Hotărârea nr. 85/2016

Hotărârea nr.85 din 31.03.2016 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei LUPU ELENA DANA cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, nr. 16, sc. A, ap. 10 pentru fiul GOLOVATIUC CRISTIAN ANDREI

HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei LUPU ELENA DANA cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, nr. 16, sc. A, ap. 10 pentru fiul GOLOVATIUC CRISTIAN ANDREI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.03.2016;

Având in vedere:

-Cererea înregistrată sub nr. 370 din 07.01.2016 a d-nei Lupu Elena Dana prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani pentru fiul Golovatiuc Cristian Andrei;

-Ancheta socială nr. 370 din 15.03.2016 efectuată de Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău; -Procesul-verbal de ședință nr. 5275 din 24.03.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 771/18.03.2015;

-Referatul nr. 5276 din 24.03.2016 al Direcției de Asistență Socială al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5277 din 24.03.2016;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al viceprimarului înregistrat cu nr. 5278 din 24.03.2016;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 378/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 379/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 380/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l 12/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor și modalități de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr.1721/12.05.2010 privind aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l 12/29.04.2010;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 771/18.03.2015 privind stabilirea Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l 12/29.04.2010;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 și art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin.(2) lit.”a” și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. a) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 23 800 lei reprezentând 5329,75 euro la cursul BNR din 24.03.2016 (1 euro = 4.4655 lei) d-nei LUPU ELENA DANA cu domiciliul în Bacău, str. Iosif Cocea, nr. 16, sc. A, ap. 10 pentru fiul GOLOVATIUC CRISTIAN ANDREI, întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

b) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea cheltuielilor cu achiziționarea unui accesoriu medical (procesor vocal Sonnet).

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art.l va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului, Instituției Prefectului Județului Bacău și se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariabacau.ro.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU VIORICA BORTĂ