Hotărârea nr. 91/2016

Hotărârea nr.91 din 31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Palatul Copiilor Bacău în vederea organizării unui eveniment cu ocazia programului şcolar « Săptămâna altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun », în data de 21 aprilie 2016, în Piaţa Tricolorului.


HOTĂRÂRE

privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Palatul Copiilor Bacău în vederea organizării unui eveniment cu ocazia programului școlar « Săptămâna altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun », în data de 21 aprilie 2016, în Piața Tricolorului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.03.2016;

Având in vedere:

-Adresa nr. 23295/ 15.03.2016 înaintată de Palatul Copiilor Bacău;

-Referatul nr. 2110/ 23.03.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2132/ 24.03.2016;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2133/ 24.03.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 398/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 399/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 400/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 61 (2) si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctul 4 și art.45(2) lit. « a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Palatul Copiilor Bacău în vederea organizării unui eveniment cu ocazia programului școlar « Săptămâna altfel - Să știi mal multe, să fii mai bun », în data de 21 aprilie 2016, în Piața Tricolorului.

ART.2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 1.800 lei, fără TVA, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a evenimentului prezentat la art. 1.

ART.3. Alocarea celor 1.800 lei, fără TVA, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART.4. Direcția EconomicăjjLServiciul Cabinet Primar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ART.5.

iei Economice, Serviciului Cabinet Primar și Palatului Copiilor


Bacău.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU VIORICA BORTĂ