Hotărârea nr. 108/2018

Hotărârea nr.108 din 30.03.2018 pentru aprobarea Actului Adiţional nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, incheiat cu SC SOMA SRL Bacău

pentru aprobarea Actului Adițional nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău,încheiat cu SC SOMA SRL Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 1566 din 27.02.2018 a SC SOMA SRL Bacău și înregistrată la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 20690 din 27.02.2018 prin care se solicită modificare de tarif colectare și transport deșeuri municipale;

-Referatul nr. 2847 din 21.03.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre în vederea aprobării Actului Adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău;

-Nota Internă a Direcției Salubrizare Agrement Parcuri cu nr. 2647/15.03.2018;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată sub nr. 2848 din 21.03.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău înregistrat sub nr. 2849 din 21.03.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.498/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.499/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.500/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.501/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.502/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 36 si art.47 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău;

-Actul Adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, aprobat prin HCL nr. 224 din 6.10.2014;

-Dispozițiile art.8, alin.(3) lit. "k" si ale art.32, alin.(l) lit. "e" din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

-Dispozițiile art.6 alin. (1) lit. "1" din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile cap. VIII, art. 15 și art. 16 ale Ordinului 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

  • - Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.”b” si “d” și ale alin.(6) lit.”a”, pct.14 și art.45(2) lit.”a” și alin.(5) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Actul Adițional nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău și înregistrat sub numărul 26785 din 01 august 2005, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2 Tarifele prevăzute în Actul Adițional nr.8, anexa la prezenta hotărâre sunt fără TVA și se aplică începând cu data de 01 aprilie 2018.

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Bacau ca în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Bacău să semneze Actul Adițional nr.8.

Art.4 Toate celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău și înregistrat sub numărul 26785 din 01 august 2005, sunt și rămân valabile.

Art.5. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare și SC SOMA SRL Bacău.

Art.7, Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. /Ol DIN 30.03.2018

ACT ADIȚIONAL NR.8

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC SOMA SRL Bacău

Având în vedere Contractul nr.26785 din 01.08.2005 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău încheiat între:

Consiliul Local al Municipiului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, reprezentat prin Cosmin NECULA - Primarul Municipiului Bacău, în calitate de concedent

Și

Societatea Comercială “SOMA” SRL Bacău, cu sediul în Bacău, str.Al. Tolstoi nr.6, județul Bacău, reprezentată prin Doru Ciprian NARCIS- Director General, în calitate de concesionar, denumit în continuare operator,

în baza dispozițiilor art.36 coroborate cu dispozițiile art.47 din Contractul nr.26785 din 01.08.2005,

Ținând cont de:

- Solicitarea nr. 1566 din 27.02.2018 depusă și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr, 20690 din 27.02.2018;

-Dispozițiile art.8, alin.(3) lit. "k" si ale art.32, alin.(l) lit. "e” din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată;

-Dispozțiile art.6 alin. (1) lit, "1” din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile cap, VIII, ari. 15 ale Ordinului 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Părțile semnatare, de comun acord au convenit încheierea prezentului Act Adițional, cu respectarea următoarelor clauze:

Art.1 Articolul 35 din Contractul nr.26785 din 01.08.2005 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau se modifică și va avea următorul conținut:

Ari. 3 5 Tarifele pentru activiățile de la art.2 din Contract, lit. A -Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor solide, cu excepția deșeurilor toxice, periculoase și a celor cu regim special, sunt fără TVA și vor fi aplicate începând cu data de 01 aprilie 2018, după cum urmează:

V Colectare si transport deșeuri in sistem compactat 151,31 lei/to Colectare si transport deșeuri in sistem necompactat 51,45 lei/mc "

Art.2 Celelalte clauze ale Contractului nr.26785 din 01 august 2005 sunt si raman valabile.

Art.3 La data semnării Actului adițional nr.8 la Contractul nr.26785 din 01 august 2005. Actul zAditional nr.7 aprobat prin HCL nr.224/6.10.2014, își încetează valabilitatea.

Art.4 Actul Adițional a fost încheiat astăzi.................2018. în 2(două.) exemplare,

câte unul pentru fiecare parte semnatară.

CONCEDENT,

Consiliul Local al Municipiului Bacău prin:

PRIMAR,

Cosmin NECULA

CONCESIONAR,

S.C SOMA SRL Bacau prin: DIRECTOR GENERAL, Doru Ciprian NARCIS


DIRECȚIA SALUBRIZARE

AGREMENT WARCT/rî

Cristinel D


DIRECTOR ECONOMIC,


AGREMENT P^RCi/rI

~    ‘ " BgAVĂJURIDIC,


ȘEF SERVICIU FINANCIAR

CONTABIL, Clementina VIN ERICÂ


DIRECȚIA JURIDICĂ,INȚĂ RASIM


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU


DIRECȚIA SA

AGREMENT/RARCUR

Cristinel DUMBRAVĂ


JBRIZjVRE

LȘEF SERVICIU FINANCIAR


CONTABIL, Clementina VINERICĂComp.U.M.M. Isabela-Margareta PINTILIE

v Otow»

/