Hotărârea nr. 111/2018

Hotărârea nr.111 din 30.03.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația pentru promovarea Dezvoltării Personale – Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Sunt Optimus”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 02 aprilie 2018

HOTĂRÂREA NR. 111 DIN 30.03.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația pentru promovarea Dezvoltării

Personale - Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Sunt Optimus”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 02 aprilie 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 17796/ 23.01.2018 înaintată de Asociația pentru promovarea Dezvoltării Personale - Bacău prin care solicită sprijinul pentru realizarea evenimentului ”Sunt Optimus”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 02 aprilie 2018;

-Referatul nr. 2522/ 13.03.2018 înaintat de Compartiment învățământ Cultură Sănătate prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația pentru promovarea Dezvoltării Personale - Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Sunt Optimus”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 02 aprilie 2018 și punerea la dispoziție a Sălii Teatrului Municipal Bacovia ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2892/ 21.03.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 2893/21.03.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.512/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 513/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 514/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.515 / 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. ”a”, punctul 3 și alin. (7) lit. ”a” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația pentru promovarea Dezvoltării Personale - Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Sunt Optimus”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 02 aprilie 2018.

ART.2. Contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii desfășurării simpozionului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, constă în punerea la dispoziție a sălii Teatrului Municipal Bacovia, în data de 02 aprilie 2018.

ART.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul învățământ Cultură Sănătate și Teatrul Municipal Bacovia. ART.4. Hotărârea va fi comunicată Compartimentului învățământ Cultură Sănătate, Teatrului Municipal Bacovia și Asociația pentru promovarea Dezvoltării Personale -Bacău.

ART.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.