Hotărârea nr. 103/2018

Hotărârea nr.103 din 30.03.2018 privind plata cotizaţiei pentru anul 2018 către Asociația "Oraşe Energie în România" (OER).


)/?
HOTĂRÂREA NR. 103 DIN 30.03.2018

privind plata cotizației pentru anul 2018 către Asociația "Orașe Energie în România" (OER)

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa din partea Asociației „Orașe Energie în România”, nr. 21503 din 7.03.2018, înregistrată la Agenția de Dezvoltare Locală Bacău cu nr. 84 din data de 8.03.2018, prin care ni se solicită plata cotizației de Membru pentru anul 2018;

-Referat nr. 2902/ 21.03.2018 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune plata cotizației către Asociația OER;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2903/ 21.03.2018;

-Raportul de specialitate al compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2904/ 21.03.2018 favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.473/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.474/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.475/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.476/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.477/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea nr. 11 din 05.02.2016 prin care se aprobă aderarea Municipiului Bacău în Asociația „Orașe Energie în România”;

-Hotărârea nr. 3 din 6.04.2017 privind aprobarea cuantumului cotizațiilor OER pentru anul 2018;

-Prevederile art. 35 (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” Anexa 1 din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit „e”, alin. (7) lit. „a” și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă plata sumei de 14.430,7 lei, reprezentând cotizația pentru anul 2018, având în vedere că Municipiului Bacău este membru al Asociației "Orașe Energie în România".

Art.2 Primarul Municipiului Bacău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău și Direcția Economică.

Art.3 Hotărârea va fi comunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, Direcției Economice din cadrul Primăriei Bacău și Asociației "Orașe Energie în România".

Art.4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHERASIM CONSTANTIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI