Hotărârea nr. 102/2018

Hotărârea nr.102 din 30.03.2018 privind aderarea Municipiului Bacău la inițiativa Comisiei Europene, Convenţia Primarilor pentru Climă şi Energie

HOTĂRÂREA NR. 102 DIN 30.03.2018

privind aderarea Municipiului Bacău la inițiativa Comisiei Europene, Convenția Primarilor pentru Climă și Energie

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr. 1605 din 7.02.2018, înregistrată la Agenția de Dezvoltare Locală Bacău cu nr. 49 din 12.02.2018 cu privire la colaborarea în domeniul energiei durabile prin aderarea la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie;

-Referat nr. 2906/ 21.03.2018 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aderarea Municipiului Bacău la inițiativa Comisiei Europene, Convenția Primarilor pentru Climă și Energie;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2907/ 21.03.2018;

-Raportul de specialitate al compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2908/ 21.03.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.468/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.469/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.470/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.471/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.472/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 16 alin (4) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. b, și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit ”e” și alin. (7) lit. “c” și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă aderarea Municipiului Bacău la inițiativa Comisiei Europene, Convenția Primarilor pentru Climă și Energie.

Art.2 Se aprobă Convenția Primarilor pentru Climă și Energie, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Formularul de Adeziune, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4 Primarul Municipiului Bacău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Art.5 Hotărârea va fi comunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Art.6 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. <02 DIN 30.03.2018

CONVENȚIA PRIMARILOR PENTRU CLIMĂ ȘI ENERGIE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE - OVIDIU

DIRECTOR ADL

ADRIAN CONSTANTIN ANGHEL


j Covenant of Mayors for Climate & Energy


CONVENȚIA PRIMARILOR PENTRU CLIMĂ SI ENERGIE 7

Noi, primarii semnatari ai acestei convenții împărtășim o viziune pentru un viitor durabil -indiferent de dimensiunea localității noastre sau de amplasarea acesteia pe harta lumii. Această viziune comună stă Ia baza acțiunilor noastre de abordare a unor provocări interdependente: atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la efectele acestora și energia durabilă. împreună, suntem pregătiți să prezentăm măsuri concrete, pe termen lung, care să creeze un mediu stabil din punct de vedere ecologic, social și economic pentru generațiile prezente și viitoare. Ține de responsabilitatea noastră colectivă să construim teritorii mal durabile, mai atractive, mai locuibile, mai rezistente și mar eficiente din punct de vedere energetic.

NOI, PRIMARII, RECUNOAȘTEM CA:

Schimbările climatice se fac deja simțite și reprezintă una dintre cele mai mari provocări globale ale epocii noastre, necesitând luarea de măsuri imediate și cooperarea între autoritățile locale, regionale și naționale din întreaga lume;

Autoritățile locale sunt principalii promotori ai tranziției energetice și al combaterii schimbărilor climatice la nivelul de guvernanță cel mai apropiat de cetățeni. Autoritățile locale împărtășesc responsabilitatea pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice la nivel național șl regional și sunt dispuse să acționeze independent de angajamentele altor părți. Indiferent de amplasarea geografică și de situațiile socio-economice în care se află, autoritățile locale și regionale se află în linia întâi a eforturilor de reducere a vulnerabilității teritoriilor lor în fața diverselor efecte ale schimbărilor climatice. Cu toate că se depun deja eforturi de reducere a emisiilor, adaptarea rămâne un complement necesar și indispensabil al atenuării;

Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la efectele acestora pot aduce numeroase avantaje mediului, societății șl economiei. Abordate împreună, ele deschid noi oportunități pentru promovarea dezvoltării locale durabile. Printre aceste oportunități se numără construirea de comunități incluzive, rezistente la schimbările climatice și eficiente din punct de vedere energetic; îmbunătățirea calității vieții; stimularea investițiilor și a inovării; stimularea economiei locale și crearea de locuri de muncă; consolidarea implicării părților interesate și a cooperării dintre acestea;

Soluțiile locale la provocările din domeniul energiei și al climei contribuie la furnizarea unei energii sigure, durabile, competitive și accesibile pentru cetățeni și, prin urmare, contribuie totodată la reducerea dependenței energetice și la protejarea consumatorilor vulnerabili.


; Covenant of Mayors

• for Climate & Energy


MOL PRIMARII ÎMPĂRTĂȘIM O VIZIUNE COMUNA PENTRU ANUL 2050 IN CEEA CE PRIVEȘTE:

Decarbonizarea teritoriilor, contribuind astfel la menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2°C în comparație cu nivelurile preinduslriale, în conformitate cu acordul internațional privind schimbările climatice încheiat cu ocazia conferinței COP 21 de la Paris din decembrie 2015;

.Creșterea rezistenței teritoriilor, pregătlndu-le astfel pentru efectele negative inevitabile ale schimbărilor climatice;

'.Accesul universal la servicii energetice sigure» durabile și accesibile pentru toți, îmbunătățind astfel calitatea vieții și securitatea energetică,

PENTRU REALIZAREA ACESTEI VIZIUNI, NOI, PRIMARII. NE ANGAJĂM LA:

^Reducerea emisiilor de CO2 (și, posibil, și de alte gaze cu efect de seră) pe teritoriul localităților noastre cu cel puțin 40 % până tn 2030, prin îmbunătățirea eficienței energetice și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie;

Intensificarea rezistenței noastre prin adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

împărtășirea viziunii, a rezultatelor, a experienței și a know-how-ului nostru cu alte autorități locale și regionale din UE și din afara acesteia, prin cooperare directă, precum șl prin schimburi inter pares, în special în contextul Convenției mondiale a primarilor.

Pentru a transpune tn fapte angajamentele autorităților noastre locale, ne angajăm să urmăm o foaie de parcurs etapizată, prezentată în anexa I, inclusiv să dezvoltăm un Plan de acțiune privind energia durabilă șl clima și să monitorizăm periodic progresele realizate.

NOI, PRIMARII. RECUNOAȘTEM CA ANGAJAMENTUL NOSTRU NECESITĂ:

.Puternice calități de lider;

^Stabilirea unor obiective ambițioase pe termen lung, dincolo de mandatele politice;

” O (inter)acțiune coordonată între măsurile de atenuare și cele de adaptare, prin mobilizarea tuturor departamentelor municipale implicate;

O abordare teritorială holistica și intersectorială;

Alocarea de resurse umane, tehnice și financiare corespunzătoare;

Implicarea tuturor părților interesate relevante de pe teritoriile noastre;


Covenant of Mayors for Climate & Energy


Responsabilizarea cetățenilor ca principali consumatori de energie, ca „prosumatori", precum și ca partlcipanți la un sistem energetic bazat pe cerere;

Luarea de măsuri imediate, în special prin intermediul unor măsuri flexibile, de tipul „fără regrete";

^Implementarea unor soluții inteligente pentru abordarea provocărilor tehnice șl societate ale tranziției energetice;

Ajustări regulate ale acțiunilor noastre în funcție de rezultatelor monitorizării și ale evaluării;

^Asigurarea unei cooperări orizontale și verticale atât între autoritățile locale, cât și cu toate celelalte niveluri administrative.

NOI, PRIMARII. SALUTĂM:

^Inițiativa Comisiei Europene de a regrupa atenuarea și adaptarea, ambele constituind piloni ai luptei împotriva schimbărilor climatice, într-un text unic și de a consolida și mai mult sinergiile cu alte politici și inițiative relevante ale UE;

^Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru extinderea modelului de convenție a primarilor la alte păr$ ale lumii prin intermediul Convenției mondiale a primarilor;

^Sprijinul acordat de Comitetul Regiunilor, în calitatea sa de purtător de cuvânt al autorităților locale și regionale din UE, pentru Convenția primarilor și pentru realizarea obiectivelor acesteia;

^Sprijinul acordat autorităților locale de statele membre, de regiuni, de provincii, de orașete-mentor și de alte structuri instituționale în ceea ce privește respectarea angajamentelor de atenuare și de adaptare pe care autoritățile locale și le-au asumat în temeiul Convenției primarilor.

NOI, PRIMARII, INVITĂM:

- ALTE AUTORITĂȚI LOCALE:

~^Să se alăture comunității semnatare a Convenției primarilor;

">‘Sâ facă schimb de cunoștințe și să se implice în activitățile de consolidare a capacităților în temeiul Convenției primarilor.

Covenant of Mayors for Climate & Energy

- AUTORITĂȚILE REGIONALE / SUBNAȚIONALE:

^Sâ ne furnizeze o orientare strategică, precum șl sprijin politic, tehnic șl financiar pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea planului (planurilor) nostru (noastre) de acțiune șl a măsurilor conexe;

Tasă ne sprijine în vederea promovării cooperării și a abordărilor comune pentru acțiuni mai eficiente și mai integrate.

  • - GUVERNELE NAȚIONALE:

"WSă își asume responsabilitatea în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice și să contribuie cu o politică și o asistență tehnică și financiară corespunzătoare la pregătirea și la implementarea strategiilor noastre locale de adaptare și de atenuare;

"MSă se implice Tn pregătirea și în implementarea strategiilor naționale de atenuare și de adaptare;

>,Să asigure accesul adecvat la mecanismele de finanțare pentru a veni în sprijinul măsurilor locale privind clima șl energia;

^kSă recunoască impactul eforturilor noastre de la nivel local, să țină seama de nevoite noastre și să ne reflecte opiniile în procesele europene și internaționale pe tema climei.

  • - INSTITUȚIILE EUROPENE:

T^Să consolideze cadrele de politică care stau la baza implementării strategiilor locale privind clima și energia, precum și a cooperării între orașe;

^Să ne pună la dispoziție asistența operațională, tehnică și promoțională corespunzătoare;

■-.3$ă continue includerea Convenției primarilor în politicile relevante, precum și în programele și activitățile de sprijin relevante ale Uniunii Europene, împlicându-ne totodată în etapele de pregătire șl de implementare;

^Să pună la dispoziție în continuare oportunități de finanțare pentru implementarea angajamentelor noastre, precum și să propună mecanisme de asistență pentru

Covenant of Mayors for Climate & Energy


elaborarea de proiecte specifice care să ne ajute să elaborăm, să scoatem la licitație și să lansăm programe de investiții;

::l»Să recunoască rolul și eforturile noastre în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice șl adaptarea la acestea și să promoveze realizările noastre în rândul comunității internaționale,

- ALTE PĂRp INTERESATE1:

^Să mobilizeze și să facă schimb de cunoștințe, de know-how, de tehnologii și de resurse financiare care să completeze șl să consofideze eforturile noastre de la nivel local, să intensifice consolidarea capacităților, să încurajeze inovarea și să stimuleze Investițiile;

^MSă participe activ la tranziția energetică șl să ne sprijine prin implicarea în acțiuni comunitare.

De exemplu. sectorul privat, Instituțiile financiare, societatea civila, comunitatea științifica șl mediul academia

/ Covenant of Mayors for Climate & Energy


ANEXA I

CONVENȚIA PRIMARILOR: PROCES ETAPIZATȘI PRINCIPII DIRECTOARE

O FOAIE DE PARCURS COMUNĂ PENTRU O VIZIUNE COMUNĂ:

în vederea îndeplinirii obiectivelor lor de atenuare și de adaptare, semnatarii Convenției primarilor se angajează să realizeze o serie de etape:____________________

ETAPE \ PILONI ATENUARE                 ADAPTARE

1) Demarare ți analiza de referință


Pregătirea unui inventar referință al emisiilor


Pregătirea unei Evaluări a riscurilor șl a vulnerabilităților legate de schimbările climatice

2} Stabilirea și planificarea obiectivelor strategice

3) Implementare, monitorizare șl raportare


Prezentarea unui Plan de acțiune privind energia durabilă și clima (SECAP)

și integrarea considerațiilor în materie de atenuare și de adaptare1

în politicile, strategiile și planurile relevante.

în termen de doi ani de la decizia Consiliului Municipal

Elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, o dată la doi ani, începând de la data prezentării SECAP pe platforma Inițiativei


Covenant of Mayors for Climate & Energy


PARCURSURI FLEXIBILE Șl ADAPTABILE LA REALITĂȚILE LOCALE:

Angajament politic


1) AnalIU de referi nțtt


Anula


Parcursul atenuării Parcursul hexib!’ al adaptăriiConvenția primarilor stabilește un cadru de acțiune, care ajută autoritățile locale să transforme în realitate ambițiile ior legate de atenuare și de adaptare, ținând totodată seama de diversitatea existentă la fața locului. Localitățile semnatare vor beneficia de flexibilitate în ceea ce privește alegerea metodei optime de implementare a măsurilor la nivel local. Chiar dacă prioritățile variază, autoritățile locale sunt invitate să acționeze într-un mod integrat și holistic.

  • -  Parcursul atenuării

„Parcursul” atenuării permite un anumit grad de flexibilitate pentru semnatari. în special în ceea ce privește inventarul emisiilor (de exemplu, anul de referință, sectoareie-cheie care trebuie abordate, factorii de emisie utilizați pentru calcul, unitatea de emisii utilizată pentru raportare2 etc.).

  • -  Parcursul adaptării

„Parcursul” adaptării este menținut suficient de flexibil pentru a integra noi cunoștințe șl descoperiri și pentru a reflecta modificarea condițiilor șl a capacităților semnatarilor. în termenul de doi ani asupra căruia s-a convenit trebuie să se efectueze o evaluare a riscurilor și a vulnerabilităților în materie de climă. Rezultatele vor pune bazele pentru definirea modalității prin care teritoriul respectiv poate deveni mai rezistent Strategia de adaptare, care ar trebui integrată în Pianul de acțiune privind energia durabilă șl clima și/sau în alte documente de planificare, poate fi consolidată și ajustată în timp. Măsurile de tip „fără regrete” ar putea fi luate în considerare primele, ele putând fi completate de alte măsuri de-a lungul anilor (de exemplu atunci când situația este reevaluată la fiecare doi ani, cu ocazia revizuirii planului de acțiune); acest lucru va permite o adaptare în timp util și cu costuri mai scăzute.

Covenant of Mayors for Climate & Energy

O MIȘCARE CREDIBILĂ Șl TRANSPARENTA:

^Sprijin politic: Angajamentul, Planul de acțiune privind energia durabilă și clima, precum și alte documente de planificare relevante trebuie să fie ratificate printr-o rezoluție sau o decizie a Consiliului Municipal. Acest lucru permite garantarea unui sprijin politic pe termen lung.

"^Un cadru de compilare și de raportare a datelor solid, coerent, transparent și armonizat: Pe baza experienței acumulate de municipalități, de regiuni șl de rețelele de orașe, metodologia Convenției primarilor se întemeiază pe o bază științifică și tehnică solidă, elaborată împreună cu Comisia Europeană. Au fost elaborate principii metodologice și modele de raportare comune, care le permit semnatarilor să monitorizeze, să raporteze și să facă publice progresele înregistrate într-un mod structurat și sistematic, Planul de ac^une privind energia durabilă și clima prezentat este pus la dispoziția publicului pe profilul oniine al semnatarilor publicat pe site-ul web al Convenției primarilor. Acest fapt garantează transparența, legitimitatea și comparabilitatea măsurilor locale luate de aceștia în materie de climă.

^Recunoașterea și puternica vizibilitate a eforturilor întreprinse: Rezultatele individuale și colective, colectate prin intermediul unor modele de raportare, sunt puse la dispoziția publicului, și anume pe site-ul web al Convenției primarilor, cu scopul de a Inspira și de a facilita schimburile de informații șl autoevaluarea. Raportarea datelor prin Intermediul Convenției primarilor le permite semnatarilor să demonstreze impactul extins al acțiunilor lor la fața locului. Datele compilate prin intermediul cadrului de raportare al Convenției primarilor oferă, de asemenea, factorilor de decizie naționali, europeni șl internaționali un feedback esențial cu privire la acțiunile întreprinse la nivel local.

Evaluarea datelor raportate de semnatari: Acest control al calității contribuie la garantarea credibilității și fiabilității întregii inițiative privind Convenția primarilor.

Suspendare în caz de neconformltate: Semnatarii acceptă să fie suspendați din cadrul inițiativei, sub rezerva unui preaviz prezentat în scris de biroul Convenției primarilor, în caz de neprezentare, în termenele stabilite, a documentelor menționate mai sus (și anume, Planul de acțiune privind energia durabilă și clima și rapoartele de monitorizare). Această procedură asigură transparența, robustețea și corectitudinea față de ceilalți semnatari care își îndeplinesc angajamentele asumate.

3

Covenant of Mayors for Climate & Energy


ANEXA II

ISTORIC Și CONTEXT

Semnatarii Convenției primarilor se angajează la această mișcare, fiind perfect conștîenți de următoarele considerații:

^Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) a reafirmat, în cel de-al. cincilea raport de evaluare, că schimbările climatice sunt o realitate șl că activitățile umane continuă să afecteze planetei noastre;

Potrivit constatărilor IPCC, atenuarea șt adaptarea reprezintă abordări complementare de reducere a riscurilor legate de efectele schimbărilor climatice în momente de timp diferite;

Guvernele naționale au convenit, în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), cu privire ia obiectivul colectiv de menținere a creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2°C în comparație cu nivelurile preindustriale;

Guvernele naționale au convenit, în contextul Conferinței Organizației Națiunilor Unite Rio+20, asupra unui set de obiective de dezvoltare durabilă (ODD): dintre acestea, ODD 7 impune comunității internaționale „asigurarea accesului tuturor ia energie ia prețuri accesibile, din surse sigure, durabile și modeme”', ODD 11 prevede „crearea unor orașe șl așezări omenești incluzive, sigure, rezistente și sustenabile”, Iar ODD 13 prevede „întreprinderea unor acțiuni concrete pentru combaterea schimbărilor climatice și a efectelor acestora”;

"^Inițiativa privind Energia durabilă pentru toți, lansată de Secretarul General al ONU în 2011, se axează pe atingerea până în 2030 a următoarelor trei obiective interdependente: „asigurarea accesului universal la servicii energetice modeme”, „dublarea ratei globale de îmbunătățire a eficienței energetice" și „dublarea ponderii energiei regenerabile în cadrul mixului energetic global”;

■^în 2006, Comisia Europeană (CE) a lansat Convenția primarilor și, ca acțiune-cheie a Strategiei UE Privind adaptarea la schimbările climatice (CE, 2013), inițiativa Mayors Adapt („Primarii se adaptează”) din 2014, având drept scop implicarea și sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește luarea de măsuri de atenuare a schimbărilor climatice șl de adaptare la acestea;

De la elaborarea sa, Convenția primarilor a fost recunoscută ca un instrument esențial al UE pentru accelerarea tranziției energetice șl îmbunătățirea securității

Covenant of Mayors for Climate & Energy


aprovizionării cu energie, fapt care se regăsește în special în strategia privind uniunea energetică (CE, 2015) și în strategia pentru securitate energetică (CE, 2014);

octombrie 2014, UE a adoptat Cadrul de politici privind clima si energia pentru 2030. care stabilește noi obiective în materie de ciimă și de energie: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în UE cu cel puțin 40 %, atingerea unei ponderi de cei puțin 27 % a energiei din surse regenerabile în consumul energetic din UE, precum și reducerea consumului energetic cu cel puțin 27 %;

^Comisia Europeană a adoptat, în 2011, „Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon", care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE cu 80-95 % până în 2050, comparativ cu 1990; această Inițiativă a fost de asemenea salutată de Parlamentul European șl de Consiliul Uniunii Europene.

Comitetul Regiunilor al UE (CoR) a subliniat angajamentul său consolidat față de sprijinirea în continuare a Convenției primarilor, de exemplu prin intermediul unei platforme special concepute în cadrul CoR, cât și prin intermediul altor instrumente, astfel cum se subliniază în avizul său privind viitorul convenției (ENVE-VI-006).

•• -vwvvyv^ehrrFaycrs'.e'Lv-^:;:


Covenant of Mayors


for Climate & EnergyANEXA III

GLOSAR

Adaptare: acțiuni întreprinse pentru a anticipa efectele negative ale schimbărilor climatice, pentru a preveni sau a reduce la minimum daunele pe care le pot provoca acestea sau pentru a profita de oportunitățile care ar putea apărea.

^Schimbări climatice: orice schimbare în timp a climei, fie din cauza variabilității naturale, fie ca urmare a activității umane.

^Inventar al emisiilor: cuantificarea cantității de gaze cu efect de seră (exprimate în CO2 sau CO2 echivalent) emise ca urmare a consumului energetic pe teritoriul unul semnatar al Convenției primarilor în decursul unui anumit an; acesta permite identificarea principalelor surse de emisii și a potențialelor de reducere asociate.

Atenuare: acțiuni întreprinse pentru a reduce concentrațiile de gaze cu efect de seră emise în atmosferă.

Raport de monitorizare: document pe care semnatarii Convenției primarilor se angajează să îi prezinte ia fiecare doi ani după prezentarea SECAP șl care conține rezultatele intermediare ale implementării, obiectivul acestui raport fiind de a urmări realizarea obiectivelor prevăzute.

^Opțiuni de tip „fără regrete” (adaptare): activități care oferă avantaje de mediu șl economice imediate. Acestea sunt utile In toate scenariile climatice plauzibile.

^Prosumatorî: consumatori proactivi, cu alte cuvinte consumatori care, în plus față de consumul de energie, își asumă șr responsabilitatea pentru producerea acesteia.

Rezistență: capacitatea unui sistem social sau ecologic de a absorbi perturbările, menținând totodată aceleași moduri de funcționare, precum și capacitatea de a se adapta la stres și la schimbări (climatice).

"W Evaluare a riscurilor șl a vulnerabilităților: o analiză care determină tipul și amploarea riscurilor, prin analizarea eventualelor pericole și evaluarea vulnerabilităților care ar putea reprezenta o potențială amenințare la adresa oamenilor, a proprietăților, a mijloacelor de subzistență și a mediului de care depind; ea permite identificarea unor domenii de preocupare gravă și, prin urmare, oferă informații pentru procesui de luare a deciziilor. Evaluarea ar putea aborda riscurile legate de inundații, de temperaturile extreme și de valurile de căldură, de secetă și de deficitul de apă, de furtuni și de alte fenomene meteorologice extreme, de creșterea numărului de incendii forestiere, de creșterea nivelului mării și de eroziunea costieră (dacă este cazul).

Risc: probabilitatea unor consecințe dăunătoare sau a unor pierderi în sectoarele social, economic sau al mediului (de exemplu vieți umane, stare de sănătate, mijloace de subzistență, bunuri și servicii) care ar putea apărea în viitor într-o comunitate sau societate afectată de condiții vulnerabile într-o perioadă de timp dată.

Covenant of Mayors for Climate & Energy

^Plan de acțiune privind energia durabilă și clima (SECAP): document-cheie în care un semnatar al Convenției primarilor desene modul în care Intenționează să își îndeplinească angajamentele. Acest document definește acțiunile de atenuare și de adaptare necesare pentru atingerea obiectivelor, precum și calendarele și responsabilitățile atribuite.

Vulnerabilitate: măsura în care un sistem este susceptibil la efectele negative ale schimbărilor climatice, inclusiv la valabilitatea climatică și la extreme, precum și măsura în care este Incapabil să le facă față (opusul rezistenței).

viZwwYe u rriayor ș; e u

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 30.03.2018

/ Convenția primarilor

' privind Clima și Energia

. Subsemnatul, Cosmln NECULA, Primar a! Municipiului Bacău, am fost împuternicit de q Consiliul Local Bacău, la data de ____________________, să semnez Convenția

primarilor privind clima și energia, fiind pe deplin conștient de angajamentele stabilite în Documentul de angajament oficial și sintetizate în cele ce urmează.

Prin urmare, autoritatea mea locală se angajează, în principal, la:

Reducerea emisiilor de CO2 (și, eventual, și reducerea altor gaze cu efect de seră) pe teritoriul localității safe cu cel puțin 40% până în 2030, prin îmbunătățirea eficienței energetice și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie;

’ Intensificarea rezistenței sale prin adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Pentru a transforma aceste angajamente în realitate, autoritatea mea locală se angajează să urmeze abordarea descrisă în continuare în următoarele etape:

Efectuarea unui Inventar de referință al emisiilor șl a unei Evaluări a riscurilor și a vulnerabilităților legate de schimbările climatice;

s Prezentarea unui Plan de acțiune privind energia durabilă și clima în termen de doi ani de la data deciziei Consiliului Municipal;

~ . Elaborarea unui raport privind progresele înregistrate, cel puțin o dată la doi ani începând cu data prezentării Planului de acțiune privind energia durabilă și clima, în scopul evaluării, monitorizării și verificării.

Sunt de acord ca autoritatea mea locală să fie suspendată din cadrul inițiativei, sub rezerva unui preaviz prezentat în scris de către biroul Convenției primarilor, în caz de Reprezentare, în termenele stabilite, a documentelor menționate mai sus (și anume, Planul de acțiune privind energia durabilă și clima și rapoartele privind progresele înregistrate).

UAT Municipiul Bacău, str. Mărășești, nr. 6, cod postai 600017

Persoană de contact: Constantin-Adrian Anghel - director Agenția de Dezvoltare

Locală Bacău

Adresă e-mail: director@adlbacau.ro


PREȘEDINTE DE S CONSTANTIN


INȚĂ RASIM


SEMNĂTURA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


DIRECTOR ADL

ADRIAN CONSTANTIN
1

Semnatarii pot alega să raporteze emisiile In COî (dioxid de carbon) sau în CCi? echivalent. Acesta din urmă le permite sâ la în considerare șl alte emisii de gaze cu efed de sera, In special CH« (metan) șl NzO (protoxld de azot).