Proces verbal din 13.07.2016

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB din data de 13 iulie 2016

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 5228 din 15.07.2016

încheiat în data 13.07.2016, în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală sî Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba - Bună ziua! In conformitate cu prevederile art. 39 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata în anul 2015 și ulterior modificată și completată, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1247 din 08.07.2016, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară. în sală sunt prezenți un număr de 21 de consilieri și ședința își poate începe lucrările.

Lipsescrdoamna consilier Dinu Ioana-Raluca (absent motivat-concediu de odihnă) și domnul consilier Miclăuș Daniel (absent motivat-concediu de odihnă).

Consilierii au fost convocați cu adresa nr.5064 din 08.07.2016 și telefonic prin nota telefonică nr.5065 din 08.07.2016.

Doamna Tamba Rodica-Florentina- supun aprobării dumneavoastră Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.07.2016.

Cine este pentru aprobarea acestui proces verbal?

Cine este împotrivă ?

Cine se abține ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GH1NGHEȘ CRISTIAN

X

14.

1ROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLÂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

■1

«1

Cu 21 de voturi, procesul verbal al ședinței extraordinare c

in data de 08.

07.2016 a fost


aprobat.

Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Dl. președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - Buna ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de organizare și funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței.

DL Primar Necula Cosmin - Sărut mâna, buna ziua! Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință extraordinară din data de 13.07.2016, orele 12.00, la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău. Vă dau citire ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2016 - 2017.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.  Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația Surf The Earth Project (S.T.E.P.), Direcția Județeană de Tineret și Sport și Federația Română de Baschet la organizarea proiectului „Bacău Streetball Challenge” ce se va desfășura în perioada 16-17 iulie 2016.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.  Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău și a Teatrului Municipal Bacovia, în calitate de parteneri, alături de Biserica Creștină Penticostală "Maranata”, în vederea organizării unui concert de muzică creștină, la Teatrul de Vară « Radu Beligan » din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba - Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată?

DL consilier local Cristian Ghingheș - O rugăminte, dacă se poate, dacă îmi permiteți! La punctul 1 aș vrea să dau citire unui raport pe care-1 aveți cu toții astăzi la mapă. Până la urmă, vis-a-vis de transparența unităților de învățământ pentru care astăzi aprobăm reprezentanții în C.A.-uri. Durează un minut, nu durează mult. Mulțumesc!

DL președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - Haideți să continuăm dl. Ghingheș și la sfârșitul punctului 1 de pe ordinea de zi, o să aveți cuvântul.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba - Supun la vot ordinea de zi prezentată. Cine este pentru ?

Cine este împotrivă ? Cine se abține ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

G AVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

Cu 21 de voturi exprimate, a fost aprobată ordinea de zi prezentată, întreb domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și rog pe domnii consilieri aflați în această situație, să anunțe. înțeleg că nu există nicio situație de incompatibilitate. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Dl. președinte de ședință, Costan Codrin - Vasiie - supun discuției punctul 1 al ordinii de zi și îl invit pe domnul Primar, Cosmin Necula, să prezinte expunerea de motive.

D1. Primar Necula Cosmin - Expunere de motive a Primarului Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2016 - 2017.

în data de 23.06.2016, prin HCL nr. 199, au fost validate mandatele de consilieri în Consiliul Local al Municipiului Bacău, aleși la data de 05.06.2016.

Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale prevede la art. 96, alin. (2), următoarele: ,jn unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7,9 sau 13 membri, astfel:

 • a) în cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administrație este format din 7 membri, cu următoarea componență: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai părinților; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și primar;

 • b) m cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă;

 • c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local și 3 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă”

Față de cele prezentate, vă rog domnilor consilieri să analizați si să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Dl. președinte de ședință, Costan Codrin - Vasiie - invit pe doamna Tamba Rodica-Florentina-Șef Serviciu Administrație Publică Locală și Registru Agricol, să prezinte avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Regi trul Agricol, Rodica -Florentina Tamba prezintă avizele de legalitate.

DL președinte de ședință» Costan Codrin - Vasile - Invit pe d-ra Vizitiu Cătălina-Inspector de Specialitate - Serviciul Cabinet Primar, să prezinte raportul compartimentului de resort la proiectul de hotărâre.

Există raportul scris al Serviciului Cabinet Primar, favorabil (anunțat de d-na Adomnicăi Maria - consilier în cadrul Serviciului Administrație Publică Locală și Registrul Agricol)

D1. președinte de ședință» Costan Codrin - Vasile - Invit pe dl. Costan Codrin Vasile, să prezinte raportul Comisiei de specialitate -1. Aviz favorabil, cu următoarele amendamente: la proiectul de hotărâre s-au formulat următoarele amendamente:

1. La Școala nr. 10 se înlocuiește dl. Jitariu Comeliu - Dan cu d-na Cosma Elena.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol» Rodica -Florentina Tamba - Supunem la vot propunerea. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GA VRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTEDUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTÎNEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

A

Cu 21 voturi „pentru”propunerea este adoptată.

Dl. președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - 2. La Școala Gimnazială George Bacovia se înlocuiește dl. Jitariu Comeliu - Dan cu d-na Cosma Elena.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol. Rodica -Florentina Tamba - Supunem această propunere la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GA VRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

Cu 21 de voturi și această propunere a fost aprobată.

Dl. președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - 3. La Școala Gimnazială Constantin Platon, se înlocuiește d-na Cosma Elena cu dl. Jitariu Comeliu - Dan.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba -Cine este pentru? Este cineva împotriva? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLÂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

Cu 21 de voturi, propunerea a fost aprobată.

Dl. președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - 4. La Școala Spiru Haret, se înlocuiește d-na Cosma Elena cu dl. Jitariu Comeliu - Dan.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba -Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-

X

CONSTANTIN

2.

BÎRZU1LIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRUJU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLÂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ constantin

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

Cu 21 de voturi, propunerea este aprobată.

DL președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - 5. La Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare", se înlocuiește dl. Jitariu Comeliu - Dan cu d-na Cosma Elena.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba -Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂUN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

Cu 21 de voturi această propunere este aprobată.

Dl. președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - 6. La Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” se înlocuiește d-na Cosma Elena cu dl Jitariu Comeliu - Dan,

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba -Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

Cu 21 de voturi, propunerea este aprobata.

Dl. președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - 7. La Școala Nicolae Iorga, se înlocuiește dl. Botoi Romică cu d-na Cosma Elena.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba -Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRIST1NA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GA VRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

Cu 21 de voturi, propunerea a fost aprobată.

DL președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - 8. La Colegiul ”Mihai Eminescu”, se înlocuiește d-na Cosma Elena cu dl. Botoi Romică.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba -Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

Cu 21 de voturi propunerea a fost aprobată.

DL președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - Invit pe dl. Pârâianu Mădălin-Nicolae, să prezinte raportul Comisiei de specialitate -2.

DL consilier local Pârâianu Mădălin-Nicolae - Sărut mâna, bună ziua! Comisia de specialitate nr. 2 a luat în discuție proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău și în urma analizei acestuia, a fost făcut în plenul comisiei, proiectul a fost supus la vot și aprobat cu 5 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. La proiectul de hotărâre, s-a formulat amendamentul: Dl. Luca Vasile este propus în consiliul de administrație la Colegiul Național "Vasile Alecsandri”, în locul d-nei Breahnă - Pravăț Cristina - Ionela.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală sî Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba -Cine este pentru această propunere? Dacă vreți să ridicați mâna mai sus! Este cineva împotrivă? împotrivă numai dl. Luca? Parcă așa văd eu de aici. Mai întrebăm încă o dată, vă rog frumos!

DL Primar Necula Cosmin - Haideți, ridicați mâna! Dacă da, dacă nu, dacă vă abțineți! Că nu e complicat.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba - Deci, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOÂNA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10,

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNEL1U DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

9

12

-

12 împotrivă și 9 pentru. Nu a trecut această propunere.

Dl> președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - Invit pe dl. Gherasim Constantin, să prezinte raportul Comisiei de specialitate -3.

DL consilier local Gherasim Constantin - La comisia nr. 3, analiza acestuia a fost făcută în plenul comisiei și proiectul a fost supus la vot și aprobat cu 5 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. La proiectul de hotărâre s-au formulat următoarele amendamente:

-propunerea d-lui Fechet Mircea: la Colegiul N. V. Karpen, în locul domnului Miclăuș Daniel este propus dl. Bîrzu Ilie.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba -Cine este pentru ? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNEL1U DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

8

12

1

12 voturi împotrivă și 8 voturi pentru și o abținere. Nu a trecut propunerea.

DL consilier local Gherasim Constantin - Următorul: la Colegiul Tehnologic ”Petru Rareș” în locul d-lui Bîrzu Ilie este propus dl. Miclăuș Daniel.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba -Cine este pentru ? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMB ROȘIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COST AN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRJOLIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

8

12

1

12 voturi împotrivă, 8 voturi pentru și o abținere, înțeleg, din partea d-lui Bîrzu.

Nu a trecut propunerea.

DL consilier local Gherasim Constantin - Următorul este: la Colegiul Național Catolic „Sfântul Iosif’, în locul d-nei Lazăr Doina - Emanuela, este propus dl. Fechet Mircea.

D-na consilier local Lazăr Doina - Emanuela - Precizez că eu sunt de rit ortodox și dl. Fechet este de rit catolic, ca să nu fie probleme. De asta am dorit această schimbare. Nici nu m-ați întrebat în ce comisie doresc să fiu, în ce consiliu de administrație doresc sa fiu, deci nu ați fost deloc transparenți.

DL consilier local Gherasim Constantin - Propunerea vine de la dl. Fechet Mircea. D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba -Cine este pentru ? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 21 de voturi...se abține dl. Fechet?

DLconsilier Fechet Mircea-da.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COST AN CODRIN - VASELE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

1

Cu 20 de voturi pentru și o abținere, propunerea a trecut.

DL consilier local Gherasim Constantin - Tot la propunerea d-lui Fechet Mircea, la Colegiul ”Mihai Eminescu”, în locul d-lui Fechet Mircea este propus dl. Bîrzu Ilie.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul AgricoL Rodica -Florentina Tamba -Cine este pentru ? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZU ILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

■*

-

Cu 21 de voturi propunerea a fost aprobată.

Dl, președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - Continuăm! îl invit pe dl. Stan Gabriel, să prezinte raportul Comisiei de specialitate -4.

DL consilier local Stan Gabriel - Bună ziua tuturor! Comisia nr. 4 s-a întrunit, ieri, 12 iulie la ora 11.30. Proiectul a fost supus la vot și aprobat cu 3 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri. Președintele comisiei a propus ca aceste...componența, participarea, implicarea consilierilor locali și a reprezentantului primarului în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, să intre în vigoare, deci noile consilii de administrație să intre în vigoare cu data de 14 iulie, pe o secvență pe anul acesta școlar, 14 iulie - 31 august 2016, aceeași componență, conform propunerii pentru hotărârea de consiliu local, să fie efectiv funcțională și în anul școlar viitor, 2016 - 2017. De ce am propus acest lucru? Pentru că, în această perioadă, cu toate că este vacanța de vară, școlile, unitățile de învățământ trebuie să funcționeze și conform Legii educației naționale nr. 1/ 2011, art. 96, la paragraful 1 se prevede că unitățile de învățământ sunt conduse de consiliile de administrație și la paragraful 7 este subliniat foarte clar că aceste consilii de administrație reprezintă organul de conducere al unității de învățământ respective, directorul neavând decât rol executiv. De aceea am insistat ca noua componență a consiliilor de administrație să intre în vigoare începând cu data de 14 iulie, mâine. O să mă întrebați ce se întâmplă în școli în perioada de vară? Se întâmplă foarte multe lucruri. Școlile trebuie să funcționeze, iar consiliile de administrație să fie, deci, funcționale. De asemenea, d-na consilier Emanuela - Doina Lazăr a propus, cu acceptul d-lui Costan Codrin - Vasile, o rocadă în consiliul de administrație, astfel încât, d-na consilier Doina Lazăr să facă parte din consiliul de administrație al Colegiului Național "Vasile Alecsandri”, iar dl. consilier Costan Codrin - Vasile să facă parte din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Al.I. Cuza. Acestea au fost propunerile, amendamentele și deci discuțiile din cadrul Comisiei nr.4. Dacă sunt întrebări acum, vă pot răspunde, dacă nu, putem trece la vot. Mulțumesc.

Doamna Tamba Rodica-supunem la vot primul amendament formulat de Comisia nr.4, referitor la desfășurarea activității reprezentanților consiliului local și ai primarului în consiliile de administrație ale unităților de învățământ începând chiar cu data de mâine, 14 iulie. Cine este pentru acest amendament? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

BREAHNÂPRAVÂȚ IONELA-

X

CRISTINA

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLÂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

Cu 21 de voturi pentru acest amendament a fost adoptat.

Doamna Tamba Rodica -Supunem la vot amendamentul al doilea propus de Comisia 4 și anume înlocuirea domnului Costan cu doamna Lazăr Doina și invers, la numerele curente 22 și 3. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRA VÂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11,

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

9

12

-

Cu 12 voturi împotrivă și 9 pentru, această propunere nu a fost aprobată.

DL președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - Invit pe dl. Miclăuș Daniel, să prezinte raportul Comisiei de specialitate nr. 5.

DL consilier local Ghinghes Cristian - DL Miclăuș lipsește, este în concediu din câte am înțeles...Ne-am întrunit ieri la ora 13.00, avizul este favorabil, fără amendamente. Mulțumesc!

DL președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - Dacă mai sunt și alte amendamente! Dl. Pârâianu, vă rog!

DL consilier local Pârâianu Mădălin - Nicolae - în numele grupului politic PSD, ALDE, PMP, mai avem de formulat încă cinci amendamente în plus: la nr. crt. 17, se înlocuiește dl. Manolache cu dl. Gavriliu.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba - O să vă rog numai să le supunem la vot pe fiecare.

DL consilier local Pârâianu Mădălin - Nicolae - Corect! Mai bine așa!

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba - Această propunere o supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

X

CRISTINA

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

Cu 21 de voturi pentru, această propunere a fost aprobată.

Dl> consilier local Pârâianu Mădălin - Nîcolae - Nr. crt. 19, se înlocuiește dl. Gavriliu cu dl. Manolache.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLÂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi, propunerea a fost aprobată.

D1. consilier local Pârâianu Mădălin - Nicolae - Nr. crt. 22, se înlocuiește d-na Breahnă cu dl. Stan.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Este împotrivă doamna Lazăr.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

1

-

Cu 20 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, propunerea a fost aprobată.

Dl. consilier local Pârâianu Mădălin - Nicolae - Nr. crt. 24, se înlocuiește d-na Dragomir Doina cu dl. Manolache.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GA VRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRDEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

Cu 21 de voturi pentru, propunerea a fost aprobată.

D1. consilier local Pârâianu Mădălin - Nîcolae - Și la nr. crt. 27 se prevede înlocuirea d-lui Stan cu dl. Luca.

D-na Șef Serviciu Administrație Publică Locală si Registrul Agricol, Rodica -Florentina Tamba - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUC A

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi pentru, propunerea a fost aprobată. O să vă rugăm să permiteți colegelor mele să redacteze votul în conformitate cu aceste propuneri aprobate. între timp dăm cuvântul domnului Președinte de ședință.

