Proces verbal din 31.05.2016

Proces verbal - Ședință ordinară a CLB din data de 31 mai 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 31.05.2016, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Bună ziua. Sărut mâna. Vă rugăm frumos să luați loc în sală.

în conformitate cu prevederile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică locală, republicată și actualizată a fost convocat prin Dispoziția de primar nr.942 din 25.05.2016, a primarului Municipiului Bacău consiliul local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 19 consilieri, iar ședința își poate începe lucrările. Au lipsit: d-na Consilier cu atribuții delegate de Viceprimar Năstase Maria-Raluca și dl. consilier Chelaru Postolache Cristian.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.3996 din 25.05.2016 și telefonic prin nota telefonică nr.3997 din 25.05.2016.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.04.2016. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOC ARUVIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARLA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPALAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

-

Cu un număr de 19 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.04.2016 a fost aprobat.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.05.2016. Cine este pentru? Cine este împotrivă ? Se abține cineva ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUELIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOC ARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GfflORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DLACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

19

«t

-

Cu un număr de 19 voturi „pentru“, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18.05.2016 a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

DL Președinte de sedintă-Stoican Iulian- Bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului 2

Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Viceprimar Ilie Bîrzu, să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie -sărut mâna, bună ziua, dragi colegi, dragi invitați, dragi membri ai executivului. Ați avut ordinea de zi la mapă. Să vă dau citire listei de invitați de onoare ai noștri astăzi: doamna Natalia Petrea, primar Costești, raionul Ialoveni, Republica Moldova, domnul Grigore Tudor, Vicepreședinte al Raionului Ialoveni, Republica Moldova, domnul Ioan Sulă, Exministru al Agriculturii din Republica Moldova, doamna Maria Bivol, Președinte Alternativa, specialist în proiecte europene, Părintele Ioan Pleșcău, Părintele Gabriel Ichim Radu, Părintele Dominic, doamna Gabriela Achihăi, Președinta Fundației de Sprijin Comunitar, domnul Adrian Iuganu, Director Executiv al Asociației Naționale a Surdo-Muților, Filiala Bacău, Doina Cmeciu, profesor universitar, Director Executiv la Universitatea Vasile Alecsandri Bacău, doamna Profesor Universitar Ileana Denisa Nistor, la Universitatea Alecsandri, domnul Comisar Șef Tuluc Adrian, domnul Comisar Șef Nădejde Aurelian.

Ordinea de zi:

 • 1.    Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, preotului Ioan Pleșcău și preotului dr. Gabriel Ichim Radu. Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 2.    Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău,jiost mortem, preotului Ștefan Erdeș.

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2015, al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 4.    Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Bacău - Neamț, în vederea organizării celei de a doua ediții a Forumului Zonal de Arhitectură și Urbanism "MOLDOVA REPER 2030”, în perioada 10-11 iunie 2016 la Bacău

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 5.    Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Platforma Unionistă Acțiunea 2012, la organizarea proiectului «Cunoaște-ți țara», ce se va desfășura în perioada 01.06.2016 -30.08.2016, în Bacău.

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 6.    Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea « Vasile Alecsandri», la organizarea celei de a X-a ediții a Conferinței Internaționale «C.I.S.A. - International Conference of Applied Science », ce se va desfășură în perioada 02 - 04 iunie 2016.

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 7.    Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Club Sportiv Rally Spirit Onești, la organizarea celei de a Vl-a ediții a Raliului Moldovei, ce se va desfășura în perioada 1-2 iulie

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 8.     Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a acordului de parteneriat dintre municipiul Bacău și Universitatea „Vasile Alecsandri” pentru derularea proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, pentru perioada contractuală 2013 - 2017, încheiat prin HCL nr. 268/ 2013.

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 9.    Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău și Academia Olimpică Română - Filiala Bacău, la organizarea Crosului Olimpic Național, ce se va desfășura în data de 11 iunie 2016 la Bacău.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151/ 2016 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Colegiul Național Ferdinand I la organizarea conferinței internaționale « MoldaviaMUN », în perioada 26 - 29 mai 2016

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 11.   Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale pentru încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, județul Bacău din România și municipiul Chișinău din Republica Moldova

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 12.   Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, județul Bacău din România și satul Costești, raionul Ialoveni din Republica Moldova

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚH DE PRIMAR

 • 13.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 245/ 2015 prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2016 în municipiul Bacău.

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 14.   Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al municipiului Bacău pentru ridicarea în Parcul Catedralei a unui monument închinat eroilor neamului. Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 15.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 17.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/ 2016 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18.   Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei autorității publice locale aplicabilă pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani, la valoarea de înlocuire a locuinței, valabilă până la data de 31.12.2016, precum și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință ANL.

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 19.   Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 20.   Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 56/ 2015 prin care s-au stabilit consumurile medii și consumurile lunare de carburanți, consumurile medii și anuale de lubrifîanți pentru vehiculele din inventarul Secției Siguranța Circulației, deservire auto și intervenții operative din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și măsuri de raționalizare a cheltuielilor administrative cu privire la utilizarea acestora

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bazinului de înot Bacău, structură în cadrul Direcției Administrare Baze Sportive.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor cu „destinația de uscător” de către cei care dețin garsoniere învecinate cu acestea, în blocurile ANL pentru tineri precum și cele sociale din municipiul Bacău

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 23.   Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii d-nei Botezatu Liliana de extindere a spațiului de locuit.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.   Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 27 către d-na Afrențoaiei Elena.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25.   Proiect de hotărâre privind închirierea a cinci mese aflate în incinta Pieței Centrale, careul 1A1 din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26.   Proiect de hotărâre privind închirierea a cinci spații aflate în incinta halei de pește - came a Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE MAGAZIN SI CARMANGERIE, PARCARI, AMENAJARE ACCESE, BRANȘAMENTE UTILITATI, ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE ȘANTIER SI PILON RECLAMA, STR. ALEXEI TOLSTOI, NR. 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28.   Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA CU BIROURI, STR. BRADULUI, NR. 25, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI:   MAGHIAR ALEXANDRU-VASILE, MAGHIAR

MARGARETA, din Bacau

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29.   Proiect de hotărâre privind respingerea documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE P + 4, STR. MĂGURĂ CASIN, NR. 7, din municipiul Bacau, pe teren proprietate particulara,

BENEFICIARI: GAFITA NICOLAE-BOGDAN, GAFITA IOANA-MARIA, din Jud. Ilfov

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 30.   Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31.   Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a mijlocului fix - coș fum situat în Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 1, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestuia în condițiile legii

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 32.   Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a mijlocului fix - poartă situat în Bacău, str. Oituz, nr. 85, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestuia în condițiile legii

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33.   Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare..

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 34.   Diverse.

3AA PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener alături de Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” din Bacău, în vederea organizării unui eveniment la Teatrul de Vară « Radu Beligan » din Bacău, în data de 16 iunie 2016.

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

34B Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Secretar Nicole-Ovidiu Popovici-aveti observații la ordinea de zi pe care ați primit-o la mapă?

Nu aveți, astfel încât supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASELE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASELE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

19

-

-

Cu un număr de 19 voturi exprimate, a fost aprobată ordinea de zi.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici- întrebăm DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Dacă nu avem astfel de situații, dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si dl, Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, preotului Ioan Pleșcău și preotului dr. Gabriel Ichim Radu.

Inițiator - DL. BÎRZUILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DLViceprimar Bîrzu Hie-prezintă Expunerea de Motive, așa cum este Anexată la mapa de ședință.

DLViceprimar Bîrzu Hie-vreau să vă spun că e o prezentare foarte succintă pentru cele două personalități puternice, pe care le-am propus pentru cetățean de onoare. Este o prezentare pe scurt, mai sunt invitați în sală care poate o să mai completeze. Vă mulțumesc.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

D1. Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Discuții dacă sunt.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Huluță.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-da. vă rog.

DLConsilier Huluță Ghiorghe-as vrea să vă spun că acum mulți ani l-am cunoscut pe Părintele Pleșcău. L-am cunoscut la Fabrica SUBEX, un coleg Adam Ion, a venit să mi-1 prezinte pe Preotul Paroh de la Narcisa.

Sigur că l-am cunoscut și în birou acolo, am aflat și eu că se construiește o biserică, cu Hramul Sfântul Dumitru și atunci ne-a venit ideea, la cei trei, să facem o listă cu cei pe care îi cheamă Dumitru. Și ne-a venit ideea, alături de noi în birou era Dumitru Cojan, Directorul de la SUBEX Bacău, Dumitru Bontaș, Prefectul Bacăului, Dumitru Brăneanu, era deputat de Bacău atunci și Dumitru Sechelariu, era un prosper om de afaceri. Sigur că lista, am mai găsit un Dumitru pe la ROMBET și ne-a ajutat și lista poate continua. Am făcut mulți Dumitri și băteam din ușă în ușă și vreau să vă spun că nu peste tot eram primiți, că ne duceam să cerem, nu să dăm și spuneau - veniți a doua zi, veniți a treia zi. Pe drum îi spuneam Părintelui, „Părinte eu nu mai merg”. La care Părintele îmi spunea, pe urmă am aflat și eu, de „Fericirile de pe Muntele Tabor”, „Cine va fi ocărât și batjocorit în numele meu, a lui va fi împărăția Cerului”. Mergeam a doua zi acolo, se schimbau toate. Eram primiți cu brațele deschise, dacă nu vrem și cuie, dacă nu vrem și scânduri, dacă nu vrem și fier beton, dacă nu vrem...

întrebau, cu cine construiți acolo? Problema era foarte mare. Eu l-am cunoscut atunci când era groapa și era pericolul surpării până la nivelul blocurilor și trebuia scoasă din pământ. Și atunci ne trebuia beton, scânduri, cuie, sârmă și mână de lucru. Deci ne trebuiau și bani. Toate veneau pe bandă. Adică toți, la început ne-am săturat și după aceea. Atunci am cunoscut puterea Părintelui Pleșcău. Atunci am cunoscut harul și puterea lui de a coagula forțe și oameni. în acea bisericuță mică, încropită alături, Paraclisierul era plin de oameni de la Narcisa, oameni care au pus umărul acolo. Eu, atunci când este un preot hirotonisit, toți, strigă mulțimea, Vrednic este.

Și eu spun, Vrednic este pentru a fi Cetățean de Onoare.

DLViceprimar Bîrzu Ilie-dacă din invitați mai doresc să ia cuvântul sau dintre colegii consilieri. Da, domnule Novac.

DLNovac Diaconu Laurentiu-bună ziua și vă salut la ultima ședință ordinară a acestui consiliu, care a dus proiecte importante până la finalizare pentru Municipiul Bacău, pe partea de infrastructură. Pe această cale vreau să mă adresez atât Părintelui Pleșcău, dar și Părintelui Ichim Radu Gabriel, pe care l-am cunoscut și eu acu câțiva ani. A fost un moment, pot să spun, dumnezeiesc, pentru că efectiv am văzut prezența lui Dumnezeu printre noi. Ceea e a făcut Părintele Ichim Radu Gabriel pentru comunitatea băcăuană, cred că este deja, poate chiar putem spune un model european. Faptul că se îngrijește de sufletele pierdute, sufletele pierdute efectiv, pentru că din păcate, din ce în ce mai multe suflete sunt pierdute în ziua de astăzi și le aduce pe drumul cel bun, este un lucru dumnezeiesc și vreau să-i mulțumesc, în numele comunități băcăuane.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Presedinte de sedință-Stoican Iulian-da. îl invit pe domnul Nechita să prezinte rezultatul procesului verbal.

DLConsîlier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, preotului Ioan Pleșcău și preotului dr. Gabriel Ichim Radu.

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt.

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art 1 - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău** preotului Ioan Pleșcău.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art 2 - Se conferă ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău** preotului dr. Gabriel Ichim Radu.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  Art 3 - Vicenrimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  4.

  Art 4 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Viceprimarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  19

  9

  0

Proiect adoptat. Mulțumim.

DLSecretar Nicole-Ovidiu Popovici-îl invităm pe domnul Bîrzu, împreună cu domnul Președinte să înmâneze Cheia și Diploma.

Domnul Viceprimar Bîrzu Ilie-înmânează Diploma și Cheia Orașului. Felicitări! I-aș ruga pe cei mai tineri Cetățeni de onoare ai Bacăului, să ne spună câteva cuvinte. Părintele Plescău Ioan-as vrea să mă iertați, că așa ceva n-am pățit până astăzi, dar vă spun că sunt fericit. Sunt ca o mamă, care în ziua nunții copilului, a băiatului sau a fetei, uită de toate durerile din nouă luni, durerile nașterii și de clipele pierdute cu creșterea și educația copilului. în aceste momente, domnule Huluță, am uitat de toate câte au fost necazuri, pentru că bucuria le înobilează și știți și dumneavoastră ca și mine că după jertfa vine învierea. Fără jertfă nu este înviere. Puteam să fiu comod, însă m-am implicat așa cât am știut și cât am putut eu. Am un dar de la Dumnezeu, că defectele nu vi le spun, le știu numai eu, mi-s dragi oamenii. Și peste tot am văzut partea plină a paharului întotdeauna și în această ședință am intrat de multe ori, încât de la 1000 m.p. la Narcisa am ajuns la 5000, bucată cu bucată și Dumnezeu ne-a ajutat ca să avem acolo un complex, care să deservească cerințele spirituale ale băcăuanilor din zona de Sud a orașului Bacău. Totdeauna consiliul local mi-a fost alături. Am întotdeauna o relație specială cu foștii, cu actualii și viitorii, sper, consilieri, de aceea am să vă rog, ca întruna din duminici, după ce se liniștesc apele, să fiți invitații noștri la Narcisa, pentru că această Diplomă, această onoare, nu este a mea, sau numai a mea, ci a enoriașilor care mă reprezintă și care mă iubesc și pentru care, sau sper că mă iubesc, dar pentru are eu îmi dau toată viața, pentru că timp de 30 de ani n-am avut o săptămână de concediu. Sper ca Dumnezeu să-mi țină sănătatea și știți și dumneavoastră ca și mine, că amintirile frumoase sunt raiul din care nu te poate alunga nimeni. Să ne creăm amintiri frumoase! Să ne iubim, așa cum spune pasajul de la înviere, unii pe alții și celor care ne urăsc ge noi să le zicem fraților și să iertăm toate pentru înviere, pentru că va veni o clipă de înviere, eu astăzi pregust și sper că și atunci la înviere, Hristos să ne binecuvinteze pe toți și să ne cheme în împărăția sa, pentru că în rest nu este altă fericire. Totul este efemer, totul este schimbător. Acum 21 de ani era un alt consiliu, era o altă lume, acum suntem noi, după noi vor fi alții, însă rămân așa cum am spus amintirile frumoase, din care nimeni nu te poate alunga niciodată. Vă mulțumim. Hristos a înviat! Și, voi fi întotdeauna împreună cu dumneavoastră, în interesele băcăuanilor, dar întotdeaua să știți că eu mă ocup de Evanghelie și nu de altceva. Vă iubesc pe toți, vă mulțumesc, Hristos a înviat!

DLViceprîmar Bîrzu Ilie-Părintele Gabriel.

Părintele Gabriel Ichim Radu-domnule Primar, domnilor Viceprimari, doamnelor și domnilor consilieri, stimați oaspeți, distinși oaspeți, stimată audiență. Un clasic rus, Cehov, într-o operă a sa fantastică, Unchiul Vanea, spunea, făcea o remarcă deosebită, „omul trebuie să fie frumos la chip, la îmbrăcăminte, în suflet și în gânduri”. Și pune cuvântul acesta „ trebuie” ca și o lege, parcă vrând să restabilească o lege universală, a tuturor, indiferent din ce breaslă facem parte fiecare. Și mai mult decât atât îl punem și pe Sfântul Vasile cel Mare, sau Sfântul Gregorie din Nazianz, care îi pune în față, sau ne pune în față respectul și onoarea ce trebuie să aibă omul față de om. Că noi n-am făcut altceva decât să avem respect față de ceilalți care sunt mai avuți sau mai puțin avuți decât noi, încercând într-un fel sau altul să restabilim o ordine și să punem acolo și noi câte un dram de ajutor celor care, după cum spunea și domnul consilier, poate că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu îndeajuns, dar punem și noi acolo câte o mână de ajutor, pentru ca prin noi, să poată și ei să fie într-un fel sau altul față către față cu Dumnezeu. Ceea ce am primit noi aici, de fapt ne onorează, ne responsabilizează și vă mulțumesc pentru că astăzi ați încheiat o lecție de istorie. O istorie din viața mea, din viața dumneavoastră și am încondeiat acest moment cu o cerneală care niciodată nu se va putea șterge, nici din mintea mea, nici din mintea dumneavoastră, nici de pe tapetul veșniciei. încondeiată acolo în catalogul vieții, acest moment de onoare pe care mi l-ați acordat și mi l-ați dat să fie acolo, nu neapărat întru veșnicie, dar este o onoare. Pentru că noi, cu reverende pe noi, din altă breaslă și cred că este, nu știu, prima dată când niște preoți, zic, primesc asemenea daruri, pe care dumneavoastră de fapt ni le-ați oferit cu atâta drag. Nu vă vom dezamăgi. Vom fi mereu aceeași și vom urca dintr-o treaptă în altă treaptă și mai înaltă, punând umărul atât în folosul bisericii din care facem parte și mai ales a societății din care facem cu toții parte. Vă mulțumim frumos.

Dl.Presedinte de sedință-Stoican Iulian- da, felicitări încă o dată Părintelui Pleșcău și Părintelui Ichim. Trecem la următorul Punct al ordinii de zi.

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceorimar Bîrzu Hie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, preotului Ștefan Erdeș.

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Viceprimar Bîrzu Hie-prezintă Expunerea de Motive așa cum este anexată la mapa de ședință.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Dl. Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Discuții asupra proiectului.

Doamna Consilier Enăsel Maria-as dori să spun câteva cuvinte, vă rog. DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-rog.

Doamna Consilier Enăsel Maria-„dragii mei, copiii mei”. Așa ne întâmpina Părintele Decan Ștefan Erdeș la fiecare din repetițiile corului. Din cei 26 de ani de pastorație la Bacău, am avut onoarea să-1 cunosc mai îndeaproape, făcând parte din Corul Bisericii Sfinții Petru și Paul. A fost și va rămâne un exemplu de bunătate, iubire și toleranță, în inimile credincioșilor. El nu se poate bucura de recunoașterea meritului său, pentru că nu mai este printre noi, dar amintirea sa, prin distincția primită, contribuie la îmbogățirea spirituală a comunității pe care a păstorit-o și în vremuri mai tulburi pentru credință. Dumnezeu să-l odihnească și să-l fericească în împărăția Cerului. Vă rog, dacă

se poate un moment de reculegere pentru Părintele. Mulțumesc.

Se ține un moment de reculegere.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-dacă nu mai sunt alte discuții, se trece la.... Dl.Consilier Timofte Paul Valerian-dacă îmi permiteți și mie.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-da. n-am văzut mâna, mă scuzați. Vă rog. DLConsilier Timofte Paul Valerian-dragi colegi, stimați invitați din Republica Moldova. Este o zi superbă pentru noi consiliul local. De ce? Fiindcă este un moment istoric. Chiar dacă încheiem un mandat de patru ani, mai bun sau mai rău, ceea ce facem noi astăzi, cred că este meritul tuturor și în special al celor care au inițiat aceste proiecte. Atât vreau să vă spun. Pe Părintele Erdeș, decan Romano Catolic, eu l-am cunoscut în 1985, fiind atunci la Academia de înalte Studii București, având o temă de făcut la București, despre rolul catolicismului în județul Bacău. M-am prezentat la dumnealui atunci, m-a primit atât de frumos, l-am cunoscut, nu știam câtă căldură sufletească poate emana acest om. Mi-a pus la dispoziție întreaga documentație pe care o avea atunci și eu am scos o lucrare superbă.

Ceea ce este pentru viitorii consilieri locali este următoarea, următorul îndemn. Este bine să dăm Titlul de Cetățean de Onoare, oamenilor care sunt în viață. Este frumos că avem cui da aceste asemenea Titluri. Este bine că-1 facem și post mortem. E o dreptate frumoasă făcută. Și vă rog frumos, spuneam că este un moment istoric, dar nu vă îndemn și chiar vă rog, avem și un Punct 14 astăzi, pe care aș dori tare mult să-l votați. De ce? Că iată după o sută de ani și după 10 ani de tergiversări, poate veți hotărî să punem temelia, că se apropie anul 100, 1918, când vom ridica un monument eroilor băcăuani. Vă mulțumesc și mulțumesc tuturor celor care au fost la inițierea aestor proiecte. Am terminat.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-da. mulțumim.Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, preotului Ștefan Erdeș.

Inițiator - DL. BÎRZU ELIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NI

  UMĂR V<

  JTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art 1 - Se conferă nost mortem ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” preotului Ștefan Erdeș.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Vicenrimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  3.

  Art 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Viceprimarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  19

  D

  0

Vă mulțumim.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-rugăm pe Părintele Domenic Ciobanu, să vină în fașă, să ne spună câteva cuvinte și pe domnul Bîrzu și pe domnul Președinte să decemeze, să înmâneze placheta.

Domnul Viceprimar Bîrzu Ilie-înmânează Diploma și cheia Orașului Părintelui Dominic Ciobanu.

Domnul Viceprimar Bîrzu Ilie-îl rugăm pe Părintele Dominic să ne adreseseze cîteva cuvinte.

Părintele Dominic Ciobanu-doresc să aduc mulțumirea comunității catolice din Bacău, pentru această onoare acordată Părintelui Decan Ștefan Erdeș și aș dori să transmit mesajul Părintelui Decan actual, Isidor Dîscă.

„Stimate domnule Ilie Bîrzu, Viceprimar al Municipiului Bacău cu atribuții de Primar, stimați consilieri ai Consiliului Local al Municipiului Bacău. Vă mărturisesc că am primit cu emoție propunerea privind conferirea Titlui de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău, gândindu-mă că Biserica Romană Catolică din Bacău, al cărui reprezentant sunt, ca și Decan de Bacău, are o mulțime de activități importante în folosul acestei comunități. Dacă ne gândim la copiii orfani și abandonați, avem o asemenea casă pentru ei la Barați, cu 55 de copii. Dacă ne gândim la copiii cu handicap, avem o casă în Șerbănești cu 25 de copii. Dacă ne gândim la educația copiilor avem o Grădiniță în Bacău cu aproximativ o sută de copii. Avem un centru de formare - Don Bosco. Tot în Bacău toate cele 5 parohii romano catolice au un program de formare a copiilor și a tinerilor din acest municipiu. La centrul Don Bosco, pe lângă celelalte activități de formare a copiilor și a tinerilor din Municipiul Bacău, nu doar catolici dar și de alte confesiuni, în fiecare vară timp de o lună, peste 600 de copii și tineri participă la Campusul de Formare. Totodată, toate parohiile au în timpul verii Campusuri de Formare, iar pentru cei săraci excursii și Campusuri de formare în diferite locații. Dacă ne gândim la persoanele în vârstă și la cei bolnavi, avem două centre de primire și îngrijire, unul la Măgura cu 60 de persoane și unul la Caritas Bacău cu 27 de persoane. Iată doar câteva dintre activitățile comunității romano-catolice din Bacău, care merită să fie luate în seamă de către reprezentanții Municipiului Bacău din consiliul local. Am refuzat acest titlu de cetățean de onoare al Municipiului Bacău și am propus să fie acordat, post mortem, Părintelui Decan Ștefan Erdeș, gândindu-mă că toate acestea au fost începute de Sfinția Sa și mai ales de îndemnul Sfintei Scripturi: „Amintiți-vă de conducătorii voștri care v-au învățat Cuvântul lui Dumnezeu și meditând împlinirea vieții lor, imitați credința lor. Isus Hristos, cel de ieri și de astăzi, este același în vecii vecilor.

Și să nu uităm trecutul pentru a edifica viitorul. Regret că nu pot participa la acest eveniment, deoarece chiar astăzi trebuie să particip la înmormântarea Monseniorului Ștefan Ghența, Vicar Episcopal de Dobrogea, la Constanța. Mulțumesc din inimă celor care au fost de acord cu această dorință a voastră și vă asigurăm că vom continua să lucrăm, după voia Domnului, pentru binele spiritual și material al tuturor cetățenilor din Bacău și mă bucur din toată inima că Părintele Ștefan Erdeș, fost Decan de Bacău timp de 26 de ani, este declarat post mortem, Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău. Odihna veșnică dăi-o lui Doamne și Lumina cea fără de sfârșit să-I strălucească lui. Să se odihnească în pace. Amin.

Cu stimă Părintele Decan Isidor Dîscă

Decan de Bacău”

Vă mulțumesc.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici-având în vedere că invitații noștri au o bogată activitate și foarte multă muncă de dus în comunitate îi anunțăm că pot să se retragă, pentru a nu...

Invitații, cetățenii de onoare și bineînțeles și invitații dumnealor. Domnule Tuluc, dumneavoastră nu. Dacă vor să rămână, pot să rămână. Tocmai pentru a nu perturba. DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-rog consilierii să intre în sală, ca să putem continua ședința.

3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Hie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2015, al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Viceprimar Bîrzu Bie-ati avut materialul.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

DL Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian -sunt discuții asupra proiectului? Dacă nu, îl invit pe domnul Secretar să facă apelul.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva ?

Consilierii au votat după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ÂDAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MEHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

18

-

1

Cu 18 voturi „ pentru” și 1 „ abținere” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si DL Președinte de ședință - Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Hie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Bacău - Neamț, în vederea organizării celei de a doua ediții a Forumului Zonal de Arhitectură și Urbanism ”MOLDOVA REPER 2030”, în perioada 10-11 iunie 2016 la Bacău Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl. Viceprimar Bîrzu

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții, îl invit pe domnul Secretar să facă apelul.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva ?

Consilierii au votat după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU DJE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si Dl, Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar cu atribuții de primar Iile Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Platforma Unionistă Acțiunea 2012, la organizarea proiectului «Cunoaște-ți țara», ce se va desfășură în perioada 01.06.2016 -30.08.2016, în Bacău.

Inițiator - DL. BÎRZUILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLPresedinte de ședință Stoican Iulian-Vasile-discutii dacă sunt? îl invit pe domnul Secretar Popovici să facă apelul domnilor consiliei.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva ?

Consilierii au votat după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

18

-

-

Având în vedere absența domnului Bujor din sală cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si Dl, Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Die pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea « Vasile Alecsandri », la organizarea celei de a X -a ediții a Conferinței Internaționale « C.I.S.A. - International Conference of Applied Science », ce se va desfășura în perioada 02 - 04 iunie 2016.

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public).

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Viceprimar Bîrzu Hie - Comisia 1, aviz favorabil, cu o mică completare, un amendament, s-a omis suma în cadrul proiectului suma de 6.000 lei și aș vrea în cadrul sumei aprobate să fie trecută și cheltuieli de cazare în valoare de 6.000. Deci în devizul general a fost omisă cazarea. Deci au avut 24.000 plus cazarea, 30.000. Noi le aprobăm 14.000 și în acei 14000 să fie cuprinși și acei 6000 cheltuieli pentru cazare.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ca detaliere a structurii cheltuielilor, nu ca suplimentare, doamna Tamba.

Dl.Viceprimar Bîrzu Hie-bugetul rămâne la fel.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ati înțeles? Da? Bun.

Dl.Președinte de sedintă-Stoican Iulian-discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. îl invit pe domnul Secretar să facă apelul.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Hie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația Club Sportiv Rally Spirit Onești, la organizarea celei de a Vl-a ediții a Raliului Moldovei, ce se va desfășura în perioada 1-2 iulie Inițiator - DL. BÎRZU ELIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Viceprimar Bîrzu Hie-ati avut materialul la mapă, vă rog obțineți avizele.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public).

Există Raportul Scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican lulian-discutii asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu sunt, îl rog pe domnul Secretar să facă apelul.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian-Vasile, dă cuvântul d-lui Viceprimar cu atribuții de primar Hie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind susținerea financiară a acordului de parteneriat dintre municipiul Bacău și Universitatea „Vasile Alecsandri” pentru derularea proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, pentru perioada contractuală 2013 - 2017, încheiat prin HCL nr. 268/2013.

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DLViceprimar Bîrzu Ilie-ati avut materialul la mapă.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administratorul Public).

Există Raportul Scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-discutii asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, îl invit pe domnul Secretar să facă apelul.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovîci - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUC A

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

18

■1

-

Cu 18 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bujor Coste'., dă cuvântul d-lui Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău și Academia Olimpică Română - Filiala Bacău, la organizarea Crosului Olimpic Național, ce se va desfășura în data de 11 iunie 2016 la Bacău.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Ababei Radu-ati avut materialul pe e-mail. Este vorba de un eveniment care nu a mai fost organizat ui Bacău de 16 ani.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de ședință-Stoican Iulian-discutii asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, îl invit pe domnul Secretar să facă apelul consilierilor pentru a-și exprima votul.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTACMIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Hie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151/ 2016 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Colegiul Național Ferdinand I la organizarea conferinței internaționale « MoldaviaMUN », în perioada 26 - 29 mai 2016

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Vicenrimar Bîrzu Hie-am avut un parteneriat cu Colegiul Național Ferdinand. Trebuia să se desfășoare în perioada 20-29 mai, din motive tehnice l-au amânat în toamnă. Practic amânăm, nu se mai ține acuma se ține în luna octombrie. Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-nu se știe perioada, sau se va face... Dl.Viceprimar Bîrzu Hie-20-23 octombrie 2016.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-corect. ca să fie specificat. Da, domnule Secretar, avizele de legalitate.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-discutii asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu sunt, îl invit pe domnul Secretar să facă apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚA GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASELE

X

19.

ȘUȘTACMIHAI

X

20.

TESCARU VASELE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

ll.Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Hie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor legale pentru încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, județul Bacău din România și municipiul Chișinău din Republica Moldova

Inițiator - DL. BÎRZU ILEE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-ati avut materialul la mapă.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-discutii asupra proiectului. Dacă nu sunt invit pe domnul Secretar să facă apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid-Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILEE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASELE

X

10.

ENĂȘEL MARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

12.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu nie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, județul Bacău din România și satul Costești, raionul Ialoveni din Republica Moldova

Inițiator - DL. BÎRZU ELIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-prezintă Expunerea de motive, așa cum este anexată la mapa de ședință.

Ați avut materialul la mapă, o să mai discutăm după.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-discutii dacă sunt asupra proiectului?

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-as vrea să-i rog pe invitații noștri, pe doamna Natalia Petrea, doamna Primar al Costeștiului să ne adreseze câteva cuvinte. Uitați un microfon, dacă....

Doamna Natalia Petrea-stimate domnule Primar, stimați consilieri, noi suntem aici pentru a fi prezenți chiar în acest moment foarte important pentru comunitățile

noastre, pentru că de fapt de atunci de când am venit în administrația locală în vară, după alegerile noastre locale, am avut aceste intenții împreună cu echipa cu care am reușit să câștigăm alegerile noastre locale și vreau să vă spun că sunt aici cu cei mai puternici bărbați din satul nostru cu care am câștigat alegerile, este domnul Vicepreședinte Tudor Grigoriță, care a reprezentat un partid care ne-a susținut foarte mult și datorită căruia de fapt dețin funcția de primar. Mulțumim foarte mult. Și cu siguranță, din echipa noastră la fel, cel mai puternic bărbat din echipa noastră, domnul Ion Sulă, care pe atunci era Ministrul Agriculturii în Republica Moldova și care este originar din satul nostru și datorită cărora am reușit. Deci iată acest spirit de echipă cu care am reușit să demonstrăm că satul Costești, care este o comunitate cu peste 12.000 de locuitori, al doilea după mărime în Republica Moldova ca și sat, am reușit să dăm dovadă de acest succes electoral. Dar nu este îndeajuns. Este foarte important acest spirit de echipă să-1 păstrăm și în continuare pentru ca să reușim să implementăm multe proiecte pentru localitatea noastră și pentru cei care așteaptă aceste realizări. De aceea un alt pas foarte important a fost să ne găsim localități din România cu care să încheiem aceste acorduri de colaborare. Pentru că ele sunt foarte importante în vederea dezvoltării comunităților noastre. De aceea vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de dezvoltare a comunităților noastre, din care vor avea de câștigat locuitorii comunităților noastre, de care urmează să fim mândri de aceste realizări pe care le vom face împreună. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au fost de acord pentru cei care ați votat acest acord foarte important, pentru că de fapt aceste încercări în localitatea noastră au mai fost demult, pe când, domnul Vicepreședinte are o experiență politică mai mare și pornise aceste căi pentru a fi bătătorite, dar iată este primul acord de colaborare aprobat. Deci, la nivel de acte. De aceea este foarte important acest lucru și de aceea am lăsat toate treburile pentru ca să fim prezenți și chiar să ne convingem de acest lucru că se întâmplă. Vă mulțumim foarte mult și ne dorim mult succes. Cu Doamne Ajută, mulțumim.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-da. mulțumim.

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-îl rog pe domnul Vicepreședinte să ne spună câteva cuvinte, domnul Tudor Grigoriță.

DLVicepresedinte Tudor Grigorita-domnule Președinte, stimați consilieri, bună ziua, Hristos a înviat. De fapt noi, mai de multă vreme mergem prin localitățile județului Bacău. Colaborarea noastră cu administrația și cu consilierii din județul Bacău o avem din 2008, când domnul Ilie, domnul Primar, a fost la noi la Costești, atunci și Grigore Vieru era la sărbătoarea limbii române. S-a bucurat nespus de mult de ceea ce facem noi, suntem 99,99 procente români. Și după aceea acuma, atunci când ați purces la o colaborare cu Municipiul Chișinău, delegația din Bacău a venit la noi la Costești, la ziua Hramului Sfântul Nicolae, unde s-au bucurat de noi. Noi ne-am bucurat de dumneavoastră cu donații de cărți și multe lucruri frumoase. Am mers la Diaconești, am mers la Onești, la Obîrșa Mioriței, am venita la Zilele Orașului Bacău cu Colectivul Haiducii, pe care îl reprezentăm, ne bucurăm de realizările dumneavoastră, de succesele pe care le aveți, vă dorim mult succes și ca la 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria Mamă România, să fiți alături de noi, să ne susțineți.

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-îl rog și pe domnul Ministru Ioan Sulă, să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule Ministru, vă rog.

DLIoan Sulă-stimate domnule Primar, onorat consiliu, stimați oaspeți, noi astăzi avem un sentiment de împlinire și de bucurie, fiind aici la Bacău. Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru decizia luată. Satul Costești din Raionul Ialoveni reprezintă una din cele mai mari localități rurale din Republica Moldova, un sat cu un potențial mare, în special în domeniul agriculturii, acolo unde este concentrată producerea de struguri de masă. Avem concentrate peste 1.500 de hectare de struguri de masă și capacitate frigorifică de peste 15.000 de tone. Anul 2015 a fost anul când a fost construită cea mai modernă și unică în Republica Moldova „Casa de ambalare a strugurilor de masă”. Și ne dorim ca strugurii din satul Costești, să fie comercializați pe piața României. în anul 2015 am comercializat peste 9.300 de tone de struguri. O dată cu punere în aplicare a Acordului de liber schimb, aprofundat și cuprinzător și desigur experiența pe care o avem pe segmentul agricultură în Republica Moldova, urmează de a fi îmbogățită cu cea din România. Sunt sigur că pe toate dimensiunile, atât sociale, culturale, avem foarte multe lucruri de făcut în așa fel încât comunitățile noastre să se dezvolte și să se împrietenească cu spirit pur românesc. Mulțumesc mult, o zi frumoasă și cu gânduri bune. Hristos a înviat!

Dl.Presedinte de sedinta-Stoican Iulian-da. vă rog dacă mai sunt discuții.

DLConsilier Nechita Neculai-domnule colonel spuneți, vă dau voie. Vorbesc eu? Dl.Consilier Timofte Paul Valerian-spune. zi tu, hai. Vorbește.

DLConsilier Nechita Neculai-circul prin țară și când mai am timp intru și prin piețe. Mă refer piața la Suceava, piața la Iași, la Vaslui. Văd moldoveni care vând produsele lor, care eu cosider că sunt la ora actuală cele mai naturale. Aș vrea ca viitorul consiliu local, domnul Director Busuioc, nu-1 mai văd, sau cine va fi, conducerea consiliului local și a Primăriei Bacău, să ofere și cetățenilor moldoveni la Bacău, pentru că în celelalte orașe sunt, câteva mese la care să vândă cetățeanul moldovean, dacă tot ne-am înfrățit cu dânșii, produsele alea adevărate moldovenești, cu vinurile alea adevărate moldovenești, care se vând și prin alte piețe din România. Vă mulțumesc.

DLConsilier Timofte Paul Valerian-si eu sunt alături de dumneavoastră. Am avut marea șansă să particip la trei asemenea întâlniri cu dumneavoastră, atât la Chișinău, cât și la Costești. N-are oricine această ocazie, am avut-o și eu alături de dumneavoastră. Mi-am dat seama foarte mult de cum gândiți dumneavoastră, frații noștri din Basarabia. Ce intenții și ce proiecte frumoase aveți. Și așa cum am plecat și ne-am strâns mîinile permanent, visul meu este 1 Decembrie 1918, să vedem o dată acest Prut al nostru, care să nu mai fie barieră între noi. Să fim uniți. Sănătate și mult spor vă urez. Sănătate și numai bine.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici-mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Supunem la vot.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOC ARUVIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

x

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTACMIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-dragi colegi, la sfârșitul ședinței vrem să semnăm acest acord, un acord de principiu să-I semnăm și să rămânem la sfârșitul ședinței, cu doamna Primar și să semnăm acest acord.

13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Iile pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 245/ 2015 prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2016 în municipiul Bacău.

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-ati avut materialul la mapă.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri și Direcția Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedintâ-Stoican Iulian-Dacă sunt discuții la proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt discuții, îl rog pe domnul Popovici să facă apelul consilierilor.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOC ARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTACMIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

18

«1

-

Cu 18 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

14.Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordul de principiu al municipiului Bacău pentru ridicarea în Parcul Catedralei a unui monument îiichinat eroilor neamului.

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DLViceprimar Ababei Radu-o să vă prezint eu proiectul de hotărâre. Este monumentul de care vorbea domnul consilier Timofte, un obiectiv important pentru spiritualitatea băcăuană.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

DLPresedinte de Sedintă-Iulian Stoican- sunt discuții la proiectul de hotărâre? Domnul Timofte?

DLConsilier Timofte Paul Vaierian-da. vă rog foarte mult, chiar dacă acest proiect este făcut de principiu, știți ce înseamnă în DEX de principiu, vă rog foarte mult să-1 aprobați. Eu cred că veți rămâne în istorie, consilierii locali de astăzi. încercăm cu domnul Arhitect al Municipiului Bacău, cât de curând, să vedem locul unde va fi amplasat acest monument. Dumneavoastră, cei care după alegerile de duminica viitoare veți rămâne în acest consiliu, vă rog să duceți mai departe această acțiune. Nu este nici scurt timpul, nici mult timp. Dar am dori din toată inima ca la 1 Decembrie 2018, întreaga comunitate băcăuană să asiste la sfințirea acestui monument închinat eroilor neamului românesc. Vă readuc aminte, dragi colegi consilieri și stimați invitați că avem marea datorie să arătăm urmașilor ce am făcut noi după o sută de ani. Spunem generațiilor viitoare că ne-am făcut și noi datoria. Trebuie amintit că Bacăul nu a fost ca orice județ din țară. Bacăul este singurul județ care în Primul Război Mondial, timp de doi ani și jumătate a fost capitala rezistenței României. Nu era conducerea armatei, aici, în casa Anania, Generalul Prezan și Ioan Antonescu, viitorul Mareșal al României, să conducă oprațiunile din Valea Oituzului, noi astăzi nu mai eram aici vorbind românește. Avem marea datorie de patrioți băcăuani să cinstim memoria înaintașilor, să arătăm generațiilor viitoare și copiilor noștri că ne-am făcut datoria. Vă rog semnați acest proiect, îmbunătățiți-1 și să dea Dumnezeu ca la 1 Decembrie 2018 să inaugurăm acest monument. Vă mulțumesc.

DLPresedinte de Sedintă-Iulian Stoican-da. vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții? Invit pe domnul Secretar să facă apelul domnilor consilieri.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘEL MĂRIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

15.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si dL Președinte de ședință -Stoican Vasile, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Viceprimar Bîrzu Hie-ati avut materialul la mapă.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -e vorba numai de funcțiile publice, atât, fără organigramă. Este vorba de deblocarea posturilor în vederea angajării pe locurile vacante, este vorba de aprobarea funcțiilor publice care există deja în aparatul de specialitate și care trebuie aprobat anual. Ca să nu lăsăm loc de interpretări.

Există avize de legalitate.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Managementul Resurse Umane și Administrativ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-discutii asupra proiectului?

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. îl invit pe domnul Secretar să facă apelul consilierilor.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Vă rog să modificați și titlul proiectului, să scoateți organigramei, pentru că nu este corect, da? Aprobăm doar funcțiile publice, atât. Dar astăzi aprobăm numai ceea ce aprobăm. Nu aprobăm organigrama.....

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulîan-dar și așa este și proiectul, privind aprobarea funcțiilor publice...

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-exact.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-nu și organigramei. A zis, domnul Bîrzu, probabil, din amintiri...

DLViceprimar Bîrzu Die-asa era titlul inițial.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici

Cine este pentru? Cine se abține? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOC ARUVIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNEUU-DAN

X

13.

NASTASE MARIA-RALUCÂ

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DI ACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASELE

X

19.

ȘUȘTACMIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

18

a*

-

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

16.Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul dl.Viceprimar Bîrzu Die pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Managementul Resurselor Umane).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-discutii asupra proiectului dacă sunt? Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. îl invit pe domnul Secretar să facă apelul consilierilor.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ELIE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

17.Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2016 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Ababei Radu-este vorba de transformarea unor posturi de educator-puericultor în asistent medical pentru că nu găsim pe piață această specializare.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovid -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Există Raportul Scris al Centrului Bugetului Creșe Bacău, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

DLPreședinte de ședință-Stoican Iulian-discutii dacă sunt? Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. îl invit pe domnul Secretar să facă apelul consilierilor. DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTACMIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

18.Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Ilie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea cotei autorității publice locale aplicabilă pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani, la valoarea de înlocuire a locuinței, valabilă până la data de 31.12.2016, precum și aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință ANL.

Inițiator-DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-ati avut materialul la mapă.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef și Compartimentul Evidență Contracte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

DLPreședinte de sedintă-Stoican Iulian-discutii asupra proiectului?

DLConsilier Huluță Ghiorghe-voiam să vă întreb, înțeleg din acest proiect că se măresc chiriile pentru unii din locatarii de la A.N.L. Cu cât se măresc? Dar vreau în cifre că văd un procent de 1% , nu știu ce înseamnă acest procent.

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-pot da. Noi ca principiu, în consiliul local aveam oportunitatea de a pune o cotă de 1% profit pentru consiliul local. Eu, ca inițiator, am decis să vin în fața dumneavoastră cu o propunere de 0%, deci legea ne dă și 0%, ca să nu creștem. în momentul în care veneam cu coeficientul acesta de 1%, practic se dublau, se măreau foarte mult aceste chirii. Am luat, am venit cu propunerea în fața dumneavoastră considerând că noi nu suntem o instituție să facem profit pe chiriașii A.N.L. care și așa au venituri mici. Și de asemenea calculul, o să vă dea tehnic, sunt doamnele de la Patrimoniu, ca să vă spună ce înseamnă tehnic. Chiar le rog.

Doamna Mana Magdalena Bogdan-un chiriaș avea o chirie pentru un apartament să spunem modică de 50-60 de roni, acum legislația s-a schimbat și duce la o chirie de peste 200 roni. în cazul în care s-ar fi aplicat această cotă de 1% profit pentru primărie, asta este diferențierea între chiriașii de până în 35 de ani și cei de peste 35 de ani. Această cotă ducea la o majorare cu încă 50%. Impactul era mare pentru cei de până în 35 de ani, care ducea de la 30 sau 50 de roni până la 3 milioane, 300 roni. Și atunci am zis să mergem pe marja pentru cei de până în 35 de ani. Să nu fie o diferențiere, să nu fie impactul foarte mare pentru ăia sub 35 de ani.

DLConsilier Huluță Ghiorghe-dar impactul foarte mare pentru cei peste 35 de ani.

Doamna Maria Magdalena Bogdan-asta este că legislația nu mai prevede, s-a schimbat total legislația. Problema este că aproape 70% din această chirie se duce la A.N.L.

DLConsilier Huluță Ghiorghe-am înțeles.

Doamna Maria Magdalena Bogdan-legislatia asta prevede ca virarea în 30 de zile de la data încasării, cu penalitate de 1% în cazul când consiliul local nu virează către A.N.L. această cotă.

DLConsilier Huluță Ghiorghe-eu știu că se mărise anii de la 35 până la 38 ani... Doamna Maria Magdalena Bogdan-pentru repartiție.

DLConsilier Huluță Ghiorghe-pentru. păi asta vreau să spun, ar fi trebuit să facă corelația și aici. Să-i ducă pe acești tineri până la 38 de ani și de la 38 de ani să se mărească. Mie mi se pare diferența enorm de mare, dintr-o dată acest salt, să vă dați seama că până la 1 Ianuarie eu plătesc 50 lei, eu ca și chiriaș la A.N.L. și după 1 Ianuare dintr-o dată să plătesc două milioane și ceva. Adică mi se pare că e un salt de 400%. Parcă-i prea mult. Asta vroiam. Sigur n-avem nicio vină, pentru că sunt reglementări de la Guvern și asta este.

DLPreședinte de sedintă-Stoican Iulian-bun. am înțeles și noi. Ne-am lămurit, da? V-ați lămurit. Mă bucur. Domnul Secretar Popovici să facă apelul domnilor consilieri. DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine se abține? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X ,

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTACMIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 19. Se trece la punctul 19 ai ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar al Municipiului Bacău cu atribuții de Primar Ilie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-ati avut materialul la mapă.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasîle -Iulian - discuții asupra proiectului dacă sunt? Da, vă rog.

DLConsilîer Huluță Ghiorghe-domnule Președinte, voiam să vă spun că e bine că s-a prins și amendamentul meu acolo. Fiind membru în comisia de repartizare, am constatat că cele două, în familie dacă sunt două salarii, deja nu mai sunt locuințe sociale, ci împiedica pe foarte multe familii să acceadă la o locuință socială si acum măcar unul din membrii familiei să aibă un salar. Și am văzut că s-a prins. Și mă bucur. Avem o problemă. Nu ieșiți foarte bine din acest mandat, având în vedere că avem peste 6.000 de cereri pentru locuințe sociale, din care eligibile sunt 3.200. Dar sunt 3.200 de cereri, iar locuințe disponibile la ora actuală cred că avem vreo 20 sau până în 20 pentru satisfacerea celor 3200 de cereri. Cred că ar trebui să ne aplecăm mai mult, sau cei care vor mai fi în mandatul următor, să se aplece mai mult pentru această problemă socială a cetățenilor din Bacău. Vă mulțumesc.

PLPreședinte de ședintă-Stoican Iulian-da. din câte știm, din amintiri, sunt rezervate niște terenuri și trimise la București la Compania Națională de Investiții pentru construirea de locuințe de tipul ăsta. Mulțumesc. Domnul Secretar Popovici să facă apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU V ASILE

X

10,

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar Hie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 56/2015 prin care s-au stabilit consumurile medii și consumurile lunare de carburanți, consumurile medii și anuale de lubrifianți pentru vehiculele din inventarul Secției Siguranța Circulației, deservire auto și intervenții operative din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și măsuri de raționalizare a cheltuielilor administrative cu privire la utilizarea acestora

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DLViceorimar Bîrzu Ilie-ati avut materialul la mapă.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 ni vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine se abține? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOC ARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘÂNU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARIA-R ALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bazinului de înot Bacău, structură în cadrul Direcției Administrare Baze Sportive.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Ababei Radu-fată de materialul pe care l-ați primit pe mail, aș avea două amendamente. Și anume primul este acela referitor la denumirea Bazinului și anume propun să se numească Bază Sportivă și de Agrement, nu doar Bază de Agrement. Iar în ceea ce privește modul de realizare al inițierii, propun ca inițierea să se poată face pe culoarele 1 și 8, pentru că de pe culoarul 7 este greu să poți avea acces la copil. Vă mulțumesc.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-da. supunem votului dumneavoastră amendamentele și modificările propuse de domnul Ababei.

Dl, Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici • prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DlJ*resedinte de sedintâ-Stoican Iulian-vom supune la vot amendamentele, domnule Secretar. Vă rugăm apelul consilierilor.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine se abține? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRAGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

J1TARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

18

o

-

Cu 18 voturi „pentru” au fost aprobate amendamentele ridicate.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-supunem la vot proiectul cu amendamentele aprobate.

DLSecretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine se abține? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILTE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU V1OREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre, cu amendament.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Vicenrimar al Municipiului Bacău cu atribuții de Primar Hie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor cu „destinația de uscător” de către cei care dețin garsoniere învecinate cu acestea, în blocurile ANL pentru tineri precum și cele sociale din municipiul Bacău

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-ati avut materialul la mapă.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian * discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-fac precizarea că domnul Drăgușanu a părăsit sala, astfel încât vom avea 17 voturi.

Nu sunt discuții. Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor cu „destinația de uscător” de către cei care dețin garsoniere învecinate cu acestea, în blocurile ANL pentru tineri precum și cele sociale din municipiul Bacău

Inițiator-DL. ELIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă închirierea spațiilor cu „destinația de uscător” conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  Nr. crt

  NUMELE și PRENUMELE

  ADRESA

  Nr. cerere

  2.

  1

  NÂSTAC ADRIAN S-a adoptat

  Str.Letea nr.50, Sc. B, AP. 14

  28843/19.05.2

  015

  17

  0

  0

  3.

  2

  LUNGU CARMEN

  S-a adoptat

  Str.Bucegi nr.136 A, Sc.B, Ap. 17

  42310/16.10.2

  015

  17

  0

  0

  4.

  3

  CANTĂRIONUȚ BOGDAN

  S-a adoptat

  Str. Bucegi nr.l36A, Sc.B, AP.7

  22549/07.03.2

  016

  17

  0

  0

  5.

  ART. 2 - Arhitectul Șei Asociații de Proprietari hotărâri.

  S-a adoptat

  ■ - Compartiment Fond Loca va aduce la îndeplinire prevc

  tiv și îndrumare iderile prezentei

  17

  0

  0

  6.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, precum și Compartimentului Evidență Contracte.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii d-nei Botezatu Liliana de extindere a spațiului de locuit.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ababei Radu - de asemenea, ați avut materialul pe mail.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef și Compartimentul Evidență Contracte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian ■ discuții dacă sunt asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții, trecem la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii d-nei Botezatu Liliana de extindere a spațiului de locuit.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NI

  UMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRă

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă cererea d-nei Botezatu Liliana de extindere a spațiului de locuit asupra unei camere din spațiul de locuit al d-lui Vlasie Toader, în suprafață de 15,21 mp, în imobilul situat în Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 51, imobil aflat în domeniul privat al municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  17

  )

  0

  2.

  ART. 2 - Se va încheia un nou contract de închiriere pentru noua suprafață locativă din imobilul situat în Bacău, Vasile Alecsandri, nr. 51. S-a adoptat

  17

  9

  0

  3.

  ART. 3 - Viceprimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Evidență Contracte. S-a adoptat

  17

  9

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Evidență Contracte, d-nei Botezatu Liliana, precum și d-lui Vlasie Toader.

  S-a adoptat

  17

  9

  0

 • 24, Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 27 către d-na Afrențoaiei Elena.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Ababei Radu-de asemenea ați avut materialul primit pe mail.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef și Compartimentul Evidență Contracte).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții trecem la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 27 către d-na Afrențoaiei Elena.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  Nl

  UMĂRVt

  JTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. - Se aprobă vânzarea locuinței situată în municipiul Bacău, str.

  Ioniță Sandu Sturza, nr. 27 către d-na Afrențoaiei Elena.

  S-a adoptat

  15

  1

  1

  2.

  ART. 2. - Cheltuielile de autentificare de la Notarul Public, aferente încheierii Contractului de vânzare - cumpărare, cele pentru întocmirea documentației cadastrale, precum și contravaloarea Raportului de evaluare înregistrat cu nr. SQCG 30/ 16.02.2016, vor fi în sarcina d-nei Afrențoaiei Elena.

  S-a adoptat

  15

  1

  1

  3.

  ART. 3. - Vanzarea locuinței se face cu plata prețului integral, stabilit conform Raportului de Evaluare, respectiv 5550 euro (25.080 lei), la care se adaugă TVA 20 %, care se va achita la casieria Direcției Economice, o data cu contravaloarea documentației cadastrale și Raportului de evaluare.

  S-a adoptat

  15

  1

  1

  4.

  ART. 4. - Locuința astfel dobândită nu poate fi înstrăinată timp de 10 ani de la data cumpărării.

  S-a adoptat

  15

  1

  1

  5.

  ART. 5. - Se aprobă închirierea terenului situat in jurul construcției, în suprafață de 112 mp, reprezentând curți - construcții și terenul folosit pentru cale de acces la locuință, către d-na Afrențoaiei Elena.

  S-a adoptat

  15

  1

  1

  6.

  ART. 6. - Terenul situat sub construcție, în suprafață de 110 mp, poate fi dobândit de cumpărător, ulterior încheierii contractului de vânzare -cumpărare, în baza Legii nr. 18/1991, urmând a-i fi eliberat un Ordin de Prefect în acest sens.

  S-a adoptat

  15

  1

  1

  7.

  ART. 7. - Viceprimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Evidență Contracte. S-a adoptat

  15

  1

  1

  8.

  ART. 8. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Evidență Contracte și d-nei Afrențoaiei Elena.

  S-a adoptat

  15

  1

  1

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea a cinci mese aflate în incinta Pieței Centrale, careul 1A1 din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU Dl.Viceprimar Ababei Radu-vreau să fac precizarea că față de materialul prezentat s-a strecurat o eroare materială pe care vreau să o îndrept printr-un amendament. Suma solicitată pentru închirierea unei mese este de 12 lei/m.p/zi și nu pe lună, pentru că altfel suma ar fi fost extrem, extrem de mică, a fost o greșeală de dactilografie. Asta este tot.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-da amendamentul, o clipă să votăm amendamentul, după care revenim la rezultate. Deci, domnul Secretar, vă rog avizul pentru amendamentul propus de domnul Ababei.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-există avize de legalitate. Dl J*resedinte de sedintă-Stoican Iulian-domnul Busuioc?

DLBusuioc Vasilică-aviz favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării amendamentului, favorabile.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Avizele sunt pentru amendament? Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-la amendament prima dată. Ca să-l supunem la vot. Domnule Popovici vreau sâ se facă apelul consilierilor pentru...

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-aprobarea amendamentului. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

Ieșit din sală

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „ pentru” a fost aprobat amendamentul la proiectul de hotărâre.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-si acum vă rog, domnule Secretar, să facem apelul pentru votul la proiect cu tot cu amendament.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

Ieșit din sală

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POP A L AURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERI AN

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre, cu modificările aduse prin amendamentul aprobat.

DLPreședinte de sedintă-Stoican Iulian-multumim. Domnule Nechita rezultate dacă aveți.

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea a cinci spații aflate în incinta halei de pește - came a Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Ababei Radu-de asemenea ați avut materialul pe mail.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Piețelor).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - discuții asupra proiectului dacă există? Dacă nu, domnul Popovici să facă apelul domnilor consilieri.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZUUJE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOC ARUVIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

Ieșit din sală

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

X

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE MAGAZIN SI CARMANGERIE, PARCARI, AMENAJARE ACCESE, BRANȘAMENTE UTILITATI, ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE ȘANTIER SI PILON RECLAMA, STR. ALEXEITOLSTOI, NR. 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Ababei Radu-ati avut materialul pe mail.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Arhitectul Șef, Direcția Drumuri Publice și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian ■ discuții dacă sunt, dacă nu se trece la procedura de vot secret. De asemenea vă supun atenției dumneavoastră că pe același buletin de vot sunt trei proiecte.

PLConsilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE MAGAZIN SI CARMANGERIE, PARCARI, AMENAJARE ACCESE, BRANȘAMENTE UTILITATI, ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE ȘANTIER SI PILON RECLAMA, STR. ALEXEITOLSTOI, NR. 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2, Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂJ

  El VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aeroba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU Dentru CONSTRUIRE MAGAZIN SI CARMANGERIE, PARCARI, AMENAJARE ACCESE, BRANȘAMENTE UTILITATI, ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, PILON RECLAMA, STR. ALEXEI TOLSTOI, NR. 4, din municipiu! Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. DEDEMAN S.R.L., din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului. Arhitectului Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

DLViceprimar Ababei Radu»voi citi și 28 și 29.

28 si 29. Se trece la punctele 28 si 29 ale ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA CU BIROURI, STR. BRADULUI, NR. 25, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: MAGHIAR ALEXANDRU-VASILE, MAGHIAR MARGARETA, din Bacau

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre privind respingerea documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE P + 4, STR. MĂGURĂ CASIN, NR. 7, din municipiul Bacau, pe teren proprietate particulara, BENEFICIARI: GAFITA NICOLAE-BOGDAN, GAFITA IOANA-MARIA, din Jud. Ilfov

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Ababei Radu-aici vă rog să remarcați că este vorba de respingerea cererii solicitantului și în felul acesta încheiem procesul de consultare cu locatarii din zona respectivă și considerăm, cred, conflictul respectiv încheiat.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectele de hotărâre nr.28 și 29, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitectul Șef la proiectele 28 și 29, Direcția Drumuri Publice la proiectul 28 și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat, la proiectul 28).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-discutii la proiectele 28 și 29 dacă sunt? Alte nelămuriri, întrebări? Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA CU BIROURI, STR. BRADULUI, NR. 25, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: MAGHIAR ALEXANDRU-VASILE, MAGHIAR MARGARETA, din Bacau

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NI

  UMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRĂ

  NULE

  1.

  ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU neutru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA CU BIROURI, STR. BRADULUI, NR. 25, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: MAGHIAR ALEXANDRU-VASILE, MAGHIAR MARGARETA, din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

  S-a adootat

  17

  0

  0


  2.

  ART. 2 - Prezenta hotarare vafi comunicata beneficiarului. Arhitectului Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat

  17

  0


Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind respingerea documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE P + 4, STR. MĂGURĂ CASIN, NR. 7, din municipiul Bacau, pe teren proprietate particulara,

BENEFICIARI: GAFITA NICOLAE-BOGDAN, GAFITA IOANA-MARIA, din Jud. Ilfov

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ZONTRA4ULE

  1.

  ART. 1 - Se resoinae PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE P + 4, STR. MĂGURĂ CASIN, NR. 7, din municipiul Bacau, pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: GAFITA NICOLAE-BOGDAN SI GAFITA IOANA-MARIA, din Jud. Ilfov. S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului si Arhitectului Sef al Mun. Bacau.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

 • 30. Se trece la punctul 30 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Ababei Radu-de asemenea ați avut materialul pe mail.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitect Șef, Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef și Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu sunt se trece la procedura de vot secret.

Dl. Consilier Nechita Neculai ■ S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  ITrT lTh1!1

  1.

  ART. 1 - Se aprobă reglementarea regimului iuridic a unor terenuri ocunate de construcții autorizate prin încheierea de contracte de închiriere anuale, in vederea desfășurării de activitati medicale si comerciale, cu beneficiarii construcțiilor pentru terenul aferent acestora, conform ANEXEI ce face parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  NR. CRT.

  TITULARUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

  NUMĂRUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

  SUPRAFAȚA

  (m.p.)

  DESTINAȚIA

  ADRESA TERENULUI

  2.

  1.

  POPESCU

  ILAR IE

  S-a adoptat

  17991/30.05.2001 (cu Act adițional 6710/23.08.2011)

  100,00

  CABINET MEDICAL

  STR. GEORGE BACOVIA, NR. 11

  17

  0

  0

  3.

  2.

  A.F. VIERIU LENUTA S-a adoptat

  17997/30.05.2001 (cu Act adițional 68786/08.05.2012)

  17,80

  ACTIVITA TI COMERCIA LE

  STR.

  MIHAI VITEAZU

  ,NR. 1

  17

  0

  0

  4.

  ART. 2 - Se împuternicește Vicenrimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractele de închiriere cu beneficiarii construcțiilor prevazuti in ANEXA la prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

 • 31. Se trece la punctul 31 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a mijlocului fix - coș fum situat în Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 1, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestuia în condițiile legii

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian -Discuții asupra proiectului. Dacă nu sunt, domnul Popovici să facă apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direc

după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

Ieșit din sală

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARI A-RALUC A

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 32. Se trece la punctai 32 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian da cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a mijlocului fix - poartă situat în Bacău, str. Oituz, nr. 85, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestuia în condițiile legii

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian -Discuții asupra proiectului. Dacă nu sunt, domnul Popovici să facă apelul consilierilor.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direc

după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘ ANU VASILE

Ieșit din sală

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STÂNCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 33. Se trece la punctul 33 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Ababei Radu-ati avut materialul pe mail.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședința - Stoican Vasile -Iulian -Discuții asupra proiectului. Dacă nu sunt, domnul Popovici să facă apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direc

după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUIUE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

Ieșit din

sală

10.

ENĂȘEL MARIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

PESTE ORDINEA DE ZI

 • 34. Se trece la punctul 34A al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener alături de Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu” din Bacău, în vederea organizării unui eveniment la Teatrul de Vară « Radu Beligan » din Bacău, în data de 16 iunie 2016.

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DLViceprimar Bîrzu Hie-ati avut materialul la mapă.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian -Discuții asupra proiectului. Dacă nu sunt, vă rog domnule Popovici să faceți apelul consilierilor pentru a-și exprima votul.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOI ROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

Ieșit din sală

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

M

-

Cu 17 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

35. Se trece la punctul 34B al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul         domnului Viceprimar Bîrzu Die pentru a

prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-ati avut materialul la mapă.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian -Discuții asupra proiectului. Dacă nu sunt, îl rog pe domnul Popovici să facă apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direc

după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

Ieșit din sală

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

ABSENT

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASELE

Ieșit din sală

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

ABSENT

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

17

M

-

Cu 17 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-multumim. este un punct de Diverse pe această ordine de zi. Dacă cineva mai vrea să adreseze întrebări sau alte interpelări? DLViceprimar Dîe Bîrzu-numai să nu plecați să facem....

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-o poză de grup, ce să facem. DLViceprimar Ilie Bîrzu-o să semnăm acordul cu...

DEVicenrimar Ababei Radu-probabil joi o să avem o ședință extraordinară. DLViceprimar Hie Bîrzu- vom face o ședință extraordinară având în vedere că sunt pe final de derulare proiecte pe 350.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-astăzi este ultima zi de contestații.

Dl.Viceprimar Hie Bîrzu-deci. va fi o ședință extraordinară pentru a finaliza procedura pe 350. Pentru că astăzi este ultima zi de contestații, urmând după contestații să se aprobe lista finală.

Dl.Presedinte de sedință-Stoican Iulian-da. mulțumim, domnule Bîrzu. Dl.Viceprimar Hie Bîrzu-da. haideți să trecem la procedura de semnare a Acordului. Dl.Presedinte de sedintâ-Stoican Iulian-rog. De asemenea ședința consiliului local a luat sfârșit. Mulțumesc.

Se trece la procedura de semnare a Acordului de Cooperare cu satul Costește, raionul Ialoveni, Republica Moldova.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, STOICAN IULIAN VASILE


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE OVIDIU POPOVICI

A.MTDs.I-A-2/Ex.l