Hotărârea nr. 106/2018

Hotărârea nr.106 din 30.03.2018 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 18/ 2018 prin care s-a completat HCL nr. 441/2010 privind înfiinţarea „Clubul Sportiv Municipal Bacău”, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacăunnr^’WTTrnwffiCTCTiOTnMwiiiw^                                                                   ț£âi»>W.r, 1. •‘"tifPiifîflMifll


HOTĂRÂREA NR. 106 DIN 30.03.2018 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 18/ 2018 prin care s-a completat HCL nr. 441/ 2010 privind înființarea „Clubul Sportiv Municipal Bacău”, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Adresa nr. 816/ 19.03.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 22481/ 19.03.2018 înaintată de Clubul Sportiv Municipal Bacău prin care solicită îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 18/2018;

-Referatul nr. 2915/ 21.03.2018 al Direcției Administrare Baze Sportive prin îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 18/2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 2916/ 21.03.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 2917/ 21.03.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.488/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.489/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.490/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.491/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.492/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 14 alin. (1A1), ale art. 67A1, alin. (1), alin. (1 Al), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile Ordinului comun nr. 631/ 890/ 2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportiv al Ministerul Tineretului și Sportului și al Ministerul Muncii Si Justiției Sociale;

-Prevederile HCL nr. 441/2010 privind înființarea Club Sportiv Municipal Bacău 2010 sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 18/ 2018 prin care s-a completat HCL nr. 441/ 2010 privind înființarea „Clubul Sportiv Municipal Bacău”, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău;

în baza art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. ”b” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se îndreaptă eroarea materială cuprinsă în art. 33 la Anexa nr. 1 - Normele financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Bacău la HCL nr. 18/ 2018 (Anexa nr. 2 la HCL nr. 441/ 2010), acesta urmând să aibă acest conținut:

” ART. 33. Personalul salariat al CSM Bacau, care a contribuit la obținerea de către sportivii clubului a unor clasări pe locurile I - VI la competițiile prevăzute la art. 25, poate primi premii, pentru competițiile premiate de clubul sportiv, respectiv campionatele naționale și Cupa României, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. Conducătorul clubului poate primi un premiu de până la 25% din suma astfel calculată. Pentru ceilalți salariați, nivelul premiului se stabilește de conducătorul clubului. Finanțarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului.”

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 18/2018 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Baze Sportive.

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică Direcției Administrare Baze Sportive și Clubului Sportiv Municipal Bacău.

Art.5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DEzȘEDINȚĂ

GHERAȘIM CONSTANȚI N


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI _