Hotărârea nr. 92/2016

Hotărârea nr.92 din 31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener al Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, în vederea organizării «Campionatului Naţional de înot copii (10-11 ani) etapa regională» şi a «Campionatului Naţional de înot cadeţi (12-14 ani) etapa regională».


HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener al Federației Romane de Natatie si Pentatlon Modern, în vederea organizării „Campionatului National de înot Copii (10-11 ani) etapa regionala” si a „Campionatului National de înot Cădeți (12-14 ani) etapa regionala”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAC AU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.03.2016;

Având in vedere:

-Adresa înaintata de Federația Romana de Natatie si Pentatlon Modem, înregistrata la Primăria Bacau sub nr. 18904/01.02.2016;

-Referatul nr. 843/08.02.2016 înaintat de Direcția Administrare Baze Sportive;

-Expunerea de motive nr.844/08.02.2016 a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.845/08.02.2016 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 401/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 402/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 403/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.3(l) din Legea nr.69/2000 a Educației fizice și sportului, actualizată;

-Prevederile art.47 si art.l 17 lit.„a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit „a” punctul 6 și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Municipiului Bacau în calitate de partener împreuna cu Federația Romana de Natatie si Pentatlon Modem, în vederea organizării „Campionatului National de înot Copii (10-11 ani) etapa regionala” ce se va desfășura la Bazinul de înot Bacau în perioada 02-03 aprilie 2016.

Art.2. - Se aprobă participarea Municipiului Bacau în calitate de partener împreuna cu Federația Romana de Natatie si Pentatlon Modem, în vederea organizării „Campionatului National de înot Cădeți (12-14 ani) etapa regionala” ce se va desfășura la Bazinul de înot Bacau în perioada 15-17 aprilie 2016.

Art3. - Se aprobă contribuția Municipiului Bacău pentru organizarea acestor evenimente, ce consta in asigurarea locației necesare organizării evenimentelor - Bazinul de înot Bacau.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Viceprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Administrare Baze Sportive pentru 'fî ad^ă-Ja îndeplinire, precum si Federației Romane de Natatie si Pentatlon Modem.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU VIORICA BORTĂ


NR.

DIN 31.03.2016

V.B.. FCalcap..' RT/Ex l/Drl-A-2