Hotărârea nr. 1/2018

Hotărârea nr.1 din 12.01.2018 privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanţa nr. 71 /2002HOTĂRÂREA NR. 1 din 12.01.2018 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 12.01.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 10380 din 23.11.2017 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002, înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare ;

-Expunerea de motive nr. 10381 din 23.1 1.2017 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 10382 din 23.11.2017 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil ;- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 3/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 4/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 5/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 6, art. 7, ari. 9, art. 10, art. 12,alin.(l) și alin. (2), lit."a" și ale art. 13 alin (1), alin.(2), alin.(5) și ale alin.(6), lit."b" din Ordonanța nr. 71 /2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată;

-Dispozițiile art. 5, ale art.9, ale art. 10, ale art. 11, ale art.64 și ale art. 65 din Anexa 1, ale art. 4, art. 5 și art. 6 ale art. 12 alin. (1), lit. "c" pct. i din Anexa 2 la Hotărârea nr. 955 din 15 iunie 2004, actualizată, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-Dispozițiile art. 36, alin (1) din Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, actualizată;

Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. ,,b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentiu aprobarea Regulamenlului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și complotată;

în baza dispozițiilor art.36, alin (1), alin (?), lit ”d”, alin (6), lit ”a” , pct 14 și art. 45(3) și (5) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002, conform ANEXEI I la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2.(l) Se aprobă gestiunea indirectă (delegată) ca modalitate de organizare si realizare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002, prin negociere directă cu Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

(2) Comisia de negociere va fi stabilită la nivelul Municipiului Bacău prin Dispoziție de Primar și prin Decizia Directorului General, la nivelul Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.3.Se aprobă Regulamentul și Caietul de sarcini al concesiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local în municipiul Bacău, conform ANEXEI II la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.4.Se aprobă Contractul-cadru de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, conform ANEXEI III la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.5.(l)Se aprobă Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public si privat de interes local în municipiul Bacău, conform ANEXEI IV la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

 • (2) Se aprobă tarifele pentru parcările cu plată din Municipiul Bacău, conform ANEXEI V la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

 • (3) Se aprobă tarifele pentru atribuire locuri de înhumare pentru o perioadă de 7/25 ani, și tarifele pentru serviciile prestate în cimitire, conform ANEXEI VI la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.6.Se împuternicește domnul Cosmin NECULA - Primarul Municipiului Bacău ca în numele și pe seama Municipiului Bacău sa semneze contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local precum și toate actele necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7.Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8.Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.9.Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE Ș BREAHNĂ-PRAVĂCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 12.01.2018

MUNICIPIUL BACĂU

Studiu de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002

1. Obiectul studiului de oportunitate

Obiectul prezentului studiu de oportunitate este fundamentarea opțiunii privind modul de gestionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002 , pentru următoarele domenii-sectoare / servicii pe teritoriul Municipiului Bacau , respectiv:

în domeniul asigurării igienei și sănătății publice

❖ Administrarea cimitirelor și a serviciilor de pompe funebre din Municipiul Bacău.

A

In domeniul administrării drumurilor și străzilor

♦♦♦ Executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic

 • ❖   Verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

 • ❖   Creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

 • ❖   Organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și ... adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de

siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor;

 • ❖   Evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

 • ❖   Elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a Municipiului Bacău;

 • ❖   Organizarea circulației rutiere în Municipiului Bacău și optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni, prin lucrări și amenajări rutiere, instalații de dirijare și semnalizare, amplasarea Și montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a altor instalații de avertizare;

 • ❖   Realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor;

Perfecționarea și modern iz are a mijloacelor de semnal izaro și avort izaro rutieră și do dirijare a circulației;

❖ Amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație.

In sectorul administrării domeniului public Si privat-activitatile :

 • ❖ Dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice în strânsă concordanță cu necesitățile comunităților locale Și cu documentațiile de urbanism aprobate potrivit legii;

 • ❖ Amenajarea, întreținerea Și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor

publice, a locurilor dejoacă pentru copii;

 • ❖ Conservarea, protejarea și extinderea fondului vegetal existent;

 • ❖ Producerea materialului dendro flori col necesar amenajării, decorării Și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei stradale și a locurilor de agrement

2. Scopul studiului de oportunitate

Studiul de oportunitate are drept scop:

 • -   fundamentarea necesității și oportunității de delegare a gestiunii unor activități edilitar-gospodaresti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public si privat in Municipiul Bacau.

 • -  fundamentarea opțiunii de delegare a gestiunii serviciilor publice pentru activitatile prezentate mai sus.

 • -   prezentarea fezabilității opțiunii de delegare a gestiunii si a modului de tarifare a serviciului, avand in vedere ca majoritatea utilizatorilor nu pot suporta majorarea tarifelor corespunzătoare dezvoltărilor propuse.

motivarea economica, sociala si de mediu a opțiunii alese de delegare a serviciului.

 • -   identificarea si repartiția intre parti a riscurilor si/sau eliminarea acestora.

3. Context

Până în prezent activitățile comunitare de utilitari publice au fost desfășurate de Municipiul Bacău, atât prin mijloace proprii, dar si prin intermediul contractelor încheiate cu companii autorizate să presteze diferite tipuri de servicii.

Avand in vedere fluxurile instituționale (ex. rapiditate în adoptarea deciziilor, circuit mai scurt de aprobare adocumentelor, implementarea politicii de dezvoltare a serviciilor de interes public) și de simplificare a fluxurilor operaționale (comunicare eficienta, planificare rapida a intervențiilor și alocarea resurselor necesare, stabilirea și monitorizarea unor indicatori de performanță a serviciilor comunitare de utilitati publice), se pune problema gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public.

Prezentul studiu de oportunitate este realizat in concordanta cu Ordonanța nr. 71 din 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local care reglementează înființarea ,organizarea, exploatarea, finanțarea, monitori zărea și controlului funcționarii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Municipiul Bacău va desfășura procesul de elaborare a documentației necesare în vederea organizării gestiunii serviciilor de utilitate publică prin raportare la legislația aplicabilă, așa cum este prezentată în capitolul "Cadru legislativ aplicabil” din prezentul studiu și practica existentă în acest domeniu.

Activitățile edilitar - gospodărești specifice serviciilor de administrare a domeniului public si privat sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiind aplicabile astfel obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor cerințe fundamentale, și anume:

 • -  universalitate;

~ continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate;

 • -  adaptabilitate Ia cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung;

 • -  accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale reglementate;

 • -  transparență decizională și protecția utilizatorilor;

 • -  satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;

 • -  sănătatea populației și calitatea vieții;

 • -  protecția economică, juridică Și socială a utilizatorilor;

 • -  funcționarea optimă, în condiții de sigutanță a peisoaiieloi Și a Seiviciului, de rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și in conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor;

 • -  introducerea unor metode moderne de management;

 • -  introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;

 • -  dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public Și privat al unităților administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

 • -  informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale acestor servicii;

 • -  respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial,

 • -  restrângerea și reglementarea ariilor de monopol.


Obiectivele pe care trebuie sa le atingă Serviciul ce face obiectul delegării sunt următoarele:

 • -  îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • -  susținerea dezvoltării economice și sociale a localităților;

 • -  promovarea calității și eficienței Serviciului;

~ adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului.

 • -  dezvoltarea durabilă a Serviciului;

“ gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • -  promovarea programelor de dezvoltare a Serviciului, pe baza unui mecanism eficient

 • -  de planificare multianuala a investițiilor;

 • -  consultarea cu utilizatorii Serviciului, in vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

Conform legislației în vigoare (art. 10 din Ordonanței nr. 71 din 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local), serviciile comunitare de utilități publice, și implicit Serviciul, se pot (poate) realiza prin:

 • — gestiune directa (modalitatea de gestiune în care desfășurarea activităților specifice serviciilor de

administrare a domeniului public și privat se va realiza pe baza unui regulament de organizare și funcționaro aprobat de Consiliul local al Municipiului Bacau) Gestiunea directa se realizează pi in compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al Municipiului Bacau.

 • — gestiune indirecta (modalitatea de gestiune in care desfășurarea activităților specifice serviciilor de

administrare a domeniului public și privat se va realiza prin încredințarea parțială sau totală a realizării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, către unul sau mai mulți operatori, în conformitate cu art.14, alin. (1) al HG nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementăriior-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, pe baza unui contract de delegare a gestiunii in conformitate cu art. 13 alin. (6) al Ordonanței Guvernului nr. 71/2002).

Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat se face prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărârea autoritatii administrației publice locale, în baza studiului de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectiva unităților adm i n i strati v-ter itor i al e.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice Serviciului trebuie sa fie organizate și desfășurate pe baza unui regulament al activităților și al unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâre, de către Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Gestiunea directă

In cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asuma nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționarii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente.

Gestiunea directa se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

 • a) compartimentele pentru administrarea domeniului public și privat, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale ale Municipiului Bacau

 • b) unul sau mai multe servicii publice, specializate și autorizate conform legii, având personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea Consiliului Local al municipiului Bacau.

Operatorii fi irni zori /prestatori al serviciilor de administrare a domeniului public și privat menționați la litera a) si b) de mai sus se organizează și funcționează potrivit unui regulament de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Local.

Gestiunea indirecta sau gestiunea delegata

în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor.

Gestiunea indirecta sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

 • a) societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ teritoriale, înființate de autoritățile administrației publice locale;

 • b) societăți comerciale pe acțiuni cu capital privat, intern sau extern;

 • c) societăți comerciale pe acțiuni cu capital mixt, public și privat.

Contractul de delegare

Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care U.A.T. Municipiul Bacau în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a fumiza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă ser viciul ui/acti vi tații furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz.

Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii, total sau parțial, numai activitățile de operare propriu-zisă - gestiunea, administrarea, exploatarea precum și activitățile de pregătire, finanțare și realizare a investițiilor din infrastructura edilitar-urbana a localităților, aferentă serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

în funcție de regimul juridic ce urmează să fie adoptat pentru contractul de delegare a gestiunii, formele de delegare a gestiunii pot fi:

 • a) contract de management;

 • b) contract de concesiune;

 • c) contract de închiriere;

 • d) contract de locație de gestiune;

 • e) contract de parteneriat public privat

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit obligatoriu de următoarele anexe:

 • a) caietul de sarcini;

 • b) regulamentul de serviciu;

 • c) inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferenteserviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului delegat.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat va cuprinde în mod obligatoriu:

 • a) denumirea părților contractante;

 • b) obiectul contractului;

 • c) durata contractului;

 • d) drepturile și obligațiile părților;

 • e) programul lucrărilor de investiții (modernizări, extinderi, dezvoltări, obiective noi și al lucrărilor de întreținere, reparații curente,reabilitări, renovări;


 • 1) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții și programele de reabilitări, reparații și renovări;

 • g) indicatorii de performanta stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul de serviciu privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate și modul de evaluare a acestora, condiții și garanții;

 • h) tarifele practicate și procedura de stabilire, ajustare, avizare și aprobare a acestora;

 • i) modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/ prestate;

 • j) nivelul redevenței;

 • k) răspunderea contractuală;

 • l) forță majoră;

 • m) condiții de redefinire a clauzelor contractuale;

 • n) condiții privind transmiterea bunurilor la expirarea contractului;

 • o) clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual rezultat


din licitație și de prevenire a corupției;

 • p) clauze de reziliere a contractului;

 • q) clauze privind administrarea patrimoniului public și privat încredințat;

 • r) clauze privind forță de muncă;

 • s) alic clauze convenite, după caz.

Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat se poate realiza prin:

 • a) nagocieie diiecla, în cazul opeiuLoiilot cu capital al unității oi administiativ tuiitoiiule, înființați de autoritățile, administrației publice locale sau rezultați ca urmare a reorganizării administrative din rațiuni operaționale și economi co-fi nanei are a serviciilor de administrare a domeniului public șl privat;

 • b) licitație publică, in cazul operatorilor societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt.

Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii, total sau parțial, numai activitățile de operare propriu-zisă - gestiunea, administrarea, exploatarea -, precum și activitățile de pregătire, finanțare și realizare a investițiilor din infrastructura edilitar-urbana a localităților, aferentă serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

4. Aria de desfășurare a serviciilor

încadrarea în teritoriu situează Municipiul Bacău în centrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, aceasta fiind cea mai mare regiune de dezvoltare a României ca suprafață. Municipiul Bacău este pe locul al doilea în regiune ca număr de locuitori și suprafață după Iași.

Accesibilitatea teritorială bună a regiunii și a județului Bacău este asigurată de infrastructura rutieră, feroviară Și aeriană. La nivelul coridoarelor de transport pan-europene, Municipiul Bacău beneficiază de o situare avantajoasă pe coridorul de transport IX (Finianda-Grecia).Municipiul contribuie semnificativ la economia regională care se bazează pe domeniile industrie, industrie ușoară, servicii, comerț, construcții, agricultură. în cadrul rețelei naționale de localități, municipiul este clasat în prezent ca “municipiu de rang 2“.

Comunitatea locală din municipiu este general echilibrată cu o structură interculturală și populației române de 98,6%, iar cea ortodoxă de 86,7%. Evoluția numărului de locuitori a înregistrat un proces de creștere până în 1992, urmat de o tendință lentă de declin. Locuitorii Municipiului Bacău reprezintă 24,6% din populația județului și concentrează 54% din numărul total al sal ari ați lor din județ. Tendința de îmbătrânire demografică care afectează comunitatea locală, are un ritm mai lent, raportat la alte regiuni și la media națională.

în zona centrală s-a conturat zona administrativă sau centrul civic, aici fiind localizate cele mai importante instituții: Primăria, Prefectura, Consiliul Județean, Casa de Cultură, Poșta Română, sediul Telekom (Romtelecom), Teatrul Bacovia. în jurul zonei centrale alternează cartierele de locuințe cu zone comerciale, de transport și industriale.

Zona industrială sc prezintă sub fonria unei centuii în juiul orașului propriu-zis, cu două nuclee de concentrare, corespunzând platformelor din nord-vest și din sud, și o grupare liniară în lungul râului Bistrița Dacă primele două concenliăii și au păstrat piofilul de activitate, giupaien din lungul Riștiiței a suferit un amplu proces de transformate, spațiile fiind ieabilitate și piiinind alte funcțiuni - show - looin -uri auto, rostauranto.

Unitățile construite în ultimii ani au fost aliniate grupărilor deja existente: centrele de producție la periferii și centrele de afaceri / sociale în zona administrativă sau în apropierea ei.

La nivelul județului Bacau, datele centralizate de INSSE se prezint astfel:

Populația stabila preliminară : 583.590 persoane (din care, femei: 294.955 persoane) Gospodăriile populației: 222.170 gospodarii

Locuințe convenționale: 267.802 locuințe

Clădiri: 172612 clădiri (din care 172.288 clădiri cu locuințe

La nivelul Municipiului, conform recensământului din 2011 populația este de 144.307 locuitori.

Zonele rezidențiale ocupă aprox. 80% din intravilan, și în general se întrepătrund cu cele comerciale. Singurele cartiere rezidențiale propriu-zise sunt acele cartierele periferice: Gherăîești, Izvoarele, CFR, Tache, Șerbănești, în care predomină locuințele individuale.

în general, predomină ansamblurile de locuințe cu 4 și 10 nivele, ultimii ani indicând o tendință de dezvoltare pe verticală a orașului.

Conform datelor disponibile în Nomenclatorul stradal al Municipiului Bacău, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr.322 din 29.09.2009 actualizata, precum și în evidențele Direcției Drumuri Publice, respectiv ale Direcției Salubrizare, Agrement Parcuri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, suprafețele totale aferente zonelor de desfășurare a Serviciului sunt cele prezentate în tabelul următor:

Sa(b) [mp] St [mp] SPe [mp] SPa [mp] Sna [mp] Sv [mp]

1.278.705, 50 | 799.456,00 | 24.406,. 53 | 107.112, 50 ; 238.595, 50 | 2.886.140,00

Unde :

Sa(b) - suprafața străzilor din Municipiul Bacău pavate cu asfalt sau beton

St - suprafața trotuarelor din Municipiul Bacău

Spe - suprafața parcărilor ecologice din Municipiul Bacău

Spa- suprafața parcărilor pavate cu asfalt sau beton din Municipiul Bacău

Sna- suprafața străzilor neamenajate din Municipiul Bacău

Sv- suprafața spațiilor verzi din Municipiul Bacău

 • 5. Cadru legislativ aplicabil

Acest studiu este elaborat în conformitate cu prevederile legale ce derivă din următoarele acte normative.’

4? Ordonanță nr 71/700? privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public Și privat de interes local;

4 Hotararea Guvernului nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71 / 2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

4 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

4 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

4 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

4 Ordonanța de Urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

4 Ordonanță nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

4 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Lista de reglementări aplicabile prezentată anterior are caracter minimal, fiind aplicabile orice alte reglementări, norme și standarde specifice domeniului, precum și modificările și actualizările actelor normative menționate,

6. Serviciile prestate

Conform Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, raportat la prevederile legale incidente precum si la necesitățile Municipiul Bacau, serviciile ce urmeaza a fi analizate in vederea delegării sunt:

A. în domeniul asigurării igienei si sanatatii publice se analizează oportunitatea delegării următoarelor servicii/activități:

❖ Administrarea cimitirelor și a serviciilor de pompe funebre din municipiu.

A

 • B. In domeniul administrării drumurilor Și străzilor se analizeaza oprtunitatea delegării următoarelor servicii/activități:

♦♦♦ Executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic

 • ❖   Verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea si localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

 • ❖   Creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

<* Organizarea fronturilor de lucru, semnalizai ea coiespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație neccsaie desfășutăiii Ualicului în condiții de siguranță pe țoală duiala execuției luciăilloi de cousliuhe, uiodeuilzaie șl IiiLieUiieie a

străzilor;

 • ❖   Evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

 • ❖   Elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism Și cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a Municipiului Bacău;

 • ❖   Organizarea circulației rutiere în Municipiului Bacău și optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni, prin lucrări Și amenajări rutiere, instalații de dirijare și semnalizare, amplasarea și montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a altor instalații de avertizare;

 • ❖   Realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor;

Perfecționarea și modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră și de dirijare a circulației;

❖ Amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație.

 • C. în sectorul Administrării domeniului public și privat se analizeaza oportunitatea delegării următoarelor servicii/activități:

 • ❖ Dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice în strânsă concordanță cu necesitățile comunităților locale Și cu documentațiile de urbanism aprobate potrivit legii;

 • ❖ Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor

publice, a locurilor dejoacă pentru copii;

 • ❖ Conservarea, protejarea și extinderea fondului vegetal existent;

 • ❖ Producerea materialului dendro-floricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei stradale și a locurilor de agrement

Totodată, pentru buna gestionare a serviciilor, se va asigura îndeplinirea condițiilor de înființare organizare și exploatare în conformitate cu art 6 din Ordonanța nr 71/200?.

7. Grupuri țintă

Grupurile interesate de realizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, în Municipiul Bacău, așa cum sunt prezentate în cadrul acestui studiu , sunt următoarele:

Utilizatorii serviciilor publice de administra re a domeniului public și privat de interes local, în Municipiul Bacău :

— Populația municipiului Bacău, persoane fizice si asociații de locatari sau proprietari;

 • — Agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Bacău;

 • — Instituții publice cu sedii sau filiale în municipiu Bacău;

Beneficiarii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, în Municipiul Bacău, așa cum sunt prezentate în cadrul acestui studiu , sunt următorii:

 • — Autoritatea publică locală, ce aie ca obiectiv lealizaiea sei viciîloi oaie să întiunească pai ameți ii de calitate impuși;

 • — Prestatori de servicii ce operează pe raza municipiului Bacău, ce au ca obiectiv principal asigurarea continuității serviciului și obținerea de profit;

Instituții ale statului care au ca scop furnizarea de servicii de utilitate publica :

 • -  Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Bacău

Agenția de Protecție a Mediului Bacău

 • -  Direcția de Sănătate Publică Bacău

Serviciul Public Județean de Drumuri etc.

8. Identificarea și alocarea riscurilor

Riscul reprezintă gradul de incertitudine al apariției unor pierderi fortuite, accidentale sau împrejurări nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea ca în derularea unei acțiuni sau activități viitoare să apară împrejurări mai puțin cunoscute sau necunoscute, generând efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau așteptate.

Există numeroase riscuri ce pot fi asociate serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, în Municipiul Bacău, multe dintre acestea fiind comune atât pentru gestiunea directă cât și pentru gestiunea delegată

Pentru serviciile ce fac obiectul acestui Studiu de oportunitate, categoriile de risc au fost evaluate pe baza unei funclii-scor prin utilizarea următoarelor niveluri:

 • — risc nesemnificativ - punctaj 1

 • — risc scăzut - punctaj 2.

 • — lise mediu - punctaj 3

risc ridicat punctaj 4

 • — risc semnificativ - punctaj 5

Principalele riscuri identificate sunt:

J Finanțatul și linanțuro

J Modificări de taxe și impozite

J Flux financiar

J Schimbări demografice

Inflație

J Operare

J Activele

■f Forța majoră

J Resurse inițiale

J Condiții nefavorabile de vreme

J întreținere și reparare

J Risc valoare reziduală

Evaluarea riscului global aferent Serviciului, determinat pe baza scorurilor definite anterior se prezintă astfel :

Categoriade risc               ;

Calificativ risc

Scor

Coeficient de f / importanță

Scor ponderat pe categoria de risc

Finanțator și finanțare

Ridicat

4

0,10

0,40

Modificări de taxe și impozite

Scăzut

2

0,10

0,20

Flux financiar

Semnificativ

5

0,10

0,50

Schimbări demografice

Scăzut

2

0,05

0,10

Inflație

Scăzut

2

0,05

0,10

Operare

Ridicat

4

0,10

0/10

Activele

Mediu

3

0,10

0.30

Forța majoră

Nesemnificativ

1

0,05

0,05

Resurse inițiale

Scăzut

2

0,15

0,30

Condiții nefavorabile de vreme

Ridicat

4

0,05

0,20

întreținere și

reparare

Ridicat

4

0,10

0,40

Risc valoare reziduală

Scăzut

2

0,5

0,10

Scor mediu al riscului total

1,00

3,05

9. Analiza Tehnico-Economica. Prețuri/ Tarife/ Redevență.


Prezenta analiza își propune evidențierea aspectelor cu privire la situația economico- socială de la nivelul Municipiului Bacău precum și stabilirea modului de tarifare al operațiunilor/activităților/acțiunilor care fac obiectul delegării.

Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România, elaborat de Banca Mondială, aproximativ un sfert din populația Municipiului Bacău trăiește în sectoare de recensământ marginalizate, definite ca fiind acele comunități dezavantajate simultan din punctul de vedere a trei criterii: capital uman, ocuparea foiței de muncă și calitatea locuirii, etnia fiind un factor secundar. Raportat la ceilalți poli de dezvoltare din România, Bacăul se află pe locul 4 din 13 privind procentul de populație dezavantajată, în special în ceea ce privește populația dezavantajată din punct de vedere al calității locuirii, valori mai mari fiind înregistrate doar în orașele Brăila, Galați și Arad.


Activitățile economice din zona funcțională, respectiv Municipiul Bacău concentrează circa

69.400 locuri de muncă la nivelul zonei funcționale, din care 60.900 locuri de muncă la nivelul

Municipiului Bacău. Numărul locurilor de muncă a fost estimat utilizând informații furnizate de 1TM

Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Camera de Comerț și Industrie Bacău, universități, societăți comerciale, precum și din alte surse. Procesul de localizare spațială a locurilor de muncă a constituit un proces relativ dificil (dată fiind disponibilitatea datelor), dar important ținând seama că acestea atrag un număr important de călătorii zilnice către locul de muncă.

La nivelul județului Bacău, evoluția numărului șomerilor a înregistrat tendința de creștere, tendință prezentă la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord Est. La nivelul regiunii, județul Bacău esLe județul cu ceti mai mate iată a șomajului, după județul Vaslui. Cu toate acestea, iuta șomajului, deși cu o evoluție fluctuantă, a înregistrat o scădere cu 1,2 puncte procentuale în perioada 2010-2015 , ajungând la 6,6% în anul 2015.

Comparând numărul de întreprinderi active de Ia finalul anului 2010 cu numărul de întreprinderi active din Municipiul Bacău de la finalul anului 2015, se observă faptul că, acesta s-a diminuat cu 4,2%. De asemenea, în perioada 2010 - 2015, se poate constata faptul că, la finalul anului 2011 a fost înregistrat cel mai mic număr al întreprinderilor active, efect al crizei economice globale.

Realizând o analiză a întreprinderilor în funcție de clasa de mărime, pe baza informațiilor disponibile pe Listă Firme, la nivelul anului 2015, observăm că microîntreprinderile (companiile ce au între 0-9 angajați), dețin 89,93% din totalul întreprinderilor active la nivelul Municipilui Bacău, întreprinderile mici și mijlocii (companiile ce au între 10-49 angajați), dețin o pondere de 8,13%, întreprinderile mijlocii ce au între 50-249 de angajați dețin 1,69%, iar întreprinderile mari și foarte mari cu peste 250 de angajați dețin 0,25%.

Tip întreprindere

Cota

Microîntreprinderi

89,93%

întreprinderile mici și mijlocii

8,13%

întreprinderile mijlocii

1,69%

întreprinderile mari

0,25%

în ceea ce privește structura populației active la nivelul Municipiului Bacău, conform RPL din 2011, este formală în procent 90,33% din salariați, (procent superior celui înregistrat la recensământul din 2002, de 87,16%), 3,78% lucrători pe cont propriu, 2,82% patroni, 0,54% lucrători familiali, 0,02% alt statut și 2,52% șomeri.

Datele Recensământului Populației și Locuințelor din 2011 cu privire la structura populației rezidente active pe grupe de vârstă, la nivelul Municipiului Bacău indică faptul că cel mai inaie piocenl, (71,56%,, 1.2ă8 do persoane) din șomerii în căutarea primului loc de muncă au vârsta cuprinsă între 15 24 ani și 28,44%, adică 496 de persoane, au vâista între 25 - 65 ani. în ceea ce privește structura salariaților. 92.03% dintre, aceștia, respectiv 57.643 persoane, au vârsta cuprinsa intre 25-65 ani, 4.802, reprezentând 7,67% au vârsta cuprinsă între 15-24 ani și doar 188 persoane,0,3%,au peste 65 de ani, ceea

ce indică o rată scăzută a îmbătrânirii active a populației și a inserției pe piața muncii a persoanelor vârstnice.

Șomeri

Cota

Vârsta 15-24 ani

71,53%

Vârsta 25-65 ani

28,47%

Cu privire la indicatorii de măsurare a calității locuirii, cei care fac referire la suprafața locuibilă (evoluția suprafeței locuibile, a suprafeței locuibile/locuitor și a suprafeței locuibile/locuință) au înregistrat majorări chiar și cu mai mult de 20 de procente în perioada 2010 - 2015. în comparație însă cu situația din România, Regiunea Nord — Est și județul Bacău, la nivelul tuturor acestor indicatori se remarcă valori mai scăzute decât la nivelurile teritoriale superioare. De altfel, și în ceea ce privește municipiile reședință de județ din regiune, în afară de Municipiul Vaslui, Bacăul înregistrează cele mai scăzute valori comparativ cu municipiile Iași, Suceava, Botoșani și Piatra Neamț.

Pe lângă acestea, determinarea calității locuirii este un proces ce măsoară atât indicatori intrinseci locuințelor cum ar fi suprafața, designul, gradul de iluminare sau sustenabilitatea, cât și indicatori ai mediului înconjurător ca localizarea sau accesibilitatea la transportul în comun și la serviciile de interes public.

In concluzie, analiza profilului socio-cconomic al Municipiului Bacău fundamentează necesitatea de a pomi un amplu proces de revltallzare a zonei urbane si de a oferi pe langa aceasta, ser vicii publice de calitate oferite de către un operator.

Capacitatea pe termen mediu și lung a operatorului de a realiza activitățile Serviciului la parametrii de calitate ce vor fi aprobați do Consiliul Eocal al Municipiului Bacău va dopindo în primul rând de posibilitatea de a asigura existența unei baze materiale minimale.

Dotările necesare vor fi puse la dispoziția operatorului, existând posibilitatea de a închiria și/ sau încheia contracte cu alți operatori se servicii conexe pentru a asigura desfășurarea Serviciului la parametrii tehnici impuși prin Caietul de sarcini și Regulamentul serviciilor publice de administrare a domeniului public. Principalul avantaj în cazul gestiunii indirecte sau delegate este reprezentat de existența personalului specializat la nivel local, ce deține un nivel bun de cunoaștere a particularităților tehnice din aria de desfășurare a Serviciului. Totuși, în vederea asigurării sustenabilității pe termen lung din punct de vedere tehnic este esențial a fi alocate fondurile necesare pentru suplimentarea bazei tehnice disponibile, precum și pentru modernizarea acesteia.

în ceea ce privește stabilirea bugetului pentru fiecare activitate componentă a Serviciului, este fundamental ca acestea să permită atingerea următoarelor obiective:

 • ❖ asigurarea prestării Serviciului la nivelul de calitate și indicatorii de performantă stabiliți de Consiliul Local al Municipiului Bacău prin regulamente și prin contracte;

 • ❖ realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru activitățile prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

 • ❖ asigurarea funcționării eficiente a activităților componente ale Serviciului, precum și dezvoltarea și modernizarea infrastructurii utilizate;

 • ❖ menținerea sustenabilității financiare pe termen mediu și lung.

De asemenea, pentru aprobarea bugetului aferent prestării activităților Serviciului , respectiv redeventa aferenta concesiunii , este important să fie considerat nivelul acestora comparativ cu cel al seriei istorice înregistrate. Astfel, va putea fi aprobată o valoare justă a acestora, care să permită desfășurarea activităților la parametrii de calitate impuși si obținerea unui profit rezonabil, precum și demonstrarea unui comportament responsabil în ceea ce privește utilizarea resurselor bugetare locale.

Pentru operațiunile/ activi tatii©/ acțiunile care fac obiectul delegării, operatorul va propune valorile tarifelor/ preturilor și/ sau elabora norme locale de deviz, după caz, ce se vor da spre aprobare Cosi li ului Local al Municipiului Bacau. Normele locale de deviz vor reprezenta modul de tarifare a serviciilor.

Norma locala de deviz va conține consumurile specifice de materiale, utilaj si transport precum si manopera care va fi determinata pe baza consumului orar la nivelul câștigului mediu brut per ramura economica In conformitate cu cea mai recenta serie statistica publicata de Institutul National de Statistica Pe langa costurile menționate, operatorul va adauga o marja a cheltuililor indirecte de 10% . un procent de maxim 7% adaos comercial la materiale si materii prime , respectiv marja/ o cota de profit rezonabila de 5%, la care se va avea in vedere si cuantumul redeventei aferenta concesiunii.

Redeventa va fi stabilita anual, conform reglementarilor legale in vigoare, prin raportare la valoarea amortismentelor pe perioada contractului de concesiune, putând avea un cuantum fix sau variabil/ procentual, raportat la cifra de afaceri/ profitul operatorului.

CÂȘTIGURILE SALARIALE PE DIVIZIUNI CAEN Rev.2

DIVIZIUNE

CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN LUNA IULIE 2017

CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU ORAR LUNA IULIE 2017 (166 ore per luna)

CAEN

Rev.2

BRUT

BRUT

LEI

LEI

Industria prelucrătoare

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobil ei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

16

2218

13,36

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

25

3063

18,45

Fabricarea de mobilă

31

2233

13,45

Alte activități industriale n.c.a.

32

2525

15,21

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

33

3292

19,83

Distribuția apei; salubritate gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

Colectarea, tratarea si eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile; activități și servicii de decontaminare

38-39

2436

14,67

Construcții

41-43

2414

14,54

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor Informații și comunicații

45-47

2933

17,67

58-63

6174

37,19

Activități pi ofesionale, științifice și tehnice

69-75

4558

27,46

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

77 82

2620

15,78

Alte activități de servicii

94-96

2317

13,96

Tarifele medii ale manoperei se vor actualiza in concordanta cu seriile statistice a câștigurilor salariale pe diviziuni, publicate de Institutul National de Statistica.

De asemenea, în cazul serviciilor a căror exploatare presupun si producerea de venituri, respectiv elemente de cost/ tarif/ preț cuantificabile pentru anumite activi ta ti, valorile acestora vor fi aprobate punctual, pentru fiecare caz in parte, de către Consiliul Local al Municipiului Bacau. La momentul inițial al delegării serviciilor, propunerea valorilor tarifelor/ costurilor/ preturilor se va fundamenta, in urma negocierii directe cu viitorul operator delegatar, iar ulterior, tarifele/ preturile costurile cuantificate punctual vor putea suporta modificări/ ajustări si actualizări la propunerea operatorului delegatar, numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • 10. Finanțarea serviciului

Cuantumul și regimul sumelor necesare asigurării finanțării Serviciului, alocate din bugetul unității administrativ teritoriale, se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât:

 • — să acopere costul efectiv al prestării Serviciului, respectiv cheltuielile de exploatare/ dezvoltare in procent de 10 % si un profit rezonabil de 5 %);

 • — să asigure prestarea Serviciului la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local prin caietul de sarcini, regulamentul Serviciului și prin contract, după caz;

 • — să asigure realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul prestat pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

 • — să asigure întreținerea și exploatarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale Municipiul Bacău;

 • — să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului.

Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului public și privat se asigură :

 • a) din Bugetul Local al Municipiului Bacău, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt gestionate direct de autoritatea administrației publice locale;

 • b) din bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se realizează prin delegare de gestiune.

în cazul finanțării potrivit punctului b) de mai sus, în funcție de natura și de specificul activității edilitar - gospodărești desfășurate/ prestate și de modul de organizare și subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenții sau alocații bugetare din bugetele locale.

Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciilor de administrare a domeniului public și privat se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

Finanțarea lucrărilor de investiții se asigură din următoarele surse:

 • a) de la bugetul local, în funcție de natura și de modul de organizare și funcționare a serviciului de administrare a domeniului public și privat;

 • b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale sau de Guvern;

 • c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) taxe speciale instituite în condițiile legii;

 • e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneri at public-privat;

 • f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participa și Guvernul;

 • g) venituri proprii ale operatorului;

 • h) alte surse constituite potrivit legii.

11. Durata contractului si termenele previzibile pentru încheierea contractului

Durata contractului de delegare a gestiunii, ca durată estimată, nu va depăși timpul estimat in mod rezonabil necesar operatorului pentru recuperarea investițiilor, fara a pune presiune pe locuitori prin tarife care pot depăși limita suportabilitatii. Durata estimata in cadrul prezentului studiu este de 5 ani. Ulterior acestei perioade conlracLuale. se poate realiza o analiză a eficientei serviciului, se vor compara indicatorii de performanță stabiliți, cu performanța efectivă a acestuia, venituri versus cheltuieli, tarife/ taxe practicate în alte municipii pentru servicii similare, reclamații, precum și alte considerente referitoare la desfășurarea activităților pe durata perioadei contractuale. Pe baza unei astfel de analize se poate adopta o decizie fundamentată cu privire la modalitatea de gestiune ce va fi adoptată în continuare.

Termenul previzibil pentru incheierea contractului va fi de 60 de zile.

12. Motive de ordin financiar , economic, social si de mediu

Argumentele economico-financiare care stau la baza atribuirii contractului de gestiune constau în :

 • - personalul și organizarea operatorului, respectiv se va angaja personal calificat si necalificat pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de șomeri.

 • - prin realizarea gestiunii se va putea obține raportul optim între tarife mici și calitate ridicată a serviciilor.

 • - administrarea eficienta a dotărilor si serviciilor.

Derularea tuturor activităților prevăzute în cadrul "Serviciului” trebuie să se realizeze conform prevederilor legislației de mediu aplicabile. Aceasta presupune inclusiv obținerea tuturor acordurilor/autorizațiilor de mediu necesare desfășurării sau extinderii activității, precum și respectarea tuturor condițiilor înscrise în acestea .De asemenea, prin asigurarea de utilaje, echipamente și soluții moderne pentru prestarea Serviciului, impactul potențial asupra mediului este redus la un nivel minim posibil din punct de vedere tehnic.

Din punct de vedere social, desfasurarea Serviciului va contribui la imbunatatirea semnificativa a aspectului urbanistic si peisagistic precum si la diminuarea sau chiar eliminarea pericolelor potențiale privind sanatatea oamenilor. In plus, prin implementarea gestiunii, 100% dintre locuitorii din municipiul Bacau va avea acces la servicii de calitatea și complexitatea cerută de normele românești și europene.

13. Stabilirea modalității de gestiune

Având în vedere aspectele de prezentate anterior au fost analizate modalitățile de delegare a Serviciului gestiune directa vs. gestiune indirecta, în scopul identificăm principalelor avantaje și dezavantaje peniiu flecaie dintre acestea si stabilirea modului de gestiune al serviciului.

Gestiunea directa

Avantaje:

T- Menținerea sinergiei dintre strategiile și planurile dezvoltate la nivel județean/local și măsurile/ acțiunile implementate la nivelul municipiului Bacău;

■4 Existența unui grad avansat de cunoaștere a situației din teren și al punctelor critice pentru fluxul operațional la nivelul personalului implicat în realizarea serviciilor de utilitate publica.

4 Menținerea numărului actual de locuri de muncă pentru personalul ce efectuează servicii de utilitate publica pe raza unității administrativ teritoriale Municipiul Bacău;

1 Oportunități privind realizarea de investiții prin atragerea unor surse externe de finanțare;

4? Reinvestirea profitului generat din prestarea activităților generatoare de profit în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii existente;

Dezavantaje :

4 Asigurarea surselor necesare finanțării investițiilor necesare desfășurării tuturor activităților Serviciului;

4 Asigurarea de utilaje si dotări specializate necesare prestării serviciului ;

4 Dificultăți în ceea ce privește asigurarea resurselor financiare necesare suplimentării investițiilor pe parcursul derulării contractului în cazul necesității conformării cu noi cerințe legislative în domeniul protecției mediului;

4s Dificultăți în organizarea serviciului;

4 întârzieri considerabile în organizarea și înființarea serviciului;

Gestiune indirecta sau delegata

Avantaje:


4 Transferul majorității riscurilor către Operatorul Serviciului;

4? Posibilitatea selectării unui Operator care să asigure un raport optim între preț și calitatea serviciilor prestate;

4 Posibilitatea de a menține costurile aferente prestării Serviciului la un nivel inferior celor existente pe piața liberă;

4 Operatorul își va propune să reali/e/e o inaijă redusă de profil de 5 %;

4? Eforturi mai reduse in ceea ce privește politica de personal sl resursele financiare alocate personalului aferent prestării serviciilor de interes public;

4? Eficientizarea operațiunilor de atribuire/ achiziții publice, in sensul reducerii intervalului necesar organizării si finalizării procedurilor competitive legate de prestarea serviciilor delegate;

st Eficientizarea si optimizarea serviciilor publice delegate, prin scurtarea lanțului decizional si specializarea personalului angajat de operatorul delegatar.

Dezavantaje:

4= Autoritatea publica locala trebuie sa isi adapteze rolurile de administrator si reglementator pe durala conLractului.

■L Autoritatea publica locala trebuie sa se concentreze pe negociere, supervizare si monitorizare.

14. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

In urma analizei se constată că gestiunea indirectă este considerată oportună, deoarece patrimoniul aferent serviciilor delegate de la nivelul Municipiului Bacau, va fi transferat rapid, odata cu delegarea serviciilor analizate, prin contract de concesiune către un operator, mai ales in cazul in care acesta este infiintat si controlat de către Municipiul Bacau. Prin aceasta acțiune se considera ca gestionarea poate fi asigurata in mod eficient, un control exigent al veniturilor și cheltuielilor, o administrare eficienta a patrimoniului public sub controlul și decizia directă a autorității locale, precum și o planificare/implementare realistă a investițiilor, existând premisele necesare unei dezvoltări sustenabile a întregului sistem, în contextul reglementărilor specifice Ordonanței nr. 71 din 2002.

De asemenea se recomanda ca pentru delegarea rapida a gestiunii sa se inițieze negocierea directa cu o societate comerciala pe acțiuni cu capital al UAT, înființata de Municipiul Bacău.

Recomandam ca contractul de delegare a gestiunii sa fie contract de concesiune, întrucât acesta prezintă numeroase avantaje: transferarea rapida a patrimoniului; asigurarea unei răspunderi contractuale corespunzătoare, atat in ceea ce privește obligațiile de administrare si gestiune optima a bunurilor puse la dispoziție de către UAT, cat si fata de regimul juridic al bunurilor de retur/ bunurilor care fac obiectul investițiilor realizate de operator, după incheierea perioadei de delegare; dreptul autoritatii de a supraveghea/ verifica și sancționa operatorul delegatar in cazul neindeplinirii obligațiilor contractuale in condițiile si la termenele convenite in contract; stabilirea unui raport juridic/ răspunderi contractuale optime intre autoritate si delegatar-pe de o parte, respectiv operator si utilizatorii finali, pe de alta parte, cu posibilitatea reglementarii unui mecanism de control si gestiune eficient.

în concluziile prezentului Studiu de oportunitate se menționează următoarele aspecte importante:

• realizarea protejării sanatatii publice si a mediului prin imbunatatirea serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

 • •  optimizarea managementului privind gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru activitati pe teritoriul Municipiului Bacau.

Modalitatea de asiguiaie a serviciilor care constituie obiectul studiului de oportunitate este reglementata prin Ordonanța nr. 71 / 2002 si poate fi prin:

 • > gestiune directa sau

 • > gestiune indirecta sau delegata

Având in vedere balanța avantaje/ dezavantaje prezentate in cadrul studiului de oportunitate se recomanda ca operarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru activitati pe teritoriul Municipiului Bacau sa se realizeze prin gestiune indirecta.

Celelalte componente ale serviciilor de utilitate publica neanalizate/ nedelegate, inclusiv serviciul de iluminat public (întreținerea si reparații la sistemului de iluminat public, precum si verificarea/ repararea montarea/ demontarea ornamentelor pentru sărbători), respectiv serviciul de salubrizare in Municipiul Bacau (inclusiv anumite activitati reglementate si in OG 71/2002 -comune cu domeniul salubrizării - deratizare - dezinsectie si dezinfectie, maturatul stradal, reglementate in special de Legea 101/2006 , raportat la Legea 51/2006), nu se deleaga, ramanand in planul de acțiune curenta al Municipiului Bacau, prin reorganizarea structurii interne prin care se prestau serviciile de utilitate publica, conform exigentelor prevăzute in Legea 51/2006, in vederea înființării, organizării si reglementarii serviciilor de salubrizare si iluminat public. După data delegării, se va face o separare clara intre serviciile ce vor fi prestate prin delegare directa, de către serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, _potrivit Legii 51/2006 și serviciile menționate in Ordonanța nr. 71 / 2002, care fac obiectul prezentului studiu de oportunitate.

Opțiunea de mai sus se poate implementa ținând cont de prevederile legislative prezentate in capitolele anterioare, pe baza unui contract de concesiune. Operatorul (cu capital privat sau nu) cu care se va încheia acest contract va fi responsabil cel puțin de:

 • •  Prestarea serviciilor conform documentelor contractuale, inclusiv Caietul de sarcini al serviciului si Regulamentul serviciului;

 • •  Menținerea stai ii activelor pledate si dc/voltaica vîiloaie a acestora conform necesităților

 • •  Asigurarea unui management eficient al operam m condiții de calitate si de performanta impuse ;

Predarea bunurilor proprietate publica si/ sau privata ale Municipiului Bacau utilizate pentru furnizarea/ prestarea serviciilor si/ sau activitatilor care fac obiectul gestiunii, este parte intrinseca a

contractelor de delegare a gestiunii: aceste bunuri se transmit operatorului spre administrare si exploatare pe perioada delegării gestiunii, forma de punere la dispoziție recomandata fiind concesiunea, urmând a se încheia după inventarierile corespunzătoare, procese verbale de predare preluare a obiectivelor date in exploatare, administrare si întreținere - anexe la contractul de delegare.


PREȘEDINTE

BREAHNĂ-PRAVĂ


superior,


a P1NTILIECONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVJLDIU POPOVICI
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 12.01.2018

REGULAMENT ȘI CAIET DE SARCINI

al concesiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Bacău

PREVEDERI GENERALE

PREAMBUL

Art.l. Prezentul regulament Și caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legislative:

Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Ordonanța Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificată și completată

Hotărârea Guvernului nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71 / 2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale

Art2. Prezentul regulament și caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică de referință în vederea stabilirii condițiilor minimale de desfășurare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat în municipiul Bacău care se realizează prin concesiune și conține specificațiile care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității.

 • (1) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea activităților de asigurare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Bacău.

 • (2) Prezentul document precizează și reglementările minime referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților de asigurare a administrării domeniului public și privat de interes local în Municipiul Bacău.

Art. 3. Serviciile publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Bacău care fac obiectul prezentului regulament și caiet de sarcini sunt următoarele:

In domeniul asigurării igienei și sănătății publice se analizeaza oportunitatea delegării următoarelor servicii/activitati:

=4 Administrarea cimitirelor și a serviciilor de pompe funebre din Mun. Bacău.

In domeniul admiuistiaiii drumurilor Și străzilor , se analizeaza oportunitatea delegării următoarelor servicii/aetivitati:

4 Executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor dc circulație și de trafic

4 Verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

4 Creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

4= Organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor;

4 Evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

4 Elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a Mun. Bacău;

4? Organizarea circulației rutiere în Mun. Bacău și optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni, prin lucrări și amenajări rutiere, instalații de dirijare și semnalizare, amplasarea și montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a altor instalații de avertizare;

*4 Realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor;

Perfecționarea și modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră Și de dirijare a circulației;

4? Amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație.

In sectorul administrării domeniului public și privat, se analizeaza oportunitatea delegării următoarelor servicii/activitati:

4= Dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice în strânsă concordanță cu necesitățile comunităților locale și cu documentațiile de urbanism aprobate potrivit legii;

4 Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a locurilor dejoacă pentru copii;

4 Consorvaroa, protojaroa și extinderea fondului vegetal existent;

4 Producerea materialului dcndroflorlcol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei stradale și a locurilor de agreement

Art 4. Modul de organizare și funcționare a activităților descrise mai sus, trebuie să se realizeze pe baza unnătoarelor principii:

4 protecția sănătății populației;

4    responsabilitatea față de cetățeni;

4    conservarea și protecția mediului înconjurător;

4     asigurarea calității și continuității serviciului;

4    tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

4    securitatea serviciului;

4    dezvoltarea durabilă.

SECȚIUNEA I

ASIGURAREA IGIENEI ȘI SĂNĂTĂȚII PUBLICE

PRIINCIPII GENERALE:

Art 5. Operatorul serviciului de va asigura următoarele principii generale:

4 respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

4 exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea echipamentelor/utilajelor/instalației și specificul locului de muncă;

4 respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de concesiune sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului

4 furnizarea către autoritatea administrației publice locale, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciile, în condițiile legii;

4    respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului;

4    prestarea serviciului pe raza Mun. Bacău pentru care are contract de concesiune, și

lăsarea în stare de curățenie a spațiului din zonele de operare;

4 aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

4    elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

4    realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a

acestora;

4 evidența orelor de funcționare a utilajelor pentru activitățile în care se impun folosirea acestora;

4 țineiea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

4 personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

4 coiiduceiea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului do intervenție;

4 o dotare minimă cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea

activităților în condițiile stabilite prin contractul de concesiune;

alte condiții specifice stabilite prin contract.

Alt. 6. Operatorul va monitoriza și respecta cerințele stabilite în autorizații, precum și măsurile impuse de autoritățile competente.

Art. 7. Operatorul va fi responsabil pentru personalul propriu angajat și pentru desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

Art. 8. Angajații operatorului trebuie să dețină calificări relevante, să fie instruiți în mod corespunzător și să fie calificați pentru sarcinile pe care le desfășoară,

Art. 9. Operatorul va efectua periodic instructaje, conform prevederilor legale în vigoare, astfel încât personalul acestuia să fie informat activ cu privire la aspectele operaționale, de sănătate și securitate în muncă, precum și de protecție a mediului.

Art. 10. în timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să solicite sau să primească compensații sau gratificați! din partea cetățenilor în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

Art. 11. Operatorul va informa operativ Municipiului Bacău cu privire la orice problemă care afectează prestarea serviciului. Informarea va fi realizată în scris și va include propuneri de remediere a situațiilor survenite. Măsurile de remediere a unor astfel de situații vor fi stabilite de comun acord de Operator și Beneficiar, Operatorul având responsabilitatea implementării acțiunilor de remediere stabilite.


Art. 12. Investițiile necesare asigurării continuității și modernizării serviciului vor fi identificate de către Operator, care va elabora și propune spre aprobarea Beneficiarului un plan anual de investiții, care va include și o prioritizare a realizării acestora, determinată pe baza unui referat de specialitate. Beneficiarul, în limita fondurilor disponibile în bugetul local, va realiza investițiile aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Bacău și le va pune la dispoziția Operatorului conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. Tarifele, taxele și felul contractului de delegare

Tarifele si taxele pentru activitățile dc asigurare a igienei și sănătății publice se vor stabili de către autoritatea deliberativa locala (autoritatea de reglementare) si/ sau se fundamentează pe norme locale de deviz, după caz, norme ce se vor da spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Bacau. Normele locale de deviz vor reprezenta modalitatea dc tarifare si taxare a serviciilor Norma locala de deviz, va conține consumurile speci fice de materiale, utilaj si transport precum si manopera care va fi determinata pe baza consumului orar la nivelul câștigului mediu brut per ramura economică in confoimitate cu seriile statistice publicate de Institutul National de Statistică. Pe lângă costurile menționate, operatorul va adauga o marjă a cheltuirilor indirecte de 10% , o marja maxima de 7% adaos coinwGial la matei tale si materii prime si o cuta de pierit tc-soiuibil de 5%, la cuie se va avea in vedeie si cuantumul redeventei aferenta concesiunii.

De asemenea, in cazul serviciilor a căror exploatare presupun si producerea de venituri, respectiv elemente de cost/ tarif/ preț cuantificabile pentru anumite activitati, valorile acestora vor fi aprobate punctual, pentru fiecare caz in parte, de către Consiliul Local al Municipiului Bacau.

Modalitatea de delegare se va realiza prin contract de concesiune;

Art. 14. Investițiile efectuate de către operator pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea activităților de asigurare a igienei și sănătății publice în municipiul Bacău se vor amortiza pe perioada derulării contractului, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 15. (1) Redeventa va fi stabilita anual, conform reglementarilor legale in vigoare, prin raportare la valoarea amortismentelor pe perioada contractului de concesiune, avand un cuantum procentual raportat la cifra de afaceri, intre 0,08% si 0,1%

 • (2) Valoarea redevenței va fi stabilită in lei/ an și se va achita în 4 (patru) rate trimestriale până la data de 25 a ultimei luni din trimestru.

f”"'',             (3) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la perceperea de

majorări de întârziere, conform prevederilor legislație fiscale privind creanțele bugetare.

TERMENII Șl NOȚIUNI

Art. 16. Termenii și noțiunile se definesc astfel:

4. indicatori de performanță - parametri ai serviciului realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

ASIGURAREA SERVICIULUI

Administrare a cimitirelor umane din Municipiul Bacău


Art. 17. Conform prevederilor HG nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, organizarea și funcționarea cimitirelor umane și a crematoriilor de către autoritățile administrației publice locale se realizează prin:

 • a)     atribuirea locurilor de înhumare prin atribuire în folosință pe termen limitat de 7 sau 25 de ani;

 • b)    realizarea construcțiilor funerare;

 • c)     plata unor taxe si tarife.

 • (1) Prestarea serviciului va fi realizata respectând-se următoarele:

 • a)     aplicarea si respectarea regulamentului aprobat de consiliul local;

 • b)     cuifecLiludinea adiuiuistratoridui serviciului și a atribuirii locurilor de înhumare;

 • c)     asigurarea pazei și ordinii în perimetrul cimitirului sau al crematoriului;

 • d)    asigurarea prestațiilor necesare înhumării sau incinerării;

 • c) înUeținerea aleilor, clădirilor, instalațiilor, împrejmuirilor;

f) asigurarea menținerii apei freatice la adâncimi mai mari de 2 m.

 • (2) Executarea și repararea lucrărilor funerare vor fî asigurate de administrația cimitirelorcare va organiza în acest scop formații de lucru specializate.

 • (3) Lucrările prevăzute vor putea fi executate și de titularii dreptului de folosință a locurilor de înhumare sau de membrii familiei acestora dacă au o calificare corespunzătoare profilului acestor lucrări.

 • (4) Administrațiile cimitirelor vor asigura întreaga gamă de servicii, lucrări și obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum și alte servicii și lucrări de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare și a nișelor pentru păstrarea urnelor, astfel că cerințele populației în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute într-un singur loc cu operativitate și în condiții corespunzătoare.

 • (5) Administrațiile cimitirelor răspund de îngrijirea și paza cimitirelor și crematoriilor, după caz, revenindu-le obligația să întrețină în bună stare camerele de depunere și de ceremonii funerare, împrejmuirile, căile de acces, spațiile verzi, instalațiile de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare și alte dotări.

Art. 18. Obiectul concesiunii constă în:

 • a)     servicii de administrare și gestionare a patrimoniului public existent în cimitirele umane

 • b)     servicii, activități și bunuri necesare realizării serviciilor funerare, precum și alte servicii și activități de amenajare Și întreținere a locurilor de înhumare astfel încât ceremonialul înhumării, în cazul decesului unei persoane, să fie făcut cu operativitate și în condiții corespunzătoare;

 • c)     servicii de asigurare și menținere a curățeniei în perimetrul cimitirelor umane;

 • d)     activități de întreținere și refacere a instalațiilor de apă și canalizare, energie electrică, reparații alei și garduri împrejmuitoare, întrețineri curente construcții aferente;

 • e)     lucrări de amenajare, întreținere, protejare și conservare a spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor anuale, bienale, perene și a oricăror alte amenajări dendro-horticole;

 • f)     serviciu de pază și ordine a cimitirelor umane municipale.

Art. 19. Beneficiarul serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor umane din Municipiul Bacău este Municipiului Bacău.

Art. 20. Concesionarea serviciilor prevăzute se face pentru cimitirele umane municipale, și anume cimitirul Central, Sărata, Sarat 2, Cuvioasa Parascheva, Serbanești, Gheraiești, CFR, Eroilor și cimitirul Lazaret.

Art. 21. (O Terenurile pe care sunt amplasate cimitirele umane din Bacău aparțin domeniului public al Municipiului Bacău.

 • (1) Terenurile pe care sunt amplasate cimitirele umane și care constituie proprietatea concedentului vor fl administrate șl exploatata da delegat in conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acestea rămânând proprietatea concedentului și urmând a fi restituite de concesionar la expirarea/ încetarea contractului de concesiune; acestea constituie bunuri de retur și revin de drept concedentului, gratuit și libeie de oiice saicini.


 • (2) Asupra bunurilor rezultate din investiții sau modernizări efectuate de concesionar pe cheltuiala sa și cu aprobarea concedentului, acesta din urmă arc drept dc preemțiuno la cumpărare, prețul pe care trebuie să-l plătească fiind stabilit de comun acord între părți, într-un act adițional la contract;

 • (3) Bunurile proprii, care aparțin concesionarului rămân in proprietatea sa, acesta putând dispune de ele oricum dorește.

 • (4) La cererea persoanelor interesate, se vor elibera informații cuprinse în registrul de evidență a sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor privind acte de profanare, furturi, degradări sau alte fapte ce constituie contravenții sau infracțiuni săvârșite în incinta cimitirelor, în condițiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Art. 22. Gestionarea patrimoniului public existent în cimitirele umane:

 • (1) Operatorul de serviciu delegat are obligația să asigure păstrarea integrității, protejarea, administrarea și gestionarea în condiții optime a patrimoniului public încredințat, asigurarea funcționalității și întreținerii dotărilor existente.

 • (2) Operatorul de serviciu va asigura conducerea întregii activități administrative specifice cimitirelor umane, Și anume:

 • ❖ va ține, va păstra și va actualiza un registru de evidență a persoanelor decedate care sunt înmormântate în cimitirele respective; acest registru de evidență va cuprinde următoarele specificații:

4    data înmormântării;

4-    numele Și prenumele celui decedat;

4    datele personale ale decedatului;

■4-    numărul actului de deces;

4? locul înmormântării ( parcela, rândul, locul);

4 aparținătorul / delegatul care a efectuat înmormântarea;

4    numărul chitanței care dovedește atribuirea în folosință a locului;

4?    numărul chitanței care dovedește achitarea tarifului de întreținere;

4?    numărul chitanței care dovedește achitarea tarifului serviciului funerar prestat;

 • ❖ va ține, va păstra și va actualiza un registru de evidență a parcelelor din structura

cimitirului, după cum urmează:

4 anul dării în folosință a parcelei;

4    numărul de rânduri componente;

4? numărul dc locuri de mormânt stabilite în cadrul parcelei;

4    anul ocupării complete a parcelei;

 • ❖ în registrul de evidență se consemnează și caracterul aparte al parcelei respective și anume:

4 eroi din primul război mondial;

4    eroi din al doilea război mondial;

4-    veterani de război;

4    eroi ai revoluției;

4-    deportați și victime ale oprimării comuniste;

-4 destinație specială (personalități istorice, politice, culturale, sau cu merite deosebite, etc.).;

 • ❖ va păstra o evidență cu privire la locul unde sunt înmormântate personalitățile istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanță națională sau locală;

 • ❖ va ține un registru de evidență a sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor privind acte de profanare, furturi, degradări sau alte fapte ce constituie contravenții sau infracțiuni săvârșite în incinta cimitirelor;

 • ❖ va atribui locurile de înhumare la solicitările cetățenilor și va întocmi actele de atribuire a acestor locuri de înhumare; va conduce un registru al actelor de atribuire a locurilor de înhumare din cimitire și va urmări derularea acestora; va ține evidență situației atribuirilor în cimitire, precum și situația locurilor de înhumare cu titularii acestora;

 • ❖ va întocmi un registru special cu evidența proceselor verbale de constatare a stării fizice în care sunt menținute locurile de înhumare date în folosință; situația locurilor considerate “în părăsire” se va afișa la administrația cimitirului.

Art. 23. Locurile de înhumare din cimitirele umane municipale din Bacău pot fi atribuite pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Local Bacău sau atribuite gratuit, prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău, doar cetățenilor cu domiciliul în Mun. Bacău, sau care înmormântează persoane decedate ce au avut domiciliul stabil pe raza municipiului.

 • (1) Terenul fiecărui cimitir uman din Bacău este sistematizat și împărțit în parcele și locuri de înhumare delimitate prin căi de acces.

 • (2) Locurile de înhumare care se pot atribui cetățenilor Municipiului Bacău în cimitirele umane municipale se clasifică în următoarele categorii:

 • a)    A. Locurile de înhumare ce se atribuie în cimitire vor avea dimensiunile legale, cu intervalele de acces între ele de 0,5 m., cu suprafața atribuită inclusiv pentru amenajări (împrejmuire, statui, etc),

 • b)    A/l. Loc de înhumare familial simplu (2 locuti), aie dimensiunile legale, cu intervale de acces între ele de 0,5 m., cu suprafața atribuită inclusiv pentru amenajări (împrejmuire, statui, etc),

 • c)    B. Loc de înhumare individual cu suprafața atribuiLă pentru amenajări din material durabil (împrejmuire, statui, etc), are dimensiunile legale cu intervale de acces între ele de 0,5 m.

 • d)    B/4. Loc de înhumare pentru cavou familial, cu intervale de acces între ele de 0,5 m.

 • (3) în cazul în care există solicitări pentru atribuirea în folosință a unor capele familiale sau colective, cavouri familiale pe suprafețe mai maii, va fi necesară aprobarea specială a administratorului.

 • (4) Locurile de înhumare prevăzute mai sus se pot atribui în următoarele condiții:

 • a)      locurile de înhumare prevăzute la lit. A , A/l și B se pot atribui numai la moartea persoanei pentru care se atribuie, pentru o perioadă de 7 ani sau 25 ani, pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Local Bacău, sau se atribuie gratuit Prin Dispoziția a Primarului Municipiului Bacău, cu drept de prelungire a perioadei contractuale;

 • b)      locul dc înhumare prevăzut la lit. B va putea fi atribuit si cu titlu gratuit, în parcelele cu destinație specială, numai persoanelor beneficiare ale unor drepturi stipulate prin diverse acte normative, și anume: veteranilor de război, invalizilor Și văduvelor de război, în conformitate cu prevederile Legii nr.44/1994; foștilor deținuți politici, deportați lor și victimelor oprimării comuniste, în conformitate cu prevederile Legii nr. 189/2000; eroilor Revoluției din decembrie 1989, râniților și urmașilor eroilor martiri ai Revoluției, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.(pentru aceste categorii de persoane, solicitanții vor anexa la cerere acte doveditoare);

 • c)      locurile de înhumare prevăzute la lit. B/4, se pot atribui și anticipat, pentru o perioadă de 25 de ani, cu sau fără caz dc deces, cu condiția achitării taxelor prevăzute pentru delegate și a avizării documentației pentru construirea cavourilor sau a împrejmuirilor.

 • (5) Sunt considerate parcele cu destinație specială, cele ocupate de către personalități istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanță locală sau națională, precum și altor persoane marcante din cadrul municipalității. Locurile de înhumare desemnate in aceste parcele cu destinație specială vor beneficia de un plan de taxare și tarifare special.

 • (6) Consiliul Local poate acorda pe o perioada de 7 ani, locuri gratuite în cimitirele municipiului, persoanelor decedate noi dentifî cate sau poate aproba atribuirea gratuită pentru 7 ani a locurilor de înhumare persoanelor beneficiare potrivit legii. După acest termen, in funcție de necesitățile administrației cimitirelor, se va putea efectua exhumarea celui decedat. Osemintele celui exhumat vor fi îngropate la o adâncime de 2,5 m, iar acesta va rămâne în evidențele administrației cimitirelor.

 • (7) Persoanelor fără aparținători Ie va fi atribuit gratuit un loc, iar înhumarea acestora se va realiza prin intermediul Direcției de Asistență Socială.

Art 24. Operatorul de serviciu, administrator al cimitirelor, va proceda la atribuirea locurilor de înhumare în următoarele situații:

 • a)     locul de înhumare atribuit pentru 7 ani poate fi reatribuit pentru încă 7 ani, dacă la expirarea termenului de atribuire a intervenit un nou deces;

 • b)    locul de înhumate atribuit penLru 7 ani poate fi reatribuit pentru 25 ani, cu /sau fără caz deces la expirarea termenului de atribuire, cu condiția începerii lucrărilor subterane sau supraterane, la data reatribuirii;

v) locul de înhumare atribuit pentru 25 ani poale 11 reatribuit pentru / ani. in caz de deces survenit cu cel puțin 6 ani înaintea expirării concesiunii, termenul reatribuirii curgând dc la data expiiăi ii atribuirii inițiale,

 • d) locul de înhumare atribuit pentru 25 ani poate fi reatribuit pentru 25 ani, in caz de deces daca acesta a sui venit cu cel puțin 6 ani înaintea expirării atribuirii, iar construcțiile supraterane si/ sau subterane sunt in stare buna. Daca lucrarea funerara este deteriorata, reatribuirea se va face cu condiția reparării sau refacerii acestora;


 • e) locul de înhumare atribuit pentru 25 ani poate fi reatribuit pentru 25 ani, fără caz de deces, cu cel mult 1 an înainte de expirarea atribuirii, cu condiția ca lucrările funerare supraterane si/ sau subterane sa fie in stare buna. Dacă lucrările sunt deteriorate, reatribuirea se va face cu condiția remedierii acestora. Reatribuirea operează din momentul expirării atribuirii inițiale;

 • (1) Ultima înhumare pe locurile atribuite pe 25 ani, se va putea face cu cel puțin 7 ani înainte de expirarea acesteia, cu excepția cazurilor în care s-a aprobat prelungirea atribuirii cu minim 7 ani.

 • (2) Unei persoane i se poate atribui/ reatribui, numai un singur Ioc de înhumare. In acest loc pot fi înmormântați titularii dreptului de folosință, soțul/ soția și rudele acestuia pană la gradul de rudenie IV, precum si alte persoane cu consimțământul expres al titularului. Atribuirea aceluiași titular a mai multor locuri dc înhumare este nula de drept si atrage încetarea dreptului de folosință asupra mormintelor dobândite.

 • (3) Cererile pentru solicitarea reatribuirii locurilor de înhumare se vor depune la sediul operatorului de serviciu, administrator al cimitirelor. Aceste cereri vor fi însoțite de copia actului de identitate si de declarația pe proprie răspundere a solicitantului ca nu mai deține un alt loc de înhumare in cimitirele proprietate publica a Municipiului Bacău, precum si de certificatul de deces, atunci când este cazul.

 • (4) După aprobarea cererii privind atribuirea sau reatribuirea locurilor dc înhumare dc către operatorul de serviciu, acesta va comunica solicitantului sa se prezinte pentru încheierea contractului. Dacă solicitantul nu se prezintă într-un termen de 30 de zile pentru încheierea contractului si pentru plata taxei aferente, locul va fi atribuit altei persoane.

 • (5) Atribuirea locului de înhumare se va face nominal, fiecare Ioc de veci va avea un singur beneficiar, inclusiv în cazul locurilor duble, în ordinea solicitărilor și în ordinea numerică a parcelelor Și a locurilor de înhumare, sau în locurile rămase libere după expirarea/ rezilierea contractelor, în condițiile prezentului regulament și a legislației în vigoare.

 • (6) Actul de atribuire asupra locului de înmormântare se va întocmi in doua exemplare, unul pentru beneficiar si unul pentru administrația cimitirului, si va cuprinde următoarele mențiuni principale:

 • a)    unitatea care administrează cimitirul;

 • b)    denumirea cimitirului, parcelei, rândul și numărul locului de înhumare;

 • c)    numele și prenumele titularului folosinței;

 • d)     adresa și datele- de identificare ale titularului;

 • e)     naLura folosinței;

 • f)     suprafața atribuita;

 • g)    termenul de atribuire;

 • h)     taxa și/sau tariful stabilit și modalitatea de plată;

 • i)     obligațiile părților semnatare.

 • j)     clauze de încetare a contractului;


 • k)    mențiunea conform căreia la data încetării în orice mod a contractului, construcțiile edificate intră în proprietatea unității administrativ - teritoriale, tară acordarea de despăgubiri sau alte compensații materiale, dacă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data încetării contractului, acestea nu sunt ridicate/ desființate de foștii titulari.

 • l)     copie CI a solicitantului.

 • (7) Titlurile de folosință se înregistrează în evidentele administrației Și în planul de parcelare a cimitirului.

 • (8) Atribuirea locului de înhumare se face în prezența titularului contractului, care va fi însoțit de un alt membru de familie și se va întocmi un proces - verbal de predare primire, în 3 exemplare, semnat de ambele părți și care va fi anexat la contractul de atribuire.

 • (9) Actul de atribuire (atribuire cu titlu gratuit) încheiat cu aceasta ocazie conferă titularului numai dreptul de folosință pe termen limitat, potrivit unor legi speciale.

 • (10) Atribuirea nu. poate fi înstrăinata prin acte cu titlu oneros. Transmiterea locurilor de înhumare altei persoane se poate face numai prin succesiune legala, testamentara sau prin donație. Dreptul de atribuire va fi acordat pe perioada rămasă din contractul inițial, urmând ca noul beneficiar să poată ulterior beneficia de prelungirea contractului.

 • (11) Moștenitorii sunt obligați să-Și înregistreze certificatul de moștenitor la administrația cimitirului în termen de 30 de zile de la data obținerii acestuia.

 • (12) Titlul de folosință asupra locului de înhumare, acordat pentru o perioada de 7-25 ani, da naștere la dreptul beneficiarului de a efectua construcții funerare la suprafața sau subterane, după obținerea avizului/ autorizației de construire, după caz. în locurile de înhumare vor putea fi înmormântate Și alte persoane, cu consimțământului scris al titularului locului de înhumare dat prin declarație notarială, conform legii.

 • (13) Conform actului de delegate (atribuire) a locului de înhumare, titularii dreptului de folosință sau moștenitorii acestora vor avea următoarele obligații:

 • a)     să obțină toate avizele si autorizațiile necesare si sa execute in termen lucrările constând în construcții funerare la care s-au angajat la obținerea titlului de folosință;

 • b)     să instaleze, de la data luării în folosință, un însemn care să conțină numele și prenumele decedatului sau a titularului dreptului de folosință, după caz, parcela si numărul locului de mormânt;

 • c)     să întrețină în perfecta stare construcțiile funerare si amenajările realizate pe locul respectiv, precum și cărările dintre morminte si aleile secundare de acces in parcele;

 • d)     să respecte suprafețele atribuite spre folosință, fiind interzisă orice oxtindore în cărări sau alei, afaiă de situațiile în care acest lucru a fost aprobat de administrația cimitirelor;

 • e)     să amenajeze locul in cauza si sa-1 împodobească cu flori și verdeața; Ia locurile de înhumare se vor admite, în principiu, numai plantații dendro-floricole de talie mică; plantarea unor arbori do talie mare se va face numai cu apiobuieu unticipută a udmiiiisti ați ei cimitiieloi,

 • f)      să depoziteze resturile vegetale rezultate din întreținerea locurilor de înhumare, resturile de materiale rezultate în urma lucrărilor de reparații ce se efectuează la părțile de construcție a mormintelor numai în locurile special amenajate;

 • g)     să ocrotească toți arborii de talie mare aflați în incinta cimitirelor, tăierea acestor arbori urmând a se face numai în cazuri excepționale și cu aprobarea administratei cimitirelor;

 • h)     sa utilizeze cu simț gospodăresc toate bunurile din cimitire;

 • i)      sa se intereseze periodic asupra datei când li se expiră termenul de folosință a mormintelor și sa comunice, în scris, în termen de 30 de zile, orice schimbare survenită cu privire la situația juridica a locului, persoana titularului și domiciliul acesteia;

 • j)      să achite anual toate taxele si tarifele prevăzute în actul de delegate (atribuire);

 • k)     Să asigure lizibilitatea înscrierilor de pe plăci, tăblii și monumente comemorative;


 • l)      Să depoziteze numai în locurile special amenajate resturile vegetale rezultate din întreținerea locurilor de înhumare și resturile de material rezultate în urma lucrărilor de repar ați i/construcții efectuate la monumentele locurilor de înhumare;

 • m)    Să nu amplaseze Ia locurile de veci mobilier urban fără aprobarea administrației cimitirului;

 • n)     Să respecte programul de vizită.

Art. 25. Dreptul de folosință a locului de înhumare încetează în următoarele cazuri:

 • a)     la expirarea duratei de atribuire și dacă timp de 2 ani nu a fost solicitată reatribuirea;

 • b)     când nu exista moștenitori legali, testamentari;

 • c)     când titularul dreptului de folosință nu respecta prevederile actului de atribuire;

 • d)     în cazul neachitării taxelor de atribuire si tarifelor de întreținere stabilite pentru o perioada mai mare de 2 ani consecutiv si daca, după înaintarea somației scrisa si trimisa cu confirmare de primire, sau a anunțului în presă, titularul dreptului de folosință sau urmașii săi nu se prezintă la administrația cimitirului Și nu achită obligațiile ce decurg din actul de atribuire, la valoarea anului in curs; excepție fac monumentele funerare din patrimoniul național sau cele declarate de Consiliul Local ca fiind de interes istoric sau artistic;


 • e)     prin renunțarea expresă a titularului dreptului de atribuire, fără a avea pretenții la despăgubiri;

 • f)      când titularul dreptului de folosință a decedat și este înhumat într-un alt loc, iar pe locul atribuit acestuia nu s-au făcut construcții definitive;

 • g)     când titularul locului a fost deshumat, iar osemintele sale au fost depuse in alt loc;

 • h)     prin desființarea cimitirului;

 • i)      în caz de părăsire sau de menținere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare și a lucrărilor itinerare, pe o perioada mai mare de 2 ani.

 • (1) Starea de “lăsare în părăsire” se stabilește de administrația cimitirului, care are obligația ca anual să verifice starea locurilor date in folosință si sa încheie un proces - verbal de constatare care se înscrie într-un registru special. Situația locurilor consideiate “în păiăsire” se va afișa la administrația cimitirului.

 • (2) OpeiaLoiul de set viciu, adiiiinisUaloi al cimitirului va afișa îulr-uu loc vizibil, în primultrimestru al fiecărui an calendaristic o listă cu locurile de înmormântare la care termenul de atribuire a expirat sau expiră până la sfârșitul anului, precum Și o listă cu numele titularilor dreptului de folosință care nu-și respectă obligațiile ce decurg din actele de atribuire. Totodată vor fi înștiințați in scris cei interesați ca, in cazul in care nu se va face reînnoirea dreptului de folosință în termen de un an de la data afișării, aceste locuri de înmormântare revin in patrimoniul public al autorității locale, urmând a fi dispuse atribuirii către alte persoane.

 • (3) La expirarea termenului de un an de la prima afișare, daca situația a rămas neschimbată, lista locurilor de înmormântare “lăsate în părăsire”, cu indicarea numelui titularilor dreptului de folosință, se va afișa timp de 60 de zile la administrația cimitirului. Odată cu procedura de afișare, administrația cimitirului îl va soma si pe titularul dreptului de folosință, prin scrisoare cu confirmare de primire , la ultimul sau domiciliu cunoscut.

 • (4) In cazul în care titularul dreptului de folosință nu se prezintă in termen de 30 de zile de la data afișării Și a notificării prin scrisoare recomandata, pentru a lua masuri în legătură cu locul de înhumare pe atribuit si pe care «l-a lăsat în părăsire», la împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării și a notificării, atribuirea locului de înhumare va putea fi anulata pe cale administrativa.

 • (5) Daca dreptul de folosință asupra locului de înhumare s-a pierdut prin încetarea sau anularea actului de atribuire, titularul dreptului de folosință în cauza are obligația sa desființeze și să ridice lucrările funerare în termen de 90 de zile de la primirea înștiințării privind încetarea atribuirii. în caz contrar, mormântul sau cavoul, cu toate amenajările existente, reintră în patrimoniul public al Municipiului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind constatarea, evaluarea și preluarea pe baza de inventar, iar aceste lucrări vor fi valorificate de operatorul de serviciu care administrează cimitirele.

 • (6) Locurile de înhumare respective vor putea fi atribuite pentru noi înhumări, noii titulari ai dreptului de folosință asupra acestora urmând sa suporte si plata construcțiilor și amenajărilor existente, după ce acestea vor fi evaluate.

 • (7) încetarea atribuirii în condițiile art. 37 atrage după sine încheierea unui nou contract de atribuire, cu un nou beneficiar. Atribuirea locurilor de înhumare altor persoane decât celor titulare a atribuirii sau a moștenitorilor, posesorilor legali se va face numai după trecerea perioadei de 7( Șapte) ani de la ultima înhumare.

Art. 26. Servicii, activități si bunuri necesare realizării serviciilor funerare, precum și alte servicii și activități de amenajare și întreținere a locuriloi de înhumaie.

 • (1) înhumarea în oimitirclc proprietate publică, de pe raza Municipiului Bacău, sc face numai pe baza adeverinței eliberate de Oficiul Stării Civile care a înregistrat decesul, cu rospootaroa prevederilor regulamentului pentru organizarea sî funcționarea cimitirelor umane din Municipiul Bacău.

 • (2) în cazul in care se dispun cercetări de către organele îndreptățite cu privire la oauzclc decesului, înmormântarea se va face numai pe baza dispozițiilor date de organele respective.

 • (3) înmoi mântui ea deceduțiloi uduși din alLc localiLăți se face numai pe buzu autorizației


sanitare pentru transport de cadavre umane, vizata de autoritatea sanitara competenta si potrivit adeverinței de înhumare.

 • (4) înhumările se pot face direct sau prin depunerea prealabila a decedaților la capela bisericii din cadrul cimitirului respectiv.

 • (5) Pentru efectuarea serviciilor de înhumare, titularul de loc trebuie să prezinte Operatorului se serviciu- administrator al cimitirului următoarele documente:

-buletin/carte de indentitate

-contract loc de înhumare

-certificat e deces

-adeverință de înhumare

în cazul decesului titularului de loc de veci se va prezenta ruda cea mai apropiată a decedatului cu actele susmenționate.

 • (6) Depunerea decedaților la capela se poate face pentru cel mult 72 ore și cu plata tarifelor stabilite. Nu pot fi depuși la capela cei decedați din cauza unei boli contagioase.

 • (7) înhumările pentru locurile date în folosință pe un termen de 7 ani se fac in gropi simple, săpate la o adâncime de minim 2 metri, iar înhumările pentru locurile de 25 de ani, in gropi zidite si cavouri, realizate la o adâncime de minim 2,5 metri.

 • (8) Gropile zidite si cavourile se executa pe baza autorizației/ avizului de construcție și sub controlul operatorului administrator al cimitirului.

 • (9) Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării, pe baza adeverinței eliberate în acest scop de administrația cimitirelor. Deshumarea osemintelor persoanelor decedate in urma cu 7 ani, precum si reînhumarea lor se poate face in tot timpul anului pe baza adeverinței eliberate in acest scop de administrația cimitirelor.

 • (10)       Pentru serviciul de deshumare titularul de Ioc se prezintă la Operatorul de serviciu administrator al cimitirelor cu următoarele documente:

-carte/buletin de identitate

-contract loc de înhumare-proces verbal de atribuire

-certificatul de deces al persoanei înhumate

în cazul decesului titularului de loc de veci se va prezenta ruda cea mai apropiată a decedatului cu actele susmenționate

 • (11)      în mod excepțional deshumarea se face și înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent, după cum urmează:

 • a)     după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării si numai în perioada l noiembrie - 31 martie, pe baza adeverinței eliberate de politia sanitar veterinara, in scopul reînhumării persoanei decedate in alt loc de înhumare, pe baza dispoziției date potrivit legii , de Parchet sau de instanțele judecătorești si cu încuviințarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixata de aceste organe.

 • b)     indiferent de data când a avut loc înhumarea pe baza dispoziției date potrivit legii, de Parchot sau de instanțele judecătorești si cu încunoștințarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixate de aceste organe.


 • (12)      Deschiderea mormintelor si reînhumarea se vor face in mod obligatoriu in prezenta unui împuternicit cu procura speciala al familiei decedatului si sub supravegherea administratorului cimitirului, iar operațiunile se vor consemna in registrul de înhumări in care semnează ambele părți.

 • (13)       In cazul in care in termen de 2 ani de la expirarea termenului de 7 ani reprezentantul familiei nu se prezintă pentru deschiderea mormântului, deși a fost anunțat în scris, cu confirmare de primire, în cazul în care nu mai este în viață nici o ruda a decedatului, precum si in cazul persoanelor decedate neidentificate, operațiunea de deshumare se desfășoară numai in prezenta administratorului cimitirului, care consemnează in registrul de înhumare lipsa reprezentantului familiei si operațiunea de reînhumare a osemintelor in locul comun.

 • (14)       Excepție de la prevederile susmenționate o constituie locurile atribuite pe veci in baza unor reglementari anterioare sau a cultelor care prin natura religiei interzic deshumarea.

 • (15)       Lucrările funerare care se pot executa în cimitire sunt:

 • a)     pe locurile atribuite pe 7 ani:

4 lucrări supraterane constând în cruci, însemne, borduri, grilaje;

*4 lucrări subterane numai în situații deosebite;

 • b)     pe locurile atribuite pe 25 ani sau a celor deținute în prezent pentru perioade mai mari;

4?    lucrări supraterane pentru executarea de cruci, însemne, borduri, grilaje, lucrări de artă

(lespezi, obeliscuri, statuete, etc.);

4 lucrări subterane - cripte, cavouri, gropi zidite cu cate unul, două sau trei locuri suprapuse, astfel încât adâncimea dinspre partea superioara să fie de cel puțin 0,50 m sub nivelul solului.

 • (16)       Lucrările se vor face sub controlul administratorului de cimitir, pe baza avizului/ autorizației de construcție, emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Este scutita de aviz/ autorizație montarea crucilor de orice fel cu înălțimea până la 1,5 m și fără baza betonată.

 • (17)       Construirea fără aviz/ autorizație sau cu încălcarea acestora atrage sancțiunile și măsurile stabilite, potrivit legii.

 • (18)      Monumentele de arta din cimitirele municipale nu pot fi reparate, modificate sau demontate decât cu avizul prealabil al Consiliului Local al municipiului.

 • (19)       Este interzisă orice lucrare în afara limitei locului concesionat, administratorul de cimitir având obligația să împiedice executarea unor asemenea lucrări.

 • (20)       Operatorul de serviciu administrator al cimitirelor va urmări ca activitățile și lucrările care se desfășoară în cimitirele municipale, Și anume săpat gropi, construcții funerare de orice tip, construcții capele, camere mortuare, camere de servit masa, spatii destinate ceremoniilor religioase, clopotnițe, case parohiale, circulația și transportul de materiale de construcție, etc., sa respecte intru totul si fără excepție obligația de autorizare sau avizare prealabila din partea operatorului de serviciu si sa se încadreze riguros în prevederile legii si ale regulamentului cimitirelot.

 • (21)       Operatorul de servicii administrator al cimitirelor poate asigura întreaga gama de servicii, lucrări și obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum si a altor servicii de amenajare si întreținere a locurilor de înhumare, astfel încât cerințele populației în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute cu operativitate și în condiții corespunzătoare.

 • (22)       Prestarea serviciilor funerare se va face în baza solicitărilor celor interesați, cu plata preturilor si tarifelor stabilite de către operatorul de servicii, potrivit legii.

 • (23)      Transportul persoanelor decedate in vederea înhumării în aceeași localitate sau în alta localitate se poate face de operatorul de serviciu care asigura administrația cimitirelor, după plata tarifelor in vigoare, numai cu vehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea normelor sanitare - antiepidemice.

 • (24)       Administrația cimitirelor poate asigura in aceleași condiții, transportul pe teritoriul tarii si a persoanelor decedate în străinătate, care urmează să fie înhumate în țara, precum și a celor decedate in tara care vor fi înhumate în străinătate. Efectuarea acestor transporturi se va asigura cu respectarea normelor din convențiile internaționale.

 • (25)       Plata pentru transportul persoanelor decedate se face potrivit tarifelor elaborate de operatorul de serviciu, administrator al cimitirelor, in cazul in care acesta asigura transportul.

 • (26)       Lucrările funerare pot fi executate cu formații proprii ale operatorului de serviciu administrator, pe baza de contract încheiat cu delegații, sau, cu acordul prealabil al operatorului de serviciu administrator, de către societăți comerciale de profil sau meseriași autorizați propuși de delegați, sau chiar de către titularii dreptului de folosință a locurilor de înhumare sau de membrii familiilor acestora, daca au o calificare corespunzătoare profilului acestor lucrări, pe baza avizului legal eliberat de Operatorul de serviciu administrator al cimitirelor . Actele necesare pentru obținerea avizului legal eliberat de Operatorul de serviciu, administrator al cimitirului sunt:

 • a) cerere în numele persoanei care solicită lucrarea și care va cuprinde: nume, prenume CNP-ul, adresa, nr. telefon, adresa solicitantului, parcela, nr. locului unde urmează să se execute lucrarea, tipul de lucrare dorită (dimensiunile lucrării), modul cum va fi executată lucrarea (regie proprie/fîrmă specializată). în cazul în care lucrarea va fi executată de o firmă specializată, vor fi prezentate elementele de identificare ale acesteia, precum și o copie a contractului de execuție).

 • b) copie a contractului de atribuire (inclusiv a procesului verbal de atribuire)

 • c) eliberarea avizului este condiționată de deplasarea în teren a beneficiarului împreună cu reprezentantul Operatorului de serviciu, pentru identificarea fizică a suprafeței, delimitarea acesteia prin jaloane și verificarea posibilităților tehnice de execuție a lucrărilor acest lucru fiind consemnat în subsolul avizului de (persoanele prezente și data la care s-a făcut identificarea)

Avizul se întocmește în 3 (trei) exemplare și se eliberează numai după achitarea laxelor legale - un exemplar la beneficiar, unul la executant și unul la reprezentantul Operatorului de serviciu - administrator al cimitirului.

 • (27) Lucrările funerare prevăzute mai sus vor putea începe numai după obținerea avizului și vor avea termen de execuție de maxim un an de la obținerea acestuia. La expirarea termenului avizul își pierde valabilitatea.

 • (28) Persoanele fizice și/ sau juridice care execută lucrări de construcții funerare sau orice alt tip de lucrări sau reparații în incinta cimitirelor au obligația de a solicita în scris accesul în incinta cimitirului și să prezinte o listă cu persoanele angajate ce vor efectua lucrarea, precum și numărul de înmatriculare al mașinii/ mașinilor ce vor transporta materialele și datele de identificare ale conducătorului auto și acte doveditoare pentru procurarea materialelor folosite.

 • (29)      Executanții nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale și alte obiecte pe mormintele vecine, aceștia trebuind să ia toate măsurile pentru a nu murdări sau de Ieri ora mormintele înconjurătoare pe timpul execuției lucrărilor.

Materialele necesare pentru construcție vor fi aduse la locul de executare pe măsura nevoilor, fiind interzisă depozitarea în cimitir a oricăror materiale de construcții, stingerea varului, cioplirea pietrelor, a oricăror materiale de construcții, prepararea betonului. La locul construcției se va aduce materialul pregătit și numai în cantitățile necesare pentru îmbinarea pieselor sau pentru turnare.

Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură, ca urmare a operațiilor de construcții, gunoiul de orice fel se va transporta în fiecare zi de către executant, în afara cimitirului, în locurile special amenajate.

 • (30)       Operatorul de serviciu administrator al cimitirelor va urmări ca activitățile și lucrările care se desfășoară în cimitirele municipale, și anume săpat gropi, construcții funerare de orice tip, construcții capele, camere mortuare, camere de servit masa, spatii destinate ceremoniilor religioase, clopotnițe, case parohiale, circulația și transportul de materiale de construcție, etc., sa respecte intru totul si fără excepție obligația de autorizare sau avizare prealabila din partea operatorului de serviciu si sa se încadreze riguros în prevederile legii si ale regulamentului cimitirelor.

 • (31) Deținătorul locului de veci care contractează lucrări cu diferiți constructori, are obligația de a urmări executarea construcției pe faze în vederea eliminării eventualelor vicii ascunse, să ceară și să verifice dacă locurile de veci au fost corect inscripționate și dacă părțile componente ale construcției au fosL prinse corespunzător între ele.

Gropile betonate , după depunerea fiecărui sicriu, vor fi acoperite cu placă/ plăci din beton armat de cel puțin 15 cm grosime.

(’avounle urmează regimul mormintelor obișnuite și trebuie să aibă antreu de coborâre a sicriului pentru introducerea lui în firidă. Antreul va fi acoperit cu o placă de beton armat de cel puțin 15 cm grosime.

în cazul gropilor betonate, cavourilor, criptelor, după depunerea sicrielor, firidele vor fî închise cu zid de căiămldă, tencuite cu inoitai de ciment sau cu plăci de beton alinat, etanșate cu beton

 • (32) Executantul lucrării va putea folosi utilitățile (apă, curent electric) din incinta cimitirului, cu acordul Operatorului, după achitarea taxelor aferente. Taxa va fi achitată pentru fiecare lucrare pe care o desfășoară executantul

 • (33)       Delegatul sau constructorii vor putea folosi energia electrica și apa din incinta cimitirului numai cu acordul administratorului cimitirului si in condițiile achitării contravalorii consumului.

 • (34)       Atunci când la realizarea lucrărilor funerare nu se folosesc formațiile proprii ale operatorului de serviciu administrator al cimitirelor, pentru eliberarea acordului de construcție din partea acestuia se va depune la casieria societății o garanție egală cu 25%, dar nu mai puțin de 500 lei RON, din valoarea lucrării, garanție ce se restituie după ce administratorul de cimitir confirma ca lucrarea s-a terminat și ca mormântul și spațiul înconjurător au fost curățate si puse in ordine. In caz contrar garanția se retine si va fi folosita pentru efectuarea lucrărilor de readucere a terenului in situația inițială.

 • (35)       în cazul în care serviciile funerare nu sunt prestate de către operatorul de serviciu administrator al cimitirelor, autorizarea prestării de servicii funerare, de către alte persoane juridice, in incinta cimitirelor municipale se poate efectua numai in baza contractului de prestări servicii funerare, încheiat între operatorul de serviciu administrator al cimitirelor si respectivele persoane juridice.

 • (36)       Persoanele juridice autorizate sa presteze servicii funerare în incinta cimitirelor municipale vor achita către operator o taxa care se va reactualiza la începutul fiecărui an funcție de creșterea indicelui de inflație.

 • (37)       Nerespectarea obligațiilor prevăzute în contract, sau in aviz, precum și a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor umane din Municipiul Bacău se va sancționa conform legii. Sancțiunea se va aplica fie agentului economic care a executat lucrarea de amenajare a locului de înhumare, fie beneficiarului, funcție de responsabilitatea fiecăruia.

Art.27. Servicii de asigurare și menținere a curățeniei in perimetrul cimitirelor umane

 • (1) Titularii locurilor de înhumare au obligația să efectueze în permanență lucrări de întreținere a mormintelor sau reparații ale lucrărilor funerare, precum și ale cărărilor dintre morminte și aleile secundare de acces în parcele, să planteze flori și verdeață pe morminte, să facă periodic curățenie pe locurile de înhumare și în jurul acestora, astfel încât acestea să aibă un aspect îngrijit.

 • (2) Titularii locurilor de înhumare au obligația să depoziteze resturile vegetale rezultate din întreținerea locurilor de înhumare, resturile de materiale rezultate în urma lucrărilor de reparații ce se efectuează la părțile de construcție a mormintelor numai în locurile special amenajate.

 • (3) Pentru curățarea si refacerea alclor, clădirilor, împrejmuirilor și repararea instalațiilor (apa, canal, electricitate), precum si pentru consumul de apa, energie electrica, gaze, evacuarea gunoiului etc., pentru fiecare Ioc de înhumare se va achita un tarif anual de întreținere Ia administratorul cimitirului. Pentru mormintele și opcielc coineinoiative de război ale eioiloi


patriei, si pentru cele din parcele cu destinație specială, aflate în cimitirele administrate de operatorul de servicii, întreținerea și îngrijirea se va face de administrația cimitirului, cu aportul uman, material sau financiar al structurilor militare din Municipiul Bacău, al asociațiilor care au ca scop cinstirea memoriei acestor personalități și/ sau pe baza de contract de prestări servicii, încheiat cu aceste asociații sau cu municipiul Bacău.

 • (4) Operatorul de serviciu administrator al cimitirelor va asigura in incinta acestora condițiile de igienă cerute de reglementările legale in vigoare, prin instalarea unui număr suficient de coșuri si pubele de gunoi în incinta cimitirelor, prin întreținerea și înlocuirea, atunci când este cazul, a acestora, prin efectuarea în permanență a curățeniei spatiilor verzi, aleilor de acces, capelelor si construcțiilor administrative, ori de cate ori este necesar.

 • (5) în vederea asigurării lucrărilor de colectare si transport al deșeurilor strânse din incinta cimitirelor, operatorul de serviciu administrator al cimitirelor va încheia un contract pentru prestarea serviciului de salubrizare cu operatorul acestui serviciu.

 • (6) Este interzisa in cimitire depozitarea oricărui fel de gunoaie, resturi vegetale, materiale de construcție, stingerea varului, cioplirea pietrelor, lemnelor și a marmurei, precum și efectuarea oricăror lucrări pregătitoare. La locul construcției se va aduce materialul pregătit și numai în cantitățile necesare pentru îmbinarea pieselor și finalizarea lucrării.

 • (7) La executarea lucrărilor de construcții se vor proteja mormintele și construcțiile învecinate, spațiile verzi și căile de acces. Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură, ca urmare a operațiilor de construcție, gunoiul de orice fel se vor transporta în fiecare zi de către constructorii lucrărilor, în afara cimitirului în locuri special amenajate și salubrizate.

 • (8) Orice stricăciune va fi suportată de beneficiarul lucrării.


Art. 28. Activități de întreținere și refacere a instalațiilor de apă și canalizare, energie electrică, reparații alei și garduri împrejmuitoare, întrețineri curente construcții aferente

 • (1) Operatorul de serviciu administrator al cimitirelor răspunde de realizarea la timp și în condiții de performanță a lucrărilor de întreținere și reparații curente ale construcțiilor date în administrare, aleilor și gardurilor împrejmuitoare, instalațiilor de utilitate publică din incinta cimitirelor municipale (instalații de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică).

 • (2) Operatorul de serviciu se va îngriji de gospodărirea judicioasa a materiilor prime, materialelor, apei, energiei electrice si termice, gazelor naturale, astfel încât să nu se încarce artificial costurile de operare.

 • (3) Operatorul de serviciu delegai verifica și urmărește corccliludinea lactuiiloi de plata a energici electrice, apa-canal, gaze si termoficare și răspunde de achitarea in termenele legale a respectivelor facturi.

 • (4) în cazul in caic consti ucțiile, aleile, gardurile împrejmuitoare, instalațiile de uliii late publică necesită reparații capitale, operatorul de serviciu va informa imediat autoritatea adminislialiei publice locale în vedeiea luai 11 masurilor necesare


 • (5) Intervențiile de întreținere sau reparații curente pe care operatorul de serviciu este obligat să le realizeze asupra construcțiilor date în administrare, aleilor și gardurilor împrejmuitoare, instalațiilor de utilitate publică din incinta ștrandului se vor face numai de către personal specializat și autorizat.

Art. 29. Lucrări de amenajare, întreținere, protejare și conservare a spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor anuale, bienale, perene și a oricăror alte amenajări dendro-horticole .

 • (1) Operatorul de serviciu delegat are obligația de a lua toate masurile necesare pentru protejarea si conservarea spatiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor anuale, bienale, perene și a oricăror alte amenajări dendro - horticole.

 • (2) Operatorul de serviciu administrator al cimitirelor va asigura resursele materiale si umane in vederea realizării lucrărilor de întreținere a amenajărilor dendro-horticole din incinta cimitirelor umane municipale (lucrări de răsad a gazonului si florilor, plantare a arborilor si arbuștilor, cosire a ierbii, greblare a frunzelor uscate si transportarea lor in locurile destinate arderii, toaletare a arborilor și arbuștilor, etc.).

 • (3) în cazul prăbușirii arborilor de talie mare din cauze de forță majoră, care prin cădere distrug mormintele învecinate, refacerea acestora se execută de către operatorul de serviciu administrator al cimitirelor pe cheltuiala sa.

Art. 30. Serviciu de pază și ordine a cimitirelor umane municipale

 • (1) Operatorul de serviciu delegat va asigura paza cimitirelor umane municipale, angajând în acest scop personal specializat, precum Și menținând cu strictețe integritatea gardurilor împrejmuitoare.

 • (2) Accesul în cimitirele umane municipale este permis după un program orar prestabilit în funcție de sezon, după cum urmează: 8:00 - 17:00 noiembrie - martie, 7:00 - 20:00 aprilie -octombrie. Excepție de la acest program se face cu ocazia sărbătorilor religioase în timpul cărora ritualurile necesită prezența la locul de înhumare. Solicitările justificate ale titularilor dreptului de folosință asupra locurilor de înhumare din cimitire de a pătrunde în incinta acestora în afara acestui program, vor fi soluționate de către operatorul de serviciu administrator.

 • (3) Accesul în cimitire pentru cei care execută lucrări de construcții funerare se face după următorul program: 7:00 - 17:00 indiferent de perioada anului, numai în zilele lucrătoare. Excepție fac situațiile în care se execută lucrări pentru cazurile de deces.

 • (4) Accesul persoanelor în cimitire se va face in costumație decenta. Circulația se va face numai pe alei, fiind interzisa călcarea pe monumente, morminte și spatii verzi, comportarea fiind in limita pioșeniei locului sacru.

 • (5) Accesul iu cimiLiie a mijloacelot de tianspoit cu o capacitate mai maie de 2 tone este interzisa. Sâmbăta Și Duminica este interzis accesul în cimitire a mașinilor de orice fel, cu excepția celor care transporta decedați

 • (6) Pentru intrarea in incinta cimitirelor cu alta motivație decât vizita ocazionata de procesiunile funerare a unor mașini si utilaje, se vor percepe tarife diferențiate pe tipuri si gabarite.

 • (7) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii, Și se sancționează cu amendă de la 100 de lei la 1000 de lei:

4- distrugerea mormintelor, monumentelor funerare si a construcțiilor de orice fel;

4? formarea de grupuri zgomotoase si care practica diferite ritualuri ce contravin bunelor moravuri;

■4- intrarea in cimitire a persoanelor in stare de ebrietate, a cerșetorilor si a vânzătorilor ambulanți; consumul de băuturi alcoolice in exces cu ocazia diferitelor slujbe de pomenire;

plantarea de pomi fructiferi;

4? tăierea de arbori si arbuști, distrugerea vegetației ornamentale;

4? punerea de afișe sau anunțuri;

efectuarea serviciilor funerare de către persoane care nu fac parte din echipele specializate ale operatorului de serviciu care administrează cimitirele si care nu sunt autorizate si nu au obținut acordul prealabil al acestuia;

4^ efectuarea lucrărilor si serviciilor funerare fără obținerea avizelor si autorizațiilor necesare sau cu nerespectarea acestora; introducerea în cimitir de materiale de construcții în vederea executării de lucrări funerare fără autorizație;

sustragerea sau împrăștierea osemintelor din osuar (grohnita);

■4- blocarea aleilor cimitirului, a cailor de acces , depozitarea de gunoaie, resturi și materiale de construcții în alte locuri decât cele stabilite de administrația cimitirului;

4? stingerea varului, cioplirea pietrelor si a lemnelor, depozitarea materialelor de construcții funerare pe aleile de acces si pe mormintele din vecinătatea celui pe care se executa lucrarea;

< circulația și transportul de materiale cu mijloace de transport de tonaj mare;

4* nerespectarea suprafeței atribuite spre folosință prin extinderea în cărări, alei sau în perimetrul locurilor de înhumare învecinate precum și lăsarea în stare de neîntreținere a mormintelor;

4? efectuarea de deshumări, strămutări de morminte sau înhumări peste alte morminte fără a se respecta termenele si masurile legale ;

4? înstrăinarea sau valorificarea locurilor de înmormântare;

4& urcarea pe monumente, statui, bănci, deteriorarea, mutarea sau răsturnarea băncilor coșurilor, indicatoarelor, distrugerea tăblițelor cu poziționarea locurilor;

4? comercializarea fără autorizație a oricăror produse în incinta cimitirelor;

 • (8) Contravențiile se vor constata și se vor sancționa pe loc de către angajații Poliției Locale Dîicău Opui atomi adininisluitoi al cimiliicloi este obligat să aducă la cunoștințll de îndată Poliției Locale Bacău producerea unor astfel do evenimente

 • (9) Sumele provenite din amenzi se vor face venit la bugetul local.

 • (10)       în cazul în care, prin săvârșirea contravenției s-a cauzat o paguba bunurilor mobile sau imobile din patrimoniul administrat de către operatorul de serviciu, patrimoniu de a căi ui in Legii tate opci atomi răspunde, persoanele împuternicite să aplice sancțiunea vor stabili si despăgubirea în baza tarifului de evaluare rezultat din valoarea înregistrata in contabilitate a bunurilor respective.

 • (11)       Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, operatorul de serviciu, în calitate de persoana vătămata, își va putea valorifica pretențiile potrivit dreptului comun.

 • (12)       în cazul în care anumite stări de fapt îi împiedică sau nu au posibilitatea personala de oprire, înlăturare sau prevenire a unor nereguli sau pagube, an gaj ații cimitirului sunt obligați să sesizeze organele de pază și ordine și conducerea operatorului de serviciu. Acesta va sesiza angajații Politiei Locale Bacău sau ai Poliției Municipale in cazul in care vizitatorii cimitirelor savarsesc fapte prin care tulbura liniștea si ordinea publica in incinta cimitirelor sau in cazul in care faptele savarsite de aceștia constituie infracțiuni.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ Șl DE EVALUARE A SERVICIULUI

Art 31. Consiliul Local al Municipiului Bacău stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de Asigurare a igienei și sănătății publice, aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (1) Indicatorii de performanță ai serviciului de asigurare a igienei și sănătății publice se precizează în prezentul document, precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de concesiune a serviciului, după caz.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operator, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/ obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale aplică penalități contractuale operatorului serviciului de asigurare a igienei și sănătății publice în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

 • (4) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a)     continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b)     atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

 • c)      prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d)     adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e)     excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f)     respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g)     iiripleincnlaica uuoi sisteme de management al caliLății, al mediului și al sănătății și securității muncii.

 • (5) Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a)     măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • b)     îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • c)     menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • d)     soluționarea în timp util a reciamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • e)      prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativteritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de concesiune;

 • f)      prestarea de servicii conexe serviciului de asigurare a igienei si sanatatii populației;


 • (6) în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a)     gestiunea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • b)     înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c)     înregistrarea reciamațiilor și sesizărilor utiiizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Indicatorii de performanță sunt:

1

Nr. :

crt

Indicatori de performanță

Trimestrul

TOTAL

I

11

III

IV

1

Indicatori de performanță generali

1,1

Contractarea serviciilor de asigurare a igienei si sanatatii populației

a)

Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activităților prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități.

85%

85%

85%

85%

85%

1,2

Măsurarea și gestiunea cantității activităților prestate

a)

numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații plivind cantitățile de seivicil prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

85%

85%

85%

85%

85%

b)

procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în maxim 5 zile lucrătoare

10%

10%

10%

10%

10%

c)

penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activități

max.

10%

max.

10%

max.

10%

max.

10%

max.

10%

d)

numărul dc reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații plivind calitatea activității prestate, pe

90%

90%

90%

90%

90%

tipuri de activități și categorii de utilizatori

0)

procentul de solicitări de la lit.d) care au fost rezolvate în maxim 5 zile lucratoare.

10%

10%

10%

10%

10%

2

Indicatori de performanță specifici

2,1

Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului

a)

numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-a demonstrat ca îmbolnăvirea acestora a rezultat din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

10

10

10

10

10

b)

valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

2%

2%

2%

2%

2%

c)

numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, per activitate

3

3

3

3

3

SECȚIUNEA II

ADMINISTRAREA DRUMURILOR ȘI STRĂZILOR

PRIINCIPII GENERALE:

Art. 33. Operatorul serviciului de administrare a drumurilor și străzilor va asigura următoarele principii generale:

 • a)     respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor;

 • b)     exploatarea, întreținerea și reparația drumurilor și străzilor se va executa de către personal autorizat, în funcție de complexitatea lucrărilor;

 • c)     respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de concesiune sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului;

 • d)     furnizarea către autoritatea administrației publice locale, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează servciciile, în condițiile legii;

 • e)     respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului;

1) prestarea serviciului pe raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de concesiune, colectarea întregii cantități de deșeuri stradale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului din zonele de operare;


 • g)     aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h)     elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • i)      realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • j)      ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • k)     personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • l)      conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • m)    o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • n)      alte condiții specifice stabilite prin contract.

Art. 33(1). Operatorul va monitoriza și respecta cerințele stabilite în autorizații, precum și măsurile impuse de autoritățile competente.

 • (2) Operatorul va fi responsabil pentru personalul propriu angajat și pentru desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă,

 • (1) Angajații operatorului trebuie să dețină calificări relevante, să fie instruiți în mod corespunzător și să fie calificați pentru sarcinile pe care le desfășoară.

 • (2) Operatorul va efectua periodic instructaje, conform prevederilor legale în vigoare, astfel încât personalul acestuia să fie informat activ cu privire la aspectele operaționale, de sănătate și securitate în muncă, precum și de protecție a mediului.


Art 34. în timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să solicite sau să primească compensații sau gratificații din partea cetățenilor în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

Art. 35. Operatorul va informa operativ Municipiul Bacău cu privire la orice problemă care afectează prestarea serviciului. Informarea va fi realizată în scris și va include propuneri de remediere a situațiilor survenite. Măsurile dc remediere a unor astfel de situații vor fi stabilite de comun acord de Operator și Beneficiar, Operatorul avand responsabilitatea implementării acțiunilor de remediere stabilite de Beneficiar.

AU. 36. Investițiile necesuie usigutăiii continuității și modernizării serviciului vor fi idenlificule dc către Operator, care va elabora și propune spre aprobarea Beneficiarului un plan anual de investiții, oare va include și o prioritizare a realizării acestora, determinată pe baza unui referat de specialitate.

Art. 37. Beneficiarul, 1'n limita fondurilor disponibile In bugetul local, va realiza investițiile aprobate de către Consiliul I ocal al Municipiului Bacău și le va pune la dispoziția Operatorului conform prevederilor legale în vigoare.


Art. 38. Tarifele si preturile pentru activitățile de construcție, reabilitare, întreținere și reparare drumurilor și străzilor se vor stabili de către autoritatea deliberativa locala (autoritatea de reglementare) si/ sau se fundamentează pe norme locale de deviz, după caz, norme ce se vor da spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Bacau. Normele locale de deviz vor reprezenta modalitatea de tarifare si taxare a serviciilor. Norma locala de deviz va conține consumurile specifice de materiale, utilaj si transport precum si manopera care va fi determinata pe baza consumului orar la nivelul câștigului mediu brut per ramura economică în conformitate cu seriile statistice publicate de Institutul National de Statistică. Pe lângă costurile menționate, operatorul va adauga o marjă a cheltuililor indirecte de 10% , o marja maxima de 7% adaos comercial la materiale si materii prime si o cota de profit rezonabil de 5%, la care se va avea in vedere si cuantumul redeventei aferenta concesiunii.

De asemenea, in cazul serviciilor a căror exploatare presupun si producerea de venituri, respectiv elemente de cost/tarif/pret cuantificabile pentru anumite activitati, valorile acestora vor fi aprobate punctual, pentru fiecare caz in parte, de către Consiliul Local al Municipiului Bacau.

Art. 39(1) Redeventa va fi stabilita anual, conform reglementarilor legale in vigoare, prin raportare la valoarea amortismentelor pe perioada contractului de concesiune, avand un cuantum procentual, raportat la cifra de afaceri intre 0,08 si 0,1 % .

 • (2) Valoarea redevenței va fi stabilită in lei/ an și se va achita în 4 (patru) rate trimestriale până la data de 25 a ultimei luni din trimestru.

 • (3) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la perceperea de majorări de întârziere, conform prevederilor legislație fiscale privind creanțele bugetare?

TERMENII Șl NOȚIUNI

Art. 40. Termenii și noțiunile se definesc astfel:

 • a) activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local sau județean, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, bună gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar - urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuit pentru comunitățile locale;

 • b) domeniul privat al unităților-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unităților administrativ - tcritoiiale plin modalitățile pievăzuLe de lege și cate nu fac pai te din domeniul public al acestora;

 • c) domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în piupiietalea publică a unilățilui adininistiaLiv - teiItoilaie, caie, poli ivit legii sau plin natuialoi, suni de uz sau de interes public local ort județean și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

 • d) infrastructura edilitar - urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcții și instalații tehnologico, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar - urbană face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ -teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

 • e) mobilier stradal - panouri de prezentare, mese de Șah, mese de ping-pong, popice, bănci, garduri metalice pentru protecția spațiilor verzi, jardiniere;

 • f) servicii de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

 • g) spații verzi - prin denumirea de spatii verzi se înțelege arcurile și grădinile publice, zonele de agrement aferente localităților, scuarurilor dintre ansamblurile de clădiri, precum și spațiile aferente altor imobile aparținând instituțiilor și agenților economici.

ASIGURAREA SERVICIULUI

Art. 41. Asigurarea serviciului reglementează nivelul de performanță al serviciului de întreținere și dezvoltare a rețelei stradale a Municipiului Bacău.

Art. 42. Specificațiile tehnice, respectiv nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiunile, terminologia, testele, metodele de testare pentru produsele și serviciile / tehnologiile propuse vor respecta prevederile actelor normative în vigoare la data elaborării.

Art.43. Principalele activitati, specifice serviciilor de administrare a domeniului public si privat, desfășurate la nivelul municipiului trebuie sa asigure in domeniul administrării drumurilor si străzilor:

 • a)     executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;

 • b)     verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

 • c)      creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale si tehnologii performante;

 • d)     organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor si adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului in condiții de siguranța pe toata durata execuției lucrurilor de construire, modernizare si intretinere a străzilor;

 • e)     evitarea și /sau limitarea deteriorării domeniului public, determinate de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

 • f)      organizarea circulației rutiere In localitate si optimizarea traseelor in funcție de fluxurile de vehicule si pietoni, prin lucrări de amenajari rutiere, instalații de dirijare si semnalizare, amplasarea si montaroa indicatoarelor rutiere a marcajelor si a altor instalații de avertizare;

 • g)     realizarea si intretinerea in perfecta stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicaloatokii intieie si a inaicajeloi,

 • h)     perfecționarea si modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră și de dirijare a circulației;

 • i) amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare pe străzi și în alte locuri publice, in condițiile stabilite prin planurile de urbanism si studiile de circulație.

Art. 44. Lucrările de întreținere curentă și periodică a drumurilor cu periodicitatea prevăzută de reglementările tehnice pentru asigurarea viabilității și desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort constau în:

 • a) Creșterea capacitatii portante prin realizarea de covoare si ramforsari ale sistemelor rutiere existente;

 • b) îmbunătățirea performantelor îmbrăcăminților asfaltice ale străzilor îmbrăcăminților asfaltice ale drumurilor naționale care traversează Mun. Bacău;

 • c) Conservarea prin lucrări de întreținere a parametrilor tehnici ai structurilor existente care îndeplinesc exigentele legate de asigurarea desfășurării traficului modern in condiții de siguranța si confort;

 • d) Modernizarea și / sau reabilitarea structurilor existente ai căror parametrii tehnici nu mai corespund evoluției traficului (ridicarea clasei de incarcare, creșterea lățimii pârtii carosabile, etc.; investiții in lucrări de arta noi; implementarea unui sistem optimizat de management al podurilor).

Art. 45. Planificarea și programarea lucrărilor de execuție, întreținere și reparații

 • (1) în conformitate cu legislația in vigoare ~ privind regimul drumurilor -ce are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea si exploatarea drumurilor.

 • (2) Activitățile de întreținere si reparare a drumurilor publice, din care fac parte si străzile, sunt reglementate de “Normativul privind administrarea, exploatarea, întreținerea si repararea drumurilor publice” , ind. AND 554-2002, respectiv “Normativul pentru întreținerea si repararea străzilor”, indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991)*).

 • (3) “Normativul privind administrarea, exploatarea, întreținerea si repararea drumurilor publice”, ind. AND 554-2002 prevede:

 • a)      clasificarea si definirea lucrărilor si serviciilor desfășurate de către administratorii rețelei de drumuri publice aferente întreținerii si reparării drumurilor/strazilor, a podurilor de sosea si a anexelor acestora;

 • b)     principii, sisteme si proceduri de planificare si evaluare a lucrărilor de întreținere si reparații drumuri/strazi, poduri si construcții aferente;

 • c)     proiectarea, avizarea si aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru lucrările de întreținere si reparații Ia drumuri /străzi, poduri si construcții aferente;

 • d)     organizarea, executarea si urmărirea lucrărilor de întreținere si reparării la drumuri /străzi, poduri si construcții aferente;

 • e)      recepția lucrărilor de întreținere si reparații la drumuri /străzi, poduri si construcții aferente in scopul satisfacem cerințelor desfășurării traficului rutier in condiții de siguranța si confort precum si pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor publice / străzilor executând lucrări si servicii de intretinere si reparații a drumurilor /sturzilor, podurilor si anexelor acestora

 • (4) “Normativul pentru întreținerea si repararea străzilor, indicative NE 033-04 (revizuire C 270-1991*)” arc ca scop / obiective:

 • a)      clasificarea lucrărilor rutiere de întreținere și reparație ale stărzilor;

 • b)     reglementarea periodicității execuției acestor lucrări;

 • c)     evidențierea categoriilor de operații necesare sporirii siguranței circulației.

 • (5) Activitățile de întreținere si reparare a străzilor se clasifica în:

 • a)     Lucrări de întreținere - totalitatea activitatilor de intervenție ce se executa in tot timpul anului, determinate de uzura sau degradarea străzilor in condiții normale de exploatare, activitati ce au ca scop asigurarea condițiilor tehnice necesare desfășurării circulației rutiere in siguranța precum si menținerea patrimoniului public stradal in stare permanenta de curățenie si aspect estetic corespunzător. Lucrările de întreținere au caracter permanenet executandu-se in tot cursul anului pe întreaga rețea stradala a municipiului.

 • b)     Lucrări de reparații - totalitatea lucrărilor fizice de intervenție care au ca scop compensarea parțiala sau totala a uzurii fizice sau morale a străzii produsa ca urmare a exploatării normale sau a acțiunii agentilor de mediu. Lucrările de reparații pot fi: reparații curente si reparații capitale. Lucrările de reparații curente se executa periodic in scopul compensării parțiale sau totale a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii. Aceste lucrări asigura, după caz, imbunatatirea, repararea sau înlocuirea elementelor care au suferit deteriorări, in cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucrări de întreținere. Lucrările de reparații capitale reprezintă complexul de lucrări care se executa la intervale mai mari de timp (sfârșitul unei durate normale de funcționare) in scopul compensării totale a uzurii fizice si morale ale străzii. In cadrul lucrărilor de reparații capitale se cuprinde si refacerea la parametric inițiali sau la un nivel tehnic superior, a străzilor desfăcute cu ocazia introducerii de instalații tehnico-edilitare subterane.

 • c)     Intervenții de urgență - acele lucrări necesare in cazul avariilor la rețelele edilitare sau ca urmare a calamitatilor naturale sau accidentelor. Intervențiile accidentale sunt generate de cause neprevăzute si ca urmare sunt lucrări neplanificate. Din aceasta categorie fac parte: eliminarea degradărilor provocate de accidente de circulație, burdusiri pe suprafețele carosabilului, intervențiile la rețelele edilitare, lucrări de restabilire urgenta a circulației întrerupta de calamitati naturale. Aceste lucrări se realizeaza din punct dc vedere tehnic in mod asemanator cu lucrările de reparații capitale sau reparații curente.

Art. 46. Planificai ea luciăi îlui de execuție, întreținere și reparații ale străzilor

 • (1) In decursul exploatării lor, drumurile/strazile sunt in permanent supuse influentei unor factori care pot produce lent sau intr-un termen scurt uzura si degradarea îmbrăcămintei drumului, a sistemului rutier, etc, principalii factori care actioneaza negativ fiind traficul rutier si factorii climaterici. Evaluarea stării tehnice a drumurilor care stă la baza planificării categoriilor de lucrări de întreținere ce urmeaza a se realiza, se efectuează la leiminaiea perioadei de iarna atunci când urinare a ploii, lapovitei, ninsorii, degradările sunt mult mai vizibile si permit inventarierea si evaluarea lor.

 • (2) Ca urmare a inventarierii naturii, calitatii si cantitatii defecțiunilor se planifica, se stabilesc, categoriile si cantitatile lucrărilor necesare a se realiza, prin process verbal între Beneficiar și Operator.

 • (3) La planificarea lucrărilor privind întreținerea si repararea drumurilor/strazilor, podurilor de sosea si a anexelor aferente lor, se va ține seama de următoarele principii de bază:

 • a)     evitarea dispersării fondurilor alocate,

 • b)     crearea unor legaturi continue intre diferite zone ale municipiului prin asigurarea unei rețele corespunzătoare de străzi

 • c)     acordarea priorității in planificarea lucrărilor pentru arterele magistrale si traseele de străzi importante din punct de vedere economic si social,

 • d)     acordarea priorității in sensul executării in prima urgenta a lucrărilor accidentale

 • e)     alegerea soluțiilor optime de reparații,

 • f)     respectarea normelor tehnice specifice flecarei activitati inclusiv normele de protecția muncii.

 • (4) Se va avea în vedere ca în cazul unui buget restrictiv, strategia de execuție a lucrărilor de întreținere, sa utilizeze strategia de tip curativ când se executa lucrări punctuale, funcție de degradările ce apar, asigurandu-se niveluri de serviciu scăzute cu o suprafața de rulare foarte eterogena, neexistand personal numeros avand in vedere volumul mare de lucrări de tip intervenție care au o productivitate și eficiență scăzută, lucrările fiind comandate de către Beneficiar.

Art. 47. Stabilirea tipurilor de lucrări de execuție, întreținere sau reparații

 • (1) Tipurile de lucrări de execuție, întreținere sau reparații, volumul lucrărilor si fondurile necesare execuției acestora se va stabili in funcție de:

 • a)     nivelul de serviciu al drumului / străzii respective (structura si intensitatea traficului, zona climaterica);

 • b)     starea tehnica a drumurilor, podurilor si a construcțiilor aferente lor, ca urmare a efectuării măsurătorilor tehnice, a reviziilor si inspecțiilor;

 • c)      evidentele tehnice, banca de date tehnice rutiere care va fi actualizata obligatoriu de către prestator conform prezentului caiet de sarcini;

 • d)      Strategia si politicile de întreținere adaptate in funcție de ipotezele bugetare avute in vedere;

 • e)     Normativele specifice fiecărei activitati.

 • (2) Lucrările de întreținere, reparații, amenajari străzi, poduri si trafic rutier, din Municipiul Bacău au la baza „Normativul plivind liiticLhicica si tepaiaieadiuiriuiilot publice

 • (3) Lucrările si serviciile privind întreținerea curenta a drumurilor publice se împart în:

 • a)     întreținerea curentă pe timp de vară,

 • b)     întreținerea curentă pe timp de iarnă.

 • (4) Luci aii Ie de inlretinerc pe timp de vara cuprind trei calegoiii de lucrai i Și unui ne:

 • a) întreținerea părții carosabile, specifica tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare):

 • b)     întreținerea comuna tuturor drumurilor;

 • c)     întreținerea curenta a podurilor, pasajelor, podețelor.

 • (5) întreținerea pârtii carosabile, specifica tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare), alcatuita din:

 • a)     întreținerea imbracamintilor asfalticc care cuprinde: întreținerea suprafețelor degradate la imbracamintea asfaltica. inlaturarea denivelărilor si făgașelor, plombări, colmatarea fisurilor si a crăpăturilor, badijonarea suprafețelor poroase, precum si asternerea nisipului sau a criblurii pe suprafețe cu bitum in exces;

 • b)     întreținerea imbracamintilor cu lianți hidraulici cuprinde: plombări, colmatari de rosturi si crăpături, refacerea rosturilor, eliminarea fenomenului de pompaj, refaceri de dale, etc;

 • c)      întreținerea pavajelor cuprinde: refaceri de suprefete izolate, înlocuire de pavele, refacerea locale a rosturilor, etc

 • d)     întreținerea drumurilor pietruite cuprinde: aprovizionarea cu materiale pietroase, astuparea gropilor si făgașelor cu material pietros, scarificarea si reprofilarea, cu sau fara cilindrare, cu sau fara material pietros de adaos, etc;

 • e)     întreținerea drumurilor de pamant cuprinde; reprofilarea platformei, astuparea gropilor si făgașelor cu pamant, taierea dâmburilor, completarea cu balast, etc.;

 • f)     întreținerea semnalizării orizontale - completarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabila, corecții ale marcajelor;

 • (6) întreținerea comună tuturor drumurilor, va fi alcătuită din:

 • a)     întreținerea platformei drumului care cuprinde: curatarea platformei drumului de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale, tratarea burdusirior, a unor tasari locale, completarea cu balast, nivelarea la cota, eliminarea gropilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inițial;

 • b)     asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor inundațiilor care cuprinde: asigurarea pantelor in profil transversaj si longitudinal din zona drumului intretinerea șanțurilor si rigolelor, curățirea șanțurilor si rigolelor, a canalelor si a podețelor, decolmatarea șanțurilor si rigolelor, repararea si curățirea căminelor de vizitare, completarea capacelor căminelor, etc.;

 • c)     întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere:

4 întreținerea semnalizării verticale ~ îndreptarea, întreținerea, vopsirea indicatoarelor de circulație, a stâlpilor si a altor mijloace de dirijare, reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv semnalizarea punctelor de lucru;

4 întreținerea parapetelor direcționale -intretinerea parapetelor metalice revopsire, s pa la re periodica, protecții anticorosivc, ctc.;

4 întreținerea gardurilor de protecție - demontare, remontare, vopsire, completare cu elemente necesare, etc;

 • (7) întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podelei oi si a tu ne lu ti lot, alcatuita din.

 • a) la podurile din beton, beton armat, pasaje, reparații de tencuieli - curatarea rosturilor degradate, curatarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem, desfundarea gurilor de scurgere, reparații Ia parapete, trotuare, hidorizolatii, guri de scurgere, rosturi de dilatatie, sferturi de con, scări de acces;

 • b)     întreținerea albiilor din zona podurilor reparații isolate la pragurile de fund si la apararile dc maluri, inlaturarea din albii a depunerilor;

 • c)     întreținerea podețelor - tepaiatii izolate la coronamentele aripilor, camere de liniștire, peree, desfundări si decolmatari de podețe.

 • d)     întreținerea pârtii carosabile si a trotuarelor aferente podurilor, pasajelor, podețelor.

Art. 48. Sisteme de planificare a lucrărilor de întreținere si reparații ale străzilor

 • (1) Pentru planificarea si prioritizarea lucrărilor de întreținere in vederea alocării cu maxima eficienta tehnica si economica a fondurilor se pot utiliza sistemele de administrare optimizata a drumurilor si podurilor, sisteme care au la baza măsurători periodice ale stării tehnice a rețelei de drumuri și poduri.

 • (2) Urmare a interpretării datelor privind starea tehnica a drumurilor si podurilor si introducerii acestora intr-un program special, se pot alege politicile si startegiile de intervenție, perioada optima de execuție, priotizarea lucrărilor si nivelul de urgenta.

Art 49. Programarea lucrărilor

 • (1) Programele anuale pentru lucrările si serviciile de execuție, întreținere si reparații la drumuri, poduri si anexele acestora se vor stabili in conformitate cu nomenclatorul privind lucrările si serviciile aferente drumurilor publice, in funcție de resursele financiare estimate, durata normala de funcționarea a drumurilor publice si periodicitatea lucrărilor de Întreținere si reparații curente la drumurile publice. Programul anual de lucrări elaborate va trebui sa permită municipiului Bacău elaborarea Programelor anuale de întreținere si reparații pentru rețeaua de drumuri de interes local, la începutul fiecărui an calendaristic si care apoi se vor aduc la forma finala după aprobarea bugetului local.

 • (2) Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere si reparații curente la drumurile publice se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru același sector de drum/ strada, in interiorul ciclului de reparații capitale sau pe durata unui an calendaristic.

 • (3) Lucrările accidentale cauzate de calamitatile naturale se executa in prima urgenta pentru restabilirea circulației, urmând ca documentația tehnico- economica sa fie elaborata si aprobata ulterior. I .ucrarile de definitivare se vor realiza conform planificării.

 • (4) Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor sunt:

 • a)     marimea intensității traficului si structura acestuia in raport cu apariția uzurii sau degmdatca lucrărilor;

 • b)      lipul de luci ut i asupiu tutuia se itilct vine cu luciaii de InUeLhiwe sau tepatuLii cut otite,

 • c)      calitatea materialelor folosite;

 • d)     efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor grele, perloaduelc optime pentru execuția unor lucrări;

 • e)      frecventa apariției degradărilor datorita circulației rutiere si factorilor naturali.

 • (5) Executai ea luci ai Hor sî serviciilor de întreținere la drumuri, poduri si a anexelor acestora se va face in limita fondurilor financiare aprobate anual.

 • (6) Astfel, in cursul unui an, in a doua jumătate a acestuia se întocmesc programele propuse pentru anul următor. Se supun aprobării prin Hotararea Consilului Local, iar după aprobarea bugetului, se operează revizuirea programelor inițiale, daca este cazul, in funcție de bugetul alocat, prioritățile municipiului, traficul rutier mediu, lungimea rețelei rutiere din administrare, investițiile importante si lucrările de reabilitare a rețelei de drumuri, starea tehnica a drumurilor/ străzilor din administrare.

 • (7) Corelat cu identificarea stării tehnice a străzilor municipiului Bacău se va intocmi o strategie pentru situația unui buget de austeritate, precum si o strategie pentru situația unui buget normal.

 • (8) Totodată se va încerca o analiza in vederea atingerii obiectivelor strategice si identificare a unor soluții de asigurare a resurselor financiare.


Art. 50. Planificarea și programarea lucrărilor de investiții, necesare a se realiza în Mun. Bacău pentru dezvoltarea rețelei de străzi.

 • (1) Administrarea drumurilor publice si private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea si exploatarea drumurilor.

 • (2) Lucrările de investiții necesare a se realiza la nivelul Municipiului Bacău vor fi grupate în:

 • a)     investiții noi: construiri, modernizări, amenajari de străzi, poduri, semnalizare rutiera,

 • b)     intervenții la obiective existente: reabilitări, modernizări ale obiectivelor aferente rețelei stradale.


 • (3) Raportat la intensitatea traficului și corelat cu funcțiile pe care le îndeplinesc, clasificarea străzilor se va actualiza in cadrul strategiei privind administrarea si întreținerea străzilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.In cadrul etapei 1 se vor obține toate datele necesare care sa permită planificarea si programarea corespunzătoare in vederea realizării obiectivului propus, respectiv dezvoltarea rețelei stradale a Municipiului Bacău, in condiții optime, corelat cu nevoile municipiului si in stransa legătură cu dezvoltarea de perspectiva a Municipiului Bacău.

 • (4) In planificarea lucrărilor se va avea în vedere programul municipiului Bacău pentru perioad 2017-2022 cu privire la investițiile in infrastructura, coraborat cu datele de trafic ce vor fi obținute precum si cu cele existente care urmeaza a h puse la dispoziție, cu necesitatea unor legaturi intre viitoare potențiale zone de dezvoltare industriala si zonele de locuințe din municipiul Bacău; crearea unor legaturi organice intre diferite categorii de drumuri (viitoarea autostiada, diumuii expies, diumuii naționale, shazl) lu vedeiea aslguiaili unei ielele de drumuri unitare din punct de vedere funcțional si omogene din punct de vedere tehnic in concordanta cu cerințele economiei locale.

 • (5) De asemenea se va avea in vedere realizarea investițiilor in condiția asigurării eficacității, economicității si a eficientei utilizării resurselor filo cat o, coroborat cu identificarea de posibile resurse.

 • (6) Ca si în cazul lucrărilor de întrețineri reparații se va elabora o strategie (planificare, programare) a lucrărilor de investiții in doua ipoteze astfel:

 • a)     ipoteza unui buget restrictiv care sa conțină lucrările minime, obligatorii necesare a se realiza in asa fel incat strategia investitionala a municipiului si activitatea in municipiu sa nu aiba de suferit,

 • b)     ipoteza unui buget petinisibil, care sa permită realizarea lucrărilor de inveslitii anuale necesare in vederea asigurării dezvoltării municipiului si realizării obiectivelor propuse. Pentru ambele ipoteze/situatii se va avea in vedere identificarea posibilelor resurse.

 • (7) în corelare cu Planul integrat de dezvoltare a municipiului Bacău, strategia privind administrarea si întreținerea drumurilor publice (străzi) aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău inclusiv clasificarea acestora, programele administratorilor de rețele/prestatorilor de servicii privind propriile lor investiții se va elabora strategia privind managementul investițiilor pentru dezvoltarea rețelei stradale.

 • (8) Programarea lucrărilor

 • a)     Proiectarea, execuția si intervenția asupra străzilor, podurilor, elementelor conexe (semaforizări, etc.), vor avea in vedere categoriile funcționale ale străzilor, traficul rutier, siguranța circulației, normele tehnice, factorii economici, sociali, de utilizare raționala a terenurilor, conservarea si protecția mediului, normele tehnice in vigoare pentru adaptarea Ia cerințele pietonilor, cicliștilor, persoanelor cu dizabilitati si de varsta a treia.

 • b)     Se va avea in vedere identificarea/gasirea unor soluții tehnice noi, utilizarea de materiale si tehnologii noi care sa permită realizarea obiectivelor propuse cu condiția asigurării celor “trei e” eficienta si eficacitate.

 • c)     Prestatorului ii revine obligația participării la toate dezbaterile publice ce vor avea loc, la ședințele Consiliului Local sau orice alte întâlniri ale beneficiarului.

 • d)     Actualizarea/modificarea documentației elaborate se va realiza fara alte costuri din partea beneficiarului.

Concesionarea gestiunii serviciului public de administrare, exploatare și întreținere a parcărilor în Mun. Bacău

Art. 51 Dispoziții generale

 • (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislației în vigoare și precizează condițiile minime privind delegarea gestiunii prin concesiune pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Bacău

 • (2) Prezentul Caiet de sal ci ni se va constitui în anexa Ia Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice do administrare a parcărilor

Art, 52 Obiectul concesiunii

 • (1) Obiectul principal este concesionarea administrării parcărilor cu plată din municipiul Bacău, în vederea aplicării “Regulamentului de organizate și funcționale a sistemului de parcare cu plată în municipiul Bacău'1

(?) Prin sistemul de administrare a parcărilor publice se înțelege totalitatea măsurilor și mijloacelor

ce trebuie aplicate pentru a obține o exploatare eficientă a parcărilor publice.

 • (3) Pe parcursul derulării contractului de concesiune, numărul locurilor de parcare care fac obiectul contractului va putea fi suplimentat în funcție de necesități, pe măsura identificării acestora cu acordul părților contractante,

Art. 53 Obiectivele care stau la baza concesionării

 • (1) Obiective de exploatare pe care trebuie să le atingă serviciul public de administrare a parcărilor cu plată sunt următoarele:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin disciplinarea staționărilor auto în perimetrul stradal administrat, fluidizarea și creșterea siguranței în trafic;

 • b) promovarea calității și eficiența activităților de administrare a parcărilor publice;

 • c) dezvoltarea durabilă a serviciilor de administrare a parcărilor publice;

 • d) protecția mediului înconjurător cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului.

 • (2) Obiective de ordin economic. Serviciul public de administrare a parcărilor publice va urmări să realizeze un randament maxim din exploatarea parcărilor cu plată în sensul reducerii la maxim posibil a situațiilor de neplată a parcării

Art.54 Condiții de exploatare a serviciilor publice de administrare a parcărilor în municipiului Bacău

 • (1) Condiții tehnice în vederea exploatării și administrării parcărilor publice operatorul va respecta Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată și va asigura desfășurarea acestei activități direct în regim de continuitate și permanență. în acest sens operatorul nu va putea subconcesiona, în tot sau în parte, obiectul contractului.

Condițiile minime generale de exploatare a serviciului care vor fi asigurate de operator sunt următoarele:

 • a) referitor la spațiile de parcare, operatorul va asigura marcaje rutiere, potrivit SR1848-7/2004, precum și un număr suficient de indicatoare «P cu plata », instalate la cel mult 50 m unul față de altul.

 • b) referitor la aparatura electronică de taxare, operatorul va asigura un aparat la 45-60de locuri de parcare și va semnaliza locația acestora. De asemenea, operatorul va asigura service-ul în maxim 24 ore.

 • c) referitor la mijloacele tehnice folosite pentru controlul în teren, operatorul va asigura înregistrarea situațiilor neregulamentare într-o bază de date electronica respectiv poze digitale. Mijloacele tehnice și softul trebuie să asigure accesarea acestora din baza dedate generală cu privire la evenimentele înregistrate în timp de un autovehicul în raport cu normele regulamentului de exploatare.

 • (2) Condiții financiare

 • (1) în funcție de propunerea operatorului vor putea exista următoarele forme de încasare a taxei de parcare :

□ prin amplasarea de parcomentre

D cu telefonul mobil prin SMS

Li prin plata de abonamente emise in anumite condiții

 • (2) Indiferent de forma de încasare aleasă de opcialui, în vedeiea piolejăi ii uliii/aloi iloi, se voi respecta următoarele principii:

motoda de plată să nu necesite alocarea unui timp mai mare de 3 minute și deplasări mai mari de 100 in din partea utilizatorului;

 • - mijloacele de plată trebuie să fie astfel concepute încât să fie ușor de utilizat/înțeles pentru toate categoriile de utilizatori,

 • - instalarea aparaturii de taxare pe domeniul public să nu agreseze aspectul urbanistic. în acest sens, nu se acceptă ceasuri de taxare montate pentru fiecare Ioc de parcare și echipamente

care prin aspectul/ gabaritul lor nu corespund,

 • (3) Operatorul serviciului va încasa de Ia utilizatori, în conformitate cu forma de încasare aleasă, contravaloarea prestației efectuate pentru activitatea aferentă administrării și exploatării locurilor de parcare sub forma unei taxe.

 • (4) Operatorul serviciului va vira trimestrial către concedent redevența datorată și stabilită in

baza contractului de concesiune. Redevența se va stabili în procent din cifra de afaceri si va si fixata intre 0,08% si 0,1%.

 • (5) Operatorul are obligația de a prezenta autorității publice executive - Primarul municipiului Bacău, în scris, solicitările de ajustare a tarifelor cu cel puțin 90 zile.

 • (6) în situații excepționale, temeinic justificate, operatorul sau autoritatea publică poate solicita, pe parcursul anului modificări ale tarifelor. Aceste situații excepționale se referă la:

 • - introducerea unor tehnologii noi care conduc la scăderea costurilor și implicit a tarifului pentru serviciile ce urmează a fi prestate, sau


 • - introducerea unor tehnologii noi care asigură modificarea substanțială a calității serviciilor prestate, dovedită cu calcule și studii specifice

 • (7) în situațiile prevăzute la alin. (5) tarifele modificate se vor aplica începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care Consiliul Local al Municipiului Bacău a aprobat modificarea.

Art.55 Drepturile și obligațiile părților

 • 1. Drepturile concedentului:

 • a) să verifice respectarea obligațiilor contractuale asumate de operator;

 • b) să efectueze controale vizând modul de organizare și administrare a serviciului;

 • c) să sancționeze potrivit prevederilor contractuale și a legislației în vigoare nerespectarea obligațiilor contractuale;

 • d) să achiziționeze bunurile de preluare la încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, în condițiile legii;

 • 2. Obligațiile concedentului:


 • a) să acționeze, în sprijinul operatorului, pentru asigurarea condițiilor de implementare și derulare optimă a activității pe toată durata contractului, în limitele contractului;

 • b) să notifice operatorul de apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • c) nu are dreptul să modifice unilateral clauzele contractului, decât cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz;

 • d) să faciliteze obținerea tuturor acordurilor și avizelor necesare funcționării;

 • e) să asigure urmărirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor aferente ncrcspectării

da către conducătorii auto a regulamentului de exploatare a parcărilor publice ;

D să susțină proiectele de de/voi lai o cu plivite. la înființai ea de noi locuri de pate iau șî eme voi fi prevăzute în contractul de concesiune.

g) asigurarea iluminatului public în parcările publice cu plată.

 • 3. Drepturile și obligațiile operatorului:

 • a) să recepționeze, pe baza de pioces vei bal, toate parcările publice ce fac obiectul concesiunii, în termen de 30 zile de la semnarea contractului ;

 • b) să exploateze în mod direct și în exclusivitate parcările publice ;

 • c) să organizeze și să administreze după propria concepție serviciul de parcări publice, cu respectarea “Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Bacău”

 • d) să inițieze modificări sau completări la “Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Bacău”, menite să îmbunătățească serviciul;

 • e) să fie informat și consultat asupra unor inițiative locale ce vizează acest domeniu de activitate ;

 • f) să-și recupereze bunurile proprii, la expirarea contractului;

 • g) să solicite includerea unor noi sectoare ale domeniului public în regim de parcări cu plată, dacă e cazul;

 • h) să perfecționeze în timp activitatea de administrare, în concordanță cu evoluția sistemelor de organizare și taxare, cu condiția respectării clauzelor contractuale și a “Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Bacău”.

 • i) să delimiteze locurile de parcare cu indicatoare și marcaje, potrivit legislației în domeniul rutier;

 • j) să instaleze în fiecare parcare panouri informative care să conțină tarifele de taxare, orarul de funcționare în regim de plată, instrucțiuni privind metoda de încasare a taxei;

 • k) să plătească redevența trimestrial către concedent în cuantumul care urmează a fi stabilit prin contractul de concesiune

 • l) la încetarea contractului de concesiune, prin ajungere la termen, operatorul este obligat să restituie primăriei bunurile de retur, inclusiv investițiile (daca este cazul), așa cum au fost înregistrate în documentul de recepție, în mod gratuit și libere de orice sarcini, inclusiv investițiile realizate pe durata contractului;

 • m) să asigure resursele materiale, financiare, informaționale și umane adecvate realizării obiectivelor stabilite prin contract; coordonarea nemijlocită a personalului angajat în serviciul

public care face obiectul concesiunii se va asigura de către un specialist cu experiență semnificativă în domeniul organizării, administrării și exploatării activității aferente parcărilor publice;

 • 4. Obligații speciale pentru operatorul care utilizează aparatura electronică de încasare a taxei de parcare, în completarea obligațiilor descrise la punctul 3, operatorul care utilizează aparatură electronică de încasare are următoarele drepturi și obligații specifice:

 • a) să asigure service-ul aparaturii prin dotări pentru întreținere, piese de schimb și personal autorizat de producător, astfel încât timpul de remediere al unei defecțiuni să nu fie mai mare de 24 de ore;

 • b) să dețină drepturile de utilizare privitoare la hardware și software astfel încât aparatura să poată fi adaptată la schimbările fiscale, monetare sau regim de funcționare, ce pot apărea pe durata contractului,

 • c) să doteze parcânlo ou minimum un aparat la 4S locuri do parcare, în cazul distribuitoarelor de tichctc de parcare ;

 • d) să utilizeze aparate care acceptă ca mijloc de plată atât monede cât și cartele magnetice;

Sarcinile Consiliului Local al Municipiului Bacău și ale operatorului în domeniul investițiilor Art. 56. (1) Finanțai ea investițiilor pe domeniul public se asigură dm următoarele surse:

 • a) Fonduri proprii ale operatorului și alocații de la bugetul local;

 • b) Credite bancare fără garantare din partea autorităților administrației publice locale

 • c) Contribuția de capital privat a operatorului;

 • d) Sprijin nerambursabil;

 • e) Din economii ale operatorului rezultate din dotarea cu echipamente de performanță.

 • (2) Investițiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice de administrare și exploatare a parcărilor publice se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune în conformitate cu prevederile legale.

 • (3) Investițiile de pe domeniul public care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe perioada derulării contractului de concesiune, urmând că la încetarea contractului acestea să fie transferate în patrimoniul municipiului Bacău.

0) Investițiile preconizate a se realiza pe domeniul public sunt:

 • a) delimitarea fizică a locurilor de parcare pe carosabil prin marcaje rutiere

 • b) indicatoarele de parcare cu plată

 • c) aparatura de taxat

 • d) edificarea de noi locuri de parcare

Art 57, Clauze financiare si de asigurări

 • (1) Investițiile menționate se supun obligațiilor și clauzelor impuse de finanțatori pentru fiecare modalitate de finanțare.

 • (2) Operatorul este obligat să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul propriu conform legislației în vigoare privind asigurările.

Art. 58. Regimul bunurilor utilizate de operatori în derularea concesiunii

 • (1) Bunurile din patrimoniul public sc preiau pe bază dc proces verbal de prcdarc-prcluarc.

 • (2) Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în procesul verbal de predare-primire.

 • (3) Operatorul va scoate din funcțiune mijloacele fixe aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare și va înlocui aceste mijloace pentru asigurarea bunei funcționări a serviciului.

 • (4) Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public, la data de 31 decembrie, menționând și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului.

 • (5) în contractul de delegare a gestiunii vor fi precizate, în mod distinct, categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea concesiunii, respectiv :

Lj bunurile de retur, care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini autorității publice locale, la expirarea contractului. Acestea sunt constituite din parcările publice propriu zise. Sunt bunuri dc retur bunurile care au făcut obiectul delegăiii gestiunii, piecum și cele caie au rezultat în urma investițiilor impuse prin caietul de sarcini, în afara dotărilor de monitorizare a parcărilor.

□ bunurile de preluare care, la expirarea contractului de delegare, pot reveni autorității publice locale, în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a pielua bunuiilo icspcclivc în schimbul plății unei compensații egale <. u valoni ea contabilă actualizată Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii - respectiv aparatura de monitorizare a parcărilor;

i I bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionai ului. Sunt bunun plopi ii bunuiile caie au upai ținut concesionai ului și uu fost folosite de către acesta pe durata concesiunii.

 • (6) La încetarea contractului de concesiune operatorul va încheia cu concedentul un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare asupra cărora concendentul și-a manifestat intenția de a le dobândi.

Art. 59. - (1) Durata pentru care se concesionează serviciile publice de administrare și exploatare a parcărilor publice în municipiului Bacău este de 5 ani.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea în tot sau în parte a serviciului public de administrare și exploatare a parcărilor publice în municipiului Bacău.

Art. 60. Redevența

 • (1) Redevența anuală reprezintă suma datorată de către operator concedentului în schimbul transmiterii dreptului de administrare și exploatare a parcărilor publice. Valoarea acesteia va fi stabilită prin HCL Bacău.

 • (2) Redevența se va plăti trimestrial până la data de 25 ale lunii următoare celei în care se încheie trimestrul.

 • (3) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la perceperea de majorări de întârziere, conform prevederilor legislație fiscale privind creanțele bugetare?.

Art. 61. Se aproba Regulament de Organizare si Funcționare a Sistemului de Parcare cu Plată in Municipiul Bacău potrivit Anexei la prezentul Regulament.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ Șl DE EVALUARE A SERVICIULUI

Art. 62. Municipiului Bacău prin Consiliul Local stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de construcție, reabilitare, modernizare și întreținere a drumurilor și străzilor, aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (1) Indicatorii de performanță ai serviciului de construcție, reabilitare, modernizare și întreținere a drumurilor și străzilor se precizează în prezentul document, precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de concesiune a serviciului, după caz.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operator, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/ obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul construcției, reabilitării, modernizării și întreținerii drumurilor și străzilor.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă Indicatorii de performanță ai serviciului.

 • (4) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de construcție, reabilitare, modernizare și întreținere a drumurilor și străzilor din Mun Bacău cu privire la:

u) continuitatea din punct dc vedere cantitativ și calitativ,

 • b)     atingerea obiectiveloi și ținteloi pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

 • c)      prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d)     adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e)     excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de dare în administrare sau contract de concesiune a serviciului;

 • f)     respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului;

 • g)     implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

 • (5) Indicatorii de performantă trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a)     măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • b)     îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • c)     menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • d)     soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de construcție, reabilitare, modernizare și întreținere a drumurilor Și străzilor;

 • e)     prestarea serviciului de construcție, reabilitare, modernizare și întreținere a drumurilor și străzilor pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de concesiune a serviciului;

 • f)      prestarea de servicii conexe serviciului de asigurare a construcției, reabilitării, modernizării și întreținerii a drumurilor și străzilor;

 • (6) în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

 • a)     gestiunea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • b)     înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c)     înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

 • (7) Indicatorii de performanță sunt:

  Nr. crt

  Indicatori de performanță

  Trimestrul

  TOTAL

  *

  n

  III

  rv

  1

  Măsurarea și gestiunea cantității activităților prestate

  a)

  numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

  85%

  85%

  85%

  85%

  85%

  b)

  procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în maxim 5 zile lucrătoare

  10%

  10%

  10%

  10%

  10%

  numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat Ia numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categoiii de utilizatoii

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  d)

  procentul de solicitări de la lit.c) care au fost rezolvate în maxim 5 zile lucratoare.

  10%

  | 10%

  10%

  10%

  10%

  2

  Indicatori de performanță specifici

  a)

  Numărul de reclamatii /sesizări rezolvate privind nesemnalizarea corespunzătoare a degradărilor

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  b)

  Intervenția operativa la lucrări ce necesita efectuarea in regim de urgenta, max 24h

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

SECȚIUNEA III

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

I. PRIINCIPI1 GENERALE:

Art 63. Operatorul serviciului de administrare a domeniului public și privat va asigura următoarele priincipii generale:

 • a)     respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor precum și cadrul juridic unitar privind desfășurarea activităților aferente serviciului, și condițiile care trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator;

 • b)     exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor, conductelor ce aparțin domeniului public sau privat al Mun. Bacău precum și exploatarea și întreținerea bunurilor imobile care constituie infrastructura aferentă activităților serviciului cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației/construcției/ infrastructurii;

 • c)     respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de concesiune a serviciului

 • d)     furnizarea către autoritatea administrației publice locale, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciciile , în condițiile legii;

 • c) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului;

 • f)      prestarea serviciului pe raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de concesiune a serviciului, colectarea întregii canlilăți de deșeuti stradale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului din zonele de operare;

 • g)     aplicarea de metode performanta de managemenL oaie să conducă la leduceiea custurilor de operare;

 • h)     elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu torțe proprii și cu terți;

 • i)      realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestuia,

 • j)      evidența orelor de funcționare a utilajelor pentru activitatile in care se impun folosirea acestora;

 • k)     ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • l)      personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • m)    conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • n)     o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • o)      alte condiții specifice stabilite prin contract.

 • (8) Operatorul va monitoriza și respecta cerințele stabilite în autorizații, precum și măsurile impuse de autoritățile competente.

 • (9) Operatorul va fi responsabil pentru personalul propriu angajat și pentru desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

 • (10)       Angajații operatorului trebuie să dețină calificări relevante, să fie instruiți în mod

corespunzător și să fie calificați pentru sarcinile pe care le desfășoară.                ____________

 • (11)       Operatorul va efectua periodic instructaje, conform prevederilor legale în vigoare, astfel încât personalul acestuia să fie informat activ cu privire la aspectele operaționale, de sănătate și securitate în muncă, precum și de protecție a mediului.

 • (12)       în timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să solicite sau să primească compensații sau gratificații din partea cetățenilor în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

 • (13)      Operatorul va informa operativ Municipiul Bacău cu privire la orice problemă care afectează prestarea serviciului. Informarea va fi realizată în scris Și va include propuneri de remediere a situațiilor survenite. Măsurile de remediere a unor astfel de situații vor fi stabilite de comun acord de Operator și Beneficiar, Operatorul avand responsabilitatea implementării acțiunilor de remediere stabilite.

 • (14)       Investițiile necesare asigurării continuității și modernizării serviciului vor fi identificate de către Operator, care va elabora Și propune spre aprobarea Beneficiarului un plan anual de investiții, care va include Și o prioritizarc a realizării acestora, determinată pe baza unui referat de specialitate. Beneficiarul, în limita fondurilor disponibile în bugetul local, va realiza investițiile aprobate de către Consiliul I.ocal al Municipiului Bacău și le va pune la dispoziția Operatorului conform prevederilor legale în vigoare

 • (15)       Tarifele si preturile pentru activitățile de asigurare a administrării domeniului public si privat se aproba de către autoritatea deliberativa si/ sau se fundamentează pe norme locale de deviz ce se. vor da spre apiobaic Consiliului Local al municipiului Bacau, Normele locale de deviz vor reprezenta modalitatea de tarifare a serviciilor. Norma locala de deviz va conține consumurile specifice do matorialc, utilaj si transport precum si manopera care va fi determinata pe baza consumului orar la nivelul câștigului mediu brut per ramura economica in conformitate cu seriile statistice publicate de Institutul National de Statistica. Pe lângă costurile menționate, operatorul va adauga o marja a cheltuililor indirecte de 10% , o cota de maxim 7% adaos comercial la materiale si materii prime si o marja/ cota de profit de 5%, la care se adauga si cuatuinul îedevetei.

 • (16)       Investițiile efectuate de către operator pentru administrarea domeniului public sau privat în municipiul Bacău se vor amortiza pe perioada derulării contractului, în conformitate cu prevederile legale.

 • (17)       Desfășurarea activităților edilitar-gospodărești aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat al Mun. Bacău, trebuie să asigure:

 • a)     satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunităților locale și creșterea calității vieții;

 • b)      administrarea și gestionarea infrastructurii edilitare a unității administrativ teritoriale în interesul comunităților locale;

 • c)     funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficientă economică a infrastructurii edilitare aferente;

 • d)     ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

 • e)     crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitare a unităților administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile și documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului;

 • f)      descentralizarea serviciilor publice și aplicarea principiilor economiei de piață și ale liberei concurențe;

 • g)     protejarea domeniului public și privat și punerea în valoare a acestuia;

 • h)     protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • i)      protecția igienei și sănătății publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

Art 64 (1) Redeventa va fi stabilita conform reglementarilor legale in vigoare, prin raportare la valoarea amortismentelor pe perioada contractului de concesiune, avea un cuantum procentual, raportat la cifra de afaceri intre 0,08 si 0,1%.

 • (2) Valoarea redevenței va fi stabilită in lei /an și se va achita în 4 (patru) rate trimestriale până la data de 25 a ultimei luni din trimestru.

 • (3) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce Ia perceperea de majorări de întârziere, conform prevederilor legislație fiscale privind creanțele bugetare.

II. TERMENII Șl NOȚIUNI

Art. 65. Termenii și noțiunile se definesc astfel:

 • a) domeniul privat al Mun. Bacău- totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea Mun. Bacău prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestuia;

 • b) domeniul public al Mun. Bacău- totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a Mun, Bacău, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local ori județean și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

 • c) infrastructura edilitară - ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura cdilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al Mun. Bacău și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

 • d) serviciul de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al Mun. Bacău, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea al Lor servicii publice locale.

 • e) autorizație - act tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare si competenta, prin care se acorda unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune in funcțiune, a modifica, a repara si a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

operator - persoana juridica romana sau străină care are competenta si capacitatea recunoscute de a furniza/ presta, in condițiile reglementarilor in vigoare, un serviciu de utilitati publice si care asigura nemijlocit administrarea si expoloatarea sistemului de utilitati publice aferent acestuia;

 • g) utilizator - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitate publica, in condițiile legii;

 • h) sistem de utilitate publica - ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcții si instalații tehnologice, echipamente si dotări funcționale, specific unui serviciu de utilitate publica, prin a cărui exploatare si funcționare se asigura furnizarea/prestarea serviciului;

 • i) infrastructura tehnico-edilitara - ansamblul sistemelor de utilitate publica destinata furnizarii/prestarii serviciilor de utilitate publica;

 • j) stabilirea preturilor si tarifelor - procedura de analiza a calculatiei preturilor si tarifelor, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente - Consiliul Local, prin care se stabilesc structura si nivelurile preturilor si tarifelor, după caz, pentru serviciul de utilitate publica.

 • k) modificarea preturilor si tarifelor - procedura de analiza a structurii si nivelul preturilor si tarifelor existente, elaborata si aprobata de autoritaîile de reglementare competente - Consiliul Local, aplicata in situațiile când intervin schimbări in structum cosi urilor care conduc recalcularea preturilor si huilelor.

 • III. ASIGURAREA SERVICIULUI

Administrării domeniului public și privat a serviciilor de dezvoltare, întreținere Și amenajare a spațiilor publice si înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor și a grădinilor publice și a locurilor dejoacă pentru copii

Art. 66. în sectorul administrării domeniului public și privat dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice se va realiza în strânsă concordanță cu necesitățile comuni tățiloi locale și cu documentațiile de urbanism aprobate potrivit legii.

Art. 67. Activitățile de realizare a lucrărilor de montare a mobilierului stradal se vor realiza conform procedurilor tehnice de execuție din regulament-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. Realizarea lucrărilor de montare a mobilierului stradal va fi condiționala de existenta la punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente:

 • a)     documentația tehnica de execuție;

 • b)     instrucțiunile de lucru, fisele tehnologice, planurile tehnice de execuție aprobate;

 • c)     certificatele de calitate, declarațiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza a fi montate;

 • d)     înregistrările doveditoare ca materialele neconforme sunt tinute sub control;

 • e)     asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuției, sculelor si dispozitivelor de verificat, utilajelor si utilităților aferente execuției;

 • f)     asigurarea cu personal executant instruit si testat in ceea ce privește procedura de lucru, detaliile de execuție si instrucțiunile de aplicare;

 • g)     preluarea frontului de lucru.

Art 68. Lucrările de montaj al mobilierului stradal vor cuprinde următoarele etape, realizarea fiecărei etape efectuându-se în ordinea în care sunt menționate.

 • a)     pregătirea terenului, care consta in degajarea diverselor materiale, curatarea terenului, îndepărtarea rădăcinilor si trunchiurilor de arbori;

 • b)     încărcarea in mijloace auto si transportul la locul de montaj ale mobilierului stradal;

 • c)     realizarea, prin săpătură manuala sau spargere de betoane, a fundațiilor pentru montarea mobilierului stradal;

 • d)     prepararea betonului de fundație;

 • e)     montarea obiectelor la cota si fixarea lor provizorie;

 • f)      turnarea betonului in fundații;

 • g)     giuuduheaxl vopshea mobil Ici ului stiaclal,

li)      leccpționaiea luuătiloi.

Art. 69. Lucrările de montare a mobilierului stradal se vor realiza respectandu-se documentațiile de execuție, iar ne conformități Ic do po teren vor fi aduse la cunoștința Beneficiarului spre rezolvarea piobleineloi.

Art. 70. Verificarea calitatii lucrărilor se desfasoara pe tot parcursul execuției. Rezultatele recepțiilor, preliminară si definitiva, vor fi anexate Ia dosarul obiectivului.

Art 71. Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a locurilor dejoacă pentru copii se va realiza conform procedurilor tehnice de execuție din regulamentul-cadru de organizare si funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, adoptat prin HG 955/ 2004.

Art 72. Realizarea activitatii de amenajare a spatiilor verzi va fi condiționată de existenta la punctul/punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente:

 • a)     ordin de lucru;

 • b)     documentația tehnica de execuție;

 • c)     instrucțiuni de lucru, fise tehnologice, proceduri tehnice de execuție aplicabile, aprobate;

 • d)     certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza a fi puse in opera;

 • e)     inregistrari doveditoare ca materialele neconforme sunt tinute sub control;

 • f)     asigurarea la punctul de lucru, prin grija șefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuției, utilajelor si utilităților aferente execuției;

 • g)     asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoașterea procedurilor tehnice de execuție, detaliile de execuție si instrucțiunile aplicabile.

Art. 73. Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape:

 • a)     pregătirea terenului:

a. 1) degajarea terenului prin strângerea cu mana, sapa si grebla, in grămezi, a diferitelor materiale existente la suprafața sau puțin îngropate;

a.2) curatarea terenului, prin sapare cu sapa la adancimea de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;

a.3) defrișări si tăieri sau doborâri de arbori, operațiuni care se aplica numai in ipoteza întâlnirii acestora in ansamblul lucrărilor de amenajare a peluzelor gazonate;

a.4) extragerea pământului vegetal se realizează prin saparea si aruncarea pământului in depozit sau vehicul, îndepărtarea rădăcinilor, pietrelor si a altor corpuri străine;

a.5) mobilizarea solului in vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafețelor după mobilizarea solului; saparea si întoarcerea pământului, cu sfaramarea sumara a bulgduloi, nivelai ea si i nai unifica bulgarilor cu sapa si grebla, finisarea prin greblarea repetata la metru patrat de suprafața mobilizata, imprastierea pământului cu lopata si sfaramarea sumara a bulgarilor;

a.6) insamantarea gazonului se va face după asternerea pământului vegetal si maruntirea fina a acestuia,

 • b)     insamantarea gazonului cuprinde Uanspoitul in inteiiotul zonei de luciu, somunaieu prin imprastierea cu mana, îngropatul cu grebla de gradina si tasaroa solului somanal ou tăvălugul de gradina;

 • c)     udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului si racordarea la gura de apa, udarea si manevrarea furtunului in timpul udării si strângerea furtunului;

 • d)     iuti elinei ea peluzelor gazonate se realizează prin'

SI

d. 1) cosirea manuala a gazonului si strângerea in grămezi, cu grebla, in zona de lucru;

d.2) plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in grămezi; d.3) caratul buruienilor;

 • e) rectificarea marginilor la peluze prin taierea cu cazmaua a marginilor peluzei si strângerea si transportul materialului rezultat.

Art. 74. Resursele principale utilizate in vederea amenajării spatiilor verzi sunt:

 • a)     resurse materiale - semințe de plante, îngrășăminte organice, apa;

 • b)     resurse umane - muncitori de deservire, peisagist, personal necalificat;

 • c)     utilaje - mijloace de transport, sisteme de irigații.

Art. 75. Activitatea de amenajare a spatiilor verzi cu flori si arbuști se va realiza conform procedurilor tehnice din regulamentul-cadru de organizare si funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, adoptat prin HG 955/ 2004.

Art. 76. Domeniul public cu destinația "spatii verzi" va avea specificat pe planul cadastral structura geologica a solului, iar materialul dendrologic si floricol utilizat va fi compatibil cu structura geologica a solului in care se planteaza. Activitățile de amenajare si extindere a spatiilor verzi din diferitele zone ale aceleiași localitati vor fi coordonate in scopul evitării monotoniei peisagistice si funcționale.

Art. 77. Pentru realizarea lucrărilor de plantare a arbuștilor ornamentali în spațiile verzi, se execută următoarele operațiuni:

 • (1)  saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal;

 • (2)  plantarea arbuștilor ornamentali:

 • a)     extragerea arbuștilor cu sau fara balot de pamant la rădăcină se realizează prin saparea sântului circular in jurul balotului, curatarea si taierea rădăcinilor, finisarea si ambalarea balotului, invelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoara, protejarea bazei tulpinii prin infasurarca cu panza de sac;

 • b)     fixarea arbuștilor in camion, stropirea cu apa a coroanei si transportul in zona de lucru, la locul de plantare;

 • c)      mocirlitul rădăcinilor;

 • d)     așezarea balotului in groapa;

 • e)     scoaterea ambalajului;

0     astuparea cu pamant a gropilor de plantare;

 • g)     baterea pământului;

 • h)     executarea farfuriilor sau mușuroaielor;

 • i)      executarea primului udat;

 • j)      fasonarea coroanei.

 • (3) Lucrările do plantări do flori și plante perene se vor realiza astfel:

 • a)      plantari de flori:

transportul ghivecelor cu flori in interiorul zonei de lucru;

4    saparea gropilor pentru plantare;

4    plantarea, udarea si acoperirea cu pamant;

 • b)     plantarea plantelor perene:

4    a) saparea in jurul plantei pentru formarea balotului;

4?-    b) infasuiaiea baloLului cu hârtie groasa si legarea cu sarma;

4    c) saparea gropilor pentru plantare;

4    d) transportul in interiorul zonei de lucru;

4    e) plantarea;

4    f) udarea.

 • (4) Lucrările de intretinere obligatorii care se vor executa sunt:

 • a)      udarea plantațiilor:

4 desfasurarea, cuplarea si strângerea furtunului de apa la gura de apa;

4-    udatul propriu-zis;

 • b)     plivirea buruienilor:

4    extragerea manuala a buruienilor cu unelte de plivit;

4 depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru, in grămezi;

4    caratul buruienilor;

 • c)     lucrări de combatere a bolilor si dăunătorilor in plantații:

4 maruntirea si prepararea amestecului de substanțe chimice pentru combatere si umplerea aparatului;

4 executarea stropirii sau prafuirii prin acționare manuala.

 • (5) Resursele principale utilizate in vederea amenajării spatiilor verzi cu arbuști si flori sunt:

 • a)     resurse materiale:

4    răsaduri de flori;

4    plante perene;

4    puieti de arbuști;

4    îngrășăminte organice;

4    împletitura de sarma;

'4    panza de sac;

•4    apa.

 • b)     resurse umane:

4    muncitori pentru deservire;

4    pcisagist;

 • c)      utilaje:

4-    mijloace de transport;

4    autocisterna cu dispozitiv dc stropit.

 • (6) Luciaiile de plantare propriu-zisa a arborilor si arbuștilor ornamentali in spatii verzi se va realiza astfel:

 • a) sapaiea manuala a ^loptloi de difeute dimensiuni si a sântului pentru gard viu, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de namant vegetal;

 • b)     plantarea arborilor si arbuștilor:

4    saparea sântului in jurul balotului;

4    curatarea si taierea rădăcinilor;

4 invclirea coroanei cu rogojini legate cu sfoara;

4 protejarea bazei tulpinii prin infasurarea cu panza de sac;

4 fixarea in autovehicul si stropirea coroanei cu apa;

4    transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare;

4    mocirlitul rădăcinilor;

4 așezarea balotului in groapa;

4    scoaterea ambalajului;

4    astuparea cu pamant a gropilor de plantare;

4    baterea pământului;


4    executarea farfuriilor sau a mușuroaielor;

4    primul udat;

4    fasonatul coroanei.

 • (7) Plantarea gardului viu se va realiza astfel:

 • a)     executarea sântului pentru plantat;

 • b)     scoaterea puietilor din depozit;

 • c)     transportul puietilor la locul de plantare si repartizarea lor pe lungimea sântului;

 • d)     fasonatul si mocirlitul;

 • e)     plantatul puietilor si primul udat.

 • (8) Lucrările de protejare a plantațiilor care se vor executa sunt:

 • a)      udarea plantațiilor:

4 desfasurarea, cuplarea si strângerea furtunului la gura de apa;

4    udatul propriu-zis;

 • b)     invelirea trunchiului cu funii din trestie cu aparatori.

 • (9) în plantații lucrările de combatere a bolilor si dăunătorilor se vor executa astfel:


4 maruntirea si prepararea amestecului de substanțe chimice pentru combatere si umplerea aparatului;

4 executarea stropirii sau prafuirii prin acționare manuala.

 • (10)       Lucrările de întreținere sau tăierile de corecție se vor realiza astfel:

 • a)     taierea ramurilor cu foarfecă sau ferăstrăul in vederea formarii coroanei;

 • b)     netezirea tăieturilor cu cosorul;

 • c)     evacuarea ramurilor taiate la mat ginea zonei de luciu;

 • d)     strângerea restuliloi iczultale in urma tăierii si îndepărtarea lor din zona dc lucru.

 • (11)        Resursele principale utilizate in vederea amenajării spatiilor verzi cu arbori si arbuști sunt:

 • a)     resurse materiale:

4    ai boii de foioase si rasinoase;

4    plante perene;

4^    puieti de arbuști;

^k    îngrășăminte organice;

împletitura de sarma;

T    panza de sac;

apa;

 • b)     resurse umane:

^k    muncitori deservire;

^k    peisagist;

^k    personal necalificat;

 • c)      utilaje:

4?    mîj Joace de transport;

autocisterna cu dispozitiv de transport.

Art. 78. Spațiile verzi din municipiul Bacău ce necesită a fi amenajate și întreținute sunt alcătuite din parcuri, scuaruri, pietonale, pastile de intersecție, aliniamente și mediane stradale, sensuri giratorii și au în componență rabate de flori anuale, suprafețe înierbate și gzonate, plantații de trandafiri, garduri vii, forme buxus și tufe ornamentale.

 • (1) De asemenea pentru îmbunătățirea aspectului decorativ al unor zone intens circulate și frecventate de cetățeni există jardiniere, vase de beton Și jardiniere din lemn în care se vor planta flori anuale, precum și obiecte decorative din lemn care vor fi decorate cu ghivece cu flori curgătoare.

 • (2) Activitățile din cadrul serviciului sunt:

■^k Amenajare spații publice

întreținere spații publice

 • (3) Obiectivele pe care trebuie sa le atinga prestarea serviciilor de întreținere si amenajare a spațiilor publice, din municipiul Bacău, sunt următoarele:

îmbunatatirea calitatii vieții cetățenilor;

^k    promovarea calitatii si eficienta activitatilor de întreținere si amenajare a spatiilor verzi;

âk    protejarea zonelor verzi, a domeniului public si punerea in valoare a acestora, protecția

mediului înconjurător cu evidențierea masurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

 • (4) Amplasamentele care face obiectul prezentului caiet de sarcini sunt situate in municipiul Bacău, pe teritoriul intravilan al acestuia .Terenul este proprietatea Municipiului Bacău.

Activități de amenajare, întreținere, înfrumusețare a spațiilor publice din Muu. Bacău

Art7 9. Activitățile de întreținere si amenajare din municipiul Bacău sunt:

■=k Salubrizarea suprafețelor gazonate si a cailor de circulație

întreținerea, amenajarea, conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existent întreținerea fântânilor arteziene, a toaletelor publice

T- întreținerea mobilierului urban si a locurilor de joaca pentru copii

Art 80. Descrierea activitatilor

 • (1) Activitățile de amenajare, întreținere, înfrumusețare a spațiilor publice se desfasoara in scopul aducerii si menținerii domeniului public in stare de curățenie.

 • (2) Aceste activități presupun următorul ciclu de operații:

Adunarea deșeurilor de pe spatiile verzi, locuri de joaca pentru copii.

'4- Colectarea deșeurilor de pe spatiile verzi, locuri de joaca pentru copii.

Art. 81. Descrierea activitatii de întreținere și amenajare a spațiilor publice

 • (1) Activitatea de întreținere in parcuri se desfasoara in scopul conservării fondului plantat existent (arbori, arbuști, gazon, plante florale) si al completării acestuia.


 • (2) Aceasta activitate presupune următoarele operații:

întreținerea vegetației arbustive prin lucrări de corecție, tăieri, saparea solului, plivirea si prasitul buruienilor, udat

întreținerea gazonului prin lucrări de cosit, greblat de frunze si crengi, udat

4*    întreținerea plantelor florale prin lucrări de plivit si prăsit buruieni, udat

--E    completarea fondului plantat existent cu arbori, arbuști, plante florale, gazon

 • (3) Activitatea va fi condiționată de existenta la punctul de lucru, la începerea lucrărilor a următoarelor:

4- ordin de lucru

4- asigurarea la punctul de lucru prin grija șefului de punct de lucru a materialelor necesare execuției, utilajelor si utilităților aferente execuției

4 asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoașterea procedurilor tehnice de execuție, detaliile de execuție si instrucțiunile aplicabile.

 • (4) Pregătirea terenului


Lucrarea se realizează incepand cu luna aprilie si pana la sfârșitul lunii septembrie/octombrie, numai pe vreme uscata, ziua si constituie procesul tehnologic al lucrărilor de amenajare suprafețe cu gazon si plantații floricole. Aceste lucrări constau în:

 • a)     Degajarea terenului prin strângerea cu mana, sapa si grebla, in grămezi, a diferitelor materiale existente la suprafața sau puțin îngropate.

 • b)     Curatarea terenului prin sapare cu sapa la adancimc de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru.

 • c)     defrișări si tăieri sau doborâri de arbori, operațiune care se aplica numai in ipoteza întâlnii ii acestora in ansamblul lucrărilor dc amenajate a pelu/eloi galonate

 • d)     Extragerea pământului vegetal se realizează pun tapaiea si ai uneai ea pământului in depozit sau vehicul, indepartarea rădăcinilor, pietrelor si altor corpuri străine

 • e)     Mobilizarea solului in vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea si sfaramarea sumara a bulgarilor, nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla, finisarea prin greblarea repetata la metru patrat de suprafața mobilizata

 • (5) însamantarea gazonului

Lucrarea se realizează începând cu luna aprilie si pana la sfârșitul lunii septembrie/octombrie, in funcție de condițiile meteorologice si consta în:

 • a)     transportul in interiorul zonei de lucru

 • b)     semanarca prin imprasticrca cu mana

 • c)     îngropatul cu grebla de gradina

 • d)     tasarea solului semanat cu tăvălugul

 • e)     Recepția lucrării se va efectua in termen de 30 de zile de la data efectuării insamantarii.

 • (5).l. Suprafața insamantata va fi acoperita in proporție de 100%.

(5).2. Suprafața insamantata care nu corespunde acestor cerințe va fi reinsamantata pe cheltuiala concesionarului.

 • (6) Udatul terenului

Lucrarea se realizează in perioada aprilie-octombrie, diferențiat in funcție de condițiile meteo, dimineața devreme si noaptea, prin instalație de udare automata.

 • (7) întreținerea peluzelor gazonate

Lucrarea se realizează in perioada aprilie-septembrie, numai pe vreme uscata pentru lucrările de cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrările de greblat si consta in:

 • a)     Cosirea mecanica a gazonului si strângerea in grămezi, cu grebla, in zona de lucru

 • b)     plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in grămezi

 • c)     caratul buruienilor

 • d)     adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in grămezi

 • e)      transportul frunzelor si al ierbii

 • (8) întreținerea trandafirilor cataratori

Lucrarea se realizează in perioada mai - octombrie, cu o frecventa de o data pe luna, si constă in:

 • a)     plivirea si prasitul buruienilor, depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in grămezi

 • b)     caratul buruienilor

 • c)     combaterea bolilor si dăunătorilor prin maruntirea substanțelor si prepararea amestecului de substanțe chimice, umplerea aparatului de stropit

 • (9) întreținerea arbuștilor decorativi

Lucrarea se realizează in perioada aprilie- octombrie pentru arbuști si consta in:

 • a)     plivirea si prasitul buruienilor, depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in grămezi, caratul buruienilor (lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna)

 • b)     tunderea gardurilor vii (in perioada apiilie-octombrie, o data pe luna)

 • c)     tăieri de corecție la arbuști prin taierea ramurilor cu foarfecă sau fierăstrăul de mana, netezirea tăieturii cu cosorul, strângerea ramurilor rezultae si îndepărtarea lor din zon de lucru (se e^ecuhi piiimivaia - luna mailie si toamna luna noioinbrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • d)     udarea plantațiilor

 • (10)       Plantarea arborilor si arbuștilor ornamentali

Lucrarea se executa primavara devreme si toamna târziu, in funcție de condițiile meteorologice si consta in:

saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a sântului pentru gard viu, cu paști ai ea sti uctui ii solului si separarea stratului de pamant vegetal

4 transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

4    mocirlitul rădăcinilor la foioasele fara balot

4    așezarea in groapa

4- astuparea cu pamant a gropilor de plantare

4    baterea pământului

4    executarea farfuriilor sau a mușuroaielor

4    primul udat

4    fasonatul coroanei

4    tutoratul arborilor cu tutori confecționați din lemn

4    Plantat trandafiri

 • a)     Lucrarea se executa in cursul lunii octombrie si consta in:

4    transportul plantelor in interiorul zonei de lucru

4 saparea gropilor pentru plantare

4 plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

 • b)     Activitatea de plantare a arborilor si arbuștilor ornamentali include si prețul de cost al acestora

 • c)     Materialele achiziționate in vederea plantarii vor fi cu balot si insotite de certificate de calitate.

 • d)     Prestatorul de lucrări va oferi o garanție de cel puțin 1 an pentru materialul dendrofloricol utifizaL in plantari

 • (11)       Scarificare gazon.

Lucrarea consta in eliminarea resturilor din gazon, readucerea aerului și luminii în părțile inferioare ale ierbii, făcând ca firele să fie mai viguroase. Fertilizatorul poate ajunge iarăși Ia rădăcini și nu mai hrănește mușchiul și bacteriile de descompunere din resturile dintre fire. Prima scarificare se realizează în martie si a doua la mijlocul sau la sfârșitul lunii Mai.

 • (12)       Erbicidarea selectiva a buruienilor din suprafețele gazonate. Operațiunea include in prețul de cost substanțele (erbicide) si consta in pulverizarea cu vermorelul sau atomizorul a unor substanțe otrăvitoare pentru buruienile din gazon.

 • (13)       împrăștiat in gr. chimice complexe inclusiv valoare material. Fertilizarea terenului Se folosesc îngrășăminte adecvate, in raport cu gradul de aprovizionare al solului pentru gazon. Incorporarea îngrășămintelor se face cu freza sau grebla.

Operațiunea include in prețul do cost ingrasamintel© chimice utilizate.

 • (14)       Greblat frunze si crengi

Este o activitate necesara întreținerii gazonului si a zonelor verzi si consta in indepartarea cu grebla a frunzelor uscate si a crengilor de pe suprafața zonelor verzi , strângerea in grămezi in zona de lucru-asigurarca transportului, cantarirea si descaicaiea

 • (15)       Greblat nisip - loc de joaca pentru copii

Este o activitate necesara întreținerii locului de joaca pentru copii si consta in indepartarea cu grebla și colectarea deșeurilor.

 • (16)       CuiuLuL teren cu sapa (îndepărtat vegetație)

Consta in: curățarea terenului, prin săpare cu sapa la adâncime de 5 cm, îndepărtând iarba,buruienile și transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;

 • (17)      Mobilizat teren. Cuprinde:

4 saparea si întoarcerea pământului cu sfaramarea sumara a bulgarilor;

4 nivelarea si maruntirea bulgarilor;

4 finisarea prin greblare repetata la metru patrat de suprafața mobilizata;

 • (18)       Nivelat teren

Se executa prin taierea dâmburilor si împingerea in goluri a pământului.

 • (19)       Tăieri corecție arbuști

Lucrările de întreținere sau tăierile de corecție se vor realiza astfel:

4 tăierea ramurilor cu foarfecă sau fierăstrăul în vederea formării coroanei;

4 netezirea tăieturilor cu cosorul,

4    evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;

4    strângerea resturilor rezultate în urma tăierii și îndepărtarea lor din zona de lucru imediat

după finalizarea lucrării.

Eliminarea lăstarilor apăruți din tulpină și rădăcină;

Aceștia se vor elimina prin tăiere cu cosorul sau foarfecă, se vor strânge în grămezi și încărca în mijlocul de transport.

 • (20)       Transport nisipului la locul de joaca pentru copii

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta nisip pe raza municipiului Bacău vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestora sau murdărirea carosabilului.

Operațiunea include in prețul de cost valoarea nisipului.

Art 82. Descrierea activitatii de întreținere a mobilierului urban (pavilion, banei, coșuri de gunoi, echipamente de joaca, garduri metalice si împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), construcțiilor utlitare si decorative.

 • (1) Activitatea de întreținere si completare a mobilierului urban, a construcțiilor decorative si utlitare se desfasoară în scopul conservării fondului existent si se desfasoara pe tot parcursul anului (cu excepția sezonului de iarnă), ori de cate ori este nevoie.

 • (2) Această activitate presupune următoarele operații:

 • a)     întreținerea băncilor de odihna, coșurilor de gunoi prin lucrări de reparații (înlocuirea șuruburilor lipsa, a stingiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorați, înlocuirea picioarelor din beton degradate, vopsitorii) și completarea fondului existent

 • b)     întreținerea construcțiilor utilitare si decorative existente garduri din plasa de sarma, pergole, refacerea panourilor de gard, a stâlpilor si șuruburilor de fixare lipsa sau distruse, înlocuirea si refacerea structurilor din lemn ale pavilionului) completarea fondului existent.

 • c)     îuti elinei ea uuhipaincntcloi de joaca peaitiu copii (iefiicerea structurilor din lemn din componenta echipamentelor dejoaca-scari, turnulețe, înlocuirea topoganelor defecte din fibra de sticla, înlocuirea șuruburilor si componentelor lipsa sau distruse, vopsitorii ) si completai ea fondului existent. Lucrările de intrelinere si reparații la echipamentele de joaca nu se executa in perioada de garanție oferita de producatoi/executant.

 • d)     fântâni arteziene - întreținerea și repararea sistemului hidraulic si a pompei submesibile, vopsire si întreținere a bazinului si a pârtilor componente, reparații la cărămizile aparente si a gresiei. Lucrările de întreținere si reparații nu se executa in perioada de garanție oferita de producator/executant.

 • e)     sistem de irigație - supravegherea si asigurarea funcționarii optime a sistemului de irigație a zonelor verzi din parcuri. Lucrările de întreținere si reparații la sistemul de irigație nu se executa in perioada de garanție oferita de producator/executant.

 • f)     cișmele de apa potabila - supravegherea si asigurarea funcționarii optime a cișmelelor din parc. Lucrările de întreținere si reparații la cișmele de apa potabila nu se executa in perioada de garanție oferita de producator/executant

 • g)     Costurile (manopera + material) privind lucrările de reparații a mobilierului urban (pavilion, banei, coșuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), construcțiilor utlitare si decorative, fantana arteziana, cișmele de apa potabila, sistem de irigație, alee pavaj din lemn de exterior, toaleta publica va fi prezentat beneficiarului printr-un deviz oferta pentru aceste tipuri de lucrări.

 • (3) Serviciile de reparații se vor executa la fata locului sau la sediul unitatii numai de către personal executant instruit si testat in ceea ce privește procedura de lucru. Serviciile de întreținere si reparații la mobilierul urban (banei, coșuri de deșeuri) nu se executa in perioada de garanție oferita de producator/executant, cu excepția celor datorate vandalizarii.

Art. 83. Caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performantă

 • (1) Serviciile se vor presta in conformitate cu prezentul Regulament și Caiet de Sarcini.

 • (2) Spațiile publice se considera salubrizate si intretinute când sunt efectuate lucrările necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop, prevăzută in programul de prestație întocmit de achizitorul de servicii, in funcție de sezon.

 • (3) Programul prestației se va stabili de achizitor si va avea in vedere ca suprafețele cuprinse in program sa fie zilnic in stare de curățenie, cu vegetația si fondul construit existent intretinute, prin executarea tuturor serviciilor necesare.

 • (4) Prestatorul de servicii isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport, in funcție de volumul de lucrări estimate, avand in vedere ca spațiile publice sa fie zilnic in stare de curățenie si intretinute prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare in funcție de anotimp, in scopul obținerii si menținerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului Caiet de sarcini.

 • (5) Serviciile specifice de întreținere a spatiilor verzi, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini precum si lucrările stricte de specialitate (plantat flori perene, întreținut trandafiri, arbori, arbuști si conifere, tuns arbuști, cosit iarba, tuns gazon) se impun a fi efectuate cu personal calificat si toate utilaje necesare.

 • (6) Prestatorul de servicii va asigura personal pentru executarea serviciilor intr-un interval de timp optim si in condiții de caliLale.

 • (7) Prestatorul de servicii va avea in dotare minim 1 autovehicul adecvat pentru transportul mateiialeloi. Mașinile si utilajele sa fie folosite in exclusivitate peiiUu intietineiea si amenajarea spațiilor publice. Utilajele, echipamentele si uneltele trebuie menținute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

 • (8) Cheltuielile cu transportul pentru aprovizionarea cu materiale si transportul personalului, sculelor si materialelor la amplasamente, vor fi incluse in prețul unitar ofertat pentru fiecare lucrare.

 • (9) Aceste costuri vor fi incluse in sltucluia piciului ofertat peniiu fiecaie lip de luciaie.

 • (10)       Serviciile specifice, care fac obiectul prezentului regulament și caiet de sarcini se impun a fi efectuate cu societăți specializate ce dispun de personal calificat, utilaje necesare.

Art. 84. Cerințe privind impactul asupra mediului inconjurator

 • (1) Prestatorul de servicii va respecta prevederile legislației în vigoare în ceea ce privește protecția mediului. In situația oricărui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat “poluator". Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locațiile proprii în timpul executării contractului.

 • (2) Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depășiri ale nivelului de zgomot admis.

Art. 85. Asigurarea normelor de securitate in munca. Prestatorul de servicii va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul prestatorului sau pe care prestatorul il generează urmare a activitatii desfășurate in baza contractului cu Municipiul Bacău.

Art. 86. Supravegherea lucrărilor

 • (1) în derularea activitatilor de întreținere si amenajare, prestatorul de servicii va asigura supravegherea materialelor si dotărilor existente. în cazul in care se constata defecțiuni sau disfunctionalitati acestea vor fi aduse la cunoștința achizitorului in cel mai scurt timp, in vederea remedierii acestora.

 • (2) în caz de constatare a distrugerilor sau sustragerilor de materiale sau după caz a dotărilor existente in parc, prestatorul de servicii va anunța imediat societatea cu atribuții de paza a parcului sau după caz Politia Locala sau Politia Municipiului Bacău. Acest fapt va fi adus imediat la cunoști inia achizitorului.

Art. 87. Verificarea si recepția lucrărilor.

 • (1) Achizitorul de servicii va verifica permanent modul de efectuare a prestației si va întocmi rapoarte de constatate, coiifinriale si de pieslulorul de servicii, privind cantitatea si calitatea prestatioi. Verificarea, controlul si recepția serviciilor pentiu iiilielineted si ainenajaiea spațiiloi publice se va face de către delegatul Municipiului Bacău, împreuna cu delegatul prestatorului de servicii.

 • (2) La finalizarea unei comenzi se va întocmi o situație de plata pe baza Devizului oferta prezentat si a programului de servicii emis de Municipiului Bacău, plata prestării serviciului se face in baza procesului verbal de recepție a lucrărilor semnat fara obiectiuni de reprezentantul Primăriei Municipiului Bacău.

 • (3) In rapoartele de constatare zilnica achizitorul de servicii va consemna si modul de rezolvare de către prestatorul de servicii a sesizărilor primite de la achizitorul de servici si, eventual, penalitățile aplicate prestatorului de servicii pentru deficientele constatate.

 • (4) La sfârșitul fiecărei luni se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de ambele parti, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice. Prestatorul de servicii răspunde si garanteaza material si financiar buna desfășurare a serviciilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestație.

 • (5) Serviciile pentru întreținerea si amenajarea spațiilor publice din municipiul Bacău trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activitati.

 • (6) îi revin prestatorului toate obligațiile privind daunele, costurile si pretențiile inițiate de terte parti si formulate împotriva achizitorului si/ sau prestatorului de servicii, in legătură cu prestarea defectuoasa sau neprestarea serviciilor potrivit contractului, toate costurile privind remedierea revin prestatorului.

 • (7) Toate serviciile privind întreținerea si amenajarea spațiilor publice vor respecta procedee de execuție conform normativelor in vigoare.

Asigurarea gestiunii în sectorul administrării domeniului public și privat al activității de conservare, protejare și extindere a fondului vegetal si producere a materialului dendrofloricol (sere de flori) necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei stradale Și a locuințelor de agrement în Mun. Bacău

Art. 88. Datele de identificare a activitatii de producere a materialului dendrofloricol (Sera de flori).

 • (1) Activitățile care fac obiectul delegării sunt:

 • a.  Producerea de răsaduri de flori anuale in sera, răsadnițe si solarii;

 • b.  Producerea de răsaduri de flori bianuale si perene in solarii si la sol;

 • c.  înmulțirea materialului saditor la flori perene realizata prin divizarea tufei, drajoni, marcotaj, rizomi, bulbi;

 • d.  Producerea de material floricol la ghivece;

 • c. Producerea de material dendrologic (ailuisli de foioase, arbuști de rasinoase, gard viu) in sera si pepiniera.

 • (2) Autoritatea concedenta a activitatii de producere a materialului dendrofloricol este Consiliul Local al Municipiului Bacău

Producerea de răsaduri de flori anuale in sera, răsadnițe si solarii

Art. 89. Descrierea activitatilor.

 • (1) Vor fi produse răsaduri de flori care se pretează condițiilor pedoclimatice din zona municipiului Bacău, cit si din alte specii care sa asigure diversitate in amenajarea spatiilor verzi din oraș.

 • (2) Producția anuala de răsaduri de flori produse in sera, solarii, răsadnițe si la sol va fi de cca. 250 mii fire, in ceste condiții fiind asigurat necesarul de plantat pe spatiile amenajate in oraș.

Condiții tehnice. Producerea de răsaduri de flori in sera, răsadnițe si solarii necesita efectuarea următoarelor activitati:


 • a.  asigurarea cu semințe de calitate de la unitati specializate sau din producția proprie;

 • b.  aprovizionarea cu pamint vegetal, gunoi de grajd, turba, pamint de frunze, nisip;

 • c.  realizarea amestecului in proporțiile necesare si tratamentul cu sintogril si sinoratox;

 • d.  transportul amestecului in sera, așezarea, compactarea si umectarea acestuia in laditele pregătite pentru semanat;

 • e.  semănatul in ladite;

 • f.  udatul zilnic;

 • g.  asigurarea temperaturii in sera;

 • h.  repicatul răsadurilor din ladite si plantarea in ghivece;

 • i.  udatul si plivitul zilnic a ghivecelor;

 • j.  scoaterea ghivecelor afara din sera pentru calire si pregătirea pentru plantare;

 • k.  transportul gunoiului de grajd (gunoi de bovine si cabaline);

 • l.  așezarea gunoiului in platforme pentru răsadnițe si compactarea acestuia;

 • m. confecționarea ramelor din cherestea pentru răsadnițe;

 • n. așezarea amestecului de pamint in rame, compactarea si amestecarea amestecului;

 • o.  semănatul speciilor de flori in rasadnita;

 • p.  udatul zilnic si menținerea condițiilor de temperatura;

 • q.  plivitul buruienilor si asigurarea densității plantelor in rasadnita;

 • r.  acoperirea solariilor cu folie de polietilena;

 • s.  mobilizarea terenului si pregătirea pentru semanat in solarii;

 • t.  seinanaiea speciilor de flori in solarii;

 • u.  udatul zilnic a semănăturilor;

 • v.  plivitul buruienilor in solarii;

 • w. pregătirea răsadurilor pentru plantare.

Ai L 90. Hioducerea de material florîcol la ghivece necesita efectuarea următoarelor activitati:

 • a.  aprovizionarea cu ghivece pentru flori;

 • b.  prepararea si tratarea amestecului de pairi ini;

 • c.  plantarea butașilor de flori Ia ghivece;

 • d. udatul zilnic si tratarea periodica cu insecticide si fungicide;

 • e. aplicarea de ingrasamint foliar in funcție de faza de vegetație;

£ înmulțirea speciilor de flori la ghiveci prin butași.

Art. 91. Producerea de material dendrologic (arbuști de foioase, arbuști de rasinoasc, gard viu) in sera si pepiniera.

 • (1) Pentru amenajarea spatiilor verzi, scuarilor si parcurilor, vor fi produși in sera si pepiniera puieti de tuia, magnolia, trandafiri, hibiscus, spirea.

 • (2) Pentru obținerea de material floricol si dendrologic de calitate, este necesara efectuarea periodica a tratamentelor pentru combaterea bolilor si dăunătorilor.

Art 92.Conditii de exploatare a activitatii de producere a materialului dendrofloricol

 • (1) Condiții tehnice

 • a.  Activitățile de producere a materialului dendrofloricol (Sera de flori) trebuie sa asigure producerea anuala de răsad de flori și puieti de arbuști pentru amenajarea spatiilor verzi de pe raza municipiului Bacău.

 • b. Toate dotările tehnice existente in prezent la Sera de flori vor fi utilizate numai pentru producerea de material dendrofloricol.

 • c.   Ofertantul va prezenta propuneri de modernizare a procesului de producție a materialului dendrofloricol, inclusiv dotări tehnice, pentru care va primi puncte la evaluarea ofertelor.

 • (2) Obiective de exploatare. Obiectivele pe care trebuie sa le atinga activitatea de producere a materialului dendrofloricol ce face obiectul concesiunii sunt următoarele:

 • a.  imbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor;

 • b. realizarea unui aspect peisagistic armonios,

 • c.  a spatiilor verzi amenajate pe raza municipiului;

 • d.  promovarea calitatii si eficientei activitatilor de producere a materialului dendrofloricol;

 • e.  dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • f.  protecția mediului înconjurător.

 • (3) Obiective de ordin economic.

 • a. Activitatea de producere a materialului dendrofloricol (Sera de flori) va urmări sa realizeze un raport calitate/cost cit mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiuneși un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

b Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al piuslalici și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

 • (4) Obiective de mediu.

 • a. Pe ptuioadu derulării contractului do concesiune se vot tespecta condiliile impuse de avizele do inedEii

b Pe tonta perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu componente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

Art. 93, Sarcinile autorităților administrației publice locale si alo operatorilor in domeniul invostitiilor.

 • (1) Finanțarea lucrărilor operatorului se asigura, după caz, din următoarele surse:

 • a.  Fonduri proprii ale operatorului;

 • b.  Credite bancare obținute de operator;

 • c.  Contribuția de capital privat a operatorului;

 • d.  Economii rezultate din dotarea cu echipamente performante;

 • e.  Alte surse.

 • (2) Finanțarea lucrărilor de către administrația publica locala se asigura din:

 • a.  fonduri proprii ale bugetului local;

 • b.  alte surse constituite conform legii.

Art. 94. Clauze financiare si asigurări

 • (1) Operatorul activitatilor va incasa lunar de la Beneficiar, in baza facturii emise conform comenzii, valoarea lucrărilor confirmate prin procesul verbal de recepție a lucrărilor si a raportului de activitate, care vor cuprinde volumul lucrărilor si valoarea acestora, confirmate de Beneficiar.

 • (2) Emiterea documentelor de decontare a lucrărilor efectuate de operator se va face in următoarea succesiune:

 • a.  In primele trei zile lucratoare ale lunii in curs, operatorul va prezenta concedentului situația lucrărilor efectuate in luna precedenta;

 • b.  Concedentul va analiza si confirma, in următoarele trei zile, volumul de lucrări executate si inscrise in situația de lucrări si va comunica operatorului rezultatul analizei;

 • c.  Pe baza situației de lucrări confirmate de concedent, operatorul va intocmi factura aferenta lucrărilor executate in luna precedenta.

Art 95. Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii

 • (1) Bunurile privitoare la activitatea de producere a materialului dendrofloricol (Sera de flori) din patrimoniul public sunt bunuri de retur si se preiau pe baza de proces verbal de predare primire.

 • (2) Operatorul este obligat sa efectueze întreținerea, reparațiile curente si accidentale, precum si cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public ce fac obiectul contractului de concesiune. Operatorul va transmite anual situația patrimoniului preluat prin procesul verbal, la data de 31 decembrie si modificările privind acest patrimoniu pentru a fi inscrise in contabilitatea concedentului.

 • (3) La încetarea contractului de concesiune, investiLiile si bunirile concesionarului ramin in patrimoniul Consiliului Local al municipiului Bacău.

 • (4) Bunurile din domeniul privat privind activitatea de producere a materialului dendrofloricol sunt bunuri de folosința si se pieiau pe baza de pioces veibal de predare primire. Operatorul este obligat sa efectueze intre tinerea, reparațiilor curente, accidentale si cele capitale ce se impun. Operatorul este obligat sa asigure înlocuirea bunurilor de folosința destinate activitatilor de producere a mateiialului dendrolloricol, din fonduri proprii, atunci cind acest lucru este necesar.

Art. 96. Obligațiile privind protecția mediului

 • (1) Concesionarul trebuie sa respecte obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea activitatilor de producere a materialului dendrofloricol, precum si cele derivate din activitatile conexe serviciului, cum ar fî exploatarea utilajelor si parcului auto.

 • (2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu, sc va conveni cu acestea un program de conformare.

Art.97. Verificări, recepții, garanții.

 • (1) Concedentul va verifica permanent/zilnic modul de efectuare a prestației de către operator, întocmind rapoarte de constatare privind calitatea prestației si cantitatile de material dendrofloricol produse. La sfirsitul fiecărei luni se intocmeste un proces verbal de recepție, semnat de ambele parti, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice.

 • (2) Operatorul răspunde si garanteaza material si financiar pentru buna desfășurare a prestației, calitatea si cantitatile stabilite.

 • (3) Verificările vor fi efectuate de concedent numai in prezenta unui reprezentant al operatorului.

Art. 98. Investiții

Ofertantul va avea in vedere realizarea următoarelor investiții:

 • a.  Extinderea serei de flori cu inca un corp similar ca dimensiuni cu cele existente;

 • b.  Schimbarea instalației de încălzire in sera;

 • c.  Amenajarea unei pepiniere pe terenul disponibil in incinta serei de flori.

SECȚIUNEA IV

ORGANIZAREA SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Art. 99. Totodată pentru buna gestionare a serviciilor se va asigura îndeplinirea condițiilor de înființare organizare și exploatare in conformitate cu art. 6 din Ordonanța nr. 71/2002.

Art. 100. înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat vor avea în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

 • a)      securitatea seiviciiloi fuinizate/piestale;

 • b)     continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;'

 • c)     adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale;

 • d)     accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;

 • e)      lari tarea echitabilă a serviciilor furni zate/pieslate,

 • f)      consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

 • I. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ALE OPERATORILOR ȘI BENEFICIARILOR DE SERVICII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Drepturile și obligațiile autorităților administrației publice locale

Art. 101. Autoritățile administrației publice locale acționează în numele și în interesul comunităților locale pe care le reprezintă și răspund fata de acestea pentru:

 • a.  modul în care gestionează și administrează infrastructura edilitar-urbana a unităților administrativteritoriale;

 • b. modul în care organizează, coordonează și controlează serviciile de administrare a domeniului public și privat.

Art. 102. Autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:

 • a.  stabilirea strategiilor de dezvoltare și funcționare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • b.  luarea inițiativelor și adoptarea hotărârilor privitoare la serviciile de administrare a domeniului public și privat;

 • c.  exercitarea competentelor și responsabilităților ce le revin potrivit legislației în vigoare, referitoare la serviciile de administrare a domeniului public și privat.

Art. 103. Autoritățile administrației publice locale au în raport cu operatorii următoarele drepturi:

 • a.  sa verifice, sa solicite refundamentarea și sa aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operatorul serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • b.  sa sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respecta indicatorii de performanta și parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de concesiune, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului de serviciu.

Art. 104. Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații:

 • a.  sa asigure un mediu de afaceri concurential și transparent și sa asigure un tratament egal tuturor operațiunilor;

 • b.  sa asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice privind pregătirea ofertelor și participarea la licitații;

 • c.  sa elaboreze și sa aprobe documentele necesare organizării și desfășurării piuceduiiloi de concesiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat»

 • d.  sa aducă la cunoștința publica, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror obiect îl constituie serviciile de administrare a domeniului public și privat;

 • e.  sa atribuie contractele de concesiune a serviciilor dc administrare a domeniului public și privat, în confoimltate cu pioceduiile legale,

 • f.  sa respecte și sa îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de concesiune,

 • g.  sa achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;

 • h.  sa păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorilor, altele decât cele publice.

Drepturile și obligațiile operatorului

Art. 105. Drepturile operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public și privat se înscriu în caietele de sarcini, în regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public și privat și în contractele de concesiune, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

 • (1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, indiferent de forma de organizare și/sau de forma de proprietate, au calitatea de autoritate contractantă și au obligația de a efectua achiziții publice potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art 106. Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat au următoarele drepturi:

 • a.  sa încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantității și calității acestora;

 • b.  sa propună autorităților administrației publice locale ajustarea periodică a prețurilor și a tarifelor, în funcție de influentele intervenite în costurile de operare;

 • c.  sa sisteze furnizarea/prestarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat către utilizatorii care nu și-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plata. Reluarea furnizării/prestării serviciilor se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plății, cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării, fiind suportate de utilizator.

Art. 107. Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat au fata de utilizatori următoarele obligații:

 • a.  sa presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute în contract;

 • b.  sa deservească toți utilizatorii din aria de acoperire;

 • c.  sa respecte indicatorii de performanta stabiliți de autoritățile administrației publice locale în caietele de sarcini sau în contractele de concesiune;

 • d.  sa furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și sa asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționarii și dezvoltării sei viciilor, în con foi ml Late cu clauzele contractului de concesiune și prevederile legale în vigoare;

 • e. sa pună în aplicare motodo performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de noiinelc legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii;

 • f.  sa asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art. 108. Utilizatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat au următoarele drepturi:

 • a.  acces neîngrădit la informațiile publice privind serviciile de administrare a domeniului public și privat;

 • b.  garantarea accesului și dreptului de a beneficia de serviciile de administrare a domeniului public și privat din aria de acoperire a operatorului;

 • c.  de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire la serviciile de administrare a domeniului public și privat:

 • d.  de a contesta. în condițiile legale, prevederile adoptate de consiliul local prin hotărâri proprii.

Art. 109. Utilizatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat au următoarele obligații;

 • a.  sa respecte clauzele contractului de fiirnizarc/prcslarc și sa își achite obligațiile de plata în conformitate cu prevederile acestora;

 • b.  sa achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii:

 • c.   sa plătească dobânzi și penalități de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor fata de bugetul de stat, în cazul in care contravin precizărilor de la Iii. b);

 • d.  sa respecte prevederile regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului public și privat, în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizați sau, în anumite cazuri, sa li se sisteze serviciul prestat.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Isabela PINTILIE
ANEXĂ la Regulamentul și Caietul de sarcini al concesiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Bacău

Regulamentul de organizare și funcționare al sistemului de parcare cu plată din municipiul Bacău

Cap. 1 Dispoziții generale

Ari. 1 Parcările publice din municipiul Bacău pot fi folosite de orice deținător de autovehicule care locuiește pe raza municipiului Bacău sau se află în tranzit.

Art. 2 Prezentul regulament, reglementează regimul parcărilor cu plată și fără plată din municipiul Bacău.

Art. 3 Parcările din municipiul Bacău pot fi rezervate contra cost prin plata anticipata, de către persoanele juridice, aflate pe o rază de 50 m de sediul acestora, în limita aprobată pentru acest sector de către autoritatea locală, conform prezentului Regulament.

Art. 4 Numărul de locuri rezervate va fi dimensionat în funcție de necesarul de locuri de parcare, ținându-se cont de natura obiectivului și condițiile concrete.

Cap. 2 Definiții

Art. 3 Loc de parcare - spații special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător; Anexa 2 la H.C.L. nr. 84/2008.

Parcările publice cu plată - sunt acele spații, special semnalizate, destinate parcării autovehiculelor pentru care se percep tarife orare/zilnice de parcare.

Parcările publice tară plată - sunt acele spații, de interes public, destinate parcării autovehiculelor pentru care nu se percep tarife dc parcare. De aceste spații dc parcare vor beneficia toți posesorii de iiulovehic.uk'. din municipiu sau din afara lui.

Tichet de parcare - document eliberat de casierul sau de distribuitorul de tichete dc parcare, în parcările cu plată special amenajate, care face dovada plății parcării.

Aparat de autotaxarc sau disti ibuitoi de Lichele de parcare - aparat ce eliberează conducătoiului auto tichetul de parcare.

Parcările rezervate - sunt locurile de parcare rezervate de persoanele juridice aflate Ia o distanta mai mica de 50 m de sediul acestora

Cap. 3 Regimul parcărilor cu plată din municipiul Bacău

Alt. 4 Sistemul de taxare se aplică în municipiul Bacău, în perimetrele prezentate în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 84/ 2008.

Art. 5 Parcările publice cu plată de pe raza municipiului Bacău, vor funcționa de luni pană vineri, între orele 08.00 și 18.00, și vor fl semnalizate corespunzător prin:

 • a)      indicator de parcare;

 • b)     tăbliță adițională pe care se va specifica „Parcare cu plată”, perioada pentru care se percepe taxa de parcare și H.C.L. Bacău care reglementează regimul parcărilor;

 • c)      marcaj rutier cu o culoare galbenă, diferit de marcajul stradal.

Art. 6(1) Parcările publice cu plată vor fi utilizate contra cost pe bază de:

Tichet de parcare

Abonament zilnic de parcare cu timp de staționare - 12h

Abonament lunar de parcare

Contract - abonament

 • (2) Abonamentele și contractele-abonament se eliberează sau se încheie de către administratorul parcărilor cu plată.

Art. 7(1)- Folosirea parcărilor publice cu plată se poate face numai după achitarea unei taxe de parcare.

 • (2) Taxele aferente utilizării parcărilor publice cu plată, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Bacău, vor fi încasate prin:

 • a) casieri special desemnați să elibereze tichctc de parcare

 • b) prin folosirea „distribuitorilor de ti chete de parcare”

u) abonament

 • d) contract - abonament

Art. 8 (1) Informarea utilizatorilor de parcări, cu privre la costul contravalorii serviciului de parcare pe unitatea de timp de staționare (l/2h, lh sau 1 lună) se va face de către casierul angajat, prin afișare pe aparatul de autotaxat sau la intrarea în parcare.

 • (2) Persoanele fizice și juridice din municipiul Bacău sau cele care tranzitează municipiul, utilizatori ai parcărilor cu plată, au obligația de a solicita și achita contravaloarea abonamentului sau tichetului de parcare corespunzător perioadei de timp pe care acesta intenționează să staționeze.

 • (3) Tichetul de parcare sau abonamentul poate face dovada plății tarifului de parcare doar în cazul în care este expus în mod vizibil pe bordul mașinii. In cazul în care tichetul de parcare sau abonamentul nu este expus în mod vizibil pe bordul mașinii, personalul împuternicit al Poliției Locale Bacău va considera parcarea neplătită și se va dispune măsura sancționării sau blocării.


 • (4) în situația în care conducătorul auto a realizat parcarea autovehiculului, dar refuză să plătească taxa de parcare, se va dispune măsura sancționării contravenționale sau blocării autovehiculului.

Art. 9 Autovehiculele vor fi parcate în ordinea sosirii lor în spațiul de parcare disponibil fără a lăsa locuri libere între mașini, iar conducătorii de autovehicule vor parca în așa fel încât să folosească un singur loc de parcare.

Art. 10 - (1) Mijloacele auto aparținând serviciilor de intervenție, cum ar fi poliție, pompieri, ambulanță, intervenții gaz metan etc. care poartă însemnele instituțiilor de care aparțin și care se află în misiune, vor fi scutite de plata taxei de parcare.

(2) Fiecare parcare publică cu plată va avea locuri marcate și semnalizate corespunzător pentru autovehiculele destinate transportului persoanelor cu handicap.

 • (3) Locurile de parcare rezervate și delimitate exclusiv pentru persoanele cu handicap, sunt utilizate în mod gratuit de către acestea.

 • (4) Persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită (conform legii nr. 448/2006).

 • (5) Cârdul-legitimație va fi eliberat la cerere de către administratorul parcărilor în condițiile legii.

Art. 11 Parcările publice cu plată vor fi periodic monitorizate de către reprezentanții Administratorului Parcărilor care vor avea următoarele sarcini și atribuții:

F* veilllcatea existenței șl valabilitatea lichelelor de parcare expuse pe bordul autovehiculelor și luarea măsurilor corespunzătoare în cazul în care există deficiențe sau abateri.

LI verificarea și asigurarea bunei funcționări a distribuitoarelor de tichete de parcare.

!J veiillcaiea modului de paicaic a autovehiculelor.

I ; verificarea stării marcajelor și indicatoarelor.


□      verificarea stării spațiului de parcare în ceea ce privește salubrizarea și dezăpezirea, iluminarea.

0      verificarea stării tehnice și a bunei funcționări a barierelor de acces, acolo unde este cazul de

montare a acestora.

LJ îndrumarea cetățenilor și rezolvarea solicitărilor îndreptățite adresate de către aceștia.

Art. 12 Parcările publice cu plată pot fi utilizate doar pentru parcarea autovehiculelor a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 tone.

Art. 13 Adminstratorul parcărilor publice cu plată, nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește integritatea autovehiculelor parcate în parcările cu plată și nici față de bunurile aflate în interiorul acestora.

Cap. 4 Regimul parcărilor fără plată din municipiul Bacău

Art. 14 - (1) îngrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace materiale, a unuia sau mai multe locuri din parcare auto fără plată din municipiul Bacău, este interzisă.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. 1 deținătorii contractului de rezervare asupra spațiului respectiv.

Art. 15 ~ Parcările publice fără plată vor fi administrate și întreținute de către Municipiul Bacău prin serviciile specializate.

Cap. 5 Rezervarea

Art. 16. - (1) Rezervarea este permisa in toate parcările din municipiul Bacau doar pentru autovehiculele aparținând persoanelor juridice care își deșfasoara activitatea in zona de parcare menționata in adresa de solicitare, pe o rază de 50m.

 • (2) Rezervarea este permisa numai pentru vehicule a căror masa maxim autorizata nu depășește 3,5 tone

 • (3) Pentru rezervarea locurilor de parcare solicitantul încheie cu operatorul parcării un contract de rezervare.

 • (4) Pentru încheierea contractului de rezervare solicitantul (persoana juridica) trebuie sa depună la sediul operatorului, următoarele documente:

 • •       Copie cei ti fitul iniegisliaie sociclale

 • •        l i Cerere lip

 • •       Schița amplasament locuri parcare solicitate (scara 1:1000)

 • (5) După analiza inițiativei, se va publica în presa locală un anunț de intenție, în care se va preciza că durata de înregistrare a ceieiiloi csle de 14 zile de la dala apariției anunțului.

(io b

 • (6) După scurgerea celor 14 zile, în cazul în care solicitările de amplasamente nu sunt excedate de numărul cererilor, se va proceda la rezervare în ordinea numărului de înregistrare.

 • (7) în cazul în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri, în termen de maxim 30 de zile se va organiza o licitație publică în vederea rezervării locurilor.

 • (8) La licitație pot participa numai persoane juridice care demonstrează că se învecinează direct cu amplasamentul.

 • (9) Licitația va fi publică, deschisă cu strigare.

 • (10) Documentația licitației și organizarea acesteia sunt în sarcina opratoruluii;

 • (11) în cazul atribuirii directe, cât și prin licitație publică, va fi stabilită o comisie.

 • (12) Contractul de rezervare va fi perfectat după achitarea integrală a obligațiilor de plată aferente pe anul în curs.

 • (13) Locul rezervat este indicat prin amplasare unui dispozitiv de rezervare.

 • (14) Dispozitivul de rezervare se amplaseaza conform schiței de amplasament avizata de către operatorul sistemului de parcare si trebuie sa aibe inscripționate următoarele date:

 • •       Beneficiar

 • •      Conform contract nr............../...........................

 • •      Număr locuri

 • (15) Numărul locurilor de parcare aprobate se va face in funcție de numărul solicitărilor din zona respectiva.

 • (16) Plata se efectuează anticipat lunar, trimestrial sau anual. Tarifele de rezervare sunt aprobate de Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Cap. 6 Contravenții și sancțiuni

Art. 17. - Controlul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către, Poliția Locală Bacău.

Art. 18 Constituie contravenții, dacă nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale infracțiunii, următoarele fapte:

 • a)      Pai cai ea lăiă Lichet sau abonament, cu tichet nevalidal corespunzător sau refolosit;

 • b)      Depășii ea timpului de staționai e conferii de tichetul folosii;

 • c)     Parcare cu tichete, abonamente neconforme sau expirate;

 • d) Parcarea cu tichete sau abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea elementelor de identificare.

 • c) Refuzul conducătorului auto dc a plăti taxa de parcare.

0 Distrugerea, deteriorarea și vandallzarea aparatelor de taxat si a dispozitivelor de rezervare.

 • g)     Parcarea autovehiculelor eu nerespeutarea marcajului pentru locul de parcare.

 • h)     Parcarea în zonele rezervate autovehiculelor speciale ale persoanelor cu handicap.

 • i)      Parcarea autovehiculelor pe trotuare aflate în domeniul public al municipiului Bacău.

 • j)      Parcarea autovehiculelor a căror masă maximă autorizată depășește 3,5 tone.

 • k) Rezervarea locurilor de parcare fara a deține contract de rezervare incheiat cu operatorul sistemului de parcare prin ingrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace materiale;

 • l)   Staționarea fara drept pe locurile de parcare rezervate prin contract, semnalizate printr-un dispozitiv agreat de către operatorul sistemului de parcare;

 • m) Expunerea vehiculelor și autovehiculelor în vederea vânzării, a efectuării oricărui fel de publicitate neautorizată pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, cu excepția locurilor special amenajate în acest scop.

Art. 19 - Faptele menționate la art. 18 pot fi sancționate cu amendă contravențională.

Art. 20 - Sancțiunile pentru faptele menționate la art. 18 sunt:

 • a)      Amendă de la 25 lei la 50 lei pentru faptele prevăzute la lit. b,d,g;

 • b)      Amendă de la 50 lei la 100 lei pentru faptele prevăzute la lit. a,c,i,j;

 • c)      Amendă de la 100 lei la 500 lei pentru faptele prevăzute la lit. h,e, k, l,m;

 • d)      Amendă de la 300 lei la 1.000 lei faptele prevăzute la lit. f;

Cap. 7 Dispoziții finale

Art. 21 Sumele provenite din amenzile aplicate conform prezentei hotărâri se fac venit integral la bugetul Poliției Locale Bacău și voi fi utilizate pentru acțiuni de administrare și modernizare a parcărilor auto din municipiul Bacău.

Art. 22 - (1) Contravențiile din prezenta hotărâre se constată de către Poliția Locală Bacău

(2) Contravenientul poate achita în tei meii de 48 de oie de la data încheierii procesulul-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în hotărâre.

Art. 23 - Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare precum și cu orice prevedere legală aplicabilă în materie.

Art. 24 - La data aprobării prezentului regulament se modifică în mod corespunzător orice prevedere contrară.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 12.01.2018

CONTRACT- CADRU

de delegare prin concesine a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

CAP. I Părțile contractante:

Arii Încheiat între Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasestî nr. 6, (autoritatea contractantă) telefon/fax............,număr de înregistrare............................. cod fiscal/

cod unic de înregistrare ................. cont nr.............. deschis la Trezoreria ....................

reprezentată prin..............., având funcția..............., în calitate de concedent/ beneficiar,

și S.C. SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A., cu sediul în ............................, (operator de servicii publice) telefon/fax .................., număr de înregistrare ......................, cod fîscal/cod unic de înregistrare ................, cont nr.............., deschis la ..........., reprezentat prin................. având funcția de .................., în calitate de concesionar/ operator

de servicii publice, s-a încheiat prezentul contract de servicii publice de administrare a domeniului public și privat.

CAP. II Obiectul contractului

Art.2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în:

In domeniul asigurării igienei și sănătății publice se analizeaza oportunitatea delegării următoarelor servicii/activitati:

4» Administrarea cimitirelor și a serviciilor de pompe funebre din Mun. Bacău.

In domeniul administrării drumurilor și străzilor , se analizeaza oportunitatea delegării următoarelor servicii/ activitati:

L Executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de cil culație și de Liafic

4- Verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

4 Cieștetea eficiente! luciâiiloi de coiisliulie. reabilitaie și hitielineie a stiâziloi și a drumui doi, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

L Oiganizaica fioutuiiloi de luciu, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizam și întreținere a

102

lo^


străzilor;

4 Evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

4 Elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a Mun. Bacău;

4 Organizarea circulației rutiere în Mun. Bacău și optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni, prin lucrări și amenajări rutiere, instalații de dirijare și semnalizare, amplasarea și montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor Și a altor instalații de avertizare;

*4 Realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor;

4 Perfecționarea și modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră și de dirijare a circulației;

4 Amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație.

In sectorul administrării domeniului public și privat, se analizeaza oportunitatea delegării următoarelor servicii/ activitati:

4 Dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice în strânsă concordanță cu necesitățile comunităților locale și cu documentațiile de urbanism aprobate potrivit legii;

4 Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor Și grădinilor publice, a locurilor dejoacă pentru copii;

4 Conservarea, protejarea și extinderea fondului vegetal existent;

4 Producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării Și înfrumusețării zonelor verzi adiacente tramei stradale și a locurilor de agreement

 • 2. 2. De asemenea , odata cu serviciile propriu - zise, se deleaga administrarea infrastructurii tehnico - edilitare specifice fuctionarii si prestării serviciilor delegate, prin concesionarea acesteia, conform inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul component al infrastructrii edilitare, respectiv potrivit procesului verbal de predare ~ preluare a respectivelor bunuri, Anexa 2 si Anexa 3 la contractul de delegare.

Art3. 1. Scrviciiilc prevăzute în prezentul contract sunt în conformi tale cu regulementul si caietul de sarcini întocmit potrivit strategiei și programului autorităților administrației publice locale privind serviciile publice și cerințele referitoare la siguranța, igiena, sănătate și protecția mediului,

 • 3. 2. (’aielul de saiciui si legulamenlul de concesionare a serviciilor face parte integrantă din prezentul contract, constituindu-se in Anexa 1 ale acestuia, alaturi de inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor, respectiv de procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciilor delegate.

CAP. III Durata contractului

Art.4. 1. Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii.

 • 4. 2. Prelungirea contractului se va putea realiza numai după efectuarea unei auditari din partea Municipiului Bacau, care sa analizeze gradul de realizare a indicatorilor de performanta, eficienta prestării srvicîîlor delegate, inclusiv sub aspectul costurilor angajate .


4. 3. în cazul în care beneficiarul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris operatorul cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual și va demara procedura de încredințare a serviciului de administrare a domeniului public și privat conform procedurilor legale.

CAP. IV Decontarea serviciilor/ lucrărilor executate. Redeventa.

Art.5. 1. Valoarea serviciilor/ lucrărilor corespunde tarifelor negociate de operator cu beneficiarul, conform comenzilor emise de beneficiar, respectiv a notelor de deviz concepute de opetalor si aprobate de beneficiar.

 • 5. 2. Serviciile/ lucrările se decontează pe baza proceselor-verbale de recepție întocmite lunar sau ori de cate ori se stabilesc in cadrul comenzii/ cererii de oferta emisa de beneficiar/ conform contractelor de prestări servicii/ lucrări incheiate de parti, punctual pentru fiecare lucrare/ serviciu in parte de operatorul de servicii publice și avizate de beneficiar.


5. 3. Plata serviciilor/ lucrărilor se face pe baza facturii emise de operator, cantitățile de lucrări executate fiind confirmate prin procesele-verbale de recepție finala/partiala, după caz, încheiate între beneficiar și operatorul de servicii publice.

5. 4. Termenul de decontare este de 45 zile de la primirea facturii. întârzierea achitării facturii cu 30 de zile de la expirarea acestui termen, atrage penalități în valoare de 0,03%, pe zi de întârziere

Art.6. La emiterea comenzilor/ încheierea contractelor de prestări de servicii/ lucrări punctuale, semnate in baza comenzilor beneficiatului , după caz, se voi menționa sLaiidatdele, normativele, prețurile si tarifele în vigoaie la data inclieieiii acesLora, inclusiv clauze obligatorii privind: modalitati si temiene de plata/ laspundere contractuala/ cazurile suspendării/ denunțării contractului/ sancțiunile aferente neindeplinirii obligațiilor contractuale/ garanțiile de buna execuție/ recepția serviciilor/ lucrărilor executate.


Art.7. 1. Redeventa va fi stabilita anual, conform reglementarilor legale in vigoare, prin raportare la valoarea amortismentelor pe perioada contractului de concesiune, avand un cuantum procentual raportat la cifra de afaceri de...... (va fi stabilit intre 0,08% si 0,1% procent ce va

rezulta in urma negocierilor).

 • 7. 2. Valoarea redevenței va fi stabilită in lei / an și se va achita în 4 (patru) rate trimestriale pană la data de 25 a ultimei luni din trimestru.

7. 3. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la perceperea de majorări de întârziere, in procent de 0,03% pe fiecare zi de întârziere.

CAP. V Obligațiile si drepturile părților:

Art.8.Obligațiile beneficiarului :

 • 1. Beneficiarul se obliga sa pună la dispoziție operatorului de servicii publice strategia și

programele de măsuri și acțiuni privind administrarea domeniului public și privat al localității. Modificările survenite în strategia privind administrarea domeniului public și privat al localității, care reclama cantități de lucrări suplimentare fata de lucrările contractate, vor face obiectul unor negocieri privind majorarea valorilor prevăzute în prezentul contract.

 • 2. Beneficiarul se angajează sa acorde sprijin operatorului de servicii publice pe parcursul

derulării contractului, la inițiativa acestuia de a îmbunătăți serviciul prestat, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșteriicalității serviciului respectiv.

 • 3. Beneficiarul se obliga sa achite la termenele stabilite contravaloarea facturilorsi a celoralate

cheltuieli justificate de operator.

Art.9 .Obligațiile operatorului de servicii publice

 • 1.  Operatorul de servicii publice se obliga sa execute integral, in condițiile asumate si la timp, operațiunile stabilite în caietul de sarcini/ regulamentul serviciilor delegate și comenzile/ graficelor de execuție a serviciilor/ lucrărilor

 • 2.  Operatorul se obliga sa administreze/ sa exploateze bunurile/ dotările aferente serviciilor publice delegate, cu diligenta unui bun administrator, nemodificadu-le fuctionalitatea si restituindu-le in stare buna de funcLioare, la data încetării contractului.

 • 3.  Operatorul de servicii publice va asigura, contra cost, materialele necesare pentru prestarea serviciului.

 • 4.  Opciatoiul de seivicîî publice aie obligata de a încheia contracLe cu operatorii serviciilor de salubritate pentru colectarea și îndepărtarea deșeurilor rezultate din activitatea de adininistiaie a domeniului public și privat.

 • 5. în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determina întârzieri în execuția serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, operatorul de servicii publice va anunța de îndată beneficiarul și va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite.

 • 6.  Operatorul se obligă să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor legislației românești relevante în vigoare, și garantează că personalul propriu și dependenții acestora respectă și se conformează acestor prevederi legale. De asemenea, Operatorul va respecta standardele esențiale de muncă, convențiile cu privire la libertatea de asociere și negocieri colective, eliminarea muncii forțate și a discriminării la locul de muncă și abolirea muncii copiilor și toate celelalte prevederi legale în materie de muncă incidente.

ArtlO.Drepturile beneficirului:

 • 1.  Să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operatorul serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • 2.  Să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului de serviciu; autoritatea poate pretinde penalitati de întârziere in procent de 0,03% pe zi de întârziere raportat la valoarea din comanda neideplinita la termen;

 • 3.  Să suspende plata facturilor pana la data îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate de concesionar;

 • 4.  Să rezilieze contractul de delegare, in condițiile prevăzute in prezetul contract;

 • 5.  Să verifice modul de administrare si exploatare a bunurilor/ patrimoniului predat cu ocazia delegării, respectiv modul de realizare a indicatorilor de performanta asumați de concesionar.

Art.ll.Drepturile operatorului:

 • 1.  Drepturile operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public sunt cele specificate în caietul de sarcini, în regulamentul serviciilor de administrare a domeniului public și privat și în prezetul cotract, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

 • 2.  Să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantității și calității acestora;

 • 3.  Să propună autorităților administrației publice locale ajustarea/ modificarea si actualizarea periodică a prețurilor și a tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile dc opeiaie, cu îespeclaiea asigutat 11 unul profil minim rezoabil de 5 % ;

 • 4.  Să sisteze furnizarea/ prestarea serviciilor dc administrare a domeniului public și privat către bceflciari/ utilizatorii care nu și-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorărilo do întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată. Reluarea furnizării/ prestării serviciilor sc va face în termen dc maximum 3 zile lucrătodie de la efectuarea plății, cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/ prestării, fiind suportate de beeficiar/ utilizator.

 • 5.  Sa rezilieze cotractul in cazul in care beneficiarul nu isi îndeplinește obligațiile de plata mai mult de 5 luni;

 • 6.  Sa pretindă si sa obțină daune interese generate de necesitatea reparării prejudiciului înregistrat ca urmare a neideplinirii unor obligații contractuale de către concedeti.

CAP. VI Controlul executării serviciului

ArL12. Beneficiarul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficienta serviciilor prestate/ lucrărilor efectuate, în tot timpul prestației, întocmind note de constatare pe care le transmite operatorului de servicii publice. Aceste note vor fi luate în considerare la întocmirea proceselor - verbale lunare de constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale.

Art.13. Decontarea serviciilor/lucrărilor efectuate se face pe baza proceselor - verbale de recepție , care se încheie lunar între beneficiar și operatorul de servicii publice.

Proceseleverbale vor cuprinde:

 • - cantitățile de servicii/ lucrări executate;

 • - respectarea graficelor de timp;

 • - corespondenta calității serviciilor/ lucrărilor cu cea prevăzută în caietul de sarcini;

 • - deficientele și întârzierile constatate și termenele de remediere a acestora.

Art 14 . Programul lucrărilor de investiții : modernizări, extinderi, dezvoltări,obiective noi și al lucrărilor de întreținere, reparații curente,reabilitări, renovări se vor stabili in conformitate cu legislația, regelementarile si normativele in vigoare.

Sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții și programele de reabilitări, reparații și renovări se vor stabili in conformitate cu legislația, regelementarile si normativele in vigoare.

CAP. VII Garanții

Art. 15.începând cu prima decontare lunară a serviciilor/ lucrărilor executate, operatorul de servicii publice constituie o garanție egală cu valoarea serviciilor/ lucrărilor prestate în Limp de o luna. Gaianlia se constiluie pi in lețlnei 1 lunaic egale cu 5% din valoaiea lunaia facturată, pana la constituirea întregii garanții. Sumele reținute se depun la banca într-un cont special, dobânzi Io aforonto rovonind operatorului. La încetarea contractului, după icglaiea plățiloi și a penalităților, garanția se restituie operatorului de servicii publice.

CAP. VIII Rezolvarea litigiilor

Art.16. Orice neînțelegere ivita între părți referitoare la îndeplinirea serviciului, respectarea contractului sau remunerarea serviciului va fi supusă spre soluționare istantei de judecata competente in aria de situare a sediului Autorității.

CAP. IX Clauze speciale

Art 17 . Răspunderea contractuala

Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții in culpă.

Art.18. încetarea contractului

 • a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către beneficiar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operator, prin reziliere de către beneficiar, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului reprezentând contravaloarea serviciilor/ lucrărilor neprestate/ nerealizate;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către beneficiar, prin reziliere de către operator;

La încetarea prezentului contract indiferent din orice cauza, împărțirea bunurilor realizate din fondurile proprii ale investitorului se face conform negocierii dintre părți, concretizata printr-un proces - verbal de negociere reciproc asumat.

Bunurile de retur - obiect al procesului - verbal de predare - preluare - anexa la prezentul contract, precum si investițiile realizate din fondurile alocate de beneficiar, se vor restitui libere de orice sarcini, pe baza de proces verbal de predare - primire, la incetarea contractului, către beneficiar.

Art 19. Modificarea contractului

 • a) Modificarea contractului si a clauzeloi sale, poate aveu Ioc numai cu acordul pârtilor, consfințit prin act adițional asumat in mod valabil de ambele pai ti.

 • b) Modificările survenite vor face obiectul unor negocieri cu autoritatea concedenta, încetarea contractului avand loc numai în cazul imposibilității operatorului dc servicii publice dc a se adapta noilor condiții dc calitate sau cantitate a sei viciului.

 • c)  în cazul în care autoritatea administrației publice locale dorește executarea unor alte categorii de servicii/' lucrări, acestea vor face obiectul unor contracte separate. încheiate potrivit normelor legale de încredințare a serviciilor/ lucrărilor.

 • d) Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislația națională sau legislația comunitară, cu menținerea echilibrului contractual.

Art.20.Rezilierea contractului

 • a)  Prezentul contract poate fi reziliat de beneficiar în cazul în care operatorul de servicii publice nu și-a îndeplinit timp de 6 luni obligațiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor și performantelor economico-financiarc asumate.

 • b) Contractul poate fi reziliat de operatorul de servicii publice în caz de neplata a facturii timp de 3 luni, operatorul de servicii publice putând pretinde despăgubiri în condițiile prevăzute de lege.

 • c)  Contractul este reziliat de drept în cazul în care operatorul de servicii publice este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat licența de operare.

Art 21. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

CAP. X Dispoziții finale

Art22.Prezentul contract intra în vigoare la dala semnării.

Orice modificate, convenită iulie păi ți. va fi mateiializata prin acte adiționale care vor face parte integrantă din prezentul contract.

Beneficiar                                                       Operator

Contractul de delegare a gestiunii este însoțit de următoarele anexe:

Anexa 1 - Caietul de sarcini si regulamentul de serviciu:

Anexa 2 - Inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciului;

Anexa 3 - Procesul-verbal de predare-pre luare a bunurilor necesare realizării serviciului delegat


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BREAHNĂ-PRAVĂT IO ’ / *

V

ELA - CRISTINA

<-

< i

/ti I


Consilier superior Isabela PIN TI UF


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAF - OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 4

LA HOTĂRÂREA NR. £ DIN 12.01.2018

Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat al municipiului Bacău.

Categoria de lucrări:.....................

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitate

Pretulunitar a)material bjmanopera c)utilaj djtransport

3 x (M+m+U+t)

M

Materiale

m

Manopera

U

Utilaj

t

Transport

T Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Capitol de lucrare

1.1.

Subcapitol

1.2.

Subcapitol

2

Capitol de lucrare

1.1.

Subcapitol

1.2.

Subcapitol

Cheltuielidirecte

M

m

U

t

T

• Alte cheltuielidirecte

■       .. A ■

C.A.S

0 .

-....% xm

0

0

' șomaj

x m

■0

0

fond de risc

io

....% xm

0

0

fdnd de garantare

0

.’...% x m

0

0

sănătate

Total allecheltuielî

------ .

—-----.......

U_ \  ;

Ma

xm

ma

0 Ua

.9

ta .

Ta .

Toți

îl clioltuiolidir

□ele

f - - r---.

Mo-

mo - <

Uo

Io . . -

To .

Cheltuieliîndîrecte "10%

Io

Profit * 5%

Po .

| TOTAL GENERAL :                         J < Ă                           : \ .;••   | Vo=To+lo4-Po |

Precizări metodologice cu privire la întocmirea/completarea tabelului:

 • 1. Cheltuieli directe (To) se identifica pe un anumit obiect de calculație (produs, serviciu, lucrare, comandă, fază, activitate, funcție, centru etc.) încă din momentul efectuării lor și ca atare se includ direct în costul obiectelor respective.

”M”- cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale. Rubrica se completează cu valoarea materialelorcalculată cu prețurile de la furnizori, fără TVA; în cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă taxele și comisioanele vamale."m” - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care este cuprinsă valoarea manoperei muncitorilor direct productivi.( manopera fiind estimată conform câștigurilor salariale pe diviziuni cod CAEN).

”U”- cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcții. Rubrica se completează cu valoarea aferentă totalului orelor de funcționare a utilajelor de construcții ce concura la realizarea lucrărilor,raportat la tariful orar mediu pentru orele de funționare.

”t" - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile. Rubrica se completează cu

 • •  valoarea cheltuielilor cu transportul materialelor, prefabricatelor, utilajelor și echipamentelor, de la producător sau furnizor la locul de punere în operă (în raza de acțiune a mijloacelor de ridicat), incluzându-se, dacă este cazul și depozitul intermediar;

 • •  valoarea cheltuielilor cu transporturi tehnologice, dacă acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transportpământ, beton, mortar, moloz);

 • •  valoarea cheltuielilor cu transportul utilajelor de construcții de la baza de utilaje la punctul de lucru și retur

„alte cheltuieli directe”- contribuții sociale.( C.A.S., șomaj, fond de risc,concedii și indemnizații, fond de garantare, sănătate)

Sunt considerate cheltuieli directe fixe:

”m” , „alte cheltuieli directe”- contribuții sociale

Sunt considerate cheltuieli directe variabile:

^componenta variabilă rezultă din cerințele și necesitățile specifice ale beneficiarului.

 • 2. Cheltuieli indirecte ( lo):-cheltuieli care nu se pot identifica și atribui direct pe un anumit obiect de calculație, ci privesc întreaga producție a unei secții sau a persoanei juridice în ansamblul ei; cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiții/intervenții.

Formulele de calcul ale valorilor Mo, mo,Uo, to,Ta, T, To, lo,Po, Vo din tabelul de mai sus sunt următoarele:

 • 1) T= M+m+U+tȘi reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor de resurse materiale, cheltuielile aferente consumurilor cu mâna de lucru, cheltuielile aferente consumurilor cu utilajele de construcții, cheltuielile aferente consumurilor privind transporturile.

 • 2) Ma, ma,Ua, ta reprezintă valorile contribuțiilor sociale aferente fiecărei categorii de cheltuieli

 • 3) Mo= M+ Ma

și reprezintă suma dinte cheltuielile aferente consumurilor de resurse materiale și valoarea contribuțiilor sociale aferente.

 • 4) mo= m+ ma

și reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor cu mâna de lucru și valoarea contribuțiilor sociale aferente

 • 5) Uo= U+ Ua

și reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor cu utilajele de construcții și valoarea contribuțiilor sociale aferente.

 • 6) to= t+ ta

și reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor privind transporturile și valoarea contribuțiilor sociale aferente.

 • 7) Ta= Ma+ma-i Ua+ta

șl reprezintă totalul valorilor contribuțiilor socialo.

 • 8) To= Ț+ Ta

totalul cheltuielilor directe- reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor de resurse materiale, cheltuielile aferente consumurilor cu mâna de lucru, cheltuielile aferente consumurilor cu utilajele de construcții, cheltuielile aferente consumurilor privind transporturile și valoareatotală a contribuțiilor sociale.

 • 9) lo=10%xTo

și reprezintăcheltuielile indirectecare nu se pot identifica și atribui direct pe un anumit obiect de calculație, ci privesc întreaga producție a unei secții sau a persoanei juridice în ansamblul ei; cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiții/intervenții

 • 10) Po= 5% xTo

și reprezintă profitul, în cuantum de 5% din totalul cheltuielilor directe;

 • 11) Vo= To+lo+Po

totalul general reprezintă suma dintre totalul cheltuielilor directe, cheltuielile Indirecte șl profit.


CRISTINAConsilier superior,


ROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 5

LA HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 12.01.2018

TARIFE PENTRU PARCĂRILE CU PLATA DIN MUNICIPIUL BACAU
Nr.

cri.

Denumire laxă

Taxă 2017

Taxă propusă

2018 |

I.

Parcare autoturisme 1 h (aparat autotaxare)

1.5 lei

1.5 lei

2.

Parcare autoturisme 1/2 h (aparat autotaxare)

0.75 lei

0.75 lei

3.

Parcare autoturism 1 h cu plata prin mesaj text (SMS)

1.5 lei

0.42 euro

4.

Abonament 1 lună de parcare

47 lei

47 lei

5.

Abonament 6 luni de parcare

200 lei

200 lei

6.

Abonament 1 an de parcare

350 lei

350 Ici

7.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular și oblic cu axul șoselei/luna SI

123 lei

123 lei

8.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular și oblic cu axul șoselei/trim SI

364 lei

364 lei

9.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular și oblic cu axul șoselei/an SI

1449 lei

1449 lei

10.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu axul șoselei/lună SI

139 lei

139 lei

11.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu axul șoselei/trimestru SI

416 lei

416 lei

12.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu axul șoselei/an SI

1666 lei

1666 lei

13.

Parcare rapidă/h pentru intervalul 0-5 minute (parcare cu barieră)

0 ici

0 lei

14.

Parcare rapidă/h pentru intervalul 6 - 120 minute (parcare cu barieră).

1.5 lei

1.5 lei

15.

Parcare rapidă/h pentru >120 minute (parcare cu barieră)

13 lei

13 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 6

LA HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 12.01.2018


TARIFE PENTRU ATRIBUIRE LOCURI DE ÎNHUMARE PENTRU O PERIOADĂ DE 7/25 ANI


CIMITIRUL CENTRAL

1

Pentru 25 ani

840

2

Pentru 7 ani

680

CIMITIRUL NOU (SARATA)

1

l Pentru 25 ani

750

2

| Pentru 7 ani

620

CIMITIRUL CFR

1

Pentru 25 ani

750

2

Pentru 7 ani

620

CIMITIRUL ȘERBĂNEȘT1

1

Pentru 25 ani

750

2

Pentru 7 ani

620

CIMITIRUL GHERĂIEȘTI

1

| Pentru 25 ani

750

2

| Pentru 7 ani

620

CIMITIRUL SARATA îl

 • 1

 • 2

Pentru 25 ani

000

Pentru 7 ani

200

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE IN CIMITIRE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BREAHNĂ - PRAVĂTIONEL CRISTINA

\

ICONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE - OV1DIU POPOV1CI


Consilier superior,Nr. Crt.

Denumirea serviciului prestat

Tarif

Tipul taxei

1

Taxa întreținere loc de veci

30ron /an/loc

anuala

2

Taxa capela

70 ron/pers/zi

La înhumare

3

înhumare decedat (sapat groapa si amenajare mormânt după înhumare)

200ron/loc

La înhumare

4

Montat pod cu material client si transport pamant in exces

150ron

La înhumare

5

Transport pamant in exces

100 ron/Ioc

La înhumare

6

înhumat decedat cripta

150ron/pers

I ,a înhumare

7

Transport decedat la locul de veci

lOOron/ pers

La înhumare

8

Strâns oseminte

150ron/loc

La cerere

9

Aviz montat gardut(metallic)

50ron/loc

La cerere

10

Aviz construcție loc simplu

lOOron/loc

La cerere

11

Aviz construcție loc dublu

200 ron/Ioc

La cerere

12

Taxa servicii auxiliarefidentificare loc de veci.eliberare adeverinte.etc)

20ron

La cerere

13

Taxa acces utilitati(apa.c.e,etc)-pt.constructor

20ron/zi/loc/constr.

La cerere

14

Taxa acces mijloace auto cimitir prestatori servicii

15 lei/zi

La cerere

Isabela PINTILIE