Hotărârea nr. 115/2018

Hotărârea nr.115 din 30.03.2018 privind aprobarea PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE P+2+3 RETRAS – VARIANTA B, STR. MĂGURA CAŞIN, NR.7 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

HOTĂRÂREA NR. 115 DIN 30.03.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE P + 2 + 3 RETRAS - VARIANTA B, STR. MĂGURĂ CASIN, NR. 7, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: GAFITA NICOLAE-BOGDAN, GAFITA IOANA-MARIA, din Loc. Voluntari, jud. Ilfov

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice

locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 21540/08.03.2018 a D-lui Gafita Nicolae-Bogdan prin care solicita aprobarea documentației de urbanism de tip Plan Urbanistic de Detaliu;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 1724/19.02.2018;

-Avizul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau pentru Planul Urbanistic de Detaliu cu nr. 2868/21.03.2018;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 2869/21.03.2018 ;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 2870 din 21.03.2018;

-Raportul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 2871 din 21.03.2018;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 2872 din 21.03.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.529/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.530/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Certificatele de Urbanism nr. 89/13.02.2017 si nr. 125/21.02.2018 eliberate de Primăria Municipiului Bacau ;

-Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1001748111/02.03.2018 eliberat de S.C. DELGAZ GRID S.A. ; -Avizul favorabil cu nr. 210958526/06.03.2018 eliberat de SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz ;

-Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Bacau cu nr. 2747/01.03.2018;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 61169/07.03.2018 ;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 3829/01.03.2018 ;

-Studiul Geotehnic - Proiect nr. 3/2018 întocmit de S.C. FRONTAL D.I. SYSTEMS S.R.L. ;

-Studiul de Insorire întocmit de S.C. ART DECO S.R.L. ;

-Procesul-verbal de recepție nr. 2263/2017 al O.C.P.I. Bacau ;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. « d », art. 45, lit. « c », art. 48, art. 56, alin. (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. «i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata; -Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE P + 2 + 3 RETRAS - VARIANTA B, STR. MĂGURĂ CASIN, NR. 7, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: GAFITA NICOLAE-BOGDAN, GAFITA IOANA-MARIA, din loc. Voluntari, jud. Ilfov. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


PREȘEDINTE DE

GHERASINI CON / * '


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIUROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. (I& DIN 30.03.2018icwcomff*

a «3

SCO        i

)«.«

37.9

>ttCW ACCESE? COLO

8,00

500

155.86

31.9

0.OS

&Q0

147.53

30.2

ptwwe» «comerț

489.34

roaoo

383,39

«LI

î

489,34

489,34

hffilMO? OCUMW

i        ft.tt.AUX,

POT

CiO

AflC

j AL KEWWLUf

r     7*2*3ivtta

WfS

1.4$

m.» «p

;MR. TOTAL LOCURI PARCARE

£LOCU«fWPAi€ÂRE


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ constantin GHERASIM 4oW;\ / z


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI