Hotărârea nr. 90/2016

Hotărârea nr.90 din 31.03.2016 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Filarmonica «Mihail Jora» Bacău la organizarea evenimentului «Concert dedicat aniversării a 60 de ani de activitate a Filarmonicii M. Jora» în perioada 10 - 14 aprilie 2016.

HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Filarmonica « Mihail Jora » Bacău la organizarea evenimentului« Concert dedicat aniversării a 60 de ani de

activitate a Filarmonicii M. Jora » în perioada 10 -14 aprilie 2016


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.03.2016;

Având in vedere:

-Adresa nr. 13392/16.03.2016 înaintată de Filarmonica « Mihail Jora »;

-Referatul nr. 23392/ 25.03.2016 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 2210/ 25.03.2016 ;

-Raportul compartimentelor de resort nr. 2211/ 25.03.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 395/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 396/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 397/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale ari. 61 (2) si ale ari. 117 lit „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile art 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.« d » și alin. (6) lit. « a », punctul 4 și art.45(2) lit« a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Filarmonica «Mihail Jora» Bacău Ia organizarea evenimentului «Concert dedicat aniversării a 60 de ani de activitate a Filarmonicii M. Jora »în perioada 10-14 aprilie 2016.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 14.000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a evenimentului prezentat la art. 1.

ART, 3. Alocarea celor 14.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale, pentru transport, tipărituri și cazare.

ART. 4. Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AF                                         i Economice, Serviciului Cabinet Primar și Filarmonicii


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU VIORICA BORTĂ