Hotărârea nr. 113/2018

Hotărârea nr.113 din 30.03.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”COECON GHICA”, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a VI-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu ”Viitorul începe astăzi”, în perioada 20 – 21 aprilie 2018, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău.

ff/HOTĂRÂREA NR. 113 DIN 30.03.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”COECON GHICA”, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a Vl-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu „Viitorul începe astăzi”, în perioada 20 - 21 aprilie 2018, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 29/ 16.03.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 22335/ 16.03.2018 înaintată de Asociația ”COECON GHICA” prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea celei de a Vl-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu ”Viitorul începe astăzi”, în perioada 20-21 aprilie 2018, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău;

-Adresa nr. 65123/ 20.03.2018 înaintată de consilierii locali inițiatori prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”COECON GHICA”, în vederea finanțării si realizării în comun a celei de a Vl-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu ”Viitorul începe astăzi”, în perioada 20-21 aprilie 2018, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău;

-Expunerea de motive a consilierilor locali inițiatori înregistrată cu nr. 2803/ 20.03.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2804/ 20.03.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 519/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 520/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 521/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.522 / 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 62/ 2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a

Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctele 1 și 5 și alin. (7) lit. ”a” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”COECON GHICA”, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a Vl-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu ”Viitorul începe astăzi”, în perioada 20-21 aprilie 2018, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 4989 lei și punerea la dispoziție a Centrului de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 4989 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Asociației ”COECON GHICA”.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU