Hotărârea nr. 107/2018

Hotărârea nr.107 din 30.03.2018 privind acordarea mandatelor speciale împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în sedinţele AGA punctele înscrise pe ordinea de zi

HOTĂRÂREA NR. 107 DIN 30.03.2018

privind acordarea mandatelor speciale împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în ședințele AGA punctele înscrise pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 609 din 21.03.2018 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 22874 din 22.03.2018, prin care se solicită acordarea mandatelor speciale împuternicirilor UAT - Municipiul Bacău în vederea exercitării votului in cadrul AGA;

-Referatul nr.2948 din 22.03.2018 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea mandatelor speciale împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 2949 din 22.03.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 2950 din 22.03.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.493/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.494/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.495/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.496/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.497/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 111 lit."c", ale art. 113 lit."m", ale art.121 și ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.2 pct.l 1, ale art.29 alin.( 11), ale art. 37 alin.(l) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată;

-Prevederile Anexei lb din Hotărârea nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Dispozițiile art. 8, alin. (2), lit. "a" și lit. "h" din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, actualizată;

-Prevederile Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată; -Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i”din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “d” și ale art.36, alin.(6) lit.”a”, pct.14 și art.45 (2) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău după cum urmează:

FORMĂ INIȚIALĂ

FORMĂ DUPĂ MODIFICARE

Art.9.11 Daca toate acțiunile

Art.9.11 Daca toate acțiunile

societății      sunt      nominative,

societății      sunt      nominative,

convocarea poate fi făcută si numai

convocarea poate fi făcută si numai

prin scrisoare recomandata sau, prin

prin scrisoare recomandata sau, prin

scrisoare    transmisa    pe    cale

scrisoare transmisa pe cale

electronica, avand incorporata,

electronica, avand incorporata,

atașata sau logic asociata semnătură

atașata sau logic asociata semnătură

electronica extinsa, expediata cu cel

electronica extinsa, expediata cu cel

puțin 30 de zile inainte de data tinerii

puțin 30 de zile inainte de data tinerii

adunării, la adresa acționarului,

adunării, Ia adresa acționarului,

inscrisa in registrul acționarilor.

inscrisa in registrul acționarilor.

Schimbarea adresei nu este opozabila

Schimbarea adresei nu este opozabila

societății, daca nu i-a fost comunicata

societății, daca nu i-a fost comunicata

inscris de acționar.

inscris de acționar.

Acționarul va putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența acesteia, fără respectarea formalităților     cerute     pentru

convocarea ei

Adunarea Generală a Acționarilor se poate ține și prin corespondență.

Art.10.9 Consiliu de Administrație

Art.10.9 Consiliu de Administrație

este format din următorii membri:

este format din următorii membri:

dna. FOTACHE GABRIELA, cetățean

dl. STUPU PAUL-VICENȚIU,

român, născută la data de           în

cetatean român, născut la data de

localitatea                   jud.

în localitatea

domiciliata în Bacău, posesoare a C.I.

jud.        , domiciliat în i      , str.

seria         nr. '        . eliberată de

SPCLEPBacau la data de 1

posesor al CI seria i nr.          ,

CNP     .  .        - Membru al

eliberata de SPCLEP Bacău la data de

Consiliului de Administrație;

, CNP 1

dl. Sergiu-Marius Pavel - cetățean

Președinte    al    Consiliului    de

român,              jud. '             str.

Administrație;

*, născut la

dl. PAVĂL FLORIN, cetățean român,

identificat cu 1 seria '

născut Ia data de . . .... în

nr.i       eliberat de SPCLEP       la

localitatea               jud. Bacau,

data de, CNP:

domiciliat în         str.

- Membru Provizoriu al Consiliului de

posesor al C.I. seria     nr.

Administrație;

eliberată de SPCLEP Bacău la

dl. PALADE RADU CRISTIAN,

data    de                  CNP

cetățean român, cu domiciliul în 1

- Membru al

născut Ia

Consiliului de Administrație și Director

, identificat cu C.I. seria

General interimar;

nr.'       eliberată de SPCLEP Bacău,

dl. PALADE RADU CRISTIAN,

CNP             - Membru al

cetățean român, cu domiciliul în Bacău,

Consiliului de Administrație și Director

, născut la

General;

identificat cu C.I. seria i

dl.              PADUREANU

nr.'       eliberată de SPCLEP Bacău,

STELIAN-LEONARD,     cetățean

CNP 1

român, născut la data de ;          în

Membru al Consiliului de Administrație

localitatea                   jud.T

și Director Comercial interimar;

domiciliat în Bacău, posesor al C.I. seria

dl. MELINTE EMIL, cetățean român,

nr. (       eliberată de SPCLEP

născut la data de              în

FORMĂ INIȚIALĂ

FORMĂ DUPĂ MODIFICARE

Bacau la data de            CNP

  • -   Președinte al Consiliului de Administrație;

dl. LIVINT CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de ]          în

localitatea <             jud.

domiciliat în Bacau, posesor al C.I. seria ]     nr.         eliberată de SPCLEP

Bacău la data de            CNP

  • -  Membru al Consiliului de Administrație;

dl. STUPU PAUL-VICENȚIU, cetatean roman, născut la data de în localitatea Podu Turcului, jud. Bacău, domiciliat în Bacău, Str.

S                       ........ '             '      1

posesor al CI seria ‘ nr. 1 _____,

eliberată de SPCLEP Bacău la data de __________, CNP

Membru    al    Consiliului    de

Administrație;

dl. ISVORAN VASILE, cetățean român, născut la data de            în

localitatea               , jud. Bacău,

domiciliat în localitatea    „ __________,

jud. Bacău, posesor al CI seria 1 nr. eliberata de SPCLEP

___________la data de 1          , CNP

  • -  Membru al Consiliului de Administrație.

localitatea Bacau jud.Bacau, domiciliat în Bacău, s

posesor al C.I. seria ~~ nr. eliberată de SPCLEP Bacău la data de

_ cnp i.:::    -

Membru al Consiliului de Administrație; dl. ȘERBAN CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de .           în

localitatea domiciliat în Bacău, str.

, posesor al C.I. seria 1

nr.1      , eliberată de SPCLEP Bacău

la data de (             CNP

- Membru al Consiliului de Administrație;

dl.             cetățean român, născut

la data de              în localitatea

jud.      ., domiciliat în

Bacău, str. 1               , posesor al

. seria      nr. '         eliberată de

SPCLEP Bacău la data de

CNP ________ _  _  - Membru

Provizoriu    al    Consiliului    de

Administrație;

dl. CALANCEA EUSEBIO, cetățean român, născut la data de \          în

localitatea]      Jud. 1      domiciliat

în          , str. <                         nr, ,

posesor al C.I. seria ] nr. eliberată de SPCLEP Bacău la data    de                  CNP

- Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație;

Art.11.1 Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 2 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Data de Începere si Încetare a mandatelor este aceeași pentru toti administratorii.

An. 11.1 Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Data de incepere si incetare a mandatelor este aceeași pentru toti administratorii.

Art.13.2 Directorul General este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societății, este exclusa de la aplicarea dispozițiilor legale in vigoare cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art.13.2 Directorul societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societății, este exclusa de la aplicarea dispozițiilor legale in vigoare cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art.13.3 (1) Directorul General este numit dintre administratorii societății și are calitatea de administrator executiv. Directorul General al societății este domnul Palade

Art.13.3 (1) Directorul General este numit dintre administratorii societății și are calitatea de administrator executiv.     Directorul     General

interimar al societății este dl.Pavăl

FORMĂ INIȚIALĂ

FORMĂ DUPĂ MODIFICARE

Radu-Cristian având mandat până la data de 17.03.2017.

(2) Director Comercial numit de Consiliul de Administrație este dl. Sergiu-Marius Pavel - cetățean român, cu domiciliul în .       jud.

1 , str-

născut la             , identificat cu

C.I. seria        nr.       ' CNP

, având mandat până la data de 17.03.2017.

Florin.

(2) Director Comercial interimar numit de Consiliul de Administrație este dl.Palade Radu-Cristian.

Art.2 Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău.să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificările aduse prin art. 1 al prezentei hotărâri.

Art.3 Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău.să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

  • - Aprobarea Contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și desemnarea de către AGA a reprezentatului pentru semnarea contractelor de mandat pentru membrii neexecutivi;

  • - Aprobarea remunerației administratorilor Thermoenergy Group SA Bacău și negocierea cu membri C.A. a indicatorilor de performanță.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, persoanelor nominalizate la art. 1, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI