Hotărârea nr. 118/2018

Hotărârea nr.118 din 30.03.2018 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, str. Ion Ghelu Destelnica, str. Chimiei și în interiorul blocului din str. Orizontului nr. 34.

HOTĂRÂREA NR. 118 DIN 30.03.2018

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. loniță Sandu Sturza, str. Ion Ghelu Destelnica, str.

Chimiei și în interiorul blocului din str. Orizontului nr. 34

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 19781/ 15.02.2018, nr. 21647/ 09.03.2018 și nr. 19852/ 15.02.2018 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78111/ 19.03.2018 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2973/ 22.03.2018;

-Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 2974 din 22.03.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.539/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.540/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.541/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), Iit. ”a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra :

 • a) suprafeței de 103,20 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică clădire multifuncțională aparținând S.C. TROTUS RESIDENCE S.R.L. amplasată pe str. Ion Ghelu Destelnica nr. 7, loc. Bacău, județul Bacău”, necesară pentru amplasarea cablului electric subteran LES 0,4kV, situată în municipiul Bacău, pe str. Ionita Sandu Sturza și Ion Ghelu Destelnica, delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

 • b) suprafeței de 4 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Securizare branșamente bloc Orizontului nr. 34 din municipiul Bacău, prin montare FDCE la exteriorul blocului”, reprezentând șanțul necesar de pozare platbandă priza de pământ, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • c) suprafeței de 332,5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării electrice "ATELIER CONFECȚII METALICE + BIROURI” aparținând S.C. SSAB -AG SRL, amplasată pe str. Chimiei, loc. Bacău, județul Bacău, necesară pentru amplasarea cablului electric subteran 20kV tip NA2XS(FL)2Y în municipiul Bacău, de-a lungul străzii Chimiei din Bacău, delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 5 și nr. 6, părți integrante ale prezentei hotărâri.

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a) suprafeței de 0,50 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ,Alimentare cu energie electrică clădire multifuncțională aparținând S.C. TROTUS RESIDENCE S.R.L. amplasată pe str. Ion Ghelu Destelnica nr. 7, loc. Bacău, județul Bacău” necesară pentru amplasarea unei firide de branșament E2+4 și a blocului de măsură și protecție trifazat 400A, situată în municipiul Bacău, pe str. Ion Ghelu Destelnica, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • b) suprafeței de 26 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Securizare branșamente bloc Orizontului nr. 34 din municipiul Bacău, prin montare FDCE la exteriorul blocului”, necesară pentru înlocuirea firidei de branșament existentă și montarea a două FDCP la intrarea în blocul 34 str. Orizontului- lmp precum și pentru realizare coloane abonați la fiecare nivel, în interiorul blocului pe casa scării - 25 mp, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, tar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal. ART.4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART.5 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART.6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului. ART.7 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART.8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalitățiiANEXA NR. 1

~ LAHOTÂRÂR&ANR^MdLN30.03.2018ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUf1°&00 1

Y «9?


\\2XY.ț\24O-t'2:nimp-lCONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


.____\


NCI’TW


LES0.4K.V NA2XY 3X240 IlOminp L 248ml - S = 103.2mp IES 0 4KV NA2XY 3X2 0-120mtnp I>5m1 - S - 2 fltJmp LEA0.4KV EXISTENTA

FIRIDA DE BRANȘAMENT E2-4 PROIECTATA - S = 0 3()rnp BMP Ti 400A. Ir “ 300A PROIEC TAT ■ S - 0 20mp

PRIZA DE PAMANT LA FIRIDA DE BRANȘAMENT
Dvhriittiri*:

"AfimciWV tu cncryjc citi tr ei

CÎ-AOllir; MIjr.TIHJMTIONAI A Hpatii 'WncrțiAje. biroun» cabinete rredieilc si locumic Jv sen icmj ampiaiaia pe nr lor Gbdu D^WIiîJis», nr 7 loc Uw.ui jiul llirau"

c« ne.

■»

[Jiu.

Ni 18

[■uza

îfCI

ihoiiMf S.(. K«>! t S RESIIJKV E S.U.I.

Ikiicticwr N.C. IJKU; tZ Gfttll 5.

PIAN DE SITUAȚIE

PlaienANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. II i DIN 30.03.2018CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE - OVIDIU POP


LEGENDA;


LLS 0.4K.V NA2XV 3X240- !20mmp L“248mt- S * I03.2mo i.F.S 0.4KV NA2XY 3X240-iKmmp L=5ml - S = 2.00mp LEA0.4KV EXIS LENTA

FIRIDA DE BRANȘAMENT L2-4 PROIECTATA * S ’ 0.30mp BMPTi 400A. Ir - ■ 300A PROIECT AT - S 0 20mp

PRIZ A DE PAMANF I A FIRIDA DE BRANȘAMENT


PR >T(TV


director EX.ADJ. BARDAȘU CRlSTiNA


NA2XV            1

________\ \ \_

■ț

Ă A    S.C. MARSTE S.R.L. BAGÂU

Str. LSJiiuntza. nr. 32    \. MARI

l ei. 0234.570660;

ProiuffcU

Irtj: <u<wn lund-:lanul     Cjr**'S+jz

JStdrit

i- ia-W

Pexinui

lup Cu»(an Ionel • D.iru:

Venite it

1 ne Mevjndteiii» V aîent

D.*ii

■’2 18

>sf pmwct

ng. \l evuidresi.il X .ileniu

‘V.'Our

Inu C iirta» ! i                      i.ij ij.

HtH.il \Jicul o s.r . DELCAZ UHIU V t.


ANEXA NR. 4

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 30.03.2018r—if

r'M 1 ■‘ni |

r—r

1—Fi!—1 JL LJJ

Di

-----■■

,L J

1


-

1

JL


II J

n


II

II

JL


Coloane abonat C2XY-F 3x6 mmp  in canalet mețallc 100x40 mmp (2 buc)


DIRECTOR EX.ADJ,

BARDAȘ^j CRIST1NAPREȘEDINTE DE ȘED CONSTAN


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPO I„ecenda ' ‘ -Mei-. T»' v,/ sa Firida E2 ce A Mlâcttfeite

■ Firida FDCP proiectat ;2 buc)


in canalet metalic 60x40 mmp (1 buc)Elaborator: DELQAZ GRID SA SERVtCIUL PROIECTARE Bl OPTIMIZARE REȚEA

□ ■rurnita lucrarea focurtari             bloc Orizontului nr. M din

truntclpjuJ a«£»u prin HiOfliân FOCE t» «tartorul blocului

pr. 23/2018

SF+

’l

- DELGAZ GRIP SATG, MURE8

P'-CS

Ea

Scara: 1:100

Denumire planta: Plan eltuatl* proiectata Bloc 34 vedere din tata


SEF PROIECT

Ing. Luminița Papuc

. ... .

PROIECTAT

Ing, Razvan Sarbu

/J ?

0E3ENAT

lnn. Ruvan Batbj

■ife.......-

Februnrto 2017


Nr Ptt

Ccorvwiate pct da contur

Lungimi I atjri Dii.r+1)

X£m|

Y[mj

1

559073 331

649347 6-7

9000

2

£59064 963

649349184

* ooo

3

559065 664

649363 123

9 000

i

559074.527

64935 55S

3 121

S

559073 954

849348483

44 443

5

559117.579

649339 842

0 534

7

559117 571

649340 368

3.600

S

559121 217

649339 747

[1400

9

559121.143

649339.353

2566

'0

559123.262

649340.808

305.833

11

£59422 76a

849279 068

6 685

12

559425475

849272942

345.708

13

559764 333

649204.465

1.164

14

556764 587

649205 621

1000

15

559755 564

649205 497

2 ‘.57

15

559765.099

649203 290

347 212

17

559424.767

649272.065

6 686

18

559422.089

549276 193

304 8881

■9

£59123 478

849339 742

3.122 |

20

559^20.906

649337 973

0.3991

21

559t20 837

649337 580

3 600 1

22

559117 291

649338 201

0 8661

23

559117.408

649338857

44.447 O

il
sr interbîs compas y srl----------------------1--

sc maha tom isirex su
CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICK
LEGENDA

LES 20 kV proiectat tarif de racordare Post de transformare existent


director ex adj.

BARDAȘJJCRlSTINA


------

r—--------------------

: VERiFICÂTOWEXPERTTEHrâc f      NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

PROIECTANT

SC PROFINSTAL SRL

BACAU

AEE ATELIER CONFECȚII METALICE + BIROURI

Amplasament: mun. Bacau, jud. Bacau Beneficiar: S.C. SSAB - AG S.R.L

'’rolectnr 05/2018

Fa2:a‘ CU

p u

SCARA 1 500

TITLUL PLANȘEI:

Plan de situație proiectat Soluția 1

3LANSA

2.1

PROIECTAT mg stan Consrantlr

. ESENAT     i g. Stan Consiantin

PATA

2018

SEP PROIECT ini U tguraanuVionca

... LZ/.z


//Ț
JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACĂU


egenda

Q> Firida E2 ce


ANEXA NR.3

LA HOTĂRÂREA NR. DIN


PREȘEDI


MNEAZA


CONT

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE - OVIDXU POPOViqi


Alei betonate


director


Elaborator! DELGAZ GRIDSA

Denumire lucrare: Sacurtzara branaamanta Mac Orizontului nr. 3* din

Pr, 231201

SERVICIUL PROIECTARE SI OPTIMIZARE REȚEA

municipiul Bacau prin montaraFDCH la exteriorul Hacului

PT+CS

PI

Investitor

■ DELGAZ GRID SA TG. MUREȘ

DTAC

E2

SEF PROIECT

irig. Luminița Papuc

Zi

PROIECTAT

Ințj, Razven Sârbo

ZmJ -i

panunurv pjariBzi, rinn jnccurprw in zori*

...    ■ .    Ț T—I

jDESENAT

Inq. Razvan Barbu

Februarie 2017ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 6

LA HOTĂRÂREA NR.ef

71

zr

.....LZZ

P

3


Nr, Pa

Coordona iq pci.de con:ur

Lungimi .alun

Dli.r*') i

X M

7jn]

1

556073 83'

649347 617

soooi

' a

559064 988

849349.134

4 000

3

559005 654

849353.123

9,000

4

559074.527

849351 556

3.121

1 5

553073584

649348 483

44 443 i

a

559117 579

649339 342

0 534

7

559117871

649340.368

3600

s

559121 217

640339747

0 400

9

559121 148

549339 353

2568

10

559123.262

649340 806

305 833

11

559422798

849279.068

6.685

IZ

559425475

549272.942

345.708

13

559764.333

649204 485

t 184

14

659764 587

649205.621

1 000

15

559755.564

849205.407

2 167

16

559765.099

849203.290

347 2t2

17

559424 767

549272 065

6 686

18

559422089

64927B193

304 888

19

659121478

649339742

3.122

20

559120 906

649337973

0.399

21

559120 837

649337 580

36001

22

559117.291

64S338.201

0 666 B

23

559117 406

849338 857

44.447 ||


PREȘEDINTE DE


DINȚĂ RASIM


4.

u

Q

_


EU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE - O VID


LEGENDA

LES 20 kV proiectat tarif de racordare Modul de conexiune proiectat

Post de transformare proiectat

LES 20 kV proiectat instalație de utilizare


act nr. >013

za:

:U


|      1S.

---r------------

i VERIFICATOR/EXPERT TEHNIC        NUmE

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

PROIECTANT

SC PROFINSTAL SRL

bacau

AEE ATELIER CONFECTfl METALICE + BIROURI

Amplasament: mun. Bacau, jud. Bacau Beneficiar: S.C. SSAB - AG S.R.L.

Proiect nr. 05/2010

Faza CU

SCARA 1 500

TITLUL PLANȘEI:

Plan de situație proiectat Soluția 1

PLANȘA:

2.2

PROIECTAT Ing Stan Constantin

| UESENAT    incf. s an Consamin

DATA.

2C18

SȘF.PROIECT '.ig Ungureanu Viorica

r ■■


//


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA NR. 7

LA HOTĂRÂREA NR.     DIN 30.03.2018

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROI I BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Torsten Roglin -Director General și dna Carmen Teona Oltean - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str...................... aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare — primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

HI. DURATA CONTRACTULUI

Art 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

 • a)     să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de ................. mp necesară

 • b)     să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată........................................., executată pe

cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul

prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii ..........................................

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)     în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract

Art 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare

.............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)     să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care La fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

VI. FORȚA MAJORĂ

Art 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VH. LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Vin. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă Ia adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula

Arhitect Șef

Marin Diana

Direcția Juridică


BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA

Carmen Teona Oltean

Director General Adjunct

Liviu Man împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat Public

Elena Bolocan

Director Executiv Adj.

Bardașu C riști na

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.


CRISTINA BARDASU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU