Hotărârea nr. 109/2018

Hotărârea nr.109 din 30.03.2018 privind înființarea unui cabinet medical stomatologic în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații ”N. V. Karpen


HOTĂRÂREA NR. 109 DIN 30.03.2018

privind înființarea unui cabinet medical stomatologic în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații ”N. V. Karpen”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39( 1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 19928/ 16.02.2018 înaintată de Colegiul Tehnic de Comunicații ”N. V. Karpen” prin care solicită înființarea unui cabinet medical stomatologic;

-Referatul nr. 2237/ 05.03.2018 al Compartimentului învățământ Cultură Sănătate prin care propune înființarea unui cabinet medical stomatologic în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații ”N. V. Karpen”; -Expunerea de motive nr. 2886/21.03.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 2887/ 21.03.2018 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.503/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.504/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.505/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.506/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.507/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 21 (2) din OUG nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice local, modificată și completată; -Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6), lit. « a », pct. 3 și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă înființarea unui cabinet medical stomatologic în cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații ”N. V. Karpen”.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Colegiului Tehnic de Comunicații ”N. V. Karpen” și Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

ART. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal