Hotărârea nr. 105/2018

Hotărârea nr.105 din 30.03.2018 privind aprobarea costului mediu lunar si a cuantumului contributiei lunare de intretinere a persoanelor varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau, pentru anul 2018.

>/>

< 7 ' G/W <///«/


HOTĂRÂREA NR. 105 DIN 30.03.2018

privind aprobarea costului mediu lunar si a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau, pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 924/ 28.02.2018 al Căminului pentru persoane Vârstnice Bacau prin care se propune aprobarea costului mediu lunar si a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice ingrijite in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau, pentru anul 2018;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 2781/ 20.03.2018;

 • - Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2782/ 20.03.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.483/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.484/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.485/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.486/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.487/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile art. 1, art. 18 alin. (1), art. 24 si art. 25 din Legea nr. 17/ 2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 886/ 2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

 • - Prevederile Legii nr. 292/ 2011 a asistentei sociale cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile Legii nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificările ulterioare;

 • - Prevederile Ordinului MMFPSPV nr. 2126/ 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, [...];

 • - Hotararea Guvernului, nr 978/ 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza caruia se stabilește contribuția lunara de întreținere datorata de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), art. 61 alin. (2), art .115 alin (1) lit. ”b” si ale art. 117 alin (1) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata si actualizata;

In baza dispozițiilor art. 36 alin.(2), lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct. 2 și art.45(2) lit.”a” și “c” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locala republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba costul mediu lunar de întreținere a unei persoane vârstnice ingrijite in cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau pentru anul 2018, in cuantum de 1982 lei/ lună/ beneficiar, stabilit conform Notei de fundamentare - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se aproba contribuția lunara de intretinere datorata de persoanele vârstnice ingrijite in cămin si/sau susținătorii legali, astfel:

 • a)      pentru persoanele independente : 830 lei/luna/beneficiar ;

 • b)      pentru persoanele dependente (incontinente) : 950 lei/luna/beneficiar.

Art.3. Se stabilește modalitatea de plata a contribuției de intretinere astfel:

 • a)      Persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau datoreaza contribuție lunara de intretinere in cuantum de 60% din veniturile personale lunare, fara a se depăși costul mediu lunar de intretinere.

 • b)      Contribuția susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice beneficiare de servicii sociale in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau va reprezenta un procent de 100% din diferența de acoperit pana la concurenta valorii integrale a contribuției de intretinere, daca realizează venit lunar pe membru de familie, in cuantum mai mare decât valoarea neta a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii.

 • c)      Diferența pana la acoperirea costului mediu lunar de intretinere si eventualele costuri suplimentare se va suporta din bugetul local.

Art,4. Categoriile de venituri luate in calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie sunt:

 • - Veniturile nete provenind din salarii si din alte drepturi salariale;

 • - Indemnizații, alocații si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta;

 • - Pensiile de orice natura, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea.

Art.5. In situația in care veniturile persoanei vârstnice precum si ale susținătorilor legali ai acesteia sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de intretinere, sumele necesare completării diferentelor se suporta din bugetul local.

Art.6. Persoanele vârstnice ingrijite in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau care nu au venituri si nici susținători legali, nu datoreaza plata contribuției de intretinere, aceasta fiind asigurata din bugetul local.

Art.7. Obligația de plata a contribuției lunare de intretinere in sarcina persoanei vârstnice si/ sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plata, semnat de persoana vârstnica, de reprezentantul sau legal, după caz, si/ sau de susținătorul legal. Angajamentul de plata constituie titlu executoriu.

Art.8. Cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga HCL nr. 452/ 28.12.2017, precum si alte prevederi contrare.

Art.9. Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Art.10. Hotararea va fi comunicata Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau si Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Art.ll. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal instituției Prefectului - Județul Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 30.03.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind costul mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor asigurate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau, pentru anul financiar 2018

Nr. Crt.

ÎNCADRARE bugetara

Cost raportat la nivelul anului 2017

TOTAL CHELTUIELI

4,574,103

Titlul I - Total cheltuieli de personal

10

2,366,453

Titlul II - Total cheltuieli bunuri si servicii

20

2,207,650

Bunuri si servicii

20,01

866,800

Furnituri de birou

20,01,01

9,000

Materiale de curățenie

20,01,02

82,000

Utilitari

20,01,03

586,000

Gaze naturale si energie electrica

145,000

Energie termica

214,000

Apa, canal, salubritate

207,000

Telefonie

20,01,08

20,000

Carburanți

20,01,05

6,300

Piese de schimb

20,01,06

500

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

20,01,09

135,000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20,01,30

48,000

Reparații curente

20,02

119,000

Hrana

20,03,01

1,035,000

Medicamente si materiale sanitare

20,04

139,000

Medicamente

20,04,01

42,000

Materiale sanitare

20,04,02

96,000 (60,000 lei scutece adulti)

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

26,000

Cârti, publicații

20,13

850

Protecția muncii

20,14

5,000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

20,25

500

Alte cheltuieli

20,30,30

15,500

Algoritm de calcul al costului mediu lunar de intretinere pe anul 2018 : Costul mediu lunar de intretinere pentru persoane independente (CMLI): Nr. mediu beneficiari estimat 2018 : 210 persoane

Din care dependenti (incontinenți) : 50 persoane

COST TOTAL estimat 2018 - COST materiale incontinenta 2018

CMLI = ------------------------------------------------------------------------------------= 1,791 lei.

Nr. mediu beneficiari estimat 2018

Costul mediu lunar de intretinere pentru persoane dependente (incontinente): (CMLD):

COST materiale incontinenta 2018

= 1.891 lei.


CMLD = CMLI +-----------------------------------------------------------------------

Nr. mediu beneficiari dependenti estimat 2018

DIRECTOR, DIMOFTE MAGDA


l’R ISIDINIIDI. ȘEDINȚĂ

CONSTANTIN GHERASIM

/ * z'-— IX'R /%/ /


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI