, instalație distribuție incalzire

buc

92

9.06

833.52

15

Demontare si remontare robineti tur si retur radiatoare

buc

104

12.00

1,248.00

16

Demontare, remontare aparate interioare si exterioare de climatizare, inclusiv elemente de prindere

kg

2025

14.20

28,755.00

17

Demontare si remontare circuit frigorific, inclusiv material mărunt

ml

240

2.50

600.00

18

înlocuire circuit frigorific, inclusiv material mărunt

ml

96

15.00

1,440.00

19

Grunduirea conductelor si suportilor de susținere, intr-un strat

mp

280

7.90

2,212.00

20

Vopsire de ulei pentru conducte

ml

1400

18.90

26,460.00

21

Remontare radiatoare din otel tip panou, 22, dotat cu robinet tur cu cap termostatic, robinet retur si robinet aerisire manual, inclusiv elemente si materiale de orindere oe oerete

buc

52

58.00

3,016.00

E: contact@leviatan.ro

www.leviatan.ro

18

22

Spalarea, curatarea radiatoarelor care se demontează

buc

52

2.60

135.20

23

Procurare si montare țeava din polietilena noua pentru instalații, De 20 mm imbinata prin polifuziune, inclusiv coturi, teuri, mufe, material mărunt

ml

196

3.90

764.40

24

Procurare si montare țeava din polietilena noua, pentru instalații, De 25 mm imbinata prin polifuziune, inclusiv coturi, teuri, mufe, material mărunt

ml

156

5.59

872.04

25

Procurare si montare țeava din polietilena noua, pentru instalații , De 32 mm imbinata prin polifuziune, inclusiv coturi, teuri, mufe, material mărunt

ml

116

9.35

1,084.25

26

Robinet cu sfera pentru golire D=3/4", Pn 6 bar, montare procurare

buc

85

32.80

2,788.00

27

Robineti, fitinguri si material mărunt, instalație incalzire

buc

362

10.50

3,801.00

28

Spalarea cu apa potabila a instalației centrale

ml

’ 2360

1.60

3,776.00

29

Umplere instalație de incalzire

ml

2360

1.80

4,248.00

30

Transport materiale la 10 km

t

160

23.00

3,680.00

31

Robinet de echilibrare, montare procurare

buc

7

1,050.00

7,350.00

32

Izolarea conductelor cu cochilie din vata minerala si folie aluminiu avand diferite dimensiuni

mp

356

26.00

9,256.00

33

Efectuare probe etansare la presiune a instalației de incalzire centrala, peste 500 mp

mp

320

5.80

1,856.00

34

Efectuare probe dilatare- contractare si funcționarea instalației de incalzire centrala, suprafața peste 500 mp

mp

320

4.70

1,504.00

TOTAL INSTALAT!! TERMICE BLOC 4

345,437.13

LISTA CANTITATI : INSTALAȚII DE GAZE

PROIECT :"Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4, sc.A-G "

Beneficiarul MUNICIPIUL BACĂU, reprezentat prin Primar Cosmin Necula Amplasament:Șos.Calea Mărășești, nr. 4, Bacău.

CONDUCTE SI ACCESORII PENTRU INSTALAȚIA EXTER

OARA GN

Nr. Crt.

Obiect de Investiție

UM

Cantitate

Preț Unitar

Preț Total

F

01

Țeava trasa OL0 2"

ml

20

234.00

4,680.00

02

Țeava trasa OL 0 11/4"

ml

20

220.00

4,400.00

03

Țeava trasa OL O 1"

ml

10

160.00

1,600.00

04

Țeava trasa OL $ 3/4"

ml

10

90.00

900.00

»•

05

Bratari cu garnitura pentru țeava de 0 2"ziune PE Dn 9

buc.

40

4.10

164.00

F1

06

Bratari cu garnitura pentru țeava de 0 1 1/4"ziune PE [

buc.

100

4.00

400.00

x

07

Bratari cu garnitura pentru țeava de 0 T'ziune PE Dn 9

buc.

18

3.60

64.80

F

08

Bratari cu garnitura pentru țeava de 0 3/4"ziune PE Dn

buc.

20

2.50

50.00

09

Confecționat suporți din țeava neagra sudata OL 03/4".

ml

12

90.00

1,080.00

'r

10

Demontare țeava OL montata aparent

kg

1973

4.00

7,891.68

F

11

Montare țeava OL montata aparent

kg

1973

4.00

7,891.68

r

12

Placa de contor 0 3/4"

buc.

8

87.50

700.00

F'

13

Robinet OL 4>2"

buc.

4

100.81

403.24

F

14

Robinet OL 011/4"

buc.

2

90.00

180.00

**

15

Robinet OL 01"

buc.

8

26.31

210.48

F

16

Robinet OL 0 3/4"

buc.

8

20.50

164.00

F

17

Garnituri klingerit 0 2"

buc.

16

3.21

51.36

r

18

Garnituri klingerit 0 11/4"

buc.

16

1.20

19.20

F

19

Garnituri klingerit 0 1"

buc.