Hotărârea nr. 100/2018

Hotărârea nr.100 din 30.03.2018 privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare până la data de 14.03.2018.

HOTĂRÂREA NR. 100 DIN 30.03.2018

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 14.03.2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr.2655/14.03.2018, întocmit de către Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri, având la bază cererile familiilor beneficiare însoțite de copii după acte doveditoare, prin care se propune acordarea premiului de 500 lei pentru cele 53 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.2656/14.03.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr.2657/14.03.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.460/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.461/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.462/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l2/2016 pentru aprobarea acordării „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei familiilor care au împlinit și depășit 50 de ani de la căsătorie și care au domiciliul în municipiul Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), art. 48 (2), art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. b si ale art. 117 lit „ a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, modificată și completată;

în baza dispozițiilor, art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit.”a”, pct. 2 și art.45(2) lit.”a” și alin.(5) din Legea nr. 215/ 2001 privind adiministrația locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 14.03.2018, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 3.700 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 53 de familii din Municipiul Bacău.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistentă Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHERĂSIM CONSTANTIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSiLIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR./<2<9 DIN 30.03.2018


LISTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 14.03.2018

Nr. crt.

Numele și prenumele soț 4- soție

Adresa

Str., Nr., sc., ap.

Nr.și data de înregistrare a cererii

Data căsătoriei

Serie și Nr. certificat de căsătorie

Nr.telefon

Observații

1.

BOSTAN GHEORGHE

BOSTAN ELENA

46618/07.122017

2.

-VPOSTOL PETRU APOSTOL ANGELA

1

46840/08.122017

3.

FRIGURA CONSTANTIN

FRIGURA ELENA

p

47038/11.12.2017

4.

SIMION IOAN

SIMION ELENA

46959/11.12.2017

5.

GORA CONSTANTIN

GORA ELENA

1

47253/12.12.2017

1

6.

MIREANU VIRGIL

MIREANU VALERIA

l

47928/18.12.2017

7.

COROIU MIRCEA

COROIU ANA

]

1

49126/28.12.2017

8*

IACOB NECULAI

1ACOB MARIA

1

49232/28.12.2017

1

9.

MÂNZA PETRU

MÂNZA LENUTA

16003/03.01.2018

*

10.

SANTA GHEORGHE

ȘANTA MÂRLA

c

V

J

49266/29.122017

-

11.

PARGARU DANIIL

PARGARU ELENA

16206/04.01.2018

l '“L -      ......i---’

12.

L-

MAGIRESCUIOAN NLVGIRESCU ANGELA

16125/04.01.2018

13.

î

f

BOCU NECULAI

BOCU MAMA

k I

16352/08.01.2018

14.

HULUBA DUMITRU

HULUBA VIORICA

16503/09.01.2018

15.

DLVCONU CORNELIU

DL\CONU ILEANA

16479/09.01.2018

16.

MAXIM GHEORGHE

MAXIM LUCLÂ

16651/10.01.2018

17.

j-

CATARAMA OCTAV CATARAMA. ANETA

16692/10.01.2018

18.

ARDELEANU CONSTANTIN .ARDELEANU CRISTINA

16719/11.01.2018

19.

UNGUREANU ION UNGUREANU ELENA

16808/12.01.2018

20.

BOTEZATU GHIORGHE

BOTEZATU SALOMIA

16902/15.01.2018

21.

MUȘAT DUMITRU-VICTOR mușat dănuța

16896/15.01.2018

22.

u.............

ARMEANU ARISTOTEL

ARMEANO MAMA

16966/15.01.2018

| 23.

TIBA1OSIF HBA MARL3

]

l

17013/15.01.2018

24.

FILIP GHEORGHE

FILIPIULIA

1

18531/01.02.2018

25.

BARCAN VASILE

BARCAN AURICA

(

19003/07.02.2018

26.

J

„J

CIUPERCĂ IOAN

CIUPERCA MARJA

I

1

18861/06.02.2018

i I

27

BUDĂUion budău tereza

17114/16.01.2018

l        .*• -    - - - -                1

28.

IOLEA ȘTEFAN IOLEA GEORGETA

17239/17.01.2018

29

FILIPVASILE FILIP MARLA

17175/17.01.2018

!3oT

SOLOMON CONSTANTIN SOLOMON RODICA

17276/17.01.2018

31.

ALARESILIE

MARES GEORGETA

17834/25.01.2018

32.

DUDUMAN EUGEN

DUDUMAN MARLA

17841/25.01.2018

33.

COSTIN DUMITRU

COSTIN MARIA

18303/30.01.2018

34.

1

MARIN CONSTANTIN MARIN FLORENȚA

18388/31.01.2018

35.

COCLAS ION

COCLAS MINODORA

18426/31.01.2018

36.

MOTOCA GHEORGHE

MOTOCA VIORICA

18513/01.02.2018

37.

DAMIAN PETRA CHE DAMLAN GEORGETA

18689/02.02.2018

38.

AGALEANU VASILE

AGALEANU ANA

19249/09.022018

39.

IORDACHIOALAIORDACHE

IORDACHIOALA ELENA

19262/09.02.2018

40.

i

MACARIE VIOREL

MĂGĂRIE MARLA

19425/1202.2018

41.

COSMA ION COSMA MARIA

19388/12.02,2018

1

42.

ZLATE IO AN

ZLATE JENICA

19637/14.022018

1 1 1

43.

BALAITA VASILE

BALAITA ELENA

19918/16.02.2018

“ .      .     r-----—------------■—-----------------—

44.

VLĂDUCA NECULA1

XTĂDUCĂ constanta

2000/19.02.2018

45.

SENTES CAROL

SENTES MARIA

20605/26.02.2018

46.

ROȘU NICOLAE

ROȘU ANA

20515/23.02.2018

47.

PANĂ EUGEN

PANĂ ELENA

20422/22.02.2018

48.

STANICĂ CONSTANTIN

STANICĂ VF.RGINL3

20505/23.02.2018

49.

TATARU ION

TAT.VRU ELENA

20950/01.03.2018

50.

LICURICI MIHAIU - IOAN

LICURICI VERGINLX

21167/05.03.2018

51.

1AZLAUANU IOAN

TAZLAUANTJ GEORGETA

21366/07.03.2018

52.

MUNTEANU ION

MUNTEANU KLVRLA

21966/14.03.2018

53.

GRAMA VASILE

GRANLX MARIA

21985/14.03.2018

--------------------------------------------1 1


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU