Proces verbal din 29.11.2016

Proces verbal - Ședință ordinară a CLB din data de 29 noiembrie 2016

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 9404 din 07.122016

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de

 • 29.11.2016.

Domnul Primar Cosmin Necula ■ rog asistența să se ridice în picioare pentru intonarea Imnului de Stat.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin Necula ■ vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici n conformitate cu prevederile art.39(l) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr.2037 din

 • 23.11.2016, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 21 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsesc: domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș (absent motivat-concediu de odihnă) și domnul Consilier Manolache Cristinel.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.9051 din 23.11.2016 și telefonic prin nota telefonică nr.9052 din 23.11.2016.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.11.2016.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROS1E CLAUDIU- CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRDEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu un număr de 21 voturi „pentru “ procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.11.2016, a fost aprobat

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriei -bună ziua tuturor. Doamnelor și domnilor consilieri vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul așadar domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței, mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula- Mulțumesc, domnule președinte de ședință! Sărut-mâna, buna ziua! Alături de noi sunt astăzi prezenți: domnul Gavrilă Gabriei, Managerul Spitalului Pneumo Bacău, domnul Tuluc Adrian, Comisar Șef De Poliție, domnul Carol Schnakovszky, Rectorul Universității “Vasile Alecsandri”, domnul Lupu Neculai, Rectorul Universității “George Baco vi a”, doamna Ciuhat Delia Adina, domnul Filip Bogdan, domnul Palea Valentin, domnul Popa Vlad Ionuț si domnul Scorțanu Sorin în calitate de potențiali membrii ai consiliului de administrație ai societății de servicii publice municipale Bacău, proiect aflat pe ordinea de zi la poziția numărul 2. înainte de a vă da citire ordinii de zi, am să văa fac următoarea precizare, voi retrage proiectul 29A de pe ordinea de zi. Voi da în continuare citire dispoziției de convocare ce conține proiectele de hotărâre care vă sunt prezentate dumneavoastră astăzi în plenul ședinței.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcției Salubrizare Agrement Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, deservire auto și intervenții operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/2014 privind aprobarea înființării societății ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.  Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr.246 din 03.12.2015, privind majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.  Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Ambulanță Bacău, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău și Asociația Liga Studențească din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea organizării unor spectacole.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.  Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația ”Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău” la evenimentele ocazionate de Ziua Națională a României, în data de 01.12.2016 la Alba Iulia.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui parteneriat cu Federația Romana de Dans Sportiv din Romania, in vederea susținerii financiare a participării sportivilor Beca Alin Andrei si Tampau Cătălină, la Campionatul Mondial care va avea loc in Letonia (Riga) in data de 19 decembrie 2016,

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.238/31.08.2016 prin care a fost aprobată participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundația Comunitară Bacău, la organizarea Swimathon și Semimarathon-manifestări sportive și comunitare de prestigiu pentru Bacău. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.  Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Generală a Pensionarilor din Județul Bacău la organizarea evenimentului „Microrevelionul Persoanelor Vârstnice ”. Inițiator- DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea “HĂRȚILOR STRATEGICE DE ZGOMOT PENTRU MUNICIPIUL BACĂU”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Bacău nr. 183/31.05.2016 prin care a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Bazinului de înot Bacău, structură în cadrul Direcției Administrare Baze Sportive.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 12. Proiect de hotărâre privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 76 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 14.11.2016.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 14. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Bacău a sistemelor de iluminat public de la E-on Distribuție România SA.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru AMPLASARE PROVIZORIE MODUL CONTAINERE DISPECERAT, COPERTINĂ ȘI_ PLATFORMĂ COMBUSTIBIL, REZERVOR DIESEL, STRADA GĂRII, NR.15, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată a C.N. CAI FERATE CFRSA

BENEFICIAR: SC MASSARO TRANS SRL, din loc. Mangalia Jud. Constanța

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea destinației stabilita in Contractul de Concesionare nr. 31206/26.09.2000, modificat prin Actul Adițional nr. 69399/20.10.2016, încheiat pentru suprafața de 18,90 m.p. teren din str. Alecu Russo, nr. 46, concesionat către dl. Ciobanu Stelian.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea destinației stabilita in Contractul de Concesionare nr. 69519/08.12.2014 incheiat pentru suprafața de 12,00 m.p. teren din str. Erou Gh. Rusu, nr. 2, concesionat către d-na Ivasc Mariana.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată îh municipiul Bacău, str. Milcov, nr.83, sc.B, ap.3 către domnul Breahnă Ion, conform Sentinței Civile nr.7535/2015 pronunțată în dosarul nr. 10067/180/2015 și a Deciziei Civile nr.645/13.10.2016 a Tribunalului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii doamnei Hasan Mariana de extindere a spațiului de locuit.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între domnul Potorac Ionel și o locuință vacantă, doamna Caia Viorica și doamna Mazilu Alina-Valentina, doamna Odobișteanu Elena-Violeta, locuință vacantă și doamna Rotila Iulia-Ramona și încheierea de contracte de închiriere.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către EON DISTRIBUȚIE România SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada N. Titulescu, str. M. Eminescu, str. Sucevei, str. V. Babeș, str. Metalurgiei, str. Al. Vlahuță, str. Șoimului, str. Energiei, str. Banatului, str. 9 Mai, str. L. Pătrășcanu, str. G. Bacovia, str. Milcov, str. Traian, str. Plantelor, str.Ecaterina Varga, str. Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, str. Șerbănești și str. Orizontului.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 22. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 140/2016 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către EON DISTRIBUȚIE România SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, pe străzile: George Bacovia, Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii și Tineretului.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 23. Proiect de hotărâre prin care se ia act de renunțarea la dreptul de proprietate, în vederea realizării unui drum public, asupra suprafeței de 1271 mp, teren ce a aparținut mai multor persoane.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Bacău în domeniul public al acestuia a unor bunuri precum și aprobarea demarării procedurilor legale de trecere a acestora în domeniul public al statului.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 25. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 174/1999 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unor bunuri.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 26. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 27. Proiect de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile

decembrie 2016 - ianuarie 2017.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 28. ANALIZA II/2016 a stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol. DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

29. Diverse.

29.A Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 100 mp teren în indiviziune, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, situat în str. Pieței nr.l, de către SC AICBAC SA.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

29.B Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada desfășurării Târgului de Crăciun, a dreptului de folosință asupra a două căsuțe de lemn, către Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Betania Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

29.C Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Armenilor din România - Sucursala Bacău la organizarea proiectului intercultural/ interetnic „Ziua Minorităților Naționale”, în data de 13 decembrie 2016.

Inițiator - DL.GABRIEL STAN - CONSILIER LOCAL

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - există observații la ordinea de zi prezentată? Domnule Ghinghes?

Domnul consilier Miclaus Daniel- domnule secretar, am eu o observație la ordinea de zi.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Da, vă rog.

Domnul consilier Miclăus Daniel- deci, domnule secretar, domnule președinte, domnule primar, în ceea ce privește înscrierea pe ordinea de zi a proiectelor, am înțeles că proiectul 29A l-ați retras, a proiectelor 29 B și 29C nu aveți cum să faceți acest lucru, întrucât contravine prevederilor legale. Și aici vă dau exemplu prevederile articolului 35, aliniatul 4 din Ordonanța Guvernului 35/2002 proiectele de hotărâre se scriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoțite de avizul comisiilor de specialitate”, iar în cazul de față nu aveți avizul comisiei de specialitate nr. 5, juridică. Avem art. 44 din Legea 215 din 2001, la fel - „proiectele de pe ordinea de zi nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de rapoartele de la compartiment, nu este cazul, precum și de rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului”. în ședința de ieri de la comisia juridică, atât eu cât și colegul meu, consilierul local Cristian Ghingheș, în baza art. 37 alin. 2 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 221 din 2006, privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Bacău, la propunerea Președintelui de comisie , adică a subsemnatului, membrii comisiei aprobă în unanimitate ca ordinea de zi a ședinței să conțină numai proiectele de hotărâre comunicate în termenul legal prevăzut de art. 39 alin 3 din Legea 215 din 2001 a Administrației Publice Locale, respectiv cele comunicate în termenul legal, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea ședinței ordinare a consiliului local. întrucât nu s-a făcut dovada urgenței conform art. 43 alin. 1 din Legea 215 din 2001 a proiectelor de hotărâre cu numerele 29A , 29B și 29C înaintate de aparatul de specialitate al primarului, acestea nu au fost introduse pe ordinea de zi a comisiei și în consecință nu am dat aviz. Neavând aviz conform prevederilor legale, dumneavoastră nu puteți să le introduceți pe ordinea de zi, v-am promis acest lucru la ședința trecută, când v-ați exprimat în sensul în care veți introduce proiectele pe ordinea de zi indiferent dacă vrem sau nu. Vă rog, domnule Primar și vă rog domnule Secretar să asigurați legalitatea ședinței consiliului local, în sensul în care aceste proiecte, 29B și 29C nu pot fi introduse pe ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin Necula- domnule consilier, domnule președinte de comisie, am o întrebare la dumneavoastră și la domnul Ghingheș. Ați văzut proiectele, da, v-au fost prezentate?

Domnul consilier Miclăuș Daniel- deci le-ați prezentat cu încălcarea termenului prevăzut de lege.

Domnul Primar Cosmin Necula- nu, nu, eu atâta vreau să vă întreb.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-legea spune cu cel puțin, nu cu cel mult. Domnul Primar Cosmin Necula- v-am întrebat dacă v-au fost prezentate.

Domnul consilier Miclăuș Daniel- care, proiectele de hotărâre numărul 29A, 29B și 29C? Au fost prezentate cu încălcarea acelui termen.

Domnul Primar Cosmin Necula- v-am întrebat dacă v-au fost prezentate. Domnul consilier Miclăuș Daniel - noi nu le-am înscris pe ordinea de zi.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - confirm și eu, da. Domnule Primar, 23 iunie 2016- jur să respect Constituția și legile țări, asta ați jurat, haideți să le respectăm. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula- v-am întrebat dacă v-au fost prezentate proiectele, atât.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - da, nu în termenul legal de 5 zile prevăzut de lege și nu ați prezentat dovada urgenței includerii pe ordinea de zi, respectați vă rugăm legea.

Domnul Primar Cosmin Necula- am înțeles, am înțeles. Fără îndoială, starea de legalitate trebuie respectată. Lipsa avizului unei comisii atrage după sine scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului respectiv . Interesant este problema, că dumneavoastră ați luat la cunoștință, deci puteați să dați un aviz negativ, dar asta este decizia dumneavoastră.

Domnul consilier Miclăus Daniel - domnule Primar, să nu confundăm, să nu încurcăm borcanele.

Domnul Primar Cosmin Necula- chiar nu vreau să mă cert.

Domnul consilier Miclăus Daniel - am text din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local, care îmi permite să nu le includ pe ordinea de zi. Domnul Primar Cosmin Necula- domnule consilier, vă felicit ați luat o decizie.

Domnul consilier Miclăus Daniel -nu trebuie să mă felicitați, eu m-am ținut de cuvânt, dumneavoastră nu v-ați ținut de cuvânt.

Domnul Primar Cosmin Necula- ați luat o decizie foarte înțeleaptă și dumneavoastră și domnul Ghingheș. Haideți să, mă bucur că avem așa o audiență, haideți să vă citesc la ce se referă cele două proiecte .

Domnul consilier Miclăus Daniel - nu pot fi înscrise pe ordinea de zi, domnule Primar, încălcăm legea.

Domnul Primar Cosmin Necula- da, da.

Domnul consilier Miclăus Daniel - e chestiune de procedură.

Domnul Primar Cosmin Necula- stimate domnule avocat....

Domnul consilier Miclăus Daniel- se discută doar proiectele care sunt înscrise pe ordinea de zi, dacă nu sunt înscrise pe ordinea de zi, nu se discută.

Domnul Primar Cosmin Necula- nu înțelegeți că va fi retras ?

Domnul consilier Miclăus Daniel - încălcați legea.

Domnul Primar Cosmin Necula- dumneavoastră nu înțelegeți că va fi retras? Domnul consilier Miclăus Daniel - păi dacă le retrageți, de ce le nominalizați? Domnul Primar Cosmin Necula- pentru că sunt obligat să prezint opiniei publice. Domnul consilier Miclăus Daniel- nu aveți cum să le retrageți, domnule Primar. Domnul Primar Cosmin Necula- lăsați-mă să vorbesc.

Domnul consilier Miclăus Daniel - dar nu aveți cum să le retrageți, ele nu sunt înscrise pe ordinea de zi.

Domnul Primar Cosmin Necula- nu sunt înscrise, da.

Domnul consilier Miclăus Daniel — data viitoare când le veți înscrie pe ordinea de zi cu respectarea prevederilor legale, o să le citiți.

Domnul Primar Cosmin Necula- stimate domnule,...

Domnul consilier Miclăus Daniel - sunteți la Consiliul Local, nu la Primărie

Domnul Primar Cosmin Necula- stimate domn, v-ați atins obiectivul și dumneavoastră și domnul Ghingheș. Aceste proiecte nu vor fi supuse...

Domnul consilier Miclăus Daniel- da, mi-am atins obiectivul în sensul că pe dumneavoastră vă forțam să respectați legea.

Domnul Primar Cosmin Necula- nu, nu mă forțați sub nici o formă. Haideți să vă explic caracterul, de ce trebuie să prezint aceste proiecte, pentru a înțelege și caracterul de urgență. Proiectul 29B se referă la acordarea cu titlu gratuit, pe perioada desfășurării Târgului de Crăciun, a dreptului de folosință asupra a două căsuțe de lemn, pentru Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Betania.

Domnul consilier Miclăus Daniel - domnule Președinte de ședință , vă rog să-i puneți ni vedere domnului Primar că nu sunt înscrise pe ordinea de zi, dumneavoastră puteți să le discutați la diverse.

Domnul Primar Cosmin Necula- stimate domn, trebuie.

Domnul consilier Miclăus Daniel -deci acum vorbeam despre ordinea de zi, altfel stăm toată ziua aici.

Domnul Primar Cosmin Necula- eu știu că nu vă convine, dar eu trebuie să le prezint oamenilor.

Domnul consilier Miclăus Daniel - domnule Președinte de ședință, domnule Primar dar nu faceți dumneavoastră ...

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnule consilier local, dacă îmi permiteți și mie.... 2 secunde...

Domnul consilier Miclăus Daniel - domnule Secretar vă rog să vă ocupați de legalitate, vă rog să vă ocupați de legalitatea ședinței de consiliu local. Și mai am o precizare și la dumneavoastră domnule Secretar, că văd că faceți echipă bună cu domnul Primar. încălcați și dumneavoastră legea în sensul în care, în baza art. 35 alin 4 din Ordonanța de Guvern 35 din 2002, proiectele de hotărâre se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoțite de avizul comisiilor de specialitate și dumneavoastră sunteți obligat în baza art. 24 alin. 4 să multiplicați și să difuzați către consilieri odată cu ordinea de zi, avizele comisiilor de specialitate. Acest lucru dumneavoastră nu l-ați făcut până în prezent. Vă rog să vă conformați prevederilor legale domnule Secretar și să puneți în act aceste prevederi. Vă mulțumesc.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - acum îmi permiteți să vorbesc și eu? Domnul consilier Miclăus Daniel - cu mare plăcere.

Domnul Primar Cosmin Necula- o, rugăminte domnule Secretar. Totuși în momentul în care primarul vine în fața Consiliului Local, are dreptul să se adreseze Consiliului Local.

Domnul consilier Miclăus Daniel - are dreptul să se adreseze, dar vorbeam de ordinea de zi.

Domnul Primar Cosmin Necula- eu vă repet, domnule consilier.

Domnul consilier Miclăus Daniel - ordinea de zi nu conține acele proiecte.

Domnul Primar Cosmin Necula- domnule consilier, nu trebuie să aveți o atitudine de tăuraș înfuriat. Pur și simplu vreau să vă prezint.

Domnul consilier Miclăus Daniel - le veți băga pe ordinea de zi, când veți respecta legea. Cum m-ați făcut?

Domnul Primar Cosmin Necula- nu trebuie să aveți o atitudine de tăuraș înfuriat, sub nici o formă.

Domnul consilier Miclâus Daniel - domnule Primar, să știți că vă acționez în judecată.

Domnul Primar Cosmin Necula- da, chiar vă rog.

Domnul consilier Miclâus Daniel - abia aștept să ajungem la un punct de pe ordinea de zi să vă spun , apropo că ne rugați să vă facem o plângere penală, s-ar putea să se întâmple și acest lucru.

Domnul Primar Cosmin Necula- chiar, vă rog. Ce înseamnă asta, o amenințare? Domnul consilier Miclâus Daniel - la punctul 16 de pe ordinea de zi.

Domnul Primar Cosmin Necula- chiar vă rog să faceți acest lucru, dar știți care e problema, domnul avocat? Nu trebuie să amenințați că faceți plângeri penale.

Domnul consilier Miclâus Daniel - nu se amenință cu legea, domnule Primar, să știți.

Domnul Primar Cosmin Necula- dar dumneavoastră asta ați făcut.

Domnul consilier Miclâus Daniel - dar dumneavoastră ne-ați îndemnat.

Domnul Primar Cosmin Necula- dar chiar vă rog să o faceți.

Domnul consilier Miclâus Daniel - o să dăm curs acestei rugăminți a dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin Necula- chiar vă rog. Deci reiterez, primul proiect care nu va mai fi pe ordinea de zi, este acordarea a două căsuțe de lemn cu titlu gratuit, pe perioada desfășurării Târgului de Crăciun, a dreptului de folosință asupra, către Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Betania. Din păcate, nu mai putem face acest lucru deoarece este scos de pe ordinea de zi. Care a fost urgența? E vorba de apropierea Sărbătorilor de Crăciun și de realitățile pe care le-am avut acolo. Doi, al doilea care nu va mai fi pe ordinea de zi, se referă la participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Armenilor din România - Sucursala Bacău la organizarea „Zilelor Minorităților Naționale”. Ne pare rău, aceste două proiecte vor fi scoase de pe ordinea de zi din cauza faptului că nu există avizul unei comisii.

Domnul consilier Ghinghes Cristian - nu. nu, din cauză că nu respectați legea. Domnul consilier Miclâus Daniel - că n-ați trimis în termenul legal, domnule Primar, cum ați făcut și la celelalte ședințe.

Domnul consilier Ghinghes Cristian - lăsați populismul ăsta.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - îmi dați și mie voie să vorbesc ? Articolul 43 din Legea 215-,, ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local la propunerea celui care în condițiile, articolului 39 a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente și legiuitorul vine și detaliază și lămurește ce înseamnă probleme urgente”, care nu pot fi amânate până la ședință următoare. Din cunoștințele mele, până la sfârșitul lunii decembrie nu va mai fi nici o ședință de consiliu. Astfel, în aceste condiții, aceste solicitări care își aveau ca termen începutul lunii decembrie, (decembrie pentru că urmează ordinara din decembrie), nu vor mai putea fi organizate de nici un fel. De aici decurgea urgența și de asta am vrut să intervin, pentru că domnul Primar, a încercat să vă justifice urgența. Dumneavoastră, în calitate de consilieri locali, vi s-au prezentat aceste documente, aceste proiecte, ca suplimentări ale ordinii de zi. La o matematică simplă, puteați să vă dați seama că aceste evenimente aveau loc la începutul lunii decembrie. Deci, nu puteau fi amânate la o ședință următoare, era o chestie simplă de logică până la urmă. Ei, în aceste condiții, domnul Primar vrea să releve faptul că dumneavoastră luând cunoștință și de urgență, luând cunoștință și de prevederile legale privind suplimentarea, ați refuzat să dați avizul care era de fapt în obligația dumneavoastră. Suplimentarea ordinii de zi, sau înscrierea peste ordinea de zi a unor proiecte de hotărâre, nu o poate hotărî nici domnul consilier Ghingheș prin neexprimarea avizului, nici domnul Miclăuș, pentru că tot legiuitorul a stabilit foarte clar - suplimentarea ordinii de zi se face numai cu votul majorității consilierilor prezenți. Deci dumneavoastră ați împiedicat consilierii locali să-și exprime o opțiune privind suplimentarea sau nesuplimentarea ordinii de zi. Asta e opinia mea și citez din Legea 215, care este un text de lege obligatoriu pentru toată lumea. Ne aflăm în fața a două proiecte de hotărâre, care suntem în imposibilitate să le supunem votului consilierilor locali, pentru că domnul consilier Ghingheș nu a considerat oportun

să-și exercite atribuțiile prevăzute de lege și să dea aviz sau să nu dea aviz favorabil, sau nefavorabil.

Domnul consilier Miclăuș Daniel - deci, domnule Secretar, dacă îmi permiteți, nu este vorba nici de refuz de aplicare de exercitare a atribuțiilor, ba din contra de exercitarea atribuțiunilor pe deplin și nici domnul consilier Ghingheș și nici subsemnatul nu am încălcat legea deloc și vă spun și de ce, pentru că aceste proiecte de hotărâre, în baza prevederilor legale pe care le-am amintit anterior și nu are rost să le mai dau citire, trebuiau transmise în termenul legal, cu cel puțin 5 zile la ședințele ordinare și cu cel puțin 3 zile la ședințele extraordinare, lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, în mapa de la proiectele menționate și aici mă refer la 29A, 29B și 29C, nu exista un referat din partea inițiatorului prin care să se motiveze urgența, sau dacă dumneavoastră îmi spuneți mie că în ceea ce privește aceste proiecte de hotărâre este vorba de caz de forță majoră și mă duc la aceste excepții pe care le-ați invocat, eu mă înclin în fața dumneavoastră, dar mă îndoiesc că ne confruntăm cu un caz de forță majoră. S-au făcut până în prezent nenumărate ședințe extraordinare, în care s-au prezentat consilierilor o serie de proiecte care nu aveau ce căuta pe masa noastră și mă refer din punctul de vedere al urgenței. Le-am trecut cu vederea până la ședința de data trecută când am afirmat și aici mă refer la ședința în care s-a supus spre aprobare PUZ-ul, știți la ce mă refer, Tehnostrade, da și în care am afirmat că este ultima oară când mai permitem așa ceva. Nu se poate ca aceste proiecte de hotărâre cu importanță pentru municipalitate, să fie puse exact la acea ședință de comisie.

Domnul Primar Cosmin Necula- domnule președinte de ședință, am o rugăminte. Domnii au reușit acțiunea, trebuie să fie fericiți, haideți să ne continuăm totuși ședința de consiliu.

Domnul consilier Ghinghes Cristian - pot și eu să răspund, că am fost invocat, domnule Secretar.

Domnul consilier Miclăuș Daniel - să fim fericiți că se respectă legea domnule Primar.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - o singură precizare domnule consilier, o singură precizare vreau să vă fac. Legiuitorul, la articolul 43 nu se referă la cazuri de forță majoră, se referă....

Domnul consilier Miclaus Daniel - la 39, ia uitați-vă.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, eu vorbesc de articolul 43 care reglementează suplimentarea ordinii de zi și care spune...

Domnul consilier Miclaus Daniel - nu vorbim de suplimentare

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul avocat, domnul consilier, care spune foarte clar.

Domnul consilier Miclaus Daniel - dacă nu sunt avize, domnule Secretar....

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - mă lăsați puțin să termin? Vă mulțumesc mult. Suplimentarea ordinii de zi numai pentru probleme urgente, deci care nu pot fi amânate. Deci, legiuitorul nu vorbește de forță majoră, nu vorbește de calamități, acelea sunt ședințele de îndată, deci legiuitorul spune - probleme care nu pot fi amânate. Faptul că sărbătorile de iarnă, care cu onoare le-ați aprobat, încep pe 5 decembrie și până atunci nu este nici o ședință de consiliu local, faptul că acel eveniment cu Uniunea Armenilor este pe 13 sau 15 decembrie și până atunci nu este nici o ședință de consiliu local, constituie motive care nu mai pot fi amânate. Dumneavoastră ați înțeles să vă exercitați în felul care ați considerat dumneavoastră, propriu, să nu vă îndepliniți o obligație, mulțumim.

Domnul consilier Miclăus Daniel - le-am îndeplinit cu prisosință, știți.

Domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel - bun, vă mulțumesc mult pentru intervenții.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - pot și eu să răspund, am fost invocat că am încălcat legea și vreau totuși să răspund.

Domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel - domnul Ghingheș, vă rog foarte mult să-mi permiteți.

Domnul consilier Ghinghes Cristian - are voie să mă acuze de orice, că interpretează totul politic, orice chestiune și nu am voie să răspund? Dați-mi vă rog voie două secunde.

Domnul Primar Cosmin Necula- nu fiți supărat, haideți totuși să ne vedem de treabă, nu suntem aici să facem o schemă politică. Parcă nu vă aflați în campanie. Domnul consilier Ghinghes Cristian - nu facem nici o schemă politică.

Domnul Primar Cosmîn Necula- ați reușit să nu aveți pe ordinea de zi acele proiecte, vă felicit. Nu vreți să mergem mai departe domnule consilier ?

Domnul consilier Ghingheș Cristian - deci, deocamdată ordinea de zi are 27 de proiecte, după votul consilierilor poate vor deveni sau nu 29, sau câte ați mai pus peste ordinea de zi, deci nu am încălcat nimic.

Domnul Primar Cosmin Necula- stimate domnule consilier, lipsa avizului unei comisii atrage după sine scoaterea de pe ordinea de zi. Faptul că dumneavoastră nu v-ați exercitat obligațiile de serviciu, e altceva.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - nu, nu, respectați legea și apoi dăm și aviz, da.

Domnul Primar Cosmin Necula- stimate domn...

Domnul consilier Ghingheș Cristian - comunicați cetățenilor în termenul legal și apoi discutăm, da.

Domnul Primar Cosmin Necula- haideți, ai reușit să nu dați la ..., să blocați o alocare de două căsuțe gratuite la Betania și să nu facem Ziua Minorităților, felicitări. Ați respectat legea, o să discutăm exact pe respectarea legii, caracterul de urgență era cert.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - nu scrie. în scris, izvorul administrativ este scris nu prin viu grai. Scris domnule.

Domnul Primar Cosmin Necula- dumneavoastră trebuia să vă exprimați prin vot un aviz negativ sau pozitiv. Nu ați vrut să o faceți. Eu vă felicit, ați reușit ceva minunat. Rugămintea mea este, dacă permiteți consiliului local să-și urmeze lucrările. Dumneavoastră ați reușit ceva extraordinar, haideți să continuăm lucrările.

Domnul consilier Miclăus Daniel - la cele 27 de proiecte care au fost înaintate în termenul legal cu cel puțin 5 zile, am dat avize, domnule Primar. Haideți să ne respectăm reciproc.

Domnul Primar Cosmin Necula- stimate domnule consilier ....

Domnul consilier Miclăuș Daniel - nu-1 mai atacați pe colegul nostru pentru că este mai tânăr.

Domnul Primar Cosmin Necula- stimate domnule consilier, eu îmi cer cu tot respectul scuze față de toată lumea, dar sincer din partea dumneavoastră domnule Miclăuș mă așteptam la un gest de maturitate. Vă mulțumesc mult.

Domnul consilier Miclăuș Daniel - cred că nerespectarea legii e un gest de maturitate.

Domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel - domnilor colegi, ca inițiator al proiectului 29C, îmi cer scuze că am îndrăznit să supun atenției Consiliului Local un proiect care privește întreaga comunitate. A fost un efort special, am muncit aproape șase săptămâni pentru acest proiect, sunt 7 parteneri. Data de 13 decembrie este foarte aproape. Am înțeles de la executivul primăriei că o altă ședință de consiliu local nu se va petrece până atunci. Am avut o discuție ieri dimineață, fulger, cu Domnul Primar, nu am insistat, dar acesta este motivul pentru care am îndrăznit să-l depunem astăzi. Dacă dumneavoastră considerați că se comite un act de ilegalitate și inoportun, munca a peste 50 de persoane și nu exagerez, va fi dată la o parte și ignorată. Este un proiect comunitar, este un proiect important, suntem printre puținele municipii din țară care organizează un asemenea eveniment. Efortul primăriei este minimal, eu nu am intenționat sub nici o formă să forțez mâna consilierilor locali, absolut sub nici o formă. Pentru următoarele inițiative, domnule consilier Miclăuș și domnule consilier Ghingheș, cu respectul cuvenit, vă rog să vă alăturați nouă celor care muncim la asemenea proiecte. Aproape zi de zi, nu avem garanția că acest proiect se va desfășură în aceste condiții, el se adresează întregului oraș, sunt invitate peste 300 de persoane, peste 10 ansambluri artistice de top, reprezentative pentru minorități din toată țara. Eu și noi, considerăm că poate fi o manifestare de anvergură, etalon și care să reprezinte municipiul în această zonă la nivel național. îmi cer scuze încă o dată pentru îndrăzneala de a propune colegilor din Consiliul Local un proiect cultural și interetnic. înțeleg că nu este frezabil, nu este valid. Și cu această ocazie dați-mi voie să supunem discuției punctul 1 al ordinii de zi și să-l invit pe domnul Primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive.

Domnul consilier Miclăuș Daniel -s-a votat ordinea de zi? Ordinea de zi trebuie supusă la vot.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - înainte de a vota ordinea de zi, domnul Ghingheș, nu e prima oară când spuneți că fac politică. Când o să vin și o să vă citesc din statutul unui partid, atunci o să mă acuzați. Până acum v-am citat numai din texte de lege. Că dumneavoastră nu le înțelegeți e problema dumneavoastră, dar aș vrea să fiți mai reținut în afirmații. Vă mulțumesc mult.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - dumneavoastră ați spus că există două primării acolo, nu eu. Mulțumesc.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ce ați spus, vorbiți mai inteligibil.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - dumneavoastră ați declarat în plină ședință că au existat două primării, la Primăria Bacău.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu cred că am spus eu asta. Domnul consilier Ghingheș Cristian - ba da, este pe bandă.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vorbim în prezent domnul.., nu de lupte interne care se făceau pentru legalitate.

Supun la vot ordinea de zi prezentată. Vă rog să țineți cont că nu vor putea fi supuse votului proiectele 29B și 29 C, deoarece domnul Ghingheș și colegii din Comisia din care face parte, au refuzat să-și dea avizul.

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă ?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

20

-

1

Cu o abținere a domnului Ghingheș, deci avem 20 de voturi pentru și o abținere, ordinea de zi fost aprobată.

DLPresedinte de ședintâ-Stan Gabriel-multumesc. în aceste condiții supun discuției Punctul nr. 1 al ordinii de zi.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - înainte de asta vreau să întreb dacă există situații de incompatibilitate și conflicte de interese în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Rugăm domnii consilieri care sunt în această situație să anunțe.

Nu avem astfel de situații, astfel încât dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință -Stan GabrieL dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

PLPresedinte de sedintă-Stan Gabriel-înainte de a trece la Punctul 1 supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost comunicată.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELÂ-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COST AN CODRIN - VASDLE

X

7.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANĂ-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOIN A-EM ANUELA

X

17.

LUCA VÂSILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PARAÎANU MĂDĂL1N-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

20

-

1

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Ghingheș se abține. Deci cu o abținere a domnului Ghingheș și cu 20 de voturi pentru a fost aprobată modalitatea de vot. Dl.Presedinte de sedinta-Stan Gabriel-domnul Primar.

Domnul Primar Cosmin Necula- vă mulțumesc, domnule Președinte de ședință. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Rectificarea și elaborarea bugetelor locale este supusă cerințelor de «dimensionare» a cheltuielilor bugetare, în funcție de prioritățile și necesitățile reale corelate cu resursele bugetare posibil de mobilizat ale tuturor autorităților, serviciilor și instituțiilor publice locale din fiecare comună, oraș și județ.

Practic din documentația care se află la mapă vă prezint concret la ce anume se referă acest proiect de hotărâre și vă pot spune că este vorba de alocarea unor sume de bani pentru Spitalul de Pneumo, în vederea achiziționării unei autosanitare.

-De asemenea este vorba de alocarea sumei de 2.000 mii lei pentru participare la capitalul social al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

-150 mii lei pentru servicii de '‘Consultanță pentru încheierea contractelor de delegare a serviciilor publice, în Municipiul Bacău".

-"Impermeabilizarea bazinului de permeat și ape pluviale din cadrul Depozitului conform de deșeuri", conform obligațiilor care ne sunt puse în sarcini.

-De asemenea sumelor de 539,4 mii lei pentru introducerea de achiziții de echipamente necesare activităților de reparații rețele de termoficare pentru SC Thermoenergy, așa cum am anunțat că va trebui să dotăm această societate cu niște echipamente care să fie capabile, să asigure capabilitatea acestei societăți de a interveni într-un mod concret și corect.

-De asemenea, întocmirea unui Studiu de fezabilitate pentru modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău, închiderii inelară a Magistralei Sofert-Comișa, sunt acele bypass-uri de care v-am explicat.

-De asemenea, la Capitolul Transporturi suma 38,4 mii lei privind Amenajarea intersecție în sistem giratoriu pe strada Calea Romanului și Calea Bârladului.

-Amenajare intersecție în sistem giratoriu pentru străzile Calea Republicii - Chimiei -Aeroportului.

Toate aceste lucruri s-au făcut prin diminuarea creditelor alocate inițial la capitolele care vă sunt menționate aici cu sumele prezentate anterior.

Având în vedere toate documentele aflate la mapă, toate documentele care vă sunt prezentate, rog consiliul local să aprobe proiectul de hotărâre în forma în care v-a fost prezentat. Mulțumesc.

DLPreședinte de Sedintă-Stan Gabriel - domnul consilier Costan.

Dl.Consilier Costan Codrin-Vasile-am un amendament sau Comisia de Specialitate nr.l are un amendament și vreau să-i dau citire: „Se rectifică Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Bacău pe anul 2016 astfel, se diminuează din Capitolul 61.02.03 Poliția locală cu suma de 650.000 lei și se majorează cu aceeași sumă Capitolul 68.02.15-Pre venirea excluderii sociale, pentru tichete valorice pensionari”. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Costan. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSEE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRAIANU MĂDĂLIN-N1COLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABR1EL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

20

-

1

Cu o abținere a domnului Ghingheș a fost aprobat amendamentul ridicat de domnul Costan.

Mai are cineva amendamente?

Dl.Presedinte de Sedintă-Stan Gabriel-domnul consilier Pârâianu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Pârâianu.

Dl.Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae-as dori să introduc și eu un amendament impus de necesitățile reale ale Spitalului de Pneumofiziologie și anume suplimentarea Capitolului 66-Sănătate cu suma 163 mii lei, pentru obiectivul de investiție reparații capitale, instalații sanitare Pavilion TB-Spitalul de Pneumofiziologie și se diminuează Capitolul 70-Locuințe servicii și dezvoltare publică cu 163 mii lei la obiectivul-Participare la capitalul social al S.C.Centrul de Afaceri și Expozițional.

Dl.Primar Cosmin Necula-vreau să vă mulțumesc domnilor consilieri pentru amendamentele pe care le-ați făcut, sunt amendamente pe care dacă aș putea să le votez aș face-o cu dragă inimă, deoarece e vorba de rectificări bugetare care vor aduce pe de o parte o majorare a valorii tichetelor pensionarilor, pe de altă parte vor asigura Spitalului de Pneumo niște bani pentru continuarea dotărilor și investițiilor pe care dumnealor trebuie să le facă. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Pârâianu, întâi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMB ROȘIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRA VĂȚIONELA-CRIST1NA

X

5.

COSMAELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTÂL1NBOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

20

1

-

O abținere a domnului arhitect? Un vot împotrivă și 20 de voturi pentru.

Acum vă dau cuvântul.

Dl.consilier Cretu Cătălin-Bogdan-amendamentele se pot aduce și dacă nu au fost discutate în comisii? Pentru că amendamentul despre care vorbește domnul Pârâianu nu a fost discutat în Comisia 2.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci. amendamentele sunt niște drepturi pe care le are orice consilier local și care poate să-1 exercite. Deci, da?

Dl.consilier Cretu Cătălin-Bogdan-am înțeles. Mulțumesc.

Dl.Presedinte de Sedîntâ-Stan Gabriel-domnul consilier Pârâianu.

DLConsilier Pârâianu Mâdălin-Nicolae-dacă doriți, pot să vă detaliez scopul acestor sume de bani și la ce vor contribui ele pentru binele spitalului și a pacienților de acolo, în primul rând se va face reabilitarea unui spațiu, Compartiment Recuperare Medicală Respiratorie și amenajarea a două saloane cu 3 paturi pe fiecare, 3 băi, o baie pentru femei, o baie pentru bărbați și o baie pentru personalul medical, oficiul alimentar, cabinet personal medical, spațiu depozitare, cameră de dezbrăcare/îmbrăcare și spațiu depozitare haine pacienți și altele.

După o evaluare inițială, pe baza recomandărilor personalului avizat de la Direcția de Sănătate Publică, suma aproximativă pentru acest proiect este de 150.000 lei, urmând ca cealaltă sumă de 13.000 lei să fie folosită pentru a efectua niște lucrări de reparații la acoperiș șarpante.

DLPrimar Cosmin Necula-de asemenea, rugămintea mea, este prezent aici domnul manager al Spitalului de Pneumo, cred că ar fi bine să ia și dumnealui cuvântul, să explice concret la ce se referă aceste sume și care sunt necesitățile urgente pe care le are.

Dl.Gavrilă Gabriel-multumesc tare mult. Știți foarte bine că noi încercăm de cel puțin 10 ani de zile să modernizăm, să-1 abgradăm, acest spital la normele anului 2016 și 2017, 2018 care vor veni.

De asemenea, știm foarte bine că suntem finanțați în proporție de 80 și ceva la sută de către Casa Județeană de Asigurări și orice ban în plus pe care-1 putem lua, trebuie profitat. Printre alte servicii care la ora actuală se plătesc foarte bine la nivel de case de asigurări este și recuperarea și reabilitarea pulmonară a pacienților cu patologie respiratorie. Pentru a putea beneficia de acești bani, trebuie să avem niște standarde de internare, respectiv circuite, care sunt abilitate de către, avizate de către D.S.P. prin Inspectoratul Sanepid, vechiul Sanepid și aprobate la Ministerul Sănătății. Ca să revedem acele circuite ne trebuiesc acești bani, suma aceasta. Deci, scopul acestei intervenții este de a câștiga niște bani de la Casa Județeană de Asigurări, pentru a putea crește calitatea serviciilor medicale oferite populației orașului și chiar și județului Bacău.

In ceea ce privește al doilea punct avem, Spitalul este vechi, se scurge apa prin acoperiș, avem infiltrații și trebuie să-l reparăm, această porțiune este hol de conexiune între cele două secții de Pneumologie și de Ftiziologie și conform evaluării specialiștilor este suma care v-a spus-o și domnul consilier Pârâianu.

Menționez că în cursul anului viitor am să vin cu încă o solicitare pentru înființarea unui compartiment de reabilitare de paliație, pentru că la ora actuală și acestea se plătesc foarte bine de către Casa Județeană de Asigurări și încercăm să ne diversificăm și noi oferta de servicii pentru a putea rezista pe piața locală și nu numai. Aș putea spune că la nivel de servicii oferite pentru patologia pulmonară suntem la nivel de vârf și doar faptul că nu avem o secție de chirurgie toracică ne face să fim inferiori unei clinici de profil dintr-un centru universitar. Vă mulțumesc tare mult.

Dl.Primar Cosmin Necula-pot să vă spun, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor consilieri, că pentru mine și pentru administrația pe care o conduc, este una dintre prioritățile pe care le avem în Municipiul Bacău această rețea de sănătate, iar pentru, v-am zis, vă repet, din punctul meu de vedere, Spitalul de Pneumo trebuie să ajungă în dimensiunile anului 2016-2017, suntem obligați să facem aceste investiții în sănătate. Mai mult decât atât, o să vedeți pe bugetul anului viitor, alocările bugetare care vor permite cu adevărat reconstrucția, refacerea și aducerea Spitalului de Pneumo la o dimensiune de normalitate. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în ultimii 12 ani raportat la acest spital, lipsa de finanțare pe care a avut-o acest spital, a pus în situația în care, vă spun, suntem undeva în anii 50, medicina anilor 50-60.

V-aș invita, domnule consilier Crețu, în calitate de arhitect, înainte de a fi consilier local, să veniți la Spitalul de Pneumo să vedeți cam cum arată inclusiv acele locații, să vedeți în ce hal este morga, să vedeți în ce hal este structura de acolo. Deci, vă spun este un dezastru pe care trebuie să-1 modificăm. Ceea ce pot să apreciez, este că din puținii bani pe care i-a primit spitalul, chiar felicit managementul actual pentru că a reușit să se descurce cu puținii bani, totuși să facă niște lucruri care să permită funcționarea la niște standarde de normalitate din punct de vedere medical, această unitate. Și chiar felicit managerul acestui spital, împreună cu cei care conduc. Eu vă mulțumesc foarte mult oricum pentru și sper că veți vota acest proiect. Dăm practic niște bani pentru Spitalul de Pneumo, nu facem sub nicio formă vreo chestiune de alocare dubioasă de fonduri. Vă mulțumim.

DLPresedinte de Sedintă-Ston Gabriel-domnul consilier Crețu.

PLconsilier Cretu Cătălin-Bogdan-în lipsa informațiilor, pe care mi le-a dat și domnul Pârâianu și domnul director aș dori să-mi schimb votul, pentru că sunt de acord cu aceste investiții, este și absurd având în vedere meseria pe care o am, să nu susțin aceste investiții, dar în lipsa unor explicații pentru toate amendamentele pe care le votăm, cred că este inutil să discutăm pe lângă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-de asta ședința de consiliu local este o ședință publică, de asta sunt necesare aceste dezbateri și de asta aceste amendamente se ridică public, pentru a putea fi discutate.

PLconsilier Cretu Cătălin-Bogdan-de acord. Din acest motiv aș dori să-mi schimb votul, în vot favorabil.

Dl.Primar Cosmin Necula-domnule consilier, chiar apreciez atitudinea dumneavoastră și sunt convins de sinceritatea celor spuse de dumneavoastră, dar din păcate trebuie să respectăm legea și mai vă face plângere penală cineva de prin consiliu.

PLconsilier Cretu Cătâlin-Bogdan-îmi asum toate cuvintele.

DLPresedinte de Sedintă-Stan Gabriel-domnul consilier Ghingheș.

PLconsilier Ghinghes Cristian-ati menționat că tăiați bani de la anumite capitole bugetare și din păcate nu le-ați și numit aici, ați spus niște cifre, dar mi-am făcut eu datoria și am căutat acele capitole bugetare de la investiții. Și vedem, de exemplu 65.02, la primul adică, care înseamnă învățământ, că ați tăiat 900 mii lei de la investiții de acolo. Putem să știm de la ce obiective tăiem bani de la investiții? Pentru că în continuare investițiile sunt sub 15% în Municipiul Bacău. Mulțumesc.

DLPrimar Cosmin Necula-domnule consilier, vă felicit pentru atitudinea de cercetaș pe care o aveți, veți descoperi multe lucruri noi și interesante, dar cred că trebuie sa vă fie și explicate, că elanul tineresc de care beneficiați, cred că ar fi foarte bine să fie orientat și spre lucruri bune.

în primul rând, această modificare de alocare bugetară, are ca unic scop, introducerea acestor bani pentru societatea comercială, pentru Spitalul de Pneumo și pentru toate acestea alocări bugetare care vă sunt transparente și aveți dreptul și obligația de a le urmări.

2.Banii de la, acei bani care erau puși la școală, pe Capitolul învățământ, reprezentau practic cheltuieli de cofinanțare ale proiectelor europene. Cât de curând voi veni în fața dumneavoastră și aici vă poate explica și domnul manager public, am început deja demersurile cu BERD-ul și vom beneficia de un grand, care zic eu că este foarte important, iar toată această proiectare pe care ar fi trebuit să o plătească Municipiul Bacău din aceste sume, care reprezintă cofinanțarea, va fi plătită de banca respectivă, de către BERD. Asta este justificarea faptului că mi-am permis să vin în fața dumneavoastră să iau aceste sume de la Capitolul de învățământ, să le aloc către alte capitole bugetare perfect justificate. Sub nicio formă nu am intenția de a lăsa investițiile în învățământ deoparte, sub nicio formă. Beneficiem și vom beneficia mai exact de acest contract cu BERD-ul în care vom avea o consultanță tehnică gratuită pe toate aceste obiective investiționale. Dacă nu mă înșel, domnule Chindruș, această alocare către cofinanțarea unităților de învățământ, n-am venit în fața consiliului local pe 31.08 și am propus-o chiar eu?

Dl.Chindrus Romică-da. așa este.

Dl.Primar Cosmin Necula-deci tot eu am venit să fac această cofinanțare, să vă propun această cofinanțare. Cofinanțarea în momentul de față nu-și mai găsește justificarea deoarece vom beneficia de acel grand, prin care vom avea asistență tehnică gratuită.

Dl.consilier Ghinghes Cristian-multumesc. asta nu era explicat și scris acolo și de asta am și întrebat.

Dl.Primar Cosmin Necula-sunt dator să vă explic de fiecare dată, eu nu am niciun fel de problemă.

Dl.Chindrus Romică-am fost ieri chemat la două comisii. Am explicat consilierilor, la două comisii am fost chemat și am explicat exact, punctual, fiecare sumă, de unde am luat și ce am făcut.

Dl JPrimar Cosmin Necula-deci. practic, domnule Director se știa despre ce-i vorba, nu?

Dl.Chindrus Romică-da.

Dl.Presedinte de Sedintă-Stan Gabriel-stimati colegi, putem trece la avize? Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Dl. Fantaza Ciprian-Gabriel -Director Executiv la Direcția Juridică Si Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de Sedintă-Stan Gabriel- dacă mai sunt discuții? Dacă nu, rog pe domnul Secretar Popovici să supună la vot acest proiect de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ilie

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU mădălin-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

2,Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan GabrieL dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcției Salubrizare Agrement Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, deservire auto și intervenții operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula-vă mulțumesc, domnule Președinte de ședință. Voi da citire Expunerii de Motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcției Salubrizare Agrement Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, deservire auto și intervenții operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

Unul dintre principiile care stau la baza unei administrații publice modeme și management public este cel al descentralizării autorității manageriale a autorităților administrației publice în organisme prestatoare de servicii.

în acest mod, autoritățile administrației publice locale păstrează, în conformitate cu competențele ce le revin, potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilități publice, precum și obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilități publice.

în conformitate cu art.17 din Legea nr.215 din 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată, consiliile locale și consiliile județene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în condițiile legii.

Prin acest proiect de hotărâre se dorește externai izarea unor servicii de interes public de utilități publice de interes local, prin înființarea unei societăți pe acțiuni, având drept unic acționar drept unic acționar Municipiul Bacău, prin intermediul căreia cetățenii să beneficieze de aceste servicii.

în acest mod vin în fața dumneavoastră pentru a propune să delegăm, conform legii, următoarele servicii publice care în acest moment sunt asigurate prin gestiunea directă a Municipiului Bacău prin Direcția de Salubrizare, Agrement, Parcuri și anume măturatul, spălatul, stropitul și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public, dezinsecția, dezinfecția, deratizarea. De asemenea delegarea serviciului de iluminat public conform legii. Pe lângă toate aceste activități societatea va prelua în administrare domeniul public în baza Ordonanței 71 din 29.08.2002, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, societatea, în baza acestor dispoziții legale va putea administra spațiile verzi, va putea prelua gestionarea câinilor fără stăpân, va putea efectua lucrări și servicii necesare administrării domeniului public și privat al Municipiului Bacău. Prin extemalizarea acestor activități, intenția este de a crește eficiența aparatului tehnic de specialitate al primarului.

în aplicarea dispozițiilor art. 61, alin.(5) din Legea nr.215 din 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată, am inițiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog doamnelor și domnilor consilieri să-1 adoptați în forma prezentată.

Făcând o, sunt convins că acest proiect va fi supus dezbaterii dumneavoastră și vor fi suficient de multe întrebări. încă de la început vă spun că următoarele repere care au stat la baza deciziei mele de a veni în fața dumneavoastră să prezint acest proiect. Este vorba de o societate a Municipiului Bacău, având drept unic acționar Municipiul Bacău, care va presta toate serviciile de utilitate publică pentru cetățeni. Este practic o extemalizare către o societate tot a orașului. Nu este vorba despre vreo, un alt tip de delegare de gestiune. Practic, în momentul de față și prin votul dumneavoastră, vom ajunge cât de curând în etapa în care vom prelua întregul sistem de iluminat public din Municipiul Bacău, iar ideea cu care vin în fața dumneavoastră este ca acest, doar ca exemplu să vă dau, inclusiv acest serviciu să fie realizată această mentenanță, să fie realizată de către această societate. Ăsta este raționamentul în baza căruia vin în fața dumneavoastră pentru a prezenta această societate, pentru a înființa această societate.

De asemenea, sunt prezenți viitorii membri ai consiliului de administrație în contextul în care dumneavoastră veți fi de acord să înființați această societate, de asemenea și dumnealor vă pot răspunde la întrebări cu privire la absolut toate problemele care vor fi deduse în fața dumneavoastră. Pot să vă spun că în momentul de față, ceea ce vin și vă propun, are două coordonate.

1. în momentul de față Municipiul Bacău, în aparatul de lucru are muncitori necalifîcați și măturători. Nu este normal ca pe organigrama Primăriei să se afle aceste funcții. Ai nevoie de consilieri juridici, de consilieri, de ingineri, de economiști, este un aspect.

2. Această societate nu este o invenție a Municipiului Bacău. Orice oraș care se respectă are o astfel de societate comercială, care prestează practic activități pentru oraș, în niște marje de profit mult mai reduse, deoarece nu urmărește profitul, aici este o mare diferență spre deosebire de orice jucător economic de pe piață care urmărește profitul și e normal să se întâmple așa, această societate comercială nu urmărește sub nicio formă profitul. Deci, practic, putem discuta că vom ajunge cu această societate comercială să efectueze niște prestări de servicii la valori mai mici cât cele existente în momentul de față pe piață.

Având în vedere toate aceste lucruri prezentate vă stau la dispoziție pentru orice întrebări și vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată.

Dl.Presedinte de Sedintă-Stan Gabriel-mulțumesc, domnule Primar.

DI. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Dl. Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae-favorabil. dar aș vrea să fac un mic amendament, pentru a evita alte interpretări. La articolul 12 citez: „se înlocuiește acest paragraf, personalul din cadrul Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri cu personalul contractual din cadrul Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri și așa mai departe. Domnul Președinte de sedință-Stan Gabriel- dacă sunt discuții, vă rog.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot amendamentul ridicat de domnul consilier. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

20

1

-

Domnul Ghingheș este împotrivă. Cu 20 de voturi pentru și un vot împotrivă a fost aprobat amendamentul domnului consilier.

DLPresedinte de sedintă-Stan Gabriel-domnul consilier Miclăuș?

DLConsilier Miclăuș DanieLavizul Comisiei 5 este nefavorabil, considerăm neoportună promovarea proiectului de hotărâre cu titlul de mai sus spre dezbatere în ședința consiliului local motivat de nerespectarea articolului 107 din Legea Funcționarilor Publici nr. 188 din 1999, prin inexistența la proiectul de hotărâre a avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, necesar în această speță, conform legii.

Sunt sigur că se vor face foarte multe discuții, este un aviz consultativ. Noi am apreciat ieri că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege, respectiv cele prevăzute de articolul 107, întrucât se produce o schimbare în statul de funcții al, practic se modifică o organigramă, prin înființarea acestei societăți de servicii publice, o idee foarte bună de altfel, dar noi milităm pentru respectarea și acestor prevederi legale și am observat că și domnul Primar a omis în Expunerea de motive să spună că această societate se efectuează prin reorganizare pe cale administrativă a Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri și a Secției Siguranța Circulației. Deci, prin reorganizare.

Dl.Primar Cosmin Necula- eu vă mulțumesc că la acest proiect totuși ați dat un aviz, chiar negativ, dar bine totuși că v-ați făcut datoria și vă mulțumesc pentru acest lucru. Aș vrea să vă dau citire articolului 107 din Legea 188 din 1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, să vă fac următoarele mențiuni: „autoritățile și instituțiile publice au obligația de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul privind funcțiile publice în oricare dintre următoarele situații...La punctul c) este prevăzută reorganizarea activității autorității sau instituției publice”. Dar reiterez ceea ce scrie în textul articolului, alineat 1, avizul privind funcțiile publice. în momentul de față și aici funcția publică, domnul Fantaza chiar am să vă rog să-i explicați domnului consilier, domnilor consilieri, sau domnul secretar, ceea ce înseamnă funcția publică, dar țin să vă menționez că...

Dl.Consilier Miclăus Daniel-este prevăzută în lege.

Dl.Primar Cosmin Necula-păi da, dar eu țin să vă menționez totuși că acolo nu avem niciun fel de discuție cu privire la funcții publice. Acolo sunt măturători, sunt șoferi de sărărițe, sunt ingineri, sunt oameni care lucrează dar care nu simt investiți cu autoritate publică. Nu fac cazul acestui text de lege. Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ar fi fost obligatoriu în contextul în care modificam intr-un fel sau altul funcțiile publice din cadrul aparatului de lucru. Nu vă ascund faptul că voi veni în fața dumneavoastră cât de curând pentru a vă solicita acest aviz, în primul și-n primul rând din partea dumneavoastră, pentru modificarea organigramei. Dar în acest moment nu discutăm de acest lucru. Această direcție va rămâne în ființă până în momentul în care Agenția Națională a Funcționarilor Publici își va da avizul și pe baza avizului voi veni în fața dumneavoastră pentru a modifica organigrama. Dar în momentul de față nu modificăm organigrama sub nicio formă.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu pentru domnul avocat, pentru că eu sunt sigur că domnul avocat înțelege și mai ales că discuțiile din ședința de ieri cred că au fost destul de lămuritoare, dar pentru consilierii locali din sală, pentru că este datoria mea, nu neapărat pentru domnul Ghingheș, vreau să spun că...

Dl.Consilier Ghinghes Cristian-ieri când ne-ați făcut proști, la ședință, nu? Așa ați venit...

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-n-am pronunțat acest cuvânt.

Dl.Consilier Ghinghes Cristian-cu o atitudine sfidătoare.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Ghingheș, n-am pronunțat acest cuvânt, am spus că dacă vreți să vă faceți de râs, n-aveți decât să sunați la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Mie îmi place că aveți idei fixe, ca să fiu elegant și mergeți pe ele. Eu încerc să vă deschid ochii citând din textele legale și nicidecum făcând politică, cum spuneți dumneavoastră.

Astfel încât, articolul 2, care reglementează foarte clar ce este funcția publică, reglementează la alineatul 3 care sunt activitățile desfășurate de funcționarii publici. N-am să le enumăr pe toate, că sunt multe, dar vorbim de punerea în executare a legilor, de elaborarea proiectelor, politicilor, așa cum domnul Primar v-a explicat foarte frumos și foarte pe larg, aici este vorba de măturat, spălat, șters praful, deci nu cred că, strâns cadavre de câini, deci nu cred că intră în categoria de funcție publică.

La alineatul 4, tot din acest articol, spune foarte clar că, funcțiile publice sunt prevăzute în Anexă.

Eu sunt sigur, domnule Ghingheș, cu curiozitatea care vă domină, ați lecturat Anexa 4 și cred că v-ați lămurit care sunt funcțiile publice. Totodată la articolul 6, din prezenta lege, e un articol foarte interesant, pe care mă așteptam să-l înțelegeți. Pentru că spune foarte clar: „prevederile prezentei legi nu se aplică”, mă bucur că-1 știți, dar ar fi trebuit să-1 înțelegeți.

Personalul contractual salariat din aparatul propriu al autorităților care desfășoară activități de gospodărire, întreținere, reparații, deservire, pază, nu li se aplică prevederile prezentei legi. Deci, vine legiuitorul și spune foarte clar că acestor categorii de personal nu li se aplică această lege.

Mai mult decât atât, la articolul 22, vine foarte frumos la litera b și spune că „Agenția Națională a Funcționarilor Publici, printre alte atribuții, elaborează și avizează proiecte de acte normative privind funcția publică și funcționarii publici. Ori, așa cum vi s-a explicat și ieri și de către mine și de către domnul Primar, acest proiect de hotărâre prevede și reglementează un singur aspect, înființarea unei societăți comerciale. Reorganizarea nu are cum să se facă printr-un act normativ care nu prevede și bineînțeles nu este supus atenției dumneavoastră, modificarea organigramei. Atâta timp cât această organigramă nu se modifică, nu se pune în niciun fel, cum să faci acest transfer de persoane? Este logic că nu face nicio referire la acele modificări pe care dumneavoastră le presupuneți, în continuare, că ar avea loc. Ce pot să vă spun mai mult, decât că totuși 188 nu poate fi interpretată în stilul în care vreți dumneavoastră, din păcate. Vă mulțumesc mult pentru atenție.

Dl.Presedinte de sedință-Stan Gabriel-discutii vă rog.

Dl.consilier Ghingheș Cristian-multumesc pentru precizări. Totuși am să vă citesc articolul 1 din prezenta hotărâre ce ne este supusă astăzi la vot.

„ Se aprobă înființarea Societății de Servicii Publice, având acționar Municipiul Bacău, prin reorganizarea pe cale administrativă a Direcției Salubrizare Agrement Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, din cadrul aparatului de specialitate, adică din cadrul organigramei Primăriei Bacău”.

Âsta-i articolul, pe ideea asta am mers.

Vizavi de votul secret, pentru că de asta m-am abținut atunci, când s-a votat astăzi procedura de vot, nu știu de ce o decizie politică atât de importantă, ne este supusă astăzi la vot prin această procedură secretă? înțeleg pentru acele persoane, pentru domnul Valentin Palea, omul lui Benea, care va veni în C.A. înțeleg, poate că trebuie vot secret, dar pentru decizia politică de a înființa această societate, eu cred că ar trebui să fie vot la vedere. Mulțumesc.

Dl.Primar Cosmin Necula-domnule consilier, cu tot respectul pentru dumneavoastră. Apreciez foarte mult activitatea pe care o depuneți, dar vă spun sincer că îmi aduce aminte de activitatea unui alt mare om, care tocmai a ieșit din pușcărie, domnul Botomei. Deci, se înscrie în aceleași repere.

Nu știu, așa-mi aduce mie aminte, poate greșesc. Pot să vă spun în felul următor. DLConsilier Jitariu Corneliu-Dan-domnule Primar, nu vă supărați, nu mai jigniți. Nu mai jigniți.

DLConsilier Miclăus Daniel-aici e și rolul Președintelui de ședință.

DLConsilier Jitariu Corneliu-Dan-este inacceptabil ce faceți.

DLPrimar Cosmin Necula-am înțeles.

DLConsilier Jitariu Corneliu-Dan-am luat-o și eu tura trecută, am crezut că învățați ceva, acest mod de exprimare este inacceptabil într-o ședință de acest gen.

DLConsilier Miclăus Daniel-domnul Președinte de ședință trebuie să ia măsuri. DLPrimar Cosmin Necula-vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dar pot să vă spun în felul următor. Ideea este să înființăm ceva pentru oraș, nu să ne războim politic pentru a demonstra nu știu ce, nu știu cui.

DLconsilier Ghinghes Cristian-pentru a pune oamenii lui Benea în consiliul de administrație, domnule Primar? Pentru a pune oamenii lui Benea?

DLPrimar Cosmin Necula-stimate domn, stimate domn, nu vă ...

DLconsilier Ghinghes Cristian-întreb, vă întreb.

DLPrimar Cosmin Necula-dar dumneavoastră v-ați uitat vreodată pe Ordonanța 109? Să vedeți cum se numesc acești oameni? V-ați uitat vreodată să vedeți?

V-ați uitat vreodată să vedeți care sunt criteriile? Vă invit să găsiți dumneavoastră oameni mai buni? Eu ăștia am reușit eu să vi-i prezint. Dacă dumneavoastră găsiți mai buni, vă rog frumos să faceți aceste precizări în cadrul consiliului local. Aveți toată libertatea.

DLConsilier Jitariu Corneliu-Dan-nu e vorba de mai buni, e vorba de faptul că faceți un transfer al funcționarilor de la Consiliul Județean la Consiliul Local și la primărie, îmi pare rău, dar ăsta-i adevărul.

DLPresedinte de sedintă-Stan Gabriel-dacă nu mai sunt discuții?

DLConsilier Miclăus Daniel-mai sunt discuții. Eu aș vrea să și cred că sunt benefice aceste discuții, lăsând la o parte avizul dat de către comisia noastră din punct de vedere legal și vă spun că am avut și anumite informații la acel moment, vreau să știu dacă în sală se află Directorul Executiv al Direcției Drumuri Publice, vreau să-i fac o interpelare. Domnul Mateuță.

Domnule Director, câte funcții publice de execuție sunt la direcția dumneavoastră? DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-stati că vă adresați greșit, domnule Miclăuș

DLConsilier Miclăus Daniel-ba nu, ba nu, dar stați, de ce nu mă lăsați? Eu v-am lăsat să vă spuneți argumentația, acum indiferent de ce spun eu, nu-i bun.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule...

DLConsilier Miclăus Daniel-este o interpelare a unui consilier local către....

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule consilier, stați oleacă. Deci, dacă respectăm regulamentul, interpelările nu pot fi făcute în timpul dezbaterii unui proiect de hotărâre.

DLConsilier Miclăus Daniel-păi da are legătură cu, stați un pic.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mă ascultați? Dacă întrebarea dumneavoastră era adresată domnului Roșu, care este directorul Direcției de Servicii Publice... DLConsilier Miclăus Daniel-asa.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-sau dacă întrebarea dumneavoastră adresată domnului Mateuță era de genul, domnule Mateuță, la Siguranța Circulației personalul este contractual...

DLConsilier Miclăus Daniel-dar îmi spuneți și ce întrebare să pun, domnule Secretar? DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-eu vă spun că nu e OK ce întrebați dumneavoastră.

DLConsilier Miclăus Daniel-dar domnule Secretar, dumneavoastră trebuie să vă ocupați, aveți anumite atribuții prin lege, noi suntem consilieri locali aleși de către cetățenii municipiului Bacău, ne învățați acum și ce întrebări să punem?

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar nu pot să las să induceți în eroare consilierii locali.

DLConsilier Miclăus Daniel-nu înțeleg de ce plecați de la premiza că eu induc în eroare, când pur și simplu formulez o întrebare.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi întrebarea dumneavoastră nu e corect pusă. DLConsilier Miclăus Daniel-păi v-am adresat-o dumneavoastră?

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar nu e corect pusă în contextul proiectului. DLConsilier Miclăus Daniel-dar stabiliți dumneavoastră aprioric ce întrebare e pusă corect și care nu?

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-rog frumos.

DLConsilier Miclăus Daniel-deci. domnule director, cu toată stima pe care v-o port, câte posturi și aici mă refer la funcțiile publice de execuție aveți la direcția dumneavoastră în prezent? Și aici știm sigur că aveți Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat și Secția Siguranța Circulației în subordine, care face parte din organigramă, câte funcții publice de execuție aveți? Trebuie să știți.

DLMateută Florin-în cadrul direcției sunt 10 posturi ocupate, 12 în organigramă. DLConsilier Miclăus Daniel-deci 12 în organigramă, așa îmi apare și mie aici. Bun, dacă prin reorganizare, dacă dispar aceste două servicii, cum este Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat în care aveți fimcții publice de execuție? Nu aici mă refer la Secția Siguranța Circulației, dacă dispare această secție, câte posturi mai rămân, funcții publice de execuție? Această secție, prin reorganizare, că așa ni se spune, nu? Discutăm,

Dl.Mateută Florîn-aceleasi posturi.

DLConsilier Miclăus Daniel-aceleasi posturi. Câte, domnule director și atunci prin reorganizare, mai rămâne, direcția se reorganizează? Păi nu mai rămâne direcție. Dl.Mateută Florin-păi. nu mai.

DLConsilier Miclăus Daniel -domnule Secretar, stați un pic, dacă nu mai rămâne direcție, deci domnule Secretar, dacă nu mai rămâne direcție, sunt afectați...

DLPrimar Cosmin Necula-domnule Mateuță, citiți un pic în lege.

DLConsilier Miclăus Daniel-sunt afectați funcționarii publici?

DLPrimar Cosmin Necula-si după aia vă exprimați.

DLConsilier Miclăus Daniel-sunt afectați funcționarii publici, dacă sunt afectați funcționarii publici, trebuie aviz de la A.N.F.P.?

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule. stați un pic.

DLConsilier Miclăus Daniel-ce ne spuneți, vindeți castraveți la grădinar?

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule consilier...

DLConsilier Miclăus Daniel -haideți că v-ați învățat așa să manipulați consilierii locali? Nu vă merge cu noi. Nu vă merge cu noi, vă spun eu.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule consilier...

DLConsilier Miclăus Daniel-da. gata, deci am câștigat partida.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule consilier, vă respect foarte mult. DLConsilier Miclăus Daniel-haideti. gata, nici nu mai faceți discuții.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule...

DLConsilier Miclăus Daniei-votul P.N.L. va fi negativ.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule consilier, vă repet, vă respect foarte mult, întrebarea dumneavoastră a fost și scopul întrebării a fost de a obține un răspuns, dar repet, în fața dumneavoastră nu a fost adusă aprobarea organigramei. Doi...

DLConsilier Miclăus Daniel-dar se face o schimbare în organigramă. Nu se face reorganizare?

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu se face. Domnule Miclăuș?

DLConsilier Miclâus Daniel-domnule Secretar, se face reorganizare fără reorganizare?

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-modificarea. reorganizarea, cum vreți să-i spuneți dumneavoastră, va fi supusă, domnule Miclăuș, poate aveți atenția și răbdarea ca să mă ascultați, va fi supusă votului dumneavoastră. Nu poți modifica organigrama fără...

DLConsilier Miclăus Daniel-organigrama. prin hotărâre a consiliului local. Deci în mod indirect...

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar nu prin aceea care este azi în fața dumneavoastră, domnule.

DLConsilier Miclăuș Daniel-domnule Secretar, eu am făcut, am inițiat acest proiect de hotărâre și am spus prin reorganizare? Eu am înțeles. Suntem de acord cu societatea... DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule. vă arătam modalitatea...

DLConsilier Miclăuș Daniel-si atunci ce facem cu acei salariați? Dacă s-a respectat pentru personalul contractual, am văzut acolo un proces verbal de consultare cu sindicatul, de ce nu s-a respectat și pentru funcționarii publici? Că prin dezmembrarea, prin reorganizarea acestei direcții sunt afectați funcționarii publici de acolo? Cărora domnul Primar le cere demisia la fiecare ședință de consiliu local.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-în ce mod sunt afectați, domnule?

DLConsilier Miclăuș Daniel-păi se reorganizează, domnule Secretar. Mai rămâne direcție? Dacă mie îmi luați un braț, mai rămân întreg?

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule...

DLConsilier Miclăuș Daniel-asa-i și cu această direcție, are secție, are serviciul în subordine, cum nu-i reorganizare, chiar...

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Miclăuș, vreau să vă amintesc că... DLConsilier Miclăuș Daniel-nici nu mai vreau să fac discuție pe...

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-am să vă repet că nu are loc niciun fel de reorganizare până nu este supusă atenției dumneavoastră. Titlul acestui proiect de hotărâre vă indică modalitatea în care va urma să se facă. Deci, orice astfel de... DLConsilier Miclăuș Daniel-si salariații...

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-orice astfel de procedură, haideți lăsați-mă, ați învățat de la colegul de comisie niște obiceiuri...

DLConsilier Miclăuș Daniel-nu. vă ascult, vă ascult.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-asa. mulțumesc mult. Orice procedură, știți foarte bine, la fel de bine ca mine, are niște etape. Asta este prima etapă. Etapa a doua, urmează ca în fața dumneavoastră să fie supusă modalitatea de reorganizare, modalitatea de modificare a organigramei pe care se va lua aviz de la A.N.F.P.

Repet, obiectul hotărârii de astăzi are doar înființarea acestei societăți și creează premisele unei viitoare etape care vor fi supuse aprobării dumneavoastră. Dumneavoastră când vă duceți la instanță, îmi pare rău că fac o astfel de paralelă... DLConsilier Miclăuș Daniel-faceti câte paralele...

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-la primul termen rezolvați toate?

DLConsilier Miclăuș Daniel-câteodată da.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-e foarte bine.

DLConsilier Miclăuș Daniel-dacă există procedura, da. Aici n-avem procedură.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-corect. bun. Acum exact este o procedură de urmat și știți mai bine ca mine, poate, că nu poți să extemalizezi fără aprobările necesare, nu poți să modifici o organigramă fără aprobările necesare, este primul pas dintr-un proces care va avea loc sub ochii dumneavoastră, cu aprobarea dumneavoastră.

DLPrimar Cosmin Necula- domnule Președinte de ședință am rugămintea să pot să mă adresez un pic consiliului local, după aceea văd că și domnul Director al Direcției Juridice vrea să ia cuvântul.

DLPresedinte de sedintă-Stan Gabriel-rog.

DLPrimar Cosmin Necula-vreau să fac următoarele mențiuni. Și doar mențiuni, precizări, atât pentru dumneavoastră stimați membri ai consiliului local, cât și pentru opinia publică care se află în această sală.

 • 1. Direcția domnului director Mateuță este direcție în momentul de față, pentru că are toți șoferii din Primăria Bacău. Nu că are mari specialiști care prestează de se îndoaie pe drumurile publice. Ăsta este un aspect. Faptul că am cerut demisia unui om mi se pare just și v-am și spus motivul pentru care am facut-o atunci. Aștept totuși acel raport din partea domnului Mateuță.

 • 2. Cu privire la membrii consiliului de administrație, pe care am avut curajul să vin în fața dumneavoastră, vă spun că din punctul meu de vedere, sunt specialiștii de care avem nevoie. Făcând o mică paranteză, nu știu când era bun, domnul consilier Ghingheș, domnul Benea, când vă dădea dumneavoastră bani de la Consiliul Județean, sau acum? Dar astea sunt alte discuții pe care....

Dl.Consilier Ghingheș Cristian-iar începeți cu vrăjeli din astea?

DLPrimar Cosmin Necula-dar nu-s vrăjeli.

DLConsilier Ghingheș Cristian-treceti la subiect.

DLPrimar Cosmin Necula-îs date.

DLConsilier Ghingheș Cristian -apărați-1. Vi l-a trimis domnul Benea, apărați-1, dar nu prin vot secret. Asta vreau să zic.

DLPrimar Cosmin Necula-îs date certe și dacă o să-mi permiteți o să și le aduc. Ați luat bani de la Consiliul Județean și domnul Benea era bun atunci.

DLConsilier Ghingheș Cristian-n-am luat nimic.

DLPrimar Cosmin Necula-nu. bun.

DLConsilier Ghingheș Cristian- mai căutați.

DLPrimar Cosmin Necula- O.N.G.ul din care făceați parte, nu?

DLConsilier Ghingheș Cristian-este un proiect, am scris proiect, am făcut proiectul, e tras pe site.

DLPrimar Cosmin Necula -deci ați luat bani.

DLConsilier Ghingheș Cristian-eu nu am luat niciun ban, personal.

DLPrimar Cosmin Necula-am înțeles, i-ați donat comunității.

DLConsilier Ghingheș Cristian-i-am obținut, 12.000 lei pentru a face un site, cum Consiliul Județean, pe care-1 apărați acum, a obținut sute de mii de euro și n-a făcut nimic, milioane de euro.

DLPrimar Cosmin Necula-eu nu-1 apăr. Eu nu apăr, eu vă spuneam că domnul Benea era bun atunci.

DLConsilier Ghingheș Cristian-domnul Necula...

Dl.Primar Cosmin Necula- eu asta vă spun.

Dl.Consilier Ghinghes Cristian- păstrați-vă, vă rog, decența.

Dl.Primar Cosmin Necula-dar sunt foarte decent. Era bun domnul Benea atunci și acum nu mai e.

Dl.Consilier Ghinghes Cristian-apărati-1. apărați-1, apărați-1.

Dl.Primar Cosmin Necula-nu-1 apăr, domnule consilier, eu vă spuneam de atitudinea dumneavoastră.

Dl.Consilier Ghinghes Cristian-apărati-1. faceți-i campanie electorală, dați tichete ca să ajungă senator. Apărați-1. Tichete, măriți...

Dl.Primar Cosmin Necula-nu dau tichete nimănui.

Dl.Consilier Ghinghes Cristian-evenimente electorale. Dați.

DlJPrimar Cosmin Necula-stimate domnule consilier, în momentul în care vii în fața oamenilor din municipiul Bacău și faci o stare de normalitate, vi se pare că facem campanie. Dar ăsta e un alt aspect.

Cu privire la votul secret. Stimate doamne și stimați domni consilieri locali. De ce vot secret? Pentru că discutăm despre patrimoniul Municipiului Bacău. Da? O dată.

2.Discutăm de persoane, iar consiliul local nu votează pe bucăți. Nu poate vota un articol într-un fel și după aia alt articol în alt fel.

Dl.Consilier Ghinghes Cristian-ba da, se poate.

DIJPrimar Cosmin Necula-bineînteles din punctul dumneavoastră de vedere. Mai mult decât atât, modalitatea prin care se votează este supusă la vot. Da? Dumneavoastră decideți cum și de ce se votează. Pe de altă parte nu e rolul meu. Rolul meu este să vin în fața dumneavoastră cu acest proiect. Dacă vreți să găsiți tot felul de chichițe, faceți-o. Trântiți acest proiect. Voi veni din nou de la capăt, pentru că Municipiul Bacău are nevoie de această societate, indiferent că vă convine dumneavoastră, indiferent că găsiți un subiect de campanie, indiferent că dumneavoastră încercați acum niște războaie politice. Eu vă spun că este nevoie de această societate. Dacă nu sunteți de acord cu ea, asta-i opinia dumneavoastră.

în momentul în care dintr-o direcție pleacă oameni, nu înseamnă că se destramă o direcție, domnule Mateuță. Dumneavoastră o să rămâneți în continuare director, nu vă faceți probleme. Dar veți avea alți oameni sau nu veți avea alți oameni, dar puteți fi sigur că în fața consiliului local am să vin cu propunerea de organigramă, în care ceea ce faceți dumneavoastră acolo nu se va mai chema direcție. Și de ce o fac, acest lucru, pentru că mi-ați demonstrat cu brio în lunile astea, că n-aveți nevoie să conduceți o direcție.

DLMateută Florin-domnule Primar, nu mi-e teamă de persoana mea, cât de numărul care-i necesar pentru o direcție. Atât. Da?

Dl.Primar Cosmin Necula-eu nu am o problemă cu numărul de persoane, domnule director. Eu am o problemă cu eficiența. Că dumneavoastră sunteți o direcție în momentul de față, că aveți șoferi.

Dl.Mateuță Florin-domnule Primar, asta am fost întrebat, da?

DLPrimar Cosmin Necula-asta este discuția.

DLMateută Florin-asta am fost întrebat, dacă mai rămâne direcție.

DLPrimar Cosmin Necula-rămâne direcție, că nu se desființează. Desființarea unei direcții se face prin avizul A.N.F.P. și hotărârea consiliului local, stimate domnule director.

DLPresedinte de ședința Stan Gabriel-domnule director Fantaza.

DLDirector Fanta za Ciprian-Gabriel- cu privire la legalitate. Modalitatea pentru care a fost găsită această formulare, modalitatea care a condus la această formulare, o dă Codul Muncii, care spune foarte clar că „salariații în cazul unui transfer al întreprinderii, parțial, cum facem noi astăzi, beneficiază de protecție”. Și desființarea sau transferul unor activități de la o întreprindere, o entitate la alta, termenele pe care le folosește Codul Muncii, nu poate constitui motiv de concediere colectivă sau individuală. De aceea, în fața sindicatului a trebuit să venim cu o propunere concretă, prin care să arătăm de la început că toți salariații care sunt folosiți pentru această activitate, care în prezent este făcută prin aparatul de specialitate al primarului municipiului, vor fi transferați la noua entitate, la această persoană juridică, creată cu votul dumneavoastră. Deci, acesta a fost motivul pentru care a trebuit de la început să arătăm că se reorganizează această direcție, deoarece sindicatul a trebuit să fie consultat anterior supunerii proiectului atenției dumneavoastră. Vă mulțumesc. DLConsilier Ghingheș Cristian-o întrebare, dacă-mi permiteți.

Dl.Consilier Miclăus Daniel-astăzi....

DLConsilier Ghingheș Cristian» scuzati-mă puțin. Unde ați lucrat în ultimii 4 ani? La Consiliul Județean, nu?

DLSecretar Nicolae»Ovidiu Popovici-dar ce relevanță are?

DLConsilier Ghingheș Cristian»domnule Secretar, are o mare relevanță. Colegul meu consilier are mare dreptate. Se produce un transfer acum.

DLSecretar Nicolae»Ovidiu Popovici-domnule. sunteți într-o eroare, din punctul meu de vedere.

DLPresedinte de ședința Stan Gabriel-stimati colegi...

DLConsilier Miclăus Daniel-domnule Președinte, permiteți-mi și mie...

DLSecretar Nicolae»Ovidiu Popovici-există niște instituții legale, se cheamă transfer în interesul serviciului, se cheamă detașări. Nu puteți dumneavoastră să cenzurați. Mai ales limbajul, domnule Ghingheș. Chestii cu „vrăjeli”, asta discutați la colț de stradă, nu vă supărați, în față la tăticul la magazin, dar nu în consiliul local.

DLFantaza Ciprian-domnule Secretar, îmi cer scuze...

DLSecretar Nicolae»Ovîdiu Popovici-depăsiti o limită, domnule, de bun simț, domnule Ghingheș.

DLPresedinte de ședință Stan Gabriel-domnule...

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-pe facebook afirmați că vă tăvălește Primarul, Secretarul, deci limbajul dumneavoastră lasă puțin de dorit. Deci, aveți calitatea de consilier local aici. Nu sunteți nici la colțul străzii, nu sunteți nici în altă parte. Purtați-vă cu decența care o presupune această calitate.

Dl.Președinte de ședință Stan Gabriel-îi mulțumesc domnului Secretar pentru intervenție.

DLFantaza Ciprian-vreau să-mi termin...

DLPresedinte de ședință Stan Gabriel-un moment. îi mulțumesc domnului Secretar Popovici pentru intervenție. Sunt perfect de acord cu cele exprimate mai devreme. Dragi colegi, vă atrag atenția că pe această, în acest Desfășurător, la acest punct scrie foarte clar „discuții asupra proiectului de hotărâre”. Discuții asupra proiectului de hotărâre. Cu respectul cuvenit, pentru eficientizarea acestei ședințe, vă rog foarte mult ca în următoarele poziții să ne referim, să vă referiți doar asupra proiectului de hotărâre și vă asigur, cu toate că este ultima ședință la care particip în calitate de secretar, că vă voi lua cuvântul dacă discuțiile, de Președinte de ședință, vă asigur că dacă discuțiile vor lua o altă tonalitate și o altă turnură, microfonul vă va fi luat. Cu toate riscurile. Discuții asupra proiectului de hotărâre, după care vom trece la procedura de vot secret. Vă rog cu colegialitate.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-este și o obligație legală, prevăzută în 215. DLFantaza Ciprian-potrivit Codului Muncii, transferul individual de la o entitate la alta nu mai este posibil din 2003, de când a intrat în vigoare noul Cod al Muncii. Singura modalitate de a transfera persoanele a fost această prevedere de a asigura protecție salariaților. Și de aceea, înainte de a se face aceste transferuri de activități de la o entitate la alta, se consultă Sindicatul. Și Sindicatul trebuia să fie consultat cu un proiect corect, în fața dânșilor să le spună exact despre ce este vorba, că altfel înființam această societate, veneam în fața, viitorul consiliu de administrație venea în fața dumneavoastră, făcea un plan de afaceri, aprobam toate regulamentele, toate contractele de delegare de gestiune și rămâneau fără obiectul muncii o grămadă de salariați de la Primăria Municipiului Bacău. Când am dat aviz de legalitate la acest proiect de hotărâre, nu am urmărit sub nici o formă astăzi să modificăm organigrama. Nici nu poate fi vorba. Transferul va fi făcut colectiv, de la aparatul primăriei către această societate, unde vor rămâne posturi vacante, posturi vacante care vor fi transformate sau nu, în funcție de ce propuneri aveți dumneavoastră. Atunci vom cere avizul A.N.F.P., pentru că vom transforma aceste posturi cred, în funcții publice. Nu are nici o legătură acest proiect de hotărâre cu funcțiile publice, cu modificarea organigramei și cu desființarea funcțiilor publice de conducere sau de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Vă mulțumesc.

DLConsilier Miclâus Daniel-deci. dacă îmi permiteți. în ceea ce privește afirmațiile dumneavoastră sunt perfect de acord cu ele în ceea ce privește personalul contractual și am văzut, am lecturat acel proces verbal de consultare cu sindicatul, privind personalul contractual, dat titulatura acestui proiect de hotărâre este „reorganizarea pe cale administrativă a unei direcții”, aici e vorba de Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri și a unei secții, Siguranța Circulației, din cadrul Direcției Drumuri Publice. DLFantaza Ciprian-partial scrie, la articolul 12, parțial, scrie.

DLConsilier Miclăus Daniel-stati un pic, din cadrul Direcției Drumuri Publice. Dacă dumneavoastră ați procedat foarte corect prin faptul că ați consultat Sindicatul și ați urmat acea procedură a legii speciale, trebuia să urmați și acea procedură a legii speciale, mă refer aici la Legea 188, Statutul Funcționarilor Publici. De ce? Pentru că în mod indirect, prin reorganizare, prin luarea acelei secții din cadrul Direcției Drumuri Publice sunt afectați funcționarii publici de acolo.

DLFantaza Ciprian-repet. nu se....

DLConsilier Miclăus Daniel-de asta, numai un pic. Lăsați-mă, că eu v-am lăsat să vă terminați ideea. Deci, prin această reorganizare, în mod indirect, sunt afectați acei funcționari publici de acolo și cum în mod corect spunea domnul Director Mateuță, nu mai putem vorbi de direcție, dacă sunt afectate acele posturi, mă refer la acele funcții publice de execuție. Deci trebuia parcursă și această etapă. Ca și lămurire, cum procedăm acum? Să zicem că, în caz ipotetic, se aprobă acest proiect de hotărâre, se înființează această societate. Ce facem? Avem Direcția Drumuri Publice, Secția Siguranța Circulației în cadrul primăriei cu aceiași salariați și avem și o societate publică cu această secției reorganizată și cu aceiași salariați. Explicați-mi și mie cum pot coexista aceste două entități diferite?

DLFantaza Ciprian-nu sunt aceiași salariați. într-o primă etapă, repet, după ce aprobați regulamentul de organizare a acestor servicii de utilități publice, salariații vor fi translatați, să spunem așa, că transfer nu se mai poate pe Codul Muncii, în baza acestui articol 137 din Codul Muncii, vor fi translatați la noua societate. în cadrul aparatului rămân aceste direcții, dar până la aprobarea noii organigrame, posturile sunt vacante. Nu se transferă Secția din cadrul aparatului, se transferă persoanele din cadrul aparatului.

DLPrimar Cosmin Necula-domnule director și domnul consilier, rugămintea mea către dumneavoastră, domnule președinte de ședință, am înțeles problemele, chichițele juridice. Le-am înțeles pe deplin, vă felicit că le-ați găsit, e foarte interesant. Cu privire la modificarea și transferul, eu vă spun cu toată sinceritatea, nu vrea nimeni să dea afară pe nimeni. Vreau să devenim eficienți. Cât despre mult lăudata Direcție de Drumuri, am văzut cât de eficientă a fost în ultimii 12 ani. Ăsta este un aspect. Rugămintea mea, totuși, către dumneavoastră, haideți să discutăm un pic și despre ce vrea să facă această societate. Haideți să discutăm un pic la ce ne trebuie această societate. Poate vreți să întrebați membrii, potențialii membri ai consiliului de administrație ce viziuni au. Vă convingeți că sunt specialiști în ceea ce urmează să facă. Eu zic că în momentul de față am înțeles pe deplin aceste chichițe avocățești și juridice. Dar eu zic totuși să discutăm despre necesitatea, justificarea și justețea existenței acestei societăți, pe care 80% dintre orașele care se respectă o au. Și culmea e că, inclusiv în acest județ sunt U.A.T.-uri, sunt comune, care au aceste societăți, Zemeș de exemplu, Ungureni, poate ajungem și noi în etapa în care Municipiul Bacău va avea această societate și nu vom mai avea contracte cu Segama, cu R.K.S., cu tădcu, cu bunicu, poate va face propria societate a Municipiului Bacău toate aceste ridicări la nivel a canalelor, poate va face proiectarea de drumuri așa cum trebuie și nu va mai permite niciodată să se facă un drum fără să fie ridicat la nivel canalul și să asfalteze direct peste gura de canal, poate va avea acea societate capacitatea să-și proiecteze și să execute balastări și dat cu greder, nu să stai să plângi după Direcția de Drumuri din Primăria Bacău trei luni de zile ca să dai cu grederul într-un șanț, cum se întâmplă în momentul de față. Asta zic eu că ar trebui să discutăm. Și asta cred că ar fi foarte important să discutăm. Vă mulțumesc.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Miclăuș, am o singură întrebare și fac apel la experiența dumneavoastră. Din punct de vedere...

Dl.Consilier Miclăuș Daniel-domnule Secretar, dar unde scrie în lege că trebuie să pună secretarul întrebări la consilieri?

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu. nu, nu. Eu vreau...

Dl.Consilier Miclăuș Daniel-noi punem întrebări deocamdată. Nu, serios acum, ni le puneți pe hol, eventual.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule consilier, acum apelez la experiența dumneavoastră, am spus.

Dl.Consilier Miclăuș Daniel-consultația juridică se plătește, domnule.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-după consiliu. Dumneavoastră considerați că acest proiect de hotărâre, pe care dumneavoastră o să-1 votați sau n-o să-1 votați, este suficient pentru ca să producă modificarea organigramei Primăriei Bacău?

Dl.Consilier Miclăuș Daniel-domnule secretar, am fost foarte succint, la obiect. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi nu, eu asta întreb.

Dl.Consilier Miclăuș Daniel-este o condiție „sine qua non”, obținerea acelui aviz. Eu sunt de acord cu această societate, să nu mă înțelegeți greșit. Trebuie să intrăm corect. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- întreb, dumneavoastră invocați faptul că lipsește avizul pentru că se modifică organigrama? Domnule avocat...

Dl.Consilier Miclăuș Daniel-de ce n-o facem după lege? Dar n-am făcut eu acest proiect prin reorganizare, să știți.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule avocat..

Dl.Consilier Miclăuș Daniel-trebuia. se putea face acest proiect altfel, prin înființarea acestei societăți. Punct. De ce spune prin reorganizare?

DLCiprian Fantaza- și cu protecția salariaților ce facem? Dl.Consilier Miclăuș Daniel-prin reorganizarea acestor direcții.

Dl.primar Cosmin Necula-vă rog din tot sufletul, haideți să depășim chestiunile juridice. Haideți totuși să discutăm despre ce face societatea.

Dl.Consilier Miclăuș Daniel-era un punct de vedere.

Dl.primar Cosmin Necula-poate ar fi important. Am înțeles, e o problemă juridică, ok, faceți adrese la D.N.A., A.N.F.P., toată lumea. Dar haideți să discutăm, domnul consilier Jitariu poate discutăm despre societate în sine.

Dl.consilier Jitariu Corneliu-Dan- ultima parte a expozeului dumneavoastră a fost una de ținut minte, pentru că așa ar trebui, după părerea mea, să se desfășoare lucrurile. Aș vrea să vă întreb, dacă se poate, pentru că având în vedere că istoria ne-a demonstrat că marea majoritate a terenurilor care au trecut din domeniul public în cel privat al Municipiului Bacău, au cam dispărut, aș vrea să vă întreb dacă nu cumva ați putea să găsiți și o altă modalitate de lucru cu această societate, adică în sensul în care să nu trecem acest teren de 8200 m.p. în domeniul privat al Municipiului Bacău. Eu nu sunt de specialitate, nu sunt nici jurist, nici avocat, dar mă gândesc că poate dumneavoastră ați putea găsi o altă soluție.

DLPrimar Cosmin Necula-permiteti să vă răspund? Motivele pentru care am făcut acest lucru are la bază două considerente, domnule consilier.

 • 1.    îmi doresc ca această societate să aibă un patrimoniu bogat, să vină în fața oricărei bănci sau oricărui partener comercial cu un patrimoniu sănătos, decent. Ăsta este un aspect.

 • 2.    Dacă noi nu dăm, să zicem că acel teren rămâne în stricta oblăduire a Municipiului Bacău, iar societatea oricum îl va utiliza, ne vom trezi puși în situația în care vom plăti taxă pe clădirile respective și pe terenul respectiv. Vreau să vă dau un exemplu, cât de curând o să-1 vedeți concretizat în Raportul Curții de Conturi, sunt de solicitat de la societăți ale municipiului Bacău, taxe pe clădiri, undeva la 15 milioane de lei. Exact din acest considerent. Și asta a fost una dintre posibilitățile prin care să evităm această dublă taxare a societății, pentru că îl lăsam să utilizeze acel teren și după aia începea taxa pe clădiri. Așa, societatea are beneficiul unui aport de capital social sănătos, mare și o scutim de această plată a clădirilor, taxei clădirilor. Ăsta este motivul pentru care am făcut acest lucru.

Dl.Ciprian Fantaza-si. dacă-mi permiteți, va plăti impozit la primărie.

DlJPresedinte de sedintă-Stan Gabriel-dacă mai sunt discuții asupra proiectului de hotărâre? Domnul Consilier Fechet.

Dl.consilier Fechet Mircea-vă mulțumesc. Domnule Primar, stimați consilieri, dincolo de multiplele probleme ridicate de către colegii mei până acum, referitoare la lipsa avizului A.N.F.P.-ului și nu numai, cred că poate ar trebui să discutăm și mai mult în legătură cu costurile pe care o astfel de societate comercială le va genera. Pentru că dincolo de multiplele beneficii cu care sunt și eu de acord că le produce înființarea unei societăți comerciale aflată în subordinea consiliului local, trebuie să discutăm încă de acum despre costurile aferente. Și mă refer aici, în primul rând la costurile legate de T.V.A. Față de ce se întâmplă astăzi, când pur și simplu dacă avem de măturat strada sau de cosit iarba, se dă pur și simplu comandă către direcția din cadrul primăriei și respectivii angajați merg și prestează un serviciu în baza contractului de muncă, de mâine, după ce înființăm societatea comercială, Primăria municipiului Bacău va face probabil o comandă către societatea comercială, comandă analizată de conducerea societății, care va dispune către angajații respectivi și care la sfârșit, societatea, va factura municipiului serviciile respective, servicii care includ, așa cum astăzi includ costurile legate de angajați, la care se adaugă costuri legate de conducerea instituției, pentru că o să avem Consiliu de Administrație, A.G.A., alte forme de conducere, încă n-am, probabil o să avem o organigramă a societății respective, la care se adaugă minim T.V.A.-ul care înseamnă încă 20%, bani ce se vor plăti din bugetul local. Și aș vrea să întreb executivul primăriei, dacă a prevăzut aceste majorări de cheltuieli cu societatea comercială respectivă. Vă mulțumesc.

DLPrimar Cosmin Necula- vă mulțumesc, domnule consilier, întrebările dumneavoastră mi se par juste și corecte. Trebuie să explicăm aceste lucruri, pentru că explicațiile nu le adresez doar dumneavoastră, mă adresez într-un fel sau altul tuturor locuitorilor din Municipiul Bacău. înainte de a da cuvântul domnului manager public Pădureanu, pentru a discuta componenta pur financiară, vă dau eu o parte dintre explicații. Cum se întâmplă în momentul de față în Primăria Bacău. Consiliul local aprobă bugetul, apare, pe baza propunerii făcute de Primar, apare filă bugetară, apare buget, ajunge la Direcția, să zicem, de Drumuri. Ce se întâmplă acolo? Nu se mai întâmplă nimic. Nimic. Exact cum nu s-a întâmplat nici de la 31.08 până în momentul de față. Cu greu și aici vă poate da exemplu și domnul Viceprimar Scripăț, care are în subordine directă Direcția de Drumuri, nu se mai întâmplă nimic sau dacă se întâmplă, se întâmplă în felul următor. Este chemată firma x, firma y, firma z. Cum se va întâmpla cu această societate? Exact pe principiul funcționării Companiei de Apă, a C.R.A.B.-ului, vom delega aceste servicii publice, da? Gestiunea. Da, e ceva cât se poate de normal, chiar dacă vi se pare hazliu, domnule Ghingheș. Pe de altă parte, T.V.A.-ul de care vorbiți dumneavoastră, domnule consilier, îl vom plăti, e adevărat. Dar acest T.V.A. se întoarce sub forma de cote defalcate tot la Municipiul Bacău, în procent, cote defalcate. Sunt taxele pe care statul român le face pentru propria funcționare. Parte din ele se întorc și la Municipiul Bacău.

Pe de altă parte, între a avea o direcție, care în momentul de față sau, Direcția de Salubritate, ca să nu mă iau de direcția domnului Mateuță, care în momentul de față este constrânsă de niște realități financiare, de execuție financiară proastă, pentru că nu reușește sub nici o formă, nu reușește practic să cheltuie banii. Principiul va fi ih felul următor, la începutul anului când dumneavoastră veți aproba, consiliul local veți aproba bugetul, în baza acestor contracte de delegare, pe care urmează să vin în contextul în care dumneavoastră veți aproba, vom da banii și proiectarea către această societate a Municipiului Bacău, urmând ca dumnealor să-și facă absolut toate demersurile în conformitate cu Legea Achizițiilor Publice și toate demersurile legale. Ăsta este principiul de funcționare. Pentru că practic, în momentul de față, suntem în situația în care, la Spații Verzi, ca sâ vă dau concret, la câini, da, nu mai avem, am rămas, domnule director, în câți, 2 hingheri, nu? Avem 2 hingheri.

DLDirector Roșu Daniel-doi.

DLPrimar Cosmin Necula-doi plus Șeful Adăpostului de Câini, care întâmplarea face, acum s-a apucat să prindă și câini. Pe de altă parte, nu avem posibilitatea să plătim oamenii așa cum trebuie. Iarăși vin cu următoarea teorie. Această societate trebuie să aibă un serviciu de intervenție. în momentul de față, noi nu avem un serviciu de intervenție la nivelul Municipiului Bacău. De ce? Pentru că eu nu pot plăti ore suplimentare, eu nu pot să dau spor de noapte, eu nu pot să fac nimic, pentru că mă constrânge legea. Și atunci trebuie să apelez, să-1 rog pe domnul Roșu, domnul Roșu să-1 roage pe șofer, sau pe măturător, sau pe șoferul de sărăriță, să se trezească noaptea să vină pro bono, să lucreze pentru Municipiul Bacău. Asta-i modalitatea prin care funcționăm în momentul de față. Total neprofesionist. Acum am să-i dau cuvântul, și-1 rog pe domnul Pădureanu să vă explice din punct de vedere financiar, concret, modalitatea prin care se vor efectua aceste lucruri.

DLConsilier Fechet Mircea-doar o secundă, ca să mă asigur că am înțeles, concret, înțeleg că principiul e și acela că odată angajați în respectiva societate, toți acei angajați, care astăzi beneficiază probabil de salariul minim pe economie sau salarii neatractive pentru munca și tipul muncii sau complexitatea muncii pe care o efectuează, ar putea fi angajați cu salarii mai bune în societatea comercială respectivă, lucru care probabil, va conduce, la fel cum și T.V.A. -ul conduce, la mărirea costurilor pe care le vom avea în legătură cu acele servicii, de care trebuie să ținem cont la acest moment.

DLPrimar Cosmin Necula-da. vă explic, îmi cer scuze, puțin, domnule Pădureanu. Haideți să ne obișnuim să nu mai fim, deci nu-i cu adresă către dumneavoastră, dar către întreaga clasă politică. Haideți să nu mai fim ipocriți. Dacă vrem servicii de calitate, din partea unor oameni, nu trebuie să-ți bați joc de ei. La 900 de lei, un om nu îți va presta niște servicii de calitate. E o bătaie de joc. Din punctul meu de vedere, aici va urma în contextul în care dumneavoastră veți aproba respectiva societate comercială, consiliul ei de administrație și directorul executiv vor trebui să înceapă negocierea contractului colectiv de muncă cu salariații. Dar ceea ce este foarte important este faptul că putem acorda, sau acea societate poate acorda ore suplimentare, poate acorda bonuri de masă, poate plăti corect munca pe care o prestează oamenii respectivi. Și reiterez acest lucru. Dacă vrei să ai niște oameni care să muncească, să presteze servicii corect și bine, atunci nu trebuie să-ți bați joc de ei, cam cum se bate joc în momentul de față de către statul român de întreaga administrație publică. Asta-i părerea mea.

PLPădureanu Leonard-as vrea să încep printr-un dicton pe care l-am auzit de foarte multe ori în media, cum statul este cel mai prost administrator. Nu sunt întotdeauna pentru această idee. Nu consider că e întotdeauna adevărat. Dar e, din practică s-a observat că societățile comerciale, prin flexibilitatea lor financiară și decizională, pot face mult mai mult și mai repede decât în sistemul bugetar. Asta ca să plecăm de la o idee de bază. în al doilea rând, ideea extemalizării activității nu este nouă. Avem deja și doar prin hotărârea de astăzi abrogăm, o altă hotărâre de consiliu din 2010 privind înființarea societății comerciale NOV ABAC, cu exact același obiect de activitate. Adică, extemalizarea nu e o idee nouă, nu mai mergem.... nu cred că mai trebuie argumentat.

în ceea ce privește costurile. După cum cunoașteți, conform Ordonanței 26, orice societate deținută de stat sau de către o autoritate locală, într-un anumit termen de la publicarea în Monitorul Oficial a Legii Bugetului de Stat, trebuie să prezinte autorității Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru aprobare. în acest fel vom controla costurile, prin acest buget de venituri și cheltuieli pe care societatea îl va aduce. în ce privește costurile în plus cu forța de muncă sau cu T.V.A.-ul, ele au fost luate în calcul, direcția de specialitate în momentul acesta are costuri de aproximativ 30% cu forța de muncă și restul cu bunuri și servicii. în cazul bunurilor și serviciilor, T.V.A.-ul nu se acumulează. Pur și simplu ceea ce plăteam până acum, vom plăti și de acum încolo. în ce privește forța de muncă, va fi probabil un plus de cinci-șase sute de mii de lei, care va fi facturat în baza tarifelor aprobate tot de consiliu local, sperăm cât mai curând, când vom aproba delegarea serviciilor către societate, atunci vom aproba și tarifele. în baza tarifelor aprobate, o să aprobăm și aceste cheltuieli. Nu cred că de fapt se va ajunge la o creștere semnificativă, am spus cinci-șase sute mii lei ar fi plusul de T.V.A. pentru că noi scontăm prin funcționarea acestei societăți de o creștere a eficienței. Deocamdată facem transferul întregului personal cu aceleași drepturi din direcțiile de specialitate la societate, dar după aceea managementul societății va gândi cum e mai bine. Atunci, sunt sigur, că prin creșterea eficienței, un plus de cinci-șase sute mii lei pe an din T.V.A. este nesemnificativ, vorbim de un buget de 350 milioane de lei al Municipiului Bacău, ca să comparăm și cifrele. Deci, în ce privește eficiența, suntem siguri că va fi un serviciu public de calitate mult crescută în aproximativ aceleași costuri. Mulțumesc.

DLPresedinte de Sedintâ-Stan Gabriel-putem trece la procedura de vot?

DLConsilier Jitariu Corneliu Dan-o rugăminte, dacă sunteți amabil, domnule Președinte. Persoanele care au fost propuse pentru Consiliul de administrație, dacă se află în sală, cu permisiunea dumneavoastră, un minut, două minute maxim de fiecare, să se prezinte și să înțelegem și noi ce calificare au pentru domeniul respectiv.

DLPrimar Cosmîn Necula- mă bucur foarte mult că ați ridicat această problemă, pentru că astea sunt discuțiile pe care trebuie să le avem în mod concret cu această societate. înainte de a da cuvântul propunerilor pe care le-am făcut și pe care mi-am permis să le fac în fața dumneavoastră, am să-l întreb pe domnul Director Roșu, cam care-i fluctuația de personal pe care o aveți dumneavoastră la direcție? Și cam câți sunt în concediu și cam care credeți dumneavoastră că sunt motivele acestei fluctuații de personal?

DLDirector Roșu Daniel-da. ca să începem cu chestiile tehnice, puțin. Organigrama Direcției Salubrizare prevede 297 de posturi. Din astea 297 de posturi, exclusiv contractuali 297, 8 posturi de conducere, care presupun 2,69 %, restul simt de execuție. Fluctuația de personal este destul de mare, întrucât așa cum s-a mai afirmat, nu suntem un angajator destul de serios pe piața forței de muncă. Ca și exemplu, săptămâna trecută am avut posturi scoase la concurs, de muncitori necalificați, salariul minim pe economie, din 8 posturi scoase la concurs, s-a ocupat unul. Deci, dumneavoastră puteți să trageți concluziile pe care le considerați necesare. în principiu, avem o fluctuație extrem de mare de personal, mulți care își dau demisia, acum avem în jur de 15 persoane care sunt pe cale să-și dea demisia. Punctual, Secția Salubrizare, care se presupune că ar trebui să asigure serviciile de măturat stradal, de colectare cadavre de pe drumurile publice de pe întreaga rază administrativă a Municipiului Bacău, de 4.300 de hectare, astăzi la Secția de Salubrizare sunt 100 de muncitori. La Secția Spații Verzi, avem astăzi la lucru 49 de muncitori. La Serviciul Gestionare Câini Comunitari, așa cum domnul Primar bine a menționat, sunt 2 hingheri. Deci unul, acum aflăm și noi. Deci, așa cum bine a remarcat și domnul consilier, situația este fluentă, ca să zic așa, se schimbă de la o oră la alta. Cam asta am avut de spus.

DLPrimar Cosmin Necula-am înțeles, domnule Director. Acum, o să-mi permiteți vă rog, să-1 întreb pe fostul director, fostul domn director al Direcției, domnul Dumbravă, din altă perioadă de timp, dacă erau aceleași fluctuații, sau când era acea componentă financiară substanțială pe baza contractului colectiv, dacă era tot aceiași fluctuație și dacă era același tip de probleme?

Dl.Dumbrava Cristinel-din păcate, discuția n-ar trebui să înceapă așa. Fluctuațiile au fost și vor fi întotdeauna pe segmentul acesta de piață. Problema era numărul de lucrători. Din 2004 până în, știu eu, 2010, direcția asta avea undeva la 750-800 de lucrători, plus Legea 416, ocazional.

DLPrimar Cosmin Neciila-venitul minim garantat.

DLDumbravă Cristinel-exact. Deci, cred că nu variația numărului de persoane este esențială ci proporția acestora în raport cu numărul de lucrători. De altfel, numărul de lucrători se stabilește foarte simplu. Există norme, se împarte numărul de kilometri, hectare, cum a zis colegul, la numărul de lucrători și o să rezulte simplu, necesarul. Vă mulțumesc.

DLPrimar Cosmin Necula-am înțeles. Mulțumesc. Acum am să rog, pe cei pe care i-am propus în funcțiile de membri în consiliul de administrație, să, așa cum spunea și domnul consilier Jitariu, să se prezinte, să spună experiența profesională pe care o au și aici am să rog consiliul local să fie foarte atent, că prezentarea dumnealor sau faptul că eu am făcut aceste propuneri, se întemeiază foarte mult pe calitatea profesională și probitatea pe care o au, doi, pe condițiile cerute de Ordonanța 109 și de normele metodologice care au apărut în luna august, dacă nu mă înșel și care stabilesc în mod foarte clar care sunt criteriile și care sunt condițiile pentru ca o persoană să ocupe funcția de membru al consiliului de administrație. Și pot să vă dau doar titlul acestei Ordonanțe, 109, care se referă la guvernarea corporatistă a întreprinderilor de stat. Iar această guvernare corporatistă implică anumite cerințe foarte greu de îndeplinit și foarte greu de trecut.

D-na Ciuhat Delia-numesc Ciuhat Delia, sunt Director Economic la Transelectrica, Sucursala de Transport Bacău. în acest moment eu coordonez întreaga activitate financiar-contabilă a instituției. De asemenea și patrimonială și comercială a acestei instituții. Lucrez de mult timp în această instituție Transelectrica și deviza mea este să lucrăm în mod eficient pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, în sprijinul comunității locale, să lucrăm cu profesionalism și experiența pe care o am în gestionarea acestor activități să o pun în slujba societății și a tuturor.

DLBogdan Filip-bună ziua, mă numesc Bogdan Filip, sunt directorul Sucursalei de Transport Transelectrica S.A., care este o societate care se ocupă pe tot ceea ce înseamnă partea de transport a energiei electrice pe zona Moldovei. Sunt doctor inginer, am absolvit Facultatea de Electrotehnică din Iași și am lucrat la Electrica, am lucrat la Eon, am lucrat în cadrul Transelectrica la D.E.T. Bacău, cine nu cunoaște se cheamă Dispeceratul Energetic Teritorial. Am luat-o de jos, am fost șef de tură, am fost...

DLConsilier Jitariu Corneliu-Dan-fiti drăguț, dacă vă puteți ridica în picioare, suntem toți așezați și...

DLBogdan Filip-ok. am fost Șef de tură, am fost Șef de Serviciu, momentan sunt Directorul acestei sucursale. Ceea ce m-a determinat la acest proiect? Un lucru. Am observat că în Municipiul Bacău, pe o perioadă destul de îndelungată, partea de iluminat a fost lăsată de o parte. Oricine poate să observe, în parc când te duci să te plimbi cu copilul, stâlpii de iluminat, în care copii pot să se electrocuteze, sârme scoase, lăsate doar izolate, iar chestia asta cred că se poate face cu un management al acestor activități, partea de iluminat, eu vorbesc în momentul acesta, destul de eficient. Vă mulțumesc, sper ca prin dorința mea și dorința colegilor care, sperăm, că vom face parte din acest C.A., să demonstrăm că Bacăul se poate ridica la un alt nivel din punct de vedere al administrării gospodărești. Mulțumesc, o zi bună.

DLScortanu Sorin-bună ziua. Scorțanu este numele meu. în prezent sunt Director Economic la PAMBAC Bacău. Nu cred că este nevoie de nici o lămurire suplimentară, cu privire la activitatea societății. Am experiență atât în sectorul privat cât și în sectorul de stat. 11 ani am lucrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, atât pe postul de inspector, cât și pe, 5 ani am lucrat pe funcții de conducere, în funcția de Director-inspecție fiscală. Sunt economist, am și calitatea de expert contabil și consider că acest proiect este foarte important pentru Bacău, proiect care va duce cu siguranță la o creștere a calității serviciilor oferite băcăuanilor. Mulțumesc.

DLPopa Vlad- mă numesc Popa Vlad, sunt de profesie inginer constructor. Vin din mediul privat, dorim să eficientizăm acest serviciu, suntem împreună aici pentru a eficientiza ceea ce trebuie făcut acum pentru comunitate. Lucruri care am lucrat până acum ar fi deschiderea gropii de gunoi de la Piatra Neamț, la Girov, închiderea gropilor de gunoi de la Odorhei, pe partea de infrastructură am făcut rețele de canalizare, în domeniu, la Dărmănești, Girov și parte de asistență tehnică, tot ceea ce înseamnă partea asta. Vă mulțumesc.

DLPalea Valentin -sărut mâinile, bună ziua. Numele meu este Valentin Palea, sunt de profesie inginer, am absolvit Universitatea Tehnică și de Construcții București și am lucrat 4 ani la Primăria Municipiului Bacău, 12 ani am condus Direcția Județeană de Drumuri și Poduri a Consiliului Județean. Vizavi de societate, aș putea să vă spun că sunt născut și crescut în Municipiul Bacău și de-a lungul timpului și înainte de revoluție și după, serviciile comunitare în acest municipiu cred că erau la un alt standard. Dacă azi ne uităm în jurul nostru toată lumea, chiar și distinșii noștri consilieri locali reclamă serviciile pe care le oferă municipalitatea în acest moment, iar prin acest proiect, considerăm că aceste servicii pot fi din nou ale cetățenilor, pot fi din nou ale noastre și pot fi în slujba cetățenilor. Eu cred că această societate poate aduce un confort sporit cetățenilor din Municipiul Bacău, o eficiență mai mare a intervențiilor în domeniul public al Municipiului Bacău și cred că chiar dacă costurile e posibil să crească puțin, eu cred că serviciile și natura lor și calitatea lor este ceea ce așteaptă băcăuanul de la noi. Mulțumesc frumos.

Dl.Președinte de ședință Stan Gabrîel-si noi vă mulțumim. Discuții dacă mai sunt asupra proiectului de hotărâre? Dacă nu, vă rog să acceptați să trecem la procedura de vot secret. Mulțumesc. Domnul Ghingheș.

Dl.Consilier Ghingheșp Cristian-o scurtă întrebare. Dacă este cunoscută cumva indemnizația pe care o vor încasa acești domni? Sau dacă putem limita această indemnizație, pentru că am văzut de exemplu la Compania de Apă, pentru că ați exemplificat-o, domnule Primar, sunt niște salarii exorbitante față de ceea ce ni se oferă în Bacău. Mulțumesc.

Dl.Primar Cosmin Necula-aici sunt întrutotul de acord cu dumneavoastră, cu referire la salariile pe care le au cei de la Compania de Apă, sunt departe de a avea calitatea serviciilor prestate din punctul meu de vedere, sunt departe de remunerație. Probabil ca va trebui stabilit, dar tot prin ședință de consiliu local se va stabili indemnizația acestor persoane din consiliu sau A.G.A., Adunarea Generală și iarăși vă fac mențiunea că dumneavoastră, consiliul local, va trebui să vă desemnați acum și reprezentanții în Adunarea Generală, deci cele două persoane din A.G.A., dar cu privire la componenta financiară pot să vă dau două exemple. Societatea de administrare a domeniului public a Sectorului 2, îl iau ca exemplu și Compania de Apă Bacău, celălalt exemplu. Compania de Apă, Directorul are undeva la 10.000 de lei în mână, da? Compania similară celei pe care vrem s-o înființăm la Municipiul Bacău, din sectorul 2, Directorul are 3.000 de lei. Din punctul meu de vedere 3.000 de lei dacă oferi Directorului acelei societăți, înseamnă mult succes la furat. Ăsta este un principiu. Dar pe de altă parte, nu poți să vii, să dai 10.000 lei în momentul de față, așa cum se oferă la Compania de Apă. Propunerea mea către dumneavoastră ar fi și o fac publică, dumneavoastră cei care veți fi membri în A.G.A veți stabili până Ia urmă, este ca indemnizația de exemplu, a directorului general să fie undeva estimată la cinci-șase mii de lei. De ce? Pentru că dacă vrei și reiterez acest lucru, dacă vrei să ai performanță, trebuie să-ți plătești oamenii. Nu poți să vii să ceri performanță de la cineva pe care-1 plătești cu 2.000 lei, cu 3.000 de lei. Nu mi se pare just, nici un salariu, în momentul de față de 10.000 de lei cum are Directorul Companiei de Apă, sub nici o formă, dar mi se pare just ca salariu pe care-1 are Directorul unei companii a Municipiului Bacău să fie mai mare decât salariul pe care-1 are Primarul în momentul de față. Ținând cont că eu am un salariu de 4.600, munca și responsabilitatea pe care o va avea acel Director, pentru că practic, va avea o responsabilitate enormă, cred că trebuie retribuită și trebuie retribuită peste salariul pe care-1 are în momentul de față primarul. Astea sunt reperele financiare la care mă gândesc cu privire la indemnizația pe care o au cei care sunt în consiliul de administrație sau a directorului general, deoarece indemnizația membrilor consiliului de administrație se face proporțional, nu, proporțional într-un anumit cuantum, în funcție de salariul directorului general. Dl.Presedinte de ședință Stan Gabriel-putem trece la procedura de vot secret?

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-pe buletinul de vot aveți Ia Punctul 6 împutemiciții. Așteptăm propuneri în legătură cu împutemiciții municipiului Bacău în Adunarea Generală.

Dl.Consilier Pârâianu Mădălin-NicoIae-as avea o propunere. Având în vedere că domnul Gherasim a demisionat deja din A.G.A. de la Thermoenergy, aș avea propunerea de a-1, de a veni în A.G.A. noii societăți comerciale a Municipiului Bacău. DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-treceti. vă rog frumos propunerea pe buletinul de vot.

DLPrimar Cosmin Necula-rugămintea mea către consilierii locali, asta a fost să înțeleg propunerea consilierilor locali care sunt la putere. Rugămintea mea ar fi la consilierii locali care se află în opoziție să-și desemneze o persoană pentru a reprezenta interesele Municipiului Bacău în Adunarea Generală.

D-na Consilier Cosma Elena-eu am zis să nu rămână cumva domnul Gherasim fără o A.G.A. că e la putere și-1 voi propune pe domnul Jitariu. Mulțumesc.

DLPrimar Cosmin Necula-să nu rămână și domnul Jitariu fără vreo A.G.A., nu? DLConsilier Jitariu Corneliu-Dan-eu oricum n-am fost nici într-o A.G.A.

DlJPrimar Cosmin Necula-sincer mă bucur că e o propunere în genul acesta, pentru că domnul Jitariu este inginer și inginer constructor, deci va trebui să lucreze pentru Municipiul Bacău și din postura de inginer constructor.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mai există propuneri? Nu mai există propuneri. Scrieți propunerile pe buletinul de vot și vă rog frumos să predați buletinele Comisiei de Validare pentru a fi împărțite domnilor consilieri.

DLPresedinte de ședință Stan Gabriel-până la finalizarea votului, sunteți de acord pentru o scurtă pauză? Da?

PLConsilier Jitariu Corneliu-Dan-da. chiar aș avea o propunere, bineînțeles cu acordul dumneavoastră, domnule Primar, atunci când avem ședințe din acestea care depășesc un anumit curs normal, cum este astăzi, vă rugăm frumos ca la maxim două ore să facem și noi o pauză de 10 minute.

Dl.Primar Cosmin Necula-mi se pare justă propunerea dumneavoastră.

După o scurtă pauză în care s-au completat buletinele de vot secret cu propunerile făcute de consilieri.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă rugăm frumos să luați loc pentru a putea relua ședința de consiliu local. Comisia de validare va împărți buletinele în vederea exercitării dreptului de vot.

Domnul Primar Cosmin Necula- dacă-mi permiteți, stimate doamne și stimați domni consilieri. Am fost atent la remarcile domnului Miclăuș, domnului avocat Miclăuș, cu privire la punctul 16 de pe ordinea de zi, unde nu sunt inițiator, ceea ce e foarte impotant de menționat, nu sunt inițiator. Am luat legătura cu inițiatorul și vă propun să acceptați scoaterea de pe ordinea de zi a respectivului proiect, deoarece într-adevăr trebuie supus unei analize mult mai atente.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supunem la vot scoaterea de pe ordinea de zi...

Dl. Consilier Miclăuș Daniel- da, dar inițiatorul trebuie să...

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - are acordul, s-a discutat cu inițiatorul. Există acordul inițiatorului.

Dl. Consilier Miclăuș Daniel - da. dar trebuie să fie inițiatorul pe ..

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi inițiatorul nu este acum. A transmis acordul.

Dl. Consilier Miclăuș Daniel- eu vă înțeleg, dar cum facem dacă nu e inițiatorul aici? Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - singurul care ar putea aduce obiecțiuni la scoaterea de pe ordinea de zi, este inițiatorul. Dacă dumnealui va avea obiecțiuni, vor fi obiecțiunile formulate. Dacă nu vor fi, înseamnă că a achiesat sau chiar a dispus scoaterea de pe ordinea de zi. Este singurul care ar putea invoca acest aspect și cum dumnealui chiar a fost cel care a inițiat scoaterea de pe ordinea de zi, nu cred că vor fi astfel de probleme.

Dl. Consilier Miclăuș Daniel - eventual să trimită în scris o chestiune, după.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vom avea o hârtie în scris, domnul Primar i-a și spus acest lucru. Va face și în scris ca să atașăm la proiectul de hotărâre. Cine este pentru scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului 16? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASELE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JTTARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCAVASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-

N1COLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

14

7

Cu 14 voturi pentru și 7 abțineri a fost aprobată propunerea de scoatere a proiectului de hotărâre nr.16 de pe ordinea de zi.

Dl. Consilier Bârzu Ilie - fac o precizare, că este legată de ordinea de zi intr-un fel. Au fost cele 2 proiecte care nu au intrat la ordinea de zi. Am discutat în pauză și într-adevăr ele ar trebui discutate și aș dori să convocăm o ședință extraordinară săptămâna viitoare. Dacă facem convocarea de azi o putem face luni sau marți, o ședință extraordinară pentru cele 2 puncte care nu au intrat pe ordinea de zi.

Domnul Primar Cosmin Necula- dar putem face și duminică, domnul consilier dacă într-adevăr ne pasă cu adevărat de activitățile FSC și BETANIA.

Dl. Consilier Bârzu Ilie - eu am propus, dumneavoastră puteți convoca.

Domnul Primar Cosmin Necula- nu vi se pare un pic că ne scărpinăm invers, așa? Dl. Consilier Bârzu Ilie - e o situație de fapt și să încercăm să rezolvăm.

Domnul Primar Cosmin Necula- mă bucur de atitudinea dumneavoastră constructivă. Rugămintea mea , ca un consilier cu atâta experiență, să mai explicați și la alți consilieri mai năvalnici și mai tineri că realitățile orașului s-ar putea uneori să bată cărțile pe care le-au citit.

D-na Consilier Dinu Ioana-Raluca- am o rugăminte la colegii consilieri. Să respecte procedura de vot pe buletinele de vot.

Dl.Presedinte de Ședință Stan Gabriel-invita pe doamna consilier Raluca Dinu să prezinte procesul verbal încheiat în acest sens.

D-na Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcției Salubrizare Agrement Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, deservire auto și intervenții operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -21

2. Numărul consilierilor care au votat -21

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art. 1. (1) Se aprobă înființarea Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., societate pe acțiuni cu capital social public, având unic acționar Municipiul Bacău, prin reorganizarea pe cale administrativă a Direcției Salubrizare Agrement Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, deservire auto și intervenții operative, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

(2) Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., va desfășura, potrivit legii, în principal, următoarele activități, pentru asigurarea serviciilor comunitare de utilități publice:

 • a) Salubrizarea localității

 • b) Iluminatul public

 • c) Administrarea domeniului public și privat al municipiului Bacău.

Nu s-a adoptat

12

7

2

2.

Art 2. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul privat al Municipiului Bacău a terenului în suprafață de 8207 m.p., situat în srada Constantin Ene nr. 3, în vederea constituirii capitalului social aport în natura al societății.

Nu s-a adoptat

12

7

2

3.

Art 3. (1) Capitalul social subscris al societății este de 13.047.200 lei, fiind divizat în 1.304.720 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei/actiune, numerotate de la 1 la 1.304.720.

(2) Capitalul social subscris este alcătuit din:

2.000.000 lei, aport în numerar; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 200.000 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune;

11.047.200 lei, aport în natură; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 1.104.720 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune, evaluarea acestora făcându-se în conformitate cu Raportul de evaluare nr.46671/24.11.2016 elaborat de S.C. INTEL TRIM S.R.L. Bacău, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Nu s-a adoptat.

12

7

2

4.

Art.4. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. are sediul social în Municipiul Bacău, str. Constantin Ene, nr.3, județul Bacau se organizează și funcționează ca persoană juridică română.

Nu s-a adoptat.

12

7

2

5.

Art.5. Se aproba Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Nu s-a adoptat.

12

7

2

6.

Art.6. împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. sunt:

1. Gherasim Constantin

Nu s-a adoptat.

12

7

2

7.

2. Jitariu Comeliu-Dan Nu s-a adoptat

11

8

2

8.

Art7. (1) Se aprobă administrarea Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., potrivit sistemului de administrare unitar, de către un Consiliu de Aministrație format din 5 (cinci) membri, desemnați cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare. Nu s-a adoptat

11

7

3

9.

(2) Componența primului Consiliu de Administrație este următoarea:

dna. CIUHAT DELIA ADINA - Membru al Consiliului de Administrație;

Nu s-a adoptat

11

7

3

10

dL FILIP BOGDAN -Membru al Consiliului de Administrație; Nu s-a adoptat

11

7

3

11

dl. PALEA VALENTIN - Membru al Consiliului de Administrație;

Nu s-a adoptat

11

7

3

12

dl. POPA VLADIONUȚ- Membru al Consiliului de Administrație;

Nu s-a adoptat

11

7

3

13

dl. SCORȚANU SORIN- Membru al Consiliului de Administrație;

Nu s-a adoptat

11

7

3

14

(3)Mandatul primului Consiliu de Adminstrație al societății este de 2 (doi) ani începând cu data înamtricularii societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău. Nu s-a adoptat

11

7

3

15

(4) Componența următorului Consiliu de Administrație al societății va fi stabilită în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată. Nu s-a adoptat

11

7

3

16

Art8. Se aprobă ca Auditor Statutar al societății, S.C. Finaudit Assist SRL.

Nu s-a adoptat

11

7

3

17

Art9. Societatea își începe activitatea la data înmatriculării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Nu s-a adoptat

11

7

3

18

ArtlO. Se împuternicește domnul Cosmin Necula, Primarul Municipiului Bacău ca în numele și pe seama Municipiului Bacău să semneze Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A..

Nu s-a adoptat

11

7

3

19

Art.ll. Se împuternicește domnul Ciprian FANTAZA- Director Executiv la Direcția Juridică și Administrație Locală, în vederea autentificării la notar a Actului Constitutiv și pentru îndeplinirea formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău

Nu s-a adoptat

11

7

3

20

Art.12. Personalul din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri și parțial al Secției Siguranța Circulației, deservire auto și intervenții operative, existent la data reorganizării se preia de către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. și își va menține toate drepturile avute la data înregistrării societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, până la încheierea Contractului Colectiv de Munca la nivelul societății, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Nu s-a adoptat

11

7

3

21

Art.13. La data intrării în vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea nr. 170 din 27.05.2010 a Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Nu s-a adoptat..

11

7

3

22

Art.14. Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nu s-a adoptat

11

7

3

23

Art.15. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Secției Siguranța Circulației, deservire auto și intervenții operative și persoanelor nominalizate la Art. 6, Art. 7(2), Art. 8, Art. 10 și Art. 11.

Nu s-a adoptat.

11

7

3

24

Art. 16. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

Nu s-a adoptat.

11

7

3

Domnul Primar Cosmin Necula-vreau să mulțumesc consiliului local pentru faptul că a respins acest proiect. Din punctul meu de vedere este o victorie a incompetenței și a oamenilor care sunt lipsiți de viziune. Pot să vă anunț de pe acum că astăzi voi convoca ședința extraordinară a consiliului local și vă voi convoca această ședință până în momentul în care ma voi face înțeles de către dumneavoastră, consilierii locali, de necesitatea acestui proiect de hotărâre. Vreau să vă mulțumesc. Predau conducerea domnului Constantin Scripăț, deoarece mai trebuie să mai și muncească cineva pentru oraș, în contextul în care dumneavoastră nu considerați că ar fi oportun să aveți o societate care să lucreze pentru dumneavoastră. Vă urez succes în continuare. Sper ca până la următoarea ședință de consiliu local veți avea totuși un flash și veți ... vă va reveni viziunea totuși spre o stare de normalitate. Vă mulțumesc mult.

Oricum, să știți că cei care vor suferi vor fi tot locuitorii municipiului Bacău, datorită acțiunilor pe care le-ați făcut dumneavoastră. Eu vă urez succes oricum în continuare. în comuna Ungureni se pare că sunt niște consilieri locali mai vizionari decât dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul Primar părăsește lucrările ședinței de consiliu local.

DLPresedinte de Ședință Stan Gabriel-stimati colegi putem trece la punctul numărul 3?

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabrieh dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripat sa prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/2014 privind aprobarea înființării societății ’THERMOENERGY GROUP” SA Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Costantin Scripat-materialele le-ați avut la mapă. Este vorba despre demisia din AGA a domnului consilier Gherasim, din motive personale. Vă rog să votați acest proiect de hotărâre în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Domnul Fantaza Ciprian-Gabriel -Director Executiv la Direcția Juridică Si Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLPresedinte de Ședință Stan Gabriel- sunt discuții? în ordine. Vă rog, doamna Cosma.

Doamna consilier Cosma Elena-când s-au propus reprezentanții consiliului local în AGA, un coleg consilier a precizat că la Thermoenergy este ilegal să fie trei consilieri și văd că ați ajuns la aceeași concluzie, domnul secretar. Chiar v-ați contrazis atunci cu un coleg că se poate să fie chiar trei consilieri. Cum de v-ați răzgândit acum?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu înțeleg de ce îmi puneți mie această întrebare.

Doamna consilier Cosma Elena-că dumneavoastră ați susținut atunci sus și tare... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- ne aflăm în fața unei inițiative a domnului Gherasim de a a-și da demisia. La vremea respectivă, ceea ce a spus domnul consilier trebuia să facă obiectul unui proiect de hotărâre, care să modifice componenta AGA. în momentul în care nu exista acest proiect, nu putea fi făcută componența așa cum spunea colegul. Asta a fost obiecția mea la vremea respectivă, nu secretarul hotărăște componența, ci dumneavoastră.

2. Ne aflăm în fața unei demisii care este un act unilateral al unui consilier local. Nu secretarul poate influența să-i spună domnului Gherasim să-și dea demisia, să modifice conform... Da?

Doamna consilier Cosma Elena-eu nu cred ca domnul Gherasim și-a dorit să nu mai facă parte din AGA la Thermoenergy.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-întrebati-l dumneavoastră pe dumnealui. Doamna consilier Cosma Eiena-este ilegală decizia pe care noi am luat-o atunci.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dacă era ilegala, o ataca Prefectul, doamna Cosma.Vă mulțumesc mult.

Domnul Președinte de Ședință Stan Gabriel-domnul consilier Gherasim.

Domnul consilier Gherasim Constantin- da, mulțumesc. Decizia îmi aparține și ca atare asta a fost. Am depus-o în timp real. Dacă e nevoie pot să vă dau explicații. Doamna consilier Cosma Elena-nu trebuie să dați explicații.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dacă se făcea referire la aspectele pe care le invocați dumneavoastră, doamna Cosma,. erau prevăzute în avizul de legalitate. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Stan Gabriel-domnul consilier Ghingheș.

Domnul consilier Ghinghes Cristian -dacă tot modificăm astăzi actul constitutiv al Thermoenergy, aș vrea să propun introducerea unui articol în acest act constitutiv. 9.20. care să prevadă următorul lucru -împutemiciții municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor nu primesc nici un fel de indemnizație din partea societății. îl supun la vot. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-amendamentul dumneavoastră trebuia să privească proiectul de pe ordinea de zi. Ceea ce vreți dumneavoastră să faceți acum poate face obiectul unei inițiative a dumneavoastră.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-pe ordinea de zi avem modificarea actului constitutiv. Haideți s-o includem aici. Totuși supun la vot acest amendament. Este dreptul meu în calitate de consilier. Deci repet, membrii AGA să nu primească nici o indemnizație.

Domnul Fantaza Ciprian-Gabriel-pe ordinea de zi se află modificarea hotărârii consiliului local. Asta vreau să vă spun. Nu știu... cum considerați.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-o văd. Așa scrie. Poate citim diferit, domnul Ghingheș

Domnul Fantaza Cîprian-Gabriel-e modificarea hotărârii consiliului local.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-spune în expunerea de motive - privind modificarea hotărârii de consiliu local.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-care prevede actul constitutiv al Thermoenergy.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar nu spune aici așa ceva.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-domnul Gherasim acolo este stipulat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu. Domnul Gherasim nu-i stipulat acolo. Domnul Gherasim nu-i stipulat în actul constitutiv, nu vă supărați, sunteți în eroare profundă. Domnul Gherasim a fost numit printr-o hotărâre de consiliu local care nu are legătură cu statutul și cu actul constitutiv. Dar puteți să faceți o inițiativă la ședința următoare.

Doamna consilier Cosma Elena-am încercat eu și a fost respinsă, stați liniștit.

Domnul consilier Ghinghes Cristîan-nu putem adăuga totuși un articol la această hotărâre prin care să modificăm acest act constitutiv?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ba da, putem face, dar printr-o inițiativă separată care nu are legătură cu demisia domnului Gherasim.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-as vrea să o facem acum pentru că are legătură cu dorința...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dorinta dumneavoastră nu poate să fie în corelare cu putința dumneavoastră. Ați înțeles?

Domnul consilier Ghinghes Cristian-stati. ca nu pot să fac amendament sau cum, la actul constitutiv? Că îmi interzice... .

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci obiectul acestui proiect de hotărâre este că se ia act de demisia domnului Gherasim. Dumneavoastră faceți amendamente la proiectele sau la obiectele proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi. Atât.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-titlul spune așa.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- nu mă interesează titlul.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-titlul spune așa - *proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL ...* în acel HCL a fost aprobat și actul constitutiv. Deci eu supun totuși la vot acest amendament la actul constitutiv care a fost votat atunci când a fost votată aceasta hotărâre -186 din 2014. Acea hotărâre prevede și aprobarea actului constitutiv. Deci suntem în obiect, ca să zic așa.

Domnul Președinte de Ședință Stan Gabriel-supun la vot amendamentul propus de domnul consilier Ghingheș. Cine este pentru?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? 9 voturi pentru. Câți sunteți împotriva? Se abține cineva? Ceilalți se abțin sau sunt împotrivă?

Domnul Președinte de Ședință Stan Gabriel - repetăm votul pentru că din punctul meu de vedere nu este clar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci. vă rog să precizați poziția dumneavoastră.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-fară primar nu puteți vota? Haideți, vă rugăm. Domnul Președinte de Ședință Stan Gabriel-cine este pentru?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci avem 9 voturi pentru. Cine este împotrivă? Diferența până la 21 sunt împotrivă.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMB ROȘIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COST AN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GA VRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

9

12

-

Cu 9 de voturi pentru și 12 împotrivă, amendamentul domnului consilier Ghingheș Cristian nu a fost aprobat,

Domnul consilier Ghingheș Cristian-multumesc. Voi iniția un proiect pe tema asta pentru a repeta procedura. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-e bine că învățați repede, domnul Ghingheș.

Doamna consilier Cosma Elena-multumim. Deci puterea nu lucrează pe degeaba. Domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel - punctul numărul 4. Supun discuției acest punct și invit pe domnului Viceprimar Scripăt Constantin să prezente expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.246 din 03.12.2015, privind...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-stati puțin, s-a respins amendamentul și acum votăm proiectul. Poftă mare domnul Ghingheș. Dacă vă aduceți și sufertașul în ședința de consiliu, o ciorbiță, o fripturică ceva ...

Domnul consilier Ghingheș Cristian-multumesc. poate dumneavoastră în calitate de organizator al ședințelor, poate ne dați și niște apă. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-asa. eventual și o ciorbă.

Cine este pentru?

Domnul consilier Fechet Mircea-dar nu s-au terminat discuțiile.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -supunem la vot proiectul. S-a mai înscris cineva?

Domnul consilier Fechet Mircea-păi m-am înscris la cuvânt la proiectul ăsta. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-la care proiect?

Domnul consilier Fechet Mircea-vorbim despre proiectul 4.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi suntem la proiectul 3, domnul...

Domnul consilier Miclaus Daniel-3 cu Thermoenergy.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-suntem la proiectul 3, nu punctul 4, domnul Fechet.

Domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel-nu am trecut încă la punctul 4 pentru că nu s-a votat în mod efectiv ...proiectul ca atare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-... proiectul ca atare. Ceea ce ați votat a fost numai amendamentul domnului Ghingheș.

Domnul consilier Fechet Mircea-eu am ... vreau să discut pe fondul proiectului, nu pe amendamentul domnului Ghingheș.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi ziceați că la 4.

Domnul consilier Fechet Mircea-la punctul 3. îmi cer scuze.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi.

Domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel-bine. domnul consilier. Vă rog.

Domnul consilier Fechet Mircea-multumesc. Tocmai pentru că la momentul la care s-a votat numirea celui de al treilea membru în Adunarea Acționarilor, i-am adus la cunoștință domnului Secretar că în data de 4 Iunie 2016 a intrat in vigoare Legea 111 din 2016 care modifica O.U.G. 109 și care spune foarte clar că numărul membrilor în Adunarea Generală care reprezintă UAT-ul nu poate depăși 2. în ciuda inițiativei mele de la vremea respectivă, consiliul local a adoptat acel proiect de hotărâre ilegal prin care s-au stabilit că sunt 3 membri în loc de 2 cât spune legea, iar în legătură cu neinițierea unui proiect de hotărâre, eu mai am un proiect de hotărâre depus la domnul Secretar acum trei luni de zile, în legătură cu care nu am primit nici un răspuns, nici că ar fi bun, nici că nu ar fi bun deși în maxim treizeci de zile secretarul și aparatul de specialitate ar fi trebuit să îmi avizeze proiectul respectiv, să discute, să vedem dacă e bun, nu e bun, mai poate fi îmbunătățit sau».. Ori astăzi ne aflam în situația, domnule Secretar, în care activitatea Thermoenergy, o societate care aduce în acest moment,... care are suficient de multe probleme cu avariile din rețea și în legătură cu care băcăuanii stau cu miile uneori în frig, nu s-a întrunit în nici o ședință AGA, tocmai din cauza acestui proiect de hotărâre ilegal. Cu alte cuvinte, în loc să-și desfășoare activitatea, a fost paralizată această societate pentru că avea o AGA pe care nu ar fi putut să o plătească niciodată și a căror hotărâri, pentru că AGA era ilegală ar fi fost nule de drept. Ori rugămintea mea pe viitor e, chiar dacă vin din partea reprezentanților partidelor din opoziție, atunci când anumite critici sunt constructive și ar putea să aducă un plus de valoare, să le luați în seamă chiar dacă e puțin neplăcut să acceptați faptul că la vremea la care am făcut propunerea respectivă, aparatul primăriei și inițiatorul proiectului, nu avea habar de această lege. Ăsta este adevărul. Mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mai ziceți odată că nu am înțeles, când ați făcut dumneavoastră acea intervenție?

Domnul consilier Fechet Mircea-după ce s-a aprobat legea, în orice caz. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cam când, așa aproximativ?

Domnul consilier Fechet Mircea-deci după 4 Iunie, când s-a aprobat, când s-a publicat...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci la nivelul lunii iulie ați făcut dumneavoastră acele...

Domnul consilier Fechet Mircea- nu țin minte când, dar oricum după 6 iunie când această lege a fost publicată în Monitorul Oficial.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu. nu, dar așa ca reper de dată. Deci dumneavoastră ați făcut o intervenție foarte pertinentă, foarte legală și foarte corectă, da? Eu vă întreb cam în ce perioadă, până în septembrie oricum, nu?

Domnul consilier Fechet Mircea-nu știu și nu văd ce relevanță are. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi are o relevanța foarte mare care o să o expun dar dacă dumneavoastră nu știți, vă spun eu că a fost până în septembrie. Ei, pentru curiozitatea dumneavoastră, poate nu știți, normele metodologice la 109 de abia au apărut. Deci, nu poți să aplici niște prevederi legale la o Ordonanța de Urgență, dacă nu ai norme. De asta legiuitorul, în înțelepciunea dumnealui, a scos normele în septembrie și a pus, a dat un termen de aplicare - 50 de zile. Deci domnul Fechet, dacă dumneavoastră nu știați, vă spunem noi - o lege sau mai ales o Ordonanța de Urgență intră în vigoare și se poate aplica în momentul când apar normele metodologice și se aplică în termene pe care le spune legiuitorul, i valabil și pentru doamna Cosma acest răspuns. Deci, legiuitorul a scos normele metodologice în septembrie, la sfârșitul lunii septembrie și a dat un termen de 50 de zile. Suntem în termenul de aplicare. Vă mulțumesc mult. Și vă mai spun un lucru, domnul Fechet, referitor la ceea ce dumneavoastră... foaia volantă pe care dumneavoastră o numiți proiect de hotărâre, care ați depus-o. Deci, un proiect de hotărâre este depus, cum face domnul Stan, cum face domnul Ghingheș. Secretarul nu are obligația să vă facă dumneavoastră proiectele de hotărâre, secretarul vă sprijină. Adică vă spune o încadrare legală.

Domnul consilier Fechet Mircea-si cu ce m-ați sprijinit domnul Secretar?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul... în primul rând foaia volantă pe care ați depus-o dumneavoastră...

Domnul consilier Fechet Mircea-lăsati foaia volantă, că nu are rost să...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-si pe care v-am chemat de atâtea ori la mine, că nu trag eu după dumneavoastră, pentru că e interesul dumneavoastră să inițiați proiectul. V-am chemat de atâtea ori la mine, nu ați venit niciodată și v-am precizat...

Domnul consilier Fechet Mircea- nu m-ați chemat niciodată, eu v-am întrebat de vreo două ori și...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-am avut trei martori care erau de față. Deci, o foaie volantă nu constituie un proiect de hotărâre, mai ales când conține elemente clar nelegale. Deci, dumneavoastră ați ridicat această... dar la următoarea ședință de consiliu local voi face o informare foarte clară cu privire la ceea ce conține acea foaie volantă a dumneavoastră și dacă dumneavoastră numiți proiect de hotărâre, îmi pare rău. Deci, cu un proiect de hotărâre, vă duceți la domnul Ghingheș și vă învață, vă duceți la domnul Stan și vă învață. E păcat, pentru că dumnealor nu au experiența dumneavoastră în administrația publică, dar se pare că știu mai bine să facă un proiect de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel-dacă nu mai sunt discuții, mulțumesc pentru intervenții și-l rog pe domnul Secretar Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU IL1E

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRA VĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GA VRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

21

-

Cu 21 de voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel., dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre de modificare a HCL nr.246 din 03.12.2015, privind majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând hi tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul consilier Ghinghes Cristian- mă scuzați 130, nu 150. 150 a promis domnul Primar în campanie, dar 130 e acum.

Domnului Viceprimar Scripăt Constantin-daca vreți să mă ascultați. Dacă nu vreți, materialul l-ați avut la mapă, așa că față de cele expuse mai sus rog consiliul local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel-si noi vă mulțumim. Domnul Popovici.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Domnul Fantaza Ciprian-Gabriel -Director Executiv la Direcția Juridică si Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel -sunt discuții asupra acestui proiect? Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel- un moment. Domnul consilier Bîrzu.

Domnul consilier Bîrzu Ilie- vreau să vă spun că proiectul... și eu îmi doream ca să majorăm aceste tichete și vreau să vă spun că avem peste 20 de mii de pensionari, chiar 22 de mii care au venituri până într-o mie de lei. Având în vedere ca aceste persoane sunt la vârsta la care au nevoie și de medicamente, într-adevăr este un ajutor extraordinar pe care îl dăm cu aceste tichete, fiindcă am inițiat în 2006...am fost primul inițiator al acestui proiect și într-adevăr valoarea este mică. Vă dați seama că rata inflației, dacă o calculăm de atunci și până acum, într-adevăr trebuie... valoarea de 130 este bună, dar eu vă propun ca să rămână 130 pentru acum, pentru că nu avem bani în buget, dar vă propun pentru 2017 să aprobăm 150 de lei și să punem bani în buget că nu e o sumă mare - diferența ar fi de 4 miliarde pentru Paști și 4 miliarde...ar fi vorba de 800 mii lei pentru 2017 în plus și putem aloca suma de 150 lei tichete pentru pensionari(valoarea lor).

Domnului Viceprimar Scripăt Constantin - da. domnul consilier, deci pe viitor este propunerea dumneavoastră. Deocamdată rectificarea bugetului a fost făcută cu 600 de mii de lei.

Domnul consilier Birzu Ilie-pentru 130.

Domnului Viceprimar Scripăt Constantin-ceea ce permite 130 de lei și se adresează celor aproximativ 20 de mii de pensionari.

Domnul consilier Birzu Ilie-22 de mii. Deci asta, când facem construcția bugetului pentru anul următor să ținem cont să facem tichetele în valoare de 150 și să alocăm și banii în plus. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGONflR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GA VRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRIST1NEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

20

-

1

Cu 20 de voturi pentru și o abținere a domnului Ghingheș....

Domnul consilier Ghinghes Cristian e proiect electoral.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -deci cu o abținere și 20 de voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Trecem la proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi.

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel,cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația pentru Ambulanță Bacău, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău și Asociația Liga Studențească din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea organizării unor spectacole.

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripat Constantin - proiectul l-ați avut la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Domnul Fantaza Ciprian-Gabriel -Director Executiv la Direcția Juridică si

Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Stan lipsește momentan. Discuții asupra proiectului.

Nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Cu 21 de voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ghingehs Cristian-scuzați. Stați așa, cu 20 sau 21 de voturi, că a plecat domnul Stan din sală.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-a. cu 20 de voturi, îmi cer scuze.

Domnul consilier Ghingehs Cristian-asa. mulțumesc, ați spus 21.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cu dumneavoastră, cu o abținere -20 de voturi.

Domnul consilier Ghingehs Cristian-nu m-am abținut. Au auzit și domnii de aici ca ați spus 21. Deci 20.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- cu 20, îmi cer scuze, aveți dreptate.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-

X

CONSTANTIN

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PARAIANU MÂDĂL1N-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

Ieșit din sala

23.

ȘTEFAN DANIELDRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

20

-

-

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- cu 20 de voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si domnului Viceprimar Scripăt Constantin prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația ”Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău” la evenimentele ocazionate de Ziua Națională a României, în data de 01.12.2016 la Alba Iulia.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - punctul 6 al ordinii. Asociația”Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău” și-a manifestat dorința de a participa la evenimentele ocazionate de Ziua Națională a României, în data de 01.12.2016 la Alba Iulia și solicită de asemenea un parteneriat cu Primăria Bacău și vă propun să aprobăm contribuția municipiului Bacău care constă în alocarea sumei de 2 mii lei pentru decontarea cheltuielilor generate de transportul la Alba Iulia. Față de cele prezentate vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Domnul Fantaza Ciprian-Director Executiv la Direcția Juridică si Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - sunt discuții?

Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Având în vedere prezența domnului Stan în sală, numărul consilierilor prezenți este 21.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ambrosie claudiu-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODR1N - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCAVASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PARAIANU MĂDALIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel,cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii unui parteneriat cu Federația Romana de Dans Sportiv din Romania, in vederea susținerii financiare a. participării sportivilor Beca Alin Andrei si Tampau Cătălină, la Campionatul Mondial care va avea loc in Letonia (Riga) in data de 19 decembrie 2016.

Inițiator-DL. COSMINNECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Donmul Viceprimar Scripăț Constantin -un grup de dansatori din Bacău or să ne reprezinte la un eveniment organizat în Letonia (Riga)- Campionatul Mondial de dans sportiv și solicită o contribuție din partea consiliului local în suma de 20 mii lei, deci aproximativ 4 500 Euro pentru deplasare și susținerea acestui proiect - acestei competiții. Față de cele expuse supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel-si eu vă mulțumesc. Domnul Secretar, avizele.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Domnul Fantaza Ciprian-Director Executiv la Direcția Juridică și Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public, Direcția Economică și Direcția Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - dacă sunt discuții? Doamna doctor, vă rog.

Doamna consilier Lazăr Doina -Emanuela-dansul sportiv nu este inclus în lista sporturilor olimpice și pentru asta puteți să dați un search pe site-ul comitetului olimpic și sportiv român. Ca să se ajungă la performanța celor doi dansatori, pe lângă efortul lor fizic și perseverență, cei din spate, părinții trebuie să sponsorizeze foarte consistent prin plata participării la concursuri, a antrenorilor, uneori a antrenorilor internaționali și vestimentațiile. Vestimentația este foarte scumpă. Nu am avut la mapă situația financiară a părinților, pentru că din datele pe care le am eu, băiatul are o situație financiară deosebită și nu văd de ce Primăria ar trebui să sponsorizeze vestimentația lor. Dar ca să nu facem discriminare, suma mi se pare destul de mare și din aceasta suma propusă ați putea ajuta si alți sportivi care sunt de condiție modestă si aici sper și în sprijinul domnului consilier Gavriliu care este profesor de sport și aș propune ca amendament să se voteze o suma mai mică -10 mii ron, aceasta ar însemna un costum de fiecare, pentru a nu exista discriminare între fetiță și băiat. Băiatul fiind chiar foarte bine situat financiar.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel-vă mulțumesc. Domnul consilier Gavriliu.

Domnul consilier Gavriliu Adrian-multumesc. Vreau să-i spun doamnei consilier că nu sunt profesor de sport, sunt antrenor național. E diferență. M-am uitat în expunerea de motive, sunt niște rezultate în spatele acestor sportivi. Eu nu-i cunosc personal, știu doar ca dansul sportiv este un sport care nu este susținut nici din partea federației prea mult și nici din partea consiliului local. Cred că este un început, iar propunerea dumneaei nu cred că este potrivită, este o chestie tehnică-dacă au cerut două costume, dumnealor știu foarte bine de ce le trebuiesc două costume. Este ca și cum la caiac canoe ar fi 8+1 și spunem haideți să-i trimitem doar pe cei 8, cârmaciul nu-1 mai luăm în lot. Deci, sunt niște detalii mult prea tehnice să acceptam doar un singur costum și nu două, iar situația financiară a părinților este irelevantă. Rezultatele vorbesc, dacă putem, repet, sprijinim un sport care a fost în umbră, acesta este un început. Mulțumesc.

Doamna consilier Lazăr Doina -Emanuela-deci. ar fi mai bine totuși să vă gândiți, pentru că dacă acești copii vor lua un premiu la campionatul mondial, prin hotărâre de consiliu local se poate aloca o sumă să fie premiați. Dar părinții, pot să susțină și ei financiar aceste costume.

Domnul consilier Gavriliu Adrian-din câte am văzut, există un parteneriat sau o cerere din partea Federației de Dans Sportiv, nu a părinților. Deci practic, mai avem situații de genul acesta-Federația de box are conturile blocate și a apelat la clubul primăriei să participe la campionatul mondial.

Doamna consilier Lazăr Doina -Emanuela-nu este cazul lor. Nu aveți dovada situației financiare a părinților. V-am spus.

Domnul consilier Gavriliu Adrian-nu este relevantă situația părinților.

Doamna consilier Lazăr Doina -Emanuela- poți să fii foarte talentat, dacă nu ai în spate o sponsorizare foarte grasă din partea părinților, nu ajungi la acest nivel oricât talent ai, pentru că nu-ți permiți să-ți plătești antrenorii. Asta vă spun din sursă sigură. Domnul consilier Gavriliu Adrian- intr-adevăr, în dansul sportiv, ca și în tenis, despre asta este vorba, părinții susțin cel mai mult activitatea, dar cred că este un început să sprijinim și noi doi sportivi băcăuani dintr-un sport care s-ar putea să avem surpriza ca la anul, să susținem campionatul european de dans sportiv la Bacău. Nu știu. Va veni pe masa dumneavoastră această propunere și este un început, să sprijine consiliul local și acest sport, e ceva constructiv. Nu văd ascunzișul sau unde ar fi ceva de obiectat ca ajutăm niște copii să...

Doamna consilier Lazăr Doina -Emanuela-suma mi se pare exagerată. Nu am văzut alt sportiv, un atlet sau eu știu pe un alt copil care să-1 sprijiniți cu așa sumă, în condițiile în care băiatul are situație materială deosebită.

Domnul consilier Gavriliu Adrian-ok. Putem să acceptăm... eu unul pot să subscriu la propunerea doamnei consilier-să aprobăm suma de jumătate, dar va fi destul de riscant să știți, că v-am dat exemplu de la caiac canoe, dacă e 7+1, să spui trimitem doar 7, nu mai avem bani pentru acel 1. Acum nu știu, va trebui să ne asumăm o chestie destul de... e un detaliu mult prea tehnic. Eu nu mă pricep la dans sportiv, dar dacă au cerut două costume bănuiesc că au de prezentat două dansuri, sau trebuie să schimbe costumele, sau ceva de genul ăsta.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel- fără să fiu specialist, văd că este vorba aici de un băiat și o fată. Bănuiesc că dansează împreună și ar fi un pic hilar, unul să beneficieze de un costum și celălalt nu.

Doamna consilier Lazăr Doina -Emanuela-nu. Am spus să micșorați suma și fiecare va avea bani de un costum, ca să nu fie discriminare.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel- e ca și cum ai dansa într-un picior. Doamna consilier Lazăr Doina -Emanuela- nu ați înțeles. Am spus, fără discriminare, suma se reduce la jumătate, fiecare va avea bani de câte un costum.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel-sunun la vot atunci, dacă nu mai sunt discuții propunerea doamnei consilier.

Domnul consilier Miclăuș, doriți să votați sau... am spus amendamentul-propunerea doamnei consilier. Pentru. Cine este împotrivă? Nu știu dacă este un amendament sau o propunere. Nu știu care este forma.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- da. dar doamna doctor, o singură precizare - dumneavoastră ați propus reducerea sumei. Ați dori să precizați cu cât, că nu putem să facem... așa, bun, perfect.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel-mai este nevoie să reluam votul? Vă rog să-mi spuneți. Dacă este nevoie, reluăm propunerea doamnei consilier Lazăr-reducerea sumei de la 20 de mii, ca amendament, la 10 mii.

Deci, stimați colegi, reluam votul. Sunteți de acord, da? Cine este pentru amendamentul doamnei consilier?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicî-domnul Ghingheș, dumneavoastră? Pentru, da? Nu vedeam.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel-cine este împotrivă?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine se abține? Domnul Bîrzu. Domnul Pârâianu. Domnul Gavriliu. Deci avem 8 voturi pentru, 2 abțineri.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSDE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOIN A-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPAȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

8

11

2

Domnul Secretar Nîcolae-Ovidiu Popovici-da. Și acum supunem la vot proiectul.


Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel- acum trecem la supunerea proiectului la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel-scuzati-mă. grupul format din Partidul Național Liberal și colegii cred că nu au înțeles. Votăm acum proiectul, deci vă rog să vă exercitați dreptul la vot. Cine este pentru proiect? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci avem un vot împotrivă - a doamnei doctor Lazăr, avem 3 voturi abținere -a domnului Miclăuș, Fechet si a domnului arhitect (Crețu) și 17 pentru.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GA VRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCR1PÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

17

1

3

Cu 17 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

8.Se trece Ia punctul 8 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel, dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.238/31.08.2016 prin care a fost aprobată participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundația Comunitară Bacău, la organizarea Swimathon și Semimarathon-manifestări sportive și comunitare de prestigiu pentru Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-da. în luna august noi am adoptat o hotărâre de consiliu local prin care a fost aprobată participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreuna cu Fundația Comunitară Bacău la organizarea de manifestări sportive și comunitare de prestigiu în Bacău. La acea dată, ne angajam ca prin acest parteneriat să punem Ia dispoziție cu titlu gratuit folosirea Bazinului de înot pentru aceste evenimente. S-a schimbat data și urmează să vă supun aprobării dumneavoastră ca aceste evenimente, manifestări să se desfășoare în data de 8 decembrie, celelalte prevederi ale hotărârii de consiliu local rămânând în vigoare. Vă propun să aprobați această hotărâre de consiliu local ui forma prezentată, iar mai multe detalii vă poate da domnul director Dumbravă - directorul Bazelor Sportive. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel-avizele. vă rog.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Domnul Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil. Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel-Dacă sunt discuții sau întrebări? Domnul Ghingheș.

Domnul consilier Ghinghes Cristian- o scurtă întrebare către inițiatori. Când trebuia să aibă loc evenimentul?

Domnul Dumbrava Cristinel-în luna octombrie și am primit o adresă prin care ni se solicita decalarea acestei date.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-atunci sau acum? Vă rog să o puneți la dispoziția tuturor... în sensul ăsta. Da, da, da. Atât vroiam să întreb. Mulțumesc.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel - dacă nu mai sunt discuții sau întrebări, rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Ghingheș. O abținere. 20 de voturi pentru. Domnul Ambrosie fiind ieșit, avem 19 pentru.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUD1U-CONSTANTIN

Ieșit din sala

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COST AN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GĂVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-

NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

19

-

1

Avem 19 voturi pentru și o abținere, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

9.Se trece Ia punctul 9 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Gabriel Stan, dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Uniunea Generală a Pensionarilor din Județul Bacău la organizarea evenimentului „Microrevelionul Persoanelor Vârstnice 99

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -propunem alocarea de la bugetul local al municipiului Bacău a sumei de 27 mii de lei reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a acestui eveniment. Față de cele prezentate vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă. Vă mulțumesc, trecem la avize. Domnul Secretar Popovici.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Domnul Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile . (Administrator Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel- discuții? Doamna consilier Cosma. Doamna consilier Cosma Elena-Uniunea Generală a Pensionarilor Bacău este denumirea unei asociații de pensionari. Deci, nu reprezintă toți pensionarii din municipiul Bacău. Această Uniune Generală a Pensionarilor a primit și cu ocazia Zilei Pensionarului, pe 1 octombrie pare-mi-se, aceeași sumă de Iei din partea consiliului local. Vreau sa înțeleg, noi alocăm banii pentru ^icrorevelionul Persoanelor Vârstnice ” numai unei Asociații de Pensionari din Bacău sau tuturor pensionarilor din municipiul pentru că există, am în fața mea o alta asociație -Asociația Liberă a Pensionarilor din Bacău, care nu au primit nici un bănuț nici cu ocazia Zilei Pensionarilor, nici acum.

Domnul Viceprimar Scripat Constantin- a solicitat?

Doamna consilier Cosma Elena-nu știu. Ați solicitat? S-a făcut solicitare.

Domnul Viceprimar Scripat Constantin-dacă se face solicitare la Primărie, că dacă se face la un consilier...

Doamna consilier Cosma Elena- eu aș vrea, că dacă alocăm, să alocăm tuturor pensionarilor din Bacău (din municipiu). Așa este corect și nu numai în numele unei asociații.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna consilier aveți dreptate, dar dumneavoastră știți câte asociații de pensionari sunt în Bacău?

Doamna consilier Cosma Elena-nu știu câte sunt, dar de ce facem discriminare între pensionari?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu. nu, eu vă spun pentru că m-am ocupat foarte mult de organizarea acestor evenimente din următorul punct de vedere-a dialogului cu pensionarii și până de curând a existat o modalitate de discuție în felul următor: toate organizațiile de pensionari veneau la masa de discuții, această Uniune Generală are mai multe sucursale afiliate, cei de la M.A.I. tot la dumnealor sunt afiliați, cei de la M.Ap.N. tot la ei sunt afiliați, cei de la C.A.R. tot la dumnealor sunt afiliați.

Doamna consilier Cosma Elena - au cam 100 de membrii domnul Secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-poftim?

Doamna consilier Cosma Elena- au 100 de membri, această uniune.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu-i adevărat. Păi dacă-i punem pe cei de la M.A.I. care au...

Doamna consilier Cosma Elena-păi nu-i adevărat. Avem un reprezentant al pensionarilor în sală care infirmă spusele dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-năi nu, o să-i dau cuvântul domnului Enache, pentru că eu știu realitatea deoarece stăteam de vorbă cu dumnealor.

Doamna consilier Cosma Elena-nu...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar eu nu înțeleg. Problema e că cel mai frumos ar fi fost ca aceste asociații să se înțeleagă între ei și noi să alocăm la o singură entitate care să le cuprindă și să organizeze toată lumea...

Doamna consilier Cosma Elena-păi așa este normal. Cum se face că și de Ziua Veteranului tot această asociație a primit? Si acum tot ea, probabil e afiliată unui partid de la putere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-haideti că vă explică domnul Enache.

Domnul Enache.

Domnul Mihai Enache-Presedinte Uniunea Generală a Pensionarilor din județul Bacău- deci noi suntem 7 organizații de pensionari. Deci Uniunea Generală -avem 2300 de membri, participăm cu 60 de mii...

Doamna consilier Cosma Elena-cât ați spus, 2300?

Domnul Mihai Enache- 2300. veniți, verificați hi baza de date. Am dat baza de date la Primărie - se cunoaște. Dar nu e aici..., deci, de ce se face prin noi? Pentru că îndeplinim condițiile, avem personalitate juridică, cont în bancă. Ceilalți nu au, nu pot să facă... așa și participă ...

Doamna consilier Cosma Elena-dacă îmi permiteți domnule, să vă contrazic? Uitați, am o asociației cu personalitate juridică, aici în față.

Domnul Mihai Enache-doamna...

Doamna consilier Cosma Elena-deci. hai să vedem unde este adevărul.

Domnul Mihai Enache-bun. Până acum se făcea prin Fundația Constantin Brâncoveanu - nu mai funcționează, se face prin noi, fiindcă noi venim cu cofînanțare conform legii, cu 10% pentru fiecare pensionar ( pentru 300 de pensionari se face), noi participam cu 60. Deci, noi am discutat cu doamna Pozînărea, cu dânsa am colaborat. A Scut analiză. Deci, trebuie să ai condiții. Este Liga Pensionarilor - fostul Sindicat al Pensionarilor, care s-a desființat-deci nu are posibilitate. Vă invităm să veniți la noi, să vedeți care este treaba și cine are posibilitate... iar ceilalți militari au puțini membri, dar noi suntem 3 organizații civile și militarii sunt 4. Deci sunt 7 organizații care participăm și hi Consiliul Județean...

Doamna consilier Cosma Elena-si nu pot să participe și ei alături de dumneavoastră?

Domnul Mihai Enache-dar participă. Vă spun exact cu câți membri. Deci noi cu 60, Clubul +60 tot cu 60, domnul Mocanu - CFR-uI... cu 42, cele 4 organizații militare cu câte 22 de membri fiecare și doamna Droanță cu sindicatul care acum este transformat in ligă, tot cu 42 de membrii. Deci nu facem... facem prin noi pentru că nu au putut să facă. Trebuie să se ofere cineva. Să facă toate actele, dosarele, să facă organizare pentru că...

Doamna consilier Cosma Elena- mulțumim, domnul. Am înțeles despre ce este vorba.

Domnul Mihai Enache-vă mai spun un lucru.

Doamna consilier Cosma Elena-mulțumesc. Pe mine trebuia să mă lămuriți. Mulțumesc. Am înțeles despre ce este vorba. Eu am înțeles ca în Bacău sunt 7 astfel de organizații mari pe Bacău și echitabil ar fi ca toate sa primească câte o sumă de bani.

Domnul Mihai Enache-da. sunt 7 organizații.

Domnul consilier Miclăus Daniel - da, dar pe de altă parte...

Domnul Mihai Enache-deci fiecare membru care participă primește 90 de lei din partea municipiului și cu 10 Iei participă din cofinanțare fiecare pensionar. Deci, noi nu facem nici o șmecherie, trecem banii care îi virează Primăria prin contul nostru și merge la cel care trebuie să-i plătim - la Parc. Deci nu facem prin noi că suntem noi mari... facem ce putem să facem prin noi.

Doamna consilier Cosma Elena-nu. dar dumneavoastră vă simțiți bine să primiți bani de la Primărie.

Domnul Mihai Enache-da.

Doamna consilier Cosma Elena- si colegii dumneavoastră de aceeași vârstă să nu aibă nici un ban..?

Domnul Mihai Enache-nu primim bani personal, doamnă.

Doamna consilier Cosma Elena-nu primească nimic și să nu facă și ei Microrevelion?

Domnul Mihai Enache-dar să-l facă, eu aș fi chiar bucuros.

Doamna consilier Cosma Elena- si eu sunt pensionar, poate vreau și eu să vin la Microrevelion.

Domnul Mihai Enache-cadrul ăsta de organizare credeți că-i așa simplu? Așa fiindcă ați văzut, numai 20 de mii de pensionari sunt în municipiu care au sub o mie de lei, care merită să fie... coșul zilnic pentru o persoană care să trăiască modest e 1400 de lei.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel ■ vă mulțumesc. Vă mulțumim domnul Enache.

Domnul Mihai Enache ■ eu v-am spus despre ce este vorba. Vă rog frumos să vină cine se oferă, dacă găsiți dumneavoastră pe altcineva să organizeze. Nu avem nimic... Domnul consilier Miclâus Daniel-domnul, e ca în drept - principiul disponibilității -cât cere atâta... cine cere... nu?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vă mulțumim. Nu, nu-i așa domnul avocat. Dumnealor sunt de fapt 7, 8 asociații pentru că nu poți ... să vină toate 7 asociațiile m nume distincte și să facă evenimente, pentru că suma ar fi fost triplă, astfel încât s-a luat legătura cu toate asociațiile de pensionari și domnul a fost chemat de atâtea ori, cel puțin cu mine au fost multe discuții și a participat și s-au făcut... s-a hotărât să se facă un eveniment comun. La fiecare din aceste evenimente participă un anumit număr de membri, în funcție de câți membri au în statut. Dacă au 2 500, vin cu 70 de membri, dacă au 1000, participă cu 40 de membri. Evenimentul are un număr limitat. Deci, domnul Enache nu ia în numele unei asociații, el ia banii, organizează evenimentul și la el participă toate asociațiile de pensionari din municipiu.

Domnul consilier Miclăuș Daniel- domnul Irofte, pe dumneavoastră v-a invitat?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Irofte v-a pus o întrebare domnul consilier.

Doamna consilier Cosma Elena- la următoarea vom vedea lista, chiar cer de la celelalte asociații dacă au beneficiat și alți pensionari de acest Microrevelion?

Domnul Director Ciprian Fantaza-dacă vreți să mergeți, nu participați la vot Conflict de interese.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna Cosma, eu ce pot vă spun, este că am poze și pot să vă spun că am văzut oameni plângând la astfel de evenimente, pentru că singurătatea este o boală mai mare decât orice boală.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel-dacă nu mai sunt discuții... vă rog, vă invit. Mai sunt discuții sau întrebări? Dacă nu, vă rog să-mi permiteți sa supunem la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mai sunt discuții? Nu mai sunt discuții. Supunem la vot proiectul.

Doamna consilier Cosma Elena-deci. proiectul este cu condiția ca domnii să promită că dau și la ceilalți.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar e vorba de înțelegerea între ei doamnă.

Doamna consilier Cosma Elena-da. dar nu există această înțelegere. Nu știu de ce. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci se organizează un eveniment cu un număr de locuri.

Doamna consilier Cosma Elena-la Microrevelion să trimită invitații tuturor pensionarilor din Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar cât este suma?

Domnul Viceprimar Scripat Constantin-27 de mii.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamnă. la 27 de mii de lei câte locuri credeți că se pot organiza?

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan- păi nu are.

Doamna consilier Cosma Elena- 5 lei din partea Primăriei și restul din buzunarul propriu și se organizează Microrevelionul pentru toți pensionarii din Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-aveti dreptul să faceți amendament.

Domnul consilier Jitariu Comeliu—Dan- domnul Secretar, ideea ar fi următoarea, ca să împăcăm pe toată lumea - sunt 27 mii de lei, da? Vor participa să presupunem 50 de persoane, da? Ar fi foarte frumos din partea domnului să invite de la cele 7 sau 8 asociații (câte sunt), să împartă în mod egal numărul de locuri.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi asta se și face. Exact așa se procedează. De 10 ani de zile exact așa se procedează.

Domnul consilier Jitariu Corneliu—Dan - după cum auziți, în spatele meu, domnul care este tot pensionar și care este președinte la această asociație, spune că nu s-a întâmplat așa ceva. Deci, haideți să facem anul ăsta primul pas.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul din spatele dumneavoastră, eu înțeleg că nemulțumirea dumnealui provine din faptul că vrea finanțare separată.

Domnul Petcu Constantin-Președinte Liga Asociației Libere a Pensionarilor din

Bacău-nu este adevărat. Atâta timp cât m-ați evitat ani de zile să particip la Ziua Pensionarului pe anumite motive, da, în continuare, pentru că la un moment dat Uniunea Generală a Pensionarilor este o asociație cu o denumire, care are 100 de pensionari... nu au stabilit, nu este un comun acord dat scris, hai să facem... să organizăm.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici-eu cred că sunteți destul de maturi, împreună să participați la organizarea unui eveniment. împreună.

Domnul Petcu Constantin- am spus cotă parte. Suntem 8 asociații, dăm atâtea locuri Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-si nu credeți...

Domnul Petcu Constantin-ei iau 150 de locuri și mie îmi dă 5 de locuri, deci 5 locuri nu 6. Mi se pare...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- nu, nu, haideți că nu transformăm consiliu local acum într-o luptă de organizație. Deci rugămintea mea e...

Domnul Petcu Constantin-am cerut să se facă un comitet consultativ al pensionarilor la bugetul Primăriei, nu la bugetul Prefecturii. Prefectura înseamnă județ, pentru a ridica problemele astea.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel-bun. am înțeles. Cu respectul cuvenit pentru vârsta și experiența dumneavoastră, înțelegem punctele de vedere, dar timpul trece în defavoarea tuturor și dacă nu mai sunt discuții, rog pe domnul Secretar Popovici să supună la vot acest proiect de hotărâre.

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan - nu, haideți să facem un amendament ca să fim siguri că se întâmplă ceea ce trebuie. Deci propun eu amendamentul - să se împartă numărul de locuri la ... proporțional cu numărul de pensionari care există înscriși la cele 7 sau 8 asociații. Da? Haideți să-l supunem la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- enunțați formularea amendamentului, cum să sune și unde să-l introducem.

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan - acum ar trebui să am în față textul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi nu aveți textul? Dați-mi și mie proiectul vă rog.

Doamna consilier Cosma Elena-haideti domnul Secretar, dumneavoastră sunteți cu legea în mână.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi eu vă sprijin doamnă. Eu nu pot să gândesc, exact cum spunea domnul avocat mai adineauri, nu pot să vă inoculez, să vă spun ce să spuneți.

Doamna consilier Cosma Elena-proportionalitate.

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan-introduceti un nou articol, așa... păi spuneți dumneavoastră că tot aveți....

Domnul consilier Fechet Mircea - domnul Secretar, dacă am înțeles noi bine, noi opoziția sau cum ne mai numim. Cred că ideea e ca numărul pensionarilor care participă la acest eveniment finanțat de către consiliu local, aferent fiecărei organizații să fie direct proporțional cu numărul de membrii ai organizației respective.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-corect.

Domnul consilier Fechet Mircea- cu alte cuvinte, dacă asociația are 1000 de pensionari - primește 100 de locuri, dacă altă asociație are 500-primește 50 de locuri și desemnează fiecare organizație pe acei pensionari pe care-i consideră potriviți să participe la acest eveniment.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-corect. Ați înțeles. Nu numai că ați înțeles bine dar ați și reprodus bine, că uneori înțelegeți foarte bine dar reproduceți invers. Așa. Deci domnul Fechet, să înțeleg așa, că formulați un amendament. Dumneavoastră sau domnul Jitariu?

Domnul consilier Fechet Mircea-împreună.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-un amendament care să spună așa "participarea fiecărei organizații de pensionari să fie direct proporțională cu numărul de membrii pe care îl au în asociație”. E bine așa? Ați văzut ce iese dintr-o comunicare și dintr-o conlucrare perfectă?

Supunem la vot amendamentul domnului Fechet și al domnului Jitariu. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COST AN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTÂL1N-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

ÎL

GA VRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRLEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi pentru, a fost aprobat amendamentul ridicat de cei doi consilieri la proiectul de hotărâre.

Acum supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendament. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ELIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre cu modificările aduse.

Vă mulțumesc.

Domnul Botoi, vreți să anunțați că părăsiți sala? Vom avea de acum 20 de consilieri prezenți. Vă mulțumesc mult, m-ați anunțat de la începutul ședinței.

10.Se trece la punctul 10 al de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel, dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea “HĂRȚILOR STRATEGICE DE ZGOMOT PENTRU MUNICIPIUL BACĂU”.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - deci este o solicitare a Agenției pentru Protecția Mediului, să se întocmească hărțile strategice de zgomot pentru municipiul Bacău. Acestea se referă la zgomotul rutier, feroviar, industrial. Materialul este la mapă și poate de la anul măsurăm și nivelul de zgomot din consiliul local.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Domnul Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Drumuri Publice, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel- sunt discuții? Domnul Crețu.

Domnul consilier Crețu Cătălin- Bogdan-este o discuție oarecum comună cu alte proiecte. Atunci când aveți documente care au un grad de detaliere, planșe, schițe colorate, vă rugăm frumos trimiteți-le în format color pentru că eu nu am înțeles nimic din hărțile astea. Nu știu dacă dumneavoastră ați reținut ceva din pata aia neagră de culoare... neagră pe care le avem.

Domnul Chindruș Romică-de acord.

Domnul consilier Cretu Cătălin- Bogdan-si atunci, pentru ce mi le mai trimiteți pe email?

Domnul Chindrus Romică- nu vi le-am trimis eu, dar vă ajut să vă spun că sunt pe site. Nu le-am trimis eu consiliului local, dar sunt pe site. V-am informat.

Domnul consilier Cretu Cătălin- Bogdan-adică cred că e o procedură de a scana color două, trei planșe care au o altă ... Aceeași problemă se întâmplă și la PUZ-uri. De asta am ridicat această problemă. Nu e o problemă legată de proiect ci pe...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-observatia dumneavoastră, nu pot să nu spun că nu este pertinentă, dar dotările pe care le avem deocamdată în Primăria Bacău sunt cele care sunt. Scanerele noastre simt alb-negru. în același timp ele sunt puse și pe site în format color. O să facem tot ce-i posibil ca în viitorul apropiat să facem niște referate în care să solicităm aprobarea și dotarea Compartimentelor Aparatului de Specialitate cu scanere color. Măcar de acum, v-am spus, cel puțin vom face precizările în adresele pe care vi le vom trimite, că sunt și pe site în format color ca să aveți accesul.

Domnul consilier Cretu Cătălin- Bogdan- nu mă refer la toate, doar la acele planșe care au...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-stiu și observația dumneavoastră este pertinentă, dar asta este dotarea de care acum dispunem.

Domnul consilier Cretu Cătălin- Bogdan-poate solicitați. Vă rog.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-vă dați seama. Domnul Ghingheș.

Domnul consilier Ghinghes Cristian- da, ele au fost pe site de vreo două luni de zile în format color, la secțiunea hărți de zgomot. Au fost în dezbatere publică, dar altă problemă aș vrea să ridic. în continuarea acestor hărți pe care o să le votăm astăzi, urmează să votăm și planul de reducere a zgomotului din municipiu și ieri am participat la o dezbatere publică care s-a ținut aici, unde s-a discutat acest plan și am constatat o diferență față de hărțile de zgomot. Dacă hărțile pe care azi le aprobăm includ 6 zone de liniște și este o chestiune foarte importantă chiar dacă pare o joacă. Sunt 6 zone de liniște identificate de consultant. în planul care a fost spre dezbatere ieri, apare doar o zonă de liniște - Parcul Gherăiesti. Care este impactul de fapt? Pentru aceste zone de liniște, municipalitatea ar urma să se oblige să le păstreze așa, să nu emită autorizații de construcție, să le populeze ș.a.m.d. Pe această cale, vreau să invit executivul să treacă în acest plan de reducere a zgomotului, toate cele 6 zone de risc identificate în hărțile de zgomot. Mulțumesc.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel-mai sunt discuții? Dacă nu, rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Având în vedere că și domnul Jitariu Comeliu-Dan este ieșit, numărul consilierilor prezenți devine 19.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUIL1E

X

3.

BOTOIROMICĂ

Plecat din sală

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GA VRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

Ieșit din sală

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

11.Se trece Ia punctul 11 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan GabrieL dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Bacău nr.183/31.05.2016 prin care a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Bazinului de înot Bacău, structură în cadrul Direcției Administrare Baze Sportive.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -materialul îl aveți la mapă. S-a adoptat față de cerințele actuale, un nou Regulament. Materialul este destul de consistent, ați putut să-1 analizați. Față de cele expuse, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Qvidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Domnul Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice $i Administrație Locală -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil .( Direcția Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-sunt discuții? Domnul Ghingheș. Domnul consilier Ghinghes Cristian- vorbim de un regulament, deci de un act normativ. Aș avea întrebarea-cât a stat acest act normativ în dezbatere publică așa cum prevede Legea 52/2003 a transparenței decizionale? Mulțumesc.

Domnul Director Ciprian Fantaza- nu este un act normativ. El nu privește norme, nu aprobă norme de conduită suis generis pe raza municipiului Bacău. Este un regulament doar la bazin.

Domnul Secretar Nicolae-Qvidiu Popovici-erga omnes, domnul...

Domnul Director Ciprian Fantaza-nu-si produce efectul erga omnes, produce efecte cu privire la o structură din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Bacău.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-ok și s-a făcut dezbatere publică...

Domnul Director Ciprian Fantaza-ok. dar nu este un act normativ.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-nu. nu. Dar cu actorii implicați de acolo. Domnul consilier Gavriliu Adrian-nu. A fost o dezbatere cu antrenorii. O discuție cu antrenorii și...Da, a fost.

Domnul Secretar Nicolae-Qvidiu Popovici ■ Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

Plecat din sală

4.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTINA

Ieșit din sală

5.

COSMA ELENA

X

6.

COST AN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

Ieșit din sală

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

12.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan GabrieL dă cuvântul domnului Vîceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -materialul îl aveți la mapă și în principiu se referă la asigurarea pazei și protecției obiectivelor. Deci două puncte no - Primăria Municipiului Bacău și la Consiliul Județean Bacău. Deci paza asigurată de Poliția Locală. Mulțumesc.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel-multumesc și eu. Domnul Popovici, avizul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Domnul Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Poliția Locală a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel-discutii? Domnul Ghingheș.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-există vreo șansă să avem astfel de posturi înființate și la școlile și liceele din municipiul Bacău? Pentru că toate direcțiunile, cel puțin acolo unde sunt eu la ... în consiliul de administrație, se plâng de acest lucru. Trebuie să angajeze paznici și cred că ar fi interesant ca Poliția Locală să-i ajute în acest sens.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -da. probabil și domnul director, mă gândesc aici la solicitarea dumneavoastră, dacă avem organigrama suficient de elaborată și pentru asemenea activități?

Domnul consilier Ghinghes Cristian-nu. nu, dar dacă se pot înființa, dacă putem investi în asta pentru la anul.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -teoretic, legal cred că da.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel-mai sunt discuții? Dacă nu, rog pe domnul Secretar...

Domnul consilier Ghinghes Cristian-domnul de la Poliția Locală din cap. A zis că nu.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -poate nu-și dorește.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-ne puteți... vă rugăm să ... ne puteți lumina aici să...

Domnul Tocilă Benone -Politia Locală a Municipiului Bacău-numărul mare de polițiști locali, astăzi, pe care îi avem dar nu-i completata organigrama, ar fi de 172 de persoane. Ca să asigurăm paza la toate unitățile școlare am depăși norma de personal pe care o avem, plus că activitatea de bază a Poliției Locale este, nu să facă pază.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel-dacă nu mai sunt discuții, rog pe domnul Secretar să supună la vot acest proiect de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici « Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

Plecat din sală

4.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTTNA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10,

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

Ieșit din sală

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MÂNOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Jitariu a plecat de tot, doamna Cosma? Nu? Bine.

13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel, dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 76 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 14.11.2016.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin- în municipiul Bacău s-au mai adăugat 76 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și cărora conform tradiției li se acordă diploma de onoare și un premiu în valoare de 500 de lei ce către municipalitate. Vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- în timp ce luăm avizele va rugăm să împărțiți buletinele de vot.

Domnul Secretar Nîcolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Domnul Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-discutii asupra proiectului? Domnul Ghingheș?

Domnul consilier Ghinghes Cristian-as dori să adăugăm un amendament, tocmai pentru a preveni festivismul electoral, ca această festivitate să nu aibă loc înainte de 11 decembrie. Deci, la articolul trei să completăm acel articol - "după data de 11 decembrie 2016 Supun la vot acest amendament. Deci articolul zice așa ” se aprobă alocarea sumei de 3 000 lei... în vederea organizării unui eveniment artistic pentru festivitatea de înmânare pentru cele 76 de familii, care va avea loc după data de 11

decembrie 2016”.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar nu spune nicăieri că se face până atunci.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-da. dar ca să prevenim festivismul electoral.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da. supunem la vot, e dreptul dumneavoastră domnul Ghingheș. Cum să nu. Supunem mai întâi amendamentul domnului Ghingheș și pe urmă...

Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Ghingheș. Cine este pentru?

Domnul consilier Ghingheș Cristian-deci până la urmă este festivism electoral sau nu?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- ce festivism, domnule?

Domnul consilier Ghingheș Cristian-nu. întrebam colegii din P.S.D.

Domnul consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae-cu siguranță nu este nici un festivism electoral domnule Ghingheș... Este un ajutor dat familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Stop. Frână. Gata.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-corect. Eu sunt de acord. Mă referam la evenimentul de înmânare a diplomei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- domnul Ghingheș, haideți, lăsați-mă să iau votul.

Domnul consilier Ghingheș Cristian-sigur. sigur.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci. cine este pentru amendamentul domnului Ghingheș? Câte voturi sunt doamna Tamba? 8 pentru. Cine este împotrivă? 12 sunt împotrivă.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

Plecat din sală

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GA VRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

8

12

-

Cu 8 voturi pentru și 12 împotrivă, amendamentul nu a fost aprobat.

Domnul consilier Bîrzu flie- vreau să vă spun că acest proiect l-am inițiat în 2006 cu valoare de 500 de lei. Un proiect care ... foarte bun, îmi suflă colegii aici, însă aș vrea să spun că în alte orașe, m-am uitat acum pe... la Cluj este de 1000 de lei și aș vrea să propun pentru mărirea acestei sume având în vedere că din 2006 au trecut 10 ani și să facem și noi să ajungem la suma de 1000 de lei pentru premierea acestora, pentru că merită. 50 de ani au contribuit la dezvoltarea acestui oraș și o recunoștință ar fi ... cred că suma de 1000 de lei ar fi bună. Deci propunerea este de 1000 de lei, dacă avem bani în buget, să propunem și pentru aceste familii. Dacă nu, pentru 2017 să alocăm... să modificăm hotărârea, să fie suma de 1000 lei ca și la Cluj.

Domnul consilier Ambrosie Claudiu- Constantin-domnul consilier, asta e cu iz electoral? Să înțeleg ceva. Poate domnul Ghingheș vrea să...

Domnul consilier Bîrzu Hie-chiar vă spun în mod sincer, în 2006 când am inițiat pentru prima dată, chiar nu m-am gândit la iz electoral. Sunt familii care merită respectul nostru, care au contribuit la dezvoltarea municipiului Bacău.

Domnul consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae-vedeti că domnul Ghingheș nu poate să înțeleagă un gest corect făcut către cetățenii Bacăului. El găsește doar sensurile electorale. Probabil ce face el. își asigură un viitor electoral în diverse feluri. Toată viața ta va fi o electorală ...

Domnul consilier Ghingheș Cristian-domnul Pârâianu, mă scuzați. Sunt de acord cu această propunere, dar festivitatea să aibă loc după terminarea alegerilor, după campania electorală.

Domnul consilier Ambrosie Claudiu- Constantm deci e cu iz electoral, domnul Ghingheș, nu?

Domnul consilier Ghinghes Cristian-păi da, este evenimentul administrației P.S.D., cu iz electoral.

Domnul consilier Ambrosie Claudiu- Constantin-această modificare este cu iz electoral, nu?

Domnul consilier Ghinghes Cristian- nu domnule...

Domnul consilier Ambrosie Claudiu- Constantin-eu nu mai înțeleg nimic de la dumneavoastră.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-pentru a preveni...

Domnul consilier Ambrosie Claudiu- Constantin-stați.

Domnul consilier Miclăus Daniel-el nu s-a opus proiectului.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-nu m-am opus proiectului. E vorba de evenimentul de înmânare a acelor diplome.

Domnul consilier Ambrosie Claudiu- Constantin-am înțeles...

Domnul consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae-să fie după 11 decembrie, da? Am înțeles. Să facem .... Raționamentul vieții dumneavoastră văd că este doar în miză și tentă electorală, altceva nu știți să faceți probabil.

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-domnul consilier Ghingheș, vă rog, am și eu dreptul la un cuvânt, chiar dacă este scurt? Din toată inima îi doresc domnului consilier Ghingheș să împlinească 50 de ani de la căsătorie, atunci când va fi cazul și să aștepte momentul electoral pentru a fi premiat sau nu, în funcție de acesta.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-eu sunt de acord. Despre eveniment este vorba, de articolul 3.

Domnul Președinte de ședintă-Stan Gabriel-vă sugerez să faceți un calcul al ciclului electoral din România, aveți mai multe oportunități ale alegerilor locale, europarlamentare și naționale.

Doamna consilier Cosma Elena-persoanele... festivitatea să aibă loc ...

Domnul Președinte de ședință-Stan Gabriel-îl rog pe domnul consilier Ghingheș să facă acest calcul, adună la 2016 de două ori multiplii k, se va căsători probabil și îi urez succes și sănătate și dacă va fi acest consiliu... va fi un consiliu local care va acorda acest sprijin, să facă domnul Ghingheș un amendament în așa fel încât atunci când îi va veni rândul să fie premiat, să nu fie cumva coincidență cu un moment electoral. Asta este o propunere. Cu colegialitate vă rog ca până data viitoare, în ședința de consiliu local să faceți un grafic în care să demonstrați cum puteți evita împlinirea a 50 de ani de la căsătorie în raport cu momentele electorale din România și din Europa. Dacă acest calcul este fezabil, valid și de bun simț, sunt de acord cu dumneavoastră. Domnul consilier Jitariu, vă rog.

Domnul consilier Jitariu Corneliu-Dan- se poate să facem această festivitate aici la consiliul local?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cred este un eveniment public și poate participa orice consilier.

Domnul consilier Ghinghes Cristian- cred că la sediul P.S.D. ar fi cel mai bine.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Bîrzu, amendamentul dumneavoastră necesită în primul rând o finanțare. La ora asta nu cred că vă poate spune...

Domnul consilier Bîrzu Hie- efortul financiar este 38 de mii lei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi de unde știți dumneavoastră?

Domnul consilier Bîrzu Ilie-am făcut calculul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- păi de unde știți câți or să mai împlinească în 2017?

Domnul consilier Bîrzu Hie-nu. nu. Pentru acum.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi stați oleacă, impactul... păi nu putem privi... modificarea privește tot anul. Vă dați seama.

Domnul consilier Bîrzu Hie-nu. discutăm acum, dacă avem banii aceștia.

Domnul consilier Ambrosîe Claudiu- Constantin-dacă efortul bugetar poate acoperi această sumă.

Domnul consilier Bîrzu Ilie-acum dacă avem în buget 38, o rezervă de 38 de mii lei, domnișoara Vinerică? Avem?

Domnul consilier Ambrosie Claudiu- Constantin-domnul Bîrzu trebuie modificat regulamentul în primul și în primul rând

Domnul consilier Bîrzu Hie-care regulament?

Domnul consilier Ambrosie Claudiu- Constantin-păi regulamentul de acordare, nu?

Dacă știți suma, nu putem acorda așa. Nu mă înșel, nu?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-exact.

Domnul consilier Ambrosie Claudiu- Constantin-domnul Bîrzu, aveți experiență. Aveți experiență în consiliu local.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Bîrzu, ar fi o discriminare. Cum justificați celor care au primit acum o lună? Acum la ăștia le dați... Deci părerea mea că....

Domnul consilier Bîrzu Hie-pentru 2017, să rămână.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-va constitui obiectul unui proiect de hotărâre de care eu știu că dumneavoastră știți să-1 faceți și o să am toată disponibilitatea să vă sprijin. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Bîrzu Hie-vă mulțumesc frumos domnul Secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- supunem la vot proiectul de hotărâre fără nici un fel de modificări. Cine este... Aveți vot secret. Păi da, tocmai. Trecem la următorul proiect până votați.

Se trece la procedura de vot secret.

D-na Consilier Dinu Ioana-Raluea-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 76 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 14.11.2016.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți__20_

 • 2. Numărul consilierilor care au votat__20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 76 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au depus cerere până la data de 14.11.2016, conform anexei atașate prezentei hotărâri.

  S-a adntat

  20

  0

  0

  2.

  Art 2. Se aprobă alocarea sumei de 3.000 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 76 de familii din municipiul Bacău.

  S-a adntat

  18

  2

  0

  3.

  Art 3. Se aprobă alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul Municipiului Bacău în vederea organizării unui eveniment artistic pentru festivitatea de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 76 de familii din municipiul Bacău. S-a adntat.

  18

  2

  0

  4.

  Art. 4. (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău, care prin intermediul Direcției de Asistență Socială va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

  (2) Plata acestor premii se va face din cap.68.02-asigurări și asistență socială.

  S-a adntat.

  20

  0

  0

  5.

  Art 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială, Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

  S-a adntat

  19

  1

  0

  6.

  Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adntat

  20

  6

  0

14.Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan GabrieL dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Bacău a sistemelor de iluminat public de la E-on Distribuție România SA.

Inițiator - DL.ȘIEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -este un proiect de hotărâre prin care noi, în ședințele anterioare, mi se pare august sau septembrie, am alocat suma de 4,5 milioane lei pentru a prelua de la E-ON o serie de instalații electrice care sunt pe raza municipiului Bacău. Acest sistem de iluminat îmi este subordonat și dacă doriți mai multe relații, vă pot da, vis-a -vis de numărul de stâlpi, de km de rețea, ș.a.m.d. Este un proiect mai vechi care s-a materializat, este avizat juridic și îndeplinește toate condițiile să trecem în patrimoniul Primăriei aceste rețele. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Dl. Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLPreședinte de sedîntă-Stan Gabriel- vă rog dacă sunt discuții? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BIRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

Plecat din sală

4.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

Ieșit din sală

7.

CREȚU CÂTALIN-BOGDAN

X

8.

DINU IO AN A-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCAVASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

19

-

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

15.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriet dă cuvântul domnului Viceprimar Scrîpăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru AMPLASARE PROVIZORIE MODUL CONTAINERE DISPECERAT, COPERTINĂ ȘI PLATFORMĂ COMBUSTIBIL, REZERVOR DIESEL, STRADA GĂRII, NR.15, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată a C.N. CĂI FERATE CFR SA

BENEFICIAR: SC MASSARO TRANS SRL, din loc. Mangalia Jud. Constanța Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -> Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru AMPLASARE PROVIZORIE MODUL CONTAINERE DISPECERAT, COPERTINĂ ȘI PLATFORMĂ COMBUSTIBIL, REZERVOR DIESEL, STRADA GĂRII, NR.15, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată a C.N. CĂI FERATE CFR SA

BENEFICIAR: SC MASSARO TRANS SRL, din loc. Mangalia Jud. Constanța

Pentru cei care nu știu, este acea microautogară din zona gării. Probabil toți ați trecut pe acolo. Terenul aparține CN CFR Iași, concesionat către Massaro, care dorește să-și extindă prin instalarea unor containere, un rezervor de combustibil ș.a.m.d. Vă mulțumesc.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

PI. Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Arhitectul Șef, Direcția Drumuri Publice și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedință-Stan Gabriel-vă invit la discuții.

D-na consilier Lazar Doina-Emanuela- am eu o întrebare. Containerele acelea cu combustibil care sunt în zonă nu pun în pericol viața călătorilor? Căci acolo este ca o mică autogară.

Dl. Consilier Ambrosie Caudiu-Constantin - doamna consilier, pot eu să vă spun. Acolo este o stație GPL care este autorizată. Stațiile de GPL au condiții speciale de autorizare. Nu pot fi amplasate dacă nu au acea autorizare.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - si avizul ISU.

Dl.Presedinte de ședintă-Stan Gabriel- mai sunt discuții? Dacă nu mai sunt, vă invit să trecem la procedura de vot secret.

La momentul finalizării votului secret.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel-doamna consilier Dinu dorește să prezinte rezultatul votului.

D-na Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru AMPLASARE PROVIZORIE MODUL CONTAINERE DISPECERAT, COPERTINĂ ȘI PLATFORMĂ COMBUSTIBIL, REZERVOR DIESEL, STRADA GĂRII, NR.15, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată a C.N. CĂI FERATE CFR SA

BENEFICIAR: SC MASSARO TRANS SRL, din loc. Mangalia Jud. Constanța

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ MUNICIPIULUI BACĂU

VICEPRIMAR AL


 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru AMPLASARE PROVIZORIE MODUL CONTAINERE DISPECERAT.   COPERTINA   SI   PLATFORMA

  COMBUSTIBIL, REZERVOR DIESEL, STR. GĂRII, NR. 15, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata a C.N. CAI FERATE C.F.R. IAȘI, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. MASSARO TRANS S.R.L., din loc. Mangalia, Jud. Constanta. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este pana la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau.

  S-a adoptat

  19

  1

  0

  2.

  ART. 2 - Primarul Municiniului Bacau va aduce la indeolinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau. S-a adoptat

  19

  1

  0

  3.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Arhitectului Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  S-a adoptat

  19

  1

  0

  4.

  ART. 4 - Prin eriia Secretarului Municiniului Bacau. nrezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat

  19

  1

  0

16.PUNCTUL 16 ESTE RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI,

17.Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință -Stan GabrieL dă cuvântul domnului Viceprimar Scripât Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea destinației stabilita in Contractul de Concesionare nr. 69519/08.12.2014 incheiat pentru suprafața de 12,00 m.p. teren din str. Erou Gh. Rusu, nr. 2, concesionat către d-na Ivasc Mariana.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea destinației stabilita in Contractul de Concesionare nr. 69519/08.12.2014 incheiat pentru suprafața de 12,00 m.p. teren din str. Erou Gh. Rusu, nr. 2, concesionat către d-na Ivasc Mariana.

Materialul l-ați avut la mapă și vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. ( Arhitectul Șef și Compartiment Evidență Concesionări).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel- vă invit la discuții. De asemenea aici este oprocedură de vot secret, dar eu zic să nu ne grăbim, să fie prezentate totuși rezultatele de la votul secret precedent.

DL Consilier Jitariu Corneliu-Dan- eu vă propun, dacă îmi dați voie, să trecem mai departe și între timp să se facă și numărătoarea.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel- dacă sunteți de acord, bine atunci.

D1. Consilier Jitariu Corneliu-Dan- și se va aduce la cunoștință pe parcursul ședinței.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel- bine, cum doriți. Dacă toată lumea e de acord atunci trecem la punctul nr.18.

La momentul finalizării votului secret.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel-doamna consilier Dinu dorește să prezinte rezultatul votului.

D-na Consilier Dinu loana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii îh legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea destinației stabilita in Contractul de Concesionare nr. 69519/08.12.2014 incheiat pentru suprafața de 12,00 m.p. teren din str. Erou Gh. Rusu, nr. 2, concesionat către d-na Ivasc Mariana.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AI. MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă modificarea destinației stabilita in Contractul de Concesionare nr. 69519/08.12.2014 încheiat pentru suprafața de 12,00 m.p. teren din str. Erou Gh. Rusu, nr. 2, concesionat către d-na Ivasc Mariana, din “locuința” in “spațiu comercial”. După adoptarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau, concesionarul are obligația ca in termen de 12 luni sa procedeze la obținerea autorizației de construire pentru schimbarea destinației spațiului.

  S-a adoptat.

  18

  2

  0

  2.

  ART. 2 - Taxa de concesionare stabilita in Contractul de Concesionare nr. 69519/08.12.2014 se modifica de la suma de 380 lei/an la suma de 876 lei/an, începând cu data încheierii actului adițional.

  S-a adoptat

  17

  3

  0

  3.

  ART. 3 - Celelalte prevederi ale Contractului de Concesionare nr. 69519/08.12.2014 încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Ivasc Mariana, sunt si raman in vigoare.

  S-a adoptat.

  18

  2

  0

  4.

  ART. 4 - Se împuternicește dl. Viceprimar al Municipiului Bacau sa semneze Actul Adițional la Contractul de Concesionare nr. 69519/08.12.2014.

  S-a adoptaL

  17

  3

  0

  5.

  ART. 5 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau.

  S-a adoptat.

  18

  2

  0

  ti.

  ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  S-a adoptat

  17

  3

  0

  7.

  ART. 7 - Prin griia Secretarului Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat.

  18

  2

  0

18.Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan

Gabriel, dă cuvântul domnului Viceprimar Scripâț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Bacău, str. Milcov, nr.83, sc.B, ap.3 către domnul Breahnă Ion, conform Sentinței Civile nr.7535/2015 pronunțată în dosarul nr.10067/180/2015 și a Deciziei Civile nr.645/13.10.2016 a Tribunalului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Vîceprimar Scripăț Constantin - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Bacău, str. Milcov, nr.83, sc.B, ap.3 către domnul Breahnă Ion, conform Sentinței Civile nr.7535/2015 pronunțată în dosarul nr.10067/180/2015 și a Deciziei Civile nr.645/13.10.2016 a Tribunalului Bacău.

S-a obținut o sentință civilă pentru cumpărarea unei locuințe și de asemenea a trecut prin Comisia Socială a Consiliului Local. Se solicită ca plata să se facă în rate.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. ( Director Executiv Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel- dacă sunt discuții? Dacă nu, de asemenea, vă rog pe toți să fim atenți pentru că și aici este procedură de vot secret.

La momentul finalizării votului secret.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel-doamna consilier Dinu dorește să prezinte rezultatul votului.

D-na Consilier Dinu loana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Bacău, str. Milcov, nr.83, sc.B, ap.3 către domnul Breahnă Ion, conform Sentinței Civile nr.7535/2015 pronunțată în dosarul nr. 10067/180/2015 și a Deciziei Civile nr.645/13.10.2016 a Tribunalului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PREVEDERE A CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. - Se aprobă vânzarea locuinței situată în municipiul Bacău, str. Milcov, nr. 83, sc. B, ap. 3 către dl. Breahnă Ion, conform Sentinței Civile nr. 7535/ 2015 pronunțată în dosarul nr. 10067/180/2015 și a Deciziei Civile nr. 645/ 13.10.2016 a Tribunalului Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2. - Vânzarea locuinței se face cu plata prețului stabilit conform Raportului de Evaluare, respectiv 14827 Euro, fără TVA, în rate, pe o perioadă de 10 ani.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Evidență Contracte.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Evidență Contracte și d-lui Breahnă Ion.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  5.

  ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat

  20

  0

  0

19.Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel, dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii doamnei Hasan Mariana de extindere a spațiului de locuit.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -în Comisia Socială a fost aprobată cererea doamnei Hasan Mariana de extindere a spațiului de locuit. De asemenea Comisia Socială a întocmit un dosar și a aprobat această extindere a spațiului. Față de cele prezentate și materialul avut la mapă, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil»

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Executiv Adjunct - Structura Organizatorică - Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședinta-Stan Gabriel- dacă aveți discuții? De asemenea aici este procedură de vot secret. Sunteți de acord să mergem mai departe? La punctul 20 am ajuns acum. Graba câteodată, strică treaba. Rog pe domnul consilier Jitariu să accepte puțin temporizarea ca să ne putem încadra.De abia acum ajung buletinele de vot spre exemplu de la punctul 18. Să avem un pic de răbdare cu toții ca să nu încurcăm...

Domnul consilier Fechet Mircea-avem proiecte fără vot secret.

Domnul Președinte de sedință-Stan Gabriel-domnul consilier Fechet, dacă ne ajutați, foiletați un pic, dacă avem fără vot secret și dacă toată lumea e de aord putem trece la ele.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - proiectul 23 este primul cu vot direct. Sunteți de acord să trecem la proiectul 23?

Doamnele și domnii consilieri sunt de acord.

La momentul finalizării votului secret.

Domnul Președinte de sedință-Stan Gabriel-doamna consilier Dinu dorește să prezinte rezultatul votului.

D-na Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii doamnei Hasan Mariana de extindere a spațiului de locuit.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VTCEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă cererea d-nei Hasan Mariana de extindere a spațiului de locuit asupra unei camere în suprafață de 11,15 mp și dependințe în suprafață de 6,21 mp, spații ce au fost deținute de Badaric (fostă Enea) Carmen, în imobilul situat în Bacău, str. Oituz, nr. 48, imobil aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, ce face parte din categoria locuințelor din fondul locativ de stat - case naționalizate.

  S-a adoptat

  17

  2

  1

  2.

  ART. 2 - Se va încheia un nou contract de închiriere pentru noua suprafață locativă din imobilul situat în Bacău, str. Oituz, nr. 48.

  S-a adoptat

  17

  3

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Evidență Contracte.

  S-a adoptat

  17

  3

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Evidență Contracte și d-nei Hasan Mariana.

  S-a adoptat

  17

  3

  0

  5.

  ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  17

  3

  0

20.Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan GabrieL dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între domnul Potorac Ionel și o locuință vacantă, doamna Caia Viorica și doamna Mazilu Alina-Valentina, doamna Odobișteanu Elena-Violeta, locuință vacantă și doamna Rotilă Iulia-Ramona și încheierea de contracte de închiriere.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - proiectul de hotărâre vizează aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între domnul Potorac Ionel și o locuință vacantă, doamna Caia Viorica și doamna Mazilu Alina-Valentina, doamna Odobișteanu Elena-Violeta, locuință vacantă și doamna Rotila lulia-Ramona și încheierea de contracte de închiriere.

Periodic oamenii mai fac schimb de locuințe, se duc spre o locuință vacantă. Așadar Comisia Socială a analizat dosarele și a aprobat aceste schimburi.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Dl. Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. ( Director Executiv Adjunct -Structura Organizatorică - Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel- dacă sunt discuții, vă invit. Dacă nu, am trecut deja la procedura de vot secret. Proiectul 21 este tot pentru procedura de vot secret.

La momentul finalizării votului secret.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel-doamna consilier Dinu dorește să prezinte rezultatul votului.

D-na Consilier Dinu Ioana-Raluca-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între domnul Potorac Ionel și o locuință vacantă, doamna Caia Viorica și doamna Mazilu Alina-Valentina, doamna Odobișteanu Elena-Violeta, locuință vacantă și doamna Rotila Iulia-Ramona și încheierea de contracte de închiriere.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aDrobă schimbul de locuințe centru tineri, destinate închirierii, intre domnul POTORAC IONEL titular al contractului de închiriere nr. 145908/ 11.11.2011 ce are ca obiect locuința situata in Bacau str. Fagaras nr. 19, sc. C, ap. 19 si locuința vacantata situata la adresa Bacau str. Fagaras nr. 19, sc, C, ap. 10. S-a adoptat.

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2. Se aprobă schimbul de locuințe Dentru tineri, destinate închirierii, intre doamna CAIA VIORICA titulara contractului de închiriere nr. 145301/15.05.2014 ce are ca obiect locuința situata în Bacau, str. Fagaras nr. 6, sc. A, ap 19 si doamna MAZILU ALINA VALENTINA titulara contractului de închiriere nr. 145337/ 10.06.2014 ce are ca obiect locuința în situata Bacau, str. Fagaras nr. 6 , sc. A, ap 20.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  ART. 3. Se aDrobă schimbul de locuințe Dentru tineri, destinate închirierii, al doamnei Odobisteanu Elena Violeta din locuința situata in municipiul Bacau, str. Narciselor nr. 2 bis , sc. A, ap . 19 in locuința vacantata situata in municipiul Bacau, str. Narciselor nr. 2 bis , sc. A, ap. 10 si a doamnei Rotila Iulia Ramona din locuința situata in municipiul Bacau, str. Narciselor nr. 2 bis, sc. A, ap. 25 in locuința situata in municipiul Bacau, str. Narciselor nr. 2 bis , sc. A, ap. 19 care a devenit vacanta.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  ART. 4. Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suDrafete locative pentru d-na Sagarel Violeta, dl. Adam Tudor Daniel, dl. Potorac Ionel, d-na Caia Viorica, d-na Mazilu Alina Valentina, d-na Odobișteanu Elena Violeta și d-na Rotila Iulia Ramona.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  5.

  ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidentă Contracte.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  6.

  ART. 6. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef - Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  7.

  ART. 7. Prin griia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

21.Se trece la punctul 21 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel. dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către EON DISTRIBUȚIE România SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada N. Titulescu, str. M. Eminescu, str. Sucevei, str. V. Babeș, str. Metalurgiei, str. Al. Vlahuță, str. Șoimului, str. Energiei, str. Banatului, str. 9 Mai, str. L. Pătrășcanu, str. G. Bacovia, str. Milcov, str. Traian, str. Plantelor, str.Ecaterina Varga, str. Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, str. Șerbănești și str. Orizontului.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - în Bacău se construiește permanent. Apar noi locuințe, noi clădiri, motiv pentru care EON DISTRIBUȚIE România ne solicită acordarea dreptului de uz, servitute, legata de necesitatea executării lucrărilor necesare montării unor cabluri electrice subterane și montării rețelei de gaze naturale subterane. Așadar față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă.

DL Secretar Nicolae-Ovidîu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice Sî Administrație Locală" prezintă avizul de legalitate, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Executiv Adjunct - Structura Organizatorică - Arhitect Șef și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de sedintâ-Stan Gabriel - discuții? Dacă nu sunt, trebuie să trecem la procedura de vot secret.

La momentul finalizării votului secret.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel-doamna consilier Dinu dorește să prezinte rezultatul votului.

D-na consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către EON DISTRIBUȚIE România SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada N. Titulescu, str. M. Eminescu, str. Sucevei, str. V. Babeș, str. Metalurgiei, str. Al. Vlahuță, str. Șoimului, str. Energiei, str. Banatului, str. 9 Mai, str. L. Pătrășcanu, str. G. Bacovia, str. Milcov, str. Traian, str. Plantelor, str.Ecaterina Varga, str. Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, str. Șerbănești și str. Orizontului.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către EON DISTRIBUȚIE ROMÂNIA S.A., pe durata executării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, asupra:

  • (1) suprafeței de 1282,5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă pe str. N. Titulescu, M. Eminescu, Sucevei, V. Babeș, Metalurgiei, Al. Vlahuță, Șoimului, Eneigiei, Banatului, localitatea Bacău”, delimitată conform planurilor de situație -Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5, părți integrante ale prezentei hotărâri;

  • (2) suprafeței de 1842,5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă pe str. 9 Mai, L. Pătrășcanu, G. Bacovia, localitatea Bacău”, delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9 și nr. 10, părți integrante ale prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către EON DISTRIBUȚIE ROMÂNIA S.A., astfel:

  • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra suprafeței de 157,75 mp teren situat pe str. Milcov din municipiul Bacău, în zona blocului 112 E, aferent lucrării „Alimentare cu energie electrică bloc locuințe colective, str. Milcov 112 E mun. Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru amplasarea cablului electric subteran, LES 0,4kv, delimitată conform planului de situație -Anexa nr. 11, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • (2) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra suprafeței de 2652 mp teren situat pe str. Traian, Plantelor, Ecaterina Varga, Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, Șerbănești, Orizontului, din municipiul Bacău, aferent lucrării „Reabilitare LEA JT și modernizări branșamente C.E.G.E. Bacău - PTCz3, PTCz74, PTCz76, PTCzl 14 mun. Bacău, județ Bacău”, necesară pentru amplasarea cablului electric subteran de 0,4kv, delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 15 și nr. 16, părți integrante ale prezentei hotărâri;

  • (3) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra suprafeței de 1 mp teren situat pe str. Milcov din municipiul Bacău, aferent lucrării „Alimentare cu energie electrică bloc locuințe colective, str.Milcov 112 E mun.Bacău, jud.Bacău” pentru amplasarea fundației unor firide de branșament, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 11, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • (4) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra suprafeței de 31,8 mp teren situat pe str. Traian, Plantelor, Ecaterina Varga, Plaiului, Trecătoarea Tecuciului, Șerbănești, Orizontului, din municipiul Bacău, aferent lucrării „Reabilitare LEA JT și modernizări branșamente C.E.G.E. Bacău - PTCz3, PTCz74, PTCz76, PTCzl 14 mun. Bacău, județ Bacău” pentru amplasarea unor firide de branșament (2,8mp) și stâlpi noi (29 mp), delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 15 și nr. 16, părți integrante ale prezentei hotărâri.

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  3.

  ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și servitute, conform Anexei nr. 17, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  19

  1

  0

  4.

  ART. 4 - Dreptul de uz și servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

  S-a adoptat

  19

  1

  0

  5.

  ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  6.

  ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat.

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  7.

  ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat și Eon Distribuție România SA.

  S-a adoptat.

  19

  1

  0

  8.

  ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  19

  1

  0

22.Se trece la punctul 22 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel, dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 140/2016 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către EON DISTRIBUȚIE România SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, pe străzile: George Bacovia, Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii și Tineretului.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin -proiectul de hotărâre are aceeași schemă ca cel anterior. EON DISTRIBUȚIE România solicită aprobarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău, pe străzile: George Bacovia, Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii și Tineretului. Vă mulțumesc.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Dl. Ciorian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice Si Administrație Locală- prezintă avizul de legalitate, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Executiv Adjunct - Structura Organizatorică - Arhitect Șef și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel - dacă sunt discuții? Dacă nu, trebuie să trecem la procedura de vot secret cu ajutorul doamnei consilier Dinu.

La momentul finalizării votului secret.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel-doamna consilier Dinu dorește să prezinte rezultatul votului.

D-na consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 140/2016 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către EON DISTRIBUȚIE România SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, pe străzile: George Bacovia, Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii și Tineretului.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă completarea HCL nr. 140/ 2016 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către EON DISTRIBUȚIE România S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, pe străzile: George Bacovia, Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii și Tineretului, în sensul introducerii unui nou articol care va avea următorul conținut:

  ”Art 6 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și servitute, conform Anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre”.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 140/ 2016 sunt și rămân în vigoare.

  S-a adoptat.

  19

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul    Administrarea    și    Inventarierea

  Patrimoniului și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat.

  S-a adoptat

  19

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat și Eon Distribuție România SA. S-a adoptat

  19

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  19

  0

  0

23.Se trece Ia punctul 23 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabrieh dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de renunțarea la dreptul de proprietate, în vederea realizării unui drum public, asupra suprafeței de 1271 mp, teren ce a aparținut mai multor persoane.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - Expunere de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de renunțarea la dreptul de proprietate, în vederea realizării unui drum public, asupra suprafeței de 1271 mp, teren ce a aparținut mai multor persoane.

Acolo este o zonă construibilă, peste proprietăți, pentru a avea un drum, fiecare proprietar a acceptat să cedeze municipalității o porțiune pentru a putea construi un drum. Materialul a fost la mapă.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Executiv Adjunct -Structura Organizatorică - Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLPresedinte de ședintă-Stan GabrieL sunt discuții? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot acest proiect de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOI ROMICÂ

Plecat din

sală

4.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

20

-

Cu 20 de voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

24.Se trece la punctul 24 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan GabrieL dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Bacău în domeniul public al acestuia a unor bunuri precum și aprobarea demarării procedurilor legale de trecere a acestora în domeniul public al statului. Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Bacău în domeniul public al acestuia a unor bunuri precum și aprobarea demarării procedurilor legale de trecere a acestora în domeniul public al statului.

Materiale avute la mapă.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Executiv Adjunct -Structura Organizatorică - Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLPresedinte de sedintă-Stan Gabriel-dacă sunt discuții, vă rog. Este vot deschis. Rog pe domnul secretar să supună la vot.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Doamna Tamba 8 abțineri?

D-na Tamba Rodica-Florentina - 8 abțineri și 12 voturi pentru.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

Plecat din sală

4.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTÂL1N-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCAVASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

12

8

Cu 12 voturi pentru și 8 abțineri, nu a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Dl. Consilier Crețu Cătălin-Bogdan -proiectul 24 a fost aprobat sau respins, dacă puteți să., pe domnul secretar îl întreb.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - este respins. Nu a fost adoptat.

Dl. Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - vă mulțumesc.

25.Se trece la punctul 25 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel, dă cuvântul domnului Viceprimar Scrinăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 174/1999 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unor bunuri.

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 174/1999 prin care s-a aprobat Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unor bunuri.

Sunt noi investiții care nu au fost prinse în inventarul municipiului, gen - clădirea în care ne aflăm, Pasajul Ștefan Gușe, Sensul giratoriu de la Liceul Economic. Față de cele prezentate vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Dl, Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Executiv Adjunct -Structura Organizatorică - Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de gedintă-Stan Gabriel- dacă sunt discuții? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot acest proiect de hotărâre.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

Plecat din sală

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MTRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOIN A-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-

X

NICOLAE

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

26.Se trece la punctul 26 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel, dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea Inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea Inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr.199/2003 cu modificările și completările ulterioare.

în urma verificărilor s-a constatat existența unor suprafețe de teren care nu sunt evidențiate în Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat, motiv pentru care s-a întocmit documentație cadastrală și urmează să fie prinse în domeniului privat al municipiului Bacău. Vă rugăm domnilor consilieri să adoptați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicî - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Executiv Adjunct -Structura Organizatorică - Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedintă-Stan Gabriel- dacă sunt discuții? Dacă nu, rog pe domnul secretar Popovici să supună la vot acest proiect de hotărâre.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

Plecat din sală

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂUN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

18

-

2

Cu 18 de voturi pentru și 2 abțineri, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

27.Se trece la punctul 27 al ordinii de zi $i domnul Președinte de ședință -Stan GabrieL dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăt Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea ‘Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2016 - ianuarie 2017.

Inițiator-DL. COSMINNECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Vicenrimar Scripăt Constantin - au mai trecut 2 luni de mandat, motiv pentru care trebuie să alegem alt președinte de ședință.

Dl. Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - pot veni cu o propunere rapidă pentru președinte?

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da, dar stați să luăm avizele. Prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Dl. Ciprian Fantaza -Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Analiză și Relații Consiliu Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate nr. 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - acum puteți face propunerea, domnul Pârâianu.

DL Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - domnul consilier Adrian Gavriliu este propunerea mea pentru președinte de ședință de consiliu local în lunile decembrie 2016 - ianuarie 2017.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - mai există o altă propunere? Supunem la vot propunerea domnului Pârâianu, ca domnul Adrian Gavriliu să fie președinte de ședință în următoarele două luni. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

Plecat din sală

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODR1N - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ABSENT

TOTAL

19

-

1

Cu 19 de voturi pentru și o abținere, a fost aprobat proiectul de hotărâre cu propunerea ca dl. Consilier Adrian Gavriliu să fie președinte de ședință în lunile decembrie 2016 - ianuarie 2017.

28.ANALIZA 11/2016 a stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol.

DL. COSMINNECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Nu au fost discuții.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - în proporție de 90% vom avea o extraordinară pe data de 5 decembrie.

DLconsilier Ilie Bîrzu - noi suntem dispuși și pe 4 decembrie.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - Ședința a luat sfârșit, mulțumesc.

Proiectele de hotărâre au fost discutate în ordinea: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16-retras, 17,18,19,23,24,25,26,20,21,22, 27.

Consemnarea lor a fost realizată strict în ordine numerică.

Rezultatele de la voturile secrete au fost citite ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate la punctul cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, STAN GABRIEL


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE OVIDIU POPOVICI

întocmit: Mariana TebeicS, AdomnicAi Marfa,Matei Nicoleta, Tamba Rodica DsJ-A-2/Ex.l