Proces verbal din 18.10.2016

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB - 18 octombrie 2016

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 7965 din 21.10.2016

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 18.10.2016.

Domnul Primar Cosmin Necula - am să rog asistența să se ridice în picioare pentru intonarea Imnului de Stat.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin Necula ■ mulțumesc.

DLDirector Fanta za Ciprian-Gabriel ■ în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale, prin Dispoziția Primarului Municipiului Bacău, a fost convocat Consiliul Local în ședință extraordinara.

în sală sunt prezenți un număr de 19 de consilieri, ședința poate începe lucrările. Lipsescîdomnul consilier Costan Codrin Vasile (absent motivat- plecat în delegație), domnul consilier Luca Vasile (absent motivat- concediu medical), domnul consilier Manolache Cristinel și doamna Dinu Ioana Raluca care a venit ulterior.

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.7720 din 13.10.2016 și telefonic prin nota telefonică nr.7721 din 13.10.2016.

Supunem aprobării procesul verbal al ședinței din data de 30.09.2016.

Cine este pentru? împotrivă?

Abțineri?

în unanimitate (19 voturi pentru) a fost aprobat procesul verbal al ședinței din data de 30.09.2016. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU- CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

ABSENT

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

ÎL

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

ABSENT

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Dl.Director Fantaza Ciprian-Gabriel - domnule Președinte,

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel -Stimați colegi, doamnelor și domnilor consilieri , în calitate de președinte al acestei ședințe vă asigur că voi conduce lucrările în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Și acum vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi și bineînțeles lista de invitați a ședinței.

Domnul Primar Cosmin Necula- vă mulțumesc domnule președinte de ședință. Alături de cetățenii municipiului Bacău care pot să participe oricând la ședințele și lucrările consiliului local, avem invitat astăzi pe domnul Director al Spitalului Județean Bacău, domnul manager Popa Adrian. De asemenea am să dau citire dispoziției nr. 1791 din 13.10.2016, privind convocarea consiliului local și lista ce cuprinde proiectele aflate pe ordinea de zi.

 • 1.   Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2016 - 31 martie 2017.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F. la obiectivul „Extindere rețea apă strada Chimiei din municipiul Bacău”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău.

Inițiator-DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMARAL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației pentru anul 2016 având în vedere că Municipiul Bacău este membru al Asociației "Orașe Energie România" (OER).

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.   Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, la organizarea Concertului Extraordinar de Crăciun, ce se va desfășura în data de 06 decembrie 2016 la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.   Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul Internațional și pentru Drepturile Omului -CIADO România și Asociația Culturală de Teatru, Muzică și Film ”Dracula”, la organizarea evenimentelor ce fac parte din Programul național cultural ”Artă contra Drog” 2016, ce se vor desfășura în data de 18 octombrie 2016 la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.   Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația de Bacău și D.I.O.S. Artist Resources Romania, la organizarea primei ediții regionale a concursului ”Miss Moldova 2016”, ce se

va desfășura în data de 4 noiembrie 2016 la Bacău.

Inițiator-DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii activitatii secției „fotbal” din cadrul Clubului Sportiv Stiinta Municipal Bacau, prin preluarea a doua grupe de juniori nascuti in anii 1998 si 2001.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 9.   Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarierea bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator-DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

 • 10.  Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, a unei părți din bunul imobil - "Clădire locuințe”, bloc nr. 5, situat în municipiul Bacău, str. Făgăraș nr. 25, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 11.  Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 174/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înscrierii unor bunuri rezultate din investiții.

Inițiator-DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

12. PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 310/2002 privind transmiterea către ANL a suprafeței de teren de 1730 mp situată în municipiul Bacău, strada Constantin Ene nr.20 și a HCL nr.46/27.02.2003 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, a suprafeței de 746,50 mp teren situat în strada Constantin Ene nr.20, ca suplimentare la suprafața de 1730 mp teren, transmisă prin Hotărârea nr.310/29.11.2002, în vederea executării construcțiilor de locuințe pentru tinerii medici.

Inițiator - DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, domnule președinte, aș vrea să retragem de pe ordinea de zi proiectul numărul 7, și anume proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația de Bacău și D.I.O.S. Artist Resources Romania, la organizarea primei ediții regionale a concursului „Miss Moldova 2016 “.

Intră în sală doamna consilier Dinu Ioana-Raluca, numărul consilierilor prezenți devine 20.

Dl.Director Fantaza Ciprian-Gabriel - supun la vot.

Domnul Bîrzu Ilie - dacă îmi dați voie, care e motivul de retragere?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - avem o contestație și vrem să o analizăm.

Dl.Director Fantaza Ciprian-Gabriel - supun la vot ordinea de zi, așa cum a fost modificată, cu proiectul de hotărâre scos de pe ordinea de zi de către domnul viceprimar.

Cine este pentru? împotrivă?

Se abține cineva?

în unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată (20 de voturi pentru).

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU- CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOIROMICA

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

ABSENT

7.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITÂRIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCAVASILE

ABSENT

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

M

Dl.Director Fantaza Ciprian-Gabriel - întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și rog pe domnii consilieri aflați în această situație să anunțe. Există situații de conflict de interese?Vă rog, domnule consilier.

Domnul consilier Bîrzu Hie - la proiectul numărul șapte, n-o să particip la vot.

Dl.Director Fantaza Ciprian-Gabriel - a fost retras de pe ordinea de zi, domnule consilier, deci nu mai e.

Domnul consilier Bîrzu Ilie - nu șapte, cinci, îmi cer scuze, nu la Miss, la cinci cu Arhiepiscopia. Sunt în adunarea Arhiepiscopală și nu pot vota.

Dl.Director Fantaza Ciprian-Gabriel - da, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință StanGabriel -supun discuției punctul numărul 1 al ordinii de zi și-1 invit pe domnul Primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive pentru acest proiect de hotărâre.

Domnul Primar Cosmin Necula- mulțumesc domnule președinte de ședință.

Expunere de motive, la proiectul de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2016 - 31 martie 2017.

Prevederile OUG nr. 70 din 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate și modificate privind măsurile de protecție socială, oferă cadrul legislativ pentru acorda ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2016 - 31 martie 2017.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței va fi acordat de către bugetul local al municipiului Bacău pe baza cererii și declarației pe proprie răspunderea însoțită de documente justificative în ceea ce privește componența familiei și veniturile acesteia precum și a convenției individuale de plată încheiată cu furnizorul de energie termică.

Familiile sau persoanele singure care îndeplinesc condițiile pentru acordarea ajutoarelor de căldură pentru încălzirea locuinței din bugetul de stat și din bugetul local vor depune individual cererile și declarațiile pe proprie răspundere însoțite de documente justificative la cele 7 puncte de depunere organizate de Primăria Municipiului Bacău, împreună cu dovada faptului că nu figurează cu datorii la bugetul local. Având în vedere cele menționate precum și proiectul de hotărâre pe care l-ați avut la dispoziție, vă rog să-l aprobați în forma în care a fost prezentat.Vă mulțumesc.

DLDirector Fantaza Ciprian-Gabriel- există aviz de legalitate.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Executiv Adjunct -Structura Organizatorică Arhiect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul consilier Gherasim Constantin - avizul este favorabil, doar că la comisie avem câteva amendamente, cu aprobarea dumneavoastră, dacă putem să le spunem. DLPresedinte de ședință-Stan Gabriel - vă rog.

Domnul consilier Gherasim Constantin -La articolul 1 se modifică venitul net lunar pe membru de familie de la 1,2301.S.R. la 2,1641.S.R. Se completează aliniatul 2 „ pentru beneficiarii care folosesc pentru încălzirea locuinței : gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri și alte surse de încălzire”. Avizul este favorabil.

Dl.Primar Cosmin Necula-aici. dacă-mi permiteți, pot să vă spun că susțin primul dumneavoastră amendament, primul prezentat. Va fi un impact bugetar de cca. 3.000.000 lei în plus, față de cel 1.700.000 lei și apreciez faptul că, în înțelepciunea sa, consiliul local, cred că va da curs acestui amendament. Pot să vă spun în felul următor că, în afară de unele mici inadvertențe legate de articolul 1 și articolul 2, deci aici va trebui să fiți foarte atenți cu privire la mențiunile pe care le faceți, în sensul că e vorba de articolul 2, alineatul 2, eu personal în calitate de primar susțin amendamentul dumneavoastră, atât eu cât și domnii Viceprimari, Ștefan și domnul Viceprimar Scripăț.

DLPresedinte de sedință-Stan Gabriel-un moment, domnule consilier, dacă este singurul amendament, cred că trebuie să-l supunem la vot.

DLConsilier Gherasim Constantin-da. doar atât.

DLPresedinte de ședintă-Stan Gabriel-si acum să trecem mai departe, da, domnule consilier Fechet, doriți să luați cuvântul înainte să trecem la vot?

DLConsilier Fechet Mircea-cred că e bine să înțeleagă toți consilierii locali, nu că nu ar fi explicat domnul Primar suficient de bine, noi l-am dezbătut mai mult la Comisia nr.3, practic tocmai pentru a ne asigura că știm toți ce votăm. Acest amendament aliniază la limita superioară de venituri subvenția, atât pentru abonații la sistemul centralizat, cât și pentru abonații care se încălzesc cu alte surse. Și vă rog să mă corectați domnule Primar, dacă greșesc. Cu alte cuvinte, dacă în trecut un abonat, un beneficiar, care avea un venit pe cap, pe persoană de 800 lei să spunem, ar fi beneficiat de subvenție dacă era abonat al CET-ului, sau Thermoenergy, dar nu ar fi beneficiat dacă avea centrală proprie, astăzi, după această hotărâre de consiliu, toți cetățenii Municipiului Bacău, cu venituri mai mici de o mie o sută și nu știu cât de lei de persoană, dacă sunt singuri sau de venitul total al familiei împărțit la numărul de persoane, vor beneficia de subvenție.

DLPrimar Cosmin Necula-pot să vă spun că această măsură de protecție socială este binevenită să fie acordată de către consiliul local. Din punctul meu de vedere v-am zis, voi susține totdeauna măsurile de protecție socială, atâta timp cât ele pot fi acordate și avem resursele bugetare, eu susțin acest gen de măsuri de protecție socială, fapt pentru care am convingerea faptului și îmi doresc ca dumneavoastră, consiliul local, să aprobați acest amendament, făcând în continuare acele mențiuni cu privire la componenta de formă, da? Să nu ne pierdem printre alineatele de acolo. DLDirector Fantaza Ciprian-Gabriel-dacă-mi permiteți, despre ce este vorba. Dumneavoastră, din câte îmi dau seama, vreți un amendament Ia articolul 1, alineatul 2, subpunctul 2. Dacă mă puteți urmări și dacă nu să mă corectați sau să mă verificați, pe proiectul de hotărâre. Pentru că alineatul 1, al articolului 1, se acordă aceste facilități până la 2,164 indice social de referință. Deci, ceea ce doriți dumneavoastră, cred că este la articolul 1. alineatul 2, subpunctul 2. Este corect? Deci amendamentul aici ar fi.

DLGherasim Constantin-corect. Ăsta este.

DLPrimar Cosmin Necula-rugămintea mea către dumneavoastră este să facem clar această mențiune, deoarece există riscul să apară o modificare care să denatureze înțelesul sau intenția care este clar favorabilă cetățenilor Municipiului Bacău. DLPresedinte de sedintă-Stan Gabriel-bun. dacă...

DLViceprimar Ștefan Daniel-Dragos-domnule consilier Fechet, până astăzi, ca să fim mai clari, pentru sistemul centralizat era un plafon maxim de 1.082 de lei pe membru de familie, iar la sistemul de gaze, energie electrică era de 615. începând de astăzi se alinează cuantumul de 1082 și pentru sistemul de încălzire prin gaze și alte surse.

DLPresedinte de sedintă-Stan Gabriel-stimati colegi, dacă nu mai sunt alte puncte de vedere vă rog să trecem la vot. Da, domnule consilier Bîrzu.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-da. deci susțin acest amendament, vor fi mai mulți beneficiari ai acestui proiect și vreau să rog executivul să ia măsuri, pentru că practic se vor dubla probabil numărul de beneficiari, să ia măsuri, pentru că se cere de la taxe și impozite un certificat fiscal și să găsim o procedură, să nu mai stea sute de oameni la coadă acolo. Dacă se poate transmite între Direcția de Taxe și Impozite și Direcția de Patrimoniu care se ocupă, să se transmită, să se verifice dacă certificatul fiscal este la zi, ca să nu punem în special pensionarii, să-i punem să stea la coadă. Vă mulțumesc. DLPrimar Cosmin Necula-din acest punct de vedere, domnule consilier, apreciem grija dumneavoastră și mai târziu e mai bine decât niciodată, pot să vă spun în felul următor, că noi deja am luat aceste măsuri, am intuit aceste posibile cozi care se repetau an de an, fapt pentru care o să-1 las pe domnul Viceprimar Ștefan să vă explice concret care este procedura.

DLViceprimar Ștefan Daniel-Dragos-da. domnule consilier, într-adevăr nu vor mai fi acele cozi pentru că va exista o colaborare între Serviciul de Patrimoniu și Serviciul de Taxe și Impozite, doar că persoanele care vin și depun cerere trebuie să-și asume pe propria răspundere, pentru că dacă nu au certificatul nu vor primi acea subvenție pe propria răspundere. Deci își vor asuma în momentul când depun dosarul, ei trebuie să știe că nu au datoriii, da? Și va fi o conlucrare între Serviciul Patrimoniu și Serviciu Taxe și Impozite, astfel cozile nu vor mai fi. Se vor trimite borderouri de la Serviciul Patrimoniu către Direcția Taxe și Impozite Locale și cine îndeplinește condițiile va primi această subvenție și nu se vor mai plimba oamenii de la Serviciul Patrimoniu la Direcția de Taxe și Impozite Locale.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-foarte bine. Vă mulțumesc pentru grija pe care o aveți. DLDirector Fantaza Ciprian-Gabriel-dacă nu mai sunt observații, supun la vot primul amendament. A, comisia....

DLPresedinte de sedintă-Stan Gabriel-da. înțeleg că trebuie să mergem mai departe cu avizele. Da, următoarea comisie, domnul Adrian Gavriliu.

DLConsilier Adrian Gavriliu-favorabil.

DLPresedinte de sedintă-Stan Gabriel-si ultima, domnul consilier Daniel Miclăuș? Dl.Consilier Daniel Miclăus-favorabil.

DLPresedinte de sedintă-Stan Gabriel-multumesc.

DLDirector Fantaza Ciprian-Gabriel-dacă nu mai sunt observații, supun la vot primul amendament, în sensul modificării articolului 1, alineatul 2, subpunctul 2. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU- CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

ABSENT

7.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

ABSENT

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot celălalt amendament, în sensul în care a fost solicitat de către domnii consilieri, că beneficiarii care folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri sau alte surse de încălzire.

Dl.Consilier Fechet Mircea-aici poate n-ar strica, domnul Scripăț care a fost inițiatorul acestui amendament, pentru că noi am discutat puțin la comisie, să ne explice tuturor consilierilor la ce s-a referit când a formulat „alte surse de încălzire”? Dl.Viceprimar Scripăț Constantin-da. într-adevăr pe piață au apărut în ultima perioadă și niște tentative de a se încălzi cu alte surse, mă refer eolian, mai puțin în Bacău, dar cu baterii solare și geotermie. Nu sunt mulți, dar consider că e bine să-i prindem. Poate prin asta să și încurajăm investitorii în acest domeniu. în zona Ardealului vă pot spune că sunt, chiar se lucrează pe această temă și cu rezultate bune. Atât, mulțumesc.

Dl.Director Fantaza_Ciprian-Gabriel-supun la vot și acest amendament. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

ABSENT

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

ÎL

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

ABSENT

18.

MANOLACHE CRISTJNEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

•B

-

Vă mulțumesc. Și acest amendament a fost adoptat (cu 20 de voturi pentru).

Dacă mai sunt observații la proiectul de hotărâre așa cum a fost el modificat prin aceste amendamente? Dacă nu, îl supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUD1U-

X

CONSTANTIN

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

ABSENT

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

ABSENT

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

«•

-

Proiectul de hotărâre a fost adoptat (cu 20 de voturi pentru). Vă mulțumesc.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F. la obiectivul „Extindere rețea apă strada Chimiei din municipiul Bacău”.

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula-multumesc. domnule Președinte. Acest proiect se înscrie în lista de proiecte pe care vă voi prezenta-o dumneavoastră, consiliului local, în scopul ca să ajungem în etapa în care fiecare dintre străzile care sunt nemodemizate, sau străzile care au probleme, să aibă o raționalitate concretă în reparații și în modernizare, în sensul următor. Nu vom putea face niciodată o asfaltare sau o modernizare de stradă fără ca să existe o proiectare anterioară și o execuție a rețelei de apă, apă pluvială și toată această componentă de rețelistică. în acest sens se înscrie acest proiect.

Referitor la rețeaua de distribuție a Municipiului Bacău de pe strada Chimiei, au fost semnalate disfuncționalități cauzate de exploatarea peste durata de viață a conductelor, ceea ce conduce la avarii repetate, cu pierderi însemnate de apă.

în prezent, agenții economici care au sediile pe strada Chimiei sunt racordați la o conductă de apă potabilă care prezintă un grad avansat de uzură aparținând SC AMURCO SA (societate aflată în proces de lichidare). Din cauza vechimii conductelor și a subdimensionării acestora, raportat la cerințele actuale, sunt necesare costuri foarte mari de întreținere.

Prin realizarea acestei investiții se urmărește extinderea rețelei de alimentare cu apă de pe strada Chimiei cu conducte din polietilenă de înaltă densitate, respectiv (PEHD - 3,020 km de rețea de alimentare cu apă potabilă) care să deservească consumatorii platformei industriale de sud.

In baza documentelor transmise de S.C. Compania de Apă Bacău S.A. și înregistrate la Primăria municipiului Bacău, propunem aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, așa cum sunt ei prezentați în documentația aflată la mapă.

Având în vedere cele prezentate, precum și proiectul de hotărâre și expunerea de motive, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Dl.Presedinte de ședință Stan Gabriel-eu vă mulțumesc.

Dl. Fantaza Cjprian-Gabriel -Director Executiv la Direcția Juridică și Administrație Locală- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Pre$edinte de sedintă-Stan Gabriel- sunt discuții asupra proiectului de hotărâre? Dacă nu, îl rog pe domnul Director Ciprian Fantaza să supună la vot acest proiect.

Dl .Director Ciortan Fantaza- Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

ABSENT

7.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

ABSENT

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

în unanimitate (20 de voturi pentru), a fost adoptat proiectul de hotărâre.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriek dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău. Inițiator-DL. DANIEL-DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos- EXPUNERE DE MOTIVE, la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău.

Organigrama Centrului Bugetar Creșe prezintă modificări în ceea ce privește numărul de posturi, acestea fiind tot 91, dintre care: 8 - personal de conducere, 74 -personal de execuție și 9 - muncitori. Modificarea Organigramei Centrului Bugetar Creșe vine ca urmare a aprobării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 266/ 2016 prin care s-au înființat grupe de educație antepreșcolară (0-3 ani) în cadrul unor grădinițe din municipiul Bacău. Pentru funcționarea acestor grupe, este nevoie de următoarele posturi: două posturi de asistent medical, patru posturi de infirmieră, un post de îngrijitor și două posturi de ajutor de bucătar.

Statul de funcții cuprinde 91 de funcții, conform organigramei.

Față de cele mai sus prezentate, rugăm domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Dl. Fantaza Ciprian-Gabriel -Director Executiv la Direcția Juridică si Administrație Locală- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

D-ra Director Buganu Diana-Alina -prezintă raportul Centrului Bugetar Creșe, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedintă-Stan Gabriel-dacă sunt discuții? Domnul, nu știu cine, doamna doctor, da? Vă rog.

D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-as vrea s-o întreb pe doamna Director Buganu. Dumneavoastră ați cerut pentru creșele noi înființate două asistente, patru infirmiere, un îngrijitor și doi ajutori de bucătari. Corect?

D-ra Director Buganu Diana-Alina-corect.

D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-bun. în hotărârea 1252 din 12 decembrie 2012 scrie așa: „creșa este un serviciu de interes local public sau privat care are misiunea de a oferi pe timpul zilei servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie a copiilor de vârstă antepreșcolară”. îmi explicați cum asistentele, infirmierele, îngrijitorul și ajutorul de bucătar pot efectua acest lucru? Știți că trebuie să aveți și cadre didactice. Aveți educator puericultor?

D-ra Director Buganu Diana-Alina-cunosc acest aspect. Dacă-mi permiteți, tot în Legea 263, bine dumneavoastră mi-ați prezentat din H.G. nr. 1252 și o să vă spun, conform articolului 1, creșele sunt instituții publice sau private specializate în servicii cu caracter social, medical, educațional pentru creșterea, îngrijirea, educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreșcolară. Bun. Dacă îmi permiteți să vă răspund la întrebare, în momentul de față nu avem cadre specializate și nu avem instituții care să ne ajute în acest sens pentru specializarea cadrelor.

D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-nu trebuie să cereți de la Inspectoratul Școlar?

D-ra Director Buganu Diana-Alina-conform demersurilor din 2008...

D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-dar dumneavoastră acum ați cerut?

D-ra Director Buganu Diana-Alina-bineînteles. am cerut, dar...

D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-să-mi dați și mie hârtia de la Inspectorat, dacă ați primit un răspuns favorabil sau nefavorabil.

D-ra Director Buganu Diana-Alina-dacă-mi permiteți, ținând cont că sunt de două săptămâni pe această funcție, iată că am identificat instituția care ne poate ajuta pentru a înființa și pentru a putea avea posturi de educatori-puericultori. Da, vorbim de instituția C.J.R.A.E. din cadrul Inspectoratului Școlar. însă până atunci, dacă-mi permiteți, există o continuitate a proiectului fostului director.

D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-dumneavoastră pe toate creșele numai doi educatori aveți?

D-ra Director Buganu Diana-Alina-da. din păcate, cum spuneam mai devreme. D-na Consilier Lazăr Doina-Emamiela-ce salariu au acești educatori?

D-ra Director Buganu Diana-Alina-depinde de vechimea dânșilor.

D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-cei care sunt angajați acum, cam cât au?

D-ra Director Buganu Diana-Alina-o mie trei sute și un picuț.

D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-sunt foarte mici.

D-ra Director Buganu Diana-Alina-da.

D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-ar trebui să solicitați de la primărie, dacă se poate, ca să-i atrageți să lucreze acolo, pentru că salariile sunt infime.

D-ra Director Buganu Diana-Alina-dacă-mi permiteți.

D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-primă de instalare, deci puteți să cereți asta și să vă sprijine și consiliul local.

D-ra Director Buganu Diana-Alina-dacă-mi permiteți.

D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-numai cu doi la atâția copii, este imposibil să faci educație timpurie. Și știți de ce. Sunt foarte mulți cu deficiențe psiho-motorii care trebuie identificați.

D-ra Director Buganu Diana-Alina-din păcate nu s-au identificat, acolo noi vorbim de altceva. Dacă se identifică sunt comisii care vor da acel Certificat de orientare școlară, vorbiți probabil de C.O.S.M. din cadrul C.J.R.A.E. dar este altceva, vorbim despre alte probleme.

Da, s-au făcut foarte multe adrese către consiliul local și în atenția domnului Primar, încă din 2008, da, vorbim de fosta conducere și o să vă citesc un picuț dintr-un referat, da? „după aprobarea Organigramei și a statului de funcții pentru anul 2008 în care a fost inclusă și Creșa nr. 4, din strada Carpați, nr.8, care s-a deschis din data 01.10.2008, am întâmpinat foarte mari greutăți pentru ocuparea posturilor de educator puericultor, deoarece nu mai sunt școli pentru asemenea calificare.”

Da? Iar noi ar trebui ca și procedură să umblăm în statul de funcții și spune: „că pentru anul 2009 solicităm transformarea a două posturi de educator puericultor în posturi de asistent medical și infirmier”. Deci proceduri, adrese, mă scuzați.

D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-Liceul Pedagogic nu poate pregăti?

D-ra Director Buganu Diana-Alina-exact. Sunt adrese, am identificat instituția care mă poate ajuta în perioada următoare, ca noi să intrăm în normalitate.

D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-da. mulțumesc.

D-ra Director Buganu Diana-Alina-bine. Poftiți? Se vor desfășura astfel de cursuri sau vor organiza. Da, atât am putut să identific în momentul de față. Asta ar fi soluția cu care vin eu la început de mandat. Mulțumesc.

Dl.Presedinte de sedintă-Stan Gabriel-si eu vă mulțumesc. Mai sunt discuții asupra acestui proiect?

D-na consilier Cosma Elena-am înțeles că aceste posturi, o parte din ele sunt înființate pentru grupele de educație antepreșcolară. Ele fac parte din numărul de posturi ale primăriei. Ce posturi s-au redus în primărie pentru a se înființa aceste posturi? Nu, eu executivul îl întreb, nu pe dumneavoastră, că nu...

D-ra Director Buganu Diana-Allna^din...

Dl.Primar Cosmin Necula-pe mine probabil vreți să mă întrebați și v-ați gândit că este un subiect, nu i-a ieșit doamnei doctor și v-ați gândit că poate vă iese dumneavoastră. N-o să vă iasă. Nu sunt ale...

D-na consilier Cosma Elena-nu-i vorba de ieșit aici, e vorba de lămurit niște probleme.

DLPrimar Cosmin Necula-corect. sigur că da. încă de la început pot să vă spun în felul următor. îmi doresc din tot sufletul ca această atmosferă de colaborare, în sensul în care să găsim soluții pentru creșe și pentru tot ceea ce înseamnă copiii Municipiului Bacău, să continue. Nu suntem nici polițiști, nu suntem nici cercetași sau descoperitori. Dacă aveam de descoperit, trebuia să descoperim până acum. Dar, punctul pe care l-ați spus dumneavoastră, doamna profesoară e foarte important. Din fericire nu intră în schema de personal a municipalității, să zic, nu intră în aparatul propriu al municipalității, dar cu privire la aparatul propriu al municipalității o să vedeți cât de curând proiectul și forma pe care o să v-o prezint dumneavoastră în așa fel încât pe schema aparatului de lucru al Primarului Municipiului Bacău, sau al primăriei, dacă este să-1 discutăm ca unitate funcțională între Primar, Viceprimari și Secretar să nu se mai regăsească muncitori necalificați sau alte asemenea, hingheri, sau alte asemenea funcții, ci pe acea schemă să se regăsească într-un fel sau altul personal care să deservească municipalitatea, dintr-o anumită perspectivă, iar restul de funcții care sunt într-un fel sau altul necalificate sau de calificare mai joasă, să se regăsească în alte structuri ale municipalității.

D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-adică extemalizați niște servicii și atunci aveți posturi pentru creșe? V-ați gândit la asta?

Dl.Primar Cosmin Necula-nu discutam de asta. Extemalizarea unor servicii de genul creșelor sau a învățământului este departe în momentul de față, de a discuta. D-na Consilier Lazăr Doina-Emanuela-dar se pot, sunt.

DLPrimar Cosmin Necula-eu cred că în momentul de față, cel puțin în momentul de față, dar aici rămâne să vedem și propunerea specialiștilor, că până la urmă de aia avem un specialist, nu vreau să-mi dau cu părerea cum trebuie calificat sau școlarizat un educator puericultor, sub nicio formă pentru că nu este domeniul meu de activitate, dar dacă va veni propunere în acest sens din partea dumneavoastră sau din partea aparatului de specialitate, eu zic că trebuie să luăm orice formă în calcul. Vă mulțumesc.

DLViceprimar Ștefan Daniel-Dragos-vreau să, spuneți domnule Bîrzu.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-din ceea ce înțeleg, cu aceste completări de posturi, înseamnă că ne apropiem de finalizarea primelor spații, nu domnule Viceprimar Ștefan? DLViceprimar Ștefan Daniel-Dragos-ne apropiem de finalizarea celor două săli, dar voiam și eu să răspund doamnei doctor, pentru că am avut o discuție la Inspectorat și într-adevăr ca să putem să facem educație timpurie în creșe, avem nevoie de educatori puericultori. în momentul când vom avea acești educatori puericultori, vreau să-i spun doamnei doctor și să-i răspund pentru că mi-a pus o întrebare acum o lună, vom putea face și acele grupe, mică, mijlocie și mare, pentru a putea oferi și servicii educaționale în creșe. Pentru că, în acest moment, legea ne permite să facem și îngrijire și asistență socială.

Dl.Presedinte de sedintă«Stan Gabriel-cu permisiunea dumneavoastră, vă pot informa că asemenea cursuri și programe de pregătire s-au desfășurat de entități private la nivelul Municipiului Bacău. Asemenea cursuri durează minimum 6 luni, asigură o calificare de bază, dar sunt și școli, repet private, care au organizat în anii trecuți cursuri cu o durată mai îndelungată, de până la maximum 1 an, asigurând un alt nivel de calificare. Deci, procesul nu este cu rezoluție imediată, pentru calificarea unor asemenea persoane este nevoie de ofertă educațională, ceea ce în acest moment Bacăul nu are și cei de la Centrul Județean de Asistență Psiho-Pedagogică au timp, au nevoie de timp pentru inițierea unor cursuri, au nevoie de expert, profesor, cadre didactice în calitate de formatori, deci cu toții trebuie să avem răbdare oricât ne-am dori să avem acest personal calificat, dacă nu există, s-ar putea să fie în Bacău persoane calificate, dar pentru asta trebuie făcut un anunț public și cineva trebuie să urmărească care este evoluția. Oricum trebuie cu toții să avem răbdare. Deci nu este, cu toate că ne dorim să avem personal calificat, eu cred că mai devreme de sfârșitul anului școlar, nu cred că vom avea. Deci anul acesta școlar cred că se va lucra în acest regim. Este o opinie personală și îmi permit să spun că într-o oarecare măsură cunosc situația. Mulțumesc că mi-ați permis să intervin. Dacă nu mai sunt discuții, îl rog pe domnul Director Ciprian....

Domnule Primar, vă rog.

Dl.Primar Cosmin Necula-o ultimă mențiune cu privire la acest proiect. Mă bucur că, după mult timp, pe masa consiliului local și pe masa executivului local se află această problemă a creșelor, pentru că, după cum citea și doamna Director, aceste probleme erau și în 2008 și în 2009 și în 2010. Mă bucur că am ajuns într-o stare de normalitate, cu pași mici, dar ajungem.

DEDirector Ciprian Fantaza- supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU- CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COST AN CODRIN - VASILE

ABSENT

7.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

ÎL

GA VRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

ABSENT

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

în unanimitate (20 de voturi pentru), proiectul a fost adoptat.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel, dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației pentru anul 2016 având în vedere că Municipiul Bacău este membru al Asociației "Orașe Energie România" (OER).

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula-multumesc. domnule Președinte- EXPUNERE DE MOTIVE, la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației pentru anul 2016 având în vedere că Municipiului Bacău este membru al Asociației "Orașe Energie România".

Prin referatul nr. 7068/19.09.2016, Agenția de Dezvoltare Locală Bacău propune pentru următoarea ședință a Consiliului Local Bacău proiectul de hotărâre pentru aprobarea valorii cotizației pentru anul 2016 care este în cuantum de 2.500 lei, având în vedere că din data de 21.04.2016, Municipiul Bacău este membru al Asociației „Orașe Energie România”.

Această organizație neguvemamentală, reunind în anul 2016, un număr de 36 membrii (34 de municipalități și 2 zone metropolitane), interesate de îmbunătățirea eficienței energetice în serviciile publice urbane, respectiv (încălzire, iluminat public, alimentare cu apă și gaz, colectarea, depozitarea și transportul deșeurilor menajere etc. ) și de promovarea surselor de energie regenerabile și a protecției mediului.

Asociația „Orașe Energie România” a fost înființată în anul 1995, prin Programul PHARE, cu sprijinul rețelei europene Energy-Cities. al cărei membru este încă din anul 1997. începând cu anul 2009, Asociația OER este “Structura Suport” pentru orașele din România care au aderat la Convenția Primarilor,

Având în vedere aspectele menționate, precum și proiectul de hotărâre, documentele existente la mapele dumneavoastră , vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma în care a fost prezentat. Pentru orice fel de întrebări vă stă la dispoziție domnul Director al Agenției de Dezvoltare Locală, care vă poate face toate precizările și vă poate da toate detaliile de care aveți nevoie. Vă mulțumesc. Dl.Presedinte de sedintă-Stan Gabriel-si eu vă mulțumesc. îl invit pe domnul Director Ciprian Fantază să prezinte avizele de legalitate la acest proiect de hotărâre. Dl. Fantaza Ciprian-Gabriel -Director Executiv la Direcția Juridică si Administrație Locală- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Administrator Public și Agenția de Dezvoltare Locală ).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedință-Stan Gabriel-multumesc. Sunt discuții asupra acestui proiect? Domnul consilier Ghingheș.

Dl.Consilier Ghinghes Cristian- mulțumesc. O scurtă întrebare către reprezentantul A.D.L. Care sunt beneficiile reale ale municipiului din această apartenență la această asociație și care este stadiul Strategiei energetice, dacă avem așa ceva în Municipiul Bacău? Mulțumesc.

Dl.Anghel Adrian-Planul energetic al municipiului Bacău este întocmit, încă de anul trecut și practic, împreună cu cei de la O.E.R. ne propun proiecte, ne informează cu privire la tot ce înseamnă energie, energie durabilă. Deci, practic, ăsta e rolul nostru, rolul lor este informativ față de noi, cu tot ce înseamnă strategie energetică națională și tot ce înseamnă directive europene la nivelul energetic. Este un suport foarte important pentru noi.

Dl.Consilier Ghinghes Cristian-multumesc.

Dl.Presedinte de sedintă-Stan Gabriel-mai sunt discuții, întrebări? Atunci îl rog pe domnul Ciprian Fantaza să supună la vot acest proiect.

Dl.Director Ciprian Fantaza- Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUDLIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

ABSENT

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUC A

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GA VRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

ABSENT

18.

MANOLACHE CRISTINEL

ABSENT

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

în unanimitate de voturi (20 de voturi pentru) acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

S.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan GabrieL dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necuia pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, la organizarea Concertului Extraordinar de Crăciun, ce se va desfășura în data de 06 decembrie 2016 la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău.

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl» Primar Cosmin Necula - EXPUNERE DE MOTIVE, la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, la organizarea Concertului Extraordinar de Crăciun, ce se va desfășura în data de 06 decembrie 2016 la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău.

Prin adresa Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Protopopiatul Bacău înregistrată la instituția noastră în data de 23.09.2016, suntem informați că organizarea Concertului Extraordinar de Crăciun susținut de Corul Național de Cameră Madrigal, va avea loc sub înalta îndrumare a doamnei Arma Ungureanu, director artistic și dirijor principal al Programului Național Cantus Mundi. Acest concert clasic românesc de colinde, are posibilitatea să se desfășoare în data de 06 decembrie 2016, începând cu orele 17:00. Acest eveniment pe baza desfășurării care a avut loc anul și-au anunțat prezența un număr mare de participanți, iubitori ai acestui tip de muzică și considerăm într-un fel sau altul că este un eveniment cultural pe care municipiul Bacău poate să-1 găzduiască. Acesta fiind practic un parteneriat în care Municipiul Bacău pune la dispoziție o sală pentru desfășurarea unui act de cultură.

Având în vedere aspectele menționate precum și documentele existente la mapă rog să aprobați proiectul în forma în care a fost redactat. Mulțumesc.

DLPresedinte de sedintă-Stan Gabriel -domnul Ciprian Fantaza.

Dl. Ciprian Fantaza -Directorul Executiv-Directia Juridică si Administrație Locală - prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLPresedinte de sedintă-Stan Gabriel-dacă sunt discuții asupra acestui proiect? Dacă nu sunt, rog pe domnul Ciprian Fantaza să supună la vot proiectul.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv-Directia Juridică si Administrație Locală- la acest proiect de hotărâre, domnule Bîrzu, dumneavoastră nu participați la vot. Ați anunțat de la începtul ședinței.

Cine este pentru? împotrivă, Se abține cineva?

Domnii consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE    CLAUDIU-

CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUIL1E

NU A VOTAT

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COST AN CODRIN - VASILE

Absent

7.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

Absent

18.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu unanimitate de voturi, cu lipsa ..., 19 voturi pentru, domnul Bîrzu nu a participat la vot. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriek îl invită pe domnul Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la acest proiectul de hotărâre.

DL Primar Cosmin Necula - Expunerea de motive, la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul Internațional și pentru Drepturile Omului - CIADO România și Asociația Culturală de Teatru, Muzică și Film ”Dracula”, la organizarea evenimentelor ce fac parte din Programul național cultural ”Artă contra Drog” 2016, ce se vor desfășura în data de 18 octombrie 2016 la Bacău

CIADO România, este principala organizație antidrog, ce desfășoară programe de prevenire și evenimente culturale în Romania . în perioada octombrie - decembrie 2016, Campania Națională “Arta Contra Drog” va cuprinde o serie de evenimente culturale și artistice de excepție, mijlocul prin care publicul spectator este informat asupra riscurilor asociate consumului de droguri, prin distribuirea de materiale specifice, dar și Conferințe.

în data de 18 octombrie activitățile vor debuta la Bacău începând cu ora 13.00 cu, Conferința multidisciplinară “Tinerii și propriile lor valori“, iar la ora 19.30 va avea loc un eveniment artistic - Horia Brenciu & Orchestra sa și informarea publicului asupra simptomatologiei tânărului consumator de droguri.

Sumele obținute din bilete ce au fost puse în circulație prin Casele de Bilete, vor asigura tipărirea Tratatului „Tentație și Dependență” ce va fi donat ulterior liceelor din Bacău, fiind util profesorilor cu activități educative și psihologilor pentru programe de prevenire și susținerea campaniilor de prevenție.

Municipiul Bacău contribuie cu suma de 15.000 lei din totalul de 73.125 lei. în acest proiect va pune de asemenea la dispoziția CIADO România sala Teatrului de Vară ”Radu Beligan”.

Având în vedere cele prezentate vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma în care a fost propusă. Vă mulțumesc.

Dl.Presedinte de sedintă-Stan Gabriel -domnul Fantaza.

Dl. Ciprian Fantaza -Directorul Executiv ■Direcția Juridică si Administrație Locală -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile . ( Administartorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLPresedinte de sedintă-Stan Gabrîel-dacă sunt discuții ?

Dacă nu sunt, rog pe domnul director Ciprian Fantaza să supună la vot acest proiect de hotărâre.

Dl. Ciprian Fantaza -Directorul Executiv-Directia Juridică si Administrație Locală- cine este pentru? împotrivă, Se abține cineva?

Domnii consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSÎE   CLAUDIU-

CONSTANUN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

Absent

7.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

Absent

18.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu unanimitate de voturi (20 de voturi pentru), proiectul de hotărâre s-a adoptat.

7.Dl.Presedinte de sedintă-Stan Gabriel-deoarece punctul 7 de pe ordinea de zi a fost retras vă rog să îmi permiteți să trecem direct la punctul nr.

8 si supun discuției punctul nr. 8 al ordinei de zi invitându-1 pe domnul Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea începerii activitatii secției „fotbal” din cadrul Clubului Sportiv Stiinta Municipal Bacau, prin preluarea a doua grupe de juniori nascuti in anii 1998 si 2001.

Dl. Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect aflat pe ordinea de zi, proiect care se află la mapa dumneavoastră, face parte din promisiunea pe care într-un fel sau altul atât eu cât și o parte din dumneavoastră ne-am asumat-o în fața municipiului Bacău, în fața cetățenilor, cu privire la grupele de copii și juniori care vor fi susținute de municipalitate. Vă aduceți aminte una din ședințele furtunoase care au avut loc aici, în care o anumită asociație sportivă de fotbal prezenta cu titlu de viață și de moarte existența fenomenului sportiv în municipiul Bacău legat de propria existență, iar la momentul respectiv am început o serie de demersuri pe lângă Federația Română de Fotbal în sensul preluării acelei echipe, pe de altă parte am dat asigurări de faptul că vom prelua atunci, municipiul Bacău va prelua în urma votului dumneavoastră care sper să fie favorabil, grupele de copii și juniori care existau la momentul respectiv la nivelul acelei echipe. Suntem în această etapă, acest proiect este legat în sensul de a susține fenomenul sportiv în municipiul Bacău și mai mult decât atât, pot să vă spun că principalul fenomen sportiv care-1 putem discuta în momentul de față, este faptul că avem grupe de copii și juniori care trebuie susținute. Nu discutăm aici de fenomenul sportiv profesionist și exact cum și eu și o parte dintre dumneavoastră ați promis la acel moment, acest lucru este pe cale să se întâmple, grupele de copii și juniori ale acelei asociații de fotbal pot fi preluate prin intermediul votului dumneavoastră de către orașul Bacău și pot fi susținute de către municipiu.

Repet faptul că acest proiect se adresează copiilor și juniorilor și tuturor celor care își doresc să facă cu sinceritate și cu corectitudine acest sport și care nu consideră fotbalul sau orice alt sport o sursă de îmbogățire sau o sursă de venituri într-un fel sau altul ilicite.

Având în vedere proiectul care se află la mapă dumneavoastră - expunerea de motive, rog consiliul local să aprobe proiectul în forma care a fost precizată.

Dl.Presedinte de sedintă-Stan Gabriel-vă mulțumesc. îl invit pe domnul director Ciprian Fantaza să prezinte avizele de legalitate.

Dl. Ciprian Fantaza -Directorul Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Administrare Baze Sportive).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl.Presedinte de sedintă-Stan Gabriel-dacă sunt discuții vă invit? Dacă nu sunt, rog pe domnul director Ciprian Fantaza să supună la vot.

Dl. Ciprian Fantaza -Directorul Executiv-Directia Juridică si Administrație Locală- cine este pentru? împotrivă, Se abține cineva?

Domnii consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE    CLAUDIU-

CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASELE

Absent

7.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GA VRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

Absent

18.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu unanimitate de voturi (20 de voturi pentru), proiectul de hotărâre s-a adoptat.

9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan GabrieL îl invită pe domnul Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarierea bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare.

DL Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan- EXPUNERE DE MOTIVE, la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarierea bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare

Agenția Națională pentru Locuințe prin adresele nr. 14861/15.06.2009, 18350/ 21.07.2009, 19448/29.07.2009, 20172/06.08.2009 ne solicită acordul privind preluarea unui număr de apartamente cu credit ipotecar rămase nevândute, ce vor fi

construite în blocul nr. 5, str. Făgăraș nr. 25 pe terenul în suprafață de 3.014 mp, proprietate privată a municipiului Bacău, bloc cu un număr de 45 apartamente, motivat de faptul că la momentul respectiv erau numai 10 beneficiari siguri pentru apartamente, care să aplice pentru programul guvernamental ”Prima casă”.

Astfel, s-au demarat procedurile privind preluarea obiectivului de investiții bloc nr. 5, 45 de apartamente, regim de înălțime P+8E, situat în municipiul Bacău, str. Făgăraș nr. 25, de la ANL București prin cesionarea drepturilor și obligațiilor aferente contractului de proiectare nr. 22182/20.08.2008 încheiat între ANL -București și SC GENERAL TECTONIC SRL și a contractului de antrepriză generală nr. 34253/17.12.2008, iar prin HCL nr. 226/30.07.2009 și HCL nr. 278/20.08.2009 s-a aprobat preluarea obiectivului de investiții.

în inventarul domeniului public al municipiului Bacău aprobat prin HCL nr. 174/1999, modificat prin HCL nr. 177/2012, au fost înregistrate eronat ” locuințe ANL” și „ Proces verbal de recepție finală nr.779/31.01.2011”.

Față de cele prezentate vă rog domnilor consilieri să analizați si să votați proiectul.

Dl. Ciprian Fantaza -Directorul Executiv -Direcția Juridica si Administrație Locală -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Director Executiv Adjunct la Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DIJPresedinte de sedintă-Stan Gabriel-dacă sunt discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt atunci...

DL consilier Bîrzu Ilie - numai un pic dacă.... Este foarte bine că se îndreaptă această eroare materială referitor la discuțiile cu ANL București. Mai există de îndreptat o situație referitoare la - s-a făcut cadastru și măsurători la blocurile ANL Făgăraș 4, 6, 8 în vederea vânzării acestor apartamente. Nouă ne-a ieșit o suprafață, cei de la ANL București au o altă suprafață. Ar trebui să facem demersuri de a găsi un expert independent pentru a debloca această situație pentru că în acest moment este blocată din cauza diferențelor care apar de evaluare de suprafețe.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală- cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Domnii consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE    CLAUDIU-

CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

Absent

7.

CREȚU CÂTÂUN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

Absent

18.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu unanimitate de voturi (20 de voturi pentru), proiectul de hotărâre a fost aprobat.

10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel, îl invită pe domnul Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, a unei părți din bunul imobil - "Clădire locuințe”, bloc nr. 5, situat în municipiul Bacău, str. Făgăraș nr. 25, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.

Dl. Primar Cosmin Necula - EXPUNERE DE MOTIVE, la proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, a unei părți din bunul imobil - "Clădire locuințe”, bloc nr. 5, situat în municipiul Bacău, str. Făgăraș nr. 25, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.

Prin adresa nr. 15771/ 30.09.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 41416/ 30.09.2016, Consiliul Județean Bacău ne solicită transferul dreptului de administrare asupra imobilului situat în str. Făgăraș nr. 25. Această propunere vine ca urmare a situației cu care s-a confruntat, în repetate rânduri, Spitalul Județean de Urgență Bacău și anume, la organizarea concursurilor pentru angajarea de medici, une locurile nu au fost ocupate, neprezentându-se niciun candidat, principalul motiv fiind acela al inexistenței posibilității de a primi o locuință, persoanele interesate neavând domiciliul în Bacău, județul Bacău.

în urma analizei acestei situații, am decis supunerea spre dezbaterea Consiliului Local, darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, a unei părți din imobil, P+7E cu apartamentele și spațiile comune aferente acestora, din imobil -"Clădire locuințe", bloc nr. 5, situat în municipiul Bacău, str. Făgăraș nr. 25.

Baza legală pentru susținerea acestui proiect de hotărâre este oferită de art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată împreună cu Legea nr. 287/2009 privind aprobarea Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată.

Pot să vă spun că acest proiect de hotărâre cu care îmi permit să vin în fața dumneavoastră face parte din promisiunea cu care am venit în fața cetățenilor atât eu cât și colegii care se află în momentul de față majoritatea din consiliul local și vreau să fac următoarea mențiune: aduceți-vă aminte de momentul în care acum peste un an de zile când consilierii P.S.D. și-au dat demisia deoarece au solicitat practic același lucru și vreau să vă aduc aminte și punctez acest fapt, domnul Bîrzu ați fost unul dintre consilierii locali, mi se pare că erați președinte de ședință atunci, care ați spus, îmi cer eu scuze, care ați spus că veți remedia situația imediat. Sunt convins că nu datorită dumneavoastră s-au întâmplat aceste lucruri dar vreau să spun că reparația pe care dumneavoastră, consiliul local o puteți face în momentul de față reprezintă o stare de normalitate și nu va reprezenta victoria unei componente politice, victoria lui Cosmin Necula, Dragoș Ștefan sau nu mai știu eu a cui, ci va reprezenta o stare de normalitate pentru municipiul Bacău, în care timp de peste 3 ani de zile un bloc care avea o destinație pentru medici stă gol iar medici care ar putea să deservească populația din municipiul Bacău nu se angajează pentru că nu au locuință.

în această sumă de proiecte a normalității se înscrie și acest proiect de hotărâre și repet, această hotărâre pe care dacă dumneavoastră o veți aproba nu va fi o victorie a cuiva, ci va reprezenta o reparație, practic o stare de normalitate pentru că în municipiul Bacău avem nevoie foarte mare de medici și această nevoie poate să fie suplinită sau poate să fie complinită și din condițiile colaterale salarizării pe care le oferă municipiul sau pe care le oferă orașul sau Spitalul Județean.

Având în vedere aceste aspecte, documentele pe care le aveți dumneavoastră la mapă, vă solicit cu toată responsabilitatea, să aprobați acest proiect de hotărâre. De asemenea în sală se află și domnul director al Spitalului Județean de Urgență care vă poate da orice fel de explicații cu privire la acest subiect, cu privire la necesitatea de medici pe care o avem în momentul de față în municipiul Bacău. Vă mulțumesc.

Dl.Presedinte de sedintă-Stan Gabriel - îl rog pe domnul director Ciprian Fantaza să prezinte avizele de legalitate.

DL Ciprian Fantaza -Directorul Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală -prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil . (Director Executiv Adjunct la Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DL consilier Miclăus Daniel-comisia nr. 5 favorabil, dar la comisia juridică avem un amendament formulat atât de subsemnatul cât și de colegul nostru consilierul local Cristian Ghingheș.

Noi propunem modificarea Contractului cadru de administrare - Anexă la proiectul de hotărâre, la punctul 3.1., la cap. III. Destinația bunurilor date în administrare - prin completarea acestuia cu sintagma ” numai dacă acestea nu dețin în proprietate o locuință pe raza municipiului Bacău”. Am să reiau articolul pentru a înțelege mai bine toți colegii „Bunurile prevăzute la punctul 2.1,( aceste apartamente despre care ați discutat și dumneavoastră domnule Primar) sunt date în administrare, pentru a fi închiriate cadrelor medicale angajate la această unitate spitalicească” . Justificarea acestui amendament propus de către noi se regăsește în solicitarea Consiliului Județean, respectiv a Președintelui Consiliului Județean și am văzut că este semnată și de către Managerul Spitalului Județean de Urgență în care se motivează această solicitare întrucât angajarea cadrelor medicale este împiedicată de lipsa locuințelor pe care acestea nu le dețin în proprietate sau nu au posibilitatea să le închirieze și aici se referă în special pentru candidații care nu au domiciliul în județul Bacău. Pentru a veni în întâmpinarea acestor cadre medicale, de fapt a acestor potențiali candidați pentru ocuparea acestor posturi din cadru Spitalului Județean de Urgență Bacău, propunem amendarea acelui punct cu privire la acești candidați numai cu privire la persoanele care nu au domiciliul, de fapt nu au locuință proprietate personală pe raza municipiului, ca să nu ne ducem pe raza județului, întrucât ne putem confrunta cu situații în care candidați din județul nostru aplică pentru posturi în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău și aceștia pot avea o locuință în județul Bacău dar nu în municipiul Bacău. Vă mulțumesc, sper că am fost destul de clar.

DL Primar Cosmin Necula -ați fost foarte clar domnule consilier, pot să spun în felul următor, că era precizarea oricum în lege, dar legea spune foarte clar că o locuință de serviciu poate fi acordată doar în contextul în care nu ai în proprietate pe raza acelei unități administrativ teritoriale, dar nu asta este problema, însă este foarte bine că ați făcut acest amendament. Eu vă susțin amendamentul dumneavoastră, îmi doresc ca să ajungem în situația în care cât mai mulți medici să ajungă în Spitalul Județean Bacău, pentru că din ce informații dețin, peste 50% din adresările pe care le are Spitalul Județean Bacău sunt cetățeni ai municipalității, fapt pentru care vreau să ajungem cât mai repede în situația în care să avem acest bloc ocupat, domnule director.

Dl.Presedinte de sedintă-Stan Gabriel -domnule consilier credeți că este necesar să supunem la vot amendamentul?

Dl. consilier Miclăus Daniel-binenteles. asta cere procedura.

Di.Președinte de sedintă-Stan Gabriel -bine atunci. Supun la vot amendamentul.

Dl. Ciortan Fanta za -Directornl Executiv -Direcția Juridică si Administrație

Locală- cine este pentru la amendament? împotrivă? Se abține cineva?

Domnii consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE    CLAUDIU-

CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

Absent

7.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

Absent

18.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

-

Cu unanimitate de voturi (20 de voturi pentru) amendamentul a trecut - a fost adoptat amendamentul.

Supun la vot proiectul de hotărâre... mă scuzați.

Dl.Presedinte de gedintă-Stan Gabriel-domnul consilier dacă aveți amendament? Știu foarte bine. Discuții doar pe marginea amendamentului sau a acestui proiect.

DL Consilier Bîrzu Ilie - da, deci întradevăr ca să atragi medici e nevoie să le oferi locuințe de serviciu. Sunt mulți copii de-ai noștri, de-ai băcăuanilor care sunt plecați la studii, lucrează în străinătate, în țară și pot fi atrași oferindu-le această locuință, întradevăr confirm discuția care a fost în consiliul local și speram eu personal într-o soluție rapidă în care vedeam o asociere între municipiul Bacău și Consiliul Județean, în care să funcționeze Spitalul Județean împreună cu investiția de la Spitalul Municipal. Eu cred în continuare că la finalizarea Spitalului Municipal, funcționarea de tip holding, în esență de tip... să fie complementare secțiile Spitalului Județean cu cele ale Spitalului Municipal. Din punct de vedere tehnic nu se putea face la acea dată această asociere, având în vedere că investiția la Spitalul Municipal nu era încheiată, Spitalul Județean derulează un contract cu Casa Națională de Sănătate pentru numărul de paturi care-1 are și nu se putea face la acea vreme pentru că funcționarea în asocierea aceasta permitea fără să dăm în administrare și atunci... această soluție acum este bună pe moment. Era bun dacă o aveam și atunci. Aș vrea să ne luăm o măsură de prevedere în momentul finalizării Spitalului Municipal. Dacă nu găsim varianta asocierii și ar trebui să mergem independent... în promovarea de a atrage personal, atunci ar trebui să ne luăm o măsură de prevedere în care aceste locuințe pe care noi le dăm în administrare, să le putem lua la momentul respectiv înapoi. Vă mulțumesc.

DL Primar Cosmin Necula-vă mulțumesc, domnul consilier. Vreau să luați în calcul și sunt convins că v-ați uitat pe ordinea de zi. Vreau să vă fac următoarele trei mențiuni:

 • 1. - uitați-vă vă rog pe ordinea de zi. Ne mai pregătim pentru un bloc de locuințe. Da?

 • 2. - pot fi asocieri între Consiliul Local Bacău și Consiliul Județean un milion. Nu ne-a împiedicat niciodată nimic. Ați mai fost asociați cu Consiliul Județean și cu Aeroportul și cu alte asemenea. Nu a ținut nimic. De ce? Chiar credeți că trebuie să vă spun de ce nu a ținut nici un fel de asociere? Nu o s-o fac acum, o știe toată lumea. Vă pot spune că se puteau face asocieri de un milion de ori și până acum. Nu era impietat din punct de vedere legal cu absolut nimic, ci pur și simplu nu s-a vrut pentru că totdeauna s-a gândit în felul următor - Primăria și Municipiul Bacău e al meu, că mi l-a dat tata moștenire și nu-1 împart cu nimeni. Ăsta a fost raționamentul, domnul consilier. Sunt convins că dumneavoastră personal, ca individ nu ați intrat niciodată în acest tip de raționamente, dar din păcate ați susținut chiar tacit genul acesta de raționamente.

 • 3. -al treilea argument pe care vreau să vi-1 dau, în sensul faptului că mă interesează fenomenul medical și ceea ce se întâmplă cu Spitalul, este faptul că din momentul în care am ajuns Primar m-am apucat de treabă cu acest Spital și am un milion de martori în acest sens. Dar nu e vorba de martori, e vorba de efecte și pot să vă spun că mai avem puțin și vom recepționa cât de curând Spitalul, pentru că am preluat, ne-am apucat de recepționat acest Spital în pofida, și repet, în pofida unui circ întreg făcut liderii asocierii, respectiv Integrine care face tot felul de manoperă dolosivă doar, doar nu vom ajunge la vreun rezultat final cu dumnealor. De aceea ajung să reprezint Municipiul Bacău în instanță, de aia stau împreună și mai ales aici vreau să le mulțumesc foarte mult colegilor din aparatul de lucru, care stau și îngheață de frig în acest Spital în momentul de față și care preiau fiecare șurub de acolo, dar să știți că povestea Spitalului Municipal vreau să ajungă odată spre finalizare, în sensul că da, eu cred în momentul de față că principala cale pe care o avem de urmat este asocierea în vederea dezvoltării unui obiectiv comun împreună cu Consiliul Județean- această structură spitalicească care să fie complementară între Spitalul Județean și Spitalul Municipal, altfel nu putem gândi, dar să știți că în urmă va urma un șir întreg de procese pe care municipiul Bacău îl va avea cu liderii asocierii, pentru că din păcate acolo sunt tare multe probleme, dar repet nu e rolul meu de a face poliție sau de a face cercetare penală, dar acolo o să vedeți foarte multe cântece care o să iasă în urmă. Mulțumesc.

Dl. consilier Miclăus Daniel ■ o să vă susținem, domnule Primar.

Dl. Primar Cosmin Necula ■ chiar mi-aș dori să mă susțineți și în instanță, domnule avocat.

Dl. consilier Miclăus Daniel-acum o să discutăm, o să discutăm, dar e conflict de interese, asta e.

Dl.Presedinte de sedintă-Stan Gabriel-domnul consilier Fechet.

Dl. Consilier Fechet Mircea- domnule Primar, stimați colegi aș vrea totuși să mai clarificăm un aspect pentru că s-a înțeles cumva din această discuție că fosta administrație nu a vrut sub nici o formă să lase acest bloc de locuințe să fie folosit de medicii din Spitalul Județean. Ori citind procesele verbale ale ședințelor la care chiar și dumneavoastră dacă îmi amintesc bine ați participat în calitate de deputat, exista o persoană la vremea respectivă în persoana ... și mă refer aici la domnul Popovici-secretarul municipiului, care conform discuțiilor despre care discutam mai devreme, spunea că o astfel de măsură ar fi ilegală și eu sunt sigur că dacă nu ar fi fost aceea precizare în care domnia sa ne povestea la fel, cu legea locuințelor de serviciu ș.a.m.d. și dacă n-ar fi afirmat de atâtea ori că ar fi ilegală o astfel de măsură, eu sunt sigur că și Consiliul Local de la vremea respectivă ar fi avut aceeași părere pe care o avem astăzi, când ni se spune că nu-i nici o problemă, că e perfect legal, că medicii Spitalului Județean pot fără nici o problemă să închirieze sau să beneficieze de aceste locuințe ș.a.m.d. Cred că și aceasta e o precizare și îmi pare rău că nu e domnul Popovici aici, i-aș fi citit vorbele domniei sale din acele ședințe de consiliu, pentru că înțeleg că s-a răzgândit între timp.

Dl. Primar Cosmin Necula-dacă îmi permiteți, domnule consilier Fechet, două considerații: una- nu am vrut să dau nume și nu o să dau ni continuare nume, dar fosta administrație, dacă e să privim așa la nivel general, este acuzată că a luat șpagă un etaj din blocul ăsta. Cel puțin așa scrie în rechizitoriu. Ăsta este un aspect. Considerații de natură politică, legislativă, de ce dăm, de ce nu dăm, am rugămintea să le faceți cu domnul Popovici când dumnealui este de față, dar acestea sunt cele două elemente.

 • 1.   este un dosar cu cântec pe blocul ăsta, în care fosta administrație este reclamată că a luat șpagă un etaj;

 • 2.   că acuma întradevăr s-a ajuns la o soluție. Soluția era de atunci, repet, era de atunci. în cheia asta i-am spus și domnului consilier că sunt convins că nu dumnealui personal, cum sunt convins că nici dumneavoastră personal vreodată nu veți avea intenția să vă opuneți vreunei asocieri sau vreunei participări în beneficiul băcăuanilor doar de dragul de a apăra propria instituție sau propriul scop, iar considerațiile pe care le faceți față de domnul Popovici, am rugămintea să le faceți în momentul în care dumnealui vă va răspunde și când dumnealui este de față, pentru că dumnealui trebuie să vă răspundă, eu nu am cum să vă răspund din acest punct de vedere. Vă mulțumesc mult.

Domnul consilier Miclăus Daniel -conform HCL nr.226 din 30 iulie 2009, blocul nr.5 la care ne raportăm acum de pe strada Făgăraș urma să fie construit pentru a fi atribuite acele 45 de apartamente specialiștilor din sănătate angajați la Spitalul Municipal Bacău. Eu vă felicit că ați găsit o soluție legală, pentru că soluția este pe Legea administrației publice locale care permite a se transfera dreptul de administrare și chiar vă felicit la modul cel mai sincer că s-a găsit această soluție legală. Este legal 100%. Se transferă dreptul de administrare Spitalului Județean de Urgență pentru că legea spune - instituțiilor publice - urmând ca Spitalul Județean de Urgență să închirieze acele apartamente, iar 50% din chiria încasată va fi virată în contul municipalității. Am vrut să fac această precizare strict tehnic, dincolo de orice conotație politică. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel- si eu vă mulțumesc domnule consilier.

Domnul consilier Ghingheș Cristian - o întrebare foarte punctuală, înțeleg că acest contract se va încheia în momentul în care Spitalul Municipal va fi finalizat, întrebarea mea este, ce se întâmplă cu medicii de la Spitalul Județean în momentul în care Spitalul Municipal va fi finalizat?

Domnul Primar Cosmin Necula - domnule consilier, îmi doresc din tot sufletul să ajungem mai repede în situația în care să avem această problemă. Asta înseamnă că la momentul respectiv Spitalul Municipal este finalizat. Pot să vă spun că raționamentul pe baza căruia am venit în fața dumneavoastră cu acest fel de propunere este în felul următor: la momentul în care ne apropiem de finalizare exact cum am prezentat anterior, sperăm că veți fi de acord cu crearea acestui holding sau cu crearea acestei structuri comune între municipalitatea Bacău și Județul Bacău, în vederea dezvoltării acestui obiectiv medical comun, Spitalul de Urgență Bacău sau cum se va chema la momentul respectiv. Este clar că la momentul respectiv contractul în baza căruia medicii își continuă activitatea, își continuă locația în acel imobil, va trebui modificat în urma unei hotărâri de consiliu local ce va avea în vedere noua asociere. Mulțumesc.

Domnul Președinte de sedință-Stan Gabriel - și eu vă mulțumesc și dacă nu mai sunt discuții îl rog pe domnul Ciprian Fantaza să supună la vot.

Dl. Ciprian Fantaza- Directorul Executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală- supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri ? împotrivă? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUELIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ   IONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

Absent

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOIN A-EMANUELA

X

17.

LUC A VASILE

Absent

18.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

Cu unanimitate de voturi (20 de voturi pentru) proiectul de hotărâre a fost aprobat.

ll.Se trece la punctul Hal ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru completarea HCL nr. 174/1999 privind însuțirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înscrierii unor bunuri rezultate din investiții.

Inițiator - DL. DANIEL -DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DL. Viceorimar DANIEL -DRAGOS ȘTEFAN - Expunere de motive, la proiectul de hotărâre pentru completarea HCL nr. 174/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înscrierii unor bunuri rezultate din investiții.

Consiliul Local al Municipiului Bacău a derulat proiectul „Managementul integrat al deșeurilor în municipiului Bacău și în zonele învecinate, județul Bacău, România”, finanțat de Uniunea Europeană, prin programul ISPA - Instrumentul Structural pentru Politici de Preaderare, din care au rezultat bunurile din anexa pe care ați avut-o la mapă.

Prin Nota internă nr. 491319/07.10.2016, Serviciul Implementare Proiecte transmite situația bunurilor rezultate la Obiectivul de Investiții „Managementul Integrat al Deșeurilor Municipiului Bacău și în zonele învecinate, județul Bacău, România”, bunuri care trebuie înscrise în domeniul public al municipiului Bacău.

Față de cele prezentate, vă rog domnilor consilieri să aprobați proiectul de hotărâre în forma inițiată.

Di. Ciprian Fantaza- Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. ( Director Executiv adjunct-Structura organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel - dacă sunt discuții vă rog, dacă nu, îl rog deasemenea pe domnul Ciprian Fantaza să supună la vot acest proiect de hotărâre.

Dl. Ciprian Fantaza- Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație Locală- Cine este pentru? Abțineri ? împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

Împotrivă

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU- CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ    IONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COST AN CODRIN - VASILE

Absent

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

Absent

18.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

3

Cu 17 voturi pentru și 3 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vă

mulțumesc.

12.Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 310/2002 privind transmiterea către ANL a suprafeței de teren de 1730 mp situată în municipiul Bacău, strada Constantin Ene nr.20 și a HCL nr.46/27.02.2003 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, a suprafeței de 746,50 mp teren situat în strada Constantin Ene nr.20, ca suplimentare la suprafața de 1730 mp teren, transmisă prin Hotărârea nr.310/29.11.2002, în vederea executării construcțiilor de locuințe pentru tinerii medici

Inițiator - DL. DANIEL -DRAGOȘ ȘTEFAN - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

DL.Vîceprimar DANIEL -DRAGOS ȘTEFAN - Expunere de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 310/2002 privind transmiterea către ANL a suprafeței de teren de 1730 mp situată în municipiul Bacău, strada Constantin Ene nr.20 și a HCL nr.46/27.02.2003 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, a suprafeței de 746,50 mp teren situat în strada Constantin Ene nr.20, ca suplimentare la suprafața de 1730 mp teren, transmisă prin Hotărârea nr.310/29.11.2002, în vederea executării construcțiilor de locuințe pentru tinerii medici

Prin HCL nr.310/29.11.2002 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1730 mp pe perioada executării lucrărilor de construcții locuințe pentru tineri, iar prin HCL nr.46/27.02.2003 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe București, pe durata executării construcțiilor de locuințe, a suprafeței de 763,90 mp teren situat în str.Constantin Ene, nr.20, ca suplimentare la suprafața de 1730 mp teren în vederea executării construcțiilor de locuințe pentru tinerii medici.

Ulterior datorită insuficienței fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru programul implementat de ANL, nu a fost posibilă continuarea procedurilor pentru realizarea lucrărilor de construcții-montaj.

Deoarece normativele de proiectare au suferit numeroase modificări după anul 2003, coroborat cu sumele disponibile pentru programul de construcții locuințe pentru tineri în anul 2016, dar și cu planul de situație ce a fost stabilit în fază inițială, prin adresa Agenției Naționale pentru Locuințe nr. 19009/03.10.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.41621/03.10.2016, se solicită modificarea HCL nr.310/29.11.2002 cu modificările ulterioare - respectiv HCL nr.46/27.02.2003 în sensul că locuințele sunt destinate specialiștilor din domeniul sănătății precum și transmiterea până la data de 20.10.2016 a unor documente.

Față de cele prezentate, vă rog domnilor consilieri să analizați si să aprobați proiectul de hotărâre în forma inițiată.

Domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel - vă mulțumesc domnule viceprimar. îl rog pe domnul Ciprian Fantaza să prezinte avizele de legalitate

Dl.Primar Cosmin Necula - înainte , îmi cer scuze, vreau să fac o singură mețiune, sau luați-o vă rog frumos ca o simplă rugăminte, către domnii și doamna consilier de la PSRO. Aici nu are sens să vă abțineți, este un proiect pentru medici. De data asta să știti că nu este vreo victorie politică dacă nu trece. Vă mulțumesc.

Domnului Viceprimar Daniel-Dragos Ștefan - e un nou bloc, pentru cadrele medicale mai bine zis.

Doamna consilier Cosma Elena - știam acest lucru.

Domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel - dacă putem continua.

Doamna consilier Cosma Elena - aveți încredere în noi. Când e ceva pentru binele societății și al băcăuanilor..

Dl.Primar Cosmin Necula - cam am văzut, da ....și celălalt era tot pentru binele societății și al băcăuanilor.

Doamna consilier Cosma Elena - patrimoniul e cu cîntec.

Domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel - dacă îmi permiteți....

Dl.Primar Cosmin Necula - dacă este cu cântec, faceți plângere penală.

Domnul Președinte de ședință -Stan Gabriel - dacă îmi permiteți, putem intra cu discuțiile atunci când se închide procedura cu avizele de legalitate. Domnul Ciprian Fantaza?

DL Ciprian Fantaza-Directorul Executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală- prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil . ( Director Executiv adjunct-Structura organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de sedintă-Stan Gabriel - acum dacă sunt discuții vă invit. Repet dacă sunt discuții vă invit, dacă nu sunt.

DL Ciprian Fantaza- Directorul Executiv al Direcției Juridice si Administrație

Locală- supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

Împotrivă

abțineri

1.

AMBROSIE CLAUDIU- CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ    IONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

Absent

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

X

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

Absent

18.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

19.

MICLÂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

Cu unanimitate de voturi (20 de voturi pentru), proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Domnul Președinte de ședință Stan Gabriel - în aceste condiții, ședința consiliului local a luat sfârșit Vă mulțumesc.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

STAN GABRIEL               NICOLAE OVIDIU POPOVICI

întocmit: Maria AdomnlcBi, Nicoleta Matei, Mariana Tebeld, Georgeta Nlcolau, RodlcaTamba Ds.I-A-2/Ex.l