Hotărârea nr. 101/2018

Hotărârea nr.101 din 30.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2018, întocmit de către Ocolul Silvic Traian.


HOTĂRÂREA NR. 101 DIN 30.03.2018

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2018, întocmit de către Ocolul Silvic Traian

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Adresa nr. 915/ 07.02.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 19150/ 08.02.2018 înaintată de Direcția Silvică Bacău prin care este înaintat bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de Ocolul Silvic Traian;

  • - Referatul nr. 2545/ 13.03.2018 al Compartimentului Finanțări Locale prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de Ocolul Silvic Traian;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2721/ 19.03.2018;

  • - Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2722/ 19.03.2018, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.463/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.464/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.465/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.466/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.467/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • - Prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 14 alin. (2) din Legea nr. 46/ 2008 - Codul Silvic, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. ”a” și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a municipiului Bacău pentru anul 2018, întocmit de către Ocolul Silvic Traian, conform Anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Finanțări Locale.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Finanțări Locale și Direcției Silvice Bacău.

ART. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului' Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pențfu verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVI

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. >0^ DIN 30.03.2018

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

CONTRACT DE ADMINISTRARE MUNICIPIUL BACĂU AN 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONST


TIN


RASIM


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICG


Nr.crt.

Denumire indicator

Valoare (lei)

I

VENITURI TOTALE, din care:

15.230,00

I

Vânzare masă lemnoasă fasonat stoc an 2017 din p.9324 și 9326

15.230.00

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

30.434,56

1

Cheltuieli cu paza pădurii 325 ha x 72 lei/an/ha

23.324.00

TVA aferent servicii pază

4.431,56

2

Cheltuieli cu eliberarea documentelor pt. m.l. valorificată - 50 buc.*3.6 lei aferent stoc an 201 7

180.00

Cheltuieli cu fondul de mediu aferent stoc masă lemnoasă fasonată an 2017

216.00

4

Cheltuieli cu fondul de conservare 60.24 mc* 164 lei/mc*10/l 10 aferent stoc an 2017

898.00

[ 5

Cheltuieli cu fondul extrabugetar de drumuri/accesibilizare aferent stoc an 2017

1.385,00

III

REZULTAT FINANCIAR (PROFIT/PIERDERE)

-   15.204,56

COMPARTIMENT FINANȚĂRI LOCALE GABRIEL GRIȚCU