Hotărârea nr. 117/2018

Hotărârea nr.117 din 30.03.2018 privind aprobarea dreptul de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Abatorului, str. Vadu Bistriței, str. Condorilor, str. Arinilor, str. Bucegi, str. Mărăști și str. Bicaz.

)           ZX      •

zvz/rz/zzrz

/"/       zrz/z


zz // z < f// ftt/f/f   /jcfcar/


HOTĂRÂREA NR. 117 DIN 30.03.2018

privind aprobarea dreptul de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Abatorului, str. Vadu Bistriței, str.

Condorilor, str. Arinilor, str. Bucegi, str. Mărăști și str. Bicaz

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Adresa Delgaz Grid nr. 20051/ 27.02.2018, prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren;

-Referatul comun nr. 78097/  12.03.2018 al Direcției Drumuri Publice și

Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2965/ 22.03.2018;

-Raportul Compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2966 din 22.03.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.536/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.537/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr.538/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA, asupra suprafeței de 1588,8 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în Bacău, str. Abatorului, str. Vadu Bistriței, str. Condorilor, str. Arinilor, str.

Bucegi, str. Mărăști și str. Bicaz, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, delimitată conform planurilor de situație. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 și nr. 7, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și servitute legală, conform Anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Dreptul de uz și servitute legală se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut la art. 1 sau, după caz, executantul lucrărilor va respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Drumuri Publice.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Drumuri Publice și Delgaz Grid SA.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIGcPEpa

GccOLpm O OLpmi


LEGENDĂ:


Racord planșe


 • - conductă de gaz presiune medie proiectată din PE100 SDR 11;

 • - branșament gaz presiune medie proiectat din PE 100 SDR 11;

 • - branșament gaz presiune redusă proiectat din OL-aerian;

 • - conductă de gaz presiune medie din PE 100 SDR 1 {existentă subteran;

 • - conductă de gaz presiune medie din OL subteran existentă;

 • - conductă de gaz presiune medie din OL aerian existentă;


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

PROIECTAT

ing. D.Varga

1:1000

VERIFICAT

ing. D.Varga

Â-

Data:

DESENAT

ing. S. Iusan

2017ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIECTOR EX.ADJ.

DAȘU CRISTINA

/ 1 Racorc


LEGENDĂ:


Strada Abatorului


——- - conductă de gaz presiune medie proiectata din PEIOO SDR 11;

——-———- branșament gaz presiune medie proiectat din PE 100 SDR 11; - branșament gaz presiune redusă proiectat din OL-aerian;

a»iPEpoi ■■   ............. - conducta de gaz presiune medie din PE 100 SDR 11 existentă subteran,

ottoqn» ...............................— - conductă de gaz presiune medie din OL subteran existentă;

a.OLpcu —- conducta de gaz presiune medic din OL aerian existentă;


MONTREPCOM SRL

Beneficiar:

DELGAZGRID SA.

........—........

Proiect nr.

COD SAP:

1931.170421

NUME

SEMNĂTURĂ

Înlocuire conducte si branșamente gaze naturale presiune

Faza:

medie - Str. Abatorului, Vadu Bistriței, Condorilor,

HCL

ing. D. Varga

1:1000

Arinilor, Bucegi, Marasti, Bicaz, Loc. Bacau, Jud Bacau

ing D. Varga

Data:

Plan situație

Planșa nr

ing. S. îusan

2017

2
om i tem------------— - conductă de gaz presiune medie proiectată din PE 100 SDR 11,

—------------Q - branșament gaz presiune medie proiectai din PE 100 SDR 11;

—— ..............Q . branșament gaz presiune redusă proiectat din OL-aerian,

GizPEpm                 - conductă de gaz presiune medie din PE ] 00 SDR 11 existentă subteran;

chttOUn......-    -........ - conductă de gaz presiune medie din OL subteran existentă,

o oi-pm» —■ —i. - conductă de gaz presiune medie din OL aenan existentă,Strada Vadu Bistriței


MONTREPCOM SRL


Beneficiar:


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

PROIECTAT

ing. D.Varga

. - .................

VERIFICAT

ing. D Varga

|DESENAT

■ • r ITI                             1 -

ing S lusan


DELGAZGRID S.A.


Proiect nr. COD SAP: 1931.170421


Scara: 1:1000


Data:

2017


Înlocuire conducte si branșamente gaze naturale presiune medie - Str. Abatorului, Vadu Bistriței, Condorilor.

Arinilor, Bucegi, Marasti, Bicaz, Loc. Bacau, Jud. Bacau


Plan situație


Faza: HCL


Planșa nr.

33

\4\


SPECIFICAȚIE


NUME


PROIECTAT


VERIFICAT


DESENATScara: 1:1000


Data:

2017


înlocuire conducte si branșamente gaze naturale presiune medie • Str. Abatorului, Vadu Bistriței, Condorilor, Antiiior, Bucegi, Marasti, Bicaz, Loc. Bacau, Jud. Bacau


Plan situație


Faza: HCL


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


R\t

\CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULULBACĂU NICOLAE - OVIDIU POP


--------- . conducta de gaz presiune medie proiectata din PE100 SDR 11;

—---—...............——"f] - branșament gaz presiune medie proiectat din PE 100 SDR 11;

——--------------~Q - branșament gaz presiune redusa proiectai din OL-aerian;

OcpEym ■             - conductă de gaz presiune medie din PE 100 SDR 11 existenta subteran;

Gtxoifm ■           - conducta de gaz presiune medie din OL subteran existenta;

q_0Lpm ■■               - conductă de gaz presiune medie din OL aerian existenta;

Strada Condorilor

MONTREPCOM SRL

Beneficiar.

DELGAZ GRID S.A.

Proiect nr. COD SAP: 1931.170421

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

Înlocuire conducte si branșamente gaze naturale presiune medie - Str. Abatorului, Vadu Bistriței, Condorilor,

Arinilor, Bucegi, Marasd, Bicaz, Loc. Bacau, Jud. Bacau

Faza:

PROIECTAT

ing. D.Varga

Av. .... .

1:1000

HCL

VERIFICAT

ing. D.Varga

- v<L

Data:

Plan situație

Planșa nr.

DESENAT

ing. S lusan

2017

5

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU—— ,-ot- ■■■......................... -conducte de gaz presiune medie proiectat! din PE100SDR )t,

... .....................■■■—-—. branșament gaz presiune medie proiectai din PE 100 SDR 1I;

-- ------------—-----. branșament gaz presiune redusă proiectat din OL-acnan: —————— ourtpr ................ • conduct! de gaz presiune medic din PE 100 SDR 1 lexislcnte subi

.................... GoXTwxn .......... - conduct! de gaz presiune medie din OL subteran existente:

■   ~                  - conducti de gaz presiune medie din OL aerian «mente:SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

PRO.ECTAT

ing. D.Varga

......----- CĂ ........J

VERIFICAT

ing. D Varga

"ic

DESENATStrazileBucegi,Marasti,Bicaz


LEGENDĂ:


GoPEpcn GtzOLpn G OLpm*


 • - conducta de gaz presiune medie proiectată din PEIOO SDR 11;

• branșament gaz presiune medie proiectat din PE 100 SDR 11;

 • - branșament gaz presiune redusă proiectat din OL-acrian;

 • - conductă de gaz presiune medie din PE 100 SDR 11existentă subteran;

 • - conductă de gaz presiune medie din OL subteran existentă;

 • - conductă de gaz presiune medie din OL aerian existentă;


1931.170421


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

Scara:

PROIECTAT

ing. D.Varga

................„Sa......... ..........

1:1000

VERIFICAT

ing. D.Varga

V

Data:

DESENAT

ing. S. lusan

2017

înlocuire conducte si branșamente gaze naturale presiune medie - Str. Abatorului, Vadu Bistriței, Condorilor, Arinilor, Bucegi, Marasti, Bicaz, Loc. Bacau, Jud. Bacau


Plan situație


Planșa nr.

7


ANEXA NR. 7


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 8

LA HOTĂRÂREA NR. Ipf- DIN 30.03.2018

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE

Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Torsten Rdglin -Director General și dna Carmen Teona Oltean - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str...................... aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de ................. mp  necesară

 • b)     să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată........................................., executată pe

cheltuiala comoda tarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)     în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare

.............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)     să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

 • i)  Sa nu diminueze calitatea lucrărilor de reabilitare străzi finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, cu titlul "Reabilitare infrastructură urbană, zona Mioriței-9 Mai-Vântului-Vadu Bistriței” cod SMIS 36499,

 • j)  Să obțină acordul S.C. SYMMETRICA SRL VEREȘT1 înainte de începerea lucrărilor de reabilitare rețea de gaze naturale aferente lucrări și a proiectantului inițial S.C. PEMORA,

 • k)  La încheierea lucrărilor se vor reface porțiunile de carosabil deteriorate, cu respectarea prevederilor și normativelor în vigoare și în aceiași parametri de calitate stabiliți prin proiectul cod SMIS 38499.

 • l)  La finalizarea lucrărilor de reabilitare a rețelei de gaze naturale sa redacteze un raport referitor la derularea acestora.

 • m) Să respecte condițiile și sugestiile transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin adresa nr.5645/17.01.2018.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea ......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul tn care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VII.  LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primita de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE


Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.


PROPRIETAR


BENEFICIAR


MUNICIPIUL BACĂU


DELGAZ GRID SA


PRIMAR


Carmen Teona Oltean


Cosmin Necula


Director General Adjunct


Arhitect Șef

Marin Diana

Direcția Juridică


Liviu Man împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic


Direcția Drumuri -Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat Public


Director Executiv Adj.

Bardașu Cristina