Hotărârea nr. 104/2018

Hotărârea nr.104 din 30.03.2018 privind plata cotizaţiei de membru a municipiului Bacău către Asociaţia Municipiilor din România pentru anul 2018.

HOTĂRÂREA NR. 104 DIN 30.03.2018

privind plata cotizației de membru a municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Adresa Asociației Municipiilor din România nr. 21899/ 13.03.2018 prin care ne transmit cuantumul cotizației pentrul anul 2018;

  • - Referatul nr. 2524 din 13.03.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune plata cotizației către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2018;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2535/ 13.03.2018;

  • - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 2536/ 13.03.2018, favorabil ;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.478/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.479/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 480/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.481/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.482 / 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • - Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

  • - Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 47(1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (1) și (9) și art.45.(2) lit. «a» din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă plata sumei de 98.502 lei, reprezentând cotizația de membru a municipiului Bacău, către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2018.

ART.2.Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART.3. Hotărârea va fi -transmisă Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice, precum și


Asociației Municipiilor din România.

ART.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUJ^BACĂU

vicni AF_nvinîTT popoa tci


stăNtin

/


gherasim qpN$-