Hotărârea nr. 116/2018

Hotărârea nr.116 din 30.03.2018 privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor de la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău.ft/tfcf'fifft/f/f <’ /)</<v7zz


HOTĂRÂREA NR. 116 DIN 30.03.2018

privind aprobarea tarifelor de închirierea a spațiilor de la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Referatul nr. 78107/ 21.03.2018 înaintat de Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propun tarifele de închirierea a spațiilor de la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău;

-Expunerea de motive nr. 2985/ 22.03.2018 a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 2896/ 22.03.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre; nr.531/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.532/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.533/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.534/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.535/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 27, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 9, lit. ”e”;

în baza prevederilor art. 36 (2) lit. “b” și (4) lit.“c”și art.45(2) lit. „c” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă tarifele de închirierea a spațiilor de la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Tarifele prezentate în Anexă se vor indexa anual cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistica.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Administrare Baze Sportive.

Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Administrare Baze Sportive.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR.    DIN 30.03.2018

TARIFELE DE ÎNCHIRIEREA A SPAȚIILOR DE LA CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚII ”MIRCEA CANCICOV” BACĂU

  • 3. Pavilion Expozitional (a treia clădire)

Tarif licitație (preț pornire) -10 lei/mp/luna + utilitati

Tarif închiriere Pavilion - 4000 lei/zi + utilitati

  • 4. Taxa prestări servicii (folosirea mobilierului, curățenia) - 200 lei/eveniment


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ ((LNSTANTl/jiGll1. Centrul de Afaceri si Expozitional (a doua clădire)

Sala Mare de Conferințe (360 locuri/ 357 mp)

350  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de 1- 4 ore;

300  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de peste 4 ore.

Sala Mica de Conferințe (110 locuri/200 mp)

250  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de 1- 4 ore;

200  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (31 -50 locuri/69.3 mp)

110 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

90 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (21-30 locuri/42.1 mp)

80 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

60 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (10-20 locuri/cca 31.85 mp)

60 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

40 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Hol( parter/etaj)

180  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de 1- 4 ore;

150  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de peste 4 ore.

Bar( mobilier,spațiu aferent)( 165.7 mp)

200  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de 1- 4 ore;

170  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de peste 4 ore.

Terasa(473 mp)

200 lei/ora inclusiv utilitati

2.1ncubatorul de Afaceri (prima clădire)

Tarif licitație birouri (suprafețe diferite) -16 lei/mp/luna+ utilitati

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

BARDAȘU CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ      / 1

7^ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU-POFOVltl              I