Hotărârea nr. 119/2018

Hotărârea nr.119 din 30.03.2018 privind modificarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

)/) .. ■

/( / (f//  , /') ((<■'<"/ft

/<( / r"' //ttutcf/ift/bt

HOTĂRÂREA NR.l 19 DIN 30.03.2018 privind modificarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Referatul nr. 78102/ 13.02.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2945 din 22.03.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 2946 din 22.03.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.542/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.543/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.544/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.545/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.546/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTÂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se modifică numerele curente 1345 și 1350 la Anexa la HCL nr. 22/ 2018, acesta urmând să aibă conținutul prezentat în Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. // 9 DIN 30.03.2018

LISTA CU DATELE DE IDENTIFICARE AFERENTE IMOBILULUI BAZA SPORTIVĂ «LUCRETIU AVRAM”

Nr. Cri.

Denumirea

Bunului coitf. UCL 22/31.01.2018

Elemente 4 identificare,

conf.H.C.L. 22/31.01.2018

Denumirea actualizată a bunului

Elemente de identificare, rezultate tn urma măsurătorilor

1.

Teren Baza

Sportiva "Lucrețiu Avram” (fostă Proletarul

Bacău, str.Banul Mărăcine nr.2,

S. totală"25.526mp din care: -teren     minifotbal     din

suprafață artificială în suprafață de S°447mp, •teren principal de fotbal gazonat (I) în uprafață de S=8673mp cu nr.cadastral 9191

-teren de joc gazonat(H) în supra ță de S s7257mp -teren de joc gazonat (HI) in suprafâ de S=6763mp -parcare din bitum în suprafață de S=2354mp -alee acces în suprafață de S-32mp

•stâlpi noctumăMbuc

Teren Baza

Sportivă "Lucrețiu

Avram”

Bacău,        str.Banu

Mărăcine nr.2,

S. totală=25.610mp din care:

-teren minifotbal din suprafață artificială în suprafață de S=389mp, -teren principal de fotbal gazonat (1) în suprafață de S=8675mp cu nr.cadastral 9191 -teren     de     joc

gazonat(H) în suprafață de S=7260mp

-teren de joc gazonat (IU) in suprafa de S=6828mp

-parcare din bitum în suprafață de Sn2458mp -stâlpi noctumă=4buc

2.

Clădire +centrală termică+vestiare

Bacău, str.Banul Mărăcine nr.2

Clădire        administrativă

^centrală termică+vestiare Sconstnrită=226,64mp din care:

Suprafață             clădire

administrativă*316 6,33 mp Suprafață vestiare~603lmp

Tribuna spectatori

Bacău, str.Banu Mărăcine nr.2, S.construită"52mp

Șopron

Bacău, str.Banu

Mărăcine nr.2,

S.construită=25mp

Tribună spectatori

Bacău, str.Banu Mărăcine nr.2, S.construită=26 lmp

Vestiare

Bacău, str.Banu

Mărăcine nr.2, S.construităol 57mp

Centrală termică

Bacău, str.Banu Mărăcine nr.2, S.construită=9mp

Magazie tablă

Bacău, str.Banu Mărăcine nr.2, S.construită-25mp

Tribuna spectatori

Bacău, slr Banu Mărăcine nr.2.

S.construită=232mp, din beton

Tribuna spectatori

Bacău, str.Banu

Mărăcine nr.2, S.conslruităsl 44mp, din beton

Tribuna spectatori

Bacău, str.Banu Mărăcine nr.2, S.construită=498mp, din beton

DIRECTOR ADJUNCT

BARD


CRISTINACONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU