Hotărârea nr. 79/2016

Hotărârea nr.79 din 31.03.2016 Hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău, dl. Ilie Bîrzu, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2015.

HOTĂRÂRE privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău, dl. Ilie Bîrzu, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfășurată în anul 2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.03.2016;

Având in vedere:

-Referatul nr. 9597/ 24.03.2016 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, inregistrata cu nr. 2143/ 24.03.2016;

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 2144/ 24.03.2016; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 348/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 349/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 350/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 351/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 352/30.03.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 107, alin. (2), lit. „d” din Hotărârea Guvernului nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată;

-Prevederile art. 47, ale art. 61 (2), ale art. 116 (1) și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (1) și (9) și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se mandatează Viceprimarul Municipiului Bacău, dl. Ilie Bîrzu, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, dl. Ovidiu -Nicolae Popovici, pentru activitatea desfășurată în anul 2015.

Art. 2. - Viceprimarul Municipiului Bacău, Ilie Bîrzu, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3, -Prezenta Hotarare a C&nsiHului Local va fi comunicată Serviciului Managementul Resurselor Umane si AdmfclisîrâfttMi jbelor două persoane nominalizate la art. 1.

! * A-j\ \


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU VIORICA BORTĂ r