Proces verbal din 28.04.2016

Proces verbal - Ședință ordinară a CLB din data de 28 aprilie 2016

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

încheiat în data 28.04.2016, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău. Din motive tehnice înregistrarea ședinței este numai în format audio.

DI. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Bună ziua. Vă rugăm să luați loc.

în conformitate cu prevederile art. 39 (1) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică locală, republicată și actualizată a fost convocat prin Dispoziția de primar nr.686 din 22.04.2016, a primarului Municipiului Bacău consiliul local în ședință ordinară, în sală sunt prezenți un număr de 20 consilieri, iar ședința își poate începe lucrările. Consilierii au fost convocați cu adresa nr. 2989 din 22.04.2016 și telefonic prin nota telefonică nr.2990 din 22.04.2016.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem la vot procesul verbal aș ședinței ordinare din data de 31.03.2016. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENÂȘELMARIA

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

13.

NECHITA NECULAI

X

14.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

15.

POPA LAURENȚIU

X

16.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

17.

STOICAN IULIAN VASILE

X

18.

ȘUȘTAC MIRAI

X

19.

TESCARU VASILE SORINEL

X

20.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

l

TOTAL

20

-

Cu un număr de 20 voturi „pentru", procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.03.2016 a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

Dl, Președinte de sedintâ-Stoîcan Iulian- Bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, asigur asistența că voi conduce lucrările ședinței cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invit pe Dl. Viceprimar Ilie Bîrzu, să prezinte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie -ordinea de zi ați primit-o, o aveți. în afară de ordinea de zi mai aveți încă 3 puncte care de asemenea le-ați primit peste ordinea de zi și vă prezint și lista de invitați: domnul Chelaru Postolache Cristian, domnul Emeric Dembroschi, dl.Dorin Arădăvoaicei, doamna Agop Vasilica Florentina, domnul Agop Comeliu, domnul Comisar Șef Tuluc Adrian, domnul Comisar Șef Nădejde Aurelian. Și mulțumesc și celorlalți invitați care au venit special pentru personalitățile care astăzi vor fi aprobate în consiliul local, pentru cetățeni de onoare.

Ordinea de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Chelaru Postolache Cristian, următorul supleant înscris pe lista de candidați ai Partidului Ecologist Român

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 2.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Emeric Dembroschi, fotbalist

CONSILIER LOCAL -NECHITA NECULAI

 • 3.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Arădăvoaicei Dorin, profesor emerit

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 4.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Agop Vasilica Florentina și domnului Agop Comeliu, profesori - antrenori emeriți

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe

trimestrul I anul 2016, al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. BÎRZUILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 7.   Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei GORESCU ELENA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 8.   Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare”și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 62 familii din Municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 19.04.2016

Inițiator-DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

- DL. RADU ABABEI- VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.

Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener alături de Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău și Școala Gimnazială nr. 10 din Bacău, în vederea organizării unor evenimente la Teatrul de Vară « Radu Beligan » din Bacău

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 10. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Tehnologia Informației, a festivităților de deschidere și închidere a acestei olimpiade Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 11. Proiect de hotărâre privind participarea Teatrului Municipal Bacovia în calitate de partener împreună cu Asociația INGENIOUS DRAMA Bacău la organizarea primei ediții a Festivalului Național de Cinematografie 'The Eye Film Festival" Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 12. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Federația Romana de Tenis si Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării „Trofeului Municipiului Bacau” ce se va desfășura la Bacau în perioada 20 mai-29 mai 2016

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 13. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2016 prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar/ universitar 2014 -

2015

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 14. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 21/ 2016 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru premierea sportivilor și antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale, în anul 2015

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată și completată prin HCL nr. 219/ 2014, HCL nr. 264/ 2014, HCL nr. 299/ 2014 și HCL nr. 80/ 2016 ca urmare a examenului de promovare în grad profesional

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.05.2016 Inițiator - D-NA MARIA-RALUCA NĂSTASE - CONSILIER LOCAL CU ATRIBUȚH DELEGATE DE VICEPRIMAR

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare si a Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului la proiectul social „Informat si implicat”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare

Inițiator - D-NA MARIA-RALUCA NĂSTASE - CONSILIER LOCAL CU ATRIBUȚII DELEGATE DE VICEPRIMAR

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 172/ 31.08.2015 de aprobare a Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire strada Prelungirea Bradului, municipiul Bacău”

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către E-ON Distribuție România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, pe străzile: George Bacovia, Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii și Tineretului

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către E-ON Distribuție România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, Calea Moldovei și str. Emest Târțescu

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 24.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, către Parohia Ortodoxă „Sfinții Voievozi”din Bacău, a unui teren situat în Bacău, str.Calea Romanului, în suprafață de 833 mp

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 25. Proiect de hotărâre de îndreptare a erorii materiale din HCL nr. 103/31.03.2016 privind completarea HCL nr.65/2015 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a șapte coșuri de fum, în scopul casării și demolării acestora în condițiile legii

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unei suprafețe de teren aflate în Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.6/D/2

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui coș de fum, în scopul casării și demolării acestuia în condițiile legii

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 28.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor imobile situate în Bacău, Pepiniera Gherăiești, în scopul scoaterii din funcțiune, casării, demolării și valorificării acestora în condițiile legii

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 29. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul

introducerii unui bun

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 30. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 31. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 15/110/2016

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 32. Proiect de hotărâre privind respingerea documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE, ALEEA PARCULUI, TARLA 76, PARCELA 20, din municipiul Bacău, pe teren proprietate particulară, BENEFICIAR: NICOLAESCU GEORGE-CĂTĂLIN

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 33.  Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru al doilea semestru al anului 2015

Pozînarea Daniela-Director-Directia de Asistentă Socială a Municipiului Bacău

 • 34.A PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Național Ferdinand I la organizarea Conferinței Internaționale „MoldaviaMUN” în perioada 26-29 mai 2016.

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 34. B Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de

partener, împreună cu Asociația „Insula Cercetașilor” la organizarea „Festivalului Luminii”, în data de 8 mai 2016.

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

34.C Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea organizării unor evenimente, la Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău. Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Secretar Nicole-Ovidiu Popovici-există observații la ordinea de zi prezentată?

Dacă nu, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

X

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRĂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘEL MARIA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

NĂSTASE MARIA-RALUCĂ

X

13.

NECHITA NECULAI

X

14.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

15.

POPA LAURENȚIU

X

16.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

17.

STOICAN IULIAN VASILE

X

18.

ȘUȘTAC MIHAI

X

19.

TESCARU VASILE SORINEL

X

20.

TIMOFTE PAUL VALERI AN

X

TOTAL

20

-

-

Cu un număr de 20 voturi „exprimate", a fost aprobată ordinea de zi.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici- întrebăm DACĂ EXISTĂ VREO SITUAȚIE DE CONFLICT DE INTERESE SAU DE INCOMPATIBILITATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROIECTELE DE HOTĂRÂRE DE PE ORDINEA DE ZI, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ȘI ROG PE DOMNII CONSILIERI AFLAȚI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE SĂ ANUNȚE.

Nu există astfel de situații, astfel încât dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

LSe trece la punctul 1 ai ordinii de zi si dl. Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Chelaru Postolache Cristian, următorul supleant înscris pe lista de candidați ai Partidului Ecologist Român

Inițiator - DL. BÎRZUILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUTE DE PRIMAR

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Dl. Gavrilescu Comeliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Analiză și Relații Consiliul Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Dl, Președinte de sedintă-Stoican Iulian -îl invit pe domnul Secretar Ovidiu Popovici să facă apelul domnilor consilieri.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii au votat după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

COJOCARU VIOREL

X

7.

COSMA ELENA

X

8.

DRÂGUȘANU VASILE

X

9.

ENĂȘELMARIA

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

12.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

13.

NECHITA NECULAI

X

14.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

15.

POPA LAURENȚIU

X

16.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

17.

STOICAN IULIAN VASILE

X

18.

ȘUȘTACMIHAI

X

19.

TESCARU VASILE SORINEL

X

20.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

X

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Di.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian l invităm pe domnul Chelaru să se prezinte să depună Jurământul.

Dl.Chelaru Postolache Cristian depune Jurământul prevăzut de art.32 din Legea nr.215/2001.

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Consilier Nechita Neculai pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Emeric Dembroschi, fotbalist

CONSILIER LOCAL -NECHITA NECULAI

Dl.Consilier Nechita Neculai- Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Emeric Dembroschi, fotbalist, unul dintre cei mai buni fotbaliști români, declarat de presa internațională la Campionatul Mondial din Mexic, cel mai bun fotbalist, cel propus pentru statuie pe Aleea Fotbaliștilor din Mexic. Mai multe despre viața lui o să vă povestească colegii lui, el personal, cine o să ia cuvântul.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Dl. Gavrilescu Corneliu-Sef Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Compartiment Analiză și Relații Consiliul Local).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții. Se trece la procedura de vot secret.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-trecem la punctul următor sau...

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-as ruga din invitații domnului Emeric Dembroschi, aș vrea să invit pe cineva să ia cuvântul, dacă, din invitați, un laudațio, din partea a cine dorește. Am înțeles că sunt mai mulți invitați aici.

Di.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-domnul Costinescu, da?

Dl.Costinescu Corneliu-mă numesc Costinescu, fostul Președinte al Clubului. Aș vrea să vă redau câteva aspecte din activitatea acestui mare sportiv, care a contribuit foarte mult în ceea ce privește activitatea sa, a orașului nostru, al țării, fost component al Echipei Naționale la Campionatele Mondiale din Mexic, sportiv care a rămas cu o statuie în Mexic. Consider că de data aceasta, vreau să mulțumesc consiliului local că s-a gândit la această persoană, pentru că și-a adus contribuția și rămâne totuși ca o personalitate a orașului Bacău, care a reprezentat fotbalul pe plan internațional și local. Și pentru că i se acordă această distincție, cred că, i s-a acordat și acea statuie din Mexic, merită și această distincție dată de dumneavoastră. Vă mulțumesc.

DLNechita Neculai-domnul Ciocoiu?

Dl.Ciocoiu Cristian-bună ziua. Mi-a predat domnul Costinescu ștafeta, sunt actualul conducător al fotbalului băcăuan. Sunt foarte bucuros că suntem în prezent aici pentru a elogia marile performanțe ale domnului Dembroschi. Este o mândrie pentru noi și aș vrea să-i mulțumesc în special lui Marcel Nechita, pentru inițiativa pe care a avut-o și v-aș ruga ca pe viitor să fiți mult mai aproape de fenomenul sportiv. Vă mulțumesc. DLAndries George-în primul rând vreau să mulțumesc consilierilor locali pentru excelenta inițiativă pe care ați avut-o și aici vreau să-l felicit personal pe domnul consilier Nechita Marcel, ca inițiator de proiect. îmi este deosebit de plăcut să vorbesc despre nea Emi Dembroschi, una din personalitățile fotbalului românesc, un om care a contribuit mult la ridicarea fotbalului românesc, în special a fotbalului băcăuan, cum spuneam acum câteva săptămâni, probabil a fost unul dintre oamenii care au adus cea mai bună imagine Municipiului Bacău, județului Bacău, alături de Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu și alți câțiva. Avem foarte puțini oameni de calitatea lui nea Emi și merită cu prisosință acest lucru. Dumnealui, aici în Bacău și-a întemeiat familia, îl leagă amintiri extraordinare, aici s-a desăvârșit profesional, a terminat F.E.F.S.-ul, aici a avut cele mai mari performanțe, alături de Echipa Națională. Nu trebuie să uităm că Bacăul este, a fost și este un mare centru fotbalistic și aici fac o paranteză, aș vrea să nu uităm acest lucru. Și nu numai despre fotbal trebuie să ne gândim că aici la Bacău au fost cele mai mari talente începând cu Doina Melinte, cu gimnastica care a avut performanțe excepționale. Să ne amintim de Știința Bacău, care a ajuns în semifinalele Cupei Campionilor, să ne reamintim de Sport Club Bacău, care a fost prima echipă românească care a ajuns în Turul 4. Deci presa din România nu relevă, spune că Universitatea Craiova, nu știu ce echipă. Nu, Bacăul este singura echipă care a avut acces în Turul 4 al Cupelor Europene. Deci, este o mândrie deosebită pentru orașul nostru, că ne mândrim cu asemenea performanțe. Acum trei săptămâni, nea Emi a făcut o vizită de lucru la Stadionul Municipal și v-aș ruga și fac un apel către dumneavoastră. Știu, sunt probleme teribile ale municipalității. Mulți o să spună, lasă domnule că nu fotbalul acuma, sau sportul în general, e prioritatea. Haideți, cum ați găsit soluții astăzi, să găsim soluții și pentru viitor ca Bacăul să nu dispară de pe harta sportului românesc. Ar fi păcat. Aici s-au născut legende, se vor naște viitori performeri, dar fără sprijinul dumneavoastră, cu siguranță că acest lucru nu se va întâmpla. în continuare, vreau să mai spun câteva cuvinte despre nea Emi, a cărui activitate practic, se confundă cu perioada în care a activat în Bacău și știți dumneavoastră după aia el a mai activat o perioadă la Politehnica Timișoara, dar după cum mărturisea și dumnealui, aici la Bacău s-a simțit cel mai bine, cum vă spuneam, aici și-a întemeiat familia, aici s-a desăvârșit profesional. în afară de faptul că a fost un fotbalist de mare excepție, a fost și un model care ar trebui urmat de toți tinerii care practică un sport. Deci nu cred că ați auzit cineva despre nea Emi, cât a jucat în activitatea lui competițională, eu nu știu să fi luat un cartonaș roșu, deci a fost un om de o conduită ireproșabilă. Nu vreau să monopolizez discuția, mai sunt și alții, nu vreau să mă lungesc, eu atâta, un singur lucru vreau, să vă felicit încă o dată, municipalitatea, domnului Primar, domnului Viceprimar, doamna Viceprimar pentru inițiativa pe care ați avut-o. Este o mândrie, pentru mine este o mândrie, pentru sportul băcăuan. Vă mulțumesc tare mult.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-domnul Arădăvoaicei, dacă doriți să...

Dl.Arâdăvoaîcei Dorin-vin cu un cuvânt al altui om care apreciază evoluția în timp a marelui Dembroschi. Spun, marele Dembroschi, pentru că întâmplător am ajuns în 2007 la Guadalajara și am avut marele avantaj și noroc să iau legătura cu Președintele Clubului, care mi-a oferit câteva ore să-mi prezinte întreg clubul, locurile de unde s-au dat golurile Echipei României, mai ales cele cu Brazilia, m-am întors de acolo cu o casetă cu puțină iarbă din locul unde s-a centrat dar și cu puțină iarbă din locul unde Dembo a dat golul. Vreau să vă spun că Guadalajara are un anumit stil de a iubi oamenii. Și îi ține minte. Știau că a murit Mopsul, știau că Emeric Dembroschi există, știau o întreagă istorie pe care foarte puțini și-o mai amintesc. Faptul că am reînviat această idee, am zgândărit puțin la comoara trecutului, pe care n-aș vrea s-o suportați ca o povară, comoara asta trebuie înnobilată și continuată. Iar dacă nu știm să ne evidențiem eroii, eroi înseamnă statui în ghilimele, care oferă modele pentru generația care vine și cuvântul lui Dinu, care la plecare mi-a spus: „eu nu sunt acolo, dar poți să spui atât, un caracter desăvârșit, un om deosebit și să mă socotească și pe mine din această viță moldavă cu legăturile mele de la Bîrlad.

Bacăul a fost și este un centru al fotbalului din toate timpurile. Că astăzi treceți printr-un moment greu e cu totul altceva, dar faptul că aveți trecut, trecutul nu mai poate să-1 facă nimeni. Viitorul poate să-l facă mulți. Prezentul e în mâna dumneavoastră, dar trecutul nu-1 mai poate face nimeni. Iar trecutul rămâne ceea ce, piatra de căpătâi a tuturor. Sunteți născuți, crescuți și educați într-un spirit. Dacă nu aveți trecut este foarte greu să construiești”.

Va mulțumit cuvântul lui Dinu și această relevație pe care am avut-o la Guadalajara. E adevărat, au vrut să facă statui. Poate la Tisa de unde este el, are statuie acolo. Deci, cei din Tisa, n-a jucat la Tisa să zicem, a jucat la Bacău. Cred că este nevoie de niște stele, de niște simboluri care să rămână pentru că într-o ședință ca aceasta poate să rămână un simbol, ci în niște lucruri chiar fizice, dacă vreți, materiale. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Am avut această datorie sinceră de la Cornel Dinu, care nu trece printr-o perioadă foarte bună, ca să spun așa, ca să se poată deplasa și rămâneți cu această idee, un model de om, de caracter, de fotbalist și de ce nu pentru întreaga Românie, nu numai pentru Bacău. Este poate cel mai bun fotbalist, care a lăsat atâta imagine în străinătate. DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulîan-da. mulțumim mult.

DLViceprimar Bîrzu Ilie-multumim.

Dl.Consilier Nechita Neculai-da mulțumim. Maestre, poate ne spui și dumneata câteva cuvinte.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-o clipă, după.... DLViceprimar Bîrzu Ilie-dăm diploma. Rezultatele.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-rezultatele. domnule Nechita. DLConsilier Nechita Neculai-dacă a luat cuvântul, acum îl oprim. DLEmeric Dembroschi-cum doriți.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-rezultatul procedurii. Așa e procedura.

DLEmeric Dembroschi-bună ziua și bine v-am găsit. în primul rând vreau să mulțumesc domnului Primar, domnului Viceprimar, domnului Consilier pentru această onoare și această distincție, pe care mi-ați acordat-o. Sigur e greu să vorbesc după atâtea elogii de la colegii și de la cunoștințele mele. Mă simt puțin emoționat în cadrul ăsta, dar vreau să spun că, să mulțumesc în continuare echipei de fotbal la care am activat, unde unii nu mai sunt între noi, Dumnezeu să-i odihnească, iar cei care sunt aici, mulțumesc că au venit și au participat: Nicu Vătafu, Pană, Munteanu, Margasoiu și bineînțeles colegul meu cel mai nou, cu care am și jucat, George Andrieș.

Deci, mai vreau să mulțumesc în mod special soției mele care e lângă mine și care a participat aproape 50 de ani la toate evenimentele sportive cu mine. Sper să fie și în continuare lângă mine. Așa. Vreau să spun că la Bacău m-am simțit cel mai bine, în acest an în care am fost la Bacău m-am simțit cel mai bine în viața mea. De ce? Fiindcă aici am debutat, aici am promovat la Prima Ligă, aici am fost în echipa Națională, aici am fost în Preliminariile Campionatului Mondial de două ori, aici am avut glorie sportivă, s-a amintit mai înainte, calificare în Turul 4 a Sport Club Bacău în Cupa Orașelor, Târgurilor, aici am făcut facultatea, aici m-am însurat, am avut și copilul tot aici, deci Audi Dembroschi pot să mă consider peste 50%-60% că aparțin Bacăului.

Am găsit noi prieteni și mulțumesc și pentru domnul Nechita, pentru efortul pe care l-a făcut, pentru domnul Vasile Păun care ne-a găzduit și am făcut un nou prieten și ne simțim foarte bine în preajma lui, Andrieș și nu mai vorbesc de Nicu Vătafu, care a fost mare fotbalist, președinte, antrenor, domnului Costinescu, care e aici și toți ceilalți, ar fi meritat și dânșii care au pus umărul la dezvoltarea fotbalului din Bacău. Aici mai pot să-1 spun și pe domnul Chivorchian, a fost Secretarul General al Federației Române de Fotbal și unul dintre cei mai reprezentativi oameni la ora asta, tot din Bacău e. Deci Bacăul a avut valori, Bacăul a avut valori sportive, conducători mari și bineînțeles tatăl domnului Burleanu, aici și el și îl salut și bineînțeles Președintele Federației Române de Fotbal, domnul Burleanu, care este tot din Bacău, cel mai reprezentant om în fotbalul românesc la ora asta. Eu ce să vă spun, vă mulțumesc tuturor că m-ați ascultat. Aș fi vrut să spun că dorința mea ar fi să mai fie un stadion frumos, să fie și echipă pe măsura stadionului și cineva să mă și depășească, până când sunt în viață. Atât, mulțumesc. DLPresedinte de sedinta-Stoican Iulian-da. mulțumim.

DLEmeric Dembroschi-tinând cont că peste trei zile e Paștele, eu vă urez un Paște Fericit. Mulțumesc.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-multumim. sănătate. Domnule Nechita, rezultatul vă rugăm.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Emeric Dembroschi, fotbalist

CONSILIER LOCAL -NECHITA NECULAI

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VI

  DTUB

  ’ENTRI

  IONTB

  IULE

  1.

  Art. 1 - Se conferă ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Emeric Dembroschi, fotbalist.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Viceprimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Viceprimarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-si pentru viitor, conducerea primăriei, poate la inaugurarea stadionului nou, când va fi gata, ne gândim la un botez pe un nume celebru, de fotbalist. Da? Mulțumesc.

Domnul Viceprimar cu atribuții de Primar, Bîrzu Ilie, înmânează Diploma și Cheia Orașului Bacău, domnului Emeric Dembroschi.

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-multumim tuturor care au fost prezenți aici, invitați, comunității băcăuane, celor care s-au implicat în acest eveniment și adaug și eu mulțumiri gazdei, domnul Păun, care s-a ocupat de găzduirea domnului Dembroschi și celorlalți care s-au implicat din foștii fotbaliști, foștii antrenori pentru că într-adevăr o zi frumoasă, o zi a recunoștinței pentru cei care au marcat sportul și în special fotbalul băcăuan. într-adevăr, avem o datorie față de comunitatea băcăuană pentru un nou stadion. Vreau să vă spun că acum 10 zile am fost la București împreună cu domnul Administrator Public, domnul Pădureanu și am depus documentația la Compania Națională de Investiții și la Ministerul Dezvoltării pentru a face în parteneriat un stadion nou. Avem obligația de a face această investiție. Pentru mine personal, sunt copleșit de emoție, pentru că vă spun un amănunt. Eram copil, sunt născut la Secuieni și luam fructe din grădină, veneam la Bacău, le vindeam în piață și mergeam să-1 văd pe Emeric Dembroschi și astăzi să ajung să-i înmânez diploma de cetățean de onoare. Cred că m-a ajutat și Dumnezeu să trăiesc asemenea clipe. Vă mulțumesc și felicitări. DLAndries George-domnule Președinte de ședință, dacă sunteți amabil să ne acordați o pauză pentru presă și pentru nea Emi, care are de suportat un drum lung, Bacău-Timișoara, pentru presă și pentru prieteni, pentru fotografii.

DLPresedinte de ședință Stoican Iulian-da. corect. Da, vă invitam. Afară aici este pregătită o masă pentru dumneavoastră și pentru presă.

DLAndries George-vă mulțumesc foarte mult, o zi bună în continuare și felicitări pentru eveniment.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-da. continuăm ședința?

3» Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Arădăvoaicei Dorin, profesor emerit

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-prin Adresa 2199 din 11.04.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.65101 din 13.04.2016, transmisă de către dr.ing.ec.Costel Ciocea, președinte și director general al SIF Moldova S.A. adresă transmisă de către Clubul Sportiv Dinamo București, precum și recomandarea transmisă de către doamna Doina Ofelia Melinte, profesor, antrenor emerit, fost Director al Direcției pentru Sport și Tineret Bacău în perioada 1996-2009, președinte al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret Bacău în perioada 2009-2012, în prezent vicepreședinte al Agenției Naționale Anti-Doping, se propune acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Bacău domnului Arădăvoaicei Dorin, pentru dăruirea, priceperea și abnegația de care a dat dovadă în întreaga sa carieră.

întreaga sa activitate ca dascăl, ca antrenor, ca sportiv și ulterior ca director al Sport Club Municipal Bacău, s-a derulat în aproape 45 de ani, sub dorința de a fi mereu primul, convingându-i pe cei din jur să-i fie aproape și să îl susțină. Un număr de 129 campioni olimpici, mondiali și europeni, 10.019 campioni naționali la seniori, tineret și juniori, în cei 18 ani de activitate ca manager, au făcut ca Sport Club Municipal Bacău să ocupe locul 1, în ierarhia sportului românesc.

Personalitate marcantă a sportului românesc, profesorul emerit Arădăvoaicei Dorin a fost onorat de către Președintele României, în semn de apreciere și prețuire a îndelungatei și valoroasei activități sportive și de management sportiv, pentru meritele avute în pregătirea și coordonarea sportivilor și personalul tehnic la jocurile olimpice, mondiale și europene, cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a D-a și Medalia Națională „Serviciul Credincios” clasa a Ii-a.

Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău domnului Arădăvoaicei Dorin vine ca o recunoaștere firească a meritelor sale și față de cele de mai sus, vă propun să adoptați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Dl. Gavrilescu Comeliu-Sef Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții asupra proiectului.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-până se votează, aș dori din invitații domnului profesor, dacă dorește cineva să ia cuvântul pentru un laudațio.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-domnule Nechita, un microfon aici, vă rog.

Doamna Ingrid Istrati-bună ziua. Mă numesc Ingrid Istrati, sunt directorul Clubului Sportiv Municipal din Onești și ținând cont de faptul că sunt ultimul învățăcel al domnului Dorin Arădăvoaicei, noi fiind o echipă din anul 2010 și până în prezent, dumnealui fiind mentorul meu în continuare în ceea ce înseamnă strategie sportivă. Aș dori să-mi permiteți doar să vă citesc 4 rânduri în care am încercat să cuprind esența întregii activități a domnului Arădăvoaicei și ceea ce reprezintă dumnealui pentru sportul românesc.

Domnul Președinte de sedintă-Stoican Iulian-cu mare plăcere.

Doamna Ingrid Istrati-..Sportiv și mentor, Talent și Performanță, Viață clădită pe sport și dăruită acestuia, mii de medalii, naționale, mondiale și olimpice, Mii de campioni, dăruire, pasiune, seriozitate, tărâmuri din lumea întreagă binecuvântate de pașii dumneavoastră și pentru toate acestea, recunoștința tuturor poartă denumirea de Dorin Arădăvoaicei, viitor cetățean de onoare a Municipiului Bacău.”Vă mulțumesc. Domnul Președinte de sedintă-Stoican Iulian-domnule Nechita, rezultatul votului.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Arădăvoaicei Dorin, profesor emerit Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 1. Consilieri prezenți-21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-21

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se conferă ..TITLUL DE CETÂTEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Arădăvoaicei Dorin, profesor emerit.

  S-a adoptat

  21

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Viceprimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

  S-a adoptat

  21

  9

  0

  3.

  Art. 3 - Titlul. Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Viceprimarul Municipiului Bacău cu Atribuții de Primar în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  21

  1)

  0

Domnul Președinte de sedintă-Stoican Iulian-vă invităm, domnule Primar, să-i înmânați diploma. Felicitări.

Domnul Viceprimar cu atribuții de Primar, Bîrzu Ilie, înmânează Diploma și Cheia Orașului Bacău, domnului Arădăvoaicei Dorin.

DLArâdăvoaicei Dorin-îmi dați voie? M-am luat după procedura trecută, celui dînanintea mea și atunci voiam să urmez calea identică și am stat mai potolit, așa. Vreau să vă spun un singur lucru. E un moment extraordinar în viața mea. Dincolo de ce s-a întâmplat, s-au derulat 11 ani de când n-am mai intrat în primărie. Articolul din „Gardianul” scris de Horia Alexandrescu, cu care am discutat aseară, se numea „Crima de la Bacău”, dar iată că omul s-a întors la locul crimei, așa cum se pare că scrie în romanele polițiste. Vreau să înțelegeți că Bacăul a reprezentat, reprezintă și va reprezenta, pentru mine, cartea de căpătâi. Aici am pus în practică tot ce am învățat înainte, în timpul și după. Sportul este un factor de cultură și de artă, nu lucrează cu lucruri în serie, ci cu lucruri artizanale. Este greu să crești 129 de campioni mondiali, europeni, olimpici, într-un oraș care poate n-a înțeles că a însemnat pentru istoria sportului românesc, în momentul cel mai critic, după revoluție, după acea cădere vertiginoasă, un umăr pus puternic și a dus în arena internațională campioni olimpici. Să nu uitați, Bacăul este în cele 189 de orașe care au mai mult de 3 campioni olimpici de pe acest Mapamond. Lumea nu știe sau trece cu vederea. Mai mult de 3 campioni olimpici înseamnă enorm. Gândiți-vă că astăzi delegația României se chinuie să încarce avionul și nu știe dacă se va întoarce cu vreo medalie de aur, sau cu vreo medalie. Iar Bacăul în acele momente a început cu atletismul, acolo unde lolanda Balaș, ne-a părăsit de curând și Dumnezeu s-o odihnească acolo unde este, a lăsat recordurile mondiale uitate, dar a venit o Mihaela Melinte care a adus 9 recorduri mondiale și a adus din nou în ochii lumii atletismul românesc. Gândiți-vă că la Olimpiadă a mers Rîpanu, a mers Melinte, a mers Solomon, a mers Moroșanu, sunt 18 atleți care au trecut în eternitate prin participarea la Jocurile Olimpice. Gândiți-vă că acum îmi este greu mie să vă spun suta asta de campioni modiali, europeni și olimpici. O țin minte. Poate să-mi fure toate actele și toate datele sunt la mine în cap, atât m-am chinuit să ajung acolo. Ba, prin ce mi s-a întâmplat în 1989 când domnul Costinescu m-a onorat și a riscat, pentru că eu veneam cu o activate în domeniul sportului școlar la 12 discipline sportive, fusesem la aproape toate finalele de atletism, de box, de lupte, de gimnastică, mă rog, făcusem primul Campionat Național, model australian, de înot, la T.I.R., la Biatlon, la Ski, aveam echipa de fotbal și mă bucur că lângă mine este aici domnul Biță Cosma, am făcut un eveniment extraordinar în fotbalul românesc. Eu, diriginte la o clasă, am ajuns între primele 4 echipe la Juniori ale României la fotbal, lumea nu știe, cu 7 elevi din clasa mea. Deci în primele 4. Nu e o rușine, am pierdut cu Rapid cu 16-0 și ne-a dat 8 goluri Neagu. Dar ca să ajungi cu 7 copii dintr-o clasă, toți 7 au jucat în Divizia B la Piatra Neamț și la Tumu Severin. Eu îi țin minte foarte bine: Bălan, Berendea, Scorușchi, Capmare, aproape că parcă îi văd în față. Dl.Cosma-Tapalagă...

DLArădăvoaicei Dorin-uitati. că domnul Cosma și acum se leagă lucrurile, domnul Cosma este urmașul primului om din România, care a obținut titlul de doctor în sport, ca să spun așa mai pentru toată lumea. Deci primul om care a luat doctorat în sport se numește Bucur, are din moștenitorii de familie, să spunem, sunt doi aici, altă glorie pentru Bacău, așa cum a fost doctorul Arsene, cum a fost, cum sunt marii artiști care i-ați onorat și așa mai departe. Orașele care n-au statui sunt orașe moarte. Orașele care n-au trecut sunt orașe moarte, orașele fără viitor. Vreau să vă mai spun că am plecat de la școală cu regrete masive să zic așa, că las ceva în urmă. Mă chemase la MIRA Baia Mare antrenor, îmi doream și eu o afirmare pe plan național, din punct de vedere profesional și la chemarea domnului Costinescu și a răposatului Grigore Viorel, pe care n-aș vrea să-l uitați, am un moment și eu de amintire, am zis - da. Nu știam cine câștigă, eu, Sport Clubul, sau pierde școala și baschetul românesc pe cineva. Cert este că cei care pierdeau erau siguri de ce pierd. Cei care câștigau riscau foarte mult cu mine. Nici eu, în acele clipe nu eram sigur. Eram șovăielnic, eram cu gânduri aiurea. Am înțeles atunci când domnul Costinescu, din cauza stării de sănătate a trebuit să părăsească corabia, am înțeles ce mă așteaptă. în primul rând o echipă de fotbal care n-are voie să retrogradeze cu mine și un club care-și dorea afirmarea. Acum, după atâția ani de zile stau, uitându-mă prin oglinda retrovizoare și-mi spun ce am realizat, într-un moment decisiv al vieții mele, o mamă bolnavă în spital, un frate într-un accident grav la Oradea, fost sportiv de performanță, eu dornic să mă afirm, să intru cu echipa de baschet în divizie, să câștig Campionatul Național de Juniori Școlari la Satu Mare. Ce am realizat atunci în 1988: am pierdut mama și mi-am salvat fratele, am intrat în divizie, am ieșit campioană. Și atunci am înțeles că, cale de întors nu există și că trebuie să mă bat pentru mine ca profesionist, pentru oraș, pentru cei care au avut încredere în mine. Drumul a fost drept, drumul a fost lung, presărat cu reușite, cu nereușite, cu clipe de durere și de ce să n-o spun de mici regrete. Dar acum, după atâția ani, vreau să cred, cei care sunteți prezenți aici și cei care n-au putut să vină, că vă mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, pentru faptul că m-ați provocat la o luptă pe care nu știu dacă o s-o înțelegeți cu toții, în care n-am avut voie să întorc capul nici la stânga, nici la dreapta, decât în dorința să fiu mai bun decât Steaua și Dinamo, să fiu cel mai bun club din România, să mă afirm în Europa și în lume. Este greu să înțelegeți, pentru că astăzi suntem într-o situație de declin total cu sportul românesc. Am avut însă în spate o echipă extraordinară de antrenori, care toți au ajuns antrenori emeriți. Toți au ajuns antrenori care au condus loturi naționale. Sunt 38 de antrenori emeriți. Sunt 62 de oameni care au îmbrăcat, au luat această diplomă de sportivi emeriți, maeștri emeriți ai sportului și maeștri ai sportului sunt cu sutele. Gândiți-vă că ce s-a întâmplat la Bacău se numește miracol în sportul românesc. Nu sunt cuvinte de reclamă, nu sunt cuvinte, mulți m-au socotit că sunt trufaș, că simt dificil, că sunt, chiar că se lucrează greu cu mine. Da, se lucrează greu cu mine în momentul în care nu te înrolezi în acest batalion avangardă în care îți dorești numai și numai locul 1. Nu-1 realizezi întotdeauna locul 1, că nu se poate. Dar te învață această lovitură pe viață ce trebuie să mai faci ca să fii pe locul 1. Sigur că vă plictisesc. Am avut elevi care au ajuns oameni. Oameni mari. Acum încep cu cei din spate. Cu un PETRUS care a fost Șeful Baroului de Avocați, a fost un Ceocea Costel, care este directorul S.I.F Moldova, a fost un Prelici care este Șeful unei Clinici de Chirurgie

Urologică la Munchen, a fost un Cataramă, a fost un..., nu știu dacă vă fac lista vă speriați. Vă speriați câți au trecut prin mâna mea. Și atunci am înțeles că menirea mea a fost să creez valori, să le onorez până la capăt. Și pentru că e Paștele, ne paște pe toți, ca să spun așa, pentru că, cuvintele mamei mele „toate la timpul lor și ouă roșii la Paști” au rămas de-a pururi, pentru că o altă expresie citat, tot a mamei mele „cel mai mare lux al vieții este să-ți faci meseria care-ți place”și pentru că am avut în spate o familie extraordinară.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-multumim. domnule Arădăvoaicei. Felicitări.

DLArădăvoaicei Dorin-fără familie nu pot. Dacă îmi dați voie și familia mea să vină lângă mine.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-da. bineînțeles.

DLArădăvoaicei Dorin-haideti să veniți lângă mine. Bine că am numai doi copii, că... Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-doi copii și șase nepoți.

DLArădăvoaicei Dorin-ei sunt vinovății.

Nu vă ascund că și domnul Primar este aproape de doamna Dirigintă. Vinovății fără vină. O să vedeți că și clipele astea, tot în competiții, vi se desfășoară memorialul durerii, nu, nu, Doamne ferește că am vorbit prostii, Cupa Nadia Comăneci, cu care m-am întâlnit duminică, vineri și am stabilit, e o Cupă care se derulează timp de 6 ediții și doamna Directoare a plecat la ședința tehnică. Să nu uitați, s-au finalizat, mai adaug, 5 competiții care nu vor mai avea egal în România niciodată, Campionatul de gimnastică din 2003 a fost o competiție de nivel internațional, datorită celor care au contribuit și nu oricum, este vorba de Vasile Păun și toată echipa care era atunci, Campionatul din 1996 de box, care a adunat în 7 zile, 15-16 mii de spectatori, acum îi numărați în sală, 7, 9, 15 cînd inițial a fost 50, zeci, mii de spectatori. Amintiți-vă, ne vorbesc pozele, a fost Campionatul Național de lupte, Campionatul Național de Natație și de Sărituri în apă. Nu uitați prima întâlnire Amsterdam-Bacău și clubul care a mers în 1997 în deplasări internaționale în acest oraș cunoscut în Europa. Sunt multe de spus, ceea ce vă rog eu acum, în clipele astea, ca Monica Roșu, care trece printr-un moment greu, era prezentă aici, moment greu, are tatăl bolnav că altfel venea cu mare plăcere, cred, domnule Primar că v-a dat telefon ieri. E nevoie de, să nu mai avem licee cu nume de sutien și nume de pantof. Liceul Sportiv de fotbal are nevoie de un nume, ar putea fi Coțcan, Sala de Gimnastică de la Bacău ar putea ca să se numească Monica Roșu, pentru că două medalii de aur la Olimpiadă, sunt lucruri rare. Puțini în lume de acest tip. Și eu cred că datoria dumneavoastră și a noastră că după 60 de ani de locuit aici ce să mai fiu? Unde aș putea să mă duc: la Sibiu, la Brăila, la Galați? Nu mai merg nicăieri, sunt al dumneavoastră. Am și loc la cimitir, dacă vă interesează, tot de primărie dat, adică să nu fug de aici și când nu voi mai fi. Ceea ce vreau să mă înțelegeți, căutați în timpul care urmează să creați această legătură între generații, între valori și să le cultivați. Pentru că altfel nu mai suntem pe nicăieri.

DLViceprimar Bîrzu Ilie-multumesc. Felicitări încă o dată.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-felicitări. Și rămânând în aceeași....

DLViceprimar Bîrzu Ilie-domnul Timofte vrea ceva. Domnul Timofte are, mâine e ziua veteranilor, astăzi este o adunare a lor și chiar vrem să-l împuternicim din partea consiliului și din partea primăriei să ne reprezinte acolo.

DLSecretar Nicoiae-Ovidiu Popovici-consemnati vă rog și în procesul verbal că domnul Timofte s-a retras.

Domnul Consilier Timofte Paul Valerian iese din Sala de ședință.

Doamna Consilier Cosma Elena-ne permiteți și nouă să felicităm?

DLViceprimar Bîrzu Ilie-da. da poftiți.

Doamna Consilier Cosma Elena-sincere felicitări, emeriților sportului băcăuan. Și concluzia este următoarea. Trecutul a fost glorios, prezentul este dezastruos. Cu cheia pe care ați primit-o veți deschide un orășel, din păcate, fără stadion. Vă doresc viață lungă, cu sănătate și sărbători fericite.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-în aceeași notă, supun discuției Punctul 4 al ordinii de zi și îl invit pe domnul Viceprimar Bîrzu să prezinte Expunerea de motive.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si DL Președinte de ședință - Stoican Iulian. dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Agop Vasilica Florentina și domnului Agop Comeliu, profesori -antrenori emeriți

Inițiator-DL. BÎRZU ILIE-VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DLViceprimar Bîrzu Ilie - Prin adresa înregistrată la instituția noastră cu nr. 26588 din 13.04.2016, transmisă de către doamna Doina Ofelia Melinte, profesor antrenor emerit, fost director al Direcției pentru Sport și Tineret Bacău în perioada 1996-2009, președinte al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret în perioada 2009-2012, în prezent vicepreședinte al Agenției Naționale Anti-Doping, precum și recomandarea transmisă de către domnul profesor emerit Arădăvoaîceî Dorin, fost director al Sport Club Municipal Bacău, în perioada 1988-2005, se propune acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Bacău domnului Agop Comeliu și doamnei Agop Vasilica Florentina, pentru dăruirea, priceperea și abnegația de care au dat dovadă în întreaga lor carieră.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-domnul Secretar să prezinte avizele.

DLViceprimar Bîrzu Ilie-numai un pic. Fost sportiv de performanță la Sport Club Municipal Bacău, în perioada 1964-1972, absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, specializarea gimnastică, domnul Agop Comeliu a activat ca profesor de educație fizică la Școala nr. 30 din Bacău, în perioada 1977-1988, în paralel cu profesia de antrenor de gimnastică în cadrul Sport Club Municipal Bacău. Antrenor emerit din anul 2005, în cei 40 de ani de activitate la Sport Club Municipal Bacău a obținut 98 de medalii pe plan național și 41 de medalii pe plan internațional. Cel mai talentat sportiv descoperit și format de către antenorul Comeliu Agop a fost gimnasta Monica Roșu, care a obținut două medalii de aur la Jocurile Olimpice desfășurate la Atena în anul 2004, două medalii de aur la Campionatele Europene de la Amsterdam din anul 2004 și o medalie de argint la Campionatele Mondiale de la Anahaim din anul 2003. în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată ca antrenor, descoperitor și formator de talente sportive de excepție, i-a fost conferit Ordinul ,,Meritul Sportiv” în clasa a II-a, de către Președintele României.

Doamna Agop Vasilica Florentina a fost gimnastă de performanță în cadrul Sport Club Municipal Bacău, în perioada 1979-1988. începând cu anul 1990, a activat ca instructor sportiv, apoi ca antrenor în cadrul Sport Club Municipal Bacău, iar din anul 2005 a fost promovată ca antrenor emerit de către Federația Română de Gimnastică. în cei 26 de ani de carieră în antrenorat, a obținut 58 medalii pe plan național și 37 medalii pe plan internațional și a promovat 10 sportive la loturile naționale ale României de juniori și seniori. Este arbitru internațional de gimnastică artistică începând cu anul 1997, oficiind la 29 de competiții internaționale (Festivalul Olimpic al Tineretului European, campionate europene, etape de cupe mondiale, concursuri ale echipei naționale de gimnastică a României). în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată ca antrenor, descoperitor și formator de talente sportive de excepție, i-a fost conferit Ordinul „Meritul Sportiv” în clasa a II-a, de către Președintele României.

Conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău domnului Agop Comeliu și doamnei Agop Vasilica Florentina vine ca o recunoaștere firească a meritelor lor și față de cele de mai sus, vă propun să adoptați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Dl.Secretar Nieolae-Ovidiu Popovici-prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții asupra proiectului.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Agop Vasilica Florentina și domnului Agop Comeliu, profesori - antrenori emeriți

Inițiator - DL. BÎRZUILBE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 1. Consilieri prezenți în sală-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. cri

  PREVEDERE A CARE S-A VOTAT

  NI

  UMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1 - Se conferă ..TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” doamnei Agop VasilicaFlorentina,profesor - antrenor emerit.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art. 2 - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Agop Comeliu, profesor - antrenor emerit.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  Art. 3 - Viceprimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

  S-a adoptat

  20

  D

  0

  4.

  Art. 4 - Titlurile. Diplomele si Cheile Orașului vor fi înmânate de Viceprimarul Municipiului Bacău cu Atribuții de Primar în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

Proiect adoptat. Felicitări.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-felicitări doamnei și domnului Agop și-i invităm în față pentru a li se înmâna cheia și diploma Municipiului Bacău. Felicitări încă o dată. Dacă domnul sau doamna Agop, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte. Doamna Agop Vasilica-domnul vorbește.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-ca în familie. Sunt niște reguli și în familie. Corect.

Domnul Agop Corneliu-stimate domnule Primar, stimată doamnă Viceprimar, stimat domnule Viceprimar, stimați membri ai Consiliului Municipal Bacău. Ziua de astăzi pentru mine este o zi specială, deosebită, cum au fost și cele în care am spus da în fața ofițerului stării civile, când s-au născut cele două fiice ale mele, Diana și Sevora, când sportiva Monica Roșu a obținut titlul de capioană olimpică în 2004, când cuplul de antrenori Vasila și Comeliu Agop au fost premiați cu Ordinul Meritul Sportiv de către Președintele Statului Român. Acordarea Titlului de Cetățean de Onoare a Municipiului Bacău mă onorează, mulțumindu-vă sincer tututror celor care ați hotărât ca soții Agop să fie alături de marile familii reprezentative de cetățeni ai orașului nostru. într-adevăr niciodată să nu spui niciodată. Nu am sperat ca după 12 ani, totuși să ni se confere titlul de cetățean de onoare. Dar știm cu toții că fructul cel mai prețios din lume rămâne recunoștința. Garanția reușitei noastre s-a datorat spiritului de echipă, echipă din care a făcut parte soția mea, eu, domnul Președinte Arădăvoaicei și ceilalți membri ai clubului, iar performanța a fost pariul nostru zilnic, înobilat cu multă nebunie. Pentru că a fi antrenor de gimnastică trebuie să ai și un pic de nebunie. Trebuie să renunți la concedii, trebuie să ajungi să cobori Ia vârsta celor pe care îi pregătești, să-i păzești să nu cadă în marea prăpastie a necunoștinței. Ca atare, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dat această onoare și am reușit să intrăm în rândul celor din familia sportului românesc, oamenilor care și-au adus contribuția la toate competețiile internaționale și naționale. Vă mulțumesc.

DLArădăvoaicei Dorin-pentru ca lucrurile să aibă o legătură, eu l-am recomandat și nu întâmplător, pentru că în spatele nostru mai sunt și clevetitori, unii spun că nu a descoperit-o Agop, că a descopert-o alcineva. Da, așa e în viața asta a noastră, cineva e cel care aduce copilul la sală și vreau să vă spun acum și pentru presă, a fost adusă de mama ei la sală. Pentru că discuțiile sunt de domeniul bârfelor și trebuie să punem punct acum. A fost adusă de mama ei la sală. S-a constituit o grupă, în care un alt răposat, Măgirescu, profesor universitar care s-a retras de la club și rămăsese grupa, o grupă frumos făcută, formată din 12 copii de mare perspectivă, dintre care care pot să spun că putea să fie echipa României la un moment dat și a venit un moment critic, pe care iar nu-1 știți, presa l-a anunțat atunci cu litere pompoase, 10 din cei 12 copii au plecat la Focșani cu antrenoarea Brînzei, iar la începutul anului noi nu mai aveam grupă. Au urmat procese la Tribunalul din Focșani, hi care am fost prezent, nu aveam nicio vină, ajunsesem să ne judecăm pentru copiii care au plecat din Bacău. Astăzi cred că nu mai puteam vorbi de o dublă campioană olimpică dacă acele procese care au durat vreo șase luni, neapărați de nimeni, n-am avut nici avocat așa cum sunt toate cluburile din România la ora actuală, ne-am dus singuri amândoi, ne ducea cu mașina Hurghici, la două săptămâni iar proces, până când ne-a fost și rușine, unii erau pentru crime, unii pentru furt și așa mai departe și apăream noi doi Tanda și cu Manda în proces, care ne războiam să ne luăm copiii acasă. Astăzi avem o campioană olimpică, datorită muncii lor, sacrificiilor lor și așa mai departe. Celor care au încercat la sfârșit să se aureoleze cu asemenea merite, inclusiv antrenoarea Brînzei care a devenit antrenoare emerită, a primit și ea Ordinul pe care l-a dat Guvernul atunci, la propunere și făcuse chiar un scandal, am tăcut. Dar acum, pentru că este un moment al spovedaniei, e săptămâna patimilor și pentru ca alții să nu mai aibă loc de comentarii, ele, aceste personaje, nu vreau să știu de ele, dar vreau să știți de acești oameni care și-au sacrificat familiile, copiii au crescut acolo și sunt doi copii eminenți, copii care n-au luat nouă. Deci să-i crești în sală, să sacrifici totul pentru acea sală care merită să fie numită, de aceea și spun să fie numită Monica Roșu și v-aș ruga, că n-o să venim toată ziua pe la dumneavoastră să ne spovedim. Ne spovedim acum, că dacă e și Paștele și am venit la momentul ăsta, luați-ne așa cum suntem. Cred că se poate face din această sală un nume, fără nume cu nume și din acești oameni să înțelegeți, puțini se mai nasc în România și se mai sacrifică de genul ăsta. Casa lor a fost sala. Am plecat în Germania, am plecat în Franța, am adus de acolo, ne-au dat, cerșeam materiale sportive, ne dădeau materiale sportive toată lumea, iar la Arc, acolo unde noi aveam relația, cea mai mândră formație de gimnastică acolo, aproape că e fost părtașă la realizările pe care le-am avut. Pentru că ne-au chemat mereu, ne-am dus la consursuri, că a fost la Lissone, că a fost la Arc, că a fost la ruși, nici nu mai știu pe unde n-am fost cu ei. Iacătă că încă o dată se adeverește că pasiunea, dar mai ales motivațiile, care în ultima perioadă nu mai există. Gândiți-vă la astea și zic eu că totul va fi bine. Iar eu, în încheiere, că nu pot să spun decât atât. Că vreau să ofer, că toată lumea oferă zic eu, acestui oraș care mi-a acordat, când spun oraș mă uit la toată conducerea, la toți cei care sunt, mi-au acordat această șansă să alcătuiesc o carte de căpătâi, care conține aproape 1000 de pagini, pe care n-o să aibă nimeni niciodată în România, dar vreau să fiu ajutat. Pentru că această carte are, mi-este greu să selecționez din cele 15.000 de poze și din cele 70.000 de articole. N-are nimeni în România, cei care au venit și s-au pus în genunchi și au zis că nu poate să existe un om nebun ca mine. Luați, lăsați-mi nebunia mea deoparte și ajutați-mă s-o pun pe, pe hârtie o pun eu, dar trebuie să fiu ajutat. E o carte grea și este cartea de căpătâi pentru sportul băcăuan.

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie Vă mulțumim, domnule profesor. Am reținut cadoul dumneavoastră.

Dl.Arădăvoaicei Dorin-cred că v-am plictisit suficient. După 11 ani, merit și eu câteva minute de atenție.

DLViceprimar Bîrzu Ilie-am înțeles, mulțumim.

DLAgop Corneliu-cum era normal, dacă nu a fost Monica, am avut plăcerea s-o invit pe Vicecampioana Europeană Neagu Mădălina. Vă urez Sărbători Pascale pline de lumină și de sănătate.

DLViceprimar Bîrzu Bie-dacă Mădălina vrea să ne spună câteva cuvinte. DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-si poate dezvoltați ramura de gimnastică și cu o echipă de băieți, la gimnastică la Bacău.

Doamna Agop Vasilica-avem băieți la gimnastică, sunt la început.

Domnișoara Neagu Mădălina-bună ziua. Vreau să vă spun că simt foarte mândră că mă simt astăzi aici, sunt alături de profesorii mei, care vreau să spun că m-au crescut absolut de mică. Sunt foarte mândră de ei și le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine și cum m-au realizat. Vă mulțumesc.

DLViceprimar Bîrzu Ilie-bravo.

Domnișoara Neagu Mădălina -și domnului Arădăvoaicei.

Dl.Arădăvoaicei Dorin-nu. nu, ca să vedeți cum se leagă lucrurile. Tatălui Mădălinei, i-am fost eu profesor, nimic întâmplător. Așa e viața. Iar aici am uitat să-i mai pomenesc pe toți, că-s directori de întreprinderi, Barleta e prezentă, un om, un șahist de mare valoare, să rămână cel care a fost un baschetbalist deosebit. Mă uit și nu vreau să scap pe nimeni din cei care au venit lângă mine, pe domnul Olteanu, care a scris 100 de primăveri despre sport club, dar e de 25 de ani. Dar eu am scris ce-a rămas.

DLPresedinte de ședintă-Stoican Iulian-multumim încă o dată. Ne scuzați, acum să continuăm ședința.

DLViceprimar Ababei Radu-numai un pic. înainte de a încheia aceste trei momente festive, în calitatea de profesor de educație fizică, aceea care mi-a fost blamată. Nu, sunt doar profesor de educație fizică, calitate care a fost luată peiorativ de multe ori, aș vrea doar să îmi exprim bucuria că iată, domeniul sportului este cel care a dat municipiului încă trei cetățeni de onoare și poate în felul acesta vom înțelege necesitatea de a aloca fondurile necesare pentru sprijinirea sportului și sper că nu vom mai fi criticați că facem lucrul acesta în continuare. Vă mulțumesc.

DLPresedinte de sedință-Stoican Iulian-da. mulți dintre noi înțeleg lucrul acesta necesar, alții probabil nu înțeleg. Mulțumim mult încă o dată domnilor.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicî-da. mulțumim. Continuăm ședința.

Dl.Consilier Huluță Ghiorghe-eu de abia aștept să mă ocup de domnul Ababei. Ce ziceți, domnule Ababei?

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si DL Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar cu atribuții de primar Hie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. BÎRZU ILIE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovid-prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLConsilier Tescaru Vasile-Sorinel-as dori să fac un amendament la cererea Biroului de Aprovizionare și anume la Capitolul 54 propun transferul sumei de la....

DLPresedinte de ședință Stoican Iulian-Vasile-mai puternic, că nu se aude, că nu se înțelege.

DLConsilier Tescaru Vasile-Sorinel-spuneam că vreau să fac un amendament și anume la Capitolul 54, propun transferul sumei de 160.800 lei de la 20.01.30 la 20.05.30. DLPresedinte de ședință Stoican lulian-Vasile-alte discuții?

Nu mai sunt discuții asupra proiectului.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Ponovici-Suounem la vot amendamentul ridicat de domnul Tescaru.

DLPresedinte de ședință Stoican Iulian-Vasile-da. s-a blocat.

DLConsilier Hulută Ghiorghe-as dori să știu de unde luați banii ăștia? Să înțeleg că ăsta e amendament, domnule Pădureanu? E amendament. DLPădureanu Leonard-în cadrul aceluiași capitol 54-Alte acțiuni, de la alineatul 20.01.30 care înseamnă Obiecte de inventar la 20.05.30 care înseamnă servicii, cheltuieli servicii, a sumei care nu influențează deloc bugetul de venituri.

DLConsilier Jitariu Corneliu Dan-pentru ce? Vreau o explicație, mai concret. DL Viceprimar Bîrzu Ilie-s-a înțeles, da?

DLPădureanu Leonard ■ Si pentru ce sunt. Capitolul 54 înseamnă Alte Acțiuni ale autorității executive, în cazul de față este vorba de organizarea alegerilor locale, care sunt în sarcina consiliului local, bugetului local și atunci confecționarea urnelor de

votare, putea fi făcută prin cumpărarea unor materiale sau prin servicii de...(probleme de sunet).

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-a revenit și sunetul. Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Tescaru.

Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abține cineva ?

Consilierii au votat după cum urmează:


NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘEL MARJA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

IEȘIT DIN SALĂ

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „ pentru** a fost adoptat amendamentul ridicat de domnul consilier Tescaru Vasile.(a plecat domnul consilier Timofte Paul Valerian și este validat


domnul consilier Chelaru Postolache Cristian).

Dl.Consilier Hulută Ghiorghe-avizele s-au dat pentru amendament, domnule Secretar? Avizele s-au luat pentru amendament?

Amendamentul, când se iau niște bani și se duc, trebuiau să primească niște avize la amendament, că așa ne facem...

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-mai luăm o dată.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-fiti sigur că dacă aveam vreo problemă, ridicam, că are dreptate domnul consilier, ridicam eu o problemă. în momentul când


am dat avizul de legalitate, aveam cunoștință și de amendament, pentru că este vorba de organizarea alegerilor și este vorba de achiziții de urne și de cabine de vot. Dl.Viceprimar Ababei Radu- și mai sunt și două secții de votare noi.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Și mai avem și două secții de votare, nu o secție de votare nouă, din diverse motive. în fine, asta nu are sens să vă mai rețin atenția dumneavoastră. Deci există aviz de legalitate, pentru că este vorba despre o mutare în cadrul aceluiași capitol, de o sumă de bani care nu mai este pe cheltuieli materiale ci pe obiecte de inventar. Deci cu 20 de voturi a fost aprobat amendamentul.

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii au votat după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BIRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘEL MARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

IEȘIT DIN SALĂ

TOTAL

20

<■

-

Cu 20 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre, cu amendament.

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si DL Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2016, al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. BÎRZU ILEE - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovîci -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administratorul Public, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedință-Stoican Iulian-discutii dacă sunt? Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. II invit pe domnul Secretar să facă apelul.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NASTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

IEȘIT DIN SALĂ

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi „ pentru”, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei GORESCU ELENA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția de Asistență Socială). Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-doamna Mihăilă?

Vă rugăm frumos, la următoarea ședință să-i puneți în vedere doamnei Mihăilă să fie prezentă la toate proiectele la care dumneai face referat. Da? Scris.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid-procedură de vot secret, vă rog frumos să împărțiți buletinele.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei GORESCU ELENA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 1. Consilieri prezenți în sală-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei GORESCU ELENA din Bacău , care a împlinit vârsta de 100 de ani la data de 12.04.2016.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/ 2007, din capitolul 68.02. Asigurări și asistență socială.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  ART. 3. Viceprimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar, Direcția de Asistență Socială și Direcția Economică.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  4.

  ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială, Serviciului Cabinet Primar și doamnei GORESCU ELENA.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian-Vasile. dă cuvântul d-lui Viceprimar cu atribuții de primar Hie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare”și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 62 familii din Municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 19.04.2016 Inițiator - DL. LLIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

- DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-următorul proiect pe ordinea de zi, 9.

Dl.Presedinte de sedîntă-Stoîcan Iulian-se trece la Punctul 9 al ordinii de zi și îl invit pe domnul Bîrzu să facă Expunerea de motive. Punctul 9, domnule Bîrzu.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-9. a trecut 8, l-ați citit adineaori.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-e vot secret la Punctul 8. Discuții dacă sunt la Punctul 8.

DLViceprimar Ababei Radu-nu s-a dat punct de discuții la Punctul 8. Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-nu s-a dat. Discuții dacă sunt la Punctul 8. DLViceprimar Ababei Radu-as fi dorit să fac un amendament la Punctul 8. Și anume, având în vedere faptul că...

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici-ne întoarcem la Punctul 8, domnilor consilieri. Deci, Ne întoarcem la Punctul 8.

DLViceprimar Ababei Radu-încă nu este votat. DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici-corect.

DLViceprimar Ababei Radu-având în vedere faptul că este, un moment, eu știu, de remarcare a activității unor oameni care și-au dedicat viața municipiului și au constituit modele de urmat pentru noi, cred că ar fi nimerit să organizăm un eveniment în care să înmânăm aceste diplome, astfel încât vă solicit să fiți de acord cu alocarea sumei de 10.000 lei necesară pentru organizarea unui eveniment la Teatrul de Vară, la care să poată să fie invitați toți cei care au primit diplomele în acest an. Vă mulțumesc.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-este cu amendament, dar nu știu aici, în ce constă amendamentul?

DLConsilier Hulută Ghiorghe-domnule Ababei, așa cum s-au dat diplomele, s-au dat întotdeauna în cadrul consiliului local, trebuie dat în cadrul consiliului local. Sau, dacă vreți să le dați după campania electorală.

DLViceprimar Ababei Radu-domnule consilier, nu s-au dat niciodată în cadrul consiliului local și mi se pare normal ca un număr atât de mare de oameni să beneficieze măcar o dată de atenția noastră.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici-supunem la vot amendamentul....

DLConsilier Hulută Ghiorghe-domnule Ababei, să facem după campania electorală această chestiune. Am văzut că faceți destule pomeni în cadrul consiliului local, dar acuma, haideți, să mai dăm și 100.000 lei, tot partidului dumneavoastră?

DLViceprimar Ababei Radu-nu. e vorba de 10.000 lei, domnule Huluță. DLConsilier Hulută Ghiorghe-10.000 lei.

DLViceprimar Ababei Radu-10.000 lei, care înseamnă organizarea unui spectacol în care vrem să invităm...

DLConsilier Hulută Ghiorghe-oricum. e vorba de bani și trebuie să supuneți la vot. Eu nu votez așa ceva, că nu e în regulă.

DLViceprimar Ababei Radu-si mi se pare normal să edităm niște diplome.... DLConsilier Hulută Ghiorghe-domnule Ababei, eu nu votez așa ceva, că nu e în regulă. Trebuia să facem întotdeauna...

DLViceprimar Ababei Radu-domnule consilier, cu tot respectul, este punctul dumneavoastră....

DLConsilier Hulută Ghiorghe-păi în 4 ani n-am făcut niciodată asemenea chestiune. De ce facem în luna de campanie electorală?

Dl.Viceprimar Ababei Radu-pentru că știți foarte bine că în 4 ani de zile n-am putut să dăm premiile pentru că Ordonanța 83 nu ne-a permis.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-sucunem la vot amendamentul domnului Ababei.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Câți sunt împotrivă? Unu, doi, trei, patru, cinci.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian -cinci.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRAGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

IEȘIT DIN SALA

TOTAL

15

5

-

Cu 15 voturi „ pentru” și 5 voturi „ împotrivă”, a fost adoptat amendamentul formulat de domnul Ababei.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Deci. 15 voturi pentru, 5 împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Amendamentul.

Dl.Consilier Hulută Ghiorghe-stimati colegi, noi am fost de acord cu acest eveniment și suntem de acord să dăm diplomele de onoare intr-un cadru festiv, să dăm cu spectacol, dar după campania electorală ca să nu se influiențeze votul. Vă mulțumesc.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci votul dumneavoastră va fi pe proiectul cu amendament aprobat. Punctul 9.

E vot secret. E vot secret, domnul Bîrzu.

Al.Viceprimar Bîrzu Ilie-da. trecem la proiect.

DUresedinte de sedintă-Stoican Iulian-amendamentul a fost aprobat, votul este secret cu primirea.... Rezultatele.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare”și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 62 familii din Municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 19.04.2016

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți în sală-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt

  PREVEDERE A CARE S-A VOTAT

  NI

  UMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 62 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au depus cerere până la data de 19.04.2016, conform Anexei atașate prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  19

  0

  1

  2.

  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice va efectua plata familiilor prevăzute la art.l.

  S-a adoDtat

  19

  9

  1

  3.

  Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială și Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, precum și celor prevăzuți de lege.

  S-a adoptat

  19

  9

  1

9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședința - Stoican Iulian-Vasile, dă cuvântul d-lui Viceprimar Hie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener alături de Colegiul Economic ,Jon Ghica” din Bacău și Școala Gimnazială nr. 10 din Bacău, în vederea organizării unor evenimente la Teatrul de Vară « Radu Beligan » din Bacău

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Pojovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4,5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-discutii asupra proiectului. Discuții, repet, la Proiectul 9. Dacă nu sunt, invit pe domnul Secretar să facă apelul consilierilor. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASELE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUC A

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTACMIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

IEȘIT DIN SALĂ

TOTAL

20

w

-

20

voturi „ pentru” a fost adoptat proiectu

de hotărâre.

10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Ilie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Tehnologia Informației, a festivităților de deschidere și închidere a acestei olimpiade

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4,5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

IEȘIT DIN

SALĂ

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

ll.Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Ilie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Teatrului Municipal Bacovia în calitate de partener împreună cu Asociația INGENIOUS DRAMA Bacău la organizarea primei ediții a Festivalului Național de Cinematografie "The Eye Film Festival"

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Domnul Tiberiu Serban prezintă raportul Teatrului Municipal Bacovia, favorabil. Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de ședință-Stoican Iulian-domnisoara Adam?

Domnișoara consilier Adam Isabela-favorabil. cu un amendament.

Dl.Presedinte de sedință-Stoican Iulian-cu un amendament. Discuții asupra proiectului, doriți un amendament.

Domnișoara consilier Adam Isabela-la art.2 se completează valoarea totală a proiectului este de 27.878,40 lei reprezentând sută la sută, din care contribuția Asociației INGENIOUS DRAMA BACĂU 17,878,40 lei reprezentând 64,13 % din valoarea totală a proiectului, iar contribuția Municipiului Bacău este de 10.000 lei, respectiv 35,87 % din valoarea totală a proiectului. Eventualele corecții de buget ce pot surveni pe parcursul implementării proiectului modifică de drept prezenta hotărâre și se vor stabili prin Act Adițional la Contractul de Parteneriat.

Dl.Presedinte de sedință-Stoican Iulian-da. ok și care e amendamentul? Domnișoara consilier Adam Isabela-se precizează cota, procentual.

Dl.Presedinte de sedință-Stoican Iulian-fie precizată cota, nu numai valoarea. Domnișoara consilier Adam Isabela-pentru că pot surveni modificări, să se modifice suma alocată de către Primăria Municipiului Bacău, respectându-se cota de participare.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi nu, amendamentul poate să constea în faptul următor, la un articol următor să apuneți să se acorde, contribuția Municipiului Bacău va fi...

Domnișoara consilier Adam Isabela-am zis eventuale corecții la buget.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi nu pot să fac un amendament de genul ăsta. Trebuie să pun un amendament care să aducă o modificare la proiect. Nu să se precizeze, că nu e amendament la proiect ăsta. Deci pot să spun că, cota Municipiului, contribuția Municipiului Bacău va fi, sau se va modifica proporțional cu contribuția, asta pot s-o fac. Dar nu pot să...

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-dar nu știu dacă...După aia iar trebuie o hotărâre de consiliul local, că acuma aprobăm practic o valoare, nu un procent. Noi nu putem aproba procente prin hotărâre de consiliu local, în valoare fixă din buget. Domnișoara consilier Adam Isabela-se aprobă o valoare...

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-o valoare fixă din buget. Domnișoara consilier Adam Isabela-o valoare, un buget total.

DLViceprimar Bîrzu Hie-deci. punctul de vedere al inițiatorului este că noi aprobăm această valoare. Aceste proiecte de parteneriat sunt, au fost derulate de-a lungul timpului și fără probleme deosebite. Nici Curtea de Conturi, nici alte organe de control care au verificat nu au fost probleme și n-are rost să intervenim acuma cu procente din...

Deci ne menținem forma inițială a proiectului.

DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-păi supunem la vot amendamentul. DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-supunem la vot amendamentul, pentru că... DLPresedinte de sedintă-Stoican Iulian-e solicitarea amendamentului, supunem la vot.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem la vot amendamentul ridicat de Isabela Adam. Cine este pentru? Pentru amendamentul ridicat de domnișoara Adam. 2 voturi pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘEL MARIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

oo

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

IEȘIT DIN SALĂ

TOTAL

2

-

18

Cu 2 voturi „ pentru” și 18 „ abțineri” NU a fost adoptat amendamentul formulat.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-supunem apelul consilierilor pentru a-și exprima votul la proiectul inițial.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUELIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOC ARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

IEȘIT DIN SALĂ

TOTAL

20

■»

-

Cu 20 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

12.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Federația Romana de Tenis si Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării „Trofeului Municipiului Bacau” ce se va desfășura la Bacau m perioada 20 mai-29 mai 2016

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Vicenrimar Ababei Radu-vă reamintesc că este un turneu de tradiție care face imagine orașului nostru.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Economică și Direcția Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Domnișoara Adam Isabela-favorabil. cu același amendament.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican lulian-care amendament?

Domnișoara Adam Isabela-ca la parteneriatul precedent.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Supunem la vot din nou același amendamentul ridicat de domnișoara Isabela. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BIRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MEHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

IEȘIT DIN SALĂ

TOTAL

2

18

Cu 2 voturi „ pentru” și 18 „ abțineri” NU a fost adoptat amendamentul.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-stati un pic, ați luat toate avizele? Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-da.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici-atunci supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC D1ACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

IEȘIT DIN SALĂ

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

13.Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/2016 prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar/ universitar 2014-2015

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-au fost omiși niște copii și completăm.

Dl.Secretar Nicolae-Qvidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2016 prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar/ universitar 2014-2015

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 1. Consilieri prezenți în sală-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art 1. Se aerobă completarea HCL nr. 22/ 2016 nrin care s-a acrobat premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar/ universitar 2014 - 2015, după cum urmează:

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  UNITATEA    DE

  ÎNVĂȚĂMÂNT

  ELEV/ PROFESOR

  OLIMPIADA/ CONCURSUL

  SUMA NETĂ ELEV/ PROFESOR (LEI)

  2.

  Colegiului Național “Vasile Alecsandri” Bacău

  Bostan Ștefana -ELEV

  S-a adoptat

  Limba Latină LOCULn

  1200

  20

  0

  0

  3.

  Colegiului Național “Vasile Alecsandri** Bacău

  Ifrim Adrian-PROFESOR COORDONATOR

  S-a adoptat

  1200

  20

  0

  0

  4.

  Art. 2. Se aprobă modificarea sumei totale Dentru premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar/ universitar 2014 - 2015 în sensul că se suplimentează corespunzător cu sumele aprobate la art. 1.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  5.

  Art. 3. Viceprimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  6.

  Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar al Județului Bacău precum și Colegiului Național “Vasile Alecsandri** Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

14.Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 21/ 2016 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru premierea sportivilor și antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale, în anul 2015

Inițiator - DL. ILIE BIRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică).

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Se trece la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 21/ 2016 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru premierea sportivilor și antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale, în anul 2015 Inițiator - DL. ILBE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 1. Consilieri prezenți în sală-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

Nr. cit

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART.1. Se aprobă completarea HCL nr. 21/ 2016 la anexa nr.2 cu sportivii nremiati. care au obtinut performanțe deosebite la competițiile sportive la nivel național și internațional, de la CLUBUL SPORTIV -PHI HAU, așa cum sunt cuprinși în anexa la prezenta hotărâre

S-a adoptat

20

0

0

Club

Discipline sportivă

Sportiv

Performanța obținută

Suma propusă (lei)

2.

Ojog Cristina Elena S-a adoptat

Locul II - Cupa Internațională Botoșani 2015 -Juniori

300

20

0

0

3.

Vârlan Denis Ștefan

S-a adoptat

Locul I - Cupa Internațională Botoșani 2015 -Juniori

400

20

0

0

4.

Jitaru Denis Andrei

S-a adoptat

Locul II - Cupa Internațională Botoșani 2015 -Juniori

300

20

0

0

5.

Stoian Mario Cristian S-a adoptat

Locul m - Cupa Internațională Botoșani 2015 -Juniori

200

20

0

0

6.

Pascu Denisa Ștefana S-a adoptat

Locul m - Cupa Internațională Botoșani 2015 -Juniori

200

20

0

0

7.

Clubul Sportiv PhiHau

Qwan KiDo

Paragină Carina Mihaela

S-a adoptat

Locul n - Cupa Internațională Botoșani 2015 -Juniori

300

20

0

0

8.

Avei Casiana Petra

S-a adoptat

Locul m - Cupa Internațională Botoșani 2015 -Juniori

200

20

0

0

9.

Diaconu Daria Maria S-a adoptat

Locul IU - Cupa Internațională Botoșani 2015 -Juniori

200

20

0

0

10.

Ojog Anamaria S-a adoptat

Locul IU - Cupa Internațională Botoșani 2015 -Juniori

200

20

0

0

11.

Butnărescu Andeea

S-a adoptat

Locul I - Cupa Internațională Botoșani 2015 -Juniori

400

20

0

0

12.

Lungu Alin Mihai

S-a adoptat

Locul IU - Campionatul Mondial - Seniori

800

20

0

0

13.

Art 2. Se aprobă modificarea sumei totale pentru premierea sportivilor si antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale, în anul 2015 în sensul că se suplimentează corespunzător cu sumele aprobate la art. 1.

S-a adoptat

20

0

0

14.

ART.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 21/ 2016 sunt si rămân în vigoare. S-a adoptat

20

0

0

15.

ART.4.Viceprimarul Municipiului Bacău. Uie Birzu cu atribuții de Primar, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

S-a adoptat

20

0

16.

ART5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice si Serviciului Cabinet Primar. S-a adoptat

20

0

0

15.Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Bujor CosteL dă cuvântul d-lui Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată și completată prin HCL nr. 219/ 2014, HCL nr. 264/ 2014, HCL nr. 299/ 2014 și HCL nr. 80/ 2016 ca urmare a examenului de promovare în grad profesional

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl.Viceprimar Ababei Radu-este vorba doar de abdatarea organigramei cu noile funcții câștigate, promovate de colegii noștri.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Managementul Resurse Umane și Administrativ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-discutii asupra proiectului?

Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. îl invit pe domnul Secretar să facă apelul consilierilor.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine se abține? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

IEȘIT DIN SALĂ

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

16.Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-nei Consilier cu atribuții de Viceprimar Năstase Raluca pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.05.2016

Inițiator - D-NA MARIA-RALUCA NĂSTASE - CONSILIER LOCAL CU ATRIBUȚII DELEGATE DE VICEPRIMAR

Doamna Consilier cu atribuții de viceprimar Năstase Maria Raluca-aveti materialul la mapă.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

DUresedinte de sedință-Stoican Iulian-discutii dacă sunt? Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. II invit pe domnul Secretar să facă apelul consilierilor. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUIL1E

X

4.

BOTO1 ROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6,

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOC ARUVIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POP A LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

IEȘIT DIN SALĂ

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

17.Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare si a Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Inițiator-DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedintă-Stoican Iulian-discutii dacă sunt? Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. II invit pe domnul Secretar să facă apelul consilierilor pentru a-și exprima votul.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABE1 RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘEL MARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTACMIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

ÎTMOFTE PAUL VALERIAN

IEȘIT DIN SALĂ

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi „pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

18.Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian, dă cuvântul d-nei Consilier cu atribuții de Viceprimar Năstase Raluca pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului la proiectul social „Informat si implicat”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare

Inițiator - D-NA MARIA-RALUCA NĂSTASE - CONSILIER LOCAL CU ATRIBUȚII DELEGATE DE VICEPRIMAR

Doamna Consilier cu atribuții de viceprimar Năstase Maria Raluca-aveti materialul la mapă.

DLSecretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de ședință "Stoican Iulian-discutii asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții la proiectul de hotărâre. îl invit pe domnul Secretar să facă apelul consilierilor. Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine se abține? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOC ARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘEL MARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

ieșit DIN SALĂ

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi „ pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar al Municipiului Bacău cu atribuții de Primar IlieBîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 172/31.08.2015 de aprobare a Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău.

Inițiator-DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil . (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian ■ discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții trecem la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 172/31.08.2015 de aprobare a Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău

Inițiator-DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 1. Consilieri prezenți în sală -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1. Se aerobă modificarea si comoletarea HCL nr. 172/31.08.2015 de anrobare a Listei nominale cu Dersoanele si familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău, în sensul că:

(1) se vor anula repartițiile aprobate prin HCL nr. 172/ 31.08.2015, modificată și completată prin HCL nr. 16/ 05.02.2016 pentru persoanele nominalizate în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

S-a adoptat

20

0

0

Numele si prenumele

Punctaj

Starea Civilă

Data depunerii cererii

Repartiție

OBS

2.

OLTEANU CARMEN ELENA

S-a adoptat

67

Căsătorită, 1 copil

3931/29.01.20

07

Apartament

nr.35

Cererea nr.21402/24.02.2016, renunță la repartiție.

20

0

0

3.

PINTER VASILICA S-a adoptat

67

Căsătorită

3863/02.02.20

05

Apartament

nr.45

Nu a reconfirmat dosarul la termen conform adresei nr. 85051/17.02.2016

20

0

0

4.

PLEȘCÂU RAMONA LENUȚA S-a adoptat

66

Căsătorită, 2 copii

30927/26.07.2

007

Apartament nr.20

Nu a reconfirmat dosarul la termen conform adresei nr. 85054/17.02.2016

20

0

0

5.

RUGINOSU ELENA ALINA S-a adoptat

66

Căsătorită, 2 copii

58867/19.12.20 07

Apartament

nr.28

Nu a reconfirmat dosarul la termen conform adresei nr. 85055/17.02.2016

20

0

0

6.

BISOC CONSTANTIN

S-a adoptat

66

Căsătorit, 1 copil

19146/07.05.2

007

Apartament

nr.41

Nu a reconfirmat dosarul la termen conform adresei ^85056/17.02.2016

20

0

0

7.

 • (2)  se completează lista nominală cu un număr de 5 (cinci) familii și persoane, cate potrivit legislației menționate vor primi repartiție pentru locuințele sociale situate în str. Henri Coandă nr. 9, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotârăre.

 • (3)  S-a adoptat

20

0

0

Numele si prenumele

Repartiție

8.

CIAUSU ROBERT VASILE S-a adoptat

20

0

0

Apartament, nr.28

20

0

0

9.

CEORNELETA BOGDAN S-a adoptat

Apartament, nr.35

20

0

0

10.

CIURARU MARIUS LIVIU S-a adoptat

66

Necăsătorit, fără copii

9971/06.03.2007

Apartament, nr.41

20

0

0

11.

COJOCARU ANCA MIHAELA S-a adoptat

66

Necăsătorită, fără copii

27735/04.03.2008

Apartament, nr.45

20

0

0

12.

NASTAS A FLORIN S-a adoptat

65

Căsătorit, 2 copii

20119/17.02.2012

Apartament, nr.20

20

0

0

13.

ART. 2. Celelalte prevederi ale HC S-a adoptat

nr. 172/ 31.08.2015 sunt și rămân în vigoare.

20

0

0

14.

ART. 3. Viceorimarul municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Sef -Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

S-a adoptat

20

0

0

15.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Sef - Compartiment Fond Locativ $i îndrumare Asociații de Proprietari și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

S-a adoptat

20

0

0

20» Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar al Municipiului Bacău cu atribuții de Primar HieBîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil . (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții trecem la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 1. Consilieri prezenți în sală -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

Nr. crt

PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1. Se anrobă Lista nominală cu nersoanele si familiile din municioiul Bacău care vor orimi renartitie centru locuințe sociale conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

20

0

0

Numele si prenumele

Punctaj

Starea Civilă

Data depunerii cererii

Repartiție

2,

CIOBANU MIHAELA GELA S-a adoptat

79

Necăsătorită, 1 copil

27.05.2004

Garsonieră

20

0

0

3.

PA VEL DANIELA NICOLETA S-a adoptat

78

Necăsătorită, 1 copil

01.03.2005

Garsonieră

20

0

0

4.

CĂPĂȚĂNĂ LILIANA S-a adoptat

70

Necăsătorită

21.11.2003

Garsonieră

20

0

0

5.

OLTEANU CARMEN ELENA S-a adoptat

67

Căsătorită, 1 copil

29.01.2007

Apartament

20

0

0

6.

NEAGU LIVIU ADRIAN S-a adoptat

65

Căsătorit, 1 copil

09.12.2003

Apartament

20

0

0

7.

SAVA VALENTINA S-a adoptat

65

Necăsătorită

12.03.2007

Garsonieră

20

0

0

8.

MĂRIUȚ VASILE

S-a adoptat

64

Căsătorit, 2 copii

27.09.2006

Apartament

20

0

0

9.

BUTOI ANIȘOARA S-a adoptat

64

Căsătorită, 2 copii

06.11.2007

Apartament

20

0

0

10.

OJOG CARMEN S-a adoptat

64

Necăsătorită, 2 copii

08.02.2005

Apartament

20

0

0

11.

POSTELNICU GHEORGHE S-a adoptat

64

Căsătorit, 1 copil

27.09.2006

Apartament

20

0

0

12.

BUDUROIDĂNUȚ S-a adoptat

64

Căsătorit, 1 copil

31.01.2008

Apartament

20

0

0

13.

CIUBOTARU ELENA S-a adoptat

64

Necăsătorită, 1 copil

21.05.2008

Garsonieră

20

0

0

14.

RĂILEANU MARINA S-a adoptat

63

Căsătorită, 2 copii

12.12.2005

Apartament

20

0

0

15.

MOZAC AURELIAN S-a adoptat

63

Căsătorit, 2 copii

19.01.2006

Apartament

20

0

0

16.

MĂGIRESCU SEB ASTIAN MIHAI S-a adoptat

63

Căsătorit, 2 copii

01.11.2007

Apartament

20

0

0

17.

FERAT DANA S-a adoptat

63

Necăsătorită

09.03.2005

Garsonieră

20

0

0

18.

SPRIDON ALINA M1HAELA S-a adoptat

62

Căsătorită, 2 copii

01.09.2010

Apartament

20

0

0

19.

MÂNDRU FLORIN S-a adoptat

62

Căsătorit, 1 copil

23.01.2007

Garsonieră

20

0

0

20.

CODREANU GABRIELA S-a adoptat

62

Necăsătorită, 1 copil

01.02.2008

Garsonieră

20

0

0

21.

DEDIU FLORINEL DUMITRU S-a adoptat

62

Căsătorit, 0 copii

04.04.2008

Garsonieră

20

0

0

22.

URIAN (CÂRLAN) MARIANA S-a adoptat

62

Necăsătorită

31.03.2003

Garsonieră

20

0

0

23.

PĂDURARU CIPRIAN CONSTANTIN S-a adoptat

62

Necăsătorit

22.03.2004

Garsonieră

20

0

0

24.

CONACHE NICOLETA S-a adoptat

62

Necăsătorită

09.06.2005

Garsonieră

20

0

0

25.

MIHAI IONEL

S-a adoptat

61

Căsătorit, 3 copii

31.03.2008

Apartament

20

0

0

26.

ART. 2. Viceprimarul municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Sef -Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

S-a adoptat

20

0

0

27.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Sef - Compartiment Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari și beneficiarilor prin compartimentul menționat

S-a adoptat

20

0

0

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar al Municipiului Bacău cu atribuții de Primar HieBîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire strada Prelungirea Bradului, municipiul Bacău”

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții, domnul secretar Popovici să facă apelul consilierilor pentru a-și exprima votul.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

Ieșit din sală

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTACMIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

Ieșit din sală

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru (având în vedere lipsa domnului Ababei din sală) , proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire strada Prelungirea Bradului, municipiul Bacău” .

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar al Municipiului Bacău cu atribuții de Primar IlieBîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către E-ON Distribuție România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, pe străzile: George Bacovia, Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii și Tineretului

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Pooovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții se trece la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către E-ON Distribuție România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, pe străzile: George Bacovia, Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii și Tineretului

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 1. Consilieri prezenți în sală -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz si servitute legală de trecere către E

 • - ON Distribuție România, asupra:

 • -  suprafeței de 1741 mp teren situat în Bacău, pe durata executării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane pe str. George Bacovia, Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii, loc.Bacău, necesar lucrării „înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă pe str.-George Bacovia, Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii, loc.Bacău, jud.Bacău”, aparținând domeniului public al municipiul Bacău, așa cum este delimitat conform planurilor de situație, anexe nr: 1,2,3,4,5,6 la prezenta hotărâre.

 • - suprafeței de 273,45 mp teren situat în Bacău str.Tineretului f.n., pe durata existenței obiectivului, pentru amplasarea unei Stații de Reglare Sector Gaze Naturale (SRS) și pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere și reparații, delimitat conform planului de situație anexa nr.7 la prezenta hotărâre.

S-a adoptat

20

0

0

2.

ART. 2 - Dreptul de uz si servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

S-a adoptat

20

0

0

3.

ART. 3 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

S-a adoptat

20

0

0

4.

ART. 4 -     Compartimentul Administrarea si Inventarierea

Patrimoniului și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

S-a adoptat

20

0

0

5.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat și Eon Distribuție România SA.

S-a adoptat

20

0

0

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către E-ON Distribuție România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, Calea Moldovei și str. Emest Târțescu.

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Ababei Radu - ați avut materialul la mapă.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Adjunct-Structura 58

Organizatorică Arhitect Șef și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă rog când dați avizele să deschideți microfoanele. V-am mai rugat la fiecare ședință de consiliu.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian ■ sau dacă nu, să vorbiți mai tare ca să poată fi înregistrată vocea dumneavoastră. Reluăm de la d-na Năstase că n-am auzit-o? DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da

Se reia prezentarea avizelor.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții trecem la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către E-ON Distribuție România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, Calea Moldovei și str. Emest Târțescu

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPR1MAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți în sală -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20


Nr. cri.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz către E - ON Distribuție România» pe durata existenței capacității energetice, asupra:

 • (1) suprafeței de 1 mp teren situat în Bacău, str. Calea Moldovei aferent lucrării„Racordare la rețeaua electrică CENTRUL AUTO OPEL, str. Calea Moldovei nr. 189, Bacău**, necesară pentru amplasarea unor fundații firide E4+ BMPT și E3, delimitat conform pianului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) suprafeței de 1 mp teren situat în Bacău, str.Căpitan Emest Țârțescu aferent lucrării Alimentare cu energie electrică Centru îngrijiri Paliative, str. Capitan Emest Târțescu nr. 5 Bacău**, necesară pentru amplasarea BMPT-i 160A și FB E2+4, delimitat conform planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

20

0

0

2.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute către E - ON Distribuție România, pe durata executării lucrărilor necesare, asupra:

 • (1) suprafeței de 201 mp teren situat în Bacău, str.Calea Moldovei aferent lucrării „Racordare la rețeaua electrică CENTRUL AUTO OPEL, str. Calea Moldovei nr. 189, Bacău’*, necesară pentru amplasarea cablului electric subteran LES 0,4Kw, delimitat conform planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) suprafeței de 250 mp teren situat în Bacău, str. Căpitan Emest Țârțescu aferent lucrării Alimentare cu energie electrică Centru îngrijiri Paliative, str. Capitan Emest Târțescu nr. 5 Bacău**, necesară pentru amplasarea cablului electric subteran LES 0,4Kw, delimitat conform planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-a adoptat

20

0

0

3.

ART. 3 - Dreptul de uz și servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

S-a adoptat

20

0

0

4.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

S-a adoptat

20

0

0

5.

ART. 5 - Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

S-a adoptat

20

0

0

6.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat și Eon Distribuție România SA.

S-a adoptat

20

0

0

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar al Municipiului Bacău cu atribuții de Primar IlieBîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, către Parohia Ortodoxă „Sfinții Voievozi”din Bacău, a unui teren situat ta Bacău, str.Calea Romanului, ta suprafață de 833 mp.

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 ta vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții trecem la procedura de vot secret.

Dl.Consilier Nechita Neculai- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii ta legătură cu proiectul de hotărâre privind atribuirea ta folosință gratuită pe durata existenței construcției, către Parohia Ortodoxă „Sfinții Voievozi”din Bacău, a unui teren situat ta Bacău, str.Calea Romanului, ta suprafață de 833 mp

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 1. Consilieri prezenți ta sală -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. cri

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NI

  UMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, către Parohia Ortodoxă „Sfinții Voievozi” din Bacău, a terenului în suprafață totală de 833 mp împărțit astfel: lotul l=340mp, lotul 2=458mp situat în Bacău str. Calea Romanului nr.20 și lotul 3 =35mp, situat în Bacău str.Calea Romanului nr.18, delimitat conform planurilor de situație anexă nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  Art 2 - Viceorimarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice și Parohiei Ortodoxe „Sfinții Voievozi” din Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 25, Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Vîceprîmar al Municipiului Bacău cu atribuții de Primar Ilie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre de îndreptare a erorii materiale din HCL nr.103/31.03.2016 privind completarea HCL nr.65/2015 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a șapte coșuri de fum, în scopul casării și demolării acestora în condițiile legii.

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl, Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții, domnul secretar Popovici să facă apelul consilierilor pentru a-și exprima votul.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COS MA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTACMIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

Ieșit din sală

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi pentru, proiectul de hotărâre de îndreptare a erorii materiale din HCL nr.103/31.03.2016 privind completarea HCL nr.65/2015 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a șapte coșuri de fum, în scopul casării și demolării acestora în condițiile legii, a fost adoptat.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - o pauză pentru ce doreați, nu am înțeles?

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - pauză ca să spună voturile.

DL consilier Nechita Neculai - mai avem trei proiecte pentru care voturile nu sunt numărate.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - dl. Huluță vă rog să veniți aici la comisia de numărare a voturilor ca să ajutați colegii că sunteți membru în comisie.

DL Viceprimar Ababei Radu - vă exercitați votul la locul de numărare.

26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar al Municipiului Bacău cu atribuții de Primar IlieBîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii unei suprafețe de teren aflate în Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.6/D/2

Inițiator-DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DL Secretar Nicolae-Qvidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil . (Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - d-na Năstase mai tare un pic că n-am auzit? Nu funcționează?

DL Secretar Nicolae-Qvidiu Popovici - eu nu înțeleg de ce nu deschideți microfonul d-na Năstase.

D-na Năstase Daniela - dar e deschis.

DL Secretar Nicolae-Qvidiu Popovici -păi nu e deschis, că nu vedem.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții trecem la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii unei suprafețe de teren aflate în Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.6/D/2

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 • 1. Consilieri prezenți în sală -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PREVEDERE A CARE S-A VOTAT

  NI

  UMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. (1) - Se aprobă actualizarea documentațiilor cadastrale cu nr. 6498 si nr. 11987, in sensul alipirii suprafeței de 36,10 mp cu suprafața de 88,05 mp teren situat in Bacau, Strada Ștefan cel Mare, nr. 6/D/2, concesionate    conform contractelor de    concesionare nr.

  32160/33169/05.10.2001 si inscrierea mențiunilor in cartea funciara, terenuri ce sunt înscrise in inventarul domeniului privat al Municipiului Bacau, insusit prin HCL nr. 199/2003 si actualizat prin HCL nr. 430/2009. proprietate privată a municipiului Bacău, aflat în concesiunea S.C. XADA COM S.R.L. BACĂU.

  (2) - Terenul de la alin. (1) este evidențiat în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre la poziția nr. 2442.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  2.

  ART. 2. -Toate taxele ocazionate cu perfectarea actului de alipire pentru terenul prevăzut mai sus, vor fi suportate de către S.C. XADA COM S.R.L. Bacău.

  S-a adoptat

  20

  0

  0

  3.

  ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului și SC XADA COM SRL

  S-a adoptat

  20

  0

  0

Domnul Viceprimar Ilie Bîrzu - facem o pauză de 5 minute căci sunt 6 proiecte acolo care nu au.....

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - următoarele sunt cu voturi directe.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile-Iulian - a, deci numai un minut doriți? Cât mai stăm de vorbă, până se împrăștie buletinele de vot secret....

Puteți împrăștia buletinele pentru punctul 26 că a trecut timpul solicitat de domnul.... Domnul Viceprimar Ilie Bîrzu - vă rugăm să facem o pauză, nu ne batem joc totuși, să numere...

P-na consilier Cosma Elena - haideți să trecem la discuții cât e pauza, ca să valorificăm timpul.

Domnul Viceprimar Ilie Bîrzu - haideți să prezentăm următorul punct, căci mai vine dl. Huluță, văd că ajută aici. Nu e vot secret.

 • 27. Se trece la punctul 27 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul cuvântul domnului Viceorimar al Municipiului Bacău cu atribuții de Primar Hie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui coș de fum, în scopul casării și demolării acestuia în condițiile legii.

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DI. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici ■ prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian discuții asupra proiectului? D-na Cosma doreați discuții aici? Nu? Bine, mulțumesc, invit pe domnul secretar Popovici să facă apelul consilierilor pentru a-și exprima votul.

DI. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

Ieșită din sală

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

Ieșit din sală

TOTAL

19

Cu 19 voturi pentru (având în vedere absența din sală a domnișoarei Adam Isabela), proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui coș de fum, în scopul casării și demolării acestuia în condițiile legii, a fost adoptat.

 • 28. Se trece la punctul 28 al ordinii de zi si dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor imobile situate în Bacău, Pepiniera Gherăiești, în scopul scoaterii din funcțiune, casării, demolării și valorificării acestora în condițiile legii

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DL Secretar Nicolae-Ovidin Popovici prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - îl invit pe domnul secretar Popovici să facă apelul consilierilor pentru a-și exprima votul.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NÂSTASE MARIA-RALUC A

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA L AURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTÂCMIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

Ieșit din sală

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi pentru (având în vedere revenirea în sală a domnișoarei Adam Isabela, avem 20 de consilieri în sală), proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul 66

public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor imobile situate în Bacău, Pepiniera Gherăiești, în scopul scoaterii din funcțiune, casării, demolării și valorificării acestora în condițiile legii, a fost adoptat.

 • 29. Se trece Ia punctul 29 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar al Municipiului Bacău cu atribuții de Primar Hie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui bun.

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovid - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - îl invit pe domnul secretar Popovici să facă apelul consilierilor pentru a-și exprima votul.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Pooovici - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICÂ

’x

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-D AN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

Ieșit din sală

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui bun, a fost adoptat.

 • 30, Se trece la punctul 30 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ababei Radu- ați avut materialul pe mail.

DI. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian -Discuții asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții îl invit pe domnul secretar Popovici să facă apelul consilierilor pentru a-și exprima votul.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEI RADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

Ieșit din sală

TOTAL

20

-

■1

Cu 20 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare, a fost adoptat.

 • 31, Se trece la punctul 31 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședința -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul cuvântul domnului Viceprimar al Municipiului Bacău cu atribuții de Primar Hie Bîrzu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 15/110/2016.

Inițiator - DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Secretarul Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian -Discuții asupra proiectului.

DL consilier Hulută Ghiorghe - da, domnul președinte. Aici eu aș vrea să-l invit pe dl. director în cauză să ne explice ce s-a întâmplat aici și ce trebuie să facem în continuare să evităm astfel de evenimente pentru că în general noi fugim de responsabilitate, nu ne asumăm responsabilitatea și împingem toate spre justiție.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dl. Huluță, vă răspund eu.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - dacă există niște legi la mijloc dl. Huluță, nu le putem încălca la solicitarea unor salariați.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dl. Huluță, vă răspund eu și vă spun următorul aspect. Domnul Primar Stavarache nu a fost de acord cu acordarea nici unui fel de drept salariaților. Tocmai în situația asta s-a ajuns în care cei de la Căminul de bătrâni au dat în judecată, în situația asta s-a ajuns ca eu personal, după 3 ani de lucru, eram singurul funcționar din conducere care nu eram retribuit pe fonduri europene. A trebuit să-1 dau în judecată și l-am încunoștiințat că-1 dau în judecată și am câștigat în instanță pentru că am putut face dovada muncii mele și a domnului Pădureanu. De asta s-a ajuns aici, nu de altceva.

DL consilier Hulută Ghiorghe - stați, stați. Domnule Secretar, să nu le amestecăm. Rechizitoriul este altceva de ce îmi spuneți dumneavoastră.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar nu este nici un rechizitoriu. Trebuie să existe voința ...

DL consilier Hulută Ghiorghe -contestația pe care urmează să o faceți la Tribunal este altceva. Eu spun acolo că nu a avut dreptul, că i s-a luat dreptul, de ce i s-a luat dreptul. De ce nu s-a făcut cercetare...

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dl. Huluță, ca să se acorde niște drepturi trebuie să existe bunăvoința ordonatorului de credite.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - ok, deci mai pe scurt să explicați dl. Secretar, trebuie modificate niște hotărâri de consiliu local sau anumite legi de funcționare în aparatul...

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - în momentul în care ordonatorului de credite i se pare că nu sunt îndeplinite toate condițiile, că... diverse motive, atunci este dreptul salariatului să acționeze în instanță, urmând ca instanța, singura în măsură să aprecieze.

DL consilier Hulută Ghiorghe -domnul Secretar, tocmai asta voiam, vă rog să mă lăsați să spun că noi fugim de anumite responsabilități...

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi ați întrebat motivul.

DL consilier Hulută Ghiorghe- și împingem anumite lucruri spre instanță ca să ne spălăm pe mâini. Că în momentul în care noi dacă ne asumam, haideți să vedem de ce astăzi, haideți să vă spun-de ce astăzi nu am venit cu o hotărâre de consiliu local să le dăm la salariați, că nu mai este Stavarache aici, și să dăm la salariați cei 15% din spor pentru condiții grele de muncă. Acolo trebuia domnul Director să inițieze la ITM un certificat de analize constatator, să vină să analizeze, nu să lăsăm omul să se ducă să-și caute aceste drepturi, pentru că am văzut - nu sunt destul de organizați oamenii acolo și încearcă să-și câștige în instanță. De ce se împinge în instanță? Pentru că în momentul, în fața Curții de Conturi, în momentul când ai venit cu hotărârea de la instanță stăm toți în picioare și Curtea de Conturi nu mai are ce să ne facă.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu-i adevărat. Eu vă contrazic. Curtea de Conturi a ajuns în situația în care nici nu ține cont de sentințe.

DL consilier Hulută Ghiorghe -e problema lor, căci și ei sunt oameni și ei pot fi dați în judecată și așa mai departe.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi dumneavoastră ați făcut o afirmație. Că dacă vine Curtea de Conturi.....Curtea de Conturi nu mai ține cont nici de sentințe,

ce să mai...

DL consilier Hulută Ghiorghe-e problema lor. Și ei pot fi dați în judecată.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - a, deci până la urmă tot acolo ajungem, nu? Dl. consilier Hulută Ghiorghe - rugămintea mea știți care este? Să nu mai lăsăm oamenii să-și caute singuri dreptatea, da să le-o căutăm noi că de asta-i conducem pe acești oameni. Dacă au dreptul la niște sporuri să căutăm noi să ne ducem la instituții în calitate de directori sau ce suntem, să ne ducem să luăm aceste certificate, că eu știu cât ne-a trebuit nouă să dăm 12% la salariați - ba că au dreptul, ba că nu au, ba că aveam fond, ba că nu aveam fond. Eu asta rog, să nu mai trimitem pe toți salariații la instanță. Și vreau să vă spu, dacă peste tot se iau aceste salarii, nu-i presa aici ca să fac campanie, dar problema este haideți să vedem pe ultima sută de metri să ne mișcăm pentru oameni. Dumneavoastră știți că în țara asta sunt 3 categorii de salarii, pe județe? Noi suntem în a 3-a categorie, suntem cu Călărașul, Ialomița. Ne-a depășit Oltul, Vâlcea. Ne-au depășit toți. Noi suntem cu Botoșaniul, cu Suceava. Ne-a depășit lașul și Galațiul, ceea ce nu era așa niciodată. Deci am devenit pe ultima sută, pentru că nu-i dăm 15% lui ăla, privatul nu-i dă 15% că nu are de unde și invocă taxele mari, noi nu facem nimic pentru bugetari și așa mai departe. Asta e problema.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile-Iulian - domnul Huluță, în ultimii 4 ani ați venit cu propunere de hotărâre de consiliu local cu privire la acest aspect, mai ales că sunteți și șef la sindicate? Dumneavoastră ați fi mai reglementat în măsură să prezentați colegilor o astfel de hotărâre de consiliu local. Vă mulțumesc.

D1. consilier Hulută Ghiorghe- domnule Stoican lăsați-mă cu hotărâri că la noi în 4 ani de zile nu ne-a trecut în un amendament, dar să-mi spuneți mie de proiect de hotărâre. Facem politică de azi, domnul Stoican?

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - nu v-ați ales bine cu cine să vă aliați, probabil.

DL consilier Hulută Ghiorghe- eu voiam să vă spun că oricum nu votez această chestiune, dar rog pe domnii directori, acolo unde conduc niște oameni să încerce să le dea toate drepturile, să lupte pentru drepturile oamenilor, pentru că dacă nu există și pedeapsa și recompensa, nu o să avem rezultate. Vă mulțumesc.

Dl. Viceprimar Bîrzu - domnul Huluță, sunt de acord cu dumneavoastră că oamenii merită cu prisosință aceste drepturi și vreau să le acordăm. Problema este că regulamentul de acordare este aprobat de Parlament și în acest moment este suspendat și nu-1 putem aplica. Noi sperăm (s-a amânat de la an la an) ca din anul viitor să nu mai vină Guvernul să suspende acest regulament de aplicare a sporurilor.

Dl. consilier Hulută Ghiorghe- domnul Bîrzu, problema era - aceasta problemă care a venit acum pe ordinea de zi are două componente. Una, să continuăm procesul pentru că dacă nu facem vine Curtea de Conturi și spune că nu ați continuat și vă impută, am înțeles. Dar eu trag semnalul de alarmă că la următoarea ședință puteți veni dumneavoastră cu o hotărâre de consiliu local (pentru că nu mai este Stavarache) și să dăm 15% de luna viitoare la salariații de acolo. Vă mulțumesc.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -haideți să vă explic domnul Huluță, două secunde. Acum ne aflăm în fața unui litigiu. Acest litigiu a fost declanșat. Pe rolul consiliului local acum, dumneavoastră nu aprobați decât întâmpinarea pe care o face consiliul local în speță. Respectiv pentru că dumnealor, pe bună dreptate, ei au dat în judecată municipiul Bacău probabil, consiliul local și ordonatorul de credite. Această întâmpinare care v-a fost supusă aprobării privește numai consiliul local pentru că dumneavoastră veți avea numai rolul de a aproba modificările bugetare dacă se va câștiga această sentință. La ora aceasta având în vedere și prevederile legale și faptul că ne-am aflat în această situația de dute-vino a ordonatorului de credite care voia sau nu voia, singura soluție pe care cei de la Căminul de Bătrâni au găsit-o este instanța de judecată. La ora actuală noi nu mai putem interveni să închidem un litigiu decât să așteptăm o finalizare a acestuia mai ales în condițiile care sunt de ordin legislativ.

Dl. consilier Hulută Ghiorghe- salariații de acolo se judecă din banii pe care nu-i au iar noi Consiliul Local aprobăm câte 3 miliarde pentru tot felul de firme...

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Huluță, salariații și dumneavoastră știți foarte bine pentru că ne-ați fost un aliat în mărirea cu 12% a salariilor și știți foarte bine, nu numai salariații de la Căminul de Bătrâni, ci toți salariații din Primărie au salariile pe care le au. Toți salariații din Primărie lucrează în condițiile în care lucrează. în timp, sunt sigur că va exista preocupare și față de soarta acestor salariați. Vă mulțumesc.

Dl. consilier Hulută Ghiorghe- domnule, dacă s-a înțeles mesajul eu sunt mulțumit. Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -am înțeles.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian -am înțeles. Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu mai sunt îl invit pe domnul secretar Popovici să facă apelul consilierilor pentru a-și exprima votul.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVA

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICÂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MÂRIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POP A L AURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

Ieșit din sală

TOTAL

20

-

Cu 20 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr. 15/110/2016, a fost adoptat.

 • 32. Se trece la punctul 32 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul domnului Viceprimar Ababei Radu pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE, ALEEA PARCULUI, TARLA 76, PARCELA 20, din municipiul Bacău, pe teren proprietate particulară, BENEFICIAR: NICOLAESCU GEORGE-CÂTĂLIN

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ababei Radu - ați avut materialul pe mail.

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popoviei - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile . (Arhitect Șef și Director Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Secretar Nieolae-Ovidiu Popovici-si amendamentul, lasăși-1 să spună amendamentul.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian -păi acuma la discuții să spună amendamentul.

DL consilier Nechita Neculai - favorabil, cu un amendament. La art.4, Aleea Parcului și nu Strada Parcului. De fapt e o greșeală.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iuliana, deci solicitați îndreptarea erorii materiale.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -se supune la vot amendamentul ridicat de dl. Nechita în sensul îndreptării erorii materiale: Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

Ieșit din sală

TOTAL

20

Cu 20 voturi pentru, amendamentul ridicat de dl. Nechita în sensul îndreptării erorii materiale, a fost adoptat.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții trecem la procedura de vot secret.

DLConsilier Nechita Neculai - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind respingerea documentației PLAN

URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE, ALEEA PARCULUI, TARLA 76, PARCELA 20, din municipiul Bacău, pe teren proprietate particulară, BENEFICIAR: NICOLAESCU GEORGE-CĂTĂLIN

Inițiator - DL. RADU ABABEI - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți în sală -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se resDinee PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE, STR. PARCULUI, TARLA 76, PARCELA 20, din municipiul Bacau, pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: NICOLAESCU GEORGE-CATALIN, din Bacau.

  S-a adoptat

  18

  2

  0

  2.

  ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului si Arhitectului Sef al Municipiului Bacau.

  S-a adoptat

  18

  2

  0

 • 33. Se trece la punctul 33 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Vasile -Iulian dă cuvântul d-nei Daniela Pozânărea.(înlocuitor prezent în sală d-na Carmen Fifirig).

Nu sunt discuții.

Peste ordinea de zi:

 • 34. Se trece la punctul 34.A. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzullie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Național Ferdinand I la organizarea Conferinței Internaționale „MoldaviaMUN” în perioada 26-29 mai 2016.

Inițiator-DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Viceprimar Bîrzu Ilie-ati avut materialul la mapă.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public).

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-ralsabela Adam - favorabil, cu același amendament.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul ridicat de d-ra Isabela.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile-Iulian - cu privire la procente, da?

Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?


Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAM ISABELA ELENA

X

3.

BÎRZUILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUC A

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTACMIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

Ieșit din sală

TOTAL

1

19


DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dl. Huluță dumneavoastră ați fost tot timpul pentru.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile-Iulian - nu este atent acum.

DL Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dl. Huluță se votează amendamentul domnișoarei Isabela cu parteneriatul.

DL consilier Huluță Ghiorghe- nu am înțeles amendamentul și de aceea nu îl votez. Dl. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cu 1 vot pentru și 19 abțineri, amendamentul ridicat de d-ra consilier Adam Isabela a fost respins.


Nu sunt discuții la proiectul de hotărâre

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRÂGUȘANU VASILE

X

10.

ENÂȘELMARIA

X

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

Ieșit din sală

TOTAL

20

■»

Cu un număr de 20 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Național Ferdinand I la organizarea Conferinței Internaționale „MoldaviaMUN” în perioada 26-29 mai 2016, a fost adoptat.

 • 35. Se trece la punctul 34.B, al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Hie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația „Insula Cercetașilor” la organizarea „Festivalului Luminii”, în data de 8 mai 2016.

Inițiator - DL. ILEE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

D-na consilier Enăsel Maria -as dori la acest proiect de hotărâre să mă abțin deoarece sunt membră a Organizației Naționale a Cercetașilor din România, respectiv „Insula Cercetașilor” Bacău.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - da, se consemnează vă rugăm.

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Administrator Public).

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 îh vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu sunt îl invit pe domnul secretar Popovici să facă apelul consilierilor pentru a-și exprima votul.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici -supunem proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMIS ABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE CRISTIAN

X

7.

COJOC ARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘEL MARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

JITARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL V ALERIAN

Ieșit din sală

TOTAL

19

1

Cu un număr de 19 voturi pentru și o abținere , proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația „Insula Cercetașilor” la organizarea „Festivalului Luminii”, în data de 8 mai 2016, a fost adoptat.

 • 36. Se trece la punctul 34.C. al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Stoican Iulian dă cuvântul d-lui Viceprimar Bîrzu Ilie pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea organizării unor evenimente, la Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău.

Inițiator-DL. ILIE BÎRZU - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

Dl.Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Există Raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1,4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl, Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt? Dacă nu sunt îl invit pe domnul secretar Popovici să facă apelul consilierilor pentru a-și exprima votul.

Dl.Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -supunem proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Dl.Viceprimar Bîrzu Hie-cu o abținere.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

ABABEIRADU

X

2.

ADAMISABELA ELENA

X

3.

BÎRZU ILIE

X

4.

BOTOIROMICĂ

X

5.

BUJOR COSTEL

X

6.

CHELARU POSTOLACHE

X

CRISTIAN

7.

COJOCARU VIOREL

X

8.

COSMA ELENA

X

9.

DRĂGUȘANU VASILE

X

10.

ENĂȘELMARIA

X

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

J1TARIU CORNELIU-DAN

X

13.

NĂSTASE MARIA-RALUCA

X

14.

NECHITA NECULAI

X

15.

NOVAC DIACONU LAURENTIU

X

16.

POPA LAURENȚIU

X

17.

STANCIU ȘTEFAN BOGDAN

X

18.

STOICAN IULIAN VASILE

X

19.

ȘUȘTAC MIHAI

X

20.

TESCARU VASILE SORINEL

X

21.

TIMOFTE PAUL VALERIAN

Ieșit din sală

TOTAL

20

•0

Cu un număr de 20 voturi pentru și o abținere , proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea organizării unor evenimente, la Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău, a fost adoptat.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - mulțumim. Doamnelor și domnilor consilieri ședința consiliului local s-a închis.

Dl. Vicenrimar Bîrzullie- vă transmit sărbători fericite, un Paște fericit.

DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - la diverse doriți să spuneți ceva?

D-na consilier Cosma Elena - păi există la diverse o propunere de îmbunătățire a activității de la Impozite și Taxe. Este un punct foarte important. Domnul Dorin Chirilescu dorește să spună.

Dl. Viceprimar Bîrzullie- domnul Chirilescu s-a înscris și îl rugăm să vorbească. DL Dorin Chirilescu - îi rugăm pe domnii consilieri să rămână în sală. Vă rog frumos. Este vorba despre o propunere din partea societății civile. La Direcția de Taxe și Impozite este o problemă și trebuie rezolvată.

Acum 3 luni de zile am făcut o adresă către Primăria Bacău, nr.24215/23.03.2016 prin care făceam următoarea propunere:

- O eventuală colaborare cu Poșta Română a cărei infrastructură se pare că acoperă cam toate zonele importante din municipiul Bacău și aici mă refer la: Șerbănești, CFR, Orizont, Narcisa, Poșta Centrală (lângă Primărie), Miorița, Bacovia, Nordului, Energiei și care mai sunt. Cred că putem profita de această infrastructură, iar eforturile financiare sunt minime. Vă rog frumos în numele cetățenilor din municipiul Bacău, doar să luați legătura cu reprezentanții poștei, eu am făcut-o deja în calitate de simplu cetățean, am vorbit cu domnul Sorin Șova, fostul director al Poștei Române din Bacău, actual Președinte al Sindicatului Lucrătorilor Poștali.

L-am întrebat cam care ar putea fi modalitatea de colaborare și mi-a spus că se poate realiza un contract de asociere, bazat pe virament bancar, astfel încât Primăria Bacău, dacă nu dispune de, să zic, de infrastructură logistică, să transfere sistemul informatic către poștă, poate transmite prin poștă,efectiv prin poștă, pe același sistem pe care trimite și felicitările de Paște. Am trimis felicitări, putem trimite și înștiințările astea, da? Le trimite către contribuabili el se duce cu hârtia la poștă, achită către funcționarul deja existent al poștei, deci reducem și cheltuielile cu funcționarii. Atenție, cu personalul. După aceea banii se virează într-un termen stabilit bineînțeles de comun acord, în urma unei negocieri cu reprezentanții dumnealor.

Să vă spun despre beneficii, sunt foarte simple. în primul rând cetățenii nu ar mai trebuiesă se deplaseze pe distanțe mari să ajungă la sediul Taxe și Impozite, haideți să ne gândim că sunt mulți cetățeni de vârsta a 2-a sau a 3-a care au probleme cu deplasarea. Acești cetățeni, în acest moment, deja se deplasează către poștă, să încaseze pensia, să plătească utilitățile, E-ON-ul , etc. Haideți să le oferim această posibilitate, că vă spun sincer, nu implică efort financiar.

Propunerea în forma scrisă este anexată la mapa ședinței, ultimul volum, (înregistrarea audio este slabă și cu intervenții peste vorbitor).

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - da, ideia este mtr-adevăr foarte interesantă și de studiat de către cei de la Impozite și Taxe, în ce ar consta acest transfer de date și această inițiativă de analizat.

Dl. Dorin Chirilescu - vă rog s-o luați în calcul, eu am văzut o problemă acolo și aș vrea să o prevenim. Să nu ne mai trezim în situația în care să dăm din umeri și să spunem - da, e o problemă. în momentul de față s-a mai eliberat dar la anul viitor va fi aceiași problemă.

Dl. Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - de analizat pentru viitor. într-adevăr, înștiințarea prin poștă cu valoarea de plată la taxe și impozite pentru fiecare contribuabil de pe raza municipiului Bacău. Este o ideie foarte bună pentru că el se poate prezenta la orice oficiu să plătească. înțeleg că pe scurt aceasta este porezentarea dumneavoastră. Am înțeles, interesantă ideia.

Dl. Viceprimar Bîrzu Ilie - domnul Chirilescu mulțumesc și eu pentru acest proiect al dumneavoastră, vă felicit și vă așteptăm și cu alte proiecte. Domnul Slătinaru să luați legătura cu dl. Chirilescu.

Dl. consilier Huluță Ghiorghe - dar să nu mai rămână numai un proiect într-un dosar. Poate veniți cu un proiect de hotărâre că sunteți la putere.

DLSecretar Nicolae Ovidiu Popovici - domnul Slătinaru veți analiza vă rog frumos, atât din punct de vedere al realității acest proiect, dacă e realizabil din punct de vedere tehnic dar mai ales din punct de vedere al emiterii acelor certificate fiscale în momentul plății. Știți la ce mâ refer, că de obicei omul achită și vrea pe loc certificat fiscal. Dacă achită la poștă, nu se va mai putea întâmpla acest fapt. Dar din punct de vedere logistic este o ideie foarte bună pentru că am putea mări raza de acoperire. Din punct de vedere tehnic dumneavoastră veți analiza și chiar vă rog frumos să veniți cu o propunere și cu modul concret de punere în practică a acesteia. DL Președinte de ședință - Stoican Vasile -Iulian - la punctul diverse dacă mai vrea cineva să discute.

D-na consilier Cosma Elena - sărbători fericite.

DL Viceprimar Bîrzu Ilie - sărbători fericite la toți colegii și la toți directorii din primărie, Paște cu bucurii tuturor.

DLPresedinte de sedință-Stoican Iulian-multumim. ședința consiliului local a luat sfârșit.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, STOICAN IULIAN VASILE


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE OVEDIU POPOVICI

A.M., R.TJDs.I-A-2/Ex.l