Hotărârea nr. 114/2018

Hotărârea nr.114 din 30.03.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare şi modernizare spaţii cu destinaţia de creşă în incinta Grădiniţei nr.27”.
HOTĂRÂREA NR.l 14 DIN 30.03,2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare si modernizare spatii cu destinația de creșa in incinta Grădiniței nr. 27”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publicelocale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 2894 din 21.03.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiții "Amenajare si modernizare spatii cu destinația de cresa in incinta Grădiniței nr. 27"

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2995 din 23.03.2018; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2996 din 23.03.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.526/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 527/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 528 / 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”b” alin (i) si art. 9 alin. (1) și (4) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată si completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții "Amenajare si modernizare spatii cu destinația de cresa in incinta Grădiniței nr. 27” conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. -Hotărârea va fi comunicată, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART.4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

zfcT/Țx.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVLCPREȘEDINTE DESEDINȚ

gherasiMconst'


Ia e

\G

N.O.P..1.D./R.T./EX.I/DS.I-A-2          V-X

X P

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR.     DIN 30.03.2018

Documentație tehnico-economică, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții "Amenajare si modernizare spatii cu destinația de cresa in incinta Grădiniței nr.27”


CONȘȚÂPm^G'HERASIMCONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


) Vi

1 U 1SEF SERVICIU MIHAELA IONESI

S.C. BIA CONSPRO1ECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu. nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@ vahoo.comPROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


//Az A' .      7.Y

//O Blk IIsC0NSPR0'ec1AMENAJARE SI MODERNIZARE SPATII CU DESTINATI^^W
DE CRESA IN INCINTA GRĂDINIȚEI NR.27

DOCUMENTAȚIE TEHNICA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

D.A.L.I.

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@yahoo.com
PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


Nr. 473/07.12.2012


Nr. 208/07.12.2012


LISTĂ DE SEMNĂTURI


❖ Sef proiect: ing. AGRIGOROAE DORIN


• Arhitectura:• Construcții civile:


ing. AGRIGOROAE DORIN• Instalații


ing. CAPATANA CLAUDIU• Devize


ing. OAJDEA CĂTĂLINDocumentație de avizare a lucrărilor de intervenție


S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alcxandrcscu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsnroiect@yahoo.com


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


CUPRINS

 • A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2 Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar)

  • 1.4 Beneficiarul investiției

  • 1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structure instituționale și financiare

  • 2.2 Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficiențelor

  • 2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c) datele seismice și climatice;

 • d) studii de teren:(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

 • b) destinația construcției existente;

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

 • 3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

 • d) suprafața construită;

 • e) suprafața construită desfășurată;

 • f) valoarea de inventar a construcției;

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

 • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate în zonele de proiecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

 • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

 • 4  Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

 • a)  clasa de risc seismic;

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • c)  soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • 5  Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

  • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural si economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:- consolidarea elementelor, subansambluri lor sau a ansamblului structural;- protejarea,

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fară modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

 • c)  analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

 • e)  caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4 Costurile estimative ale investiției:- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;- costurile estimative de operare pe durata normată de viată/amortizare a investiției.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a)  impactul social și cultural;

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

 • 5.6 Analiza financiară si economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • c)  analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • e)  analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

 • 6 Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1 Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitătii si riscurilor

  • 6.2 Selectarea si justificarea scenariului/optjunii optim(e), recomandat(e)

  • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferent! investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

slr. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fîx/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții -și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c)  indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • 6.4 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 7 Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  • 7.4 Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

  • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

  • 7.6 Avize, acorduri si studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a)  studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;


S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsDroiect@yahoo.com

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e)  studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

 • B. PIESE DESENATE

  Nr.

  Denumire planșa

  Scara

  Nr. planșa

  2.1.

  Plan de încadrare in zona

  1:2000

  Az

  2.2.

  Plan de situație

  1:500

  A0

  2.3.

  Plan subsol - Situație Existenta

  1:100

  Al

  2.4.

  Plan subsol - Situație Propusa

  1:100

  A2

  2.5.

  Plan parter - Situație Existenta

  1:100

  A3

  2.6.

  Plan parter - Situație Propusa

  1:100

  A4

  2.7.

  Plan etaj 1 - Situație Existenta

  1:100

  A5

  2.8.

  Plan etaj 1 - Situație Propusa

  1:100

  A6

  2.9.

  Secțiune- Situație Existenta

  1:100

  A7

  2.10.

  Secțiune - Situație Propusa

  1:100

  A8

  2.11.

  Plan invelitoare - Situație Existenta

  1:100

  A9

  2.12.

  Plan invelitoare - Situație Propusa

  1:100

  A10

  2.13.

  Fațada Principala, Fațada Principala Interioara,

  Fațada Secundara - Situație Existenta

  1:100

  AII

  2.14.

  Fațada Principala, Fațada Principala Interioara,

  Fațada Secundara - Situație Propusa

  1:100

  A12

  2.15.

  Fațada Laterala Dreapta, Fațada Laterala Stanga -Situație Existenta - Situație Existenta

  1:100

  A17

  2.16.

  Fațada Laterala Dreapta, Fațada Laterala Stanga -Situație Existenta - Situație Propusa

  1:100

  A18

  2.17.

  Plan parter - Instalații Electrice

  1:100

  Iei

  2.18.

  Plan etaj 1 - Instalații Electrice

  1:100

  Ie2

  2.19.

  Plan parter - Instalații Sanitare

  1:100

  Isl

  2.20.

  Plan etaj 1 - Instalații Sanitare

  1:100

  Is2

  2.21.

  Plan parter - Instalații Termice

  1:100

  Itl

  2.22.

  Plan etaj 1 - Instalații Termice

  1:100

  It2

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-maîl: biaconsproiect@yahoo.com

Capi: Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

AMENAJARE SI MODERNIZARE SPATII CU DESTINAȚIA DE CRESA IN INCINTA

GRĂDINIȚEI NR.27

 • 1.2 Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL BA CA U

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul

 • 1.4 Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL BACA U

 • 1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

5.C. BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

Cap2: Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

 • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Construcția existenta aparține Municipiului Bacau, dreptul de proprietate fiind dobândit conform Hotărârii Consiliului Local nr. 174 din 26.10.1999 si anexei Nr. 146 din 30.10.2000.

Proiectul Grădiniței cu program prelungit nr. 27, structura a Scolii Gimnaziale Alecu Russo, este un proiect tip întocmit astfel sa funcționeze cresa si grădiniță simultan.

In anii anteriori cresa a fost desființată, iar spatiile ramase libere au ajuns intr-o stare avansata de degradare.

Având in vedere HCL nr, 266 din 21.09.2016 si adresa Centrului Bugetar Crese nr.1110 din 10.04.2017, se impune gasirea de noi spatii care sa fie amenajate conform normelor si cerințelor in vigoare specifice eres el or.

 • 2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților si a deficiențelor

Clădirea existenta este o construcție cu regimul de inaltime S+P+E, avand

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


str. Poet Gr. Alexandrescu, iu*. 5, Biaila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: biaconsDroiect@vahoo.com

funcțiunea de grădiniță cu program prelungit. Clădirea este amplasata in Municipiul Bacau pe Alecu Russo Nr.59.

Construcția a fost executata in jurul anului 1977 si a avut de a lungul intrcgii sale existente funcțiunea de grădiniță. Clădirea are o suprafața construita de 931.38 mp.

Clădirea are in plan o forma aproximativa a literei H. Dimensiunile exterioare totale sunt de 57.60m x 35.94 m.

Structura de rezistenta a clădirii este zidărie portanta de cărămidă de tip plina presata cu grosimea pereților de 30 cm, iar compartimentările interioare sunt din diafragme din beton armat de 15 cm si cărămidă cu grosimea de 12.50 cm si 7.50 cm. In structura din zidărie portanta s-au identificat stâlpi sori, centuri, grinzi din beton armat.

Fundațiile sunt continue sub ziduri si sunt din beton armat. Cota fundațiilor pereților exterioari variaza de la -1.60m in zonele fara subsol si de -3.50 m in zonele cu subsol.

Planseele sunt din fasii cu goluri prefabricate cu grosimea de 22cm. Scările sunt amplasate in zona accesului principal si a accesului de pe fațada secundara a grădiniței.

Acoperișul este de tip șarpanta din lemn, cu invelitoare din țigla ceramica, accesul pe planseul ultimului nivel se face printr-un chepeng amplasat in dreptul casei scării.

Construcția va avea următorul funcțional:

Nr.crt.

Denumire

Supraf I                      |                                             1

ata

(mp)

Pardoseala

Finisaje interioare

| SUBSOL

1

Subsol tehnic

22,42

beton sclivisit

pereții si tavanul prevăzut cu         1

zugrăveli lavabile de culoare alba    |

| 2

Subsol tehnic

12,11

beton sclivisit

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba     |

3

Subsol tehnic

19,47

beton sclivisit

pereții si tavanul prevăzut cu         1

zugrăveli lavabile de culoare alba     |

4

Subsol tehnic

6,057

beton sclivisit

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

5

Subsol tehnic

64,09

beton sclivisit

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

1 6

Subsol tehnic

22,91

beton sclivisit

pereții si tavanul prevăzut cu         1

zugrăveli lavabile de culoare alba    |

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@vahoo.com


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


|f................................

7

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subsol tehnic

22,91

beton sclivisit

pereții si tavanul prevăzut cu         1

zugrăveli lavabile de culoare alba     |

|                     Suprafața utila subsol

169.97 mp            |

|PARTER

1

Sala de grupa 1

69.32

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba     |

2

Sala de grupa 2

69.32

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

3

Sala de grupa 3

69.32

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

4

Sala de grupa 4

69.32

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

l 5

Depozit

3.01

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

6

Dus

3.58

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

7

WC

6.01

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

8

Spalare dus

12.97

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

1 9

Hol

3.93

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

1 10

Izolare

16.67

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

11

Windfang

8.13

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

12

Hol

16.33

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

13

Casa Scării

16.59

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

14

Hol

42.32

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

15

Depozit

3.01

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

16

Dus

3.58

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

17

WC

6.01

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

18

Spalare dus

12.97

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

19

Hol

3.93

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

20

Oficiu

8.68

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

21

Spalare vase mici

3.25

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

22

Bucătărie

28.02

parchet laminat

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

23

Spălător vase mici

3.05

parchet laminat

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba               |

24

Came

2.50

parchet laminat

pereții placați cu faianța pana la cota 1 +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

25

Legume

2.50

parchet laminat

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugravel i lavabile de culoare alba               |

26

Hol

2.50

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

27

Cabinet medical

7.20

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

28

WC

1.20

parchet laminat

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

1 29

WC

2.14

parchet laminat

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

30

WC

1.26

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

31

Dusuri

1.77

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

32

Hol

4.28

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

33

Vestiar

11.62

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

34

Hol

14.93

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

35

Windfang

1.58

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

36

Recepție marfa

3.33

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culcai e alba

37

Depozit ambalaje

2.31

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

38

Dormitor 1

33.93

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

39

Salon de joaca 1

34.80

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

1 40

Dormitor 2

33.93

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

41

Salon dejoacă 2

34.80

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

42

Spațiu tehnic

6.81

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

43

Grup Sanitar

6.18

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

44

Grup Sanitar

12.97

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

45

Vestiar

31.20

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

46

Spălător vase mici

4.08

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

47

Depozit

3.85

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota tavanului, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

48

Casa Scării

15.89

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

49

Hol

4.95

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

50

Windfang

3.02

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

Suprafața utila parter

764.85 mp

ETAJUL 1

1

Sala de grupa 1

69.32

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu         1

zugrăveli lavabile de culoare alba     |

2

Sala de grupa 2

69.32

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu         1

zugrăveli lavabile de culoare alba     |

3   | Sala de grupa 3

69.32

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


zugrăveli lavabile de culoare alba     |

4

Sala de grupa 4

69.32

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu         1

zugrăveli lavabile de culoare alba     |

5

Depozit

3.01

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

6

Dus

3.58

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota I +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba               |

7

WC

6.01

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota I +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

8

Spalare dus

12.97

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota | +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

9

Hol

3.93

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu         |

zugrăveli lavabile de culoare alba     |

10

Cancelarie

12.61

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba     |

11

Hol

3.85

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

12

Hol

25.11

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

13

Casa Scării

16.59

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

14

Hol

42.32

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

15

Depozit

3.01

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

16

Dus

3.58

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

17

WC

6.01

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

18

Spalare dus

12.97

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

19

Hol

3.93

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

20

Oficiu

10.93

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

21

Primire vestiar

42.32

gresie

antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba


PROIECT

nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

22

Depozit

9.25

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

23

Depozit

10.61

pai chel laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

24

Oficiu

7.11

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

I 25

Camera

13.95

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

26

Filtru vestiar

24.41

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

| 27

SAS

2.25

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

28

Depozit rufe curate

7.60

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

29

Calacatorie

5.45

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

30

Spălătorie

13.03

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

31

Depozit rufe murdare

3.50

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

32

Dormitor 1

33.93

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

33

Salon de joaca 1

34.80

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

1 34

Dormitor 2

33.93

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

j 35

Salon de joaca 2

34.80

parchet laminat

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

36

Spațiu tehnic

6.81

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

| 37

Grup Sanitar

6.18

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba               |

38

Grup Sanitar

12.97

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

39

Vestiar

31.20

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

40

Spălător vase mici

4.08

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota +1.50, tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

41

Depozit

3.85

gresie antiderapanta

pereții placați cu faianța pana la cota tavanului, tavanul prevăzut cu


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

zugrăveli lavabile de culoare alba

42

Casa Scării

15.89

gresie

antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

43

Hol

4.95

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

44

Windfang

3.02

gresie antiderapanta

pereții si tavanul prevăzut cu zugrăveli lavabile de culoare alba

Suprafața utila parter

764.85 mp

încălzirea imobilului este asigurată de la Centrala Termica, iar în interiorul clădirii sunt montați radiatoare din oțel.

Modernizarea clădirii este necesară pentru a crea elevilor si cadrelor didactice un mediu educațional care să le ofere confortul minim, siguranță și să le permită desfășurarea unui proces instructiv - educativ eficient.

 • 2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Pentru funcționarea cresei in condiții optime, cu un număr de patru grupe (cca 80 de copii) si pentru asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare si a unui climat optim desfășurării activitatii cresei, sunt necesare a se executa o serie de categorii de lucrări pentru modernizarea spatiilor.

Cap 3: Descrierea construcției existente

3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

 • •  Amplasamentul construcției este situat pe un teren intravilan, in Localitatea Bacau, Județul Bacau, pe Strada Alecu Russo Nr.59;

 • •  Categoria de folosința: clădire de invatamant;

 • •  Suprafața teren: 4512,OOmp;

 • •  Cai de acces public: accesul se face din Strada Alecu Russo.


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


e-mail: biaconsproiect@yahoo.cQm

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Atât accesul pietonal cat si accesul auto in incinta se face prin caile de acces existente de pe Fațada Principala a imobilului, care duc inspre Strada Alecu Russo.

 • c) datele seismice și climatice;

Din punct de vedere seismic, conform „ Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” Indicativ P100/2013, amplasamentului îi corespunde o perioada de colt Tc= 0,7 sec. , iar accelerația terenului pentru proiectare ag=0.35 g pentru un interval mediu de recurenta al magnitudinii IMR=225ani . Conform P100-1 -2013 clasa de importanta a clădirii este:

> Clasa de importanta III sub aspectul consecințelor asociate cu prăbușirea sau avarierea gravă cu factorul de importanta yl = 1,0.


Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluența Si ret-Bistrița.

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, datorat acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

 • d) studii de teren:(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Pentru prezentul amplasament a fost intocmit un Studiu Topografic de către ing. Rusu Alina si avizat de către O.C.P.I. Bacau.

Nu a fost intocmit nici un Studiu Geotehnic.


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Construcția propusa pentru realizarea investiției are numărul cadastral 7085 si se afla in proprietatea Statului Roman, in administrarea Municipiului Bacau, in baza Hotărârii nr.174 din 1999.

 • b) destinația construcției existente;

Construcția propusa pentru realizarea investiției are destinația unitate de invatamant, grădiniță.

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

 • 3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

A. Categoria de importanță - se apreciază categoria de importanță a construcției stabilită conform Regulamentului aprobat prin HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a metodologiei specifice elaborate de


S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alcxandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@yahoo.com


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


M.L.PA.T., obiectivul se încadrează în categoria de importanță C - construcții de importanță normală.

B. Clasa de importanță - conform Normativului P 100 /2013, din punct de vedere al seismicității, obiectivul se încadrează în clasa de importanță III - construcții de importanță normală, la care se impune limitarea avariilor, avându-se în vedere consecințele acestora -afectarea persoanelor străine.

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Conform Expertizei Tehnice întocmite de Ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI, expert tehnic MLPAT si din documentele prezentate de Beneficiar rezulta ca imobilul a fost construit in jurul anului 1977.

 • d) suprafața construită;

Clădirea are o suprafața construita de 931.38 mp.

 • e) suprafața construită desfășurată;

Clădirea are o suprafața desfasurata de 1862.76 mp.

 • f) valoarea de inventar a construcției;

 • g) al ți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Nu este cazul.

 • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Biaila

Tel. 0752/281879

Tel. Fîx/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@yahoo.com


Nr. 208/07.12.2012


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Conform Expertizei Tehnice întocmite de SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI, expert tehnic MLPAT în domeniile: "Construcții civile, industriale și agrozootehnice cu structura din beton, beton armat și zidărie - Al ” pentru exigențele "Rezistență și stabilitate la acțiuni statice, dinamice și seismice":

,, Clădirea existenta este o construcție cu regimul de inaltime S+P+E, avand funcțiunea de grădiniță cu program prelungit. Clădirea este amplasata in Municipiul Bacau pe Alecu Russo Nr.59.

Construcția a fost executata in jurul anului 1977 si a avut de-a lungul intregii sale existente funcțiunea de grădiniță. Clădirea are o suprafața construita de 931.38 mp.

Clădirea are in plan o forma aproximativa a literei H. Dimensiunile exterioare totale sunt de 5 7.60m x 35.94 m.

Structura de rezistenta a clădirii este zidărie portanta de cărămidă de tip plina presata cu grosimea pereților de 30 cm, iar compartimentările interioare sunt din diafragme din beton armat de 15 cm si cărămidă cu grosimea de 12.50 cm si 7.50 cm. In structura din zidărie portanta s-au identificat stalpisori, centuri, grinzi din beton armat.

Fundațiile sunt continue sub ziduri si sunt din beton armat. Cota fundațiilor pereților exterioari variaza de la -1.60m in zonele fara subsol si de -3.50 m in zonele cu subsol.

Planseele sunt din fasii cu goluri prefabricate cu grosimea de 22cm. Scările sunt amplasate in zona accesului principal si a accesului de pe fațada secundara a grădiniței.

Acoperișul este de tip șarpanta din lemn, cu invelitoare din țigla ceramica, accesul pe planseul ultimului nivel se face printr-un chepeng amplasat in dreptul casei scării."

 • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

& yA

Eâcsrti

îj ISO 9001 44W

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com


Nr. 473/07.12.2012


Nr. 208/07.12.2012


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se pot constata următoarele:

In urma observatf ilor făcute la fata locului, se analizeaza fiecare element structural in parte, evidentiindu-se materialul din care este executat, modul de realizare si starea de degradare, identificandu-se cauzele degradărilor. Deasemeni se studiază si elementele nestructurale ce influențează starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta si a clădirii in general.

Z. Fundațiile

Sunt executate din beton armat si au cota de fundare sub adancimea de inghet. Nu s-au observat fisuri sau crăpături la nivelul fundațiilor, ceea ce denota o comportare buna in timp, iar terenul de fundare este corespunzător si nu a permis apariția tasurilor inegale.

Pereții

Sunt realizați din cărămidă plina presata, cu centuri la partea superioara si stalpisori la intersecții. Pereții sunt in stare buna, fara a avea fisuri sau crăpături, nefiind observate degradări structural (doar locale datorita apelor pluviale).

 • II. Planseele

Planseele sunt din beton armat si au avut o comportare buna in timp, fara a fi observate fisuri sau crăpături.

 • III. Scările

Sunt cu rampe si podest intermediar si sunt executate din beton armat. Starea lor este buna, fara a avea fisuri sau crăpături.

 • IV. Acoperișul

Clădirea a avut in starea inițiala acoperiș tip terasa. Peste acoperișul terasa existent s-a realizat ulterior o șarpanta din lemn si cu invelitoare din placi de azbociment. In zonele laterale ale clădirii invelitoarea din placi de azbociment a fost inlocuita cu invelitoare din tabla tip Lindab. Se observa unele degradări ale elementelor structurale ale acoperișului tip

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com


Nr. 473/07.12.2012


Nr. 208/07.12.2012


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


șarpanta din lemn, pe zonele unde invelitoarea nu a fost schimbata. De asememenea invelitoarea din țigla ceramica prezintă degradări locale.

In vederea asigurării funcționarii in conformitate cu legislația in vigoare specifice unor clădiri destinate invatamantului si asigurarea a unei calitati corespunzătoare a construcției conform Legii 10/1995 actualizata privind Calitatea in Construcții cu modificarlie si completările ulterioare in care trebuie asigurate următoarele cerințe fundamentale:

 • a) rezistenta mecanica si stabilitate ;

 • b) securitatea la incendiu;

 • c) igiena, sanatate si mediu ;

 • d) siguranța in exploatare ;

 • e) protecție impotriva zgomotului ;

 • f) economie de energie si izolare termica

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

 • a) Rezistenta mecanica si stabilitate ;

Conform expertizei tehnice in urma evaluării efectuate se constată o construcție Subsol + Parter + Etaj realizată satisfăcător pentru actualul gabarit, fără zone critice care ar putea să conducă la colaps structural sau ruperi casante, în caz de solicirări extraordinare.

Această clădire în urma reabilitării termice, nu va fi afectată defavorabil structural astfel incăt lucrarea rezultată va prezenta siguranță și stabilitate in exploatare, conform prevederilor din Legea 10/95, republicat în 2007 și nu contravine Normativului 100/1-2006 neschimbându-se categoria și clasa de risc seismic, care va fî în continuare RsIII.

 • b) Securitatea Ia incendiu;

Construcții

Compartimentarea funcțiunilor, asigurarea fluxurilor si circulația pe orizontala si verticala in cadrul clădirii este conform normativelor si prescripțiilor in vigoare. Șarpanta din lemn nu este ignifugată, conform normelor in vigoare. Clădirea existenta nu corespunde cerințelor actuale nici din punct de vedere al dotărilor minime impuse prin lege.

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


e-mail: biaconsDroiect@yahoo.com

Nr. 208/07.12.2012


Instalații

Construcția va avea toate categoriile de instalații impuse de normativele si/sau prescripțiile in vigoare, respectiv:

instalații de stingere incendii: hidranti interiori si hidranti exteriori;

iluminat de siguranța;

instalații de detecție incendii;

 • c) Igiena, sanatate si mediu ;

Clădirea va fi dotata cu rampa si grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati.

Clădirea dispune de grupuri sanitare, instalații de canalizare si alimentare cu apa.

 • d) Siguranța in exploatare ;

Clădirea analizata nu satisface aceasta cerința de calitate astfel:

 • -  finisajele sunt depășite din punct de vedere al duratei de viata existând riscul de prăbușiri ale acestora;

 • -  din punct de vedere structural nu sunt necesare lucrări de intervenții;

 • -  caile de acees prezintă trepte care nu sunt antiderapante existând pericolul de alunecări.

 • e) Protecție împotriva zgomotului;

Din punct de vedere ale acestei cerințe se constata ca elementele din care este alcatuita clădirea nu realizează un nivel de izolare satisfăcător la zgomot.

 • f) Economie de energie si izolare termica .

Clădirea nu este racordata la nici un sistem de ventilare. Din analiza anvelopei clădirii se poate constata ca aceasta nu satisface acestei exigente.

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Clădirea nu este dotata cu sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu.

 • 3.6 Actul doveditor al foiței majore, după caz.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


str. Poet Gr. Alexandrescu, m. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

Nu este cazul.

Cap 4: Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

 • •  clasa de risc seismic;

Conform Expertizei Tehnice intocmite de Ing. Szalontay C. Coloman Andrei:

„ Valorile de mai sus a celor 3 indicatori incadreaza clădirea existenta in clasa de risc seismic Rs III, corespunzătoare construcțiilor care sub efectului cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu qfecteaza semnificativ siguranța structurala , dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

In același timp, avand in vedere valoarea indicatorului R3, si anume R3=0.865>0.65 nu sunt necesare intervenții structurale pentru reabilitarea clădirii existente (Conform Normativului PI00-3/2008paragraful 8.4)."

 • •  prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Conform Expertizei Tehnice intocmite de Ing. Szalontay C. Coloman Andrei:

„In urma analizei efectuate in starea inițiala se impun următoarele categorii de lucrări pentru consolidarea clădirii in vederea asigurării cerințelor minimale de rezistent la seism (Rl>66) si pentru siguranța in exploatare:

SOLUȚIE MINIMALA:

 • •  Reabilitarea acoperișului șarpanta in zonele degradate;

 • •  Ignifugarea șarpantei;

 • •  Refacerea invelitorii pastrand arhitectura actuala, in zonele cu invelitoare din placi de azbociment;

 • •  Montarea opritorilor pentru zapada;

 • •  Schimbarea in totalitate a întregului sistem de colectare ape pluviale

(burlane, jgheaburi etc.);

 • •  Efectuarea unor recompartimentari interioare ușoare;


S.C. BIA CONSPRO1ECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, îir. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

 • •  înlocuirea tamplariei exterioare si interioare degradate;

 • •  Modernizarea instalațiilor existente.

SOLUȚIE MAXIMALA:

 • •  Lucrările propuse in Varianta Minimala;

 • •  înlocuirea paziei si a streasinei infundate;

 • •  Refacerea tencuielilor degradate la pereți in zonele infiltrațiilor de apa;

 • •  Refacerea trotuarelor de protecție.

 • •  soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Conform Expertizei Tehnice întocmite de Ing. Szalontay C. Coloman Andrei se propun minatoarele soluții:

 • •  Reabilitarea acoperișului șarpanta in zonele degradate;

 • •  Ignifugarea șarpantei;

 • •  Refacerea invelitorii pastrand arhitectura actuala, in zonele cu invelitoare din placi de azbociment;

 • •  Montarea opritorilor pentru zapada;

 • •  Schimbarea in totalitate a întregului sistem de colectare ape pluviale (burlane, jgheaburi etc.);

 • •  Efectuarea unor recompartimentari interioare ușoare;

 • •  înlocuirea tamplariei exterioare si interioare degradate;

 • •  Modernizarea instalațiilor existente.

 • •  înlocuirea paziei si a streasinei infundate;

 • •  Refacerea tencuielilor degradate la pereți in zonele infiltrațiilor de apa;

 • •  Refacerea trotuarelor de protecție.

Pentru prezenta investiție nu a fost întocmit un Auditul Energetic.

 • •  recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

  PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

Lucrările propuse prin Expertiza Tehnica, la clădirea analizata se vor face pe baza unui proiect tehnic si a unor detalii de execuție elaborate de un proiectant autorizat si verificate de un verificatori tehnici atestati pentru fiecare specialitate in parte.

Pentru efectuarea lucrărilor se vor respecta normele de protecția muncii și se va avea o deosebită grijă pentru protejarea mediului.

Cap 5: Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

Q

 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fară modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;-introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al L                construcției existente;

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Nu este cazul

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Se vor face reparații la tencuielile exterioare si interioare degradate.

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Nu este cazul

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Se vor realiza izolații termice la nivelul pereților si planseului peste subsol si ultimul nivel.

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Nu este cazul


 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidro izolații, termoi zoi ații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

SCENARIUL 1:

 • •  Reabilitarea acoperișului șarpanta in zonele degradate;

 • •  Ignifugarea șarpantei;

 • •  Refacerea invelitorii pastrand arhitectura actuala, in zonele cu invelitoare din placi de azbociment;

 • •  Montarea opritorilor pentru zapada;

 • •  Schimbarea in totalitate a intregului sistem de colectare ape pluviale (burlane, jgheaburi etc.);


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

 • •  înlocuirea paziei si a streasinei Înfundate;

 • •  Refacerea tencuielilor degradate la pereți in zonele infiltrațiilor de apa;

 • •  Refacerea trotuarelor de protecție.

 • •  Efectuarea unor recompartimentari interioare ușoare;

 • •  înlocuirea tamplariei exterioare si interioare degradate;

 • •  înlocuirea finisajelor interioare;

 • •  Dotarea spatiilor sălilor aferente cresei: dormitoare, spatii de joaca, bloc alimentar, etc;

 • •  Modernizarea instalațiilor existente.

SCENARIUL 2:

 • •  Refacerea acoperișului șarpanta in zonele degradate;

 • •  Ignifugarea șarpantei;

 • •  Refacerea invelitorii, in zonele cu invelitoare din placi de azbociment;

 • •  Montarea opritorilor pentru zapada;

 • •  Schimbarea in totalitate a intregului sistem de colectare ape pluviale (burlane, jgheaburi etc.);

 • •  Refacerea paziei si a streasinei înfundate;

 • •  Refacerea tencuielilor degradate la pereți in zonele infiltrațiilor de apa;

 • •  Refacerea trotuarelor de protecție.

 • •  Efectuarea unor recompartimentari interioare ușoare;

 • •  înlocuirea tamplariei exterioare si interioare degradate;

 • •  înlocuirea finisajelor interioare;

 • •  Dotarea spatiilor sălilor aferente cresei: dormitoare, spatii dejoacă, bloc

alimentar, etc;

 • •  Refacerea instalațiilor existente.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

Adoptarea soluțiilor de reabilitare si modernizare energetica a clădirilor, depinde de disponibilitățile financiare pentru investiție ale beneficiarului.

In urma analizei,AVNA<0, inseamna ca, indiferent de soluția care va fi folosita, invetitia se recuperează pe baza economiilor realizate, in intervalul dat de durata de viata.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e)  caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

In urma lucrărilor de intervenție nu se vor schimba caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției.

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Consumurile totale si specifice ele energie înainte de reabilitare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Consum încălzire

Consum acm

Consum total la

sursa

Economia de energie AE

(KWh/an)

(KWh/an)

(KWh/an)

(KWh/an)

306.729,26

96.473,08

403.202,34

786.764,10

Consumurile totale si specifice de energie după aplicarea pachetelor de soluții de reabilitare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Consum

Consum

Consum total la

Economia de

încălzire

acm

sursa

energie

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

AE

(KWh/an)

(KWh/an)

(KWh/an)

(KWh/an)

291.373,85

91.643,46

383,017,31

806.949,14

 • 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Proiectul se va implementa in 12 luni, conform graficului de mai jos din care execuția in 9 luni.

1.

Etapa I

I

Lucrări de construcții

^una

1

2

3

1

Proiect tehnic si detalii de execuție

X

X

2

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

X

3

Organizarea procedurilor de achiziție

X

2. Etapa II

I

Lucrări de construcții

Luna

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

X

2

Construcții si instalații

X

X

X

X

X

X

3

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

X

4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

X

5

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

5

Dotări

X

7

Active necorporale

X

8

Amenajarea terenului

X

Obs. Durata de execuție se va micșora daca exista posibilitatea execuției in paralel a categoriilor de lucrări sus menționate. Execuția se va face sub exploatare parțiala.

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

 • 5.4 Costurile estimative ale investiției:- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;- costurile estimative de operare pe durata normată de viată/amortizare a investiției.

  4.1

  Construcții si instalații

  554802.64

  4.1.1

  GRĂDINIȚĂ NR.27

  554802.64

  4.1.1.1

  ARHITECTURA

  416294.36

  4.1.1.2

  INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

  26925.94

  4.1.1.3

  INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

  33538.83

  4.1.1.4

  INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

  55470.94

  4.1.1.5

  LUCRĂRI PENTRU AUTORIZARE ISU

  22572.56

  TOTALI

  554802.64

  4.2

  Montaj utilaj tehnologic

  0

  TOTAL II

  0

  4.3

  Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

  8715

  4.3.1

  LUCRĂRI PENTRU AUTORIZARE ISU

  8715

  4.4

  Utilaje fara montaj si echipamente de transport

  0

  4.5

  Dotări

  137264

  4.5.1

  ARHITECTURA

  137264

  4.6

  Active necorporale

  0

  TOTAL III

  145979

In analiza se determina durata de recuperare a investiției, costul specific al energiei si

valoarea           care trebuie sa aiba valori negative pentru durata de viață estimată pentru

măsurile de modernizare energetică analizate.

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

Aceste lucrări de modernizare si/sau întreținere au efecte pozitive indirecte asupra consumurilor termo-energetice ale clădirii studiate, ele neputand fi cuantificate prin aplicarea metodologiei actuale de auditare energetica.

Având in vedere costul relativ ridicat al modernizării termotehnice, care majoreaza in final valoarea clădirii, se considera rațional si oportun ca modernizarea energetica sa se realizeze pe fondul unei structuri de rezistenta cu un grad ridicat de siguranța.

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

Prin urmare, conform concluziilor expertizei tehnice lucrările de reabilitarea termica, in vederea creșterii eficientei energetice, se pot executa intrucat nu sunt condiționate de efectuarea unor lucrări de consolidare a clădirii.

Este de dorit ca in timpul, dar mai ales după executarea lucrărilor de reabilitare termica, sa nu se producă evenimente nedorite, care sa compromită acțiunea de modernizare in vederea creșterii eficientei energetice. Pentru aceasta soluțiile propuse, dar mai ales executarea lor trebuie sa se faca cu cea mai mare responsabilitate.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Pentru realizarea lucrărilor de intervenție propuse prin proiect, solicitantul va încheia contracte cu firme specializate, care vor asigura întreaga forța de munca necesara execuției poiectului.

Implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul solicitantului, in faza de execuție a investiției.

Necesarul forței de munca pe perioada execuției va fi de 18 persoane.

 • 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Imobilul va funcționa cu același număr de perosoane care il deservesc si in prezent dar calitatea serviciilor prestate va fi substanțial mărită iar iar condițiile in care iși vor desfășură activitatea după implementarea proiectului vor fi mult îmbunătățite, la standarde europene.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Z ASPECTELE DE MEDIU SPECIFICE L UCRARII SI IMPA CTURILE ASOCIA TE:

Prin realizarea investiției propuse se va realiza încadrarea în mod corespunzător în cerințele privind protecție mediului conform reglementărilor în vigoare.

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

Prin realizarea acestei investiții, impactul asupra mediului va fi pozitiv, prin înlocuirea azbocimentului din care este realizata invelitoarea. Impactul negative va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefîanților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va încadra in limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament in cadrul acestei lucrări, se recomanda ca Evidenta tuturor deșeurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate va fi valorificata conform H.G. nr. 856 / 2002, prin Fise de evidenta a deșeurilor, care vor fi predate beneficiarului.

Deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, cărămizi, plăcile de azbociment, etc), rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrărilor si societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului Județeană, sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritățile Locale. In situația in care deseurile nevalorificabile se vor transporta in zonele indicate de Primarii, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora si numai după transmiterea la Beneficiar a respectivului accept.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor fi insotite de documente, formular de incarcare - descărcare din care sa rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de incarcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predate Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, fonnulare incarcare - descărcare).

Deseurile valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etc), vor fi predate beneficiarului la sfârșitul lucrări pe baza de P.V. Predare - Primire împreuna cu Fisele de Evidenta.

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

IL LEGISLAȚIA APLICABILA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE;

Nr.Crt

DENUMIRE DOCUMENT DE PROVENIENȚĂ EXTERNĂ

Standarde Naționale Si Internationale

1.

HG nr.856/2002  - Hotararea privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei

cupranzand clasificarea desurilor inclusiv desurile periculoase, completat cu HG 210/28.02.2007;

2.

Legea 265/2005 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

3.

OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

4.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

5.

OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului cu toate completările si modificările ulterioare;

6.

Legea 101/28.06. 2011 pentru prevenirea si sancționarea unor fapte privind degradarea mediului

7.

HGR nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluării cu azbest cu toate completările si modificările ulterioare;

III Masurile care trebuie adoptate de contractant si responsabilitățile acestuia privind prevenirea poluării mediului, eliminarea efectelor si suportarea prejudiciilor in cazul producerii unui accident cu impact asupra mediului;

 • 1. Protecția calității apelor:

Lucrările de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de suprafața, fiind astfel proiectate incit sa conducă la conservarea gradului de stabilitate generala si locala din zona si sa asigure drenarea corecta a apelor meteorice .

 • 2. Protecția aerului:

In cadrul activitatii de construcție a investiției , vor rezulta emisii în atmosfera si praf de la utilajele terasiere. Conform estimărilor debitele masice ale poluantilor emisi in atmosfera de la utilaje si autobasculante sunt mici.

Concentrația de poluanti depinde de :

- intensitatea traficului si tipurile de autovehicule;


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

e-mail: biaconsproiect@vahoo.com

 • - configurația drumului ( lungimea, orientarea fata de vânturile dominante, înălțimea si omogenitatea construcțiilor care îl mărginesc);

 • - condițiile meteorologice de dispersie a poluantilor. Din punct de vedere al traficului rutier, zonele mai afectate sunt de-a lungul drumurilor tehnologice amenajate în incinta.

In profilul de activitate desfasurat, emisiile din acesta faza sunt nesemnificative .

 • 3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Se va asigura funcționarea la parametri optimi a utilajelor de constructive si a mijloacelor de transport, precum si verificarea tehnica periodica. Toate echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele in vigoare referitoare la emisiile de zgomot in mediu.

 • 4. Protecția împotriva radiațiilor:

 • -  Nu este cazul.

 • 5. Protecția solului și a subsolului:

Schimburile de ulei la utilaje/mijloace de transport, se va face de unitati specializate (autorizate).

Se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate in urma operațiunilor de staționare, a utilajelor si mijloacelor de transport, sau datorita funcționarii necorespunzatoare a acestora.

 • 6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

 • - Nu exista poluanti si activitati care sa afecteze negativ ecosistemele terestre si acvatice.

 • 7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

 • -  Nu este cazul.

 • 8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

Evidenta tuturor deșeurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate, va fi realizata conform HG 856/2002 prin Fise de evidenta a desurilor, care vor fi predate beneficiarului.

Deșeurile nevalorificabile(moloz, sticla, cărămizi, plăcile de azbociment etc.) rezultate din lucrăre vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrărilor si societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

Mediului județeană sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritățile locale. în situația în care deșeurile nevalorificabile se vor transporta în zonele indicate de Primării, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora și numai după transmiterea la Beneficiar a respectivului accept.

Conform HG 1061/2008, pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente, formular de încărcare-descărcare din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predate beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare încărcare descărcare).

Deșeurile valorificabile rezultate din lucrăre (metale feroase si neferoase, etc.) vor fi predate beneficiarului la sfârșitul lucrări pe baza de PV-predare primire, Împreuna cu Fisele de Evidenta.

 • 9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu se vor utiliza substanțe toxice si periculoase.

5.6 Analiza financiară si economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Beneficiarul dorește sa realizeze investiția pentru reducerea cheltuielilor cu utilitățile si amenajarea interioara pentru asigurarea confortului.

Analiza opțiunilor pentru proiecte ia în considerare realizarea unui obiectiv specific prin mai multe alternative posibile, respectiv:

 • - Alternativa de „a nu face nimic” menținerea situației acuale;

 • - Varianta 1 - Alternativa de a construi o clădire noua;

 • - Varianta 2- Varianta de a reabilita clădirea identificata de către beneficiarul investiției.

Aceasta opțiune (varianta 2) ar conduce la îndeplinirea obiectivelor detaliate anterior datorita costurilor reduse de execuție; timpului redus de execuție; tehnologiilor de execuție accesibile;

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

e-mail: biaconsDroiect@yahoo.com

Din punct de vedere al aspectelor inginerești s-a realizat analiza a 2 scenarii tehnico - economice.

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Se preconizează efectuarea de reparații capitale la un interval de 12-5-15 ani, respectiv o reparație capitală pe durata normală de funcționare, conform HG 2133/2004. Costul unei reparații capitale este de 30% din valoarea investiției.

Costurile de mentenanță anuală, estimate în procente din valoarea mijlocului fix, reprezintă cheltuielile cu întreținerea curentă reprezentând 3,0-5-3,5% din valoarea mijlocului fix și cu reparațiile curente care se realizează o dată la 3-5-5 ani: valoarea 6,3% -5- 7,5% din valoarea mijlocului fix.

 • c)  analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Pentru evaluarea proiectului de investiție trebuie determinate fluxurile de Trezorerie (CF - cash flow) generate. în acest scop se folosesc rezultatele determinării costurilor și ale veniturilor generate de proiect.

Valoarea netă financiară (VNAF) este negativă, deci proiectul nu este aducător de venituri, necesitând intervenția autorității. Rata internă de profitabilitate nu se poate calcula deoarece VNAF este ngativ. Raportul beneficii-cost (B/C) este subunitar.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Costul total mal investiției, conform devizului general anexat, cuprinde:

-cheltuielile pentru investiția de bază;

-cheltuieli pentru amenajarea terenurilor și pentru protecția mediului;

-cheltuieli proiectare și asistență tehnică (studii de teren, avize, acorduri, proiectare, consultanță);

-alte cheltuieli (organizare de șantier, taxe, comisioane, cheltuieli neprevăzute);


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.L

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

Proiecția costurilor de operare

în costurile de operaționale se cuprind:

-costurile de întreținere și reparații;

-costurile de mentenanță anuale.

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza riscului are ca scop estimarea probabilității modificărilor care au loc. în cadrul analizei de risc se va analiza probabilitatea ca variabila critică va evolua așa cum am estimat L.        în analiza de senzitivitate.

în cazul proiectului de față variabila critică va fi Cheltuielile de operaționale. Majorarea neprevăzută a cheltuielilor operaționale are o probabilitate medie, neinfuențând semnificativ obiectivul investiției.

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana si legislația naționala.

Au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si management generate de Proiect; se considera ca acestea sunt reduse ca pondere.

Riscurile de natura financiara si politice, dar si cele referitoare la forța majora au fost evaluate in cadrul estimării costurilor investitionale, in interiorul Devizului General (' . estimativ; pentru acestea s-a prevăzut o valoare procentuala de 5% din costul direct de investiție. In acest mod sunt asigurate condițiile normale de desfășurare a următoarelor faze de proiectare si, mai ales, de execuție.

Riscurile asociate Proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:

 • •  Proasta execuție a lucrării

 • •  Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Financiare:

 • •  întârzierea plăților

Legale:

 • •  Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

e-maîl: biaconsDroiect@vahoo.com

Instituționale:

 • •  Lipsa colaborării instituționale

 • •  Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

 • •  Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

 • •  Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Cap 6: Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1 Comparația scenariilor/optiunilor propus/e), din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității si riscurilor

Prin proiect au fost propuse doua Scenarii tehnico-economice. Scenariul recomandat de elaborator este scenariul I.

Avantajele scenariului recomandat:

 • > Costuri reduse de execuție;

 • > Tehnologii de execuție accesibile;

 • > Durata de timp redusa.

6.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

 • •  Reabilitarea acoperișului șarpanta in zonele degradate;

Se va face o inventariere a șarpantei existente. Se v-a constatat Elementele degradate ale șarpantei vor fi inlocuite cu altele noi. După inlocuirea elementelor, se va monta astereala noua din scânduri de brad de 2.4cm. Peste astereala se va monta o folie anticondens, apoi o rețea formata din scânduri de reazem, dispuse orizontal si contra-sipci vertical.

 • •  Ignifugarea șarpantei;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsDroiect@Yahoo.com


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


Prin ignifiigare șarpante se înțelege procedura de aplicare a soluțiilor speciale cu scopul de a îngreuna aprinderea lemnului din scheletul clădirii, dar si de a îngreuna propagarea incendiului prin reducerea vitezei de ardere. Totodată se asigura protecția lemnului împotriva dăunătorilor precum : carii, mucegai, microorganisme, etc.

 • •  Refacerea invelitorii pas trand arhitectura actuala, in zonele cu invelitoare din placi de azbociment;

In zonele unde sunt placi de azbociment se va desface invelitoarea. Invelitoarea propusa va fi din tabla tip Lindab de 0.5mm. Invelitoarea se va monta direct pe un acoperiș compact sau pe rețea formata din scânduri de reazem, dispuse orizontal si contra-sipci vertical.

 • •  Montarea opritorilor pentru zapada;

Se montează pe invelitoare și previne alunecările de zăpadă de pe acoperiș.

 • •  Schimbarea in totalitate a întregului sistem de colectare ape pluviale (burlane, jgheaburi etc.);

Sistemul pluvial existent se va desface. Sistemul pluvial numit și sistem de evacuare controlată a apei pluviale de pe acoperiș sau sistem de colectare și scurgere a apelor pluviale, așa cum îi spune și numele, are rolul de a prelua apa de pe acoperiș și a o direcționa către sistemul de canalizare.

Sistemul pluvial va fi fabricat din oțel zincat la cald și protejat multistrat pe ambele fețe pentru o comportare perfectă în timp.

 • •  înlocuirea paziei si a streasinei înfundate;

Pazia si streasina înfundată va fi din lemn de rasinoase. Acestea se vor lacui pentru a se proteja de intemperii. Se va da un strat de grund si unul de lac (eventual incolor) peste lemn chiar înainte de montaj. Operațiunea de lacuire se face înainte de montarea jgheaburilor.

 • •  Refacerea tencuielilor degradate la pereți in zonele infiltrațiilor de apa;

Refacerea tencuielile degradate vor fi făcute cu mortar de ciment M100T.

 • •  Refacerea trotuarelor de protecție.

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

e-mail: biaconsproiect@vahoo.com

După demontarea schelei trotuarele existente se vor demola pentru a realiza termoizolarea soclului. Se va executa un trotuar din beton clasa C 16/20 armat cu plasa sudata 06/100/100 cu grosimea de lOcm;

• Efectuarea unor recompartimentari interioare ușoare;

Recompartimentarile propuse se vor executa din zidărie de B.C.A. cu grosimea de 1 Ocm.

 • •  înlocuirea tâmpi ariei exterioare si interioare degradate;

înlocuirea tâmpiăriei exterioare, inclusiv a tâmpiăriei aferente accesului se va realiza cu tâmplărie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietari optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de combustie C2- greu inflamabil,

Tâmplaria interioara va fi din lemn la sălile de grupa, iar in rest tot din PVC.

 • •  înlocuirea finisajelor interioare;

Finisaje interioare

Se vor reface finisajele interioare. Se vor face reparații in zonele afectate de lucrările executate sau zonele degradate ale pereților interiori, iar apoi se va aplica un strat de glet de finisaj, după care se vor executa zugrăvelile lavabile. In grupurile sanitare se va monta faianța pana la nivelul tavanului.

Dotarea spatiilor sălilor aferente cresei; dormitoare, spatii de joaca, bloc alimentar, etc;

Nr. Crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

0

1

2

3

1

Paturi Si Accesorii

Buc

80

2

Măsuțe

Buc

20

3

Scaune

Buc

80

4

Mobilier Activitati

Buc

4

5

Module De Relaxare Si Joaca

Buc

4

6

Catedre

Buc

4

7

Tabla Monobloc 2x1.2

Buc

4

8

Dulap Material Didactic Săli

Buc

4

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

Clasa

9

Ansamblu Mobiler Secretariat

Buc

1

10

Ansamblu Mobiler Director

Buc

1

11

Calculator Cancelarie

Buc

1

12

Vestiar Personal

Buc

1

13

Rafturi Depozitare

Buc

80

14

Mașina De Gătit

Buc

1

15

Lift De Bucătărie

Buc

1

16

Vesela

Set

80

17

Hota

Buc

1

Pardoseli

In spatiile afectate se vor reface atat pardoselile de gresie cat si cele din parchet. Se va monta parchet de trafic intens in Sălile de Grupa, in rest se va monta gresie portelanata.

• Modernizarea instalațiilor existente.

1. INSTALAȚII ELECTRICE

SITUAȚIA EXISTENTA

Alimentarea cu energie electrică a imobilului se realizează din tabloul electric general existent.

SITUAȚIA PROPUSA

Alimentarea cu energie electrica a instalațiilor interioare se realizează din tabloul electric general existent care va fi modificat pentru alimentarea cu energie electica a consumatorilor electrici pentru extinderea propusa (TEG).

Din TEG existent se vor alimenta instalația de iluminat de siguranța, ilumint normal si prize, dar si tabloul electric de forța propus din camera centralei termice (TFCT).

Documentația întocmită, asigură îndeplinirea cerințelor esențiale de calitate în conformitate cu Legea 10/95, modificată si completata prin Legea nr.177, 2015, în conformitate cu cerințele esențiale, specifice categoriei de importanță a obiectivului, respectiv:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

 • b) securitate la incendiu;

 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;

 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.L

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie și izolare termică;

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Caracteristici electrice

Imobilul este prevăzut cu un tablou electric general.

 • A). REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE

Instalațiile electrice s-au conceput și se vor realiza cu echipamente adecvate Categoriilor și claselor de influențe externe și cu certificat de conformitate, conform Legii 608/2001.

Tablourile electrice sunt amplasate în spații și poziții care, pe de o parte nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte le vor proteja împotriva acțiunii agenții or chimici sau de mediu, așa cum rezultă din planșe.

Traseele circuitelor și coloanelor electrice, pe de o parte, nu vor afecta structura de rezistență a clădirii, iar pe de altă parte, nu vor determina solicitarea lor la tasarea diferențială a construcției sau terenului, așa cum rezultă din planșe.

In încăperile din clădire se vor monta îngropat in tuburi de protecție conductori si cablurile electrice.

 • B). SECURITATE LA INCENDIU

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări :

 • 1. SISTEM DE PROTECȚIE LA INCENDIU

Conform normativului PI 18/3 - 2015 Normativ pentru securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a IlI-a - Instalații de detectare, semnalizare si avertizare, imobilul se incadreaza pentru instalație de detecție a incendiilor.

Conform normativului cu indicativul 17-2011 “Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor” imobilul se incadreaza pentru instalații de iluminat de siguranța.

 • 2. Criteriul de performanță: evitarea riscului de izbucnire a unui incendiu s-au producere a unei explozii, a impus prevederea următoarelor dotări și măsuri:


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

2.1 Instalație de paratrăsnet pentru protecția la supratensiuni atmosferice directe

Stabilirea prevederii unei instalații de protecție împotriva trăsnetului s-a făcut pe baza metodologiei din NP 17/2011 (Normativul NP 1-20 a fost introdus în NP 17/2011) si a rezultat ca imobilul nu necesita instalație de paratrăsnet exterioara.

 • 2.2. Adaptarea instalației electrice la gradul de rezistență la foc al elementelor de construcție Pentru ca, componentele instalațiilor electrice să nu determine risc de incendiu, acestea nu se vor monta pe suporturi combustibile.

Pentru cazurile în care acest deziderat nu se poate asigura s-au luat următoarele măsuri:

 • - strat de tencuială;

 • - cabluri cu rezistență mărită la propagarea focului;

 • - cabluri cu execuție grea.

 • 2.3. Pentru limitarea incendiilor de origine internă a instalațiilor electrice s-a asigurat protecția automată la scurtcircuit pentru fiecare circuit și coloană, cu aparate de protecție cu capacitate de rupere adecvată

Capacitatea de rupere a întrerupătoarelor automate, va fi superioară valorii curenților de scurtcircuit maximi pe care va trebui să-i deconecteze, rezultat din notele de calcul.

 • C). IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR;

Sistem de iluminat normal interior

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări :

Sistem de iluminat normal interior si sistem de iluminat de siguranța

Nivelele de iluminare s-au adoptat in funcție de natura activității ce se desfășoară în fiecare incintă, recomandate în NP 061 si NP 011. Dimensionarea sistemelor de iluminat aferente fiecărei incinte s-a efectuat în concordanță cu prevederile NP 061 si NP 011.

Pentru spațiile în care s-a impus redarea corectă a culorilor se vor folosi surse cu indice de culoare adecvat.

Toate corpurile de iluminat se vor conecta la nulul de protecție.

Comanda iluminatului se va face local in majoritatea încăperilor excepție facand holurile, culoarele si casele de scara, unde comanda iluminatului se va face prin intermediul senzorilor de mișcare, de la intrarea în spațiile respective.


S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0/52/2818/9

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

S-a propus echiparea cu următoarele tipuri de corpuri de iluminat, prize și aparataj de comutație:

 • - corp de iluminat de siguranța pentru evacuare prevăzut cu acumulator;

 • - corp de iluminat de siguranța pentru intervenție sau Împotriva panicii;

 • - corp de iluminat de siguranța pentru circulație sau împotriva panicii

 • - corp de iluminat cu tub LED;

 • - corpuri de iluminat cu tub LED protejate la umezeala sau praf IP65;

 • - corpuri de iluminat pentru exterior

 • - prize bipolare ST cu capac de protecție, duble, monofazate, în construcție normală, 240V/16A;

 • - comutator în construcție normală, 240V/10A;

 • - întrerupător în construcție normală 240V/10A;

 • - Comutator de scara 240V/10A;

 • - conductor FY;

 • - conductor CYY-F

 • - conductor CYABY

Se propune montarea tuturor circuitelor din imobil în tuburi de protecție rigide din PVC pozate sub tencuială și care vor avea codul de fabricație 23211230X212.

înălțimea de montaj a întrerupătoarelor conform normativului se vor prevedea la 1,5 m de la pardoseală.

Prizele se vor monta la o înălțime minimă de 2,0 m de la pardoseală conform specificațiilor din planșe.

Circuitele se vor distribui pe cele trei faze pentru echilibrarea încărcării acestora.

 • D). SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Pentru asigurarea acestei cerințe, corespunzător categoriei de importanță a clădirii și în conformitate cu reglementările tehnice, s-au prevăzut următoarele dotări:

 • 1. Sistem de protecție la șoc electric, bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător rețelei TN, deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, până la originea instalației electrice de utilizare a consumatorului. în conformitate cu cerințele NP-I7, se realizează sistem de legare la pământ:

  PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


e-mail: biaconsproiect@vahoo.com


Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


Pentru creșterea siguranței sistemului de protecție la șoc electric se vor aplica și următoarele măsuri suplimentare, conform NP-I7 :

 • a) - legarea repetată la priza de pământ a conductorului neutru de protecție PEN/PE . Aceste legături se efectuiază în fiecare tablou electric, în care această operație este posibilă;

 • b) - din punctul în care nu se mai poate realiza legarea la pământ, conductorul PE se execută din cupru.

Deoarece s-a considerat, pe de o parte, că numai prin legarea la neutru nu este sigură acționarea aparatelor de protecție ale rețelei (PACD), iar pe de altă parte există echipamente cu funcționare continuă nesupravegheată, s-a adoptat ca mijloc complementar protecția automată cu DDR.

în conformitate cu cerințele NP-I7/2011 se impun următoarele:

 • a) - toate masele instalației electrice trebuie legate, prin conductoare de protecție (PE) la neutrul alimentării, legat la pământ;

 • b) - rețea de echipotențializare - va avea prevăzută un BPPE langa tablou si se va lega la BPE existenta

 • c) - în fiecare tablou electric se va realiza o baretă PE la care se vor lega:

 • - conductorul PE distribuit al sursei;

 • - conductoarele PE pentru fiecare circuit sau coloană descendentă;

 • - conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, a tabloului respectiv, la PE;

 • - conductorul pentru legarea repetată la pământ a PE distribuit ( doar la TEG - tabloul electric general);

 • d) - legarea la pământ, prin intermediul barelor principale de legare la pământ, se va face la priza de pământ artificială propusă.

Două categorii de elemente metalice se vor interconecta în rețeaua de echipotențializare și anume:

 • - carcasele - se vor lega cu conductoare de protecție PE;

 • - elementele metalice (țevi metalice ale diferitelor utilități, armătura metalică a structurii, etc.)

 • - se vor lega cu legături de echipotențializare (care pot fi și suplimentare).

 • 3. Pentru limitarea zonei afectate de un eventual defect s-a realizat Sistemul de protecție la suprasolicitări termice determinate de curenți de suprasarcină și scurtcircuit. Acesta s-a

  PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

Nr. 208/07.12.2012


realizat cu întrerupătoare automate, dimensionate conform NP-I7 și pentru care se asigură și acționare selectivă.

Conductoarele circuitelor și coloanelor schemei electrice, se vor poza în tuburi. Aceste caracteristici sunt prezentate pe planuri și pe schemele electrice.

Capacitate de rupere a întrerupătoarelor automate, va fi superioară valorii curenților de scurtcircuit maxim pe care va trebui să-i deconecteze, rezultat din notele de calcul, în instalație se va utiliza nulul de lucru NL și nulul de protecție PE. Pentru nulul de protecție al circuitelor electrice monofazate se va utiliza obligatoriu conductor de cupru de tip FY 2,5mmp.

Pentru circuitele de prize și circuitele de iluminat s-a prevăzut protecția împotriva curenților reziduali de defect cu dispozitive de protecție diferențială de mare sensibilitate, Ia ~ 3 Om A. Prin proiect s-a prevăzut echiparea tabloulurilor electrice cu siguranțe automate prevăzute cu dispozitive diferențiale de mare sensibilitate tip G, de 300 mA, 100 mA și 30mA. Caracteristicile acestora sunt menționate în schemele electrice.

 • E) PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Aparatelor electrice cu care se realizează instalațiile electrice vor fi astfel alese încât nivelul de zgomot echivalent datorat surselor de zgomot din instalațiile electrice să nu depășească cu mai mult de 5 db nivelul de zgomot echivalent din încăpere când aceste instalații nu sunt în funcțiune.

Soluțiile de prindere ale aparatelor electrice pe elementale de construcție să amortizeze zgomotele și vibrațiile.

 • F) . ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ

în conformitate cu Cerința Esențială Economia de energie, sursele electrice de lumină vor fi, în toate cazurile în care alte cerințe nu le acceptă, cu descărcări în gaze sau vapori metalici.

Reducerea pierderilor de putere s-a realizat prin:

• reducerea pierderilor de putere determinate de nesimetria sarcinii s-a realizat prin echilibrarea puterii instalate pe fiecare fază și separarea receptorilor monofazați de iluminat și prize de cei trifazați și alimentarea lor prin scheme separate și grupate pe secții distincte ale tabloului general;


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

Nr. 208/07.12.2012


• reducerea influenței receptorilor deformatori prin îndepărtarea electrică a acestora, ameliorarea factorului de putere.

 • G). UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE.

2. INSTALAȚII SANITARE

SITUAȚIA EXISTENTĂ:

Imobilul este dotat cu instalații de alimentare cu apa si instalații de canalizare menjera. Obiectivele studiate sunt prevăzute cu grupuri sanitare separate pe sexe. Grupurile sanitare sunt echipate cu lavoare, wc-uri, pisoare.

SITUAȚIA PROPUSĂ:

Prezentul proiect trateaza instalațiile sanitare aferente si anume:

Instalații de alimentare cu apa rece

~ Instalații de alimentare cu apa calda

~ Instalații de canalizare menajera

La alegerea soluțiilor s-au avut în vedere următoarele:

 • - caracteristicile constructive ale clădirii;

 • - condițiile climatice specifice zonei în care este amplasat obiectivul;

 • - destinația construcției;

 • - standardele în vigoare.

Obiectivele studiate vor fi prevăzute cu grupuri sanitare separate pe sexe si se va amenaja la parter si un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati. Pentru grupul sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati s-au prevăzut obiecte speciale.

1 .Alimentarea cu apă rece

Alimentarea cu apa rece se face de la rețeaua existenta a grădiniței.

 • 2. Alimentarea cu apă caldă

Alimentarea imobilului cu apa caldă se face de la Centrala Termica existenta.

 • 3. Canalizarea menajera interioară


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

e-mail: biaconsDroiect@yahoo.com

Apele uzate menajere au fost colectate de la clădire si vor fi evacuate gravitațional la căminele de canalizare exterioare propuse și apoi dirijate spre rețeaua de canalizare existenta in zona.

Canalizarea interioara este alcătuită din:

Țeavă PP 110 pentru pentru racordurile vasului closet,

Țeava PP 50 pentru racordarea sifoanelor de pardoseala,

Țeavă PP 32 pentru racordarea lavoarelor

Țeavă PVC - KG 110 pentru coloanele de colectare.

Canalizarea către exterior a apelor uzate colectate se realizează la nivelul de cota 0,00. Conductele se vor monta sub placa nivelului respectiv.

Se vor prevedea coloane de ventilație pentru canalizare, din țeava de PP cu diametrul de 110 mm. La exterior coloanele de ventilație se vor prevedea cu căciuli de ventilare.

 • 4. Măsuri De Protecția Muncii

In execuție vor fi respectate prevederile din « Regulamentul pentru protecția și igiena muncii în construcții » - aprobat de M.L.P.A.T. și publicate în Buletinul Construcțiilor nr. 5-6-7-8/93 în special capitolele referitoare la lucrările de alimentare cu apă și de canalizare.

Răspunzător de respectarea Normelor de Protecția Muncii este conducătorul punctului de lucru. Acesta va instrui personalul din subordine la începerea lucrărilor și săptămânal și va consemna măsurile specifice operațiilor de executat, în fișele individuale.

Pesonalul muncitor va purta echipamentul individual de protecție pe toată durata lucrului, nu va executa alte lucrări decât cele pentru care este angajat și nu va părăsi locul de muncă fără aprobare.

Dacă pe timpul execuției vor apare alte reglementări sau completări ale celor existente, constructorul are obligația respectării a acelor prevederi care se referă și la lucrările de alimentare cu apă și canalizare.

3. INSTALAȚII TERMICE

SITUAȚIE EXISTENTA:


S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

Alimentarea cu energie termica se face cu ajutorul unei centrale termice pe combustibil gazos.

Instalația de încălzire este dimensionată pentru a asigura temperaturi interioare conform SR 1907/2-14 si astfel:

+20°C:Sali de grupa;

+18°C: holuri, case de scara, arhiva;

+15°C:depozite;

SITUAȚIE PROPUSA:

Instalația de încălzire este compunsa dintr-o distribuție ramificată din țeavă de otel, cu diametre de D50 si D32, ( in spațial tehnic) si din teavade tip PPR cu diametre cuprinse intre D20 pana la D63. Cedarea căldurii se realizează prin corpurile statice din otel, tip panou, dimensionate in funcție de temperaturile convenționale de calcul și destinația încaperiilor.

La alegerea soluțiilor s-au avut în vedere următoarele:

 • - caracteristicile constructive ale clădirii;

 • - condițiile climatice specifice zonei în care este amplasat obiectivul;

 • - destinația construcției;

 • - standardele în vigoare.

 • 1. Descrierea soluției tehnice

Instalația de încălzire este dimensionată pentru a asigura temperaturi interioare conform SR 1907/2-14 si NP 011 astfel:

+20°C:sala de mese, grupuri sanitare copii, săli de grupa;

+18°C: holuri, case de scări;

+15°C: spatii de depozitare;

S-a proiectat o instalație de încălzire cu distribuție ramifîcata formată din :

 • ■  Distribuție din țeava de tip PPR cu diametre cuprinse intre D20 pana la D63;

 • ■  Corpuri de încălzire din otel;

 • ■  Fitinguri, armături, suporți etc.;

Temperatura agentului termic in instalație este de: tur 80°C / retur 60°C.

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


e-mail: biaconsproiect@vahoo.com


Nr. 473/07.12.2012


Nr. 208/07.12.2012


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


Alimentarea cu agent termic 80°C/60°Ca radiatoarelor se va realiza cu țeava de tip PPR cu diametrele cuprinse in gama: De 20 - De 63 mm.

Distribuția instalației de incalzire se va realiza atat aparent cat si îngropat in sapa pardoselii, conductele montate îngropat se vor izola si se vor prosteja intr-o țeava de OL cu diametru superior.

Corpurile de încălzire se vor echipa cu robineți cu dublu reglaj pe tur, cu robinet de reglare pe retur și ventil manual de dezaerisire, excepție facand ultimile radiatoare la care se va prevedea ventil automat de aerisire.

Pentru creșterea gradului de confort a spațiilor încălzite și gestionarea economică a energiei termice se propun următoarele:

 • - având în vedere destinația și configurația spatiilor ce urmează sa fie încălzite, s-a realizat o distribuție ramificată;

 • - instalațiile de încălzire interioare sunt prezentate in piesele desenate, principalele elemente fiind următoarele:

 • - distribuție ramificată din țeavă de otel in spațiul tehnic

 • - distribuție ramificată din țeavă de tip PPR

 • - corpuri de încălzire din otel profilat

 • - reglarea termică a instalației se va face local prin intermediul robinetelor montate pe fiecare radiator;

 • - golirea instalației în perioadele de întrerupere îndelungată a funcționării centralei se va realiza prin intermediul robineților cu dop și portfurtun montați în punctele de cotă minimă ;

 • - în instalația de încălzire se vor monta robinete de aerisire - dezaerator manuali 1/2”, pentru fiecare corp de încălzire, excepție facand ultimile radiatoare de pe traseu, la care se vor monta robinete de aerisire - dezaerator automati 1/2”;

 • - dilatările conductelor instalației de încălzire s-au prevăzut a fi preluate în mod natural prin schimbările de direcție;

 • - la amplasarea corpurilor de încălzire s-a urmărit obținerea unei eficiențe termice maxime prin poziționarea la partea inferioară a încăperilor, în vecinătatea suprafețelor reci;

 • - la alegerea corpurilor de încălzire s-au avut în vedere următoarele criterii specifice:

Estetica;


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.L

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

Performanța termică;

Prețul;

Durabilitatea; Rezistența la șocuri și lovituri;

Compatibilitatea corpurilor de încălzire cu alte materiale din instalație; Posibilitățile de igenizare;

Ușurința montării etc.

 • - la execuția lucrărilor se vor respecta detaliile din planșele de execuție și din Normativul 113/15, iar pentru orice schimbare de soluție, materiale, utilaje sau armături se va solicita acordul proiectantului de specialitate ;

 • - după execuția lucrărilor se vor efectua probele de verificare conform prevederilor Normativului 113/15. Rezultatele probelor se vor înscrie într-un proces verbal;

 • - prezentul memoriu se va citi împreună cu planșele de execuție.

Instalația de încălzire

Instalația de încălzire se compune din:

 • a) conducte pentru distribuția ramificată din țeavă de tip PPRcu diametrele cuprinse între De20 - De63mm.

 • b) conducte din otel pentru distribuția in spațiul tehnic cu diametrele cuprinse între Dn 32 si 50 mm.

 • c) armături montate în locuri accesibile:

 • - robinet dublu reglaj pentru tur 01/2”, montat pe radiatoare;

 • - robinet de retur montat pe fiecare radiator 01/2, Pn 10;

 • - robinete de golire - cu sferă, cu dop și portfurtun 03/4”, PnlO, în punctele de cotă minima.

 • - robineți de aerisire - dezaerator manual 1/2”, montat pe fiecare corp, excepție facand ultimile radiatoare de pe traseu, la care se vor monta robinete de aerisire - dezaerator automat 1/2”;

 • d) corpurile de încălzire sunt din otel.

 • 2. îndeplinirea cerințelor esențiale de calitate


S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsoroiect@yahoo.comNr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


Conform Legii nr.123, din 5 mai 2007, pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții se definesc următoarele cerințe esențiale:

 • a) Rezistență mecanică și stabilitate.

Corpuri de încălzire

Materialele folosite la construcția corpurilor de încălzire precum și soluțiile constructive adoptate, sunt alese astfel încât să nu se producă deformări permanente sau alte deteriorări ale elementelor componente. Ele trebuie să reziste la solicitările mecanice, termice și chimice la care vor fi supuse în mod obișnuit.

Montarea radiatoarelor se face cu ajutorul consolelor speciale (prevăzute de furnizorul de echipamente) pentru montajul suspendat pe perete, dar si pentru montajul de prindere pe pardoseala.

Toate elementele corpului de încălzire trebuie să fie astfel asamblate încât să nu se deformeze și să nu se deterioreze sub acțiunea temperaturii și presiunii fluidului, în limitele normale sau în condițiile de preavarie acceptate de fabricant.

în cazul robinetelor de reglaj valorile abaterilor limită trebuiesc să fie în concordanță cu STAS 2553. Valoarea presiunii hidraulice de încercare este de 1.5 x Pregim.


Armăturile nu trebuie să prezinte deformării permanente și nici scăpări de apă la valoarea maximă a cuplului exercitat de 3 ori, asupra capetelor de manevră ale armăturii (valoarea cuplului: C = 5 Nm).

Piesele turnate, forjate, matrițate sau sudate trebuie să fie fără defecte - goluri, crăpături, fisuri, stratificări, incluziuni nemetalice etc.

Suprafețele interioare și exterioare ale armăturilor trebuie protejate anticorosiv cu materiale care trebuie să reziste la solicitările mecanice, termice și chimice la care vor fi supuse și să nu modifice proprietățile fizico-chimice ale fluidului vehiculat.

Țevi din otel si țevi tip PPR

îmbinările cu ajutorai mufelor trebuie să fie compacte și continui, fără nepătrunderi, fisuri sau alte defecte care să reducă rezistența îmbinării sudate sub cea a metalului de bază.

Valorile presiunii hidraulice de încercare: 1.5 x Pn (dar nu mai mică de 6 bar).

încercarea de rezistență a conductelor de apă caldă se face la presiunea de regim și la temperatura de 45° C pe o perioadă de 60 de zile.

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


e-mail: biaconsDroiect@yahoo.com

Nr. 208/07.12.2012


Țevi de tip PPR

Conductele distribuției cu agent termic pentru încălzire vor fi din țeava de tip PPR. Conductele si armaturile se încearcă la presiune în funcție de presiunea nominală a instalației.

Rezistenta mecanică a conductelor este asigurată de configurația rețelei de conducte, care permite o dilatare termică normală și de poziționare a suporturilor fixe si mobile.

Protecția antiseismica se asigura prin fixarea radiatoarelor si conductelor pe suporți adecvați si montarea mansoanelor de protecție la trecerea conductelor prin ziduri si plansee.

 • b) Securitate la incendiu.

v               Corpuri de încălzire

La montarea corpurilor de încălzire se vor respecta instrucțiunile normativului 113 în ceea ce privește distanțele minime dintre acestea și elementele de construcție sau între acestea și masca nișei în care sunt montate (dacă este cazul), față de pardoseală circa 12cm, față de perete circa 3 cm - 5 cm. Distanța minimă între conductele paralele neizolate sau între suprafețele termoizol ații lor sau între conducte și suprafețe finite ale elementelor de construcții adiacente este de 3 cm. Distanțele între suporturile conductelor în funcție de diametru vor respecta prevederile Normativului 113/02 tab. 16.2 .

în ceea ce privește distanțele minime dintre corpurile de încălzire și elementele instalației electrice se vor respecta prevederile normativului I 7. în ceea ce privește distanțele minime dintre corpurile de încălzire se vor respecta prevederile normativului 16.

x.               Observație: Corpul de încălzire propriu-zis este realizat din materiale incombustibile:

otel.

Robinete de reglaj

Observație: Armăturile propriu-zise sunt incombustibile. în cazul în care roata de manevră este din material plastic acesta se poate asimila ca fiind din clasa CI de combustibilitate.

 • c) Igienă, sănătate și mediu.

Corpuri de încălzire

Corpul de încălzire nu trebuie să prezinte nici un fel de pericol pentru sănătatea oamenilor și nici să nu se constituie un factor de poluare a mediului ambiant. Nici una din


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

componentele materialelor din care este construit corpul de încălzire sau accesoriile sale nu trebuie să fie radioactive sau toxice.

Construcția și montarea corpurilor de încălzire este astfel realizată încât să se asigure posibilități de curățire și întreținere ușoară. Se vor lua măsuri de curățire a corpurilor de încălzire de către utilizator. în cazul amplasării acestora în încăperi cu mult praf în suspensie în aer, a vând u-se în vedere că depunerea și cal ci fierea acestora pe suprafața încălzitoare este însoțită de degajări de noxe și mirosuri neplăcute. Se vor lua măsuri de umidificare a aerului interior, dacă umiditatea relativă a acestuia scade sub valorile prescrise (cca.30%).

Robinete de reglaj

Stratul de protecție interioară nu trebuie să fie solubil în apă și trebuie să nu transmită apei nici un gust sau miros. Materialele utilizate nu trebuie să fie radioactive sau toxice. Ele trebuie avizate sanitar.

Contaminarea cu substanțe nocive (toxice) a apei provine din contactul cu pereții armăturilor. De aceea se recomandă execuția armăturilor din materiale care în contact cu apa nu schimbă calitatea acesteia: alamă, fontă emailată.

Țevi din otel / PPR

Suprafețele interioare ale țevilor să nu modifice calitățile agentului termic.

Materialele să nu fie radioactive.

Materialele să fie acizate sanitar.

 • d) Siguranță în exploatare.

Corpuri de încălzire

Prin construcție și montaj se va asigura ușurința de intervenție pentru manevre, control, înlocuire, elementele componente, întreținere.

Racordarea corpurilor la instalație se face astfel încât circulația agentului termic să se facă de sus în jos și în diagonală.

Amplasarea corpurilor de încălzire se va face la partea inferioara a încăperilor, sub ferestre pentru obținerea unei eficiente termice maxime.

Conductele instalațiilor interioare de încălzire se vor monta cu pantă astfel încât să se asigure golirea și dezaerisirea centralizată a instalației printr-un număr minim de armături. Panta normală a conductelor instalației interioare de încălzire cu apă este de 3 0/00, dar în zone în care nu se poate realiza aceasta, se poate admite o pantă de 2 0/00 ;


S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila 'Iei. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsDroiect@yahoo.com


Nr. 208/07.12.2012


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


După ambalare suprafețele de etanșare în contact trebuie să fie centrate una față de cealaltă, abaterea admisibilă fiind de maxim 1 mm. în jurul fiecărui orificiu de asamblare, elementele de radiator turnate trebuie să aibă o suprafață inelară plană de etanșare, a cărei lățime trebuie să fie de minimum 5 mm.

Asamblările nedemontabile, cele demontabile și garniturile aferente acestora trebuie să asigure etanșeitatea circuitelor de fluid în condiții nomale de funcționare a corpului de încălzire. Corpul de încălzire trebuie să reziste, fără a suferi deformații permanente sau pierderi de etanșeitate, la o presiune de probă a cărei valoare se stabilește în funcție de presiunea maximă de utilizare declarată de constructor. Presiunea de probă nu poate fi mai mică de 600 kPa (bar. Proba se face timp de 10 minute cu apă rece și curată.

Prin concepție și construcție se va urmări calitatea suprafețelor accesibile pentru asigurarea confortului mecanic la atingere, precum și manevrabilitatea organelor de comandă. Astfel suprafețele de radiator trebuie să fie netede fără bavuri, proeminențe sau muchii ascuțite.

Robinete de reglaj

Asigurarea securității utilizatorilor față de eventualele răniri, arsuri, etc. la contactul cu suprafețele accesibile ale armăturilor, prin limitarea temperaturii maxime a părților calde: valorile limită ale temperaturii părților calde: 45° C.

Componentele mobile ale armăturilor trebuie să fie astfel executate încât să aibă o funcționare liniară și ușoară. Forma organului de manevră trebuie să permită o priză bună a piesei fără a fi necesară o forță suplimentară în acțiune.

Nu sunt admise defecte de turnare.

Materialul din care se execută garnitura ventilului de la capetele pentru armături trebuie să reziste la acțiunea apei fierbinți la temperatura de fierbere.

Pentru etanșeitatea la presiune hidraulică, ventilele robinetelor aflate în poziția închis trebuie să asigure etanșeitatea în condițiile de încercare, la presiune hidraulică: presiunea de încercarea de 1.5 x P regim dar nu mai mică de 600 kPa (6bar).

Clasa de calitate a suprafețelor exterioare este specificată în standardele de dimensiuni sau documentația tehnică a produsului.

Țevi din otel /PPR

e-mail: biaconsDroiect@yahoo.com


Nr. 473/07.12.2012


Nr. 208/07.12.2012


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


Țevile trebuie să nu prezinte fisuri, sulfuri, incluziuni nemetalice sau alte defecte vizibile cu ochiul liber.

Capetele țevilor vor fi tăiate perpendicular și se vor curăța de bavuri.

Suprafețele de etanșare ale flanșelor trebuie să asigure etanșeitatea: nu se admit nici un fel de defecte.

Se va avea grija la trecerea de la cupru la politilenă, se vor folosi mufe adecvate.

Valoarea presiunii de încercare la etanșeitate este: 1.5 x Pn (presiunea nominală) dar nu mai mică de 6 bar.

 • e) Protecție împotriva zgomotului.

Corpuri de încălzire

Corpul de încălzire trebuie astfel conceput și construit încât zgomotul generat de curgerea fluidului de lucru prin el, perceput de personalul de exploatare sau transmis spre încăperile adiacente prin fundație sau prin conductele de transport să nu dăuneze sănătății și nici să nu împiedice repaosul sau lucrul în condiții acceptabile.

Robinete de reglaj

Se impune asigurarea caracteristicii funcționale debit-presiune a armăturii.

Armăturile trebuie astfel concepute și construite încât zgomotul generat de curgerea fluidului de lucru prin el, perceput de personalul de exploatare sau transmis spre încăperile adiacente prin fundație sau prin conductele de transport să nu dăuneze sănătății și nici să nu împiedice repaosul sau lucrul în condiții acceptabile.

Nivelul de zgomot în funcționare nu trebuie să depășească cu mai mult de 5 dB nivelul care se obține când instalația nu funcționează în cazul armăturilor de reglaj și 35 dB în cazul celorlalte tipuri de armături.

 • f) Economie de energie și izolare termică.

Corpuri de încălzire

Materialele și procedeele de execuție și prindere ale elementelor componente ale corpurilor de încălzire trebuie astfel concepute încât punerea lor în practică să necesite un consum de energie înglobată cât mai mic, în paralel cu respectarea parametrilor calitativi și cantitativi impuși (rezistență mecanică și transfer scontat).


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.

e-mail: biaconsDroiect@yahoo.com

Trecerea agentului termic prin corpul de încălzire presupune un consum de energie pentru pomparea fluidului care trebuie să fie cât mai redusă. Prin concepția realizării circulației agentului termic în interiorul corpului de încălzire, se va limita rezistența locală pe care acesta o introduce în circuit. Un coeficient de rezistență locală de 2,5-3 este considerat ca economic. Se recomandă utilizarea robineților de radiator cu dublu reglaj pentru reglarea convenabilă a debitului de agent termic în funcție de necesități.

Prin montarea unui ventil de dezaerisire, trebuie evitată formarea pungilor de aer. în cazul unui conținut ridicat de suspensii în agentul termic folosit, se impune curățarea periodică a corpului de încălzire. Fantele măștii (dacă este cazul trebuie să fie libere neastupate cu impurități, nedeformate, neprinse accidental prin suduri.

Robinete de reglaj

Realizarea la presiunile minime de utilizare a debitelor specifice de apă rece și caldă conform STAS 1478. Armăturile trebuie să permită un reglaj cantitativ economic al debitului de apă, conform unor curbe de regalj debit-presiune corespunzătoare fiecărui tip de armături, precizat în prospecte sau cataloage.

• Lucrări pentru îndeplinirea condițiilor ISU

 • I. Instalație de hidranti exteriori si interiori:

Instalații de protecție împotriva incendiilor cu hidranti interiori

Conform PI 18-2/2013, art 4.1 a) in intreaga clădire se va prevedea o instalație interioara de stingere a incendiilor cu hidranti interiori.

Conform PI 18-2/2013, Anexa nr. 3, avem următoarele cerințe pentru instalația de hidranti interiori:

Destinația clădirii protejate: Clădire de invatamant;

Caracteristica clădirii:             Volum mai mic de 25000 mc;

Nr de jeturi in funcțiune simultana: 1 jet;

Debitul de calcul al instalației:      2,1 l/s;

Durata de funcționare       60 minute (Importanta excepționala)


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@yahoo.coni

Alimentarea hidranților de incendiu interiori se face de la distribuitorul general pentru hidranți, printr-o conductă de racord la clădire și o rețea de distribuție interioară.

Instalația de hidranți interiori s-a proiectat în sistem apa-apă. Hidranții de incendiu interiori au fost amplasați în locuri vizibile și ușor accesibile în caz de incendiu.

 • II. Instalații de protecție împotriva incendiilor cu hidranți exteriori

Conform P118-2/2013, in întreaga clădire se va prevedea o instalație de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori.

Conform PI 18-2/2013, anexa nr. 7, avem următoarele cerințe pentru instalația de hidranți exteriori:

Destinația clădirii protejate:        Clădire de invatamant;

Volumul compartimentului de incendiu:    10000... 15000 mc;

Nivel de stabilitate la incendiu al clădirii: II;

Risc de incendiu:                          mic;

Debitul de calcul al instalației:              10 l/s;

Durata de funcționare             180 minute

Conform PI 18/2-2013 art. 6.9. Hidranții de incendiu exteriori se amplaseaza la o distanta de minimum 5 m de pereții exteriori ai clădirilor pe care le protejează. S-au prevăzut 2 hidranți exteriori Dn80, amplasați astfel incat sa asigure fiecare punct al clădirii cu un debit de stingere de minim 10 l/s.

 • III. Sistem de detecție, semnalizare si alarmare la incendiu

Sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu

Clădirea se va dota cu instalații de detecție, semnalizare si alarmare la incendiu în vederea asigurării exigențelor de siguranță la foc a utilizatorilor construcției, pentru prevenirea incendiilor și intervenția în timp util, în caz de apariție a acestora.

Pentru a detecta rapid un început de incendiu este necesar să fie detectată una din formele de manifestare ale acestuia, cu un grad de precizie ridicat și pe cât posibil acea forma de manifestare să nu poată avea altă cauză. Practic acest lucru se poate realiza cu elemente de detectare automate.

fGCSMlIH

\^IS0 9001 4^B|


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

Obiectivul va fi dotat cu senzori de fum optici, adresabili, specifici destinației fiecărei încăperi, racordați la o centrala adresabila de detecție și semnalizare la inceput de incendiu, asigurându-se astfel protecția vieții oamenilor, protecția bunurilor materiale, prevenirea întreruperii activității, cu posibilitatea de a se detecta cu mare exactitate cauza pericolului semnalat.

Instalația de detecție si alarmare în caz de incendiu destinata acestui obiectiv va acoperi integral toate spațiile și este destinata surprinderii și semnalizării în fază incipientă a oricărui început de incendiu indiferent de cauza sau momentul producerii acestuia.

Clădirea va fi dotata cu detectori de fum optici, adresabili, cu butoane de incendiu adresabile, cu sirene adresabile de interior, cu izolatori impotriva scurtcircuitului și cu infrastructura de comunicații bazata pe cablu de incendiu de 4 fire, cât mai economic amplasate pe ansamblul clădirii.

Detectoarele optice de fum au menirea de a sesiza orice impurificare cât de nesemnificativă a aerului cu particole de fum, ceea ce poate fi un indiciu asupra inițierii și posibil dezvoltării necontrolate a unui incendiu în zona de supraveghere a detectorului / detectoarelor în cauză.

Ca măsură suplimentară de alertare în caz de sesizare a producerii unui început de incendiu, se vor prevedea butoane manuale de alarmare adresabile. Butoanele vor fi amplasate în zonele de circulație intensă și de evacuare a personalului și a valorilor in principal scări și ieșiri din clădiri.

Pentru alertarea personalului din zonele calamitate, la locurile importante se vor monta sirene adresabile multiton, pentru avertizarea sonoră.

Cablarea se va face prin tuburi PVC pentru protecția mecano-fizică a cablului.

Centralele adresabile de incendiu se vor prevedea să funcționeze prin alimentare la rețeaua de 220 Vca, dar în caz de avarie a rețelei principale de alimentare cu tensiune electrica, funcționarea va fi asigurată prin trecerea automată pe alimentarea de siguranță. Structură.

Tel. Fîx/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@vahoo.com

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


Sistemul de detecție si semnalizare la început de incendiu a fost implementat in următoarea structura:

-detectori adresabili optici de fum;

-detectori adresabili de temperatura;

-butoane adresabile manuale de alarmare;

-sirene adresabile de interior pentru semnalizarea acustica a posibilelor evenimente; -surse de alimentare și acumulatoare tampon.

Se va monta centrala adresabila detecție, semnalizare si alarmare la incendiu, care va fi amplasata in holul principal,la parterul obiectivului.

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economi ci aferenti investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • 1. Valoarea totala a investiției, inclusiv TVA

Valoarea a fost calculata in preturi la valoarea de schimb valutar 1 EURO — 4.5172 Lei (Curs infoeuro in luna decembrie 2016)

Pentru investiția propusa:

Valoarea totală a investiției este de 962384.29 lei inclusiv TVA 19%;

Valoarea C+M a investiției este de 674256.18 lei inclusiv TVA 19%.

 • 2. Eșalonarea investiției

Anul I (I/C+M) (inclusiv TVA)- 962384.29 / 674256.18 lei

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

In urma realizării investiției vor fi atinși indicatorii de performanță în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@vahoo.com


PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

In urma realizării investiției vor fi atinși indicatorii financiari din Devizul General.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Proiectul este prevăzut a se demara pe o perioada de 12 luni, aici fiind inclusa perioada de desfășurare a procedurilor de achiziție pentru proiectare, dirigintie de șantier, execuție a lucrării de cca. 3 luni, execuția lucrării si recepția la terminarea lucrărilor de 9 luni.

c

 • 6.4 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Vor fi asigurate toate cerințele fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

 • 6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

o Buget local;

o Buget de stat.

7 Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Se va atașa la prezenta documentație.

 • 7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

Se va atașa la prezenta documentație.

 • 7.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Se va atașa la prezenta documentație.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

PROIECT nr. 110/2017 Faza D.A.L.I.


str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

 • 7.4 Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Se vor atașa la prezenta documentație.

 • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu. în documentația tehnico-economică

Se va atașa la prezenta documentație.

 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/1213 din Q 8, DEC. 2017

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. ș'j? 4________Din:      Q Q, DEC. 2017

In scopul:

1.1.1.A) AMENAJARE SI MODERNIZARE SPATII CU DESTINAȚIA DE CRESA, IN INCINTA GRĂDINIȚEI NR.27

Ca urmare cererii adresate de _____________________MUNICIPIUL BACAU___________________

cu domiciliul\sediul în județul____________BACAU____________, localitatea_____________BACAU

satul_____________________________:____________________________, sectorul____:____, cod poștal _______________:

strada              CALEA MARASESTI             .nr__6__bl__r

...................-----------------------         -l-----?                                                                                                            J - ’c__- et.              ap. -      , tel./fax_________________-________________, e-mail_______________-

înregistrată la nr. __________1/1213__________ din 23-11-2017

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ___________________________:___________________________, sectorul - cod poștal: _______________:

strada_______________ALECU RUSSO_____________, nr. 59    , bl._________________:

sc.        , et-         ap.          sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan, număr cadastral ;

76444

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.___________250___________ț________2008

faza PUG       aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:
 • 1. REGIMUL JURIDIC

 • C. Imobilul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din extrasul de carte funciară pentru informare nr. 83991 din 17.11.2017 imobilul aparține domeniului publicai Municipiului Bacau.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala: teren curti-constructii, grădiniță, pivnița si centrala termica.

Funcțiunea aprobata prin PUG/2012 este zona pentru instituții publice, servicii, inclusa in UTR 9. Terenul se afla in zona “A" de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - AMENAJARE SI MODERNIZARE SPATII CU DESTINAȚIA DE CRESA, IN INCINTA GRĂDINIȚEI NR.27

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și sâ decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire ia realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

Anexă la Certificat de urbanism nr. A-Ă        din O 8. DEC, ?(11Z REGIM TEHNIC

Imobilul se afla in zona II - zona cu regim de înălțime pentru construcții impus, conform Ordinului nr. 118 / 2003.

Funcțiunea dominanta a zonei:

 • - instituții publice reprezentative, instituții publice de interes regional sau local, servicii, comerț, situate în clădiri independente sau cu alte funcțiuni (ex. la parterul blocurilor de locuit).

- zona cu instituții de interes public si/sau terenuri libere care prin adaugare de noi obiective va conduce Ia ridicarea gradului de confort urban

Funcțiunile complementare admise:

 • - locuire

 • - odihna si agrement (spatii verzi amenajate si platforme pietonale aferente obiectivelor propuse)

 • - circulație pietonala si carosabila

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje)

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - funcțiuni administrative, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni comerciale cu caracter urban, funcțiuni comerciale cu caracter extraurban, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultura, funcțiuni de învatamant, funcțiuni de sanatate, funcțiuni de sport, funcțiuni de turism cu caracter intraurban, funcțiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Pentru UTR 9 - zona de instituții publice si servicii se admite:

 • - regim de inaltime admis: P+1-2

 • - POT max = 75%

 • - CUT = 2,0

SE SOLICITA AMENAJARE SI MODERNIZARE SPATII CU DESTINAȚIA DE CRESA IN INCINTA GRĂDINIȚEI, NR,27

Se vor respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, precum si distantele prevăzute de normele sanitare.

Grădiniță existenta are regim de inaltime S+P+E. Pentru cresa vor fi prevăzute:

 • - rampa acces pentru persoane cu handicap locomotor;

 • - organizarea amplasamentului in patru zone:

o zona ocupata de construcție

o zona curții de recreație, de regula asfaltata

o zona terenurilor si instalațiilor sportive

o zona verde, inclusiv gradina de flori

 • - 2 accese carosabile separate pentru evacuări in caz de urgenta (cutremure, inundații, incendii) Utilitati existente in zona: energie electrica, gaze, telecomunicații, apa, canalizare, energie termica. Aspectul exterior al cresei nu va deprecia aspectul arhitectural al zonei.


  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU


ANEXĂ LA      I

CERTIFICATUL.DE


 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

Q DT.A.C.                □ D.T.O.E.                 □ D.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

 • □ alimentare cu apă

 • □ canalizare

B alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică

 • □ gaze naturale

 • □ telefonizare

O salubritate

 • □ transport urban

Alte avize/acorduri

d.2) avize și acorduri privind: E securitatea la incendiu

□ protecție civilă

E sănătatea populației

d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC (DOAR DACA SE EXECUTA INTERVENȚII IN VEDEREA CRESIERU PERFORMANTELOR ENERGETICE ALE CLĂDIRII)

 • - CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLĂDIRII (DOAR DACA SE EXECUTA LUCRĂRI DE CREȘTERE A PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRH)

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitect

scutit

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,ARHITECT ȘEF,

DIANA MLHAELA MARIN
Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr......din.......

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de 0 8, DEC. 2017


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea
Certificatului de urbanism nr.
de la data de..............până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

AN ZBOR 2010

SCARA 1:1000BACĂLE*


146 60065


' -.01 s 111. .. .20.17......

’ pl.in.ti .jiti a<i‘va BCPI, Bacău ..... 06.11.20.17 ....... Ț"4, . ,            , ■•vwp.1 /2017...Z......

. ..Lbngdana SHINEA-..................

...
JdSCEl.Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BacauDosarul nr. 57040 / 11-08-2017


ÎNCHEIERE Nr. 57040

Registrator: EMILIA PALĂR                                Asistent: CONSTANTA GHINDEA

Asupra cererii introduse de UAT BACAU domiciliat in - privind Rectificare in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.plan de amplasament și delimitare/18-08-2017 emis de PFA RUSU ALINA;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 0 lei, cu documentul de plata:

pentru serviciul avand codul 255

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - imobilul cu nr. cadastral 76444, înscris in cartea funciara 76444 UAT Bacau avand proprietarii: MUN1CP1UL BACAU in cota de 1/1 de sub B.l, ;

 • - se notează îndreptarea erorii materiale și repoziționarea imobilului asupra A.l, Al.l, Al.2, Al.3 sub B.2 din cartea funciara 76444 UAT Bacau;

Prezenta se va comunica părților:

Rusu Alina

Uat Bacau

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către


registratorul-sef

Data soluționării,


Asistent Registrator,

(parafa 'sl^enjnăiură^""' *) Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere in \ ' evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.                                  7 y


Registrator,


21-08-2017


.EMILI ARALAR.......

| T<5.iLA5-ii               j

ț,________?________A o r.r                       y
ANCPL


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 76444 Bacau

A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:25628

Nr. cadastral vechi:7085


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Bacau, Str Alecu Russo, Nr. 59, Jud. Bacau

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

76444

4.512

Teren împrejmuit cu gard de beton st plasa,        î;;

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

--

Obsqfyații / Referirtțe

\-,y ■                   l.”

Al.l

76444-C1

Loc. Bacau, Str Alecu Russo, Nr. 59, lud. Bacau

S. construita la sol:931 m'p;? Grădiniță in sc. 931,38 mp

A1.2

76444-C2

Loc. Bacau, Str Alecu Russo, Nr. 59, lud. Bacau

S. construita la sol:98 mp; Pivnița in sc, 97,80 mp

Al.3

76444-C3

Loc. Bacau, Str Alecu Russo, Nr. 59, |ud. Bacau

S. construita la sol:33 mp; Centrala termica in sc.32,87 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

11538 / 18/05/2004

Hotarare nr. 174 din 1999 emis de Consiliul Local Bacau (adeverința Primăria Municipiului Bacau nr. 24682/2002);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l, Al.2, Al.3

1) UAT BACAU, CIF:4278337, DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 25628)

57040 / 11/08/2017

Act Administrativ nr. plan de amplasament și delimitare, din 18/08/2017 emis de PFA RUSU ALINA;

B2

se notează îndreptarea erorii materiale și repoziționarea imobilului

Al, Al.l, Al.2, Al.3

C. Partea Iii. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

______________Carte Funciară Nr. 76444 Comuna/Oraș/Municipiu: Bacau

Anexa Nr. 1 La Partea I                        "

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

76444

4.512

Teren împrejmuit cu gard de beton si plasa.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

76444-C1

construcții administrative si social culturale

931

Cu acte

S. construita la sol:931 mp; Grădiniță in sc. 931,38 mp

Al,2

76444-C2

construcții anexa

98

Cu acte

S. construita la soi:98 mp; Pivnița in sc. 97,80 mp

Al.3

76444-C3

construcții anexa

33

Cu acte

S. construita la sol:33 mp; Centrala termica in sc.32,87 mp

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

(~ (m)

1

2

39.386Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4.512

-

-

-Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (*» (m)

2

3

5.1

3

4

4.534

4

5

44.479

5

6

1.868

6

7

40.079

7

8

16.047

8

9

20.444

9

10

10.212

10

11

10.31

11

12

12.791

12

13

16.77

13

14

3.615

14

15

2.596

15

16

5.07

16

17

3.994

17

18

2.456

18

19

27.501

19

20

2.535

20

1

5.541


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

I ’-i '                                                            . p

vr                ....

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originala, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                      ..

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 5. A

Referent,


Data soluționării, 21-08-2017

ata eliberării,

1-/ Asisțgnt&e^jistrator,

• '■ ?CON.ȘȚ^nTASH[NOEA

’* -•• .. Ai
(parafa și semnătura)


DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ

privind amplasarea și delimitarea corpului de proprietate, necesara înscrierii cu caracter nedefinitiv în Cartea Funciara

Nr. cadastral provizoriu al corpului de proprietate: ____________

c

Denumire:


actualizare imobil (repozitionare)


Suprafața:


4512.00 mp


Amplasament:


mun. Bacau str. Alecu Russo, nr. 27, jud. Bacau


v         Proprietar:


Municipiul Bacau - „Grădiniță nr. 27"


Unitate administrativ teritoriala:


Bacau


Data:


august 2017


Executant:Persoana fizica autorizata: Rusu Ali&P Autorizație: seria RO-BC-F, nr. 0109/2012 Tel: 0752.80.17.80           'Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

4512.00 mp

mun. Bacau, str. Aiecu Russo, nr. 59, jud. Bacau

Cartea funciara nr.

UAT

Bacau


DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

4512.00

Teren împrejmuit cu gard de beton si plasa.

_

Total

4512.00

1 *1 r            j


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

562820.068

647218.480

5.541

2

562816.580

647222.786

2.535

3

562814.530

647224.278

27.501

4

562788.140

647216.540

2.456

5

562788.660

647214.140

3.994

6

562785.360

647211.890

5.070

7

562780.710

647213.910

2.596

8

562778.130

647213.620

3.615

9

562774.650

647212.640

16.770

10

562758.498

647208.129

12.791

11

562746.296

647204.291

10.310

12

562743.839

647194.278

10.212

13

562743.409

647184.075

20.444

14

562743.841

647163.636

16.047

15

562744.020

647147,590

40.079

16

562782.420

647159.070

1.868

19

562784.230

647159.530

44.479

20

562826.800

647172.420

4.534

22

562829.599

647175.987

5.100

23

562831.398

647180.759

39.386


Direcția de Sanatate Publica Județeană Bacau

SAMTAIM

NR. 196 DIN 02.03.2018

Titular: U.A.T. MUNICIPIUL BACAU

OBIECTIV: AMEN. SI MODERN. SPATII CU DEST.DE CRESA (GRAD. NR.27)

Adresa: BACAU

Str. ALECU RUSSO Nr. 59 Bl. Sc. Ap.

Urmare a cererii nr. 48 din 22.01.2018 privind amplasarea unei construcții avand:

DESTINAȚIE: AMEN. SI MODERN. SPATII CU DEST.DE CRESA (GRAD. NR.27)

SP. CONSTR: SUNT RESPECTAT! PARAMETRII SANITARI, STRUCTURA SI CIRCUITELE FUNCȚIONALE PENTRU CRESA SI GRĂDINIȚĂ CU BLOC ALIMENTAR SI SPĂLĂTORIE. AMPLASAMENT CORESPUNZĂTOR FATA DE VECINĂTĂȚI -EXISTENT. APA SI CANALIZARE-RETEA SISTEM CENTRALIZAT.

REGIM ÎNĂLȚIME:

Conform cu documentația anexata si a referatului nr. 48 din 02.03.2018, întocmit de compartimentul de specialitate, va facem cunoscut ca suntem de acord cu amplasamentul propus cu respectarea ” Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației ” aprobate prin Ordinul Nr. 119 din 2014 al Ministerului Sanatatii si Procedurile de reglementare sanitara pentru proiecte de amplasare, amenajare si construire, aprobate prin Ordinul nr. 1030 din 2009 actualizat al ministerului Sanatatii.

Nerespectarea datelor din documentația anexata spre notificare se sancționează

conform legislației in vigoare.


tehnic.


Notificarea este valabila atat timp cat nu se modifica datele din memoriulMinisterul Mediului


Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr. 767 NA 147/23.01.2018

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU, pentru proiectul „Amenajare și modernizare spații cu destinația de creșă, în incinta Grădiniței nr. 27” propus a fî amplasat în Bacău, strada Alecu Russo, nr. 59, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, cu nr. 767/22.01.2018

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

 • -  proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:
 • - conform cerințelor Legii 211/2011, producătorii de deșeuri au obligația de a colecta selectiv toate tipurile de deșeuri generate și de a le stoca temporar în containere și spații adecvate, urmând a fi predate către societăți autorizate în valorificarea sau eliminarea acestora;

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Director Executiv
Petrică Ilies

Șef Serviciu

Avize,Acorduri, Autorizații Doina Mihordescu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI $ACĂU Strada Oituz. nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266 Tel. 0234-512750: 0234-512708; Fax 0234-571056

0^ x J-


H FFÎ               annm rrv          i.rcsN- 1-.+o — I

DELGAZ GRID SA. str. Pandurilor nr. 42 nr.. cod 540554, Târgu Mureș MUNICIPIUL BACAU -

Str. MARASESTI Nr. 6

600017 BACAU

Județ Bacău

Tel. 0234-581849 Fax 0234-588757

DELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42 540554 Târgu Mureș delgaz-grid.ro

Departament Acces la Rețea

Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

N.TÎtulescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacău

T 0234205474

F 0234205089

Bacau, 29.01.2018

LIVIU ALINEI

Ț0728882229

r

Stimate client,

r

Prezenta adresă însoțește Avizul de amplasament favorabil nr. 1001719001 emis în data de 29.01.2018

Cu respect.

ing. Liviu ALINEI

Emitent

Aviz de amplasament favorabil

,1001719001___________________ .29.01,2018__________

Număr aviz                                Eliberat la data

1) Persoană juridică


DELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Târgu Mureș delgaz-grid.ro


.MUNICIPIUL BACAU -

Denumirea consumatorului

Nr. înregistrare la Reg. Comerțului

.4278337

cui

Atribut fiscal

Repre renta t(ă) prin

In calitate de


 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. .1001707949_______Z 15.01.2018__________________

pentru obiectivul: .Amenajare si modernizare spatii cu destinația de cresa, in incinta____________________________

.grădiniței nr. 27_________________________________________________________________________________________________________

de la adresa str. .ALECU RUSSO____________________________________________________________________________

nr.â?______________bl./sc.,__________________ap.._______cod postai .600135   localitate, BAC AU_______________________

comuna,_________________sector,... județ.Bacău_______________________________

în urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

 • 3) Precizări:

  • 3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici fața de instalațiile

DELGAZ GR1D SA decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

 • 3.2 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

Amenajare si modernizare spatii cu destinația de cresa, in incinta grădiniței nr. 27 în funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele: ■rețele electrice de joasă tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de medie tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de înaltă tensiune NU ESTE CAZUL m;

V.             NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

 • 3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației în vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de DELGAZ GRID SA și temeiul legal al acestora se pot obține de pe siteul delgaz-grid.ro în centrele de relații cu clienții sau la Echipele Acces Rețea Electricitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

 • 3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. A0 și a certificatului de urbanism nr. 834/08.12.2017


Consiliul director

Ferenc Csulak (Director General)

Carmen Teona Oltean

(Director Generai Adj.) Petre Radu

(Director Generat Adj.)

0

Sediul Central: Târgu Mureș

CUI: 10976687

Atribut fiscal; RO

J26/326/2000

Capital social subscris și vărsat:

773.257.777.50 ROM

ROI 1RNCB0026006351770003 BCR Bacău


Departament Acces la Rețea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

N.Titulescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacău

T0234205474

F 0234205089


LIVIU ALINEI

T0728882229

F


,1001719001 Nr.

,29.01.2018

Data


1/23.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de ,_____________________113,05 lei, s-a achitat cu

chitanța nr. .500002348343      /, 22,01.2018

 • -  Instalațiile de distribuție aparținând Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.

 • - Tn zonă există instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

 • - în zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

 • - Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectăriî regulilor menționate.

 • - Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

Se vor respecta prevederile normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție si de siguranța aferente capacitatilor energetice - revizia I aprobata prin Ordinul 4/2007 ANRE publicat in Monitorul Oficial nr. 259/18.04.2007 si modificata prin Ord. 49/2007 ANRE. In aproprierea firidei de branșament de tip E2 si a cablurilor de alimentare nu se vor executa lucrări care sa afecteze instalațiile electrice. Solicitantul si executantul lucrărilor de amenajare si modernizare spatii sunt direct răspunzători material si penal pentru lucrări executate, care conduc la deteriorări de instalații electrice sau accidente de munca. Solicitantul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrărilor de reparație a instalațiilor deteriorate, precum si a daunelor cauzate de întreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrările pentru amenajare si modernizare spatii.Coordonator Echipa Acces RețeaJnq. Adrian CHIONCU_______

Reprezentat prin (Nume, Prenume, Ștampilă)

,inq. Liviu ALINEI________

Reprezentat prin (Nume, Prenume)
°c 1°&»8


S(lCC>4512.34mp


c


O

ls

Q

1*31


CI: Grădiniță = 931 mp


nr cad 60065 bloc locuința, P+4E


SISTEM COORDONATE:

X,Y = STEREO 70

Z = MAREA NEAGRA


o o >Q r*-

o


DELGAZ GRiD-ANEXĂ

LA AVIZ DE AMPLASAMENT NR: 10017 1 800 1/2S 01 2018 ÎNTOCMIT ING.L.ALINEI
INVENTARUL DE COORDONATE

Sistem de proiecție "Stereografic ‘70"

Parcela (ICC)


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(î,î+l)

x [m]

Y [m]

1

562820.068

647218.480

5.541

2

562816.580

647222.786

2.535

3

562814.530

647224.278

27.501

4

562788.140

647216.540

2.456

5

562788.660

647214.140

3.994

5

562785.360

647211.890

5.070

7

562780.710

647213.910

2.596

8

562778.130

647213.620

3.615

9

562774.650

647212.640

18TȚ7O

10

562758.498

647208.129

12.791

11

562746.296

647204.291

10.310

12

562743.839

647194.278

10.212

13

562743.409

647184.075

20.444

14

562743.841

647163.636

16.047

15

562744.020

647147.590

40.079

16

562782.420

6471 59.070

1.868

19

562784.230

647159.530

44.479

20

562826.800

647172.420

4.534

22

562829.599

647175.987

5.100

23

562831.398

647180.759

39.386

S(1CC)=

=4512.34mp F

=275.329m


Suprafața totala masurata = 4512.00 mp

Suprafața act =4512.00 mp


Construcție

Gard beton

Gard plasa

Limita de proprietate

Conducta aeriana Lampadar

Canal

-----£■


/W-t


562800


562750Referat nr.


.din.


SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:033 9805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com


BENEFICIAR:ORDINUL ARHITECTILOR □IN ROMÂNIA

793 T Constantin ^BERBEC--Arhitect ~ cu drept de semnăturăProiectat

DesenatScara:

1:500

Data:

2017


MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

TITLU PROIECT:

Amenajare si modernizare spatii cu destinația de cresa in incinta Grădiniței Nr.27

TITLU PLANȘA:


PLAN DE SITUAȚIE


O to r*.

O


PROIECT

NR. 110/2017


FAZA:

D.A.L.I.


PLANȘA A0


ca

&


^’î


CARPAȚI

ui;

% q)


Ti


•j>


Verificat


TL-

, K’ $

Cv

ci


*și

U

/Ir

£9


r”L-

<:■

%


.

s£i--


O GRĂDINIȚA PROGRAM PRELUNGIT NR. 27


BAZAR LETEA

l12.


r

<T>


%

%■


’j?


rv s_ n*


SCBIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

7111- Activitali de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta te

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.comReferat nr.


BENEFICIAR:


din.


ORDINUL AiWEGTlLOR DSN ROMÂNIA

793 I i “constantin |—BERBE& V          Amrtect- —..„Z

I r.n drept de semnătură


MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU


PROIECT

NR. 110/2017


Specificație

Numele

Semnat/^

'      Scara:

TITLU PROIECT:

Amenajare si modernizare spatii cu destinația de cresa in incinta Grădiniței Nr.27

FAZA:

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

.F\

1:5000

D.A.L.I.

Proiectat

arh. C. BERBEC

p 1

J     Data:

TITLU PLANȘA:

PLANȘA Az

Desenat

arh. C. BERBEC

\Y

2017

Plan de încadrare in zona


Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL

Anexa Nr. 7

Devizul general

al obiectivului de investiții AMENAJARE SI MODERNIZARE SPATII CU DESTINAȚIA DE CRESA IN INCINTA GRĂDINIȚEI

NR.27

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecțîa utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 1

0

0

0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 2

0

0

0

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2000

380

2380

3.1.1

Studii de teren

2000

380

2380

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

300

57

357

3.3

Expertiză tehnică

10000

1900

11900

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1000

190

1190

3.5

Proiectare

38750

3040

41790

3.5.1

Temă de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

16000

3040

19040

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1500

0

1500

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4250

0

4250

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

17000

0

17000

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanță

5660

1075.4

6735.4

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

5660

1075.4

6735.4

3.7.2

Auditul finaciar

0

0

0

3.8

Asistență tehnică

8500

1615

10115

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

2500

475

2975

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1500

285

1785

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

1000

190

1190

3.8.2

Dirigenție de șantier

6000

1140

7140

TOTAL CAPITOLUL 3

66210

8257.4

74467.4

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

554802.64

105412.5

660215.14

4.1.1

GRĂDINIȚĂ NR.27

554802.64

105412.5

660215.14

4.1.1.1

ARHITECTURA

416294.36

79095.93

495390.29

4.1.1.2

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

26925.94

5115.93

32041.87

4.1.1.3

INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

33538.83

6372.38

39911.21

4.1.1.4

INSTALAT!! ELECTRICE INTERIOARE

55470.94

10539.48

66010.42

4.1.1.5

LUCRĂRI PENTRU AUTORIZARE ISU

22572.56

4288.79

26861.35

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

8715

1655.85

10370.85

4.3.1

Deviz: LUCRĂRI PENTRU AUTORIZARE ISU

8715

1655.85

10370.85

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

137264

26080.16

163344.16

4.5.1

Deviz: ARHITECTURA

137264

26080.16

163344.16

4.6

Active necorporaie

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

700781.64

133148.51

833930.15

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

11799.19

2241.85

14041.04

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

11799.19

2241.85

14041.04

5.1.1.1

GRĂDINIȚĂ NR.27

11799.19

2241.85

14041.04

5.1.1.1.6

ORGANIZARE DE ȘANTIER

11799.19

2241.85

14041.04

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6233

0

6233

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0

0

0

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3400

0

3400

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

2833

0

2833

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

28330

5382.7

33712.7

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 5

46362.19

7624.55

53986.74

CAPITOLUL 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 6

0

0

0

TOTAL GENERAL:

813353.83

149030.46

962384.29

din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

566601.83

107654.35

674256.18

Data

întocmit,


2017-09-09

Beneficiar,

MUNICIPIUL BAC AU

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL

Obiectivul: [38] AMENAJARE SI MODERNIZARE SPATII CU DESTINAȚIA DE CRESA IN INCINTA GRĂDINIȚEI NR.27

DEVIZ PE OBIECT

Nr. cap. / subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Lei

1

2

3

4.1

Construcții si instalații

554802.64

4.1.1

GRĂDINIȚĂ NR.27

554802.64

4.1.1.1

ARHITECTURA

416294.36

4.1.1.2

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

26925.94

4.1.1.3

INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

33538.83

4.1.1.4

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

55470.94

4.1.1.5

LUCRĂRI PENTRU AUTORIZARE ISU

22572.56

TOTAL I

554802.64

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0

TOTAL II

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

8715

4.3.1

Deviz: LUCRĂRI PENTRU AUTORIZARE ISU

8715

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0

4.5

Dotări

137264

4.5.1

Deviz: ARHITECTURA

137264

4.6

Active necorporale

0

TOTAL III

145979

6.2

Probe tehnologice si teste

0

TOTAL IV

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

700781.64

Taxa pe valoarea adăugată:

133148.51

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

833930.15

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

I Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL

Obiectivul: [38] AMENAJARE SI MODERNIZARE SPATII CU DESTINAȚIA DE CRESA IN INCINTA GRĂDINIȚEI NR.27

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Lei

Lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0

0

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0

0

3.5

Consultanta

0

0

4.1

Construcții si instalații

554802.64

554802.64

4.1.1

GRĂDINIȚĂ NR.27

554802.64

554802.64

4.1.1.1

ARHITECTURA

416294.36

416294.36

4.1.1.2

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

26925.94

26925.94

4.1.1.3

INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

33538.83

33538.83

4.1.1.4

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

55470.94

55470.94

4.1.1.5

LUCRĂRI PENTRU AUTORIZARE ISU

22572.56

22572.56

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

8715

0

4.3.1

Deviz: LUCRĂRI PENTRU AUTORIZARE ISU

8715

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0

0

4.5

Dotări

137264

0

4.5.1

Deviz: ARHITECTURA

137264

4.6

Active necorporale

0

0

5.1

Organizare de șantier

11799.19

0

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

11799.19

11799.19

5.1.1.1

GRĂDINIȚĂ NR.27

11799.19

11799.19

5.1.1.1.6

ORGANIZARE DE ȘANTIER

11799.19

11799.19

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

712580.83

554802.64

Taxa pe valoarea adăugată:

135390.36

105412.5

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

847971.19

660215.14

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL

Obiectivul: [38] AMENAJARE SI MODERNIZARE SPATII CU DESTINAȚIA DE CRESA IN INCINTA GRĂDINIȚEI NR.27

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

Nr. cap. / subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Lei

1

2

3

4.1

Construcții si instalații

554802.64

4.1.1

GRĂDINIȚĂ NR.27

554802.64

4.1.1.1

ARHITECTURA

416294.36

4.1.1.2

INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

26925.94

4.1.1.3

INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

33538.83

4.1.1.4

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

55470.94

4.1.1.5

LUCRĂRI PENTRU AUTORIZARE ISU

22572.56

TOTAL I

554802.64

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0

TOTAL II

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

8715

4.3.1

Deviz: LUCRĂRI PENTRU AUTORIZARE ISU

8715

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0

4.5

Dotări

137264

4.5.1

Deviz: ARHITECTURA

137264

4.6

Active necorporale

0

TOTAL III

145979

6.2

Probe tehnologice si teste

0

TOTAL IV

0

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

700781.64

Taxa pe valoarea adăugată:

133148.51

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

833930.15

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Beneficiarul: MUNICIPIUL BACAU

Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL

Obiectivul: [38] AMENAJARE SI MODERNIZARE SPATII CU DESTINAȚIA DE CRESA IN INCINTA GRĂDINIȚEI NR.27

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: GRĂDINIȚĂ NR.27

Devizul: ARHITECTURA

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.1.1

CF47A01 +

Tencuiala decorativa HASIT cu piatra colorata, aplicata manual pe suprafețe fara absorbție sau cu absorbție redusa

mp

1362

32.07

43679.34

Material:

17.77

24206.15

Manopera:

14.3

19473.19

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.2

CF47B01+

Tencuiala decorativa HASIT cu piatra colorata, aplicata manual pe suprafețe îmbătrânite, nisipoase sau puternic absorbante Ia soclu

mp

68.1

23.35

1590.03

Material:

12.82

873.21

Manopera:

10.53

716.82

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.3

CK26A#

Glaturi, pervaze glafuri mase plastice , tabla,montate la ferestre

ml

73.1

25.89

1892.83

Material:

19.05

1392.82

Manopera:

6.84

500

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.4

CK26B#

Glafuri, pervaze glafuri aluminiu,montate la ferestre

ml

73.1

28.65

2094.58

Material:

21.05

1539.02

Manopera:

7.6

555.56

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.5

RCSS05A%

Repararea denivelărilor la trotuare executate din placi de beton, pe o suprafața de peste 50 mp cu rosturi umplute cu ciment

mp

78

31.47

2454.32

Material:

3.94

306.98

Manopera:

27.17

2119.26

Utilaj:

0.36

28.08

Transport:

0

0

1.1.6

RPCT33A1

Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn .

mp

197.71

8.15

1611.46

Material:

0

0

Manopera:

8.15

1611.46

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.7

CK23A%

Ferestre din mase plastice cu grile ventilare cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pana la 35 m inclusiv, avand suprafața tocului: pana la 1,00 mp inclusiv

metru patrat

98.91

74.36

7355.37

Material:

20.78

2055.78

Manopera:

53.58

5299.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.7.1 | 2523146720351

FERESTRE DIN PROFILE PVC TÎP

mp

98.91

370

36596.7

SCHNICKS INTR-UN CANAT

Material:

370

36596.7

Transport:

0

0

1.1.8

CK25A#

Usi profiluri mase plastice, 1 canat.supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la construcții cu H <= 35 m

mp

98.8

60.67

5994.44

Material:

14.5

1432.85

Manopera:

46.17

4561.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.8.1

6720287

Usa din profite PVC/AL lip schnicks intr-un canat

mp

98.8

390

38532

Material:

390

38532

Transport:

0

0

1.1.9

CQ08E*

Pereți despărțitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m in trei straturi (3+3) Montant CW 75, distanta intre montanii 40 cm, grosime totala perete 150 mm

mp

48.72

52.06

2536.31

Material:

20.71

1008.94

Manopera:

31.35

1527.37

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.9.1

20010045

Placa GK 12,5 rezistenta la foc

mp

97.44

8.5

828.24

Material:

8.5

828.24

Transport:

0

0

1.1.9.2

2606030

Saltea vata minerala sco 3000 x 600 x 100 s 5838/3

mp

48.72

7.2

350.78

Material:

7.2

350.78

Transport:

0

0

1.1.10

CB47A1

Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ;

mp

1430

7.06

10095.8

Material:

2.5

3575

Manopera:

4.56

6520.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.11

RPCH29A%

Plasa de siguranța, refolosibila, pe schele la executarea învelita rilor si fațadelor

metru patrat

1430

2.25

3217.5

Material:

1.3

1859

Manopera:

0.95

1358.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.12

RTR1RC100D

Reparații la tencuieli exterioare la fațade cu suprafața reparata de 5,1 -10 mp

mp

137

28.95

3966.15

Material:

9

1233

Manopera:

19.95

2733.15

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.13

RCSJ06A%

Reparații de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T,avand spaletîî: drepți, pina la 15 cm lățime

m

502

31.37

15749.08

Material:

4.19

2103.72

Manopera:

27.17

13639.34

Utilaj:

0.01

6.02

Transport:

0

0

1.1.14

RPCJ03A%

Reparații de tencuieli interioare, brute, la pereți din zidărie de cărămidă sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de: ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereți de cărămidă sau pe rabit smiruit

metru patrat

566

23.25

13160.16

Material:

7.8

4416.68

Manopera:

15.39

8710.74

Utilaj:

0.06

32.74

Transport:

0

0

1.1.15

RPCR36A1

Vopsitul tavanelor, lambriurilor și al streașinilor din lemn cu vopsea de ulei

mp

136

12.92

1757.53

Material:

3.42

465.53

Manopera:

9.5

1292

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.16

RPCT25A1

Desfacere astereala

mp

510

3.8

1937.81

Material:

0

0

Manopera:

3.8

1937.81

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.17

RPCT26C1

Desfacerea învelitorilor din azbociment, eternit, material plastic colorat diferit, plane sau ondulate, așezate pe șipci bătute pe aștereaîă sau direct pe căpriori, inclusiv desfacerea șipcilor, doliilor, paziilor, șorțurilor și racordărilor din tablă zincată

mp

510

8.4

4282.79

Material:

0

0

Manopera:

8.4

4282.79

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.18

RPCH10A1

Astereala învelîtorîî din scânduri de rășinoase, de 24 mm grosime, executate cu scânduri brute, la construcții obișnuite

mp

510

16.82

8578.1

Material:

12.45

6349.5

Manopera:

4.37

2228.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.19

CE05A1

invelitoare din tablă profilată ondulată sau cutată tip țigla metalica, inclusiv accesoriile,, folie si sipci de lemn

mp

510

41.54

21183.56

Material:

27.48

14012.96

Manopera:

14.06

7170.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.20

RPCP18A#

Opritori zapada: confecționată opritori zapada la acoperiș,după model,fixate in astereala si prev. cu contrfise is.

278

11.46

3185.59

Material:

1.24

344.43

Manopera:

9.5

2641

Utilaj:

0.72

200.16

Transport:

0

0

1.1.21

RPCT27A1

Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tablă

m

405

1.9

769.35

Material:

0

0

Manopera:

1.9

769.35

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.22

CE14L1

Burlane din tablă zincată de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm

m

198

19.43

3847.14

Material:

6.32

1251.36

Manopera:

13.11

2595.78

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.23

CE13L1

Jgheaburi din tablă zincată semirotunde, cu diametrul de 15 cm

m

207

30.43

6299.32

Material:

21.5

4450.81

Manopera:

8.93

1848.51

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.24

RPCH07XA

înlocuire de elemente de șarpanta deteriorate cu altele noi

metru

278

49.57

13780.46

Material:

23.16

6438.48

Manopera:

26.41

7341.98

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.25

RPCT39XA

Demontarea balustradelor, grilelor si parapetelor metalice montate in beton sau lemnărie - gratii ferestre

kg

315

1.33

418.95

Material:

0

0

Manopera:

1.33

418.95

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.26

CG11A1

Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare așezate simplu

mp

16.59

23.76

394.26

Material:

2.27

37.58

Manopera:

20.9

346.73

Utilaj:

0.6

9.95

Transport:

0

0

1.1.26.1

2419324

Placa gresie antiderapanta

mp

17.09

26

444.28

Material:

26

444.28

Transport:

0

0

1.1.27

RPCT19A1

Desfacerea pardoselilor din parchet pe dușumele oarbe cu recuperarea materialelor, inclusiv dușumelele

mp

274.92

10.26

2820.57

Material:

0

0

Manopera:

10.26

2820.57

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.28

RPCT29XA

Desfacerea placajelor faianța gresie si ceramice

metru patrat

358.97

11.4

4092.26

Material:

0

0

Manopera:

11.4

4092.26

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.29

CG11A1

Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare așezate simplu

mp

241.97

24.2

5856.88

Material:

2.71

654.53

Manopera:

20.9

5057.17

Utilaj:

0.6

145.18

Transport:

0

0

1.1.29.1

2419324

Placa gresie mapisa 33.3x33.3 aran-g

mp

249.23

23

5732.27

Material:

23

5732.27

Transport:

0

0

1.1.30

C106A1

Placaj din faianță la pereți și stâlpi plăci ...I) de aceeași culoare și același format, fixate cu mortar de ciment marca M 100—T cu adaos de var pastă de circa 2 cm grosime, la încăperi cu suprafața mai mică de 10 m2;

mp

117

28.29

3310.28

Material:

1.91

223.82

Manopera:

25.84

3023.28

Utilaj:

0.54

63.18

Transport:

0

0

1.1.30.1

2401678

Paianta 250 X 200

mp

122.85

22.21

2727.93

Material:

22.21

2727.93

Transport:

0

0

1.1.31

CG05A-1#

Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafețe mai mari de 16 mp in benzi simple prin batere in cuie pentru lipirea parchetului cu aracet

mp

274.92

34.8

9567.22

Material:

6.3

1732

Manopera:

28.5

7835.22

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.31.1

2940204

Parchet laminat trafic intens

mp

277.67

33.74

9367.67

Material:

33.74

9367.67

Transport:

0

0

1.1.32

RPCT03XB

Demolarea zidurilor din cărămidă cu mortar var-cîment volum peste 1,000 mc

metru cub

12.4

109.06

1352.34

Material:

0

0

Manopera:

109.06

1352.34

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.33

RPCT39XA

Demontarea balustradelor, grilelor si parapetelor metalice montate in beton sau lemnărie

kg

235

1.33

312.55

Material:

0

0

Manopera:

1.33

312.55

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.34

RPCJ35A1

Glet de var-ipsos pe tencuieli interioare drișcuite, de 0,7 mm grosime cu pastă de var si adaos de 100 kg ipsos la mc de var pastă, la pereți și stâlpi

mp

468

11.55

5403.48

Material:

2.05

957.48

Manopera:

9.5

4446

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.35

RPCJ36B1

Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos Ia tavane .

mp

672

15.78

10603.28

Material:

3.24

2176.4

Manopera:

12.54

8426.88

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.36

CN04A2

Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli drișcuite;

mp

1160

5.89

6835.24

Material:

0

2.84

Manopera:

5.89

6832.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.36.1

6104348

Vopsea lavabila casați orchidea pentru interior

i

1682

3.1

5214.2

Material:

3.1

5214.2

Transport:

0

0

1.1.37

RCSO48A%

Balustrada din înox

m

9

208.5

1876.5

Material:

180

1620

Manopera:

28.5

256.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.38

RCSR19A%

Ignifugarea lemnăriei aparente,cu o soluție ignifuga,omologata pentru folosirea la rece,pe suprafețe neprotejate anterior contra incendiilor

mp

1780

10.01

17817.8

Material:

2.6

4628

Manopera:

7.41

13189.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.39

TRB01A11

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc așezare dese așezare grupa 1-3 distanta 10m

tona

45.7

13.11

599.12

Material:

0

0

Manopera:

13.11

599.12

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.40

TRI1AC13E1

Descărcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,așez..auto-rampa,teren ctg

tona

45.7

6.65

303.9

Material:

0

0

Manopera:

6.65

303.9

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.41

MDTC5506010

Transport utilaj 10 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t

buc

3

0.13

0.4

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0.13

0.4

Transport:

0

0

1.1.42

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

112

26

2912

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

26

2912

1.1.43

TRA01A10P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km

tona

78

19.5

1521.01

Material:

0

0

Manopera:

0

0.01

Utilaj:

0

0

Transport:

19.5

1521

Total ore manopera (ore)

8460.5

Total greutate materiale (tone)

163.17

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

191142.93

160749.51

485.72

4433

356811.15

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

3616.86

0

0

3616.86

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

191142.93

164366.37

485.72

4433

360428.02

Cheltuieli indirecte

10,00%

36042.8

Profit

5,00%

19823.54

| Total Deviz fara TVA

416294.36 [


Obiectul: GRĂDINIȚĂ NR.27

Devizul: INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.2.1

RPSA03A#

Demontarea țevii existente in interiorul clădirii (conducte de legătură, coloane, conducte de distribuție), țeava avand diametrul de: 1/2"-1"

m

106

5.7

604.2

Material:

0

0

Manopera:

5.7

604.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.2

RPSC05A#

Demontarea unui lavoar de faianța inclusiv accesoriile

buc

21

18.05

379.05

Material:

0

0

Manopera:

18.05

379.05

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.3

RPSXC09

Diverse lucrări de instalații: demontare vas wc bideu pisoar faianța porțelan sau fonta inclusiv rezervor țeava spalare si busonare

buc

13

24.13

313.69

Material:

0

0

Manopera:

24.13

313.69

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.4

RPSB03A#

Demontarea țevii de policlorura de vinii (PVC) neplastifiatatipusor (U), țeava avand diametrul de: 32 mm - 50 mm;

m

52

1.14

59.28

Material:

0

0

Manopera:

1.14

59.28

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.5

RPSA20B#

Montarea țevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) îmbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legătură la obiecte sanitare, la clădiri de locuit si social culturale,țeava avand diametrul de : 20-25mm , inclusiv fitinguri

m

78

5.9

459.91

Material:

0.2

15.31

Manopera:

5.7

444.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.5.1

6717087

Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm

m

79.56

2.2

175.03

Material:

2.2

175.03

Transport:

0

0

1.2.6

RPSA20B#

Montarea țevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) îmbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legătură la obiecte sanitare, la clădiri de locuit si social culturale,țeava avand diametrul de : 20-25mm , inclusiv fitinguri

m

32

5.9

188.68

Material:

0.2

6.28

Manopera:

5.7

182.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.6.1

6717088

Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm

m

32.64

3.4

110.98

Material:

3.4

110.98

Transport:

0

0

1.2.6.2

3000

Aparat de sudura Op "coprax" 2204/50hz/700 w

ora

1.34

7

9.41

1.2.7

RPIF09B#

Izolare conducte cu mansoane izolație speciala,introduse pe conducte,d=12x9-54x9 mm

ml

110

12.18

1339.8

Material:

4.2

462

Manopera:

7.98

877.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.8

SA37B#

Bratara fixare conducte alim apa si gaze.ol sau pvc Montare încastrat, conducte d=3/4

buc

36

2.2

79.34

Material:

0

0

Manopera:

2.2

79.34

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.8.1

4204044

Bratara țevi instalații apa si gaze 3/4

buc

36

0.5

18

Material:

0.5

18

Transport:

0

0

1.2.9

SA37C#

Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare încastrat, conducte d=1

buc

16

2.51

40.13

Material:

0

0

Manopera:

2.51

40.13

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.9.1

4204070

Bratara țevi instalații apa si gaze 1

buc

16

1.15

18.4

Material:

1.15

18.4

Transport:

0

0

1.2.10

SB44B1

Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,simplu

buc

22

34.09

750.09

Material:

18.33

403.15

Manopera:

15.77

346.94

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.11

SC24A1

Portprosop din am nichel. Montare pe pereți tip u,cu 1 braț, deschid. 450mm

buc

21

37.92

796.36

Material:

30.13

632.77

Manopera:

7.79

163.59

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.12

SC25A1

Etajera din porțelan sanitar tip

buc

21

9.77

205.1

Material:

0.08

1.61

Manopera:

9.69

203.49

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.12.1

2451485

Etajera porțelan tip e2,30 a!b c.1 ni 716

buc

21.21

23

487.83

Material:

23

487.83

Transport:

0

0

1.2.13

SC26A1

Oglinda sanit. semicrist. margini, slef. cu dimens. 400x500mm

buc

21

64.22

1348.59

Material:

45.6

957.57

Manopera:

18.62

391.02

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.14

SC28A1

Sapuniera din fonta emailata,calitatea

1

buc

21

17.95

376.9

Material:

12.06

253.21

Manopera:

5.89

123.69

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.15

SC30A1

Suport pentru hîrtie calitatea 1 (porthirtie) din porțelan sanitar,ha1 ni 545/63

buc

21

25.79

541.59

Material:

18

378

Manopera:

7.79

163.59

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.16

SC31A1

Ventil de scurgere tip...

buc

21

4.18

87.78

Material:

0

0

Manopera:

4.18

87.78

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.16.1

4203179

Ventil scurgere favoar,bideu 1 1/4 tara rac. s 411

buc

21

15.6

327.6

Material:

15.6

327.6

Transport:

0

0

1.2.17

SB49A1

Căciulă de ventilație din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d= 50mm

buc

1

35.64

35.64

Material:

25

25

Manopera:

10.64

10.64

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.18

SC38A1

Instalație pentru closet completa.din semiporteian sau porțelan sanitar si rezervor de 9 litri

buc

13

202.76

2635.92

Material:

117.26

1524.42

Manopera:

85.5

1111.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.19

SC04A#

Lavoar semiport, portei santincl pentru hand.tevî sc pvc.pe cons fix pe perete zid caram,bca.

buc

21

35.15

738.15

Material:

0

0

Manopera:

35.15

738.15

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.19.1

2402212

Lavoar vergina 68x56 alb

buc

21.21

95

2014.95

Material:

95

2014.95

Transport:

0

0

1.2.19.2

4203442

Consola cu un braț vopsita 350mm cal. 1 s 3343

buc

42

2.1

88.2

Material:

2.1

88.2

Transport:

0

0

1.2.19.3

4203179

Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411

buc

21

18

378

Material:

18

378

Transport:

0

0

1.2.19.4

4202761

Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611

buc

21

18

378

Material:

18

378

Transport:

0

0

1.2.20

SC31A1

Ventil de scurgere tip...

buc

55

4.18

229.9

Material:

0

0

Manopera:

4.18

229.9

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.20.1

7336204

Racord flexibil, avand diametrul de 1/2

buc

55

9.2

506

Material:

9.2

506

Transport:

0

0

1.2.21

RPSC06A1

înlocuire complet cada pentru dus material plastic

buc

4

156.34

625.36

Material:

20.68

82.72

Manopera:

135.66

542.64

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.21.1

4200452

Cada dus din fibra armata

buc

4

175

700

Material:

175

700

Transport:

0

0

1.2.22

SC18A5

Rama pentru vas de closet.dtn polipropilena cu capac

buc

13

10.52

136.76

Material:

5.2

67.6

Manopera:

5.32

69.16

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.23

RPCU11A1

Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor cu secțiunea sub 30 cmp în zidărie de cărămidă cu mortar de var șt adaos de ciment

m

32

3.42

109.44

Material:

0

0

Manopera:

3.42

109.44

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.24

RPCU12B1

Străpungeri în planșee de beton armat pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în planșee de 10-11 cm grosime cu secțiunea străpungerii sub 150 cm

buc

7

7.41

51.87

Material:

0

0

Manopera:

7.41

51.87

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.25

SD01A#

Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de închidere, d= 3/8 -1/2

buc

102

2.47

251.94

Material:

0

0

Manopera:

2.47

251.94

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.25.1

4202474

Robinet trec, fonta 1/2 A vent+mufa pn10 s6480

buc

102

9.6

979.2

Material:

9.6

979.2

Transport:

0

0

1.2.26

SD01 B#

Robinet serviciu.simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de închidere, d= 3/4 -1

buc

26

3.42

88.92

Material:

0

0

Manopera:

3.42

88.92

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.26,1

4202395

Robinet dublu serv, cromat 1 gam.det. cruce S4124

buc

26

16.5

429

Material:

16.5

429

iC±

Transport:

0

0

1.2.27

SD06A1

Baterie am estecatoare,stati va, pentru lavoar avand d=1/2 toii

buc

21

30.78

646.38

Material:

0

0

Manopera:

30.78

646.38

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.27.1

7503634

Baterie stativa pentru lavoar tip monocomanda cu tija înalta , racorduri rigide

buc

21

98

2058

Material:

98

2058

Transport:

0

0

1.2.28

SB16A1

Țeava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa,îngrop, pamant.suspend. planseu.cu d= 32mm

m

52

19.18

997.48

Material:

5.69

296

Manopera:

13.49

701.48

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.29

SF04A1

Spaiarea si darea in funcțiune a cond. de apa,executate cu țevi din pvc.

m

162

1.33

215.46

Material:

0

0

Manopera:

1.33

215.46

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.30

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

3.56

26

92.56

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

26

92.56

Total ore manopera (ore)

485.69

Total greutate materiale (tone)

1.41

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

13774.84

9228.07

9.41

92.56

23104.87

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

207.63

0

0

207.63

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

13774.84

9435.7

9.41

92.56

23312.5

Cheltuieli indirecte

10,00%

2331.25

Profit

5,00%

1282.19

| Total Deviz fara TVA

26925.94


Obiectul: GRĂDINIȚĂ NR.27

Devizul: INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețui unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.3.1

RPSA03A#

Demontarea țevii existente in interiorul clădirii (conducte de legătură, coloane, conducte de distribuție), țeava avand diametrul de: 1/2"- 1"

m

312

5.7

1778.4

Material:

0

0

Manopera:

5.7

1778.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.2

1C08A1

Țeava din ppr cu inserție al montata la leg. corp, aparatelor de încălzire in instaL de încălzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm

m

196

6.65

1303.4

Material:

0

0

Manopera:

6.65

1303.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.2.1

6716501

Țeava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 20 mm

m

201.88

3.85

777.24

Material:

3.85

777.24

Transport:

0

0

1.3.3

IC09A1

Țeava din ppr cu inserție al montata ia leg. corp, aparatelor de încălzire in instal. de încălzire centr. cu diametrul ext. de 25 mm

m

78

7.6

592.8

Material:

0

0

Manopera:

7.6

592.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.3.1

6716502

Țeava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 25 mm

m

80.34

5.4

433.84

Material:

5.4

433.84

Transport:

0

0

1.3.4

IC35D1#

Țeava din poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp, aparatelor de încălzire in instal. de încălzire centr. cu diametrul ext. de 32 mm

m

38

8.55

324.9

Material:

0

0

Manopera:

8.55

324.9

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.4.1

6716503

Țeava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 32 mm

m

39.14

7.7

301.38

Material:

7.7

301.38

Transport:

0

0

1.3.5

RPIF09B#

Izolare conducte cu mansoane izolație speciala,introduse pe conducte ,d=12x9-54x9 mm

mi

312

12.18

3800.16

Material:

4.2

1310.4

Manopera:

7.98

2489.76

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.6

ID06A1

Robinet cu sertar pana, cu mufe , pentru instalație încălzire centrala, cu d:1/2

buc

26

4.25

110.55

Material:

0.07

1.87

Manopera:

4.18

108.68

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.6.1

4202474

Robinet trec, fonta 1/2 A vent+mufa pn10 S6480

buc

26

8.9

231.4

Material:

8.9

231.4

Transport:

0

0

1.3.7

ID06A1

Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalație încălzire centrala, cu d:1/2

buc

2

4.25

8.5

Material:

0.07

0.14

Manopera:

4.18

8.36

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.7.1

7500317

aerisitor automat coloana -1/2"

buc

2

17.5

35

Material:

17.5

35

Transport:

0

0

1.3.8

1D06A1

Robinet cu cap termostatat cu d:1/2

buc

58

4.6

267.02

Material:

0.42

24.58

Manopera:

4.18

242.44

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.8.1

11314

Robinet cu cap termostatat

buc

58

39

2262

Material:

39

2262

Transport:

0

0

1.3.9

RPGB16A1

Demontare radiatoare din otel existente

buc

58

29.32

1700.75

Material:

0

0

Manopera:

29.32

1700.75

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.10

IB01A01

Montare radiatoare din otel tip panou

buc

58

35.15

2038.7

Material:

0

0

Manopera:

35.15

2038.7

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.10.1

5700382

radiator din otel tip panou

buc

58

215

12470

Material:

215

12470

Transport:

0

0

1.3.11

IE01A1

Efectuare proba etanș, la preș. Instalație incaiz. centrala.supr totala incaiz. a corpurilor esterpina la 100 mp

mp

36

9.88

355.68

Material:

0

0

Manopera:

9.88

355.68

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

575.99

Total greutate materiale (tone)

2.14

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

17847.85

10943.87

0

0

28791.72

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratarie pentru munca

2,25%

0

246.24

0

0

246.24

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

17847.85

11190.11

0

0

29037.95

Cheltuieli indirecte

10,00%

2903.8

Profit

5,00%

1597.09

| Total Deviz fara TVA

33538.83


Obiectul: GRĂDINIȚĂ NR.27

Devizul: INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețui unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.4.1

RPEF20F1

Demontare corp iluminat fluorescent

buc

98

5.7

558.53

Material:

0

0

Manopera:

5.7

558.53

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.2

RPED10A1

Demontare cablu pina la 4 mmp Instalație pe dibluri

m

780

5.3

4134.78

Material:

0

0

Manopera:

5.3

4134.78

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.3

EE12H#

Corp de iluminat pentru lămpi fluorescente tubulare pentru 3 sau 4 lămpi, montat pe construcții metalice sau console existente

buc

74

45.12

3339.25

Material:

0

0

Manopera:

45.12

3339.25

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.3.1

20010358

Corp ILUM. tip casetaî 4x 20 w

BUC

74.22

120

8906.64

Material:

120

8906.64

Transport:

0

0

1.4.4

EE12B1

Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanș, montat pe dibluri de material plastic

buc

28

29.01

812.42

Material:

0.04

1.12

Manopera:

28.97

811.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.4.1

5102580

Corp tl.fl.fia -01 240 220 V 1x 20w cs

buc

28.08

75

2106.3

Material:

75

2106.3

Transport:

0

0

1.4.5

EE10A#

Corp de iluminat de siguranța monobloc cu baterii sau acumulator montat pe bolturi implantate

buc

17

26.13

444.13

Material:

0

0

Manopera:

26.13

444.13

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.5.1

5103223

Corp il.fi cisa 2x8 w

buc

17.05

95

1619.85

Material:

95

1619.85

Transport:

0

0

1.4.6

EE09A#

Corp de iluminat special tip aplica cu bec tip LED

buc

21

15.44

324.32

Material:

7.42

155.79

Manopera:

7.13

149.63

Utilaj:

0.9

18.9

Transport:

0

0

1.4.6.1

12848

corp iluminat tip led 1x15 w

XX

21

14.5

304.5

Material:

14.5

304.5

Transport:

0

0

1.4.7

EE14B1

Lampă (bec sau tub), montată în interiorul construcțiilor sau pe elementele exterioare ale acestora fluorescentă tubulară, la corp de iluminat neetanș sau etanș

buc

352

2.09

735.68

Material:

0

0

Manopera:

2.09

735.68

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.7.1

5102334

Lampa fl.tub.D = 38mm,20w/220 V, L = 600mm,micm-ni 908-60

buc

376.64

6

2259.84

Material:

6

2259.84

Transport:

0

0

1.4.8

EA02A1

Tub izolant, de protecție, etanș, IPE, din poiicîorură de vinii nepîastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat

m

675

3.19

2154.33

Material:

1.17

789.75

Manopera:

2.02

1364.58

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.9

EA02A2

Tub izolant, de protecție, etanș, IPE, din poiicîorură de vinii neplastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat

m

1320

3.44

4544.43

Material:

1.37

1805.69

Manopera:

2.07

2738.74

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.10

EB02A1

Gonductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea pînă la 4 mmp

m

980

1.73

1700.2

Material:

0.02

24.4

Manopera:

1.71

1675.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.10.1

4826892

Conductor fy 1 x 2,5 s 6865

rn

1009.4

1.59

1604.42

Material:

1.59

1604.42

Transport:

0

0

1.4.11

EB02A1

Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea pînă la 4 mmp

m

110

0.62

67.72

Material:

0.05

5.02

Manopera:

0.57

62.7

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.11.1

4807848

Cablu din cupru cu izolație si manta PVC cu rezistenta manta la propagarea flăcărilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyl de 1 x2,5 mmp

m

113.3

2.35

266.25

Material:

2.35

266.25

Transport:

0

0

1.4.12

EC04G1

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe pod de cabluri existent în canale

m

28

2.29

64.2

Material:

0.01

0.36

Manopera:

2.28

63.84

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.12.1

4801892

Cablu energie cyy 0,6/1 KV 3x 1,5 U S.8778

m

28.56

1.68

47.85

Material:

1.68

47.85

Transport:

0

0

1.4.13

RPEE01A1

înlocuire întrerupător manual unipolar construcție normala îngropat din bachelita

buc

48

10.95

525.41

Material:

0.5

23.81

Manopera:

10.45

501.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.13.1

5500677

întrerupător cumpănă capsul antigron simb 070 250V10a

buc

48.48

12.55

608.42

Material:

12.55

608.42

Transport:

0

0

1.4.14

RPEE02A1

Înlocuire comutator serie unip îngropat constr normaladin bachelita

buc

71

9.05

642.27

Material:

0.5

35.22

Manopera:

8.55

607.05

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.14.1

5500689

Comutator cumpănă capsulat simbol 076 10a 250 V

buc

71.71

18

1290.78

Material:

18

1290.78

Transport:

0

0

1.4.15

RPEE01A1

înlocuire întrerupător manua! unipolar construcție normala ingropat din bacheîita

buc

36

10.71

385.39

Material:

0.26

9.19

Manopera:

10.45

376.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.15.1

12010

Intrerupatoar cu revenire

buc

36.36

0

0

Material:

0

0

Transport:

0

0

1.4.16

ED08A1

Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat

buc

82

6.56

538

Material:

0.48

39.44

Manopera:

6.08

498.56

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.16.1

5535995

Priza bipol.dubîa capac amîno-plast.250

V/10a,mont.ingr

buc

82.82

11.26

932.5

Material:

11.26

932.5

Transport:

0

0

1.4.17

ED08A1

Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat

buc

34

6.34

215.57

Material:

0.26

8.85

Manopera:

6.08

206.72

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.17.1

5536171

Priza bipol.capac aminopl 250 V 10a montaj îngrop.

buc

34.34

11.26

386.64

Material:

11.26

386.64

Transport:

0

0

1.4.18

EA01F3

Montare canal pvc pentru cablu

m

67

5.89

394.63

Material:

0

0

Manopera:

5.89

394.63

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.19

RPCU09D1

Străpungeri in zidărie de beton simplu sau piatră, pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în grosime de 26-30 cm și secțiunea străpungerii de 50-300cmp

buc

23

17.1

393.3

Material:

0

0

Manopera:

17.1

393.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.20

W2J04A#

Verificarea și încercarea tablourilor firidelor de distribuție, cutiilor de distribuție

buc

1

41.42

41.42

Material:

0

0

Manopera:

41.42

41.42

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.21

EG03B#

Conductor de captare din otel masiv cu îmbinare cu cleme montat pe acoperișuri cu țigla sau olane

m

42

18.05

758.1

Material:

0

0

Manopera:

18.05

758.1

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.21.1

5204285

Clema de legătură cu-al 35-50 mmp

buc

8.4

4.17

35.06

Material:

4.17

35.06

Transport:

0

0

1.4.21.2

3500037

Cornîer aripi eg.lam caid s 424 20x 20x 4 OL 37-1 n

Kg

84.84

4.1

347.84

Material:

4.1

347.84

Transport:

0

0

1.4.22

EG07B1       | Conductă de coborîre, montată pe

m

21

19.6

411.68

ziduri și coșuri de beton sau cărămidă, conducta fiind din bandă de oțel zineată, de 25x4 mm, montată aparent pe ziduri

Material:

8.01

168.29

Manopera:

11.59

243.39

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.23

W1R06A1

Electrod din țeava de otel de doi toii si jumatatepentru legarea la pamant in teren normal

m

32

43.49

1391.7

Material:

24.44

782.05

Manopera:

16.45

526.45

Utilaj:

2.6

83.2

Transport:

0

0

1.4.24

EG08B1

Conductă de legare la pămînt, a instalației de paratrăsnet sau a instalației de protecție prin legarea la pământ, montata în pământ, inclusiv săparea și umplerea șanțului, conducta fiind din bandă de oțel zineată, de 40x4 mm, montată în teren tare

m

42

39.88

1674.83

Material:

13.47

565.61

Manopera:

26.41

1109.22

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.25

W1MN06A#

Piesa de separație pentru priză de pământ - montare -

buc

1

30.33

30.33

Material:

24.63

24.63

Manopera:

5.7

5.7

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.26

EG10A1

Cutie cu eclisă de legătură, pentru centura de împămîntare

buc

1

41.26

41.26

Material:

15.04

15.04

Manopera:

26.22

26.22

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.27

EG09C1

Protecție pentru conducta de coborîre, pe lungime de 1,80 m, executată din oțel cornier cu aripi egale, având dimensiunile 40 X 40 X 4 mm

buc

2

28.33

56.67

Material:

19.21

38.43

Manopera:

9.12

18.24

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.28

W1P08A

Verificarea prizelor de pamant pentru iucrari de instalații electrice la construcții

buc

1

34.61

34.61

Material:

0.41

0.41

Manopera:

34.2

34.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.29

W1MN05A#

Legarea la pământ a elementelor metalice mobile cu conductor flexibil -montare -

buc

1

13.23

13.23

Material:

1.83

1.83

Manopera:

11.4

11.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.29.1

4826831

Conductor fff 2,5mmp;

m

0.3

1.24

0.37

Material:

1.24

0.37

Transport:

0

0

1.4.29.2

5202300

Papuc cupru pc 2,5

buc

2

0.4

0.81

Material:

0.4

0.81

Transport:

0

0

1.4.30

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

2.7

29

78.3

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

29

78.3

Total ore manopera (ore)

1165.02

Total greutate materiale (tone)

1.3

Materia!

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

25213.01

22135.34

102.1

78.3

47528.75

1.4.31


EH07XA


Proba de 72 ore pentru total ansamblu instalație


bucata

1

304

304

Material:

0

0

Manopera:

304

304

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0


r/-c


Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

498.05

0

0

498.05


Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

25213.01

22633.38

102.1

78.3

48026.79

Cheltuieli indirecte

10,00%

4802.68

Profit

5,00%

2641.47

| Total Deviz tara TVA

5547094 |


Obiectul: GRĂDINIȚĂ NR.27

Devizul: LUCRĂRI PENTRU AUTORIZARE ISU

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.5.1

EA01A%

Tub de protecție din material plastic, montat îngropat sau aparent, avand diametrul exterior de: pana la 25 mm, inclusiv - montat îngropat

m

280

8.85

2476.8

Material:

0.11

29.6

Manopera:

8.74

2447.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.1.1

6704488

Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 16 stas 6990

m

288.4

0.5

144.2

Material:

0.5

144.2

Transport:

0

0

1.5.2

EC06A1

Cablu semnalizare incendiu - JE-

H(ST) 2X2X0,8 - asimilat

m

280

9.35

2616.88

Material:

0.61

169.68

Manopera:

8.74

2447.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.3

20020662

Cablu semnalizare incendiu -JE-

H(ST) 2X2X0,8- ASIMILAT

ml

280

1.95

546

Material:

1.95

546

Transport:

0

0

1.5.4

EC08A#

Cablu cu 2-48 cond. de 0,75 mmp, 2-30 cond. de 1 mmp, 2-30 cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. 2,5 mmp pentru instalații electrice de comanda, semnalizare, blocare, tras prin tub de protecție, pentru racordarea la tablouri si aparate

m

65

2.47

160.55

Material:

0

0

Manopera:

2.47

160.55

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.5

4827060

Conductor cupru, execuție mijlocie myym de 3x1,5 mmp

m

65

1.78

115.7

Material:

1.78

115.7

Transport:

0

0

1.5.6

ATA02B

Montare centrala incendiu

buc

1

136.8

136.8

Material:

0

0

Manopera:

136.8

136.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.7

ATA01A

Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau îngropat cu greutatea:pina la 1 kg -detector de fum

buc

48

27.36

1313.25

Material:

0

0

Manopera:

27.36

1313.25

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.8

ATA01A

Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau îngropat cu greutatea:pina la 1 kg -buton semnalizare incendiu

buc

2

27.36

54.72

Material:

0

0

Manopera:

27.36

54.72

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.9

ATA01A

Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau îngropat cu greutatea:pina la 1 kg -sirena incendiu

buc

3

27.36

82.08

Material:

0

0

Manopera:

27.36

82.08

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.10

EB15B1

Numere și etichete, pentru branșamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice

buc

37

1.71

63.27

Material:

0

0

Manopera:

1.71

63.27

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.10.1

6719689

Eticheta tubulare PVC

buc

37

0.5

18.5

Material:

0.5

18.5

Transport:

0

0

1.5.11

EI01B1

Diblu metalic cu diametrul nominal de

10-12 mm

buc

56

3.8

212.8

Material:

0

0

Manopera:

3.8

212.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.11.1

6313368

Diblu cu expandare marimea 12

buc

56

0.8

44.8

Material:

0.8

44.8

Transport:

0

0

1.5.12

ATD19A

Legarea conductoarelor la cleme,repartitoare sau la bornele aparatelor primfixare cu șurub

buc

56

4.71

263.87

Material:

0.15

8.54

Manopera:

4.56

255.33

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.13

ATE25B03

Teste si verificări: verificarea sist alarmare cuam detectoare conectare

buc

12

16.68

200.12

Material:

2.18

26.12

lacentrala nr total detectoare xn ore

Manopera:

9.5

114

Utilaj:

5

60

Transport:

0

0

1.5.14

ATE25B03

Teste si verificări: verificarea sist alarmare cuam detectoare conectare lacentrala nr total detectoare xn ore

buc

12

16.68

200.12

Material:

2.18

26.12

Manopera:

9.5

114

Utilaj:

5

60

Transport:

0

0

1.5.15

SA02D#

Țeava otel zn, Montare in cond leg, la ob san pentru ciad loc,soc-cult si la hidrantî,d=2

m

76

47.5

3610

Material:

0

0

Manopera:

47.5

3610

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.15.1

3305918

Țeava pentru instalatii.zinc nefiî.ui - 50(2 ) OL 32 1 s 7656

m

76.76

24.5

1880.62

Material:

24.5

1880.62

Transport:

0

0

1.5.16

RPSD31A#

Montarea hidrantului interior, pentru clădiri, cu diametrul de 2", montat: in nise (cu rama)

buc

2

410.95

821.9

Material:

315

630

Manopera:

95.95

191.9

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.16.1

6619009

Furtun cauciucat pentru incendiu tip A 4 s 2164

m

40

9.5

380

Material:

9.5

380

Transport:

0

0

1.5.17

YC01

Modul monitorizare -1 buc

lei

1350

1

1350

Material:

1

1350

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.18

ACB06A%

Montarea hidrantiîor de incendiu subterani si supraterani, pe poziție existenta, avand diametrul de: Dn=65 subteran

buc

1

50.54

50.54

Material:

0

0

Manopera:

50.54

50.54

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.18.1

4108044

Cot cu picior flansa+mufa pn 10 s1875 DN = 65

buc

1

125

125

Material:

125

125

Transport:

0

0

1.5.18.2

7312646

Cutie fonta D 4-28

buc

1

75

75

Material:

75

75

Transport:

0

0

1.5.18.3

6619009

Furtun cauciucat pentru incendiu tip A 4 s 2164

m

1

280

280

Material:

280

280

Transport:

0

0

1.5.19

TSA02F1

Săpătură manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m lățime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundații,canale,subsoluri,drenuri,trepte de înfrățire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.5 m teren tare

mc

20

25.27

505.4

Material:

0

0

Manopera:

25.27

505.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.20

TSDO1C1

Imprastierea cu lopata a pamant.

mc

20

8.23

164.54

| alinat,strat uniform 10-30cm. gros cu

Material:

0

0

sfarim. bulg. teren pamant coeziv

Manopera:

8.23

164.54

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.21

TSD04C1

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecărui strat de pamant in parte,ava nd : 20 cm grosime pamant necoeziv

mc

20

14.3

286.1

Material:

0.25

4.9

Manopera:

14.06

281.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.22

ACE08A1

Umplutura in sânt. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip

mc

6

57.71

346.29

Material:

46.12

276.75

Manopera:

11.59

69.54

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.23

ACA02A+

Pregătirea ptimbinare tuburi din PEHD - VALROM in colaci cu L=50 m si poziționarea in pamant după îmbinare D < 63 mm inclusiv

m

30

2.15

64.57

Material:

1.62

48.6

Manopera:

0.51

15.39

Utilaj:

0.02

0.58

Transport:

0

0

1.5.23.1

20023280

Tub <waîerkit> apa d. 63x4,7mm pn10 sdr13,6

m

30.45

7.85

239.03

Material:

7.85

239.03

Transport:

0

0

1.5.23.2

LB1

Banda avertizare

m

33

0.25

8.25

Material:

0.25

8.25

Transport:

0

0

1.5.24

TRI1AA01F3

Incarnarea materialelor, grupa a-grele si mărunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate

tona

6.7

8.55

57.28

Material:

0

0

Manopera:

8.55

57.28

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.25

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

12.5

26

325

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

26

325

1.5.26

TRI1AA08F3

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte prin transport pina la 10m auto-rampa, teren categ.

tona

6.7

6.65

44.55

Material:

0

0

Manopera:

6.65

44.55

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

652.19

Total greutate materiale (tone)

10.94

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

6427.4

12391.55

120.59

325

19264.54

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie

2,25%

0

278.81

0

0

278.81

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

6427.4

12670.36

120.59

325

19543.34

Cheltuieli indirecte

10,00%

1954.33

Profit

5,00%

1074.88

| Total Deviz fara TVA

22572.56 |


Obiectul: GRĂDINIȚĂ NR.27

Devizul: ORGANIZARE DE ȘANTIER

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.6.1

YC01

Procurare materiale necesare (baraci , împrejmuire, agregate , pichet incendiu ,etc)

lei

9500

1

9500

Material:

1

9500

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.2

YB01

Execuție lucrări organizare de șantier

lei

700

1

700

Material:

0

0

Manopera:

1

700

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

700

Total greutate materiale (tone)

0.01

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

9500

700

0

0

10200

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asîguratorie pentru munca

2,25%

0

15.75

0

0

15.75

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

9500

715.75

0

0

10215.75

Cheltuieli indirecte

10,00%

1021.58

Profit

5,00%

561.87

Total General fara TVA

566601.83

TVA (19%)

107654.35

TOTAL GENERAL (Lei)

674256.18

| Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Beneficiarul: MUNICIPIUL BACAU

Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL

Obiectivul: [38] AMENAJARE SI MODERNIZARE SPATII CU DESTINAȚIA DE CRESA IN INCINTA GRĂDINIȚEI NR.27

Obiectul: [01] GRĂDINIȚĂ NR.27

Devizul: [C1] ARHITECTURA

Formularul F4 - LISTA

Dotări

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

Prețul unitar - Lei / UM -

Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -

Fișa tehnică atașată

0

1

2

3

4

5

6

1

PATURI SI ACCESORII

buc

80

420

33600

2

MĂSUȚE

buc

20

250

5000

3

SCAUNE

buc

80

55

4400

4

MOBILIER ACTIVITATI

buc

4

1820

7280

5

MODULE DE RELAXARE SI JOACA

buc

4

1200

4800

6

CATEDRE

buc

4

350

1400

7

TABLA MONOBLOC 2X1.2

buc

4

560

2240

8

DULAP MATERIAL DIDACTIC SĂLI CLASA

buc

4

1350

5400

9

ANSAMBLU MOBILER SECRETARIAT

buc

1

2920

2920

10

ANSAMBLU MOBILER DIRECTOR

buc

1

3400

3400

11

CALCULATOR CANCELARIE

buc

1

2100

2100

12

VESTIAR PERSONAL

buc

1

610

610

13

RAFTURI DEPOZITARE

buc

80

275

22000

14

MAȘINA DE GĂTIT

buc

1

10994

10994

15

LIFT DE BUCĂTĂRIE

buc

1

15620

15620

16

VESELA

set

80

150

12000

17

HOTA

buc

1

3500

3500

TOTAL:

Lei:

137264

Beneficiarul: MUNICIPIUL BACAU

Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL

Obiectivul: [38] AMENAJARE SI MODERNIZARE SPATII CU DESTINAȚIA DE CRESA IN INCINTA GRĂDINIȚEI NR.27

Obiectul: [01] GRĂDINIȚĂ NR.27

Devizul: [C5] LUCRĂRI PENTRU AUTORIZARE ISU

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

Prețul unitar - Lei / UM -

Valoarea (exclusiv TVA) - Mii Lei -

Furnizorul

Fisa tehnica atașata

0

1

2

3

4

5

6

7

1

DETECTOR DE FUM ADRESABIL

buc

76

98

7.45

2

CENTRALA DE DETECȚIE INCENDIU

buc

1

2850

2.85

3

BUTON ACȚIONARE ALARMA

buc

2

135

0.27

4

SIRENA DE INTERIOR CU ACUMULATOR

buc

2

198

0.4

5

SIRENA DE EXTERIOR CU

ACUMULATOR

buc

1

495

0.5

TOTAL:

Mii Lei:

11.46

Mii Euro:

2.53

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076


CARPAȚI


©GRĂDINIȚA PROGRAM PRELUNGIT NR. 27


2cqnspR°'ec1SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA .19/9/2012 CIH 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legale de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.coinSpecificație

Nutnclc

SemnJ

Sef proiect

ing. D. AGR1GOROAE

Proiectat

arh. C. BERBEC

1

Desenat

arh. C. BERBEC


MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Judelui BACAU

TITLU PROIECT7

Amenajare si modernizare spatii cu destinația de cresa in incinta Grădiniței Nr.27

TITLU PLANȘA:


Plan dc incadrarc in zona


PROIECT

NR. 110/2017


FAZA:

D.A.L.I.


PLANȘA Az .

£S(1CC)=4512.34mp


562800


'sf,-


nr cad 60065 bloc locuința, P+4E


SISTEM COORDONATE:

X.Y = STEREO 70 MAREA NEAGRA


O o rO r-<r o


V^EINVENTARUL DE COORDONATE

Sistem de proiecție "Stereografic 70"

Parcela (1CC)Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(î,i+1)

X [m]

Y [m]

1

562820.068

647218.480

5.541

2

562816.580

647222.786

2.535

3

562814.530

647224.278

27.501

4

562788.140

647216.540

2.456

5

562788.660

647214.140

3.994

6

562785.360

647211.890

5.070

7

562780.710

647213.910

2.596

8

562778.130

647213.620

3.615

9

562774.650

647212.640

167776

10

562758.498

647208.129

12.791

11

562746.296

647204.291

10.310

12

562743.839

647194.278

10.212

13

562743.409

647184.075

20.444

14

562743.841

647163.636

16.047

15

562744.020

647147.590

40.079

16

562782.420

647159.070

1.868

19

562784.230

647159.530

44.479

20

562826.800

647172.420

4.534

22

562829.599

647175.987

5.100

23

562831.398

647180.759

39.386

S(1CC)=

=4512.34mp F

=275.329m


Suprafața totala masurata = 4512.00 mp

Suprafața act =4512.00 mp


Construcție

Gard beton

Gard plasa

Limita de proprietate

Conducta aeriana Lampadar

Canal


SC BIA CONSPRQIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.comSpecificație

Numele          ,

'-Semnit

Sef proiect

ins. D. AGRIGOROĂJ

V

Proiectat

arh. C. BERBEC

7/

■7

Desenat

arh. C. BERBEC- £


562800


Referat nr.BENEFICIAR:


MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU


1:500

TITLU PROIECT:

Amenajare si modernizare spatii cu destinația de cresa iin incinta Grădiniței Nr.27

Data:

TITLU PLANȘA:

O

2017

NO

PLAN DE SITUAȚIE

O


562750


PROIECT

NR. 110/2017


FAZA:

D.A.L.I.


PLANȘA AO