Hotărârea nr. 110/2018

Hotărârea nr.110 din 30.03.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Tinerilor din Bacău, în vederea finanţării şi realizării în comun a evenimentului de închidere a programului Bacău – Capitala Tineretului din România, ce se va desfăşura în data de 28 aprilie 2018 la Bacău


HOTĂRÂREA NR. 110 DIN 30.03.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Tinerilor din Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a evenimentului de închidere a programului Bacău - Capitala Tineretului din România, ce se va desfășura în data de 28 aprilie 2018 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 21953/ 13.03.2018 înaintată de Federația Tinerilor din Bacău prin care solicită sprijinul pentru realizarea evenimentului închidere a programului Bacău - Capitala Tineretului din România, ce se va desfășura în data de 28 aprilie 2018 la Bacău;

-Referatul nr. 2895/ 21.03.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Federația Tinerilor din Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a evenimentului închidere a programului Bacău - Capitala Tineretului din România, ce se va desfășura în data de 28 aprilie 2018 la Bacău și alocarea sumei de 85.700 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2896/ 21.03.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 2897/21.03.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 508 /29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.509/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 510/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 511 / 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat de către domnul consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctele 5 și 6 și alin. (7) lit. ”a” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Federația Tinerilor din Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a evenimentului închidere a programului Bacău -Capitala Tineretului din România, ce se va desfășura în data de 28 aprilie 2018 la Bacău, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 88.000 lei și punerea la dispoziție a unei săli la Centrul de Afaceri și Expoziții în data de 27.04.2018 și a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan” în data de 28.04.2018, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 88.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Federației Tinerilor din Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. MO DIN 30.03.2018

CONTRACT DE ASOCIERE

Nn............din....................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200I30X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Federația Tinerilor din Bacău, denumita in continuare organizator, cu sediul în Bacau, având contul nr. R043RNCB0026154076420001 deschis la BCR Bacău, Cod Fiscal 37293503, reprezentată prin Camariu Ion Gabrîel, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

« Art 36 alin. (2) Iit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit’T* si art 115 alin (I) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

® Art. 35 din Legea nr, 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

* Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II- OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

cofinantarii evenimentului : Festivitatea de închidere a programului Bacău - Capitala Tineretului din România ( 21.04. - 28.04.2018).

(2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 94.300 Iei , din care Municipiul Bacau fmanteaza cu suma de 88.000 lei

III. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1 (I) cu suma maxima de 88.000 Iei. Suma va fi virata in contul nr . R043RNCB0026154076420001 deschis la BCR Bacău, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr.

I. Art 4. (1) Federația Tinerilor din Bacău se obliga:

o Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Federația Tinerilor din Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Federația Tinerilor din Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insolit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de Ia data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate în original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Federația Tinerilor din Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de Ia data solicitării;

 • (4) Daca Federația Tinerilor din Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Federația Tinerilor din Bacău:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

o este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • *  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional în acest sens;

 • *  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Federației Tinerilor din Bacău, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce î s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata în contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Federația Tinerilor din Bacău isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire Ia obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului "Festivitatea de închidere a programului Bacău - Capitala Tineretului din România”, va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI.FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art 13 (I) Porta majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice în scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de Ia încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce Ie generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința,

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe Ia executarea contractului in continuare, fara ca sa poata cere despăgubiri de Ia cealalta.

Artl4 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care ii invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere,

VII. LITIGII

ArtlS Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacau

PRIMAR

C0SM1NNECULA

Federația Tinerilor din Bacău

ȘEF SERVICIU

Președinte

CLEMENTINA VINERICA

CARNAR1U ION GABRIEL

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr________/

BUGETUL

poiectului

DENUMIRE INDICATOR!

UM/

Cantitate

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare

Societatea

Total

1

2

3

4

5

6

1. Cheltuieli

TOTAL GENERAL

Manager proiect

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSTANTIN GHE

/ -o V' iI ^/z X y*


Asistent managerCONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


SERVICIUL CABINET PRIMAR CĂTĂLINA VIZITIU