Dl. președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - Mulțumesc frumos! Dacă mai sunt discuții! Dl. Fechet! DL Fechet, vă rog!

DL consilier local Mircea Fechet - Domnule Primar, stimați consilieri, dacă îmi permiteți doar o scurtă observație la acest proiect de hotărâre. în ceea ce privește grupul consilierilor Partidului Național Liberal, considerăm că în viitor, pe de o parte, ar trebui să fim întrebați atunci când suntem propuși spre a fi numiți într-un consiliu de administrație, lucru care nu s-a întâmplat, cu alte cuvinte, inițiatorul proiectului de hotărâre sau persoanele din cadrul aparatului Primăriei care au lucrat la acest proiect de hotărâre, fără a se consulta cu consilierii ce urmau a face parte din respectivele consilii de administrație, pur și simplu, i-au numit aleatoriu în conducerea anumitor școli, licee, ș.a.m.d. Pe de o parte, cred că în viitor ar trebui consultat fiecare grup politic din cadrul consiliul local și cu mențiunea că ar trebui să fie lăsat fiecare grup din cadrul consiliului local să își facă singuri nominalizările pentru liceele sau școlile ce urmează a fi propuse spre administrare de respectivul grup, pe de o parte și pe de altă parte, sincer, nu înțeleg de ce în situația în care doi colegi consilieri locali din cadrul aceluiași grup politic propun să facă între ei o rocadă, acest lucru este respins de către plenul consiliului local. Vă mulțumesc!

DL președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - Dl. Primar!

DL Primar Necula Cosmin - Numai o secundă! Stimați domni consilieri, stimate doamne consilier, am să vreau să va prezint niște aspecte ce țin de Legea administrației publice locale cu privire la proiectele de hotărâre ale consiliului local. în calitate de inițiator, Legea 215, îmi dă posibilitatea să vă prezint dvs. opiniile pe care le are Primarul Municipiului Bacău cu privire la un anumit proiect de hotărâre. Nu scrie în lege nici de consultare, nici de alte asemenea chestiuni. Pentru asigurarea unei proceduri de transparență, mie mi se pare normal ca să avem dezbateri, discuții, amendamente și toate aceste lucruri sunt cât se poate de normale și trebuie făcute și sunt convins că în înțelepciunea sa, consiliul local va decide. în calitate de inițiator, pot să vă spun în felul următor: nu a fost un criteriu de repartizare nici din punct de vedere etnic, nici din punct de vedere religios, pentru că discutăm până la urmă de școli care nu au o componentă de natură religioasă, nici apanajul vreunei persoane sau a altora. Pentru că, până la urmă, discuțiile pe aceste consilii de administrație ale școlilor, sunt doar din perspectiva faptului că, dvs. în calitate de consilieri locali, veți conduce alături de restul membrilor consiliilor de administrație aceste unități de învățământ pe de o parte, iar pe de altă parte, reprezentanții primarului sau Primarul Municipiului Bacău, în componenta sa de executiv va veni parte a acestor consilii de administrație, susținând toate aceste demersuri pe care dvs. împreună cu plenul consiliilor de administrație le veți lua. Nu e vorba de apanajul unei persoane, nu e vorba de cât de prieten ești cu directorul nu știu care, sau cât de prieten nu ești. N-are nicio componentă religioasă și sub nicio altă formă. în calitate de inițiator, astea au fost opiniile pe care le-am avut și pe care dvs. vi le-am dat spre pezentare. Singurii în măsură să decidă cu privire la componența nominală, participarea sau neparticiparea la aceste consilii de administrație, este, în înțelepciunea sa, plenul consiliului local și atât. Vă mulțumesc!

DL președinte de ședință, Costan Codrin - Vasile - D-le Stan!

DLconsilier Stan Gabriel-stimati colegi, așa cum s-a spus și mai devreme, participarea noastră și a reprezentantului primarului, în aceste consilii de administrație este extrem de importantă. Ca om de învățământ și cu o experiență managerială de peste 12 ani, vă spun cu toată sinceritatea că, în noua Lege a educației, cu toate cele 87 de legi subsecvente, întăresc foarte mult în conducerea unităților din educație, în special în conducerea unităților de învățământ de stat, din sistemul preuniversitar, rolul consiliilor de administrație. Sigur că, este foarte greu pentru noi să fim prezenți, de cel puțin 12 ori, pe parcursul unui an calendarisc la toate ședințele. Sigur că mai sunt și ședințe, întruniri ale consiliilor de administrație, cu caracter extraordinar, la solicitarea directorului, sau a 2/3 din membrii consiliului de administrație. Dar, repet ca om de învățământ și cu o experiență în învățământ de peste 25-26 de ani, insist să fim cât se poate de prezenți în cadrul acestor ședințe ale consiliului de administrație, mai ales în școli, unitățile de învățământ unde sunt doar 7 membri, vorbesc de unitățile de învățământ gimnazial cu un singur ciclu de școlarizare.

Eu vă propun, în spirit colegial, să solicitați la începutul anului școlar, fiecărui director, planificarea întrunirilor consiliului de administrație, care este nu doar o planificare calendaristică ci și una tematică. Așadar, încă de la începutul anul școlar, directorul instituției este obligat să ne pună la dispoziție această planificare, cronologică și tematică, astfel încât noi să știm foarte precis, măcar ziua în care trebuie să venim, ce tematică îșî propune consiliul de administrație, sigur ora trebuie comunicată și în cadrul ședințelor extraordinare, situația este schimbată în mod simțitor. De asemenea, vă sugerez, să avem o participare activă, nu una pasivă și să încercăm să transmitem problemele ridicate de membrii consiliilor de administrație, să le preluăm și să transmitem problemele din consiliile de administrație, să le ridicăm la nivelul conducerii comunității locale, executivului primăriei, dar și consiliului local. Pentru asta vă sugerez să solicitați, să cereți, este absolut legal și firesc, ca la sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului de administrație, să vi se înmâneze o copie a procesului verbal, pentru ca, de acolo să putem extrage, problemele ridicate de fiecare unitate școlară și vă rog să mă credeți că nu sunt puține. De asemenea, trebuie să fim extrem de atenți în comunicarea pe care o avem cu directorii școlilor în perioada imediat următoare, pentru că este perioadă de vacanță, mai ales la școlile gimnaziale, așa cum am spus și mai devreme, cu un singur ciclu de școlarizare, chiar și prezența personalului administrativ este cu program redus. Am să rog personalul logistic și administrativ să transmită și să verifice baza de date, pentru că multe adrese de e-mail, că am înțeles că aceste liste, după vot, deci după aprobare, vor fi trimise în școli în variantă electronică, să se verifice dacă adresele de corespondență electronică cu unitățile școlare mai sunt valide, de multe ori pe timpul anului școlar se schimbă și nu insist întâmplător, sunt în acest moment consilii de administrație care nu pot funcționa, care nu pot funcționa și directorii de școli m-au contactat, ca și colegi, dar și în calitate de consilier local, ca această procedură să fie oarecum urgentată, ei având obligația să convoace în săptămâna viitoare consilii de administrație care trebuiesc statutar îndeplinite pentru ca aceste unități școlare să poată funcționa. Dacă aveți întrebări punctuale pentru mine, repet ca și coleg, dar mai ales ca om de învățământ, vă stau la dispoziție. Mulțumesc.

Domnul Președinte de sedintă-Costan Codrin Vasile-doamna Cosma.

Doamna consilier Cosma Elena-nu. eu aș dori să iau cuvântul. Nu-i adresez întrebări domnului coleg. întrebările, dacă le adresez, le adresez domnului Primar. Și eu sunt om al învățământului și vreau să vă spun că este foarte bună ideea cu solicitarea planificării ședințelor, pentru a ne programa și noi timpul, în așa fel încât să putem participa la aceste ședințe. Iar rolul nostru în consiliile de administrație este de colaborare, de colaborator. Trebuie să colaborăm cu directorii, eu am colaborat și până acum foarte bine și eu am fost director de școală, să preluăm toate problemele pe care le au școlile, să le transmitem administrației locale și să participăm la rezolvarea acestor probleme. Cea mai grea parte este rezolvarea problemelor din școli. Școlile au nevoie, în general, de foarte mulți bani. în această perioadă au nevoie de bani pentru curățenie, pentru curățenia generală. Știu că de obicei nu se alocă bani pentru curățenia generală în școli, doar pentru curățenia grupurilor sanitare, pentru igienizarea grupurilor sanitare și a holurilor. Sălile de clasă se igienizează cu ajutorul contribuției asociațiilor de părinți. în școli sunt foarte multe probleme și de aceea trebuie să fim și noi foarte serioși în colaborarea cu directorii și să-i ajutăm să rezolve toate aceste probleme. Să participăm alături de directori la elaborarea și la desfășurarea proiectelor propuse de școli și să transmitem mesajul consiliului local și al primăriei, conducerii unităților și colegilor din școlile în care suntem. Atât am avut să vă spun. Mulțumesc.

Domnul Președinte de sedintă-Costan Codrin Vasile-domnul Ghingheș.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-foarte scurt, dacă tot suntem la capitolul discuții. Eu aș dori să vă aduc în atenție un raport, pe care l-am efectuat împreună cu Asociația elevilor din Bacău în așteptarea acestei ședințe, vizavi de transparența unităților de învățământ, pentru care astăzi votăm reprezentanții în consiliile de administrație. Este vorba de 35 de unități de învățământ, 33 au site-uri. Din aceste 33, doar două unități de învățământ își publică deciziile consiliilor de administrație pe site. Adică sunt la vedere. Și asta, eu cred că este o problemă. Trebuie în primul rând, noi, ca reprezentanți în consiliile de administrație, să ne asigurăm că această transparență este garantată acolo. Bugetul îl publică doar 11 unități din cele 35, Raportul pentru evaluarea calității, care și el este obligatoriu, conform Legii Educației, doar 15, Regulamentul de organizare și funcționare sau Regulament de ordine interioară, aici sunt mai multe regulamente, doar 17 unități afișează aceste regulamente pe site, iar organigrama, adică ce profesori activează în acele unități de învățământ, 30, aici sunt mai multe.

Aș avea și câteva sugestii, propuneri, în acest sens și către executiv, dar și către ceilalți colegi ai mei din consiliul local. Legea educației ne-o permite, spune articolul 20 că „autoritățile administrației publice locale asigură în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar”.

Este de datoria noastră să ne asigurăm că aceste lucruri sunt respectate la nivelul școlilor. Că școlile au tot ce le trebuie, pentru că sunt practici de genul, perceperea fondului școlii, care, chiar dacă este ilegală, este percepută în continuare abuziv în școli, asta pentru că autoritatea locală, adică noi, nu punem la dispoziție suficiente resurse pentru școli și licee și sunt nevoite să strângă bani de pe la părinți, mai legal sau mai puțin legal. Deci, haideți să suplimentăm acea finanțare de la bugetul local, prin finanțare suplimentară pentru cheltuieli cu bunuri și servicii pe perioada parcursului anului școlar, dar și în vacanțe atunci când vine vorba de reparații. Iarăși articolul 61 spune că, rețeaua școlară a unităților de învățământ se organizează de către noi, autoritățile administrației publice locale. Și aș propune în acest sens că, tot am înțeles că se discută despre o nouă organigramă la nivelul executivului, haideți să înființăm o direcție de învățământ, care să aibă în vedere toate aceste unități de învățământ. Trebuie să existe un aparat care să monitorizeze cumva, repet să monitorizeze nu să controleze, activitatea consilierilor locali în consiliile de administrație, cum participăm, cât participăm, deci să existe o prezență acolo scrisă și aș milita eu, transparentă.

Acestea sunt propunerile mele deocamdată, vizavi de activitatea noastră în consiliile de administrație. Haideți să ne dăm silința să participăm cât mai activ pentru că am înțeles de la multe cadre didactice și de la mulți directori că foștii consilieri locali dădeau pe la școli și licee o dată la câteva luni, doar ca să semneze condica de prezență. Haideți să îmbunătățim această situație și să demonstrăm părinților, elevilor dar și cadrelor didactice, că suntem un partener și că ne interesează de aceste școli, pentru că educația este serviciu public local și este de datoria noastră să-l asigurăm așa cum trebuie. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință_-Costan Codrin Vasfle-domnule Primar.

DLPrimar Necula Cosmin-multumesc. Pot să vă spun următoarele aspecte. In primul rând dumneavoastră sunteți, oamenii care sunteți, consilierii locali, sunteți parte a deciziilor pe care le va lua unitatea de învățământ respectivă. Nu doar simpli spectatori sau simpli purtători de mesaj din partea unuia sau altuia. Deci, sunteți oameni care veți lua decizii acolo prin vot, asumându-vă o serie de probleme. Ăsta este primul aspect. De asemenea, pot să vă spun că, în viziunea mea ca și primar, cred că în primul și-n primul rând, noi trebuie să ne gândim la oferirea de servicii publice de calitate și după aceea de investiții grandioase. Avem nevoie de școli care să fie perfect utilate și bine echipate, avem nevoie de drumuri, corect, avem nevoie de servicii de salubritate, avem nevoie de apă. Haideți să soluționăm aceste probleme și după aceea să trecem la capitolul investiția aceea grandioasă, monumentală, nu știu ce poveste. Asta este filosofia mea, ca și primar. Evident, toate aceste propuneri o să le prezint către dumneavoastră. Al treilea lucru. Inclusiv pe această rectificare bugetară care va urma, probabil la finalul acestei luni, va trebui să luăm în calcul aceste tipuri de filosofii administrative, oferirea de servicii publice de calitate. Nu poți să oferi servicii publice de calitate fără să faci finanțare corectă și justă a acestor servicii. Dar cei care veți fi în măsură, să decideți cu privire la finanțarea efectivă a unităților de învățământ, a serviciilor publice, a seviciilor de salubritate, apă și alte asemenea, sunteți dumneavoastră. Dumneavoastră veți decide punctual, cât, cum și de ce, ce sumă va lua o anumită unitate școlară.

 • 5. Pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, exact cum am prezentat în campania electorală, mi se pare și aici mă bucur că domnul consilier independent Ghingheș merge pe aceeași variantă, este esențială existența unei direcții de învățământ în cadrul aparatului Municipiului Bacău. Este esențială. Dacă vrem să avem copii care sunt bine pregătiți, va trebui să luăm în calcul nu doar un mic aparat de lucru acolo format dintr-un om sau doi, ci va trebui să discutăm de o întreagă direcție.

 • 6. Cred că este foarte important raportul pe care dumneavoastră, domnule consilier local, l-ați prezentat. Nu putem să facem transparență pe porțiuni. Nu doar instituția primarului, sau doar instituția consiliului local sunt datoare în fața cetățenilor cu privire la cheltuielile execuției bugetare sau orice alte asemenea decizii pe care le-au luat, ci cred că absolut toate instituțiile publice subordonate sau în parteneriat, sau sub tutela autorităților statului român vor trebui să fie publice și transparente. Iar unitățile de învățământ, de asemenea. Este obligatoriu ca această transparență să existe.

 • 7. Cred că unitățile de învățământ vor trebui să treacă într-o nouă etapă de abordare a acestor problematici. Nu sunt unități școlare care sunt favorizate sau defavorizate. Nu sunt manageri care au mai multe shortcut-uri către consiliul local sau mai puține. Sau către primar. Nu trebuie să fie raționați sub nicio formă, din punct de vedere politic susținerea sau nesusținearea unei unități de învățământ. Pe de altă parte, mă aștept din partea managerilor unităților de învățământ și aici este și sarcina dumneavoastră, domnilor consilieri locali și doamnelor consilieri locali, să-i învățați acest lucru, deciziile de management trebuie să fie foarte bine stabilite și foarte corect luate. Vreau să vă dau un exemplu de unități de învățământ, n-am să dau exact numele, dar modalități de abordare de acest tip eu cred că trebuie să rămână în istorie. Să soliciți Primarului Municipiului Bacău să-ți tundă iarba în curtea școlii. Bun, înțeleg că există posibilitatea de a discuta cu Direcția de Servicii Publice, se poate face acest lucru, dar nu cred că trebuie să ai audiență pentru acest lucru. Ăsta este un aspect.

2.Să sesizezi Primarul Municipiului Bacău că-ți curge apa în beci sau că n-ai instalația sanitară, nu curge apa în laboratorul de informatică, cred că sunt decizii manageriale pe care trebuie să și le asume directorii împreună cu consiliile de administrație și eu cred că pot fi soluționate fără ajutorul Primarului Municipiului Bacău. Problema Municipiului Bacău, deci problematica Municipiului Bacău, precum și problematica pe care dumneavoastră, consiliul local o veți dezbate, este legată de finanțare și buna funcționare. Nu e treaba mea și nici treaba dumneavoastră să discutăm dacă curge sau nu curge apa în beci. Dar este treaba noastră să stabilim un buget capabil să asigure buna funcționare a acelor unități de învățământ.

 • 8. Va trebui să luăm în calcul foarte rapid, în ședința de rectificare bugetară, numărul de unități școlare care vor primi acea cofinanțare cu privire la atragerea de fonduri europene. Din păcate, este o linie de finanțare care se finalizează în noiembrie, iar până în momentul de față nu este depus niciun dosar. Pe de altă parte rugămintea mea, luați-o ca și o componentă de rugăminte, învățați parte din unitățile școlare, din unitățile de învățământ, că vor trebui să aibă alt gen de relaționare. Nu este suficient doar să ceri, dar nemotivat sau fără a prezenta care sunt efectele pe termen lung, beneficii pentru unitatea de învățământ sau pentru copii.

Rugămintea mea și aici sunt convins de următorul aspect. Bugetul actual al Municipiului Bacău nu va permite satisfacerea tuturor dorințelor și doleanțelor pe care le au unitățile de învățământ. Rugămintea mea va fi către dumneavoastră, eu voi face o propunere. Rugămintea către dumneavoastră, consiliul local, este ca să abordați cu foarte multă înțelepciune și deciziile pe care le veți lua să fie în așa fel încât să fie o stare de echitate către unitățile de învățământ, abordând cu prioritate problematica celor care într-adevăr suferă foarte mult de ani de zile. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședintă-Costan Codrin Vasile-dacă mai sunt și alte discuții? Domnule Bîrzu.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-da. fiindcă e problematica învățământului, aș vrea în primul rând să felicit elevii din Municipiul Bacău pentru rezultatele foarte bune la evaluarea națională și la bacalaureat. Sunt, într-adevăr ne aflăm în topul național, Municipiul Bacău, pentru rezultate foarte bune și merită recunoștința noastră și profesorii și părinții care s-au ocupat de acești elevi și acest lucru ne face pe noi să avem obligații în plus, răspundere în plus, pentru a le crea condiții și mai bune pentru educație.

Aș vrea, colegial, să spun colegilor mei care ocupă funcția de Viceprimar, eu mi-am dat demisia din toate consiliile de administrație, am consultat și A.N.I. și Juridicul. Este o necorelare legislativă la nivelul Legii Educației, este un Ordin în care spune că pot fi viceprimarii, pot fi în consilii, dar vă spun că Legea administrației publice locale, care este lege organică, nu. Și am văzut că sunt 12 procese pe rol. Și ei vor alege în cunoștință de cauză. Al doilea aspect, legat dacă sunt colegi care sunt din învățământ, vin din partea consiliului local la o școală în care funcționează, este iară un conflict de interese. Deci pot fi numai din partea, deci trebuie să se uite foarte bine fiecare dintre colegi.

Domnul Președinte de ședintă-Costan Codrin Vasile-domnule Ghingheș.

Domnul consilier Ghinghes Cristian-mă bucur că domnul primar este pe aceeași lungime de undă cu mine vizavi de foarte multe lucruri pe care le-am prezentat, dar aș vrea să insist pe un singur lucru, respectarea legii. Sunt unități de învățământ care nu respectă chiar hotărârile acestui consiliu local. Cel mai bun exemplu, acea hotărâre cu terenurile de sport. Elevii și studenții au acces la acele terenuri de sport amenajate tot din banii municipalității, însă directorii, din păcate, nu le pun în aplicare. Acuma, nu știu, sunt mulți care nici măcar nu știu de ele. Noi am încercat să le aducem în atenție această hotărâre și așa mai departe. Iarăși, vizavi de strângerea fondurilor pentru diverse reparații. Se pot strânge bani de la părinți, dar haideți să încurajăm unitățile de învățământ s-o facă transparent. Donațiile pot fi făcute direct la școală și nu printr-o asociație de părinți, mai mult sau mai puțin privată până la urmă. Haideți să încurajăm directorii să primească donații la școală, ca acei bani să devină publici. Mulțumesc.

Dl.Primar Cosmin Necula-vă pot spune că și aici mă adresez aparatului de lucru al primarului, am rugămintea de a înștiința absolut toate unitățile de învățământ cu privire la hotărârea consiliului local și la faptul că sunt obligați să respecte aceste prevederi legale și nu să dispună după bunul lor plac, așa cum consideră. Atâta timp cât există o hătărâre de consiliu local sau text de lege, am rugămintea ca acestea să se respecte.

Dl.Consilier Bîrzu Ilie-vreau să intervin aici, într-adevăr am fost unul din inițiatorii acestui proiect pentru ca tinerii din Municipiul Bacău să aibă acces la terenurile de sport, însă consider că ar trebui îmbunătățită, să luăm hotărârea veche și s-o îmbunătățim, să intrăm în detaliu, cu un program cu modul de acces, pentru că pe parcursul timpului, s-au văzut că sunt niște deficiențe și poate fi îmbunătățită această hotărâre.

Domnul Președinte de sedintâ-Costan Codrin Vasile-dacă nu mai sunt discuții asupra proiectului, aș dori să trecem la procedura de vot secret. Fiecare consilier local are buletin de vot. Vă rugăm să votați.

Procedură de vot secret.

Domnul Președinte de ședintă-Costan Codrin Vasile-dacă sunteți de acord, până se face numărătoarea buletinelor de vot, aș dori să trec la următorul punct. Supunem la vot continuarea ordinii de zi până în momentul numărării voturilor.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BIRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU 1OANARALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHET MIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZÂR DOINA EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLÂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU MÂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STANGABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

Cu 21 de voturi pentru continuăm ordinea de zi.

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Costan Codrin Vasile dă cuvântul d-lui Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația Surf The Earth Project (S.T.E.P.), Direcția Județeană de Tineret și Sport și Federația Română de Baschet la organizarea proiectului „Bacău Streetball Challenge” ce se va desfășura în perioada 16-17 iulie 2016.

Inițiator-DL. COSMINNECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Dl. Primar Cosmin Necula - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener, împreună cu Asociația Surf The Earth Project (S.T.E.P.), Direcția Județeană de Tineret și Sport și Federația Română de Baschet la organizarea proiectului „Bacău Streetball Challenge” ce se va desfășura în perioada 16 - 17 iulie 2016.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65154 din 30.06.2016, Asociația „Surf the Earth Project” - STEP Bacău, ne solicită sprijinul pentru organizarea celei de a Vl-a ediții a proiectului “Bacău Streetball Challenge”. Acest turneu se va desfășura în perioada 16 -17 iulie 2016.

Obiectivele acestei competiții sunt următoarele:

-îndrumarea tinerilor în vederea petrecerii timpului liber într-un cadru organizat; -oferirea unui mediu în care tinerii vor putea învăța importanța unor valori esențiale precum onestitatea, lucrul în echipă și respectul;

-încurajarea înțelegerii reciproce și a spiritului de fairplay.

Ca și în edițiile precedente, în cadrul turneului de streetball, pe lângă activitățile destinate baschetului, toți participanții, aproximativ 1.000 de persoane, vor fi angrenați în diverse concursuri interactive.

Bugetul total estimat al acestei competiții, care cuprinde toate cheltuielile necesare

pentru atingerea scopului și pentru îndeplinirea obiectivelor, este de 46.140 lei. Contribuția ce îi revine Municipiului Bacău este în valoare de 13965 lei (30 % din

bugetul total al competiției), sumă necesară pentru acoperirea parțială a cheltuielilor

privind organizarea acestui important eveniment.

Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă.

D-na Tamba Rodica prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile. Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Economică- d-ra Vinerică Clementina).

Există raportul scris al Serviciul Cabinet Primar.(prezentat în ședință de doamna Adomnicăi Maria)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Dl. Președinte de ședință - Costan Codrin Vasile - dacă sunt discuții asupra proiectului ? Domnul Ghingheș, vă rog.

Dl. Ghinghes Cristian - înțeleg că sunt niște întârzieri legate de avizul privind aprobarea evenimentului, mă refer la discuția cu autoritățile și rog aparatul primarului 31

să urgenteze aceste chestiuni. Mulțumesc!

DL Primar Cosmin Necula ■ mulțumesc domnule Ghingheș, dar vă aflați într-o eroare. Toate aceste formalități au fost depășite fără nici un fel de problemă, din ceea ce știu aveți absolut toată formularistica legală la dispoziție. Pe de altă parte, vreau să vă pun în vedere următorul aspect. Aprobarea, sau cursul legal este - o hotărâre de consiliu local, ulterior toate demersurile solicitate. Deci, din punctul acesta de vedere vă garantez că vom respecta legea până în cel mai mic detaliu. Ca și mică precizare -probabil va fi ultimul, sau unul dintre puținele proiecte care va mai avea aprobare din parte Primarului Municipiului Bacău ca și propunere, pentru că aprobarea o dă întreaga comisie, cu privire la închisul, sau blocarea într-un fel sau altul a porțiunii carosabile din zona centrală a Bacăului.

DL Ghingheș Cristian - mulțumesc, dar totuși cred că centrul orașului poate fi închis în anumite perioade, haideți și chiar vă rog să nu preluați modelul „ Firea” de la București și să permitem cetățenilor, mai ales în weekend, în anumite perioade să beneficieze de spațiul carosabil din centru și cu timpul după ce aplicăm acel plan de mobilitate pe care sper să îl demarați cât mai curând, să închidem acea zonă centrală și să facem din centrul orașului o zonă pietonală. Mulțumesc!

DL Primar Cosmin Necula - departe de mine de a intra într-o polemică cu dumneavoastră chiar de natură politică. Pot să vă spun următorul aspect - sunt dator în primul rând ca Primar al municipiului Bacău, să asigur servicii de calitate iar funcționarea bună a traficului este responsabilitatea mea. Pe de altă parte eu am zis, cred că vom găsi soluții de închidere a anumitor zone, dar nu în zona centrală. Pe de altă parte, vă spun cu toată sinceritatea că blocarea unei artere principale gen Bulevardul Unirii sau Bulevardul Nicolae Bălcescu, ne cauzează probleme de trafic și multe supărări din partea populației. Deci, eu vă prezint efectiv problemele pe care le ridică populația municipiului Bacău. Pe de altă parte, să știți că deja am dat drumul la demersurile privind identificarea unei alte zone și sunt alte alternative, să zic, de trafic blocat pe anumite componente, dar nu pe arterele principale. Vă mulțumesc!

DL Ghingheș Cristian - mulțumesc, totuși orașul este pentru oameni și haideți să avem în vedere pe termen lung acest lucru, un centru pietonal pentru cetățenii orașului Bacău. Pentru că ne-am săturat de noxe, de trafic, haideți să gândim acel plan de mobilitate astfel încât, mă rog și să regândim toată trama stradală, astfel încât să putem reuși acest lucru, nu anul acesta ci în 4-8 ani, pe termen lung.Vă mulțumesc!

DL Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc. Orașul este al oamenilor, dar este a tuturor oamenilor, nu doar a unora. De aia trebuie să ne gândim în primul și în primul rând la beneficiul comun al tuturor oamenilor, al majorității care ne solicită un anumit lucru. Vă garantez că din acest punct de vedere veți avea un partener în mine pe acest plan de mobilitate urbană, mai mult decât atâta solicit într-un fel sau altul și implicarea dumneavoastră în derularea tuturor demersurilor pe această componentă. în momentul de față Agenția de Dezvoltare Locală a derulat o serie de proiecte pe care o să vreau să le consultați inclusiv dumneavoastră și să vă exprimați un punct de vedere. La următoarea ședință de consiliul local o să vă pot exprima eu un punct de vedere cu privire la activitatea Agenției de Dezvoltare Locală care tocmai a trecut printr-o perioadă de audit și chiar sunt interesante acele aspecte. Vă mulțumesc mult!

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

Dl. Președinte de ședință - Costan Codrin Vasile ■ dacă nu mai sunt alte discuții asupra proiectului, invit pe doamna Tamba Rodica să facă apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

D-na Tamba Rodica -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE CLAUDIU-CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

11.

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNELIU DAN

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

20.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21


Cu 21 de voturi „pentru“ a fost adoptat proiectul de hotărâre.

DL Președinte de ședință - Costan Codrin Vasile - dacă sunteți de acord supun la vot continuarea ordinii de zi pentru punctul 3. Poftiți, vă rog.

DLPostolache Gabriel - bună ziua. Numele meu este Postolache Gabriel, sunt unul din voluntarii Asociației S.T.E.P. și coordonatorul acestui proiect.Voiam să vă mulțumesc pe această cale pentru încurajarea noastră, noi facem chestia asta pentru Bacău și nu avem alte scopuri ascunse. Voiam doar să menționez faptul că pe această idee cum a spus dl.Primar, faptul că noi o să fim ultimul eveniment care se va desfășura în centrul orașului, țin să menționez că pe orice aviz de securitate pe care l-am dat și către Poliția Rutieră Bacău, de fiecare dată ni s-a spus faptul că pe acea porțiune de pe Strada Sturza din fața hotelului Decebal, nu afectează circulația în perioada de weekend. în condițiile date, noi dacă nu vom avea aceea porțiune, vom fi nevoiți să organizăm în continuare evenimentul nostru în curțile liceelor din județul Bacău, lucru pe care noi deja l-am făcut 4 ani de zile, fiind în acea perioadă scopul evenimentului, de a încuraja și a face cunoscut spațiul de joc pentru oamenii din județul Bacău. Pe de altă parte, în ceea ce privește avizul de securitate și autorizația de desfășurare a evenimentului în centru, nu este finalizată, încă sunt unele probleme, din câte mi s-au spus în vederea Legii 4 pe activități sportive, deci momentan nu este nimic hotărât în ceea ce privește avizul de desfășurare a evenimentului în centrul orașului. încă odată vă mulțumesc din suflet pentru votul de încredere și sperăm ca anul viitor să putem să avem o colaborare mult mai amplă și să facem din acest eveniment ceea ce ne dorim și noi, un Challenger, un eveniment care să pună Bacăul pe harta, după cum spun și cei de la Federația de Baschet - Moldova este o zonă albă a baschetului în România și încă odată, încă o mențiune pe această cale, vreau să vă anunț că la categoria de juniori, aproximativ 70% din participanți sunt din orașul Bacău, echipe sub 18 ani din orașul Bacău, ceea ce pentru noi este o mare reușită. Și pe această cale vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă mulțumesc încă odată. Sper să ne vedem la anul mult mai din timp. Mulțumesc.

DL Primar Cosmin Necula eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați mulțumit Consiliului Local și ați apreciat faptul că dincolo de o anumită perioadă de timp în care ați primit numai promisiuni, Consiliul Local al Municipiului Bacău totuși a făcut absolut tot ceea ce i-a stat în putere, inclusiv instituția și colegii din aparatul de lucru al Primarului Municipiului Bacău, pentru a rezolva problema acestui proiect, pentru ca Municipiul Bacău să beneficieze de proiectul dumneavoastră. Al doilea aspect, vă pot spune cu toată sinceritatea, nu vreau să fiu înțeles greșit, proiectul dumneavoastră se va desfășura în municipiul Bacău nu prin săli de licee sau prin nu știu ce curți dosnice, dar, eu cred că un proiect se poate desfășura și în parc, se poate desfășura și pe Mihai Viteazu, se poate desfășura peste tot. Asta este propunerea pe care v-o fac, pe de altă parte, sunt convins că nu este nici un fel de problemă de legalitate din parte instituției primarului, avizele pe care dumneavoastră le așteptați bănuiesc că le așteptați de la cei care se ocupă de ordinea și liniștea publică. Mulțumesc.

DL Președinte de ședință -Costan Codrin-Vasiledoamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, dacă-mi permiteți aș vrea să mă întorc la punctul 1 al ordinii de zi, numărătoarea a luat sfârșit și o invit pe d-na consilier Dinu Ioana -Raluca să prezinte procesul verbal încheiat. D-na Dinu nu este, o rog pe d-na Breahnă.

D-na consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - bună ziua. Voi da citire procesului verbal încheiat de către Comisia de validare din Cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău la data de 13.07.2016.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2016 - 2017.

Inițiator-DL. COSMINNECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -21

  PREVEDEREA. CARE S-A VOTAT

  NUMĂR

  VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  A

  ART. 1. - Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2016 - 2017, conform Anexei -parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  17

  0

  4

Ce s-a întâmplat? Au fost colegi care nu și-au exprimat votul la articolul 1. De acolo 4 voturi nule.

PREVEDEREA CARE

S-A  VOTAT

NUMĂR VOTURI

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Consilier Local

Reprezentant al Primarului municipiului Bacău

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Grădinița cu program săptămânal „Agricola", str. Calea Moldovei, nr. 53

S-a adoptat

Dinu loana-Raluca

Buzdugan Cristina

21

0

0

2.

Școala gimnazială „Alexandru cel

Bun", str. 1. S. Sturz a, nr. 80 C.A. = 9 membri

S-a adoptat

Breahnă-Pravăț Ionela Cristina Mlclăus Daniel

Mateuță Florin

21

0

0

3.

Școala gimnazială „Al. 1. Cuza", str. Oituz, nr. 14

C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Pârâianu Mădălln-Nlcolae Lazăr Doina-Emanuela Jltarlu Cornellu-Dan

Chindruș Romlcă

20

1

0

4.

Școala gimnazială nr. 10, str.

Pictor Andreescu, nr. 1 C.A. = 9 membri

S-a adoptat

Ambrosle Claudiu-Constantin Gavrlllu Adrian Cosma Elena

Buzdugan Cristina

21

0

0

5.

Școala gimnazială „Dr. Alexandru

Șafran", Str. Henri Coandă, nr. 1 C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Scripâț Constantin Gherasim Constantin Miclăuț DanleL

Gellman Vaslle

21

0

0

6.

Școala gimnazială „George

Bacovia", str. Carpați, nr. 12 C.A. = 9 membri

S-a adoptat

Costan Codrin Vaslle Cosma Elena

Matei Ioana

21

0

0

7.

Școala gimnazială „Alecu Russo", str. Alecu Russo nr.

C.A. = 7 membri

S-a adoptat

Manolache Crlstinel

Dumbravă Crlstinel

21

0

0

8.

Școala gimnazială „Octavian l/oicu",mun. Bacău, str. Bicaz, nr. 17

C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Scripâț Constantin Bîrzu Itie

Anti Anca

21

0

0

9.

Școala gimnazială „Nicolae lorga", str. Bicaz, nr. 3

C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Ambrosie Claudlu-Constantln Costan Codrin Vaslle Cosma Elena

Poznărea Daniela

20

1

0

10

Școala gimnazială „Constantin

Platon", str. 9 Mai, nr. 64 C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Costan Codrin Vaslle Ghingheț Cristian Jitariu Cornellu-Dan

Grițcu Ga briei

20

1

0

11

Școala gimnazială „Miron Costin", str. Miron Costin, nr. 64 C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Gavrlllu Adrian Breahnă-Pravăț Ionela Cristina Bîrzu llie

Pădureanu Leonard

20

0

1

12

Școala gimnazială „Ion Creangă", str. Tipografilor, nr. 11

C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Dragomlr Doina Crețu Cătălin-Bogdan Botol Romlcă

Antl Anca

21

0

0

13

Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu", str. Venus, nr. 16 C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Pârâlanu Mădâlln-Nlcolae Costan Codrin Vasile Fechet Mlrcea

Pozinărea Daniela

21

0

0

14

Școala gimnazială „Nicu Enea", str. Calea Romanului, nr. 144 C.A. = 7 membri

S-a adoptat

Dinu loana-Raluca

Gavrilescu Cornellu

20

1

0

15

Școala gimnazială „Domnița

Maria", str. Bicaz, nr. 126 C.A. « 9 membri

S-a adoptat

Ambrosie Claudlu-Constantn Luca Vasile

Grițcu Ga briei

21

0

0

16

Școala gimnazială „Spiru Haret", str. V. Alecsandri, nr. 1

C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Dragomlr Doina Midăuș Daniel Jitariu Corne liu-Dan

Gellman Vasile

21

0

0

17

Școala gimnazială „Mihai

Drăgan", str. Logofăt Tăutu, nr. 7 C.A. = 13 membri

S-a adoptat

luca Vasile Ștefan Danlel-Dragoț Gavrlllu Adrian

Pozînărea Daniela

21

0

0

18

Liceu Tehnologic „Petru Rareș", str. Tecuciului, nr. 17

C.A. = 9 membri

S-a adoptat

Bîrzu Iile Botol Romlcă

Matei Ioana

21

0

0

19

Liceul cu Program Sportiv, str.

Alexandru cel Bun, nr. 43 C.A. = 9 membri

S-a adoptat

Ghlngheț Cristian Manolache Crlstlnel

Grițcu Ga briei

21

0

0

20

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare", str. Spiru Haret, nr. 6

C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Breahnă-Pravăț Ionela Crlstlna

Lazăr Doina-Emanuela Cosma Elena

Gavrilescu Cornellu

21

0

0

21

Colegiul Național „Ferdinand 1", str. George Bacovia, nr. 45 C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Dinu loana-Raluca Ștefan Daniel-Dragoț Dragomlr Doina

Pădureanu Leonard

20

1

0

22

Colegiul Național „Vasile

Alecsandri", str. V. Alecsandri, nr. 37 C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Ghlngheș Cristian Costan Codrin Vasile Stan Ga briei

Chindruț Romlcă

20

1

0

23

Colegiul Național de Artă „George

Apostu", str. Războieni, nr. 24 C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Pârâlanu Mădălin-Nlcolae Crețu Cătălin-Bogdan Gherasim Constantin

Mateuță Florin

21

0

0

24

Colegiul Național „Gh. Vrânceanu", str. Lucrețiu Păt rașca nu, nr. 30

C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Stan Gabrlel Gherasim Constantin Manolache Crlstinel

Gavrîlescu Corneliu

21

0

0

25

Colegiul Tehnic „Dumitru

Mangeron", str. Aeroportului, nr. 5 C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Luca Vasile Crețu Cătălln-Bogdan Irofte Dumitru

Geliman Vasile

21

0

0

26

Colegiul „Henri Coandă", str.

Henri Coandă, nr. 8 C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Stan Gabrlel ștefan Danlel-Dragoț Botol Romlcă

Nețtian Bogdan

21

0

0

27

Colegiul Economic "Ion Ghica", str. 9 Mai, nr. 104

C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Luca Vasile Lazăr Dolna-Emanuela Scrlpăț Constantin

Buzdugan Crlstlna

21

0

0

28

Colegiul Tehnic „ Anghel Saligny", str. V. Alecsandri, nr. 18

C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Jitariu Cornellu-Dan Breahnă-Pravăț ionela Crlstlna Stan Gabrlel

Mateuță Florin

20

1

0

29

Colegiul „Grîgore Antlpa", str. H.

Coandă, nr. 7

C.A. -13 membri

S-a adoptat

Ghingheț Cristian Fechet Mlrcea Gherasim Constantin

Chindruț Romlcă

20

1

0

30

Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen", str. Mioriței, nr. 76

C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Pârâianu Mădălln-Nicolae Irofte Dumitru Midăuț Daniel

Buzdugan Cristina

21

0

0

31

Colegiul Național Catolic „Sf. losif", str. Calea Moldovei, nr. 233 C.A. = 9 membri

S-a adoptat

Ghingheț Cristian Fechet Mlrcea

Nețtian Bogdan

21

0

0

32

Colegiul „Mihai Eminescu", str.

M. Eminescu, nr. 35

C.A. = 13 membri

S-a adoptat

Pârâianu Mâdâlln-Nicolae Botol Romlcă Bîrzu Iile

Pădureanu Leonard

21

0

0

33

Clubul Sportiv Școlar Bacău, str.

Oituz, nr. 15

C.A. = 9 membri

S-a adoptat

Gavrlllu Adrian Luca Vasile

Dumbravă Cristinel

21

0

0

34

Palatul Copiilor Bacău, str. Oituz, nr. 24

S-a adoptat

Ambrosle Claudiu-Constantln

Dumbravă Crlstinel

21

0

0

35

Școala Sanitară Postliceală Bacău S-a adoptat

Dragomir Doina Dinu loana-Raluca

Nețtian Bogdan

20

1

0

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

EXPRIMARE VOT

PENTRU

CONTRA

NULE

B

ART. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 185/ 2015 și HCL nr. 18/ 2016.

S-a adoptat

21

0

0

C

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

S-a adoptat

21

0

0

D

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău și consilierilor locali nominalizați laart. 1.

S-a adoptat

21

0

0

DL Primar Cosmin Necula - o ultimă mențiune la acest punct al ordinii de zi. Vreau să luați în calcul doamnelor consilieri și domnilor consilieri faptul că în proporție de 90%, delegații instituției primarului sunt persoane cu funcții de conducere din partea aparatului tehnic, exact în scopul satisfacerii cât mai prompte a nevoilor și necesităților unităților de învățământ.

3. Se trece la punctul 3 ai ordinii de zi și dl. Președinte de ședință -Costan Codrin-Vasile dă cuvântul d-lui Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău și a Teatrului Municipal Bacovia, în calitate de parteneri, alături de Biserica Creștină Penticostală ”Maranata”, în vederea organizării unui concert de muzică creștină, la Teatrul de Vară « Radu Beligan » din Bacău.

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

DLPrimar Necula Cosmin- EXPUNERE DE MOTIVE, la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău și a Teatrului Municipal Bacovia, în calitate de parteneri, alături de Biserica Creștină Penticostală ”Maranata”, în vederea organizării unui concert de muzică creștină, la Teatrul de Vară « Radu Beligan » din Bacău.

Prin adresa nr. 18/ 01.07.2016, înregistrată la instituția noastră cu nr. 33260/ 01.07.2016, iar la Teatrul Municipal Bacovia cu nr. 829/ 08.07.2016, Biserica Creștină Penticostală ”Maranata” ne solicită sprijin pentru organizarea unui concert de muzică creștină pentru comunitatea creștină din Bacău, având ca invitați formația ”Rugul Aprins” din Toflea.

Contribuția Municipiului Bacău și a Teatrului Municipal Bacovia constă în punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară „Radu Beligan” din Bacău, pentru desfășurarea acestui eveniment.

Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă

D-na Tamba Rodica prezintă avizele de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabile. Domnul Tiberiu Serban prezintă raportul Teatrului Municipal Bacovia, favorabil.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

DLPresedinte de ședință Costan Codrin - Vasile - discuții asupra proiectului.

D-na consilier Cosma Elena - as adresa o întrebare, contravaloarea sălii?

DLPrimar Nectila Cosmin- doamna consilier, după cum am dat citire și expunerii de motive, nu e vorba de o contravaloare a acestei săli. E vorba de un parteneriat cu municipiul Bacău.

D-na consilier Cosma Elena - și atunci cine plătește utilitățile alea de la sală?

DLPrimar Necula Cosmin - înainte de a discuta de necesitatea, utilitatea și oportunitatea acestui proiect, vă spun că acest proiect face parte din categoria proiectelor, stimată doamnă consilier, ca și cel referitor la Basketball Street Challenge, din categoria promisiunilor neonorate din alte vremuri. Nu dau vina pe nimeni, dar cred că în calitate de reprezentanți ai municipiului Bacău, ar trebui să ne asumăm obligațiile și să le onorăm chiar dacă au fost promise de alții înaintea noastră, ca totuși să dăm dovadă de demnitate și de corectitudine. Acest proiect face parte din acest ciclu de promisiuni pe care noi le onorăm în momentul de față.

Nu mai sunt discuții la proiectul de hotărâre.

DLPresedinte de ședință Costan Codrin - Vasile - invit pe d-na Tamba Rodica să facă apelul domnilor consilieri pentru a-și exprima votul.

D-na Tamba Rodica-cine este pentru? Este cineva împotrivă? se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

AMBROSIE    CLAUDIU-

CONSTANTIN

X

2.

BÎRZUILIE

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

5.

COSMA ELENA

X

6.

COSTAN CODRIN - VASILE

X

7.

CREȚU CĂTÂUN-BOGDAN

X

8.

DINU IOANA-RALUCA

ABSENT

9.

DRAGOMIR DOINA

X

10.

FECHETMIRCEA

X

ÎL

GAVRILIU ADRIAN

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

JITARIU CORNEUU DAN

X

16.

LAZÂR        DOINA-

EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

X

19.

MICLÂUȘ DANIEL

ABSENT

20.

PÂRÂIANU   MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

-

Cu un număr de 21 de voturi „pentru“ proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl. Președinte de ședință Costan Codrin - Vasile -ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare! O zi frumoasă în continuare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, COSTAN CODRIN-VASILE


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE OVIDIU POPOVICI

întocmit: Adomnlcăi Marin, Nicolau Georgeta, Hie Diana, Tamba Rodica Ds.I-A-2/ Ex.l